HOTĂRÂRE nr. 1.492 din 9 septembrie 2004 (*actualizată*)
privind principiile de organizare, funcţionarea şi atribuţiile serviciilor de urgenţă profesioniste
(actualizată până la data de 31 mai 2011*)
EMITENT
 • GUVERNUL
 • ----------
  În temeiul art. 108 din Constituţie, republicată, şi al art. 6 alin. (1) din Ordonanţa Guvernului nr. 88/2001 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea serviciilor publice comunitare pentru situaţii de urgenţă, aprobată cu modificări prin Legea nr. 363/2002, cu modificările şi completările ulterioare,
  Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

  Capitolul I Dispoziţii generale


  Articolul 1

  Serviciile de urgenţă profesioniste, constituite ca servicii publice deconcentrate în subordinea Inspectoratului General pentru Situaţii de Urgenţă, se înfiinţează, în fiecare judeţ şi la nivelul municipiului Bucureşti, în scopul managementului situaţiilor de urgenţă pe tipurile de risc din competenţă.


  Articolul 2

  (1) Serviciile de urgenţă profesioniste funcţionează ca inspectorate, cu personalitate juridică, în subordinea Inspectoratului General pentru Situaţii de Urgenţă, denumit în continuare Inspectoratul General.
  (2) Inspectoratele sunt structuri specializate, destinate să execute misiuni de prevenire, monitorizare şi gestionare a situaţiilor de urgenţă.
  (3) Inspectoratele fac parte din forţele de protecţie ale Sistemului de securitate şi apărare naţională şi din subsistemul local de management al situaţiilor de urgenţă.
  (4) Activitatea inspectoratelor, ca servicii publice deconcentrate ale Ministerului Administraţiei şi Internelor în teritoriu, este coordonată de prefect.


  Capitolul II Principii de organizare şi funcţionare


  Articolul 3

  (1) Organizarea şi funcţionarea inspectoratelor se bazează pe principiile legalităţii, autonomiei, împărţirii administrativ-teritoriale, deconcentrării şi descentralizării responsabilităţii, corelării cerinţelor şi resurselor, cooperării şi solidarităţii, în vederea:
  a) pregătirii preventive şi protecţiei prioritare a populaţiei;
  b) realizării condiţiilor necesare supravieţuirii în situaţii de urgenţă;
  c) participării la protecţia valorilor culturale, arhivistice, de patrimoniu şi a bunurilor materiale, precum şi a mediului;
  d) desfăşurării pregătirii profesionale a personalului organismelor specializate şi serviciilor de urgenţă;
  e) organizării şi executării intervenţiei operative pentru limitarea şi înlăturarea efectelor situaţiilor de urgenţă;
  f) constituirii rezervelor de resurse financiare şi tehnicomateriale specifice.
  (2) Aplicarea principiilor prevăzute la alin. (1) vizează următoarele obiective:
  a) timpul de răspuns şi operativitatea permanentă;
  b) supleţea organizatorică;
  c) capacitatea de răspuns credibilă;
  d) restructurarea şi modernizarea serviciilor de urgenţă profesioniste;
  e) parteneriatul operaţional intensificat;
  f) intervenţia graduală;
  g) interoperabilitatea la nivel local, zonal, regional şi internaţional;
  h) managementul integrat al serviciilor de urgenţă profesioniste;
  i) participarea cu resurse a comunităţilor locale.


  Articolul 4

  În cadrul inspectoratelor se constituie şi funcţionează ca structuri specializate:
  a) centrul operaţional judeţean, respectiv al municipiului Bucureşti, care îndeplineşte permanent funcţiile de monitorizare, evaluare, înştiinţare, avertizare, prealarmare, alertare şi coordonare tehnică operaţională a intervenţiilor pentru gestionarea situaţiilor de urgenţă;
  b) inspecţia de prevenire, care îndeplineşte, la nivelul judeţului, respectiv al municipiului Bucureşti, funcţiile de reglementare, avizare/autorizare, informare publică, îndrumare şi control privind prevenirea situaţiilor de urgenţă, precum şi pregătirea populaţiei privind comportarea în situaţii de urgenţă;
  c) grupuri de prevenire şi intervenţie, detaşamente, detaşamente speciale, secţii, staţii, pichete, echipe şi echipaje, ca structuri de intervenţie de pompieri, de protecţie civilă şi securitate civilă şi mixte; în cadrul structurilor de intervenţie se constituie un număr variabil de echipe şi echipaje specializate pe tipuri de intervenţii;
  d) structuri de suport logistic;
  e) alte structuri funcţionale;
  f) garda de intervenţie a subunităţii specializate, constituită din echipajele şi personalul operativ care execută serviciul permanent în aceeaşi tură.


  Articolul 5

  La dimensionarea structurilor specializate şi compartimentelor funcţionale ale inspectoratelor se au în vedere, cumulativ, următoarele elemente:
  a) tipurile de risc gestionate şi frecvenţa lor de manifestare;
  b) suprafaţa unităţii/unităţilor administrativ-teritoriale din sfera de competenţă şi potenţialul economic al acesteia/acestora;
  c) densitatea populaţiei;
  d) volumul şi complexitatea atribuţiilor stabilite în competenţă;
  e) necesarul de înzestrare cu mijloace tehnice şi performanţele acestora, în raport cu timpii de răspuns;
  f) caracterul operativ, tehnic sau administrativ al atribuţiilor şi activităţilor;
  g) nivelul de pregătire necesar şi nevoile de specializare ale personalului;
  h) necesitatea asigurării operativităţii permanente.


  Articolul 6

  (1) Inspectoratul îşi îndeplineşte misiunile specifice într-o porţiune din teritoriul naţional, denumită zonă de competenţă, care coincide, de regulă, cu teritoriul judeţului.
  (2) Zonele de competenţă, denumirile inspectoratelor şi sediile acestora sunt prezentate în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
  (3) Pentru situaţiile de urgenţă care impun concentrări masive de forţe şi mijloace de intervenţie, inspectoratele stabilesc din timp nevoile estimate şi solicită în sprijin grupări operative ori subunităţi specializate, care vor acţiona temporar în afara zonelor de competenţă.
  (4) În situaţii de urgenţă inspectoratul poate acţiona temporar şi în afara zonelor de competenţă. Compunerea şi valoarea grupărilor operative şi aliniamentele până la care acestea pot acţiona în afara zonelor de competenţă se stabilesc prin documente operative aprobate de inspectorul general al Inspectoratului General, denumit în continuare inspector general.
  (5) Pentru grupurile de intervenţie se stabilesc zone de responsabilitate aprobate de şeful inspectoratului.


  Articolul 7

  (1) Inspectoratul este condus de şeful inspectoratului, numit în condiţiile legii, la propunerea prefectului.
  (2) Şeful inspectoratului are calitatea de ordonator terţiar de credite.
  (3) În exercitarea atribuţiilor sale şeful inspectoratului emite ordine.
  (4) Şeful inspectoratului răspunde de aplicarea legii în domeniul de competenţă şi asigură executarea dispoziţiilor organelor ierarhice, precum şi a celor date de prefect în baza prevederilor art. 24 din Legea nr. 340/2004 privind instituţia prefectului.


  Articolul 8

  (1) Şeful inspectoratului este ajutat de un prim-adjunct şi un adjunct, numiţi prin ordin al inspectorului general.
  (2) Prim-adjunctul şefului inspectoratului coordonează nemijlocit centrul operaţional.
  (3) Adjunctul şefului inspectoratului este şeful inspecţiei de prevenire.
  (4) În absenţa şefului inspectoratului conducerea se asigură de prim-adjunctul prevăzut la alin. (1) ori de altă persoană desemnată de acesta.


  Articolul 9

  (1) În raport cu natura riscurilor şi frecvenţa lor de manifestare se constituie subunităţi specializate de pompieri, de protecţie civilă şi mixte.
  (2) Pentru fiecare subunitate se stabileşte un raion de intervenţie pe principiul timpului de răspuns.
  (3) Raioanele de intervenţie pot depăşi limitele zonei de competenţă numai pentru nevoi operative.
  (4) Conducerea subunităţii specializate se asigură de către comandantul acesteia, ajutat de un adjunct, după caz.
  (5) Echipajele, echipele şi personalul operativ care execută serviciul permanent în aceeaşi tură constituie garda de intervenţie.
  (6) Garda de intervenţie este condusă nemijlocit de şeful acesteia.


  Articolul 10

  (1) Organigrama şi statul de organizare ale inspectoratelor judeţene se elaborează de Inspectoratul General şi se aprobă prin ordin al ministrului administraţiei şi internelor, contrasemnat de ministrul delegat pentru administraţia publică.
  (2) Regulamentul de organizare şi funcţionare al inspectoratului se aprobă de către inspectorul general.


  Capitolul III Atribuţii


  Articolul 11

  Inspectoratul îndeplineşte următoarele atribuţii principale:
  a) planifică şi desfăşoară inspecţii, controale, verificări şi alte acţiuni de prevenire privind modul de aplicare a prevederilor legale şi stabileşte măsurile necesare pentru creşterea nivelului de securitate al cetăţenilor şi bunurilor;
  b) elaborează studii, prognoze şi analize statistice privind natura şi frecvenţa situaţiilor de urgenţă produse şi propune măsuri în baza concluziilor rezultate din acestea;
  c) desfăşoară activităţi de informare publică pentru cunoaşterea de către cetăţeni a tipurilor de risc specifice zonei de competenţă, măsurilor de prevenire, precum şi a conduitei de urmat pe timpul situaţiilor de urgenţă;
  d) participă la elaborarea reglementărilor specifice zonei de competenţă şi avizează dispoziţiile în domeniul prevenirii şi intervenţiei în situaţii de urgenţă, emise de autorităţile publice locale şi cele deconcentrate/descentralizate;
  e) emite avize şi autorizaţii, în condiţiile legii;
  f) monitorizează şi evaluează tipurile de risc;
  g) participă la elaborarea şi derularea programelor pentru pregătirea autorităţilor, serviciilor de urgenţă voluntare şi private, precum şi a populaţiei;
  h) organizează pregătirea personalului propriu;
  i) execută, cu forţe proprii sau în cooperare, operaţiuni şi activităţi de înştiinţare, avertizare, alarmare, alertare, recunoaştere, cercetare, evacuare, adăpostire, căutare, salvare, descarcerare, deblocare, prim ajutor sau asistenţă medicală de urgenţă, stingere a incendiilor, depoluare, protecţie N.B.C. şi decontaminare, filtrare şi transport de apă, iluminat, asanare de muniţie neexplodată, protecţie a bunurilor materiale şi valorilor din patrimoniul cultural, acordare de sprijin pentru supravieţuirea populaţiei afectate şi alte măsuri de protecţie a cetăţenilor în caz de situaţii de urgenţă;
  j) controlează şi îndrumă structurile subordonate, serviciile publice şi private de urgenţă;
  k) participă la identificarea resurselor umane şi materialelor disponibile pentru răspuns în situaţii de urgenţă şi ţine evidenţa acestora;
  l) stabileşte concepţia de intervenţie şi elaborează/ coordonează elaborarea documentelor operative de răspuns;
  m) avizează planurile de răspuns ale serviciilor de urgenţă voluntare şi private;
  n) planifică şi desfăşoară exerciţii, aplicaţii şi alte activităţi de pregătire, pentru verificarea viabilităţii documentelor operative;
  o) organizează banca de date privind intervenţiile, analizează periodic situaţia operativă şi valorifică rezultatele;
  p) participă cu grupări operative/solicită sprijinul grupărilor operative stabilite şi aprobate pentru/la intervenţii în zona/în afara zonei de competenţă;
  q) participă la acţiuni de pregătire şi intervenţie în afara teritoriului naţional, în baza acordurilor la care statul român este parte;
  r) participă la cercetarea cauzelor de incendiu, a condiţiilor şi împrejurărilor care au determinat ori au favorizat producerea accidentelor şi dezastrelor;
  s) stabileşte, împreună cu organele abilitate de lege, cauzele probabile ale incendiului;
  t) controlează respectarea criteriilor de performanţă, stabilite în condiţiile legii, în organizarea şi dotarea serviciilor voluntare şi private, precum şi activitatea acestora;
  u) constată şi sancţionează, prin personalul desemnat, încălcarea dispoziţiilor legale din domeniul de competenţă;
  v) desfăşoară activităţi privind soluţionarea petiţiilor în domeniul specific;
  w) organizează concursuri profesionale cu serviciile voluntare şi private, precum şi acţiuni educative cu cercurile tehnico-aplicative din şcoli;
  x) asigură informarea organelor competente şi raportarea acţiunilor defăşurate, conform reglementărilor specifice;
  y) încheie, după terminarea operaţiunilor de intervenţie, documentele stabilite potrivit regulamentului prevăzut la art. 13;
  z) îndeplineşte alte sarcini stabilite prin lege.


  Articolul 12

  Inspectoratul asigură planificarea şi mobilizarea resurselor proprii la instituirea măsurilor excepţionale prevăzute de lege, precum şi la declararea stărilor de mobilizare şi război.


  Articolul 13

  Planificarea, organizarea şi desfăşurarea activităţilor de prevenire şi intervenţie se realizează potrivit regulamentelor elaborate de Inspectoratul General, aprobate de ministrul administraţiei şi internelor şi contrasemnate de ministrul delegat pentru administraţia publică.


  Articolul 14

  (1) Pentru identificarea şi evaluarea tipurilor de risc specifice zonei de competenţă, precum şi pentru stabilirea măsurilor din domeniul prevenirii şi intervenţiei, inspectoratul elaborează "Schema cu riscurile teritoriale din zona de competenţă", în baza structurii de principiu stabilite de Inpectoratul General.
  (2) Pe baza schemei cu riscurile teritoriale, prevăzută la alin. (1), consiliile locale întocmesc şi aprobă "Planul de analiză şi acoperire a riscurilor" în unităţile administrativteritoriale.
  (3) Pentru conducerea acţiunilor de intervenţie se elaborează planuri specifice, conform reglementărilor interne emise de Inspectoratul General.


  Articolul 15

  (1) Pentru îndeplinirea atribuţiilor specifice, inspectoratul colaborează cu autorităţile administraţiei publice locale, cu celelalte structuri deconcentrate ale Ministerului Administraţiei şi Internelor, unităţi ale armatei, serviciile voluntare şi private, serviciile descentralizate, filialele locale ale Societăţii Naţionale de Cruce Roşie, mass-media, precum şi cu alte asociaţii, fundaţii şi organizaţii neguvernamentale care activează în domeniul specific.
  (2) Inspectoratele colaborează cu servicii şi organizaţii locale de profil din alte state, pe baza acordurilor, înţelegerilor şi programelor, stabilite potrivit dispoziţiilor legale.


  Articolul 16

  (1) Centrul operaţional organizează şi asigură secretariatul tehnic permanent al comitetului pentru situaţii de urgenţă.
  (2) Centrul operaţional se încadrează cu personal specializat pe tipuri de riscuri, precum şi cu specialişti în comunicaţii, informatică şi în alte domenii de activitate, conform cerinţelor operative.
  (3) Activitatea centrului operaţional se desfăşoară permanent. Personalul execută serviciul în ture, pe schimburi sau cu program normal, potrivit legii.
  (4) În raport cu natura riscurilor şi cu frecvenţa lor de manifestare, precum şi cu datele geografice şi demografice, centrul operaţional se încadrează cu un număr de personal cuprins între 25 şi 60 de specialişti în domeniu.


  Articolul 17

  Centrul operaţional are următoarele atribuţii principale:
  a) efectuează activităţi de analiză, evaluare şi sinteză referitoare la situaţiile de urgenţă din competenţă;
  b) monitorizează evoluţia situaţiilor de urgenţă şi informează operativ, când este cazul, preşedintele comitetului pentru situaţii de urgenţă şi celelalte organisme abilitate să întreprindă măsuri cu caracter preventiv ori de intervenţie, propunând, în condiţiile legii, instituirea stării de alertă;
  c) elaborează concepţia specifică privind planificarea, pregătirea, organizarea şi desfăşurarea acţiunilor de răspuns, precum şi concepţia de acţiune în situaţii de urgenţă, conform reglementărilor interne, emise în baza răspunderilor privind tipurile de risc gestionate şi funcţiile de sprijin îndeplinite;
  d) face propuneri comitetului pentru situaţii de urgenţă, respectiv Comitetului Naţional, prin Inspectoratul General, privind activitatea preventivă şi de intervenţie în situaţii de urgenţă;
  e) urmăreşte aplicarea prevederilor regulamentului privind gestionarea situaţiilor de urgenţă şi a planurilor de intervenţie/cooperare specifice tipurilor de riscuri;
  f) asigură transmiterea operativă a deciziilor, dispoziţiilor şi ordinelor şi urmăreşte menţinerea legăturilor de comunicaţii cu Centrul Operaţional Naţional, centrele operative cu funcţionare permanentă, cu alte organisme implicate în gestionarea situaţiilor de urgenţă, precum şi cu forţele proprii aflate în îndeplinirea misiunilor;
  g) centralizează solicitările privind necesarul de resurse pentru îndeplinirea funcţiilor de sprijin, premergător şi în timpul situaţiilor de urgenţă, şi le înaintează organismelor abilitate să le soluţioneze;
  h) asigură transmiterea mesajelor de înştiinţare primite către structurile din subordine, cele cu care colaborează şi către autorităţile locale;
  i) evaluează consecinţele probabile ale surselor de risc;
  j) gestionează baza de date referitoare la situaţiile de urgenţă date în competenţă;
  k) desfăşoară activităţi în domeniul primirii şi acordării asistenţei internaţionale, al medicinii de urgenţă a dezastrelor, al asistenţei psihologice şi religioase;
  l) îndeplineşte alte atribuţii, conform reglementărilor interne, emise în baza prevederilor legale.


  Capitolul IV Personalul inspectoratelor pentru situaţii de urgenţă şi atribuţiile acestuia


  Articolul 18

  La data înfiinţării inspectoratelor personalul actual încadrat în brigăzile/grupurile de pompieri şi în inspectoratele judeţene de protecţie civilă, precum şi în celelalte unităţi sau instituţii de pompieri şi protecţie civilă se preia prin transfer în condiţiile legii, cu încadrarea în numărul maxim de posturi aprobat Ministerului Administraţiei şi Internelor şi unităţilor din subordinea sa, în compartimentele funcţionale şi în structurile specializate ale inspectoratelor.


  Articolul 19

  (1) Personalul inspectoratului provine din instituţii de învăţământ aflate în subordinea/coordonarea Inspectoratului General, alte instituţii cu profil adecvat, acreditate potrivit legii, precum şi din instituţii specializate din străinătate.
  (2) În raport cu nevoile, pot fi încadraţi şi alţi specialişti cu studii corespunzătoare din alte domenii de activitate.
  (3) În baza planului de profesionalizare, inspectoratul asigură formarea şi încadrarea personalului necesar pentru înlocuirea eşalonată a militarilor în termen.


  Articolul 20

  (1) Personalul inspectoratului cu atribuţii de îndrumare şi control, precum şi cel de intervenţie sunt învestiţi cu exerciţiul autorităţii publice.
  (2) În raport cu atribuţiile specifice, personalul prevăzut la alin. (1) are următoarele drepturi şi obligaţii:
  a) să efectueze inspecţii şi controale privind modul de respectare şi aplicare a normelor legale în materie;
  b) să elibereze/anuleze avize şi autorizaţii sau să propună, motivat, eliberarea şi anularea avizelor şi autorizaţiilor, potrivit legii;
  c) să îndrume şi să controleze modul de pregătire a populaţiei şi salariaţilor pentru gestionarea situaţiilor de urgenţă;
  d) să organizeze şi să conducă exerciţii, aplicaţii şi alte
  activităţi de pregătire la instituţii publice şi agenţi
  economici;
  e) să solicite de la persoanele fizice şi juridice datele, informaţiile şi documentele necesare îndeplinirii atribuţiilor legale;
  f) să stabilească restricţii sau să interzică orice operaţiuni sau lucrări, în scopul prevenirii unor situaţii de urgenţă;
  g) să sesizeze, în condiţiile prevăzute de lege, organele competente despre infracţiunile constatate în exercitarea atribuţiilor de serviciu;
  h) să constate şi să sancţioneze contravenţiile, potrivit competenţei prevăzute de lege;
  i) să dispună, în îndeplinirea atribuţiilor de serviciu, potrivit legii, sistarea unor activităţi, a lucrărilor de construcţii sau oprirea funcţionării ori utilizării construcţiilor sau amenajărilor;
  j) să participe la coordonarea şi conducerea intervenţiilor în situaţii de urgenţă;
  k) să dispună restrângerea utilizării clădirilor incendiate, avariate ori ameninţate, inclusiv evacuarea persoanelor şi animalelor din acestea, precum şi a folosirii terenurilor din vecinătatea imobilelor respective;
  l) să dispună, în condiţiile legii, încetarea activităţii obiectivelor din subordinea instituţiilor publice ori a altor organizaţii şi/sau a agenţilor economici, demolarea totală sau parţială a construcţiilor afectate grav, precum şi a celor vecine, dacă există pericol de agravare a consecinţelor unor situaţii de urgenţă;
  m) să utilizeze, potrivit legii, gratuit apa, indiferent de sursa din care provine;
  n) să se deplaseze cu autospecialele şi mijloacele tehnice din dotare la locul intervenţiei, pe drumuri care nu sunt deschise circulaţiei publice ori pe terenuri, indiferent de forma de proprietate, dacă cerinţele de operativitate şi de lucru impun aceasta;
  o) să solicite organelor abilitate oprirea ori limitarea traficului public în zona desfăşurării operaţiunilor de intervenţie;
  p) să intre, pentru îndeplinirea atribuţiilor specifice, în orice incintă a organismelor şi organizaţiilor, instituţiilor şi agenţilor economici;
  q) să intre, în condiţiile prevăzute de lege, pentru îndeplinirea atribuţiilor specifice, în locuinţele persoanelor fizice, la solicitarea sau cu consimţământul acestora, în condiţiile prevăzute de lege. În cazul în care se impune înlăturarea unor factori de risc, care prin iminenţa ameninţării lor pot declanşa o situaţie de urgenţă, consimţământul nu este necesar;
  r) să solicite sprijinul autorităţilor publice, mijloacelor de informare în masă şi cetăţenilor pentru luarea măsurilor urgente în vederea prevenirii, limitării sau înlăturării unor pericole iminente ce pot provoca situaţii de urgenţă;
  s) să stabilească, împreună cu organele abilitate de lege, cauzele probabile ale producerii situaţiilor de urgenţă şi să participe, la cererea acestora, la identificarea şi stabilirea factorilor de risc şi împrejurărilor care au generat unele situaţii de urgenţă.
  (3) În exercitarea drepturilor şi obligaţiilor prevăzute la alin. (2), personalul desemnat îşi face cunoscută calitatea prin prezentarea legitimaţiei de serviciu sau de control şi a ordinului de serviciu/misiune.


  Capitolul V Asigurarea materială


  Articolul 21

  (1) Pentru îndeplinirea atribuţiilor stabilite prin lege, inspectoratele utilizează mijloace tehnice specifice şi de altă natură.
  (2) Înzestrarea, dotarea şi asigurarea cu mijloacele prevăzute la alin. (1) se fac pe baza tabelelor de înzestrare şi a normelor tehnice întocmite şi aprobate potrivit competenţelor.


  Articolul 22

  (1) Exploatarea, mentenanţa, scoaterea din funcţiune, declasarea şi casarea mijloacelor tehnice specifice se realizează în baza normelor tehnice aprobate de inspectorul general.
  (2) Pentru celelalte mijloace, exploatarea, mentenanţa, scoaterea din funcţiune, declasarea şi casarea se realizează conform reglementărilor în vigoare.


  Capitolul VI Dispoziţii finale


  Articolul 23

  (1) Inspectoratele sunt continuatoare ale tradiţiilor şi faptelor de arme ale pompierilor militari şi protecţiei civile.
  (2) Drapelele de luptă ale marilor unităţi/unităţilor de pompieri militari se preiau de inspectorate, fără a se modifica înscrisurile de pe acestea.
  (3) La profesionalizare drapelele de luptă ale instituţiilor prevăzute la alin. (2) devin drapele ale tradiţiilor, care se păstrează şi se utilizează conform reglementărilor în vigoare.


  Articolul 24

  La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se abrogă Hotărârea Guvernului nr. 637/1997 privind aprobarea zonelor de competenţă ale brigăzilor şi grupurilor de pompieri militari, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 282 din 17 octombrie 1997.


  PRIM-MINISTRU

  ADRIAN NĂSTASE

  Contrasemnează:

  ---------------

  Ministru de stat, ministrul administraţiei şi internelor,

  Marian Florian Săniuţă

  Ministrul delegat pentru Administraţia publică,

  Gheorghe Emacu

  Ministrul muncii, solidarităţii sociale şi familiei

  Dan Mircea Popescu

  Ministrul finanţelor publice,

  Mihai Nicolae Tănăsescu

  Bucureşti, 9 septembrie 2004.
  Nr. 1.492.

  Anexă

   ┌────┬──────────────────┬──────────────────────────────┬─────────────────────┐
   │Nr. │Teritoriul zonei │ Denumirea Inspectoratului │ Sediul │
   │crt.│ de competenţă │ Sediu (Adresa) │ (Adresa) │
   ├────┼──────────────────┼──────────────────────────────┼─────────────────────┤
   │ 1. │Alba │Inspectoratul pentru Situaţii │ ALBA IULIA │
   │ │ │de Urgenţă "UNIREA" al │Str. Clujului nr. 10 │
   │ │ │judeţului Alba │ │
   ├────┼──────────────────┼──────────────────────────────┼─────────────────────┤
   │ 2. │Arad │Inspectoratul pentru Situaţii │ ARAD │
   │ │ │de Urgenţă "VASILE GOLDIŞ" al │Str. Andrei Şaguna │
   │ │ │judeţului Arad │ nr. 66-72 │
   ├────┼──────────────────┼──────────────────────────────┼─────────────────────┤
   │ 3. │Argeş │Inspectoratul pentru Situaţii │ PITEŞTI │
   │ │ │de Urgenţă "Cpt.PUICĂ NICOLAE"│Str. Traian nr. 26 │
   │ │ │al judeţului Argeş │ │
   ├────┼──────────────────┼──────────────────────────────┼─────────────────────┤
   │ 4. │Bacău │Inspectoratul pentru Situaţii │ BACĂU │
   │ │ │de Urgenţă "Mr.CONSTANTIN ENE"│Str. Milcov nr. 49 │
   │ │ │al judeţului Bacău │ │
   ├────┼──────────────────┼──────────────────────────────┼─────────────────────┤
   │ 5. │Bihor │Inspectoratul pentru Situaţii │ ORADEA │
   │ │ │de Urgenţă "CRIŞANA" al │Str. Avram Iancu nr.9│
   │ │ │al judeţului Bihor │ │
   ├────┼──────────────────┼──────────────────────────────┼─────────────────────┤
   │ 6. │Bistriţa-Năsăud │Inspectoratul pentru Situaţii │ BISTRIŢA │
   │ │ │de Urgenţă "BISTRIŢA" │Str. Sigmirului nr.16│
   │ │ │al judeţului Bistriţa-Năsăud │ │
   ├────┼──────────────────┼──────────────────────────────┼─────────────────────┤
   │ 7. │Botoşani │Inspectoratul pentru Situaţii │ BOTOŞANI │
   │ │ │de Urgenţă "NICOLAE IORGA" │Str. Uzinei nr. 7 │
   │ │ │al judeţului Botoşani │ │
   ├────┼──────────────────┼──────────────────────────────┼─────────────────────┤
   │ 8. │Braşov │Inspectoratul pentru Situaţii │ BRAŞOV │
   │ │ │de Urgenţă "ŢARA BARSEI" │Str. Mihai Viteazu │
   │ │ │al judeţului Braşov │ nr. 11 │
   ├────┼──────────────────┼──────────────────────────────┼─────────────────────┤
   │ 9. │Brăila │Inspectoratul pentru Situaţii │ BRĂILA │
   │ │ │de Urgenţă "DUNĂREA" │Bd. Dorobanţilor │
   │ │ │al judeţului Brăila │ nr. 468 │
   ├────┼──────────────────┼──────────────────────────────┼─────────────────────┤
   │ 10.│Buzău │Inspectoratul pentru Situaţii │ BUZĂU │
   │ │ │de Urgenţă "NERON LUPAŞCU" │Str. Bistriţei nr. 51│
   │ │ │al judeţului Buzău │ │
   ├────┼──────────────────┼──────────────────────────────┼─────────────────────┤
   │ 11.│Caraş-Severin │Inspectoratul pentru Situaţii │ REŞIŢA │
   │ │ │de Urgenţă "SEMENIC" │Str.Castanilor nr.122│
   │ │ │al judeţului Caraş-Severin │ │
   ├────┼──────────────────┼──────────────────────────────┼─────────────────────┤
   │ 12.│Bistriţa-Năsăud │Inspectoratul pentru Situaţii │ CĂLĂRAŞI │
   │ │ │de Urgenţă "BARBU ŞTIRBEI" │Prelungirea Bucureşti│
   │ │ │al judeţului Călăraşi │ nr. 344 │
   ├────┼──────────────────┼──────────────────────────────┼─────────────────────┤
   │ 13.│Cluj │Inspectoratul pentru Situaţii │ CLUJ-NAPOCA │
   │ │ │de Urgenţă "AVRAM IANCU" │Str. 21 Decembrie │
   │ │ │al judeţului Cluj │ nr. 43 │
   ├────┼──────────────────┼──────────────────────────────┼─────────────────────┤
   │ 14.│Constanţa │Inspectoratul pentru Situaţii │ CONSTANŢA │
   │ │ │de Urgenţă "DOBROGEA" │Bd. Mircea cel Bătrân│
   │ │ │al judeţului Constanţa │ nr. 110 │
   ├────┼──────────────────┼──────────────────────────────┼─────────────────────┤
   │ 15.│Covasna │Inspectoratul pentru Situaţii │ SFANTU-GHEORGHE │
   │ │ │de Urgenţă "MIHAI VITEAZU" │Str. Oltului nr. 33 │
   │ │ │al judeţului Covasna │ │
   ├────┼──────────────────┼──────────────────────────────┼─────────────────────┤
   │ 16.│Dâmboviţa │Inspectoratul pentru Situaţii │ TARGOVIŞTE │
   │ │ │de Urgenţă "BASARAB I" │Calea Găeşti nr. 9 │
   │ │ │al judeţului Dâmboviţa │ │
   ├────┼──────────────────┼──────────────────────────────┼─────────────────────┤
   │ 17.│Dolj │Inspectoratul pentru Situaţii │ CRAIOVA │
   │ │ │de Urgenţă "OLTENIA" │Str. C.D. Fortunescu │
   │ │ │al judeţului Dolj │ nr. 2 │
   ├────┼──────────────────┼──────────────────────────────┼─────────────────────┤
   │ 18.│Galaţi │Inspectoratul pentru Situaţii │ GALAŢI │
   │ │ │de Urgenţă "General EREMIA │Str. Mihai Bravu │
   │ │ │GRIGORESCU" al judeţului │ nr. 36 │
   │ │ │Galaţi │ │
   ├────┼──────────────────┼──────────────────────────────┼─────────────────────┤
   │ 19.│Giurgiu │Inspectoratul pentru Situaţii │ GIURGIU │
   │ │ │de Urgenţă "VLAŞCA" │Str. Uzinei nr. 3 │
   │ │ │al judeţului Giurgiu │ │
   ├────┼──────────────────┼──────────────────────────────┼─────────────────────┤
   │ 20.│Gorj │Inspectoratul pentru Situaţii │ TARGU-JIU │
   │ │ │de Urgenţă "Lt. col. DUMITRU │Calea Bucureşti nr.9 │
   │ │ │PETRESCU" al judeţului Gorj │ bis │
   ├────┼──────────────────┼──────────────────────────────┼─────────────────────┤
   │ 21.│Harghita │Inspectoratul pentru Situaţii │ MIERCUREA-CIUC │
   │ │ │de Urgenţă "OLTUL" │Str. Iancu de │
   │ │ │al judeţului Harghita │ Hunedoara nr. 8 │
   ├────┼──────────────────┼──────────────────────────────┼─────────────────────┤
   │ 22.│Hunedoara │Inspectoratul pentru Situaţii │ DEVA │
   │ │ │de Urgenţă "IANCU DE │Str. George Coşbuc │
   │ │ │HUNEDOARA al judeţului │ nr. 26 │
   │ │ │Hunedoara │ │
   ├────┼──────────────────┼──────────────────────────────┼─────────────────────┤
   │ 23.│Ialomiţa │Inspectoratul pentru Situaţii │ SLOBOZIA │
   │ │ │de Urgenţă "BARBU CATARGIU" │Str. Lacului nr. 9 │
   │ │ │al judeţului Ialomiţa │ │
   ├────┼──────────────────┼──────────────────────────────┼─────────────────────┤
   │ 24.│Iaşi │Inspectoratul pentru Situaţii │ IAŞI │
   │ │ │de Urgenţă "MIHAIL GRIGORE │Str. Lascăr Catargiu │
   │ │ │STURZA" al judeţului Iaşi │ nr. 59 │
   ├────┼──────────────────┼──────────────────────────────┼─────────────────────┤
   │ 25.│Ilfov* │Inspectoratul pentru Situaţii │ BUCUREŞTi │
   │ │ │de Urgenţă "CODRII VLĂSIEI" │Calea 13 Septembrie │
   │ │ │al judeţului Ilfov │ nr. 135 │
   ├────┼──────────────────┼──────────────────────────────┼─────────────────────┤
   │ 26.│Maramureş │Inspectoratul pentru Situaţii │ BAIA-MARE │
   │ │ │de Urgenţă "GHEORGHE POP DE │Str. Vasile Lucaciu │
   │ │ │BĂSEŞTI" al judeţului │ nr. 87 │
   │ │ │Maramureş │ │
   ├────┼──────────────────┼──────────────────────────────┼─────────────────────┤
   │ 27.│Mehedinţi │Inspectoratul pentru Situaţii │DROBETA TURNU-SEVERIN│
   │ │ │de Urgenţă "DROBETA" │Str. Dumitru Gheaţă │
   │ │ │al judeţului Mehedinţi │ nr. 16 │
   ├────┼──────────────────┼──────────────────────────────┼─────────────────────┤
   │ 28.│Mureş │Inspectoratul pentru Situaţii │ TARGU-MUREŞ │
   │ │ │de Urgenţă "HOREA" │Str. Horea nr. 28 │
   │ │ │al judeţului Mureş │ │
   ├────┼──────────────────┼──────────────────────────────┼─────────────────────┤
   │ 29.│Neamţ │Inspectoratul pentru Situaţii │ PIATRA NEAMŢ │
   │ │ │de Urgenţă "PETRODAVA" │Str. Cuiejdi nr. 34 │
   │ │ │al judeţului Neamţ │ │
   ├────┼──────────────────┼──────────────────────────────┼─────────────────────┤
   │ 30.│Olt │Inspectoratul pentru Situaţii │ SLATINA │
   │ │ │de Urgenţă "MATEI BASARAB" │Str. A.I.Cuza nr.143A│
   │ │ │al judeţului Olt │ │
   ├────┼──────────────────┼──────────────────────────────┼─────────────────────┤
   │ 31.│Prahova │Inspectoratul pentru Situaţii │ PLOIEŞTI │
   │ │ │de Urgenţă"ŞERBAN CANTACUZINO"│Str. Rudului nr. 96 │
   │ │ │al judeţului Prahova │ │
   ├────┼──────────────────┼──────────────────────────────┼─────────────────────┤
   │ 32.│Satu Mare │Inspectoratul pentru Situaţii │ SATU-MARE │
   │ │ │de Urgenţă "SOMEŞ" │Str. Fabricii nr. 35 │
   │ │ │al judeţului Satu-Mare │ │
   ├────┼──────────────────┼──────────────────────────────┼─────────────────────┤
   │ 33.│Sălaj │Inspectoratul pentru Situaţii │ ZALĂU │
   │ │ │de Urgenţă "POROLISSUM" │Bd. Mihai Viteazu │
   │ │ │al judeţului Sălaj │ nr. 57 │
   ├────┼──────────────────┼──────────────────────────────┼─────────────────────┤
   │ 34.│Sibiu │Inspectoratul pentru Situaţii │ SIBIU │
   │ │ │de Urgenţă "Cpt. DUMITRU │Str. Vasile Cârlova │
   │ │ │CROITORU" al judeţului Sibiu │ nr. 16-22 │
   ├────┼──────────────────┼──────────────────────────────┼─────────────────────┤
   │ 35.│Suceava │Inspectoratul pentru Situaţii │ SUCEAVA │
   │ │ │de Urgenţă "BUCOVINA" │Str. Universităţii │
   │ │ │al judeţului Suceava │ nr. 14 │
   ├────┼──────────────────┼──────────────────────────────┼─────────────────────┤
   │ 36.│Teleorman │Inspectoratul pentru Situaţii │ ALEXANDRIA │
   │ │ │de Urgenţă "ALEXANDRU DIMITRIE│Str. Carpaţi nr. 7 │
   │ │ │GHICA" al judeţului Teleorman │ │
   ├────┼──────────────────┼──────────────────────────────┼─────────────────────┤
   │ 37.│Timiş │Inspectoratul pentru Situaţii │ TIMIŞOARA │
   │ │ │de Urgenţă "BANAT" │Str. Înfrăţirii nr.13│
   │ │ │al judeţului Timiş │ │
   ├────┼──────────────────┼──────────────────────────────┼─────────────────────┤
   │ 38.│Tulcea │Inspectoratul pentru Situaţii │ TULCEA │
   │ │ │de Urgenţă "DELTA" │Str. 1848 nr. 119 │
   │ │ │al judeţului Tulcea │ │
   ├────┼──────────────────┼──────────────────────────────┼─────────────────────┤
   │ 39.│Vaslui │Inspectoratul pentru Situaţii │ VASLUI │
   │ │ │de Urgenţă "PODUL ÎNALT" │Str. Castanilor nr. 9│
   │ │ │al judeţului Vaslui │ │
   ├────┼──────────────────┼──────────────────────────────┼─────────────────────┤
   │ 40.│Vâlcea │Inspectoratul pentru Situaţii │ RAMNICU-VALCEA │
   │ │ │de Urgenţă "GENERAL MAGHERU" │Str. Decebal nr. 7 │
   │ │ │al judeţului Vâlcea │ │
   ├────┼──────────────────┼──────────────────────────────┼─────────────────────┤
   │ 41.│Vrancea │Inspectoratul pentru Situaţii │ FOCŞANI │
   │ │ │de Urgenţă "ANGHEL SALIGNY" │Str. Domnişoarei │
   │ │ │al judeţului Vrancea │ nr. 10 │
   ├────┼──────────────────┼──────────────────────────────┼─────────────────────┤
   │ 42.│Municipiul │Inspectoratul pentru Situaţii │ Bucureşti │
   │ │Bucureşti │de Urgenţă "DEALU SPIRII" │Calea 13 Septembrie │
   │ │ │al Municipiului Bucureşti │nr. 135, Sectorul 5 │
   └────┴──────────────────┴──────────────────────────────┴─────────────────────┘

  ----------
  Coloana a doua de la nr. crt. 18 din anexă a fost modificată de RECTIFICAREA nr. 1.492 din 9 septembrie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 377 din 31 mai 2011.
  Consiliul Judeţean Ilfov şi prefectul judeţului Ilfov vor întreprinde demersurile necesare asigurării spaţiilor necesare sediului Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă "CODRII VLĂSIEI" al Judeţului Ilfov. Până la data punerii la dispoziţie a spaţiilor proprii, Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă "CODRII VLĂSIEI" al Judeţului Ilfov va funţiona în municipiul Bucureşti, Calea 13 Septembrie nr. 135.
  -----