ORDIN nr. 398 din 27 august 2013
privind modificarea şi prorogarea termenului de intrare în vigoare a Ordinului ministrului delegat pentru proiecte de infrastructură de interes naţional şi investiţii străine nr. 290/2013 pentru aprobarea unor tarife aplicate de Compania Naţională de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din România - S.A.
EMITENT
 • DEPARTAMENTUL PENTRU PROIECTE DE INFRASTRUCTURĂ ŞI INVESTIŢII
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 551 din 30 august 2013  În conformitate cu dispoziţiile art. 58 alin. (2) din Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi
  în temeiul prevederilor art. 21 alin. (1), ale art. 41 alin. (13), ale art. 41^1 alin. (1), ale art. 47 alin. (4), (6) şi (8) din Ordonanţa Guvernului nr. 43/1997 privind regimul drumurilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, ale art. 11 alin. (4) şi ale art. 11 din Ordonanţa Guvernului nr. 15/2002 privind aplicarea tarifului de utilizare şi a tarifului de trecere pe reţeaua de drumuri naţionale din România, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 424/2002, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale art. 5 alin. (4), ale art. 3 alin. (1) pct. I lit. j) din Hotărârea Guvernului nr. 7/2013 privind organizarea şi funcţionarea Departamentului pentru proiecte de infrastructură şi investiţii străine,
  ministrul delegat pentru proiecte de infrastructură de interes naţional şi investiţii străine emite următorul ordin:

  Articolul I

  Ordinul ministrului delegat pentru proiecte de infrastructură de interes naţional şi investiţii străine nr. 290/2013 pentru aprobarea unor tarife aplicate de Compania Naţională de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din România - S.A., publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 484 din 2 august 2013, se modifică după cum urmează:
  1. Articolul 11 va avea următorul cuprins:
  "Art. 11. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, şi intră în vigoare în termen de 45 de zile de la data publicării."
  2. Anexa nr. 2 se modifică şi se înlocuieşte cu anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.


  Articolul II

  Termenul de intrare în vigoare a Ordinului ministrului delegat pentru proiecte de infrastructură de interes naţional şi investiţii străine nr. 290/2013 pentru aprobarea unor tarife aplicate de Compania Naţională de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din România - S.A., publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 484 din 2 august 2013, se prorogă până la data de 14 septembrie 2013.


  Articolul III

  Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
  p. Ministrul delegat pentru proiecte de
  infrastructură de interes naţional
  şi investiţii străine,
  Alexandru Năstase,
  secretar de stat
  Bucureşti, 27 august 2013.
  Nr. 398.


  Anexa
  (Anexa nr. 2 la Ordinul nr. 290/2013)
  Tarife suplimentare de acces la reţeaua
  de drumuri de interes naţional
  Nr. crt. Denumire tarif Unitate de calcul Tarif unitar, cu TVA - euro -
  1. Autorizare acces la reţeaua de drumuri de interes naţional tarif/cursă 1.000,00
  2. Aferent autorizaţiilor "cu plată", stabilite prin protocol de Ministerul Transporturilor tarif x masă totală x distanţă 0,03

  Modul de aplicare a tarifelor
  A. Aplicabilitate
  Tarifele prevăzute în prezenta anexă se aplică numai pentru vehiculele rutiere înmatriculate în alte state, în conformitate cu acordurile rutiere bilaterale şi multilaterale la care România este parte.
  B. Tarifare pentru autorizarea accesului la reţeaua de drumuri de interes naţional
  Tariful pentru autorizarea accesului la reţeaua rutieră se aplică în punctele de trecere a frontierei pe sensul de intrare în România şi pe sensul de ieşire din România, pentru vehiculele rutiere de transport marfă sau persoane, înmatriculate în alte state, care sunt supuse autorizării potrivit acordurilor rutiere interguvernamentale, protocoalelor comisiilor mixte rutiere sau acordurilor internaţionale la care România este parte şi care nu prezintă documentul de acces la reţeaua rutieră corespunzător categoriei de transport efectuate.
  Documentul de acces la reţeaua rutieră din România nu trebuie prezentat dacă transportul se încadrează în una dintre gratuităţile prevăzute prin acordurile rutiere interguvernamentale, protocoalele comisiilor mixte rutiere sau acordurile internaţionale la care România este parte.
  Tariful se achită la intrarea sau ieşirea din România, acolo unde se constată lipsa documentului de acces la reţeaua rutieră din România, pentru fiecare cursă efectuată pe teritoriul României.
  O cursă efectuată pe teritoriul României reprezintă traseul parcurs de la intrarea în România până la ieşirea din România sau având ca destinaţie o localitate din România ori traseul parcurs având ca origine o localitate din România până la ieşirea din România.
  Tariful achitat la intrarea în România rămâne valabil şi la ieşirea din România, indiferent de tipul de trafic efectuat.
  Tariful nu se aplică pentru vehiculele rutiere fără încărcătură, nou-achiziţionate din afara României şi care se află la prima cursă din statul vânzătorului spre statul cumpărătorului, fapt dovedit prin documente specifice, dintre care un exemplar, în copie, se reţine de către personalul Companiei Naţionale de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din România - S.A. din punctul de frontieră.
  Tariful se aplică pentru vehiculele rutiere cu încărcătură, nou-achiziţionate din afara României şi care se află la prima cursă din statul vânzătorului spre statul cumpărătorului, fapt dovedit prin documente specifice, dintre care un exemplar, în copie, se reţine de către personalul Companiei Naţionale de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din România - S.A. din punctul de frontieră, în lipsa documentului de acces la reţeaua rutieră.
  C. Tariful aferent autorizaţiilor "cu plată"
  Tariful aferent autorizaţiilor "cu plată" se aplică la autorizaţiile de transport rutier internaţional de marfă "cu plată", stabilite prin protocol de Ministerul Transporturilor cu ministerele de resort din alte state.
  Tariful se aplică în lipsa autorizaţiei de transport rutier internaţional de marfă "cu scutire de plată", stabilite prin protocol de Ministerul Transporturilor, pentru vehiculele fără încărcătură, nou-achiziţionate din afara României de către persoane fizice sau juridice străine şi care se află la prima cursă din statul vânzătorului spre statul cumpărătorului, în cazul în care statul cumpărătorului nu este un stat membru CEMT şi în lipsa unor reglementări specifice convenite bilateral cu statul respectiv.
  D. Modul de efectuare a calculelor
  a) Masa totală se introduce în calcul în tone, cu două zecimale, prin rotunjire în plus la unitate.
  b) Distanţa se introduce în calcul în kilometri, fără zecimale, prin rotunjire în plus la unitate.
  c) Rezultatele parţiale până la tariful final care trebuie achitat de utilizator nu se rotunjesc.
  d) Tariful final rezultat, care trebuie achitat de utilizator, se rotunjeşte la două zecimale, în moneda în care se efectuează plata.
  --------