ORDONANŢĂ nr. 42 din 29 august 1995 (*republicată*)
privind producţia de produse alimentare destinate comercializării
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 686 din 8 octombrie 2008  ------------ Notă *) Republicată în temeiul art. V lit. t) din titlului III "Dispoziţii finale" din Legea nr. 363/2007 privind combaterea practicilor incorecte ale comercianţilor în relaţia cu consumatorii şi armonizarea reglementărilor cu legislaţia europeană privind protecţia consumatorilor, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 899 din 28 decembrie 2007, dându-se textelor o nouă numerotare.
  Ordonanţa Guvernului nr. 42/1995 a fost publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 203 din 1 septembrie 1995, a fost aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 123/1995, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 293 din 19 decembrie 1995, şi a mai fost modificată şi completată prin Ordonanţa Guvernului nr. 33/1999, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 44 din 30 ianuarie 1999, aprobată cu modificări prin Legea nr. 183/2001, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 190 din 13 aprilie 2001.

  Capitolul I Dispoziţii generale


  Articolul 1

  (1) Producţia de produse alimentare destinate comercializării se desfăşoară în condiţiile prevăzute de prezenta ordonanţă, urmărind, în principal, protecţia vieţii, sănătăţii populaţiei şi a mediului înconjurător, satisfacerea necesităţilor de consum ale tuturor categoriilor de consumatori şi respectarea condiţiilor de igienă şi de mediu la fabricarea, manipularea, depozitarea şi transportul produselor.
  (2) Prevederile prezentei ordonanţe sunt obligatorii pentru toţi operatorii economici, persoane juridice, indiferent de forma de organizare şi tipul de proprietate, asociaţii familiale sau persoane fizice autorizate să desfăşoare o activitate economică independentă.


  Articolul 2

  Operatorii economici care desfăşoară activităţi în domeniul producţiei de produse alimentare destinate comercializării au obligaţia să ia măsurile necesare pentru a elimina riscul de contaminare sau degradare a produselor şi transformarea acestora în produse improprii consumului uman.


  Articolul 3

  (1) Operatorii economici care desfăşoară activităţi în domeniul producţiei de produse alimentare destinate comercializării pot desfăşura aceste activităţi numai în baza unor licenţe de fabricaţie.
  (2) Acordarea licenţelor de fabricaţie a produselor alimentare destinate comercializării se efectuează de către Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale.


  Articolul 4

  În înţelesul prezentei ordonanţe:
  a) operator economic, producător de produse alimentare este orice persoană fizică, autorizată să desfăşoare o activitate economică independentă, sau persoană juridică, română sau străină, indiferent de forma de organizare şi tipul de proprietate, care desfăşoară, în condiţiile legii în România, o activitate de producţie, prestări servicii ori operaţiuni de import-export al produselor alimentare;
  b) produse alimentare sunt alimente, băuturi sau alte produse, obţinute prin prelucrarea unor materii prime alimentare, care sunt destinate consumului uman, cu excepţia produselor farmaceutice;
  c) aditiv alimentar este orice substanţă care se adaugă alimentelor pentru a se îmbunătăţi valoarea nutritivă a acestora şi, de asemenea, orice produs sau substanţă care se adaugă alimentelor pentru a influenţa culoarea, consistenţa, gustul sau aroma, termenul de valabilitate, sau de a da alimentelor orice altă proprietate specifică, dacă substanţa sau produsul de îmbogăţire nu sunt ele însele materii prime alimentare;
  d) substanţe străine sunt orice alte substanţe decât aditivii alimentari, care, dacă sunt prezente peste limitele maxime admise de Ministerul Sănătăţii Publice, pot constitui un risc pentru protecţia vieţii, sănătăţii consumatorilor sau alterează compoziţia normală sau calitatea produselor alimentare;
  e) eticheta este orice material scris, imprimat sau grafic, litografiat, gravat sau ilustrat, referitor la un produs alimentar, pe care îl însoţeşte când acesta este prezentat la vânzare pentru consumatori;
  f) ambalajul este materialul specific, ca execuţie şi natură, destinat ambalării produselor alimentare în vederea asigurării protecţiei şi utilizat pentru transportul, manipularea, depozitarea sau desfacerea acestora;
  g) falsificare sau substituire în domeniul calităţii constituie orice înşelăciune sau tentativă de înşelăciune privind natura, caracteristicile calitative, compoziţia, conţinutul în substanţe utile, înlocuirea în componenţa produsului a unor substanţe cu altele vătămătoare sănătăţii, precum şi folosirea de denumiri, descrieri sau alte declaraţii false privind originea, cantitatea sau identitatea mărfurilor sau serviciilor, care contribuie la stabilirea valorii produsului;
  h) laborator autorizat sau acreditat este laboratorul căruia o autoritate desemnată de Guvern i-a recunoscut competenţa de a efectua încercări şi analize pentru determinarea calităţii produselor alimentare;
  i) licenţa de fabricaţie a produselor alimentare este documentul care atestă că operatorul economic este capabil să desfăşoare activităţi în domeniul producţiei de produse alimentare, în conformitate cu legislaţia internă în vigoare, la un nivel de calitate şi siguranţă care să asigure protecţia vieţii şi sănătăţii consumatorilor.


  Capitolul II Calitatea produselor alimentare


  Articolul 5

  Produsele alimentare realizate în ţară sau cele importate, supuse unui proces tehnologic, trebuie să aibă o asemenea compoziţie şi calitate, încât să nu constituie un pericol pentru organismul uman, din punct de vedere fizic, chimic, microbiologic, toxicologic, parazitologic sau al nivelului de radioactivitate.


  Articolul 6

  (1) Operatorii economici care produc produse alimentare sunt obligaţi ca, la fabricarea acestora, să utilizeze numai materii prime şi materiale care să corespundă condiţiilor de calitate prevăzute în standarde, caiete de sarcini, specificaţii tehnice, norme sanitare şi sanitar-veterinare, precum şi normelor de protecţie a mediului, în vigoare.
  (2) La recepţia materiilor prime condiţiile de calitate se verifică prin analize de laborator.


  Articolul 7

  (1) La fabricarea produselor alimentare se vor utiliza numai aditivi alimentari aprobaţi de către organismele specializate ale Ministerului Sănătăţii Publice.
  (2) Nivelul maxim admis de aditivi, de substanţe străine sau de încărcătură microbiană se stabileşte pentru fiecare clasă de produse alimentare de către Ministerul Sănătăţii Publice, împreună cu Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, cu organismele specializate ale administraţiei publice centrale, precum şi cu consultarea asociaţiilor pentru protecţia consumatorilor.


  Capitolul III Obligaţii ale operatorilor economici care desfăşoară activităţi în domeniul producţiei de produse alimentare


  Articolul 8

  Produsele alimentare pot fi fabricate de către operatorii economici care desfăşoară activităţi în domeniul producţiei de bunuri alimentare, numai după avizarea acestora de către Ministerul Sănătăţii Publice că sunt apte pentru consum uman şi cu respectarea condiţiilor de calitate şi tehnice prevăzute în standarde, caiete de sarcini, specificaţii tehnice, norme sanitare şi sanitare veterinare, în vigoare.


  Articolul 9

  (1) Verificarea calităţii produselor alimentare, pe toate fazele de fabricaţie, începând cu materiile prime, până la obţinerea produselor finite, cât şi pe timpul depozitării acestora, se realizează prin organele de control tehnic ale operatorilor economici.
  (2) În cadrul unităţilor producătoare se pot organiza laboratoare proprii autorizate.


  Articolul 10

  (1) La recepţia materiilor prime, materialelor sau produselor alimentare din import se verifică, de către organele împuternicite prin lege sau alte reglementări în vigoare, dacă acestea au certificate de calitate şi dacă performanţele prevăzute în acestea sunt la nivelul parametrilor înscrişi în standarde sau alte norme de calitate.
  (2) Verificările se fac obligatoriu la recepţie, în laboratoarele proprii ale operatorilor economici, iar în cazul celor care nu dispun de dotarea specifică, în laboratoare neutre specializate, autorizate sau acreditate.
  (3) Pentru produsele alimentare fabricate în România, răspunderea pentru calitatea acestora revine operatorului economic sub a cărui marcă se comercializează acestea.
  (4) În cazul produselor şi materiilor prime alimentare provenite din import, răspunderea pentru calitatea acestora revine operatorului economic care a efectuat importul.


  Articolul 11

  Ambalajele folosite pentru produsele alimentare trebuie să asigure menţinerea calităţii şi cantităţii acestora, să fie realizate din materiale reciclabile sau să aibă asigurate condiţiile de valorificare sau eliminare ecologică, conform prevederilor din standarde sau alte reglementări în vigoare. Materialele de ambalare şi ambalajele utilizate pentru produsele alimentare trebuie să fie avizate din punct de vedere sanitar de către Ministerul Sănătăţii Publice.


  Articolul 12

  La etichetarea şi marcarea produselor alimentare se vor menţiona în mod obligatoriu elementele de identificare a produsului, cu precizarea ţării în care acesta a fost fabricat şi ambalat.


  Articolul 13

  Stabilirea termenului de valabilitate pentru produsele alimentare se face de către producător, pe răspunderea acestuia, sau prin colaborare cu unităţi de cercetare şi laboratoare specializate, după experimentări prealabile.


  Articolul 14

  Se interzice prelungirea termenului de valabilitate expirat, prin reetichetare sau reambalare, de către producător.


  Articolul 15

  Pe ambalajele produselor alimentare destinate persoanelor cărora le sunt necesare diete speciale pentru vârstă, boli sau alte motive, se vor menţiona, în plus faţă de cele prevăzute la art. 12, indicaţiile şi precauţiile de folosire a acestora.


  Articolul 16

  La manipularea, transportarea şi depozitarea produselor alimentare se vor asigura fiecărui produs condiţiile specifice de păstrare, conform prevederilor din standarde sau alte reglementări în vigoare.


  Articolul 17

  Operatorii economici care produc produse alimentare au obligaţia executării verificărilor metrologice impuse de legislaţia în vigoare.


  Capitolul IV Licenţele de fabricaţie a produselor alimentare


  Articolul 18

  Licenţele de fabricaţie a produselor alimentare se acordă operatorilor economici care desfăşoară activităţi în domeniul producţiei de produse alimentare, de către Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, conform regulamentului privind acordarea acestora, aprobat prin ordin al ministrului agriculturii, alimentaţiei şi pădurilor*) şi publicat în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe în Monitorul Oficial al României.
  ------------ Notă *) A se vedea Ordinul ministrului agriculturii, alimentaţiei şi pădurilor nr. 357/2003 pentru aprobarea Regulamentului cu privire la acordarea, suspendarea şi retragerea (anularea) licenţelor de fabricaţie agenţilor economici care desfăşoară activităţi în domeniul producţiei de produse alimentare, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 404 din 10 iunie 2003, cu modificările şi completările ulterioare.


  Articolul 19

  Activităţile pentru care se acordă licenţe de fabricaţie sunt din domeniul producţiei de lapte şi produse lactate, carne şi produse din carne, peşte şi produse piscicole, pâine şi produse de morărit şi panificaţie, zahăr şi produse zaharoase, uleiuri şi grăsimi vegetale alimentare, băuturi răcoritoare, conserve din legume şi fructe, vin, bere, spirt, băuturi alcoolice, drojdie de panificaţie, prestări de servicii şi alte activităţi specifice domeniului producţiei de produse alimentare.


  Articolul 20

  Licenţele de fabricaţie a produselor alimentare se acordă următoarelor categorii de producători:
  a) operatorilor economici care desfăşoară activităţi în domeniul producţiei de produse alimentare, persoane juridice, indiferent de forma de organizare şi de tipul de proprietate;
  b) asociaţiilor familiale sau persoanelor fizice autorizate să desfăşoare o activitate economică independentă în domeniul producţiei de produse alimentare.


  Articolul 21

  Producătorii agricoli, persoane fizice, în baza certificatelor de producători, pot desfăşura activităţi în domeniul producţiei de produse alimentare, fără licenţe de fabricaţie.


  Articolul 22

  Activităţile în domeniul producţiei de produse alimentare pentru care se acordă licenţe de fabricaţie, competenţele privind acordarea lor, documentaţia necesară, procedurile privind acordarea, suspendarea, prelungirea sau anularea licenţelor de fabricaţie, precum şi controlul privind modul de respectare a condiţiilor ce au stat la baza acordării licenţelor de fabricaţie, se stabilesc de către Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale prin regulamentul prevăzut la art. 18.


  Articolul 23

  (1) Acordarea licenţei de fabricaţie a produselor alimentare se solicită de către operatorul economic care desfăşoară activitatea respectivă, la punerea în funcţiune a fiecărei unităţi.
  (2) Operatorii economici aflaţi în funcţiune la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe sunt obligaţi să solicite, în termen de 60 de zile, acordarea licenţei de fabricaţie a produselor alimentare.
  (3) Licenţele de fabricaţie a produselor alimentare se eliberează în termen de cel mult 120 de zile de la data înregistrării cererii operatorului economic şi a achitării unei taxe de către acesta. Taxa pentru eliberarea licenţei de fabricaţie a produselor alimentare este de 150 lei pentru operatorii economici, persoane juridice, şi de 50 lei pentru asociaţiile familiale şi operatorii economici, persoane fizice autorizate.
  (4) Taxa pentru eliberarea licenţei de fabricaţie a produselor alimentare se achită prin virare cu ordin de plată în contul bugetului de stat - Taxe şi tarife pentru eliberarea de licenţe şi autorizaţii de funcţionare -, deschis la trezoreria statului în raza căreia se află sediul fiscal al operatorilor economici respectivi.
  (5) În sectoarele 2, 4, 5 şi 6 ale municipiului Bucureşti şi în judeţul Ilfov, unde nu funcţionează trezorerii ale statului, taxa se virează în contul - Taxe şi tarife pentru eliberarea de licenţe şi autorizaţii de funcţionare -, deschis la unităţile Băncii Comerciale Române - S.A., pe seama organelor financiare teritoriale.**)
  --------- Notă **) În prezent la nivelul tuturor sectoarelor municipiului Bucureşti şi la nivelul judeţului Ilfov funcţionează unităţi ale trezoreriei statului.
  (6) Documentul de justificare a achitării taxei îl reprezintă copia de pe ordinul de plată, confirmată de unitatea bancară, pentru virarea sumei la bugetul de stat.
  (7) Modificarea condiţiilor care au stat la baza acordării licenţei de fabricaţie obligă operatorul economic să solicite, în termen de 30 de zile, o nouă licenţă de fabricaţie a produselor alimentare.


  Articolul 24

  Licenţele de fabricaţie a produselor alimentare se acordă pentru fiecare categorie de produse alimentare, prestări de servicii şi alte activităţi din domeniul producţiei de produse alimentare.


  Capitolul V Supravegherea şi controlul desfăşurării activităţilor privind producţia de produse alimentare


  Articolul 25

  Produsele alimentare care nu îndeplinesc condiţiile prevăzute în capitolele I-IV din prezenta ordonanţă sunt interzise a fi livrate de producător.


  Articolul 26

  Supravegherea şi controlul operatorilor economici care desfăşoară activităţi în domeniul producţiei de produse alimentare privind modul de respectare a reglementărilor din prezenta ordonanţă se face de către reprezentanţii împuterniciţi ai Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale.


  Articolul 27

  (1) Pentru activitatea de supraveghere şi control şi în scopul protecţiei vieţii, sănătăţii sau mediului înconjurător, reprezentanţii împuterniciţi ai Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale au dreptul de acces în zone, clădiri, anexe sau alte spaţii ale operatorilor economici care desfăşoară activităţi în domeniul producţiei de produse alimentare şi pot dispune analize tehnice sau preleva probe pentru expertizare în laboratoare specializate, autorizate sau acreditate.
  (2) Operatorii economici care desfăşoară activităţi în domeniul producţiei de bunuri alimentare sunt obligaţi să pună la dispoziţia autorităţii de supraveghere şi control, la cererea acesteia, informaţiile şi documentele care să ateste legalitatea activităţii lor.


  Capitolul VI Sancţiuni


  Articolul 28

  Încălcarea prevederilor din prezenta ordonanţă atrage răspunderea civilă, contravenţională sau penală, după caz.


  Articolul 29

  Reprezentanţii împuterniciţi ai Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale pentru supravegherea şi controlul activităţilor prevăzute în prezenta ordonanţă, în funcţie de constatările făcute, au următoarele atribuţii:
  1. Interzic livrarea de către producători pentru comercializare a produselor alimentare care:
  a) pot periclita sănătatea sau viaţa consumatorilor, datorită deficienţelor calitative, confirmate prin documente oficiale emise de organisme de specialitate;
  b) sunt interzise consumului prin reglementări legale;
  c) sunt confirmate ca falsificări sau substituiri;
  d) au termenul de valabilitate expirat.
  2. Dispun oprirea temporară a fabricaţiei sau a prestării serviciului privind producţia de produse alimentare, în cazurile în care:
  a) se produc în continuare produsele cu aceleaşi deficienţe care au determinat interzicerea comercializării, potrivit pct. 1 lit. a), b), c) şi d);
  b) se prestează servicii care pun în pericol viaţa sau sănătatea consumatorilor.
  3. Dispun oprirea temporară a livrării pentru comercializare sau prestare de servicii privind producţia de produse alimentare, dacă:
  a) produsele nu au certificate de calitate în conformitate cu standardele naţionale sau cu alte acte normative în vigoare;
  b) produsele sau serviciile nu îndeplinesc caracteristicile calitative prescrise, dar nu pun în pericol sănătatea sau securitatea consumatorilor şi nici nu constituie falsificări sau substituiri;
  c) produsele nu prezintă elementele de identificare şi/sau documentele de însoţire privind calitatea acestora, conform reglementărilor legale în vigoare;
  d) informaţiile obligatorii referitoare la serviciile prestate lipsesc sau sunt neconforme cu prevederile din standarde, caiete de sarcini, specificaţii tehnice, norme sanitare şi sanitare veterinare în vigoare;
  e) produsele nu au fost remediate în termenul stabilit sau au fost remediate necorespunzător faţă de deficienţele constatate în timpul controlului.
  4. Opresc fabricaţia produselor alimentare şi suspendă licenţa de fabricaţie.


  Articolul 30

  Constituie contravenţii săvârşirea următoarelor fapte, dacă nu sunt comise în astfel de condiţii încât, potrivit legii penale, să fie considerate infracţiuni:
  a) comercializarea unor produse alimentare a căror livrare a fost interzisă potrivit art. 29 pct. 1 lit. a), b) şi d);
  b) comercializarea produselor alimentare pentru care s-a dispus oprirea temporară a livrării potrivit art. 29 pct. 3 lit. a)-e);
  c) fabricarea, ambalarea, etichetarea, manipularea, transportarea şi depozitarea produselor alimentare destinate comercializării în condiţiile în care nu se asigură stabilitatea parametrilor calitativi şi salubritatea acestor produse şi se încalcă prevederile art. 6-15;
  d) împiedicarea sub orice formă a exercitării atribuţiilor autorităţii de supraveghere şi control, în conformitate cu art. 27;
  e) desfăşurarea activităţilor de producţie a produselor alimentare fără licenţă de fabricaţie;
  f) nerespectarea condiţiilor care au stat la baza acordării licenţei de fabricaţie;
  g) nesolicitarea eliberării unei noi licenţe de fabricaţie, în cazul prevăzut de art. 23 alin. (7).


  Articolul 31

  Comercializarea unor produse alimentare a căror livrare a fost interzisă potrivit art. 29 pct. 1 lit. c) se sancţionează cu amendă de la 2.500 lei la 5.000 lei, retragerea licenţei de fabricaţie şi interzicerea de a mai desfăşura activităţi în domeniul producţiei de produse alimentare, dacă fapta nu a fost săvârşită în astfel de condiţii încât să constituie infracţiune.


  Articolul 32

  Contravenţiile prevăzute la art. 30 se sancţionează cu amendă, după cum urmează:
  a) faptele prevăzute la art. 30 lit. a) şi e), cu amendă de la 1.000 lei la 1.500 lei;
  b) faptele prevăzute la art. 30 lit. b) şi d), cu amendă de la 1.000 lei la 1.200 lei;
  c) faptele prevăzute la art. 30 lit. c), f) şi g), cu amendă de la 800 lei la 1.000 lei.


  Articolul 33

  Constatarea contravenţiilor şi aplicarea sancţiunilor pentru încălcarea dispoziţiilor prezentei ordonanţe se fac de către personalul de specialitate anume împuternicit din Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, din Ministerul Economiei şi Finanţelor şi din Ministerul Sănătăţii Publice.


  Articolul 34

  Contravenţiilor prevăzute de prezenta ordonanţă le sunt aplicabile prevederile Ordonanţei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările şi completările ulterioare.


  Capitolul VII Dispoziţii finale


  Articolul 35

  (1) Prezenta ordonanţă intră în vigoare la 30 de zile de la data publicării în Monitorul Oficial al României.
  (2) La data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe, orice dispoziţii contrare se abrogă.
  -----------