HOTĂRÎRE Nr. 1.227 din 20 noiembrie 1996
privind trecerea Sectorului de cercetare, încercări aferente cercetării şi microproductiei de la Regia Autonomă "Registrul Feroviar Roman - REFER" la Regia Autonomă "Societatea Naţionala a Căilor Ferate Române", precum şi modificarea şi completarea hotărîrilor Guvernului nr. 162/1993 şi nr. 235/1991
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL NR. 313 din 27 noiembrie 1996  Guvernul României hotărăşte:

  Articolul 1

  (1) Se aprobă trecerea Sectorului de cercetare, încercări aferente cercetării şi microproducţie de la Regia Autonomă "Registrul Feroviar Roman - REFER" la Regia Autonomă "Societatea Naţionala a Căilor Ferate Române", sector care se organizează ca subunitate fără personalitate juridică în structura acesteia, sub denumirea de Institutul de Cercetări Cai Ferate.
  (2) Patrimoniul Regiei Autonome "Societatea Naţionala a Căilor Ferate Române" şi patrimoniul Regiei Autonome "Registrul Feroviar Roman - REFER" se modifica în mod corespunzător prezentei hotărâri.
  Predarea-preluarea Sectorului de cercetare, încercări aferente cercetării şi microproductiei se face prin protocol, pe baza elementelor de activ şi de pasiv existente la data de 30 septembrie 1996, în termen de 60 de zile de la data publicării prezentei hotărâri în Monitorul Oficial al României.
  (3) Personalul existent în Sectorul de cercetare, încercări aferente cercetării şi microproductiei din cadrul Regiei Autonome "Registrul Feroviar Roman - REFER" va fi preluat de Regia Autonomă "Societatea Naţionala a Căilor Ferate Române" şi se considera transferat.


  Articolul 2

  Hotărârea Guvernului nr. 162/1993 privind înfiinţarea şi funcţionarea Regiei Autonome "Registrul Feroviar Roman - REFER" şi a Societăţii Comerciale "Institutul de Cercetări în Transporturi - INCERTRANS" - S.A., publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 91 din 13 mai 1993, se modifica după cum urmează:
  (1) Articolul 2 va avea următorul cuprins:
  "ART. 2. - Regia Autonomă <<Registrul Feroviar Roman - REFER>> are ca obiect de activitate verificarea şi supravegherea îndeplinirii parametrilor tehnico-funcţionali şi de siguranţă ai mijloacelor de transport şi ai infrastructurii feroviare, respectiv cale ferată şi metrou, în calitate de organism de cercetare/acreditare/atestare/avizare şi inspecţie tehnica, în coordonarea Ministerului Transporturilor, în vederea asigurării şi respectării cerinţelor de siguranţă a circulaţiei şi de protecţie a vieţii şi a mediului înconjurător."
  (2) Articolul 4 va avea următorul cuprins:
  " ART. 4. - Pentru transportul feroviar pot fi utilizate, în activităţile de construcţii, reparare şi întreţinere a mijloacelor de transport şi a infrastructurii, numai produse/servicii care au fost certificate/atestate de către Regia Autonomă <<Registrul Feroviar Roman - REFER>>."
  (3) Articolul 4 din anexa nr. 1 va avea următorul cuprins:
  "ART. 4. - Regia Autonomă <<Registrul Feroviar Roman - REFER>> are ca obiect de activitate următoarele:
  4.1. certificarea conformitatii cu documentul tehnic normativ şi supravegherea îndeplinirii parametrilor tehnico-funcţionali şi de siguranţă ai produselor/serviciilor realizate în ţara, destinate construcţiei, modernizării, repararii şi întreţinerii materialului rulant şi infrastructurii feroviare, respectiv cale ferată şi metrou, precum şi agrementarea tehnica a acestora, în cazul procurării produselor din import;
  4.2. certificarea sistemelor calităţii, respectiv a capabilităţii agenţilor economici care executa lucrările de construire, reparare şi întreţinere a materialului rulant şi a infrastructurii feroviare;
  4.3. atestarea tehnica a tipurilor de vehicule feroviare cu ocazia construcţiei, reconstructiei sau modernizării acestora;
  4.4. efectuarea de încercări pentru determinarea conformitatii produselor/serviciilor, cu privire la caracteristicile şi parametrii determinanţi pentru siguranţa circulaţiei, protecţia vieţii şi a mediului înconjurător;
  4.5. acreditarea/atestarea şi supravegherea tehnica a laboratoarelor care efectuează probe, încercări şi măsurători pentru determinarea conformitatii produselor/serviciilor utilizate în transporturile feroviare;
  4.6. atestarea şi supravegherea tehnica a standurilor şi dispozitivelor speciale care, în procesul de construcţie, reparare şi întreţinere a materialului rulant şi a infrastructurii feroviare sunt utilizate pentru verificarea sau ţinerea sub control a unor caracteristici relevante pentru siguranţa circulaţiei, protecţia vieţii şi a mediului înconjurător;
  4.7. avizarea normelor şi regulamentelor, general obligatorii, de siguranţă a circulaţiei în transporturile feroviare;
  4.8. avizarea normelor tehnice obligatorii pentru proiectarea, construcţia, repararea şi întreţinerea materialului rulant şi a infrastructurii feroviare;
  4.9. avizarea parametrilor tehnici privind construcţia şi modernizarea materialului rulant şi a infrastructurii feroviare;
  4.10. avizarea prescripţiilor tehnice şi tehnologice pentru executarea lucrărilor de întreţinere şi reparare a materialului rulant şi a infrastructurii feroviare;
  4.11. avizarea criteriilor de clasificare a echipamentelor, materialelor şi componentelor în raport cu importanţa lor în siguranţa circulaţiei feroviare;
  4.12. coordonarea activităţii de elaborare şi asigurare a evidentei standardelor profesionale pentru domeniul transporturilor feroviare, urmărind alinierea acestora la normele internaţionale;
  4.13. instruirea şi atestarea periodică a personalului cu responsabilităţi în cadrul sistemelor de asigurare a calităţii din unităţile de întreţinere, reparare şi construcţie a materialului rulant şi infrastructurii feroviare;
  4.14. certificarea de conformitate a produselor/serviciilor şi a sistemelor calităţii, precum şi acreditarea laboratoarelor de încercări din alte domenii de activitate pentru care Regia Autonomă <<Registrul Feroviar Roman - REFER>> este acreditata la nivel naţional sau internaţional;
  4.15. efectuarea, la cerere, a inspecţiilor tehnice pentru produsele/serviciile destinate activităţilor de transport feroviar;
  4.16. organizarea activităţilor referitoare la studii, proiectare, informatica, perfecţionarea profesională, necesare realizării obiectului sau de activitate;
  4. 17. iniţierea sau participarea la acţiuni de cooperare cu alte organisme similare din ţara sau din străinătate;
  4.18. editarea şi publicarea lucrărilor proprii, specifice domeniului sau de activitate;
  4.19. efectuarea de operaţiuni de comerţ exterior pentru activităţi proprii, potrivit legii;
  4.20. efectuarea altor activităţi ce decurg din actele normative în vigoare."
  (4) Alineatul 2 al articolului 9 din anexa nr. 1 va avea următorul cuprins:
  "Din consiliul de administraţie fac parte cîte un reprezentant al Ministerului Finanţelor, Ministerului Transporturilor, Regiei Autonome <<Societatea Naţionala a Căilor Ferate Române>>, ingineri, economişti, jurişti şi specialişti din cadrul regiei."


  Articolul 3

  Hotărârea Guvernului nr. 235/1991 privind înfiinţarea Societăţii Naţionale a Căilor Ferate Române publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 79 din 16 aprilie 1991, cu modificările ulterioare, se completează după cum urmează:
  (1) Anexa nr. 1 se completează cu poziţia 4^1, care va avea următorul cuprins:
  "4^1. Institutul de Cercetări Cai Ferate"
  (2) După punctul 31 al art. 5 din anexa nr. 2 se introduce punctul 3^1, care va avea următorul cuprins:
  "3^1. organizează şi efectuează activităţi de cercetare ştiinţifică şi dezvoltare tehnologică;"
  PRIM-MINISTRU
  NICOLAE VACAROIU
  Contrasemnează:
  ----------------
  Ministrul transporturilor,
  Aurel Novac
  Ministru de stat, ministrul finanţelor,
  Florin Georgescu
  Ministrul cercetării şi tehnologiei,
  Doru Dumitru Palade
  ---------------------