HOTĂRÂRE nr. 1.108 din 18 septembrie 2008
privind completarea anexei nr. 11 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, precum şi privind trecerea din domeniul public al statului în domeniul privat al acestuia a unei construcţii aflate în administrarea Ministerului Justiţiei
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 666 din 25 septembrie 2008  În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, al art. 10 alin. (2) din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia, cu modificările şi completările ulterioare, şi al art. 2 din Ordonanţa Guvernului nr. 112/2000 pentru reglementarea procesului de scoatere din funcţiune, casare şi valorificare a activelor corporale care alcătuiesc domeniul public al statului şi al unităţilor administrativ-teritoriale, aprobată prin Legea nr. 246/2001,
  Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

  Articolul I

  Anexa nr. 11 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.020 şi 1.020 bis din 21 decembrie 2006, cu modificările şi completările ulterioare, se completează cu o nouă poziţie, prevăzută în anexa nr. 1.


  Articolul II

  (1) Se aprobă trecerea din domeniul public al statului în domeniul privat al acestuia a unei construcţii aflate în administrarea Ministerului Justiţiei, situată în localitatea Câmpeni, str. Horea nr. 12, judeţul Alba, având datele de identificare prevăzute în anexa nr. 2.
  (2) Trecerea în domeniul privat al statului a construcţiei prevăzute la alin. (1) se face în vederea scoaterii din funcţiune şi demolării acesteia.
  (3) După scoaterea din funcţiune şi demolarea construcţiei prevăzute la alin. (1), Ministerul Justiţiei îşi va actualiza în mod corespunzător datele din evidenţa cantitativ-valorică.


  Articolul III

  Anexele nr. 1 şi 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.
  PRIM-MINISTRU
  CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU
  Contrasemnează:
  ---------------
  p. Ministrul justiţiei,
  Sorin Stănescu,
  secretar de stat
  Ministrul dezvoltării, lucrărilor publice şi locuinţelor,
  Laszlo Borbelyκly
  Ministrul economiei şi finanţelor,
  Varujan Vosganian
  Bucureşti, 18 septembrie 2008.
  Nr. 1.108.


  Anexa 1
  INVENTARUL
  bunurilor din domeniul public al statului
  *Font 8*
   
  Nr. M.F.P. Codul de clasi- ficaţie Denumirea Descrierea tehnică Datele de identificare (vecinătăţi) Adresa Anul do- bân- di- rii/ dă- rii în fo- lo- sin- ţă Va- loa- rea de în- ven- tar (lei) Situaţia juridică/ baza legală Situaţia juridică actuală
  Clădire - sediul Judecătoriei Câmpeni Suprafaţa construită: 909 mp Suprafaţa desfăşurată: 947 mp Clădire cu parter Zidărie din piatră Încălzire cu sobe N: casă particulară S: ocolul silvic E: şosea V: casă particulară Judeţul Alba, localitatea Câmpeni, strada Horea nr. 12 1942 61,93 Încheierea nr. 939/ 1942 a Curţii de Apel Sibiu În administrarea Ministerului Justiţiei - Tribunalul Alba


  Anexa 2
  DATELE DE IDENTIFICARE
  a construcţiei aflate în administrarea Ministerului
  Justiţiei, care trece din domeniul public al statului
  în domeniul privat al acestuia
  *Font 9*
   
  Adresa imobilului Persoana juridică în administrarea căreia se află construcţia Caracteristicile imobilului Numărul de identificare atribuit de Ministerul Economiei şi Finanţelor
  Str. Horea nr. 12, localitatea Câmpeni, judeţul Alba Ministerul Justiţiei - Tribunalul Alba 1. Clădire cu o suprafaţă construită de 909 mp şi o suprafaţă desfăşurată de 947 mp 2. Vecinătăţi: - N: casă particulară - S: ocolul silvic - E: şosea - V. casă particulară 3. Cod clasificare: 8.29.08

  ----