ORDIN nr. 287 din 27 februarie 2003
privind autorizarea agenţilor economici care desfăşoară activităţi de transport naval
EMITENT
 • MINISTERUL LUCRĂRILOR PUBLICE, TRANSPORTURILOR ŞI LOCUINŢEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 287 din 24 aprilie 2003  În conformitate cu prevederile art. 4 alin. (2), ale art. 19 alin. (2) şi (3) şi ale art. 72 alin. (1) din Ordonanţa Guvernului nr. 22/1999 privind administrarea porturilor şi a căilor navigabile, precum şi desfăşurarea activităţilor de transport naval în porturi şi pe cai navigabile, republicată,
  în temeiul prevederilor art. 12 lit. i) din Ordonanţa Guvernului nr. 19/1997 privind transporturile, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, ale art. 2 alin. (3) din Ordonanţa Guvernului nr. 42/1997 privind transportul naval, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 412/2002, ale art. 74 alin. (1) din Ordonanţa Guvernului nr. 22/1999, republicată, ale art. 3 pct. 6 şi ale art. 4 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 3/2001 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Lucrărilor Publice, Transporturilor şi Locuinţei, cu modificările ulterioare,
  ministrul lucrărilor publice, transporturilor şi locuinţei emite prezentul ordin.

  Articolul 1

  (1) Se stabilesc activităţile de transport naval, precum şi activităţile conexe şi activităţile auxiliare acestora, care pot fi executate în porturi şi pe cai navigabile numai de agenţi economici autorizaţi, prevăzute în anexa nr. 1.
  (2) Criteriile de autorizare a agenţilor economici care desfăşoară activităţile prevăzute la alin. (1) sunt cuprinse în anexa nr. 2.
  (3) Autorizarea agenţilor economici care desfăşoară activităţile prevăzute la alin. (1) se face în conformitate cu normele metodologice cuprinse în anexa nr. 3.


  Articolul 2

  (1) În sensul prezentului ordin, prin agenţi economici se înţelege persoanele juridice care, potrivit legii, pot desfăşura activităţi economice, precum şi persoanele fizice sau asociaţiile familiale autorizate sa desfăşoare activităţi economice.
  (2) Administraţiile portuare şi/sau de cai navigabile, înfiinţate prin hotărâri ale Guvernului, pot desfăşura activităţile permise acestora prin lege, cuprinse în anexa nr. 1, fără a deţine autorizaţia prevăzută de prezentul ordin.


  Articolul 3

  Se deleagă Autorităţii Navale Române atribuţiile Ministerului Lucrărilor Publice, Transporturilor şi Locuinţei privind autorizarea agenţilor economici care desfăşoară activităţi de transport naval, activităţi conexe şi activităţi auxiliare acestora.


  Articolul 4

  (1) Autorizaţia este documentul care atesta capacitatea agentului economic de a executa activitatea înscrisă în aceasta şi îi da acestuia dreptul de a funcţiona în limitele porturilor şi/sau pe căile navigabile sau, după caz, în apele internaţionale, cu respectarea condiţiilor prevăzute în prezentul ordin şi a legislaţiei în vigoare.
  (2) Activităţile de încărcare/descărcare a navelor şi de îmbarcare/debarcare a pasagerilor în puncte izolate amplasate pe căile navigabile în afară porturilor se vor putea executa de agenţii economici autorizaţi numai dacă au obţinut în prealabil aprobarea Ministerului Lucrărilor Publice, Transporturilor şi Locuinţei pentru înfiinţarea unui punct izolat, asa cum este prevăzut în art. 21 din Ordonanţa Guvernului nr. 22/1999 privind administrarea porturilor şi a căilor navigabile, precum şi desfăşurarea activităţilor de transport naval în porturi şi pe cai navigabile, republicată.
  (3) Pentru transporturile navale cu regim special, precum transporturi agabaritice, remorcaje de corpuri de nave a căror construcţie nu este finalizată sau care sunt avariate şi nu dispun de instalaţii de propulsie, de guvernare sau de semnalizare în stare de funcţiune, transporturi de materiale radioactive sau de deşeuri periculoase şi alte categorii de transporturi pe care Autoritatea Navala Română le considera ca au un regim special, se vor elibera de către Autoritatea Navala Română autorizaţii speciale, valabile numai pentru respectiva activitate, la cererea agenţilor economici care doresc să le execute şi care prezintă documentaţia corespunzătoare privind fezabilitatea transportului şi condiţiile speciale care trebuie asigurate.


  Articolul 5

  Activităţile de transport naval de mărfuri şi/sau de persoane pot fi efectuate de persoane juridice sau fizice străine, cu nave care arboreaza alt pavilion decât cel român, în apele naţionale sau în porturile româneşti, fără a fi necesară autorizarea acestora în condiţiile prezentului ordin numai în următoarele situaţii:
  a) navele au încărcat în afară României şi transporta mărfuri şi/sau persoane având ca destinaţie un port românesc;
  b) navele preiau la transport mărfuri şi/sau persoane dintr-un port românesc şi au ca destinaţie porturi maritime din afară României;
  c) navele tranziteaza apele naţionale fără a efectua operaţiuni de încărcare/descărcare în porturile româneşti;
  d) transportul fluvial de pasageri şi/sau de mărfuri se realizează în trafic direct între un port românesc şi un port al statului al cărui pavilion îl arboreaza nava;
  e) persoana juridică străină a obţinut de la Ministerul Lucrărilor Publice, Transporturilor şi Locuinţei, direct sau prin intermediul expeditorilor mărfurilor şi/sau pasagerilor, autorizaţia prevăzută de reglementările în vigoare, pentru efectuarea transportului fluvial în trafic direct între un port românesc şi un port al altui stat, cu nave care nu arboreaza pavilionul statului în care se afla portul de destinaţie;
  f) navele efectuează transporturi de persoane în scop turistic de croaziera, cu escala în unul sau mai multe porturi româneşti;
  g) prevederi exprese ale unor acorduri şi convenţii internaţionale la care România este parte dispun astfel;
  h) persoana fizica efectuează transporturi navale în interes personal cu nave de agrement.


  Articolul 6

  (1) Administraţiile portuare şi/sau de cai navigabile nu vor permite desfăşurarea activităţilor prevăzute în anexa nr. 1, în limitele portului sau pe căile navigabile administrate, decât dacă agenţii economici care le executa deţin autorizaţii corespunzătoare emise de Autoritatea Navala Română.
  (2) Contractele pe care administraţiile portuare şi/sau de cai navigabile le vor încheia cu agenţii economici vor conţine clauze care să nu permită desfăşurarea de activităţi dintre cele cuprinse în lista din anexa nr. 1 decât după obţinerea autorizaţiei corespunzătoare eliberate în condiţiile prezentului ordin.
  (3) Agenţii economici care nu deţin autorizaţii, dar au în derulare, la data intrării în vigoare a prezentului ordin, contracte care intra sub incidenţa prevederilor alin. (2), au obligaţia ca până cel târziu la 31 decembrie 2003 să obţină autorizaţia în conformitate cu prevederile prezentului ordin, dacă termenul final al contractului depăşeşte această dată.


  Articolul 7

  (1) Autoritatea Navala Română va elibera autorizaţii şi agenţilor economici care executa serviciile de siguranţă, prevăzute la art. 19 alin. (1) lit. b) pct. 1 din Ordonanţa Guvernului nr. 22/1999, republicată, în porturile, pe căile navigabile, zonele sau portiunile din acestea în care aceste servicii sunt servicii publice de interes naţional prin instituirea obligativitatii de către Ministerul Lucrărilor Publice, Transporturilor şi Locuinţei.
  (2) Autorizarea agenţilor economici prevăzuţi la alin. (1) se face cu respectarea criteriilor prevăzute în anexa nr. 2 şi a normelor metodologice cuprinse în anexa nr. 3.
  (3) Autorizaţiile eliberate pentru agenţii economici prevăzuţi la alin. (1) sunt valabile numai până la data concesionarii serviciului de siguranţă respectiv.


  Articolul 8

  În cazul încredinţării unui serviciu public de interes naţional prin contract de concesiune, concesionarul este singurul agent economic care poate executa acel serviciu, în baza contractului încheiat cu Ministerul Lucrărilor Publice, Transporturilor şi Locuinţei şi cu respectarea condiţiilor stabilite prin caietul de sarcini al concesiunii.


  Articolul 9

  Autoritatea Navala Română va efectua controlul privind respectarea îndeplinirii criteriilor şi a condiţiilor de funcţionare a agenţilor economici autorizaţi sau concesionari, în conformitate cu prevederile prezentului ordin şi ale legislaţiei în vigoare.


  Articolul 10

  Autorizaţia poate fi suspendată sau retrasă în condiţiile prevăzute de normele metodologice cuprinse în anexa nr. 3.


  Articolul 11

  Pentru autorizarea agenţilor economici care desfăşoară activităţile prevăzute la art. 1 alin. (1) Autoritatea Navala Română are dreptul sa perceapă tarife care sunt aprobate prin ordin al ministrului lucrărilor publice, transporturilor şi locuinţei.


  Articolul 12

  (1) Autorizaţiile emise în temeiul actelor normative anterioare pentru executarea activităţilor de transport naval cuprinse în lista din anexa nr. 1, valabile la data intrării în vigoare a prezentului ordin, îşi păstrează valabilitatea până la expirare sau, după caz, până la termenul vizei anuale, dacă acest termen nu depăşeşte 31 decembrie 2003, sau până la concesionare, dacă acestea sunt acordate pentru activităţi care constituie un serviciu public de interes naţional.
  (2) Pentru autorizaţiile al căror termen de valabilitate depăşeşte această dată, agenţii economici care le poseda au obligaţia să le reînnoiască, în conformitate cu prevederile prezentului ordin, până la data de 31 decembrie 2003.
  (3) Autorizaţiile emise pentru executarea unor activităţi care nu se regăsesc în lista din anexa nr. 1 îşi încetează valabilitatea la data intrării în vigoare a prezentului ordin, activităţile putând fi desfăşurate fără ca agenţii economici care le executa să fie autorizaţi.


  Articolul 13

  Agenţii economici care la data intrării în vigoare a prezentului ordin deţin autorizaţii pentru desfăşurarea activităţilor de transport naval prevăzute la art. 1 alin. (1), acordate în temeiul actelor normative anterioare, dar care nu pot face dovada îndeplinirii tuturor criteriilor prevăzute în prezentul ordin, vor primi o autorizaţie provizorie cu termen de un an, timp în care au obligaţia sa acţioneze în sensul satisfacerii cerinţelor prevăzute de criteriile neindeplinite. Acest termen nu va putea fi prelungit decât în cazuri excepţionale, cu cel mult 6 luni, motivat de incapacitatea fizica sau legală a conducătorului activităţii pentru care se solicita autorizarea.


  Articolul 14

  La data intrării în vigoare a prezentului ordin se abroga Ordinul ministrului transporturilor nr. 595/2000 pentru aprobarea Normelor metodologice de autorizare a agenţilor economici care prestează servicii în porturi, pe cai şi canale navigabile, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 405 din 29 august 2000, cu modificările şi completările ulterioare.


  Articolul 15

  Anexele nr. 1-3 fac parte integrantă din prezentul ordin.


  Articolul 16

  Până la intrarea în vigoare a prezentului ordin Autoritatea Navala Română va prelua de la Direcţia generală a transporturilor maritime, pe Dunăre şi cai navigabile, pe bază de protocol, documentaţia şi evidentele privind autorizarea agenţilor economici care au fost autorizaţi în temeiul Hotărârii Guvernului nr. 112/1996 pentru aprobarea Normelor metodologice de acordare a licenţelor şi a autorizaţiilor privind efectuarea transporturilor navale de mărfuri şi călători şi de autorizare a funcţionarii agenţilor economici în perimetrul infrastructurilor portuare şi de cai navigabile, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 47 din 6 martie 1996, cu modificările şi completările ulterioare.


  Articolul 17

  Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, şi intră în vigoare după 30 de zile de la publicare.
  p. Ministrul lucrărilor publice,
  transporturilor şi locuinţei,
  Ileana Tureanu,
  secretar de stat
  Bucureşti, 27 februarie 2003.
  Nr. 287.


  Anexa 1
           
    LISTA  activităţilor de transport naval, precum şi a activităţilor conexe şi activităţilor auxiliare acestora, care pot fi executate în porturi şi pe căi navigabile numai de agenţi economici autorizaţi
    Nr. crt.Denumirea activităţiiSimbolul autorizaţieiSimbolul din Clasificarea activităţilor din economia naţională - CAEN
    a) Activităţi de transport de mărfuri şi/sau de persoane cu nave
    1.transporturi publice maritime de mărfuri şi/sau de persoane, efectuate de persoane juridicePMMPIA 6110
    2.transporturi publice fluviale de mărfuri şi/sau de persoane, efectuate de persoane juridicePFMPIA 6120
    3.transporturi maritime în folos propriu de mărfuri şi/sau de persoaneFPMIA 6110
    4.transporturi fluviale în folos propriu de mărfuri şi/sau de persoaneFPFIA 6120
    b) Activităţi conexe activităţilor de transport naval
    2. Activităţi în legătură cu operarea navelor
    2.1.încărcarea/descărcarea navelorIDNIA 6311
    2.2.stivuirea mărfurilorSMIA 6311
    2.3.amararea mărfurilorAMIA 6311
    2.4.depozitarea mărfurilorDMIA 6312
    2.5.agenturarea navelorANIA 6322
    2.6.curăţarea hambarelor şi magaziilor navelorCHMNIA 6322
    2.7.curăţarea şi degazarea tancurilor navelorCDTNIA 6322
    2.8.buncherajul navelorBNIA 6322
    c) Activităţi auxiliare activităţilor de transport naval
    2. Alte activităţi
    2.1.dragajul de extracţieDECB 1421
    2.2.asistenţa, salvarea şi ranfluarea navelorASRNIA 6322
    2.3.lucrări de scafandrerieLSIA 6322
    2.4.reparaţii la nave în afara şantierelor navaleRNDM 3511

  NOTĂ:
  1. Transporturile publice maritime sau fluviale de persoane şi/sau de mărfuri sunt efectuate numai de persoane juridice.
  2. Activitatea de agenturare a navelor poate fi efectuată numai de agenţi economici specializaţi, persoane juridice române care îşi desfăşoară activitatea în conformitate cu prevederile legale.


  Anexa 2

  CRITERII 27/02/2003


  Anexa 3

  NORMA 27/02/2003