ORDIN nr. 903/97/2020pentru aprobarea Normei privind stabilirea măsurilor specifice de prevenire a răspândirii virusului SARS-CoV-2 pe perioada stării de alertă în unitățile de alimentație publică
EMITENT
 • MINISTERUL SĂNĂTĂȚII Nr. 903 din 25 mai 2020
 • AUTORITATEA NAȚIONALĂ SANITARĂ VETERINARĂ ȘI PENTRU SIGURANȚA ALIMENTELOR Nr. 97 din 25 mai 2020
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 450 din 28 mai 2020
  Văzând Referatul de aprobare nr. 442 din 21 mai 2020 al Direcției generale siguranța alimentelor,
  având în vedere prevederile Legii nr. 55/2020 privind unele măsuri pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19 și prevederile art. 10 din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, republicată, cu modificările și completările ulterioare, precum și prevederile art. 10 lit. b) din Ordonanța Guvernului nr. 42/2004 privind organizarea activității sanitar-veterinare și pentru siguranța alimentelor, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 215/2004, cu modificările și completările ulterioare,
  în conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr. 394/2020 privind declararea stării de alertă și măsurile care se aplică pe durata acesteia pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19, aprobată cu modificări și completări prin Hotărârea Parlamentului României nr. 5/2020, și necesitatea adoptării unor măsuri specifice de relaxare a restricțiilor impuse la nivelul unităților de alimentație publică, ca urmare a instituirii stării de alertă,
  ținând cont de prevederile Regulamentului Parlamentului European și al Consiliului Uniunii Europene nr. 178/2002/CE de stabilire a principiilor și a cerințelor generale ale legislației alimentare, de instituire a Autorității Europene pentru Siguranța Alimentară și de stabilire a procedurilor în domeniul siguranței produselor alimentare, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene seria L nr. 31 din 1 februarie 2002, cu amendamentele ulterioare, ale Regulamentului Parlamentului European și al Consiliului Uniunii Europene nr. 852/2004/CE privind igiena produselor alimentare, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene seria L nr. 139/1 din 30 aprilie 2004, cu amendamentele ulterioare, ale Regulamentului Parlamentului European și al Consiliului Uniunii Europene nr. 853/2004/CE de stabilire a unor norme specifice de igienă care se aplică alimentelor de origine animală, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene seria L nr. 139/55 din 30 aprilie 2004, cu amendamentele ulterioare, ale Regulamentului Parlamentului European și al Consiliului Uniunii Europene nr. 625/2017/UE privind controalele oficiale și alte activități oficiale efectuate pentru a asigura aplicarea legislației privind alimentele și furajele, a normelor privind sănătatea și bunăstarea animalelor, sănătatea plantelor și produsele de protecție a plantelor, de modificare a Regulamentelor (CE) nr. 999/2001, (CE) nr. 396/2005, (CE) nr. 1.069/2009, (CE) nr. 1.107/2009, (UE) nr. 1.151/2012, (UE) nr. 652/2014, (UE) 2016/429 și (UE) 2016/2.031 ale Parlamentului European și ale Consiliului, a Regulamentelor (CE) nr. 1/2005 și (CE) nr. 1.099/2009 ale Consiliului și a Directivelor 98/58/CE, 1999/74/CE, 2007/43/CE, 2008/119/CE și 2008/120/CE ale Consiliului și de abrogare a Regulamentelor (CE) nr. 854/2004 și (CE) nr. 882/2004 ale Parlamentului European și ale Consiliului, precum și a Directivelor 89/608/CEE, 89/662/CEE, 90/425/CEE, 91/496/CEE, 96/23/CE, 96/93/CE și 97/78/CE ale Consiliului și a Deciziei 92/438/CEE a Consiliului, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene seria L nr. 95/1 din 7 aprilie 2017, cu modificările și completările ulterioare,
  în temeiul prevederilor art. 7 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 144/2010 privind organizarea și funcționarea Ministerului Sănătății, cu modificările și completările ulterioare, și al prevederilor art. 4 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 1.415/2009 privind organizarea și funcționarea Autorității Naționale Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor și a unităților din subordinea acesteia, cu modificările și completările ulterioare,
  ministrul sănătății și președintele Autorității Naționale Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor emit următorul ordin:

  Articolul 1

  Se aprobă Norma privind stabilirea măsurilor specifice de prevenire a răspândirii virusului SARS-CoV-2 pe perioada stării de alertă în unitățile de alimentație publică, prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.


  Articolul 2

  Operatorii economici care desfășoară activități de alimentație publică, direcțiile de sănătate publică județene, respectiv a municipiului București și direcțiile sanitar-veterinare și pentru siguranța alimentelor județene, respectiv a municipiului București vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.


  Articolul 3

  Ministerul Sănătății și Autoritatea Națională Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor vor controla modul de aplicare a prevederilor prezentului ordin.


  Articolul 4

  Prezentul ordin va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I.

  Ministrul sănătății,
  Nelu Tătaru
  Președintele Autorității Naționale Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor,
  Robert-Viorel Chioveanu


  ANEXĂ

  NORMĂ
  privind stabilirea măsurilor specifice de prevenire a răspândirii virusului SARS-CoV-2
  pe perioada stării de alertă în unitățile de alimentație publică