HOTĂRÂRE nr. 1.628 din 10 decembrie 2008
privind acordarea de ajutoare financiare pentru aplicarea Regulamentului (CE) nr. 657/2008 al Comisiei de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului (CE) nr. 1.234/2007 al Consiliului în ceea ce priveşte acordarea de ajutoare comunitare pentru furnizarea laptelui şi a anumitor produse lactate elevilor din instituţiile şcolare
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 856 din 19 decembrie 2008  În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată,
  în conformitate cu prevederile Regulamentului (CE) nr. 657/2008 al Comisiei de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului (CE) nr. 1.234/2007 al Consiliului în ceea ce priveşte acordarea de ajutoare comunitare pentru furnizarea laptelui şi a anumitor produse lactate elevilor din instituţiile şcolare, ale Regulamentului Parlamentului European şi al Consiliului (CE) nr. 852/2004 privind igiena produselor alimentare şi ale Regulamentului Parlamentului European şi al Consiliului (CE) nr. 853/2004 privind stabilirea unor norme specifice de igienă care se aplică alimentelor de origine animală,
  având în vedere prevederile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 67/2006 privind gestionarea fondurilor nerambursabile destinate finanţării politicii agricole comune alocate de la Comunitatea Europeană, precum şi a fondurilor de cofinanţare şi prefinanţare alocate de la bugetul de stat, aprobată cu modificări prin Legea nr. 492/2006, cu modificările şi completările ulterioare, ale Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 96/2002 privind acordarea de produse lactate şi de panificaţie pentru elevii din clasele I-VIII din învăţământul de stat, precum şi pentru copiii preşcolari din grădiniţele de stat cu program normal de 4 ore, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 16/2003, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale Hotărârii Guvernului nr. 366/2007 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Educaţiei, Cercetării şi Tineretului, cu modificările şi completările ulterioare,
  Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

  Articolul 1

  Prezenta hotărâre creează cadrul legal pentru asigurarea de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, a sumelor necesare acordării ajutoarelor financiare pentru furnizarea laptelui şi a anumitor produse lactate elevilor din instituţiile şcolare, în concordanţă cu prevederile Regulamentului (CE) nr. 657/2008 al Comisiei de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului (CE) nr. 1.234/2007 al Consiliului în ceea ce priveşte acordarea de ajutoare comunitare pentru furnizarea laptelui şi a anumitor produse lactate elevilor din instituţiile şcolare, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 183 din 11 iulie 2008.


  Articolul 2

  Se desemnează Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură ca autoritate naţională competentă pentru implementarea, controlul şi derularea măsurii de acordare de ajutoare financiare pentru furnizarea laptelui şi a anumitor produse lactate elevilor din instituţiile şcolare.


  Articolul 3

  (1) Copiii din grădiniţele, unităţile şcolare primare şi/sau unităţile şcolare gimnaziale, aprobate sau acreditate de Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Tineretului, beneficiază de ajutorul financiar pentru laptele şi produsele prevăzute în anexa nr. 1 "Lista produselor eligibile pentru ajutor comunitar" la Regulamentul (CE) nr. 657/2008 al Comisiei.
  (2) Ajutorul financiar se acordă pentru laptele şi produsele lactate care îndeplinesc condiţiile prevăzute în Regulamentul Parlamentului European şi al Consiliului (CE) nr. 852/2004 privind igiena produselor alimentare şi în Regulamentul Parlamentului European şi al Consiliului (CE) nr. 853/2004 privind stabilirea unor norme specifice de igienă care se aplică alimentelor de origine animală şi sunt marcate cu ştampila ovală, conform normelor sanitare veterinare.


  Articolul 4

  Solicitanţii ajutorului financiar pentru furnizarea laptelui şi a produselor lactate în instituţiile şcolare prevăzute la art. 3 alin. (1) sunt instituţiile şcolare sau consiliile judeţene, primăriile sectoarelor municipiului Bucureşti, respectiv ale comunelor, oraşelor şi municipiilor, după caz, care administrează activitatea acestor instituţii, efectuează plata către furnizorii acestor produse şi îndeplinesc condiţiile de aprobare.


  Articolul 5

  (1) Solicitanţii de ajutor financiar pentru furnizarea laptelui şi a produselor lactate în instituţiile şcolare, înainte de începerea cursurilor fiecărui an şcolar, depun o cerere la centrele judeţene ale Agenţiei de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură, în vederea aprobării acestora.
  (2) În vederea acordării ajutorului financiar pentru furnizarea laptelui şi a produselor lactate în instituţiile şcolare, solicitanţii depun la centrele judeţene ale Agenţiei de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură cererile de plată, la sfârşitul fiecărui semestru al anului şcolar, conform structurii anului şcolar aprobate de Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Tineretului.
  (3) Solicitantul are deplina responsabilitate a declaraţiilor în ceea ce priveşte înscrierea sau atestarea de date ori de situaţii nereale pe documentele de aprobare şi decontare a ajutorului financiar şi are obligaţia returnării sumelor încasate în mod necuvenit, constatate în urma controalelor efectuate.


  Articolul 6

  (1) Valoarea ajutorului financiar solicitat nu poate să fie mai mare decât preţul de vânzare al produselor lactate plătit furnizorului, fără TVA.
  (2) În cazul în care valoarea ajutorului financiar este mai mare decât preţul de vânzare, fără TVA, înainte de completarea cererii de plată, solicitantul face o ajustare a cantităţilor de lapte, în vederea reducerii ajutorului financiar.


  Articolul 7

  Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură elaborează metodologia de aplicare a măsurii, ghidul solicitantului, formularistica de solicitare, înregistrare, centralizare, procedurile de acordare a ajutorului financiar pentru furnizarea laptelui şi a produselor lactate în instituţiile şcolare, derulat cu sprijin comunitar, precum şi cele de control în vederea aplicării acestei măsuri.


  Articolul 8

  Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură, prin centrele judeţene, pune la dispoziţia solicitanţilor formularistica şi documentaţia necesare aplicării corecte a măsurii de acordare a ajutorului financiar.


  Articolul 9

  Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură întocmeşte şi raportează direcţiei de specialitate din cadrul Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale stadiul realizării acestei măsuri, numărul de beneficiari, producători, cantitatea de lapte şi produse lactate, pe sortimente, precum şi valoarea totală a sprijinului acordat.


  Articolul 10

  Finanţarea sumelor aprobate de Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură, ce reprezintă ajutorul financiar pentru furnizarea laptelui şi a produselor lactate în instituţiile şcolare, se asigură prin bugetul Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, de la poziţia distinctă denumită "Finanţare FEGA, prefinanţare FEGA", şi se derulează conform prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 293/2008 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 67/2006 privind gestionarea fondurilor nerambursabile destinate finanţării politicii agricole comune alocate de la Comunitatea Europeană, precum şi a fondurilor de cofinanţare şi prefinanţare alocate de la bugetul de stat, cu modificările şi completările ulterioare.


  Articolul 11

  Sumele reprezentând ajutoare financiare pentru furnizarea laptelui şi a produselor lactate în instituţiile şcolare, încasate de la Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură de către solicitanţii care beneficiază de prevederile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 96/2002 privind acordarea de produse lactate şi de panificaţie pentru elevii din clasele I-VIII din învăţământul de stat, precum şi pentru copiii preşcolari din grădiniţele de stat cu program normal de 4 ore, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 16/2003, cu modificările şi completările ulterioare, reprezintă venituri ale bugetului de stat.


  Articolul 12

  Pentru anul şcolar 2007-2008 se aplică Ordinul ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale nr. 697/2007 privind aprobarea Normelor de acordare a ajutorului comunitar pentru furnizarea laptelui şi a anumitor produse lactate în instituţiile şcolare şi se decontează ajutorul financiar conform prevederilor acestuia, iar începând cu anul şcolar 2008-2009, se aplică prevederile prezentei hotărâri.
  Prezenta hotărâre creează cadrul legal pentru implementarea dispoziţiilor Regulamentului (CE) nr. 657/2008 al Comisiei de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului (CE) nr. 1.234/2007 al Consiliului în ceea ce priveşte acordarea de ajutoare comunitare pentru furnizarea laptelui şi a anumitor produse lactate elevilor din instituţiile şcolare, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 183 din 11 iulie 2008.
  PRIM-MINISTRU
  CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU
  Contrasemnează:
  ---------------
  Ministrul agriculturii
  şi dezvoltării rurale,
  Dacian Cioloş
  Departamentul pentru Afaceri Europene,
  Aurel Ciobanu-Dordea,
  secretar de stat
  Ministrul economiei şi finanţelor,
  Varujan Vosganian
  Bucureşti, 10 decembrie 2008.
  Nr. 1.628.
  ------