HOTĂRÂRE nr. 523 din 24 august 1998
privind înfiinţarea Societăţii Naţionale "Aeroportul Internaţional Constanta" - S.A.
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 336 din 7 septembrie 1998  În temeiul Ordonanţei de urgenta a Guvernului nr. 30/1997 privind reorganizarea regiilor autonome, aprobată şi modificată prin Legea nr. 207/1997, cu modificările ulterioare, al Ordonanţei Guvernului nr. 19/1997 privind transporturile şi al Ordonanţei Guvernului nr. 29/1997 privind Codul aerian,
  Guvernul României hotărăşte:

  Articolul 1

  (1) Se înfiinţează Societatea Naţionala "Aeroportul Internaţional Constanta" - S.A., denumita în cele ce urmează Aeroportul Internaţional Constanta, cu sigla A.I.C., prin reorganizarea Regiei Autonome "Aeroportul Internaţional Constanta - Mihail Kogălniceanu" care se desfiinţează.
  (2) Aeroportul Internaţional Constanta este societate comercială pe acţiuni, cu capital integral de stat, care se organizează şi funcţionează pe bază de gestiune economică. Sursele de finanţare se asigura din venituri proprii şi, în completare, prin transferuri de la bugetul de stat, în conformitate cu dispoziţiile legale în vigoare şi cu statutul prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
  (3) Aeroportul Internaţional Constanta este persoana juridică română, cu sediul în comuna Mihail Kogălniceanu, str. Tudor Vladimirescu nr. 4, judeţul Constanta.


  Articolul 2

  (1) Capitalul social iniţial al Aeroportului Internaţional Constanta este de 6.603.903 mii lei şi se constituie prin preluarea activului patrimonial al Regiei Autonome "Aeroportul Internaţional Constanta - Mihail Kogălniceanu", conform datelor din bilanţul contabil al acesteia la data de 30 iunie 1998, actualizat potrivit prevederilor legale.
  (2) Bunurile aparţinând domeniului privat al statului, aflate în administrarea Regiei Autonome "Aeroportul Internaţional Constanta - Mihail Kogălniceanu", trec în proprietatea Aeroportului Internaţional Constanta la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri şi se regăsesc în capitalul social iniţial.
  (3) Bunurile proprietate publică de natura celor prevăzute la art. 135 alin. (4) din Constituţie, reprezentând piste de decolare-aterizare, cai de rulare, platforme de îmbarcare-debarcare, precum şi terenurile de sub acestea, aflate în administrarea Regiei Autonome "Aeroportul Internaţional Constanta - Mihail Kogălniceanu", se concesioneaza de către Ministerul Transporturilor Aeroportului Internaţional Constanta, în condiţiile legii.
  (4) Contravaloarea bunurilor proprietate publică nu se regaseste în valoarea capitalului social al Aeroportului Internaţional Constanta.
  (5) Veniturile rezultate din exploatarea bunurilor proprietate publică, concesionate Aeroportului Internaţional Constanta, se constituie ca venituri proprii ale acestuia.
  (6) Capitalul social iniţial este în întregime subscris de statul român, în calitate de acţionar unic, şi este vărsat integral la data constituirii Aeroportului Internaţional Constanta.
  (7) Terenurile aflate în proprietatea Regiei Autonome "Aeroportul Internaţional Constanta - Mihail Kogălniceanu", care nu fac obiectul domeniului public, trec în proprietatea Aeroportului Internaţional Constanta, includerea în capitalul social al acestuia efectuându-se potrivit legislaţiei în vigoare.


  Articolul 3

  (1) La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, acţiunile Aeroportului Internaţional Constanta sunt deţinute în totalitate de statul român, reprezentat prin Ministerul Transporturilor, care îşi exercită drepturile şi obligaţiile ce decurg din calitatea de acţionar unic.
  (2) Aeroportul Internaţional Constanta va putea fi privatizat în condiţiile legii, statul păstrând pachetul de acţiuni care să-i asigure poziţia majoritara.


  Articolul 4

  (1) Aeroportul Internaţional Constanta are ca obiect principal de activitate efectuarea de prestaţii, servicii, lucrări de exploatare, întreţinere, reparare, dezvoltare şi modernizare a bunurilor din patrimoniul sau, aflate în proprietate sau în concesiune, în vederea asigurării condiţiilor pentru sosirea, plecarea şi manevrarea la sol a aeronavelor în trafic naţional şi/sau internaţional, asigurarea serviciilor aeroportuare pentru tranzitul de persoane, mărfuri şi posta, precum şi servicii de interes public naţional.
  (2) Aeroportul Internaţional Constanta va putea efectua orice alte operaţiuni şi activităţi legale necesare realizării obiectului sau de activitate.
  (3) Aeroportul Internaţional Constanta elaborează norme specifice care devin obligatorii, după aprobarea lor de către Ministerul Transporturilor, pentru persoanele fizice, precum şi pentru agenţii economici şi organele autorităţii de stat care îşi desfăşoară activitatea în perimetrul aeroportului.


  Articolul 5

  (1) Cheltuielile de capital ale Aeroportului Internaţional Constanta, aferente patrimoniului propriu, se asigura din surse proprii, credite interne sau externe şi din alte surse atrase, potrivit legii.
  (2) Finanţarea programelor de investiţii aeroportuare, aprobate de către Guvern până la data înfiinţării Aeroportului Internaţional Constanta, se asigura din surse proprii, credite bancare şi, în completare, de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Transporturilor.
  (3) Crearea de noi bunuri proprietate publică, dezvoltarea şi modernizarea celor existente în scopul extinderii şi modernizării activităţii Aeroportului Internaţional Constanta se asigura integral de la bugetul de stat prin bugetul Misterului Transporturilor. Obiectivele de investiţii respective se aproba prin hotărâre a Guvernului.
  (4) Bunurile de natura proprietăţii publice, rezultate în urma finalizarii programelor de investiţii aprobate de Guvern până la data înfiinţării Aeroportului Internaţional Constanta, precum şi alte bunuri de natura proprietăţii publice nou-create ori rezultate în urma dezvoltării sau/şi modernizării celor existente se concesioneaza Aeroportului Internaţional Constanta în condiţiile legilor în vigoare.
  (5) Obligaţiile de plată ale Aeroportului Internaţional Constanta, nescadente până la data înfiinţării acestuia, conform condiţiilor şi perioadelor prevăzute în contractele aflate în derulare pentru realizarea programelor de investiţii aparţinând domeniului privat al statului sau domeniului privat al aeroportului, se vor asigura din surse proprii şi, în completare, de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Transporturilor.
  (6) Obligaţiile de plată nescadente până la data înfiinţării Aeroportului Internaţional Constanta, pentru crearea de noi bunuri proprietate publică, pentru modernizarea sau dezvoltarea bunurilor proprietate publică existente, inclusiv sumele aferente din împrumuturi, împreună cu dobânzile şi comisioanele se vor asigura de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Transporturilor, conform condiţiilor şi perioadelor prevăzute în contractele aflate în derulare.


  Articolul 6

  Prestarea de servicii în interesul instituţiilor statului se va efectua pe baza unor contracte încheiate între Aeroportul Internaţional Constanta, cu avizul Ministerului Transporturilor, pe de o parte, şi solicitant, pe de altă parte.


  Articolul 7

  Aeroportul Internaţional Constanta poate pune la dispoziţie spaţii şi utilităţi necesare instituţiilor statului, care desfăşoară activităţi în cadrul Aeroportului Internaţional Constanta şi au ca scop apărarea şi siguranţa naţionala, precum şi ordinea publică. Pentru asigurarea acestor spaţii şi utilităţi, Aeroportul Internaţional Constanta, cu avizul Ministerului Transporturilor, va încheia contracte cu instituţiile statului implicate în activităţile de apărare, siguranţa naţionala şi ordine publică, care îşi desfăşoară activitatea în cadrul aeroportului.


  Articolul 8

  (1) Aeroportul Internaţional Constanta este condus de adunarea generală a acţionarilor, constituită din împuterniciţii mandataţi sa reprezinte interesele capitalului de stat.
  (2) Adunarea generală a acţionarilor are atribuţii şi competente stabilite prin statut.
  (3) Până la privatizarea Aeroportului Internaţional Constanta, interesele capitalului de stat vor fi reprezentate de Ministerul Transporturilor prin ministrul transporturilor sau prin împuterniciţii mandataţi sa reprezinte interesele capitalului de stat.


  Articolul 9

  (1) Aeroportul Internaţional Constanta este administrat de consiliul de administraţie, ales de adunarea generală a acţionarilor.
  (2) În perioada în care statul este acţionar unic, consiliul de administraţie şi preşedintele acestuia sunt numiţi prin ordin al ministrului transporturilor.
  (3) Preşedintele consiliului de administraţie este şi directorul general al Aeroportului Internaţional Constanta.
  (4) Atribuţiile consiliului de administraţie şi ale preşedintelui acestuia sunt stabilite prin statut.


  Articolul 10

  La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri Aeroportul Internaţional Constanta preia activul şi pasivul pe baza bilanţului contabil la data de 30 iunie 1998, precum şi toate drepturile şi obligaţiile Regiei Autonome "Aeroportul Internaţional Constanta - Mihail Kogălniceanu" şi se substituie în toate litigiile în curs ale acesteia.


  Articolul 11

  Personalul salariat al Regiei Autonome "Aeroportul Internaţional Constanta - Mihail Kogălniceanu", preluat de către Aeroportul Internaţional Constanta, este considerat transferat de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.


  Articolul 12

  Prezenta hotărâre intră în vigoare după 30 de zile de la data publicării ei în Monitorul Oficial al României.


  Articolul 13

  Pe data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, prevederile Hotărârii Guvernului nr. 38/1997 privind reorganizarea activităţii aeroporturilor din România, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 34 din 4 martie 1997, referitoare la Regia Autonomă "Aeroportul Internaţional Constanta - Mihail Kogălniceanu", se abroga.
  PRIM-MINISTRU
  RADU VASILE
  Contrasemnează:
  ---------------
  Ministrul transporturilor,
  Traian Băsescu
  Ministrul finanţelor,
  Daniel Daianu
  Ministrul reformei,
  Preşedintele Consiliului pentru
  Reforma,
  Ioan Muresan


  Anexă

  STATUT 24/08/1998