HOTĂRÂRE nr. 1.414 din 18 noiembrie 2009 pentru înființarea, organizarea și funcționarea Institutului Național de Sănătate Publică
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 845 din 8 decembrie 2009
  În temeiul art. 108 din Constituția României, republicată, al art. 5 alin. (1) și al art. 6 din Legea nr. 329/2009 privind reorganizarea unor autorități și instituții publice, raționalizarea cheltuielilor publice, susținerea mediului de afaceri și respectarea acordurilor-cadru cu Comisia Europeană și Fondul Monetar Internațional, precum și al punctelor 25 și 27-32 din anexa nr. 2 la Legea nr. 329/2009,
  Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

  Articolul 1
  (1) Se înființează Institutul Național de Sănătate Publică, denumit în continuare Institutul, instituție publică cu personalitate juridică, în subordinea Ministerului Sănătății, prin comasare prin fuziune a Institutului de Sănătate Publică București cu Institutul de Sănătate Publică "Prof. Dr. Iuliu Moldovan" Cluj-Napoca, Institutul de Sănătate Publică Iași, Institutul de Sănătate Publică "Prof. dr. Leonida Georgescu" Timișoara, Centrul de Sănătate Publică Târgu Mureș și cu Centrul de Sănătate Publică Sibiu, care se desființează.(2) Institutul are sediul în municipiul București, str. dr. Leonte nr. 1-3, sectorul 5.(2^1) Institutul este unitatea sanitară care asigură îndrumarea tehnică și metodologică a rețelei de sănătate publică, supraveghează starea de sănătate a populației, bolile transmisibile și netransmisibile pentru identificarea problemelor de sănătate comunitară, elaborează metodologia, instrumentele și indicatorii de monitorizare și evaluare a serviciilor și programelor de sănătate publică, de promovare a sănătății și de educație pentru sănătate și asigură existența unui sistem informațional și informatic integrat pentru managementul sănătății publice.
  (la 15-05-2018, Articolul 1 a fost completat de Articolul III din HOTĂRÂREA nr. 316 din 10 mai 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 412 din 15 mai 2018 )
  (3) Institutul preia activitatea Centrului Național pentru Organizarea și Asigurarea Sistemului Informațional și Informatic în Domeniul Sănătății, ca urmare a comasării prin absorbție cu această instituție, care se desființează.
  --------------
  Alin. (3) al art. 1 a fost introdus de pct. 1 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 758 din 21 iulie 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 574 din 12 august 2010.


  Articolul 2

  Institutul are ca scop:
  a) prevenirea, supravegherea și controlul bolilor transmisibile și netransmisibile;
  b) monitorizarea stării de sănătate;
  c) promovarea sănătății și educația pentru sănătate;
  d) evaluarea sănătății ocupaționale;
  e) monitorizarea sănătății în relație cu mediul;
  f) elaborarea reglementărilor în domeniul sănătății publice;
  g) asigurarea managementului sănătății publice;
  h) dezvoltarea serviciilor de sănătate publică specifice;
  i) organizarea, conducerea, îndrumarea și verificarea din punct de vedere tehnic și metodologic, pe întregul teritoriu al țării, a sistemului informațional în domeniul sănătății;
  --------------
  Litera i) a art. 2 a fost introdusă de pct. 2 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 758 din 21 iulie 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 574 din 12 august 2010.

  j) organizarea, conducerea și controlul sistemului informatic în domeniul sanitar;
  --------------
  Litera j) a art. 2 a fost introdusă de pct. 2 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 758 din 21 iulie 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 574 din 12 august 2010.

  k) organizarea și administrarea bazei naționale de date privind statisticile de sănătate;
  --------------
  Litera k) a art. 2 a fost introdusă de pct. 2 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 758 din 21 iulie 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 574 din 12 august 2010.

  l) elaborarea indicatorilor de evaluare a stării de sănătate și a eficienței rețelei sanitare.
  --------------
  Litera l) a art. 2 a fost introdusă de pct. 2 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 758 din 21 iulie 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 574 din 12 august 2010.


  Articolul 3

  Pentru îndeplinirea scopurilor prevăzute la art. 2, Institutul exercită următoarele atribuții generale:
  a) asigură îndrumarea tehnică și metodologică a rețelei de sănătate publică, în funcție de domeniul de competență;
  b) participă la elaborarea strategiilor și politicilor din domeniul de competență;
  c) elaborează proiecte de acte normative, norme, metodologii și instrucțiuni privind domeniile specifice din cadrul sănătății publice;
  d) efectuează expertize, oferă asistență tehnică și realizează servicii de sănătate publică, la solicitarea unor persoane fizice sau juridice;
  e) supraveghează starea de sănătate a populației, bolile transmisibile și netransmisibile, pentru identificarea problemelor de sănătate comunitară;
  f) asigură sistemul de supraveghere epidemiologică, precum și de alertă precoce și răspuns rapid și participă la schimbul de informații în cadrul rețelei europene de supraveghere epidemiologică în domeniul bolilor transmisibile;
  g) participă la efectuarea de investigații epidemiologice de teren, din proprie inițiativă, la solicitarea Ministerului Sănătății sau a autorităților locale de sănătate publică;
  h) elaborează metodologia, instrumentele și indicatorii de monitorizare și evaluare a serviciilor și programelor de sănătate publică, de promovare a sănătății și de educație pentru sănătate;
  i) participă la procesul de învățământ medical de specializare și perfecționare în domeniile specifice din cadrul sănătății;
  j) desfășoară activități de cercetare-dezvoltare în domeniul sănătății publice și al managementului sănătății publice;
  k) colectează, analizează și diseminează date statistice privind sănătatea publică;
  l) asigură existența unui sistem informațional și informatic integrat pentru managementul sănătății publice;
  m) asigură activitatea economico-financiară, administrativă și juridică a Institutului și a centrelor naționale și regionale de sănătate publică atât prin personalul propriu, cât și prin personalul de specialitate preluat de la Centrul Național de Perfecționare în Domeniul Sanitar București, instituție care se desființează, în condițiile legii;
  n) colectează, analizează și diseminează datele privind starea de sănătate a populației;
  --------------
  Litera n) a art. 3 a fost introdusă de pct. 3 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 758 din 21 iulie 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 574 din 12 august 2010.

  o) elaborează și înaintează Ministerului Sănătății Raportul anual al stării de sănătate a populației, în baza datelor centralizate și analizei acestora;
  --------------
  Litera o) a art. 3 a fost introdusă de pct. 3 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 758 din 21 iulie 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 574 din 12 august 2010.

  p) efectuează analize, studii și anchete medicale privind starea de sănătate a populației, sondaje de opinie privind calitatea asistenței medicale, precum și prognoze pentru a prezenta Ministerului Sănătății datele necesare în vederea luării deciziilor bazate pe dovezi;
  --------------
  Litera p) a art. 3 a fost introdusă de pct. 3 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 758 din 21 iulie 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 574 din 12 august 2010.

  q) comunică și transmite, cu avizul ministrului sănătății, datele statistice din domeniul sănătății către organizațiile internaționale din care România face parte, Organizația Mondială a Sănătății, EUROSTAT, OECD, sau cele față de care are angajamente conform legii, la cererea acestora;
  --------------
  Litera q) a art. 3 a fost introdusă de pct. 3 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 758 din 21 iulie 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 574 din 12 august 2010.

  r) realizează activități de informare și documentare medicală, în special în domeniul programelor inițiate și derulate de Comisia Europeană și Organizația Mondială a Sănătății;
  --------------
  Litera r) a art. 3 a fost introdusă de pct. 3 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 758 din 21 iulie 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 574 din 12 august 2010.

  s) realizează evidența, întreținerea și exploatarea fondului arhivistic al Ministerului Sănătății.
  --------------
  Litera s) a art. 3 a fost introdusă de pct. 3 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 758 din 21 iulie 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 574 din 12 august 2010.


  Articolul 4
  (1) Activitatea Institutului la nivel teritorial se realizează prin 4 centre naționale și 6 centre regionale de sănătate publică, organizate în structura acestuia, fără personalitate juridică.
  --------------
  Alin. (1) al art. 4 a fost modificat de pct. 4 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 758 din 21 iulie 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 574 din 12 august 2010.
  (2) Centrele naționale, care asigură coordonarea profesională specifică pe plan național a Institutului, sunt:
  a) Centrul Național de Supraveghere și Control al Bolilor Transmisibile (CNSCBT);
  b) Centrul Național de Monitorizare a Riscurilor din Mediul Comunitar (CNMRMC);
  c) Centrul Național de Evaluare și Promovare a Stării de Sănătate (CNEPSS);
  d) Centrul național de statistică și informatică în sănătate publică.
  --------------
  Litera d) a alin. (2) al art. 4 a fost introdusă de pct. 5 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 758 din 21 iulie 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 574 din 12 august 2010.
  (3) Centrele regionale de sănătate publică, care asigură coordonarea și execuția profesională la nivel regional a Institutului, sunt:
  a) Centrul Regional de Sănătate Publică București (CRSPB);
  b) Centrul Regional de Sănătate Publică Cluj (CRSPC);
  c) Centrul Regional de Sănătate Publică Iași (CRSPI);
  d) Centrul Regional de Sănătate Publică Timișoara (CRSPT);
  e) Centrul Regional de Sănătate Publică Târgu Mureș (CRSPM);
  f) Centrul Regional de Sănătate Publică Sibiu (CRSPS).


  Articolul 5
  (1) Structura organizatorică a Institutului este prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.


  Articolul 6
  (1) În cadrul Institutului funcționează un consiliu de coordonare format din 13 membri, care are rolul de a aproba principalele direcții de acțiune în domeniile de strategie, organizare și funcționare a Institutului.
  --------------
  Alin. (1) al art. 6 a fost modificat de pct. 7 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 758 din 21 iulie 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 574 din 12 august 2010.
  (2) Președintele și membrii consiliului de coordonare prevăzut la alin. (1) sunt numiți prin ordin al ministrului sănătății și nu sunt remunerați.


  Articolul 7
  (1) Conducerea executivă a Institutului este asigurată de un director general și de un director general adjunct economic.(2) Directorul general trebuie să fie cadru universitar sau medic primar în domeniile sănătate publică, epidemiologie sau igienă.(3) Directorul general este ordonator terțiar de credite și reprezintă Institutul în raporturile cu celelalte autorități publice, cu persoanele juridice și fizice din țară și din străinătate, precum și în justiție.
  --------------
  Alin. (3) al art. 7 a fost modificat de pct. 8 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 758 din 21 iulie 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 574 din 12 august 2010.
  (4) Conducerea executivă a centrelor naționale este asigurată de câte un director.(5) Conducerea executivă a centrelor regionale este asigurată de câte un medic șef centru.
  --------------
  Alin. (5) al art. 7 a fost modificat de pct. 8 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 758 din 21 iulie 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 574 din 12 august 2010.
  (6) Funcțiile de conducere ale Institutului se ocupă prin concurs organizat conform reglementărilor legale în vigoare.


  Articolul 8

  Atribuțiile directorului general și ale directorilor, precum și ale directorului general adjunct economic, ale consiliului de coordonare și ale medicilor șefi centru sunt prevăzute în Regulamentul de organizare și funcționare al Institutului.
  --------------
  Art. 8 a fost modificat de pct. 9 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 758 din 21 iulie 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 574 din 12 august 2010.


  Articolul 9
  (1) În termenul prevăzut la art. 8 din Legea nr. 329/2009 privind reorganizarea unor autorități și instituții publice, raționalizarea cheltuielilor publice, susținerea mediului de afaceri și respectarea acordurilor-cadru cu Comisia Europeană și Fondul Monetar Internațional, Institutul Național de Sănătate Publică preia în administrare, pe bază de protocol de predare-preluare, clădirile, terenurile și toate celelalte bunuri aflate în proprietatea publică a statului și în administrarea Institutului de Sănătate Publică București, Institutului de Sănătate Publică "Prof. Dr. Iuliu Moldovan" Cluj-Napoca, Institutului de Sănătate Publică Iași, Institutului de Sănătate Publică "Prof. Dr. Leonida Georgescu" Timișoara, Centrului de Sănătate Publică Târgu Mureș și Centrului de Sănătate Publică Sibiu. După semnarea protocoalelor menționate și finalizarea procesului de reorganizare, inventarul bunurilor din domeniul public al statului va fi actualizat, cu menționarea datelor de identificare a acestora și precizarea numerelor de identificare MFP.(2) Institutul preia, pe bază de protocol de predare-preluare, personalul de specialitate din cadrul Centrului Național de Perfecționare în Domeniul Sanitar București, care asigură alături de personalul propriu activitatea economico-financiară, administrativă și juridică a Institutului și a centrelor naționale și regionale de sănătate publică, în condițiile legii.(3) Patrimoniul Institutului Național de Sănătate Publică se stabilește pe baza bilanțului contabil de închidere la data predării/preluării însoțit de celelalte anexe potrivit metodologiei existente, întocmite de instituțiile care se desființează: Institutul de Sănătate Publică București, Institutul de Sănătate Publică "Prof. Dr. Iuliu Moldovan" Cluj-Napoca, Institutul de Sănătate Publică Iași, Institutul de Sănătate Publică "Prof. Dr. Leonida Georgescu" Timișoara, Centrul de Sănătate Publică Târgu Mureș și Centrul de Sănătate Publică Sibiu, precum și a protocoalelor de predare-primire întocmite în termen de 15 zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.


  Articolul 10

  Cheltuielile curente și de capital ale Institutului se finanțează integral de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Sănătății, conform legii.


  Articolul 11
  (1) Institutul funcționează cu un număr maxim de 540 de posturi, finanțate integral de la bugetul de stat.
  --------------
  Alin. (1) al art. 11 a fost modificat de pct. 10 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 758 din 21 iulie 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 574 din 12 august 2010.
  (2) Încadrarea în numărul de posturi prevăzut la alin. (1) se realizează în termen de maximum 60 zile de la intrarea în vigoare a prezentei hotărâri.(3) Personalul Institutului este format din personal contractual și este salarizat potrivit prevederilor legale în vigoare privind salarizarea personalului în sectorul bugetar. La preluarea personalului se va avea în vedere respectarea întocmai a dispozițiilor art. 6 din Legea nr. 329/2009.
  Reproducem mai jos și conținutul anexei 2 din HOTĂRÂREA nr. 758 din 21 iulie 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 574 din 12 august 2010:
  ANEXA 2
  DATELE DE IDENTIFICARE
  ale imobilelor aflate în domeniul public al
  statului și în administrarea Ministerului Sănătății
  care se transmit din administrarea Centrului Național
  pentru Organizarea și Asigurarea Sistemului Informațional
  și Informatic în Domeniul Sănătății în
  administrarea Institutului Național de Sănătate Publică

  Nr.
  crt.
   
   
   
   

  Denumirea
  imobilului
  care face
  obiectul
  actului
  normativ

  Adresa imobi-
  lului care face
  obiectul actu-
  lui normativ
   
   

  Persoana juridică
  de la care se
  transmite
  imobilul
   
   

  Persoana juri-
  dică la care
  se transmite
  imobilul
   
   

  Număr
  de
  iden-
  tifi-
  care
  M.F.

  1.
   
   
   
   
   
   
   
   

  Clădire sediu
  central
   
   
   
   
   
   
   

  Municipiul
  București, str.
  George Vraca
  nr. 9,
  sectorul 1
   
   
   
   

  Ministerul Sănătă-
  ții - Centrul
  Național pentru
  Organizarea și
  Asigurarea
  Sistemului Infor-
  mațional și
  Informatic în
  Domeniul Sănătății

  Ministerul
  Sănătății -
  Institutul
  Național de
  Sănătate
  Publică
   
   
   

  28364
   
   
   
   
   
   
   
   

  2.
   
   
   
   

  Imobil arhivă
   
   
   
   

  Municipiul
  București, str.
  Mitropolitul
  Iosif nr. 74,
  sectorul 4

   
   
   
   
   

   
   
   
   
   

  28365
   
   
   
   

  3.
   
   
   
   

  Imobil arhivă
  + biblioteca
  de documentare
  medicală
   

  Municipiul
  București,
  str. Pitar Moș
  nr. 7-15,
  sectorul 1

   
   
   
   
   

   
   
   
   
   

  28366
   
   
   
   

  PRIM-MINISTRU
  EMIL BOC
  Contrasemnează:
  Ministrul sănătății, interimar,
  Adriean Videanu
  p. Ministrul muncii, familiei și protecției sociale, interimar,
  Mihai Constantin Șeitan,
  secretar de stat
  Ministrul finanțelor publice,
  Gheorghe Pogea

  București, 18 noiembrie 2009.
  Nr. 1.414.

  Anexa
  STRUCTURA ORGANIZATORICĂ
  a Institutului Național de Sănătate Publică
  *Font 8*
   ┌───────────┐ ┌──────────────────────┐ ┌─────────────────────────┐
   │Birou RUNOS├───────────┬─────┤Consiliu de Coordonare├────┬────┤Secretariat/Comunicare │
   └───────────┘ │ │ Director General │ │ └─────────────────────────┘
   ┌─────────────┐ │ └──┬─┬─┬───┬───┬─┬─────┘ │ ┌─────────────────────────┐
   │Birou Juridic├─────────┤ │ │ │ │ │ │ ├────┤Birou Acreditare/Calitate│
   └─────────────┘ │ │ │ │ │ │ │ │ └─────────────────────────┘
   ┌──────────────────┐ │ │ │ │ │ │ │ │ ┌─────────────────────────┐
   │Comp. Audit Intern├────┤ │ │ │ │ │ │ ├────┤Birou RSI-IT │
   └──────────────────┘ │ │ │ │ │ │ │ │ └─────────────────────────┘
   ┌──────────────────┐ │ │ │ │ │ │ │ │ ┌─────────────────────────┐
   │Birou ├────┘ │ │ │ │ │ │ └────┤Secretariat Biocide │
   │Achiziții Publice │ │ │ │ │ │ │ └─────────────────────────┘
   └──────────────────┘ │ │ │ │ │ │
         ┌──────────────────────────┘ │ │ │ │ │
         │ ┌───────────────┘ │ │ │ └──────────────────────────┐
         │ │ ┌─────┘ │ └───┐ │
   ┌─────┴────┐ ┌─────┴────┐ ┌────┴─────┐ │ ┌─────┴────┐ ┌───────────────┴──────────────┐
   │ CNSCBT │ │ CNMRMC │ │ CNEPSS │ │ │ CNSISP │ │ BFATAM │
   │ DIRECTOR │ │ DIRECTOR │ │ DIRECTOR │ │ │ DIRECTOR │ │Director general adj. economic│
   └──────────┘ └──────────┘ └──────────┘ │ └──────────┘ └──────────────────────────────┘
                                            │
         ┌──────────────┬──────────────┬────┴───────────┬──────────────┬──────────────┐
   ┌─────┴─────┐ ┌─────┴─────┐ ┌─────┴─────┐ ┌─────┴─────┐ ┌─────┴─────┐ ┌─────┴─────┐
   │ CRSPB │ │ CRSPC │ │ CRSPI │ │ CRSPT │ │ CRSPM │ │ CRSPS │
   │ Medic │ │ Medic │ │ Medic │ │ Medic │ │ Medic │ │ Medic │
   │Coordonator│ │Coordonator│ │Coordonator│ │Coordonator│ │Coordonator│ │Coordonator│
   └───────────┘ └───────────┘ └───────────┘ └───────────┘ └───────────┘ └───────────┘
      CNSCBT - Centrul Național de Supraveghere și Control Boli Transmisibile
      CNMRMC - Centrul Național de Monitorizare a Riscurilor de Mediu Comunitar
      CNEPSS - Centrul Național de Evaluare și Promovare a Stării de Sănătate
      CNSISP - Centrul Național de Statistică și Informatică în Sănătate Publică
      BFATAM - Buget - Finanțe - Administrativ - Tehnic și Mentenanță
      CRSPB - Centrul Regional de Sănătate Publică București
      CRSPC - Centrul Regional de Sănătate Publică Cluj
      CRSPI - Centrul Regional de Sănătate Publică Iași
      CRSPT - Centrul Regional de Sănătate Publică Timișoara
      CRSPM - Centrul Regional de Sănătate Publică Târgu Mureș
      CRSPS - Centrul Regional de Sănătate Publică Sibiu
      RSI-IT - Regulamentul Sanitar Internațional și Informare Toxicologică

  --------------
  Anexa a fost înlocuită cu anexa 1 din HOTĂRÂREA nr. 758 din 21 iulie 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 574 din 12 august 2010, conform pct. 11 al art. I din același act normativ.
  -----