HOTĂRÂRE nr. 752 din 24 iunie 2009
privind transmiterea unui imobil, aflat în proprietatea publică a statului, din administrarea Serviciului de Informaţii Externe în administrarea Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii, precum şi transmiterea unor construcţii aflate în proprietatea privată a statului din administrarea Serviciului de Informaţii Externe în administrarea Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii, în vederea executării de către Compania Naţională de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din România - S.A. a lucrării de utilitate publică "Fluidizare trafic pe DN 1 km 8+100-km 17+100 şi centura rutieră în zona de nord a municipiului Bucureşti - obiect 6 - continuizarea centurii rutiere existente a municipiului Bucureşti cu pasaj superior peste calea ferată la Otopeni"
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 467 din 7 iulie 2009  În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, al art. 12 alin. (1) şi (2) din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia, cu modificările şi completările ulterioare, al art. 11 lit. m) din Legea nr. 90/2001 privind organizarea şi funcţionarea Guvernului României şi a ministerelor, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi al art. 1 alin. (6) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 84/2003 pentru înfiinţarea Companiei Naţionale de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din România - S.A. prin reorganizarea Regiei Autonome "Administraţia Naţională a Drumurilor din România", aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 47/2004, cu modificările şi completările ulterioare,
  Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

  Articolul 1

  (1) Se aprobă transmiterea unui imobil aflat în proprietatea publică a statului, având datele de identificare prevăzute în anexa nr. 1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre, din administrarea Serviciului de Informaţii Externe în administrarea Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii, în vederea executării de către Compania Naţională de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din România - S.A. a lucrării de utilitate publică "Fluidizare trafic pe DN 1 km 8+100-km 17+100 şi centura rutieră în zona de nord a municipiului Bucureşti - obiect 6 - continuizarea centurii rutiere existente a municipiului Bucureşti cu pasaj superior peste calea ferată la Otopeni".
  (2) Imobilul dat în administrare potrivit alin. (1) nu poate primi altă destinaţie.


  Articolul 2

  (1) Se aprobă transmiterea unor construcţii, aflate în proprietatea privată a statului, având datele de identificare prevăzute în anexa nr. 2, care face parte integrantă din prezenta hotărâre, din administrarea Serviciului de Informaţii Externe în administrarea Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii, în vederea demolării pentru executarea de către Compania Naţională de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din România - S.A. a lucrării de utilitate publică "Fluidizare trafic pe DN 1 km 8+100-km 17+100 şi centura rutieră în zona de nord a municipiului Bucureşti - obiect 6 - continuizarea centurii rutiere existente a municipiului Bucureşti cu pasaj superior peste calea ferată la Otopeni".
  (2) Serviciul de Informaţii Externe îşi va actualiza în mod corespunzător datele din evidenta cantitativ-valorică.


  Articolul 3

  Predarea-preluarea imobilelor prevăzute la art. 1 şi 2 se face pe bază de protocol încheiat între părţile interesate, în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.


  Articolul 4

  Anexele nr. 16 şi 41 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.020 şi 1.020 bis din 21 decembrie 2006, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează în mod corespunzător.
  PRIM-MINISTRU
  EMIL BOC
  Contrasemnează:
  Ministrul transporturilor şi infrastructurii,
  Radu Mircea Berceanu
  Directorul Serviciului de Informaţii Externe,
  Mihai-Răzvan Ungureanu
  Ministrul finanţelor publice,
  Gheorghe Pogea
  Bucureşti, 24 iunie 2009.
  Nr. 752.


  Anexa 1
  DATELE DE IDENTIFICARE
  a imobilului, aflat în proprietatea publică a statului, care se
  transmite din administrarea Serviciului de Informaţii Externe în
  administrarea Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii, în
  vederea executării de către Compania Naţională de Autostrăzi şi
  Drumuri Naţionale din România - S.A. a lucrării de utilitate
  publică "Fluidizare trafic pe DN 1 km 8+100-km 17+100 şi
  centura rutieră în zona de nord a municipiului
  Bucureşti - obiect 6 - continuizarea centurii rutiere
  existente a municipiului Bucureşti cu pasaj superior
  peste calea ferată la Otopeni"
  *Font 8*
  Locul unde este situat imobilul Persoana juridică de la care se dă în administrare imobilul Persoana juridică la care se dă în administrare imobilul Nr. de identificare M.F.P. Caracteristicile tehnice ale imobilului
  Bucureşti, sectorul 1, aleea Teişani nr. 8 Serviciul de Informaţii Externe Ministerul Transporturilor şi Infrastructurii - Compania Naţională de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din România - S.A. 97039 (parţial) Nr. cadastral 4714/1 Teren - suprafaţa - 1.677 mp


  Anexa 2
  DATELE DE IDENTIFICARE
  a construcţiilor, aflate în proprietatea privată a statului, care se
  transmit din administrarea Serviciului de Informaţii Externe în
  administrarea Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii,
  în vederea demolării pentru executarea de către Compania Naţională
  de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din România - S.A. a lucrării de
  utilitate publică "Fluidizare trafic pe DN 1 km 8+100-km 17+100 şi
  centura rutieră în zona de nord a municipiului Bucureşti - obiect
  6 - continuizarea centurii rutiere existente a municipiului
  Bucureşti cu pasaj superior peste calea ferată la Otopeni"
  *Font 8*

  ┌───────────────┬───────────┬─────────────────────┬──────────────────┬─────────────────────────────────┐
  │Locul unde sunt│ Persoana │Persoana juridică la │ Nr. de inventar │ Caracteristicile tehnice │
  │ situate │juridică de│ care se dau în │ Serviciul de │ ale construcţiilor │
  │ construcţiile │la care se │ administrare │Informaţii Externe│ │
  │ │ dau în ad-│ construcţiile │ │ │
  │ │ ministrare│ │ │ │
  │ │ construc- │ │ │ │
  │ │ ţiile │ │ │ │
  ├───────────────┼───────────┼─────────────────────┼──────────────────┼────────────────┬────────────────┤
  │Bucureşti, │Serviciul │Ministerul │ 1000294 │Suprafaţa totală│Suprafaţa totală│
  │sectorul 1, │de Infor- │Transporturilor │ 1000295 │determinată prin│ potrivit │
  │aleea Teişani │maţii │şi Infrastructurii - │ 1000296 │ măsurători │ evidenţelor │
  │nr. 8 │Externe │Compania │ 1000303 │ │ │
  │ │ │Naţională de │ 1000307 │ 544 mp │ 680,47 mp │
  │ │ │Autostrăzi şi │ 1000308 ├────────────────┴────────────────┤
  │ │ │Drumuri Naţionale │ 1000309 │ Platformă de beton │
  │ │ │din România - │ 1000312 │ suprafaţa 833,35 mp │
  │ │ │S.A. │ (parţial) │ │
  └───────────────┴───────────┴─────────────────────┴──────────────────┴─────────────────────────────────┘

  --------