ORDONANTA nr. 3 din 12 ianuarie 2006 (*actualizata*)
privind cresterile salariale ce se vor acorda în anul 2006 personalului bugetar salarizat potrivit Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 24/2000 privind sistemul de stabilire a salariilor de baza pentru personalul contractual din sectorul bugetar şi personalului salarizat potrivit anexelor nr. II şi III la Legea nr. 154/1998 privind sistemul de stabilire a salariilor de baza în sectorul bugetar şi a indemnizatiilor pentru persoane care ocupa functii de demnitate publică
(actualizata până la data de 22 iulie 2006*)
EMITENT
 • GUVERNUL
 • -----------------
  *) Textul initial a fost publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 59 din 23 ianuarie 2006. Aceasta este forma actualizata de S.C. "Centrul Teritorial de Calcul Electronic" S.A. Piatra Neamt până la data de 22 iulie 2006, cu modificările şi completările aduse de LEGEA nr. 323 din 14 iulie 2006.
  În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, şi al art. 1 pct. X poz. 6 şi 7 din Legea nr. 404/2005 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonante,
  Guvernul României adopta prezenta ordonanţă.

  Capitolul I Majorarea salariilor de baza


  Articolul 1

  În anul 2006, salariile de baza ale personalului contractual din sectorul bugetar, stabilite potrivit Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 24/2000 privind sistemul de stabilire a salariilor de baza pentru personalul contractual din sectorul bugetar, aprobata prin Legea nr. 383/2001, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi indemnizatiile personalului care ocupa functii de demnitate publică, stabilite potrivit anexelor nr. II şi III la Legea nr. 154/1998 privind sistemul de stabilire a salariilor de baza în sectorul bugetar şi a indemnizatiilor pentru persoane care ocupa functii de demnitate publică, cu modificările şi completările ulterioare, asa cum au fost majorate potrivit Ordonantei Guvernului nr. 9/2005, aprobata cu modificari şi completari prin Legea nr. 112/2005, precum şi prin Ordonanţa de urgenta a Guvernului nr. 108/2005, aprobata cu modificari şi completari prin Legea nr. 331/2005, avute la 31 decembrie 2005, se majoreaza în doua etape, astfel:
  a) cu 5%, începând cu data de 1 februarie 2006, faţă de nivelul din luna ianuarie 2006;
  b) cu 6%, începând cu data de 1 septembrie 2006, faţă de nivelul din luna august 2006.


  Articolul 2

  (1) În aplicarea prevederilor art. 1, limita minima şi limita maxima ale salariilor de baza prevăzute în anexele la Ordonanţa de urgenta a Guvernului nr. 24/2000, aprobata prin Legea nr. 383/2001, cu modificările şi completările ulterioare, astfel cum au fost majorate prin Ordonanţa Guvernului nr. 9/2005, aprobata cu modificari şi completari prin Legea nr. 112/2005, se majoreaza începând cu data de 1 februarie 2006 cu 5% şi începând cu data de 1 septembrie 2006 cu 6%.
  (2) Prevederile alin. (1) se aplică şi pentru personalul contractual la care este stabilit un singur nivel al salariului de baza.


  Articolul 3

  (1) Salariile de baza ale personalului contractual şi, după caz, indemnizatiile persoanelor care ocupa functii de demnitate publică alese şi numite, precum şi ale celor care ocupa functii asimilate cu functii de demnitate publică, pentru luna ianuarie 2006, sunt prevăzute în anexele nr. I-VIII.
  (2) Salariile de baza majorate potrivit art. 2 sunt prevăzute în anexele nr. Ia-VIa, pentru perioada 1 februarie 31 august 2006, şi în anexele nr. Ib-VIb, pentru perioada 1 septembrie - 31 decembrie 2006.
  (3) Indemnizatiile persoanelor care ocupa functii de demnitate publică alese şi numite, precum şi ale celor care ocupa functii asimilate cu functii de demnitate publică sunt prevăzute în anexele nr. VII/1a, VII/2a, VII/3a şi VIIIa, pentru perioada 1 februarie - 31 august 2006, şi, respectiv, în anexele nr. VII/1b, VII/2b, VII/3b şi VIIIb, pentru perioada 1 septembrie - 31 decembrie 2006.
  (4) Pentru persoanele care ocupa functii de demnitate publică, alese şi numite, indemnizatiile prevăzute în anexele nr. VII/1, VII/2, VII/3 şi VII/1a, VII/2a, VII/3a, precum şi în anexele nr. VII/1b, VII/2b şi VII/3b reprezinta unica forma de remunerare a activităţii corespunzătoare functiei şi reprezinta baza de calcul pentru stabilirea drepturilor şi obligaţiilor care se determina în raport cu venitul salarial.
  (5) În aplicarea prevederilor alin. (4) persoanele care ocupa functii de demnitate publică, alese şi numite, nu beneficiaza de premii, de sporul de vechime în munca şi nici de alte sporuri prevăzute de lege.


  Articolul 4

  Salariile de baza individuale, care se situeaza între limitele prevăzute în anexele la Ordonanţa de urgenta a Guvernului nr. 24/2000, aprobata prin Legea nr. 383/2001, cu modificările şi completările ulterioare, avute la data aplicarii prezentei ordonante, se vor acorda şi pentru luna ianuarie 2006 şi vor fi majorate începând cu data de 1 februarie 2006 cu 5% faţă de nivelul din luna ianuarie 2006 şi, respectiv, începând cu data de 1 septembrie 2006, cu 6% faţă de nivelul din luna august 2006.


  Articolul 5

  La instituţiile publice şi unitatile bugetare la care cheltuielile de personal se asigura din venituri proprii şi subventii acordate de la bugetul de stat sau bugetele locale ori integral din venituri proprii, constituite potrivit legii, cresterile salariale stabilite în condiţiile art. 4 se pot acorda în limita procentelor stabilite şi la date ulterioare, corelat cu realizarea resurselor necesare pentru acoperirea cresterilor, cu avizul ordonatorului principal de credite bugetare.


  Articolul 6

  (1) În anul 2006, personalul contractual din sectorul bugetar salarizat între limitele corespunzătoare functiei poate beneficia, pe lângă cresterile salariale acordate potrivit prevederilor prezentei ordonante, de o crestere salariala prin evaluarea performantelor profesionale individuale realizate în anul 2005, potrivit reglementarilor în vigoare, cu incadrarea în nivelul alocatiilor bugetare pentru cheltuielile cu salariile aprobate pe anul 2006.
  (2) Evaluarea performantelor profesionale individuale ale personalului contractual şi acordarea salariilor de baza corespunzătoare evaluării se vor realiza până la finele lunii mai 2006.


  Capitolul II Alte reglementari


  Articolul 7

  (1) Promovarea personalului contractual în anul 2006, în condiţiile legii, se poate face numai pe un post vacant de natura celui pe care urmeaza să fie promovata persoana, cu incadrarea în nivelul alocatiilor bugetare aprobate pentru cheltuielile cu salariile.
  (2) Promovarea, în condiţiile legii, a persoanelor incadrate pe functia de debutant, precum şi a celor care au absolvit studii de nivel superior într-un domeniu care să cuprindă activitatea respectiva se face prin transformarea postului pe care acestea sunt incadrate într-un post de nivel superior.


  Articolul 8

  Absolventii învăţământului superior de lunga sau de scurta durata, care la data trecerii pe functia corespunzătoare studiilor absolvite erau incadrati pe functii cu nivel de studii inferior, specifice domeniului în care au absolvit studiile universitare, se încadrează la gradul profesional corespunzător studiilor absolvite, la care se asigura o crestere cu până la 20% a salariului de baza avut.


  Articolul 9

  (1) În vederea stabilirii salariului de baza, în termen de 15 zile de la reluarea activităţii, persoanele angajate în sectorul bugetar, aflate în concediu platit pentru cresterea şi ingrijirea copilului în vârsta de până la 2 ani, respectiv 3 ani în cazul copilului cu handicap, potrivit legii, cele care nu au prestat activitate în ultimele 12 luni, fiind în concediu medical sau în concediu fără plata, potrivit legii, precum şi cele ale caror contracte individuale de muncă sunt suspendate vor fi evaluate prin examenul de testare a cunoştinţelor profesionale, organizat în acest scop de angajator, procedandu-se în acelasi mod ca şi în cazul persoanelor angajate prin concurs.
  ------------
  Alin. (1) al art. 9 a fost modificat de pct. 1 al articolul unic din LEGEA nr. 323 din 14 iulie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 624 din 19 iulie 2006.
  (2) În cazul nepromovarii examenului prevăzut la alin. (1), persoanei respective i se acordă salariul avut anterior sau, după caz, salariul minim al functiei deţinute anterior.


  Articolul 10

  (1) Pentru rezultate deosebite obtinute în activitatea desfăşurată, ordonatorul de credite poate acorda, în limita a 15% din numărul total al personalului contractual prevăzut în statul de functii, la inceputul anului bugetar, un salariu de merit lunar de până la 15% din salariul de baza, care face parte din acesta şi care constituie baza de calcul pentru sporuri şi alte drepturi care se acordă în raport cu salariul de baza. Salariile de merit se vor acorda personalului contractual incadrat pe functii de execuţie, în proportie de cel puţin două treimi din numărul total stabilit. Ordonatorii principali de credite care au în subordine unităţi bugetare cu un numar redus de posturi pot aproba ca incadrarea în numărul maxim de beneficiari de salariu de merit şi în proportiile stabilite pentru functiile de execuţie să se faca la nivelul unităţilor respective luate împreună. Repartizarea numarului de beneficiari de salariu de merit pe unitatile luate în calcul, în acest caz, se face de către ordonatorul principal de credite.
  (2) Personalul contractual care beneficiaza de salariu de merit se stabileste o dată pe an, după aprobarea bugetelor anuale, pe baza rezultatelor obtinute în activitatea desfăşurată în anul precedent, apreciata conform criteriilor elaborate de ordonatorul principal de credite, cu consultarea organizaţiilor sindicale reprezentative la nivel de unitate sau, după caz, a reprezentantilor salariatilor, acolo unde nu sunt astfel de organizaţii sindicale. În cazul în care pe parcursul anului intervin modificari ale functiei deţinute, care nu sunt imputabile persoanei beneficiare de salariu de merit, inclusiv modificarea functiei prin promovare, acordarea acestuia se menţine până la expirarea perioadei pentru care a fost stabilit. În cazul în care pe parcursul anului se intrerup raporturile de muncă ale unor beneficiari de salariu de merit, acestea se pot redistribui, de la data de întâi a lunii urmatoare, altor persoane care deţin functii de acelasi nivel, respectiv functii de conducere sau de execuţie, pe perioada rămasă.
  (3) Pentru personalul contractual nou-angajat, salariul de merit se poate acorda după o perioadă de cel puţin 6 luni de la angajare.
  (4) Personalul incadrat ca debutant nu poate beneficia de salariu de merit.
  (5) Personalul salarizat cu indemnizatie lunara ca unica forma de remunerare a activităţii nu se cuprinde în numărul total de posturi în vederea determinarii numarului de beneficiari ai salariului de merit.


  Articolul 11

  (1) Ordonatorii de credite pot acorda premii lunare în limita a 2% din cheltuielile cu salariile aferente personalului contractual, prevăzut în statul de functii, cu încadrare în fondurile aprobate prin buget. Premiile se pot acorda în cursul anului salariatilor care au realizat sau au participat direct la obtinerea unor rezultate în activitate, apreciate ca valoroase. Sumele neconsumate pot fi utilizate în lunile urmatoare, în cadrul aceluiasi an bugetar.
  (2) În cazurile în care se realizează economii prin reducerea cheltuielilor cu salariile, ordonatorii principali de credite pot aproba acordarea de premii în cursul anului, din economiile realizate, în limita a 2% din cheltuielile cu salariile aferente personalului contractual, prevăzute în bugetul aprobat pentru personalul contractual din aparatul propriu şi din unitatile subordonate, fără a depăşi valoarea economiilor realizate.
  (3) Premiile individuale se stabilesc de către ordonatorii de credite, în limita sumelor alocate cu aceasta destinatie de către ordonatorii principali de credite, cu consultarea organizaţiilor sindicale reprezentative la nivel de unitate sau, după caz, cu consultarea reprezentantilor personalului contractual, acolo unde nu sunt astfel de organizaţii sindicale.


  Articolul 12

  Consiliile locale pot constitui în limita a 5% din cheltuielile cu salariile aferente anului respectiv, pentru personalul contractual prevăzut în statul de functii, un fond de premiere în cazul în care veniturile curente acopera în totalitate cheltuielile de personal, inclusiv acest fond de premiere. Fondul de premiere poate fi utilizat conform criteriilor şi condiţiilor stabilite prin hotărâre a consiliului local, în luna decembrie a anului 2006.


  Articolul 13

  (1) Sporul de confidentialitate se acordă personalului contractual din aparatul de lucru al Guvernului şi al Ministerului Integrarii Europene în cuantum de până la 15%, precum şi personalului contractual din instituţiile şi autorităţile publice pentru care, prin acte normative specifice, se prevede acordarea acestui spor.
  (2) Categoriile de personal contractual, cuantumurile sporului de confidentialitate şi condiţiile de acordare se stabilesc, în limitele prevăzute de reglementarile în vigoare, de către ordonatorii principali de credite, cu incadrarea în cheltuielile de personal prevăzute în bugetul aprobat.


  Articolul 14

  (1) Spor pentru condiţii vatamatoare, de până la 10% din salariul de baza, se acordă personalului contractual care desfăşoară activitate în autorităţile şi instituţiile publice în care funcţionează instalaţii care genereaza campuri electromagnetice de radiofrecventa produse de emitatori pentru comunicatii, instalaţii de microunde, instalaţii de curenti de înaltă frecventa, statii de bruiaj.
  (2) Categoriile de personal contractual, cuantumurile sporului prevăzut la alin. (1) şi condiţiile de acordare se stabilesc, în limitele prevăzute de lege, prin actul administrativ al ordonatorului principal de credite, cu incadrarea în cheltuielile de personal prevăzute în bugetul aprobat.
  (3) Locurile de muncă pentru care se acordă sporul prevăzut la alin. (1) vor fi stabilite pe baza buletinelor de determinare emise de autorităţile abilitate în acest sens.


  Articolul 15

  (1) Spor pentru condiţii periculoase, în cuantum de până la 50% din salariul de baza, se acordă personalului contractual din cadrul Ministerului Agriculturii, Pădurilor şi Dezvoltării Rurale şi al Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor, care participa efectiv în campaniile de prevenire şi combatere a zoonozelor deosebit de grave şi altele asemenea, stabilite prin ordin al ministrului, numai pe perioada cat participa la aceste campanii.
  (2) Categoriile de personal contractual, cuantumurile sporului prevăzut la alin. (1) şi condiţiile de acordare se stabilesc, în limitele prevăzute de lege, prin actul administrativ al ordonatorului principal de credite, cu incadrarea în cheltuielile de personal prevăzute în bugetul aprobat.


  Articolul 16

  (1) Personalul contractual din cadrul Oficiului pentru Migratia Forţei de Muncă, care participa la selecţia şi recrutarea forţei de muncă pentru lucrul în strainatate, poate beneficia de un spor de până la 5% din salariul de baza.
  (2) Categoriile de personal contractual, cuantumurile sporului prevăzut la alin. (1) şi condiţiile de acordare se stabilesc, în limitele prevăzute de lege, prin actul administrativ al ordonatorului principal de credite, cu incadrarea în cheltuielile de personal prevăzute în bugetul aprobat.


  Articolul 17

  Personalul contractual beneficiaza şi de celelalte drepturi de natura salariala care se acordă potrivit dispoziţiilor legale în vigoare.


  Articolul 18

  (1) Munca prestata peste durata normala a timpului de lucru de către personalul contractual incadrat în functii de execuţie sau de conducere este considerata munca suplimentara şi se compenseaza cu timpul liber corespunzător. În cazul în care compensarea muncii suplimentare cu timp liber corespunzător nu a fost posibila în urmatoarele 30 de zile după efectuarea acesteia, orele suplimentare se vor plati, în luna urmatoare, cu un spor aplicat la salariul de baza, după cum urmeaza:
  a) 75% din salariul de baza pentru primele doua ore de depasire a duratei normale a zilei de lucru;
  b) 100% din salariul de baza pentru orele urmatoare şi pentru orele lucrate în zilele de repaus saptamanal sau în celelalte zile în care, în conformitate cu reglementarile în vigoare, nu se lucreaza.
  (2) Munca peste durata normala a timpului de lucru poate fi prestata şi sporurile prevăzute la alin. (1) se pot plati numai dacă efectuarea orelor suplimentare a fost dispusa de seful ierarhic, fără a se depăşi 360 de ore anual.
  (3) La locurile de muncă la care durata normala a timpului de lucru a fost redusa, potrivit legii, sub 8 ore pe zi, depăşirea programului de lucru astfel aprobat se poate face numai temporar, în situaţii cu totul deosebite, fiind obligatorie compensarea cu timp liber corespunzător.


  Capitolul III Dispozitii finale


  Articolul 19

  (1) Indemnizatiile personalului din conducerea cultelor religioase şi a unităţilor de cult recunoscute în România, asimilat celui incadrat pe functii de demnitate publică, prevăzute la nr. crt. 1, 2, 3, 4 şi 5 din anexa nr. 1.A.b) la Ordonanţa de urgenta a Guvernului nr. 4/2003, majorate potrivit prevederilor Ordonantei Guvernului nr. 9/2005, vor avea valorile prevăzute pentru functiile de demnitate publică cu care sunt asimilate, prevăzute la nr. crt. 1, 2, 3, 5 şi 6 din anexa nr. VII/2a, pentru perioada 1 februarie - 31 august 2006, şi în anexa nr. VII/2b, pentru perioada 1 septembrie - 31 decembrie 2006, şi, respectiv, pentru luna ianuarie, în anexa nr. VII/2 la prezenta ordonanţă.
  (2) Salariile de baza ale personalului clerical, stabilite potrivit prevederilor Legii nr. 142/1999 privind sprijinul statului pentru salarizarea clerului, cu modificările şi completările ulterioare, inclusiv cu modificările aduse prin Ordonanţa de urgenta a Guvernului nr. 4/2003, aprobata cu modificari prin Legea nr. 299/2003, din anexele nr. 1.B.b) şi 2.b), majorate potrivit prevederilor Ordonantei Guvernului nr. 9/2005, aprobata cu modificari şi completari prin Legea nr. 112/2005, se vor acorda şi pentru luna ianuarie 2006 şi se majoreaza începând cu data de 1 februarie 2006 cu 5% şi începând cu data de 1 septembrie 2006 cu 6%.


  Articolul 20

  Salariile de baza ale personalului contractual incadrat în functii specifice care nu sunt prevăzute în prezenta ordonanţă se stabilesc de ordonatorii principali de credite, prin asimilare cu salariile de baza prevăzute în anexele la aceasta, cu avizul Ministerului Muncii, Solidaritatii Sociale şi Familiei şi al Ministerului Finanţelor Publice.


  Articolul 21

  (1) Pentru acordarea sporului de vechime în munca, angajatorul va lua în considerare integral şi perioadele lucrate anterior în alte domenii de activitate decat cele bugetare.
  (2) Pensionarii pentru limita de vârsta care se angajează pe baza unui contract individual de muncă în sectorul bugetar, potrivit legii, beneficiaza de sporul de vechime corespunzător vechimii în munca dobandite în întreaga activitate.


  Articolul 22

  (1) Personalul contractual din sectorul bugetar are dreptul în fiecare an calendaristic la un concediu de odihnă şi la alte concedii, în condiţiile legii.
  (2) Durata minima a concediului de odihnă este de 21 de zile lucratoare pe an.
  (3) La determinarea indemnizatiei de concediu de odihnă se vor lua în calcul, pe lângă salariul de baza, şi sporurile de care beneficiaza, potrivit legii.
  (4) Concediul de odihnă se efectueaza în fiecare an. În cazul în care, din motive justificate, personalul contractual din sectorul bugetar nu a putut efectua concediul de odihnă la care avea dreptul într-un an calendaristic, cu acordul persoanei în cauza, angajatorul este obligat sa acorde concediul până la sfârşitul anului următor.
  (5) Compensarea în bani a concediului de odihnă neefectuat este permisa numai în cazul încetării raporturilor juridice de muncă.
  (6) Celelalte prevederi ale Hotărârii Guvernului nr. 250/1992 privind concediul de odihnă şi alte concedii ale salariatilor din administratia publică, din regiile autonome cu specific deosebit şi din unitatile bugetare, republicată, cu modificările ulterioare, rămân în vigoare.
  (7) Indemnizatia de concediu de odihnă se plateste de către angajator cu cel puţin 5 zile lucratoare înainte de plecarea în concediu.


  Articolul 23

  (1) Ordonatorii principali de credite pot aproba, o dată pe trimestru, până la data de 1 septembrie, în limita numarului maxim de posturi prevăzut în anexele la Legea bugetului de stat pe anul 2006 nr. 379/2005 şi la Legea bugetului asigurarilor sociale de stat pe anul 2006 nr. 380/2005, cu incadrarea în nivelul alocatiilor bugetare aprobate pentru cheltuielile cu salariile, numai pentru posturile vacante, utilizarea unui numar mai mare de posturi de nivel inferior sau de acelasi nivel prin reducerea corespunzătoare a unui numar de posturi de nivel superior, precum şi modificarea în ceea ce priveste calitatea acestor posturi, cu avizul Ministerului Finanţelor Publice. Modificarea calităţii posturilor vacante se face şi cu avizul Agentiei Naţionale a Functionarilor Publici. Fac excepţie de la solicitarea avizului Administratia Prezidentiala, Camera Deputatilor, Senatul, Curtea Constituţională, Curtea de Conturi, Consiliul Legislativ, Avocatul Poporului, Consiliul Concurentei şi Consiliul Naţional pentru Studierea Arhivelor Securitatii.
  (2) Prevederile alin. (1) privind modificarea în ceea ce priveste calitatea posturilor se aplică corespunzător şi ordonatorilor principali de credite finantati din bugetele locale, numai cu avizul Agentiei Naţionale a Functionarilor Publici.


  Articolul 24

  (1) Autorităţile şi instituţiile publice care au dreptul de a constitui un fond de stimulare potrivit legii pot acorda stimulente personalului contractual, în limitele prevăzute de dispozitiile legale în vigoare. Modul de constituire din fiecare sursa şi condiţiile de utilizare a fondului se stabilesc cu avizul organizaţiilor sindicale reprezentative, prin hotărâre a Guvernului.
  (2) Până la intrarea în vigoare a hotărârii Guvernului prevăzute la alin. (1), rămân aplicabile reglementarile existente privind constituirea şi condiţiile de utilizare a fondurilor pentru stimularea personalului.


  Articolul 25

  Drepturile salariale stabilite personalului bugetar corespunzător structurii organizatorice şi numarului maxim de posturi aprobate potrivit legii se vor acorda în continuare, corespunzător functiilor deţinute anterior, în acelasi cuantum şi în cazul în care structura organizatorica sau raporturile de subordonare şi numărul maxim de posturi se modifica, potrivit legii, în cursul anului.


  Articolul 26

  (1) Preşedintele, vicepresedintele şi membrii comisiilor pentru protectia copilului, constituite potrivit legii, au dreptul la o indemnizatia de sedinta, al carei cuantum se stabileste prin hotărâre a consiliului judetean sau prin hotărâre a consiliilor locale ale sectoarelor municipiului Bucureşti şi nu poate depăşi 5% din indemnizatia presedintelui consiliului judetean, respectiv a primarului de sector.
  (2) Secretarul comisiei pentru protectia copilului beneficiaza de o indemnizatie al carei cuantum este de 75% din cea acordată unui membru al comisiei.


  Articolul 27

  Aplicarea prevederilor art. 4^1 din Ordonanţa Guvernului nr. 9/1992 privind organizarea statisticii oficiale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, se suspenda pentru anul 2006.


  Articolul 28

  (1) Gestiunea sistemului de salarizare se asigura de către fiecare ordonator principal de credite, cu incadrarea în numărul maxim de posturi şi în bugetele aprobate potrivit legii.
  (2) Salariile de baza şi indemnizatiile de conducere se stabilesc astfel încât, împreună cu celelalte elemente ale sistemului de salarizare, să se incadreze în fondurile alocate de la bugetul de stat, bugetul asigurarilor sociale de stat, bugetele locale şi bugetele fondurilor speciale, pentru cheltuielile cu salariile.


  Articolul 29

  (1) Solutionarea contestatiilor în legătură cu stabilirea salariilor de baza, sporurilor, premiilor şi a altor drepturi care se acordă potrivit prevederilor prezentei ordonante este de competenţa ordonatorilor de credite.
  (2) Contestaţia poate fi depusa în termen de 5 zile de la data luării la cunoştinţa a actului administrativ de stabilire a drepturilor salariale.
  (3) Ordonatorii de credite vor solutiona contestaţiile în termen de 10 zile, cu avizul organizaţiilor sindicale reprezentative la nivel de unitate sau, după caz, al reprezentantilor salariatilor acolo unde nu sunt astfel de organizaţii sindicale.
  (4) Împotriva masurilor dispuse potrivit prevederilor alin. (1) persoana nemultumita se poate adresa instanţei de contencios administrativ sau, după caz, instanţei judecătorești competente, potrivit legii, în termen de 30 de zile de la data comunicarii solutionarii contestaţiei.


  Articolul 30

  (1) Salariile de baza şi indemnizatiile lunare sunt brute şi impozabile, potrivit legii.
  (2) Salariile de baza individuale şi indemnizatiile lunare, calculate pentru prima etapa şi a doua etapa de majorare, potrivit prevederilor prezentei ordonante, vor fi rotunjite din 1 leu în 1 leu în favoarea salariatilor.
  (3) Anexele nr. I-VIII, Ia-VIIIa şi Ib-VIIIb fac parte integrantă din prezenta ordonanţă.


  Articolul 31

  Prezenta ordonanţă intră în vigoare la 3 zile de la publicarea în Monitorul Oficial al României, Partea I.
  PRIM-MINISTRU
  CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU
  Contrasemnează:
  ---------------
  Ministrul muncii,
  solidaritatii sociale şi familiei,
  Gheorghe Barbu
  p. Ministrul administraţiei şi internelor,
  Paul Victor Dobre,
  secretar de stat
  Ministrul finanţelor publice,
  Sebastian Teodor Gheorghe Vladescu
  Bucureşti, 12 ianuarie 2006.
  Nr. 3.


  Anexa I
  (în ianuarie 2006)
  ADMINISTRATIA PUBLICA CENTRALA DE SPECIALITATE (ministere, alte organe de specialitate din subordinea Guvernului ori a ministerelor, serviciile Administraţiei Prezidentiale*1), aparatul de lucru al Guvernului şi aparatul Parlamentului României)
  ___________
  *1) Administratia Prezidentiala poate aplica pentru salariaţii săi, prin analogie, prevederile legale în vigoare, referitoare la sporuri, indiferent de natura lor. Ordonatorul principal de credite va stabili, în mod concret, salariaţii care urmeaza sa beneficieze de sporuri, cuantumul acestora, precum şi condiţiile de acordare, cu incadrarea în cheltuielile de personal aprobate prin buget.
  I. Salarii de baza pentru functii de specialitate*)
  ---------
  *) Salariile de baza stabilite pentru functiile prevăzute la cap. I. lit. B se utilizeaza şi pentru salarizarea functiilor de alta specialitate decat cele specifice din cadrul altor institutii centrale, precum şi pentru salarizarea personalului din aparatul propriu al prefecturilor, al consiliilor judetene şi al Consiliului General al Municipiului Bucureşti, cu excepţia secretarilor prevăzuţi la cap. II din Anexa nr. II.
  A. Functii de conducere
  ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
  Nr. Functia Nivelul studiilor Salariul de baza
  crt. - lei -
  ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
   1 Secretar general S 2.401
   2 Secretar general adjunct S 2.161
  ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
      NOTĂ: Se utilizeaza în ministere şi în alte organe centrale de specialitate.

  B. Functii de execuţie
  *Font 10*
  ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
                                                                              Salariul de baza
  Nr. Functia Nivelul - lei -
  crt. studiilor ────────────────
                                                                              minim maxim
  ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
               a) Functii de execuţie pe grade profesionale
    1 Consilier, expert, inspector de specialitate, revizor
        contabil, auditor; gradul IA S 521 1.190
    2 Consilier, expert, inspector de specialitate, revizor
        contabil, auditor; gradul I S 475 1.041
    3 Consilier, expert, inspector de specialitate, revizor
        contabil, auditor; gradul II S 437 943
    4 Referent de specialitate, inspector de specialitate,
        revizor contabil; gradul III S 422 845
    5 Referent de specialitate, inspector de specialitate,
        revizor contabil; gradul IV S 414 759
    6 Referent, inspector, revizor contabil; debutant S 394 -
    7 Tehnician-economist, secretar superior, referent, interpret
        relatii, interpret profesional, subinginer; gradul IA SSD 429 1.041
    8 Tehnician-economist, secretar superior, referent, interpret
        relatii, interpret profesional, subinginer; gradul I SSD 422 845
    9 Tehnician-economist, secretar superior, referent, interpret
        relatii, interpret profesional, subinginer; gradul II SSD 414 759
   10 Tehnician-economist, secretar superior, referent, interpret
        relatii, interpret profesional, subinginer; gradul III SSD 406 686
   11 Tehnician-economist, secretar superior, referent, interpret
        relatii, interpret profesional, subinginer; debutant SSD 373 -
             b) Functii de execuţie pe grade profesionale din
                         serviciile de contencios
   12 Consilier juridic gradul IA S 521 1.190
   13 Consilier juridic gradul I S 475 1.041
   14 Consilier juridic gradul II S 437 943
   15 Consilier juridic gradul III S 422 845
   16 Consilier juridic gradul IV S 414 759
   17 Consilier juridic debutant S 394 -
               c) Functii de execuţie pe trepte profesionale
   18 Referent IA M 429 606
   19 Referent I M 422 527
   20 Referent II M 414 490
   21 Referent III M 406 429
   22 Referent IV M 399 408
   23 Referent debutant M 371 -
  ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────

  II. Salarii de baza pentru functii de conducere şi de execuţie de specialitate specifice serviciilor Parlamentului, Administraţiei Prezidentiale*1), Guvernului, Inaltei Curti de Casatie şi Justiţie, Parchetului de pe lângă Înaltă Curte de Casatie şi Justiţie, Curtii Constitutionale, Consiliului Legislativ, Consiliului Concurentei, Avocatului Poporului, Curtii de Conturi şi Consiliului Naţional al Audiovizualului
  ___________
  *1) Administratia Prezidentiala poate aplica pentru salariaţii săi, prin analogie, prevederile legale în vigoare, referitoare la sporuri, indiferent de natura lor. Ordonatorul principal de credite va stabili, în mod concret, salariaţii care urmeaza sa beneficieze de sporuri, cuantumul acestora, precum şi condiţiile de acordare, cu incadrarea în cheltuielile de personal aprobate prin buget.
  A. Functii de conducere specifice
  ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
  Nr. Functia Nivelul Salariul de baza
  crt. studiilor - lei -
  ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
   1 Sef departament, director general S 2.073
  ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────

  B. Functii de execuţie de specialitate specifice
  ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
                                                                  Salariul de baza
  Nr. Functia*) Nivelul - lei -
  crt. studiilor ────────────────
                                                                  minim maxim
  ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
    2 Sef birou senatorial, sef cabinet S 475 1.041
    3 Sef birou senatorial, stenodactilograf, sef SSD 399 870
        cabinet, referent
    4 Sef birou senatorial, stenodactilograf, sef M 391 759
        cabinet, referent
    5 Sef birou senatorial, stenodactilograf, sef PL 391 870
        cabinet, referent
    6 Director de cabinet S 806 1.896
    7 Consilier S 806 1.896
    8 Expert S 781 1.726
    9 Consultant S 534 1.163
   10 Secretar cabinet, secretar dactilograf M 391 637
  ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
      *) Se utilizeaza şi pentru cabinetul demnitarului.

  III. Functii specifice unor ministere
  1. MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE
  a) Functii specifice din aparatul propriu şi din unitatile teritoriale
  Garda financiară - personal militarizat
  ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
  Nr. Functia Nivelul Salariul de baza
  crt. studiilor - lei -
  ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
   1 Comisar general S 2.185
  ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
  ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
                                                                  Salariul de baza
  Nr. Functia Nivelul - lei -
  crt. studiilor ────────────────
                                                                  minim maxim
  ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
                                Functii de execuţie
        a) Functii de execuţie pe grade profesionale
   1 Comisar principal IA S 521 1.190
   2 Comisar principal I S 475 1.041
   3 Comisar principal II S 437 943
   4 Comisar principal III S 422 845
   5 Comisar principal IV S 414 821
   6 Comisar debutant S 394 -
   7 Comisar principal I S.S.D. 422 943
   8 Comisar principal II S.S.D. 414 845
   9 Comisar principal III S.S.D. 406 759
  10 Comisar debutant S.S.D. 373 -
        b) Functii de execuţie pe trepte profesionale
  11 Comisar IA M 429 637
  12 Comisar I M 414 564
  13 Comisar II M 406 515
  14 Comisar III M 399 466
  15 Comisar debutant M 371 -
  ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────

  Audit intern
  ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
                                                                  Salariul de baza
  Nr. Functia Nivelul - lei -
  crt. studiilor ────────────────
                                                                  minim maxim
  ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
   1 Auditor - ofiter S 1.210 1.707
   2 Auditor - expert S 843 1.340
   3 Auditor - inspector S 598 1.095
   4 Auditor - asistent S 475 973
  ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────

  b) Functii specifice din serviciile publice deconcentrate
  Functii de execuţie pe trepte profesionale specifice unităţilor subordonate Ministerului Finanţelor Publice
  ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
                                                                  Salariul de baza
  Nr. Functia Nivelul - lei -
  crt. studiilor ────────────────
                                                                  minim maxim
  ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
   1. Casier trezorier I M 406 491
   2. Casier trezorier II; agent fiscal, operator
        rol, numarator bani; I M; G 399 430
   3. Casier trezorier, agent fiscal, operator rol,
        numarator bani; debutant M; G 371 -
  ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────

  2. MINISTERUL ECONOMIEI ŞI COMERTULUI
  ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
                                                                  Salariul de baza
  Nr. Functia Nivelul - lei -
  crt. studiilor ────────────────
                                                                  minim maxim
  ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
        a) Functii de execuţie pe grade profesionale
   1. Ministru consilier S 521 1.911*)
   2. Consilier economic S 490 1.042
   3. Secretar economic I S 445 944
   4. Secretar economic II S 414 845
   5. Secretar economic III S 406 759
  ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
      *) Cuprinde şi indemnizatia de conducere.
      b) Functii de execuţie pe trepte profesionale
   1. Referent transmitere I M 414 528
   2. Referent transmitere II M 406 479
   3. Referent transmitere III M 399 430
   4. Referent debutant M 371 -
  ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────

  3. AGENTIA NAŢIONALA PENTRU SPORT
  Functii de execuţie
  ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
                                                           Nivelul Salariul de
  Nr. Functia studiilor baza
  crt. - lei -
                                                                    ─────────────
                                                                    minim maxim
  ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
                       Functii de execuţie pe grade profesionale
   1. Instructor sportiv, referent sportiv; gradul I SSD 422 845
   2. Instructor sportiv, referent sportiv; gradul II SSD 414 759
   3. Instructor sportiv, referent sportiv; gradul III SSD 406 686
   4. Instructor sportiv, referent sportiv; debutant SSD 373 -
  ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────

  4. MINISTERUL ADMINISTRATIEI ŞI INTERNELOR
  Functii specifice Arhivelor Naţionale
  ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
                                                                  Salariul de baza
  Nr. Functia Nivelul - lei -
  crt. studiilor ────────────────
                                                                  minim maxim
  ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
        a) Functii de execuţie pe grade profesionale
   1. Arhivist gradul IA S 521 1.190
   2. Arhivist gradul I S 475 1.041
   3. Arhivist gradul II S 437 943
   4. Arhivist gradul III S 422 845
   5. Arhivist gradul IV S 414 759
   6. Arhivist debutant S 394 -
   7. Arhivist gradul IA SSD 429 1.041
   8. Arhivist gradul I SSD 422 845
   9. Arhivist gradul II SSD 414 759
  10. Arhivist gradul III SSD 406 686
  11. Arhivist debutant SSD 373 -
        b) Functii de execuţie pe trepte profesionale
  12. Arhivar IA M 429 606
  13. Arhivar I M 422 527
  14. Arhivar II M 414 490
  15. Arhivar III M 406 429
  16. Arhivar debutant M 371 -
  ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────

  5. MINISTERUL SĂNĂTĂŢII
  Functii specifice din aparatul propriu şi din serviciile deconcentrate
  ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
                                                                 Salariul de baza
  Nr. Functia Nivelul - lei -
  crt. studiilor ─────────────────
                                                                 minim maxim
  ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
        a) Functii de execuţie pe grade profesionale
   1. Asistent - sef SSD 462 998
        b) Functii de execuţie pe trepte profesionale
   2. Asistent - sef PL 432 874
   3. Asistent - sef M 422 802
  ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────

  Salariile de baza prevăzute în prezenta anexa se aplică personalului care a fost salarizat potrivit anexei nr. V la Legea nr. 154/1998.


  Anexa II
  (în ianuarie 2006)
  ADMINISTRATIA PUBLICA LOCALA
  Consilii, primarii şi servicii publice din subordinea acestora
  I. Salarii de baza pentru activitatea de specialitate
  Functii de execuţie
  *Font 10*
  ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
                                                                              Salariul de baza
  Nr. Functia Nivelul - lei -
  crt. studiilor ────────────────
                                                                              minim maxim
  ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
               a) Functii de execuţie pe grade profesionale
    1 Consilier, inspector de specialitate, revizor contabil,
        arhitect, auditor; gradul IA S 437 904
    2 Consilier, inspector de specialitate, revizor contabil,
        arhitect, auditor; gradul I S 429 799
    3 Referent de specialitate, inspector de specialitate,
        revizor contabil, arhitect; gradul II S 422 694
    4 Referent de specialitate, inspector de specialitate,
        revizor contabil, arhitect; gradul III S 414 629
    5 Referent, inspector, revizor contabil, arhitect; debutant S 394 -
    6 Conductor arhitect IA, referent IA, inspector IA,
        subinginer IA SSD 422 642
    7 Conductor arhitect I, referent I, inspector I, subinginer I SSD 414 555
    8 Conductor arhitect II, referent II, inspector II,
        subinginer II SSD 406 500
    9 Conductor arhitect, referent, subinginer, inspector;
        debutant SSD 373 -
             b) Functii de execuţie pe grade profesionale din serviciile de contencios
   10 Consilier juridic gradul IA S 521 1.008
   11 Consilier juridic gradul I S 475 904
   12 Consilier juridic gradul II S 429 799
   13 Consilier juridic gradul III S 422 694
   14 Consilier juridic gradul IV S 414 603
   15 Consilier juridic debutant S 394 -
               c) Functii de execuţie pe trepte profesionale
   16 Referent, inspector; IA M 422 590
   17 Referent, inspector; I M 414 551
   18 Referent, inspector; II M 406 498
   19 Referent, inspector; III M 399 459
   20 Referent, inspector; debutant M 371 -
   21 Agent agricol I M 406 488
   22 Agent agricol II M; G 399 459
   23 Agent agricol III M; G 391 422
   24 Agent agricol debutant M; G 371 -
  ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────

  II. Salarii de baza pentru functii din aparatul consiliilor
  1. Consiliul General al Municipiului Bucureşti
  ───────────────────────────────────────────────────────────────────
  Nr. Functia Salariul de baza
  crt. - lei -
  ───────────────────────────────────────────────────────────────────
   1. Secretar 2.401
  ───────────────────────────────────────────────────────────────────

  2. Consilii judetene
  ───────────────────────────────────────────────────────────────────
                                            Salariul de baza
  Nr. Functia - lei -
  crt. ─────────────────────────────────
                                    Categoria I Categoria II
  ───────────────────────────────────────────────────────────────────
   2 Secretar 2.286 2.132
  ───────────────────────────────────────────────────────────────────

  3. Consilii locale: municipale, orăşeneşti, comunale.
  ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
                                             Salariul de baza
                                                 - lei -
  Nr. Functia ──────────────────────────────────────────────────────────
  crt. Cu peste 320.000 Categoria
                          locuitori*) ───────────────────────────────────
                                                 I II III
  ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
   3 Municipii
        - secretar 1.901 1.721 1.567 1.413
  ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
      *) Se aplica şi la sectoarele municipiului Bucureşti.
  ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
   4 Oraşe
        - secretar - 1.265 1.208 1.180
  ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
  ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
                                               Salariul de baza
                                                    - lei -
                       ───────────────────────────────────────────────────────────
  Nr. Functia Categoria
  crt. Cu peste 15.000 ────────────────────────────────────────
                          locuitori I II III
                                             între între până la
                                          7.001-15.000 3.001-7.000 3.000
                                           locuitori locuitori locuitori
  ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
  5 Comune
        - secretar 1.175 942 885 857
  ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
      NOTĂ:
      1. Stabilirea categoriilor judetelor, municipiilor şi oraşelor se face prin
         hotărâre a Guvernului.
      2. În cazul secretarului unităţilor administrativ-teritoriale, care în mod
         excepţional potrivit legii, are studii medii, salariul de baza prevăzut
         de prezenta ordonanţă, se diminueaza cu 10%.

  Salariile de baza prevăzute în prezenta anexa se aplică personalului care a fost salarizat potrivit anexei nr. VI la Legea nr. 154/1998.


  Anexa III
  (în ianuarie 2006)
  CONSILIUL CONCURENTEI
  Salarii de baza pentru functiile de execuţie de specialitate specifice ale Consiliului Concurentei
  ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
                                                              Salariul de baza
  Nr. Functia Nivelul - lei -
  crt. studiilor ─────────────────
                                                              minim maxim
  ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
   1. Inspector de concurenta gradul I S 789 1.789
   2. Inspector de concurenta gradul II S 713 1.618
   3. Inspector de concurenta gradul III S 636 1.447
   4. Inspector de concurenta asistent S 460 1.040
  ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────

  Salariile de baza prevăzute în prezenta anexa se aplică personalului care a fost salarizat potrivit anexei nr. IV/3 la Legea nr. 154/1998.


  Anexa IV/1
  (în ianuarie 2006)
  CERCETARE
  UNITATI DE CERCETARE STIINTIFICA, DEZVOLTARE TEHNOLOGICA ŞI PROIECTARE
  Salarii de baza pentru functiile de specialitate din activitatea de cercetare stiintifica şi dezvoltare tehnologica
  ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
                                                                  Salariul de baza
  Nr. Functia Nivelul - lei -
  crt. studiilor ────────────────
                                                                  minim maxim
  ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
                       a) Functii de execuţie pe grade profesionale
    1 Cercetator ştiinţific principal gradul I S 569 1.731
    2 Cercetator ştiinţific principal gradul II S 456 1.620
    3 Cercetator ştiinţific principal gradul III S 405 1.263
    4 Cercetator ştiinţific S 398 977
                    b) Functii de execuţie de specialitate neatestate
    5 Asistent de cercetare stiintifica S 391 769
    6 Asistent de cercetare stiintifica stagiar S 372 -
              c) Functii de execuţie auxiliare din activitatea de cercetare
                           stiintifica, pe trepte profesionale
    7 Asistent I M 391 614
    8 Asistent II M 384 523
    9 Asistent III M 376 484
   10 Asistent stagiar M 351 -
  ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
      NOTĂ:
      Functiile prevăzute la pozitiile nr. 1-4, utilizate în unitatile de
  cercetare stiintifica ale Academiei Române, sunt echivalate cu functiile
  didactice din învăţământul superior, după cum urmeaza: cercetator ştiinţific
  principal gradul I cu profesor universitar; cercetator ştiinţific principal
  gradul II cu conferentiar universitar; cercetator ştiinţific principal
  gradul III cu sef de lucrari (lector universitar) şi cercetator ştiinţific cu
  asistent universitar.

  Salariile de baza prevăzute în prezenta anexa se aplică personalului care a fost salarizat potrivit anexei nr. VII/3 la Legea nr. 154/1998.


  Anexa IV/2
  (în ianuarie 2006)
  CULTURA
  UNITATI DE CULTURA
  I. Salarii de baza pentru functiile de specialitate din unitatile teatrale, muzicale şi de cinematografie
  *Font 10*
  ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
                                                                              Salariul de baza
  Nr. Functia Nivelul - lei -
  crt. studiilor ────────────────
                                                                              minim maxim
  ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
        a) Functii de execuţie pe grade profesionale
   1 Regizor artistic, dirijor, solist (vocal, balet, concertist,
        instrumentist), actor, pictor scenograf, consultant
        artistic, coregraf, concert-maestru*), artist
        instrumentist I; S
        gradul IA 600 1.221
        gradul I 420 1.077
        gradul II 413 802
        gradul III 405 719
        gradul IV 398 635
        gradul V 391 587
        debutant 372 -
    2 Maestru (balet-dans, cor, corepetitor), dirijor cor,
        producător delegat, impresar artistic, regizor scena
        (culise); S
        gradul I 398 886
        gradul II 391 742
        gradul III 384 635
    3 Sef orchestra, artist instrumentist II, maestru de studii
         (balet, canto), secretar literar (muzical, public
        relations), operator imagine (sunet), sufleor opera, artist
        liric opera, artist circ, balerin opera; S
        gradul I 413 802
        gradul II 405 719
        gradul III 398 635
        gradul IV 391 587
        debutant 372 -
    4 Artist liric, balerin, dansator, acompaniator, corepetitor,
        actor manuitor papusi, sculptor papusi, sufleor teatru,
        artist plastic, machior, peruchier, montor imagine, editor
        imagine; S
        gradul I 405 683
        gradul II 398 623
        gradul III 391 587
        debutant 372 -
        b) Functii de execuţie pe trepte profesionale
    5 Dirijor, sef orchestra, maestru (balet-dans, corepetitor),
        concert-maestru, maestru de studii balet, maestru
        lumini-sunet, impresar artistic;
        I 391 587
        II 384 503
        III 376 444
        debutant 351 -
    6 Solist (vocal, balet, concertist, instrumentist), actor,
        instrumentist, sufleor opera, corist opera;
        I 391 587
        II 384 503
        III 376 444
        debutant 351 -
    7 Maestru artist circ, artist circ, maestru (acordor
        pian-clavecin, lutier), specialist (orga, instrumente de
        suflat);
        I 405 719
        II 398 635
        III 391 587
        IV 384 503
        V 376 456
        debutant 351 -
    8 Corist, balerin, dansator, corepetitor, actor manuitor
        papusi, sculptor papusi, sufleor teatru, artist plastic,
        machior, peruchier, montor imagine, operator imagine,
        editor imagine, regizor scena (culise), secretar platou;
        I 391 515
        II 384 480
        III 376 431
        debutant 351 -
    9 Regizor scena (culise), secretar platou; M
        I 391 515
        II 384 480
        III 376 431
        debutant 351 -
   10 Supraveghetor sala, controlor bilete, garderobier, plasator M; G 362 408
        c) Muncitori din activitatea specifică instituţiilor teatrale şi muzicale
   11 Muncitor calificat I 405 512
        II 398 485
        III 391 452
        IV 384 425
        V 376 392
        VI 369 384
  ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
      *) La salarizarea functiei de concert-maestru se utilizeaza gradele profesionale I, IA,
         II şi III.

  II. Salarii de baza pentru functiile de specialitate din presa, edituri, informare documentara
  *Font 10*
  ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
                                                                              Salariul de baza
  Nr. Functia Nivelul - lei -
  crt. studiilor ────────────────
                                                                              minim maxim
  ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
                    a) Functii de execuţie pe grade profesionale
   1. Redactor de rubrica, redactor, lector, publicist
        comentator, corespondent în strainatate; S
        gradul IA 413 958
        gradul I 405 719
        gradul II 398 635
        gradul III 391 587
        debutant 372 -
   2. Sef agentie publicitate, administrator (publicatii,
        editura), reporter (fotoreporter, corespondent local); S
        gradul I*) 405 695
        gradul II 398 623
        gradul III 391 575
        debutant 372 -
   3 Secretar (tehnic) de redactie,
        documentarist, traducator, caricaturist, desenator
        artistic, corector, tehnoredactor; S
        gradul I 405 683
        gradul II 398 623
        gradul III 391 587
        debutant 372 -
   4. Redactor, secretar de redactie; S.S.D.
        gradul I 398 635
        gradul II 391 587
        gradul III 384 503
        debutant 352 -
                   b) Functii de execuţie pe trepte profesionale
   5. Redactor, secretar (tehnic) de redactie,
        documentarist, traducator, caricaturist,
        desenator artistic, corector, tehnoredactor; M
        treapta IA 391 587
        treapta I 384 515
        treapta II 376 480
        debutant 351 -
   6. Laborant foto, retusor foto, fotograf; M; G
        treapta I 391 503
        treapta II 384 444
        treapta III 376 408
        debutant 351 -
  ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
      *) Nivelul de salarizare nu se aplică functiilor de administrator (publicatii, editura).

  III. Salarii de baza pentru functiile de specialitate din muzee şi biblioteci
  Functii de execuţie
  ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
                                                                  Salariul de baza
  Nr. Functia Nivelul - lei -
  crt. studiilor ────────────────
                                                                  minim maxim
  ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
        a) Functii de execuţie pe grade profesionale
   1 Muzeograf, restaurator, conservator,
        bibliograf, bibliotecar, arheolog, arhitect; S
        gradul IA 405 958
        gradul I 398 659
        gradul II 391 599
        debutant 372 -
   2 Biolog, fizician, chimist; principal S 531 941
        Biolog, fizician, chimist; specialist 461 743
        Biolog, fizician, chimist 404 620
        Biolog, fizician, chimist; debutant 384 -
   3 Sociolog, psiholog; principal S 415 737
        Sociolog, psiholog 407 675
        Sociolog, psiholog; debutant 388 -
   4 Muzeograf, restaurator, conservator,
        bibliograf, bibliotecar-arhivist, bibliotecar; S.S.D.
        gradul I 398 719
        gradul II 391 587
        gradul III 384 503
        debutant 352 -
        b) Functii de execuţie pe trepte profesionale
   5 Bibliotecar P.L.
        treapta I 391 650
        treapta II 384 550
        treapta III 376 490
        debutant 351 -
   6 Restaurator*), conservator, trezorier,
        gestionar custode sala; M
        treapta I 391 587
        treapta II 384 515
        treapta III 376 480
        debutant 351 -
   7 Bibliotecar M
        treapta IA 391 587
        treapta I 384 515
        treapta II 376 480
        debutant 351 -
   8 Supraveghetor muzeu, manuitor carte M; G 369 408
  ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
      *) În instituţiile muzeale din domeniul traditiei populare pot fi incadrati
         şi absolventi ai învăţământului gimnazial şi profesional.

  IV. Salarii de baza pentru functiile de specialitate din case de cultura, camine culturale şi alte institutii de cultura
  ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
                                                                  Salariul de baza
  Nr. Functia Nivelul - lei -
  crt. studiilor ────────────────
                                                                  minim maxim
  ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
                       a) Functii de execuţie pe grade profesionale
   1. Referent; S
         gradul I 405 683
         gradul II 398 623
         gradul III 391 587
         debutant 372 -
   2. Referent; S.S.D.
         gradul I 398 635
         gradul II 391 587
         gradul III 384 503
         debutant 352 -
                       b) Functii de execuţie pe trepte profesionale
   3. Referent;
         treapta IA 391 587
         treapta I 384 515
         treapta II 376 480
         debutant 351 -
  ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
      NOTĂ:
      1. Persoanele incadrate în unitatile de cultura, care au rezultate
         valoroase în activitate, pot ocupa în mod cu totul excepţional, în baza
         criteriilor elaborate de Ministerul Culturii şi Cultelor şi cu aprobarea
         nominala a ministrului culturii şi cultelor, functii de specialitate
         fără a avea studiile necesare postului.
      2. Salariile de baza pentru salariaţii teatrelor naţionale, ai celor la
         care spectacolele se desfăşoară preponderent în limba unei minoritati
         naţionale, operelor naţionale, muzeelor naţionale şi muzeele de
         importanţa naţionala stabilite potrivit legii, bibliotecilor naţionale,
         ai Bibliotecii Academiei Române şi ai Operei Maghiare din Cluj-Napoca,
         precum şi ai Filarmonicii "George Enescu" - Bucureşti, pentru
         activitatea de importanţa naţionala desfăşurată în aceste institutii,
         pot fi cu până la 20% mai mari, în limita fondului de salarii aprobat
         prin buget, cu excepţia personalului de specialitate artistica din
         cadrul Filarmonicii "George Enescu" din Bucureşti care beneficiaza în
         continuare de prevederile Legii nr. 102/2004.
      3. Pe functiile noi introduse prin Ordonanţa Guvernului nr. 9/2005,
         aprobata cu modificari şi completari prin Legea nr. 112/2005, vor
         putea fi promovate persoanele incadrate în instituţiile publice
         respective, care indeplinesc condiţia de studii prevăzută pentru
         noile functii, în condiţiile art. 7 alin. (2) şi art. 8 din prezenta
         ordonanţa.

  Salariile de baza prevăzute în prezenta anexa se aplică personalului care a fost salarizat potrivit anexei nr. VII/4 la Legea nr. 154/1998.


  Anexa IV/3
  (în ianuarie 2006)
  CULTE
  Salarii de baza pentru personalul clerical*)
  ---------
  *) Se utilizeaza pentru salarizarea personalului incadrat în unitatile bugetare.
  Condiţiile de ocupare a gradelor profesionale se stabilesc prin hotărâre a Guvernului.
  Ministerul Culturii şi Cultelor este autorizat sa certifice asimilarea functiilor de la alte culte cu cea de preot.
  Functii de execuţie
  ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────
                                                           Salariul de baza
  Nr. Functia Nivelul - lei -
  crt. studiilor ─────────────────
                                                           minim maxim
  ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────
   1. Preot
          gradul I S 405 862
          gradul II S 398 719
          definitiv S 391 647
          debutant S 372 -
   2. Preot
          gradul I M 384 623
          definitiv M 376 599
          debutant M 351 -
  ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────

  Salariile de baza prevăzute în prezenta anexa se aplică personalului care a fost salarizat potrivit anexei nr. VII/5 la Legea nr. 154/1998.


  Anexa IV/4
  (în ianuarie 2006)
  SPORT
  UNITATI SPORTIVE
  I. Salariul de baza pentru functiile de specialitate din federatii sportive
  *Font 10*
  ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
                                                                              Salariul de baza
  Nr. Functia Nivelul - lei -
  crt. studiilor*) ────────────────
                                                                              minim maxim
  ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
        a) Functii de execuţie pe grade profesionale
    1 Secretar federatie, antrenor federal, antrenor lot
        naţional**), expert sportiv; gradul IA 405 893
    2 Secretar federatie, antrenor federal, antrenor lot
        naţional**), expert sportiv; gradul I 398 764
    3 Secretar federatie, antrenor federal, antrenor lot
        naţional**), expert sportiv; gradul II 391 682
    4 Secretar federatie, antrenor federal, antrenor lot
        naţional**); gradul III, instructor sportiv gradul 384 623
    5 Secretar federatie, antrenor federal; gradul IV,
        instructor sportiv gradul II 376 576
    6 Instructor sportiv debutant 351 -
        b) Functii de execuţie pe trepte profesionale
    7 Instructor sportiv I, referent I 391 576
    8 Instructor sportiv II, referent II 384 517
    9 Instructor sportiv III, referent III 376 482
   10 Instructor sportiv debutant 351 -
  ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
      *) Nivelul studiilor şi condiţiile de ocupare a functiilor se stabilesc prin ordin al
         presedintelui Agentiei Naţionale pentru Sport.
      **) Se poate utiliza şi la cluburile sportive, cu aprobarea presedintelui Agentiei
          Naţionale pentru Sport.

  II. Salariul de baza pentru functiile de specialitate din alte unităţi sportive
  *Font 10*
  ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
                                                                          Salariul de baza
  Nr. Functia Nivelul - lei -
  crt. studiilor*) ────────────────
                                                                          minim maxim
  ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
        Functii de execuţie pe categorii de clasificare**)
   1. Expert sportiv gradul IA 474 917
   2. Antrenor categoria I, expert sportiv gradul I 427 851
   3. Antrenor categoria II, expert sportiv gradul II 387 728
   4. Antrenor categoria III, referent sportiv gradul III 387 700
   5. Antrenor categoria IV, referent sportiv gradul IV 387 647
   6. Antrenor categoria V 387 577
   7. Antrenor debutant, referent sportiv debutant 387 -
  ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
      *) Nivelul studiilor şi condiţiile de ocupare a functiilor se stabilesc prin ordin
         al presedintelui Agentiei Naţionale pentru Sport.
      **) Categoria de clasificare de antrenor corespunde gradului profesional.

  Salariile de baza prevăzute în prezenta anexa se aplică personalului care a fost salarizat potrivit anexei nr. VII/6 la Legea nr. 154/1998.


  Anexa IV/5
  (în ianuarie 2006)
  AUTORITATEA VAMALA
  DIRECTIA GENERALĂ A VAMILOR
  Salarii de baza pentru functiile de specialitate

  Capitolul I Aparatul central

  *Font 10*
  ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
                                                                          Salariul de baza
  Nr. Functia Nivelul - lei -
  crt. studiilor ────────────────
                                                                          minim maxim
  ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
                           a) Functii de execuţie pe grade profesionale
    1 Expert vamal S 672 1.573
    2 Inspector vamal, referent de specialitate; gradul IA S 572 1.339
    3 Inspector vamal, referent de specialitate; gradul I S 532 1.245
    4 Inspector vamal, referent de specialitate; gradul II S 492 1.151
    5 Inspector vamal, referent de specialitate; gradul III S 452 1.057
    6 Inspector vamal, referent de specialitate; gradul IV S 446 963
    7 Inspector vamal, referent de specialitate; debutant S 439 -
    8 Referent gradul I S.S.D. 462 1.081
    9 Referent gradul II S.S.D. 422 987
   10 Referent gradul III S.S.D. 414 893
   11 Referent debutant S.S.D. 407 -
                          b) Functii de execuţie pe trepte profesionale
   12 Referent IA M 432 1.010
   13 Referent I M 398 916
   14 Referent II M 391 822
   15 Referent III M 384 729
   16 Referent IV M 376 635
   17 Referent debutant M 351 -
  ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────


  Capitolul II Directia Generală a Vamilor

  Directia de supraveghere şi control vamal, Directia de supraveghere pentru zonele vamale speciale
  Salarii de baza pentru functiile de specialitate
  *Font 10*
  ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
                                                                          Salariul de baza
  Nr. Functia Nivelul - lei -
  crt. studiilor ────────────────
                                                                          minim maxim
  ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
        a) Functii de execuţie pe grade profesionale
   1 Expert vamal S 802 1.761
   2 Inspector vamal, referent de specialitate; gradul IA S 682 1.597
   3 Inspector vamal, referent de specialitate; gradul I S 642 1.503
   4 Inspector vamal, referent de specialitate; gradul II S 592 1.385
   5 Inspector vamal, referent de specialitate; gradul III S 542 1.268
   6 Inspector vamal, referent de specialitate; gradul IV S 533 1.151
   7 Inspector vamal, referent de specialitate; debutant S 526 -
   8 Referent gradul I S.S.D. 562 1.315
   9 Referent gradul II S.S.D. 512 1.198
   10 Referent gradul III S.S.D. 500 1.081
   11 Referent debutant S.S.D. 493 -
        b) Functii de execuţie pe trepte profesionale
   12 Referent IA M 532 1.245
   13 Referent I M 482 1.128
   14 Referent II M 442 1.034
   15 Referent III M 398 940
   16 Referent IV M 376 846
   17 Referent debutant M 351 -
  ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────


  Capitolul III Directia regionala vamala

  Salarii de baza pentru activitatea de specialitate
  *Font 10*
  ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
                                                                Nivelul Salariul de baza
  Nr. Functia studiilor - lei -
  crt. ────────────────
                                                                          minim maxim
  ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
                          a) Functii de execuţie pe grade profesionale
   1 Expert vamal S 592 1.385
   2 Inspector vamal, referent de specialitate; gradul IA S 533 1.151
   3 Inspector vamal, referent de specialitate; gradul I S 452 1.057
   4 Inspector vamal, referent de specialitate; gradul II S 398 940
   5 Inspector vamal, referent de specialitate; gradul III S 391 846
   6 Inspector vamal, referent de specialitate; debutant S 372 -
   7 Referent gradul I S.S.D. 398 916
   8 Referent gradul II S.S.D. 391 822
   9 Referent gradul III S.S.D. 384 752
  10 Referent debutant S.S.D. 352 -
                         b) Functii de execuţie pe trepte profesionale
  11 Referent IA M 398 822
  12 Referent I M 391 752
  13 Referent II M 384 682
  14 Referent III M 376 588
  15 Referent debutant M 351 -
  ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────


  Capitolul IV Birouri vamale

  Salarii de baza pentru activitatea de specialitate
  A. Functii de execuţie de categoria A
  ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
                                                                  Salariul de baza
  Nr. Functia Nivelul - lei -
  crt. studiilor ────────────────
                                                                  minim maxim
  ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
                    a) Functii de execuţie pe grade profesionale
    1 Expert vamal S sau 532 1.245
                                              şcoala vamala
    2 Inspector vamal principal S sau 432 1.010
                                              şcoala vamala
    3 Inspector vamal gradul I S sau 405 916
                                              şcoala vamala
    4 Inspector vamal gradul II S sau 398 822
                                              şcoala vamala
    5 Inspector vamal gradul III S sau 391 729
                                              şcoala vamala
    6 Inspector vamal debutant S sau 372 -
                                              şcoala vamala
    7 Inspector vamal Şcoala vamala 398 834
                                                 sau SSD
    8 Controlor vamal gradul I şcoala vamala 391 729
                                                 sau SSD
    9 Controlor vamal gradul II şcoala vamala 384 635
                                                 sau SSD
   10 Agent vamal debutant şcoala vamala 352 -
                                                 sau SSD
                   b) Functii de execuţie pe trepte profesionale
   11 Controlor vamal I M 391 752
   12 Controlor vamal II M 384 682
   13 Controlor vamal III M 376 588
   14 Controlor vamal debutant M 351 -
  ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────

  B. Functii de execuţie de categoria B
  ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
                                                                  Salariul de baza
  Nr. Functia Nivelul - lei -
  crt. studiilor ────────────────
                                                                  minim maxim
  ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
                    a) Functii de execuţie pe grade profesionale
   1 Inspector pentru datoria vamala principal S 432 1.010
   2 Inspector pentru datoria vamala gradul I S 405 916
   3 Inspector pentru datoria vamala gradul II S 398 822
   4 Inspector pentru datoria vamala gradul III S 391 729
   5 Inspector pentru datoria vamala debutant S 372 -
   6 Inspector pentru datoria vamala Şcoala vamala 398 834
                                                      sau SSD
   7 Controlor pentru datoria vamala gradul I Şcoala vamala 391 729
                                                      sau SSD
   8 Controlor pentru datoria vamala gradul II Şcoala vamala 384 635
                                                      sau SSD
   9 Controlor pentru datoria vamala debutant Şcoala vamala 352 -
                                                      sau SSD
                   b) Functii de execuţie pe trepte profesionale
  10 Controlor pentru datoria vamala I M 391 752
  11 Controlor pentru datoria vamala II M 384 682
  12 Controlor pentru datoria vamala III M 376 588
  13 Controlor pentru datoria vamala debutant M 351 -
  ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────

  Salariile de baza prevăzute în prezenta anexa se aplică personalului care a fost salarizat potrivit anexei nr. VII/7 la Legea nr. 154/1998.


  Anexa IV/6
  (în ianuarie 2006)
  NAVIGATIE
  UNITATI NAVALE ŞI CAPITANII DE PORTURI
  Salarii de baza pentru functiile de specialitate
  *Font 10*
  ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
                                                                              Salariul de baza
  Nr. Functia Nivelul - lei -
  crt. studiilor ────────────────
                                                                              minim maxim
  ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
    1 Comandant instructor S 405 940
    2 Sef mecanic instructor S 398 682
                         a) Functii de execuţie pe nave maritime
    3 Comandant S 405 858
    4 Sef mecanic S 398 694
    5 Capitan secund, sef mecanic secund, sef electrician S 391 588
    6 Ofiter punte, ofiter mecanic, ofiter electrician S 391 553
    1 Ofiter aspirant S 372 -
        b) Functii de execuţie pe nave portuare, tehnice, fluviale
    8 Capitan dragor M 384 576
    9 Capitan M 384 529
   10 Sef mecanic M 384 517
   11 Dragor - sef M 384 506
   12 Ofiter punte M 376 482
   13 Ofiter mecanic, ofiter electrician M 376 471
   14 Dragor M 369 436
   15 Ofiter punte, ofiter mecanic, ofiter electrician,
        dragor; aspirant M 351 -
                          c) Functii de execuţie comune pe nave
   16 Sef statie RTG M 384 506
   17 Ofiter RTG I M 376 459
   18 Ofiter RTG II M 369 424
   19 Sef echipaj 369 494
   20 Conducator şalupă, sef timonier, ajutor ofiter mecanic 362 459
   21 Electrician, motorist, motopompist, timonier, marinar 362 436
   22 Electrician, motorist, motopompist, timonier, marinar;
        debutant 351 -
   23 Scafandru autonom 376 553
   24 Scafandru greu 369 506
   25 Scafandru debutant 351 -
        d) Functii de execuţie de specialitate din activitatea capitaniilor de porturi
                              - Functii de execuţie pe grade profesionale -
   26 Capitan de port specialist S 398 694
   27 Capitan de port gradul I S 391 584
                             - Functii de execuţie pe trepte profesionale -
   28 Capitan de port gradul II M 376 529
   29 Ofiter de port gradul I M 384 506
   30 Ofiter de port gradul II M 376 459
   31 Ofiter de port debutant M 351 -
  ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
      Capitaniile de porturi vor putea utiliza şi functiile prevăzute la lit. a) - c) din
  prezenta anexa, în functie de dotare şi de atribuţiile acestora, stabilite conform
  prevederilor legale.
      NOTĂ:
      Criteriile şi condiţiile pentru ocuparea functiilor prevăzute în prezenta anexa se
  stabilesc prin ordin al ministrului transporturilor, construcţiilor şi turismului şi se
  utilizeaza de către toate unitatile, indiferent de subordonare.

  Salariile de baza prevăzute în prezenta anexa se aplică personalului care a fost salarizat potrivit anexei nr. VII/8 la Legea nr. 154/1998.


  Anexa IV/7
  (în ianuarie 2006)
  AGRICULTURA
  LABORATOARE CENTRALE: PENTRU CONTROLUL CALITATII SEMINTELOR, PENTRU CONTROLUL SANITAR-VETERINAR DE DIAGNOSTIC, PENTRU CONTROLUL ALIMENTELOR DE ORIGINE ANIMALA, PENTRU CONTROLUL STIINTIFIC AL PRODUSELOR BIOLOGICE ŞI MEDICAMENTELOR DE UZ VETERINAR, PENTRU CARANTINA FITOSANITARA, PRECUM ŞI UNITATI CU ŞI FARA PERSONALITATE JURIDICA SUBORDONATE DIRECTIILOR GENERALE PENTRU AGRICULTURA ŞI ALIMENTATIE, DIRECTIILOR SANITAR-VETERINARE JUDETENE
  Salarii de baza pentru functiile de specialitate
  *Font 10*
  ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
                                                                              Salariul de baza
  Nr. Functia Nivelul - lei -
  crt. studiilor ────────────────
                                                                              minim maxim
  ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
                              a) Functii de execuţie pe grade profesionale
   1. Inginer*), meteorolog (hidrolog, hidrogeolog, pedolog);
        expert S 413 940
   2. Inginer*), meteorolog (hidrolog, hidrogeolog, pedolog);
        gradul I S 405 658
   3. Inginer*), meteorolog (hidrolog, hidrogeolog, pedolog);
        gradul II S 398 576
   4. Inginer*), meteorolog (hidrolog, hidrogeolog, pedolog);
        gradul III S 391 553
   5. Inginer*), meteorolog (hidrolog, hidrogeolog, pedolog);
        debutant S 372 -
   6. Medic primar veterinar**) S 413 1.057
   7. Medic veterinar gradul I S 405 752
   8. Medic veterinar gradul II S 398 658
   9. Medic veterinar gradul III S 391 553
  10. Medic veterinar debutant S 372 -
  11. Subinginer, asistent veterinar, conductor tehnic; I S.S.D. 398 658
  12. Subinginer, asistent veterinar, conductor tehnic; II S.S.D. 391 529
  13. Subinginer, asistent veterinar, conductor tehnic; III S.S.D. 384 494
  14. Subinginer, asistent veterinar, conductor tehnic;
        debutant S.S.D. 352 -
                              b) Functii de execuţie pe trepte profesionale
  15. Tehnician***), observator meteorolog (hidrolog,
        hidrogeolog); IA M 391 565
  16. Tehnician***), observator meteorolog (hidrolog,
        hidrogeolog); I M 384 482
  17. Tehnician***), observator meteorolog (hidrolog,
        hidrogeolog); II M 376 436
  18. Tehnician***), observator meteorolog (hidrolog,
        hidrogeolog); debutant M 351 -
  19. Asistent veterinar I, tehnician veterinar IA M 391 565
  20. Asistent veterinar II, tehnician veterinar I M 384 506
  21. Asistent veterinar III, tehnician veterinar II M 376 459
  22. Asistent veterinar, tehnician veterinar; debutant M 351 -
  23. Agent veterinar I Şcoala 376 436
                                                                profesionala
  24. Agent veterinar II Şcoala 369 388
                                                                profesionala
  25. Agent veterinar debutant Şcoala 352 -
                                                                profesionala
  ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
      *) Specialitatea functiei de inginer este cea care se regaseste în activitatea de
         baza a unităţii (agronomie, horticultura, zootehnie şi altele). Cu acelasi nivel
         pot fi salarizate şi functiile de biolog (chimist), dacă persoanele incadrate pe
         aceste functii desfăşoară activitate în specialitatea functiei.
      **) În functia de medic primar veterinar pot fi incadrate persoanele care au obţinut
          acest grad profesional pe baza examenului organizat de ministerele coordonatoare.
      ***) Specialitatea functiei de tehnician este cea care se regaseste în activitatea de
           baza a unităţii (agronomie, horticultura, zootehnie şi altele).

  Salariile de baza prevăzute în prezenta anexa se aplică personalului care a fost salarizat potrivit anexei nr. VII/9 la Legea nr. 154/1998.


  Anexa IV/8
  (în ianuarie 2006)
  OFICII DE CADASTRU ŞI ORGANIZARE A TERITORIULUI
  Salarii de baza pentru functiile de specialitate
  ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
                                                                  Salariul de baza
  Nr. Functia Nivelul - lei -
  crt. studiilor ────────────────
                                                                  minim maxim
  ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
                      a) Functii de execuţie pe grade profesionale
    1 Inginer cadastru gradul IA S 413 940
    2 Inginer cadastru gradul I S 405 658
    3 Inginer cadastru gradul II S 398 600
    4 Inginer cadastru gradul III S 391 553
    5 Inginer cadastru debutant S 372 -
    6 Subinginer cadastru I S.S.D. 398 658
    1 Subinginer cadastru II S.S.D. 391 565
    8 Subinginer cadastru III S.S.D. 384 494
    9 Subinginer cadastru debutant S.S.D. 352 -
                      b) Functii de execuţie pe trepte profesionale
   10 Tehnician cadastru IA M 391 565
   11 Tehnician cadastru I M 384 482
   12 Tehnician cadastru II M 376 436
   13 Tehnician cadastru debutant M 351 -
   14 Operator cadastru I M; G 384 436
   15 Operator cadastru II M; G 376 388
   16 Operator cadastru debutant M; G 351 -
  ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────

  Salariile de baza prevăzute în prezenta anexa se aplică personalului care a fost salarizat potrivit anexei nr. VII/10 la Legea nr. 154/1998.


  Anexa IV/9
  (în ianuarie 2006)
  PROTECTIA MEDIULUI
  AGENTII DE PROTECTIE A MEDIULUI, ADMINISTRATIA REZERVATIEI BIOSFEREI "DELTA DUNARII"
  Salarii de baza pentru functiile de specialitate
  *Font 10*
  ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
  Nr. Nivelul Salariul de baza - lei -
  crt. Functia studiilor ────────────────────────
                                                                         minim maxim
  ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
                       a) Functii de execuţie pe grade profesionale
    1 Inspector de specialitate expert, inginer expert*) S 413 940
    2 Inspector de specialitate, inginer*); gradul I S 405 658
    3 Inspector de specialitate, inginer*); gradul II S 398 576
    4 Inspector de specialitate, inginer*); gradul III S 391 553
    5 Inspector, inginer*); debutant S 372 -
    6 Subinginer I S.S.D. 398 658
    7 Subinginer II S.S.D. 391 529
    8 Subinginer III S.S.D. 384 494
    9 Subinginer debutant S.S.D. 352 -
                           b) Functii de execuţie pe trepte profesionale
   10 Tehnician, observator condiţii mediu; IA**) M 391 565
   11 Tehnician, observator condiţii mediu; I**) M 384 482
   12 Tehnician, observator condiţii mediu; II**) M 376 436
   13 Tehnician, observator condiţii mediu; debutant**) M 351 -
  ───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
      *) Specialitatea functiei de inginer este cea care se regaseste în activitatea de
         baza a unităţii. Cu acelasi nivel pot fi salarizate, în activitatea de baza,
         şi functiile de biolog, chimist, fizician şi altele, dacă persoanele incadrate pe
         aceste functii desfăşoară activitate în specialitatea functiei.
      **) Specialitatea functiilor de tehnician şi de observator condiţii mediu este cea
          care se regaseste în activitatea de baza a unităţii.

  Salariile de baza prevăzute în prezenta anexa se aplică personalului care a fost salarizat potrivit anexei nr. VII/11 la Legea nr. 154/1998.


  Anexa IV/10
  (în ianuarie 2006)
  AVIATIA SPORTIVA
  AEROCLUBUL ROMÂNIEI
  I. Salarii de baza pentru functiile de specialitate
  1. Personal navigant şi tehnic navigant profesionist
  Functii de execuţie
  *Font 10*
  ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
  Nr. Nivelul Salariul de baza - lei -
  crt. Functia studiilor*) ────────────────────────
                                                                         minim maxim
  ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
   1 Personal navigant şi tehnic navigant profesionist
        clasa I 405 940
        clasa a II-a 398 675
        clasa a III-a 391 588
        clasa a IV-a 384 553
        clasa a V-a 376 -
  ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
      *) Nivelul studiilor şi condiţiile de ocupare a functiilor se stabilesc prin ordin
         al ministrului transporturilor, construcţiilor şi turismului.

  2. Personal tehnic aeronautic
  *Font 10*
  ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
  Nr. Nivelul Salariul de baza - lei -
  crt. Functia studiilor ────────────────────────
                                                                         minim maxim
  ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
                           a) Functii de execuţie pe clase profesionale
   1 Inginer de aviatie S
        clasa I 413 940
        clasa a II-a 405 670
        clasa a III-a 398 588
        clasa a IV-a 391 553
        debutant 372 -
   2 Tehnician de aviatie M
        clasa I 398 565
        clasa a II-a 391 517
        clasa a III-a 384 471
        clasa a IV-a 376 436
        debutant 351 -
   3 Mecanic de aviatie Şcoala tehnica
        clasa I de aviatie sau 405 600
        clasa a II-a echivalenta 398 517
        clasa a III-a 391 459
        clasa a IV-a 376 436
        debutant 351 -
   4 Mecanic pentru întreţinerea aparatelor de M
        lansare la zbor (turn de parasutism, Şcoala
        automosor, plior parasute, deltaplanism, etc.) profesionala
        clasa I 398 565
        clasa a II-a 391 494
        clasa a III-a 384 459
        clasa a IV-a 376 436
        debutant 351 -
   5 Maistru de aviatie Şcoala de
        clasa I maistri 391 611
        clasa a II-a aviatie 384 565
        clasa a III-a 376 482
  ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────

  3. Personal operativ aeronautic
  Functii de execuţie
  *Font 10*
  ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
  Nr. Nivelul Salariul de baza - lei -
  crt. Functia studiilor ────────────────────────
                                                                         minim maxim
  ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
                           a) Functii de execuţie pe grade profesionale
   1 Meteorolog aeronautic specialist S
        gradul I 413 940
        gradul II 405 670
        gradul III 398 588
        gradul IV 391 553
        debutant 372 -
                           b) Functii de execuţie pe trepte profesionale
   2 Meteorolog aeronautic M + curs de calificare
        I 384 506
        II 376 459
        debutant 351 -
   3 Controlor trafic dirijare M + curs de calificare
        I 384 565
        II 376 506
        III 369 459
   4 Controlor trafic operaţiuni
        auxiliare M + curs de calificare
        I 391 517
        II 384 471
        III 376 436
        debutant 351 -
  ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
      NOTĂ:
      1. Criteriile de încadrare şi de avansare în clase a personalului navigant, tehnic
         navigant şi tehnic aeronautic şi, respectiv în grade şi trepte profesionale a
         personalului operativ aeronautic, se stabilesc prin ordin al ministrului
         transporturilor, construcţiilor şi turismului.
      2. În cazul pierderii licentei de zbor pentru calificarea deţinută, din cauze
         medicale, personalul navigant şi tehnic navigant profesionist îşi menţine
         incadrarea în clasa deţinută, ca instructor la sol.

  Salariile de baza prevăzute în prezenta anexa se aplică personalului care a fost salarizat potrivit anexei nr. VII/12 la Legea nr. 154/1998.


  Anexa IV/11
  (în ianuarie 2006)
  ASISTENŢA SOCIALA
  UNITATI DE ASISTENŢA SOCIALA ŞI UNITATI DE ASISTENŢA MEDICO-SOCIALA
  A. Salarii de baza pentru personalul de specialitate
  *Font 9*
  ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
  Nr. Nivelul Salariul de baza - lei -
  crt. Functia studiilor ────────────────────────
                                                                         minim maxim
  ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
    1 Asistent social, psiholog, psihopedagog, logoped,
        kinetoterapeut, sociolog, educator specializat; S 415 737
        principal
    2 Asistent social, psiholog, psihopedagog, logoped,
        kinetoterapeut, sociolog, educator specializat S 407 675
    3 Asistent social, psiholog, psihopedagog, logoped,
        kinetoterapeut, sociolog, educator specializat; S 388 -
        debutant
    4 Medic primar S 600 1.221
    5 Medic specialist S 513 874
    6 Medic S 391 766
    7 Medic stagiar S 375 -
    8 Fiziokinetoterapeut, bioinginer medical; principal S 405 910
    9 Fiziokinetoterapeut, bioinginer medical; specialist S 398 719
   10 Fiziokinetoterapeut, bioinginer medical S 391 599
   11 Fiziokinetoterapeut, bioinginer medical; debutant S 372 -
   12 Profesor C.F.M. principal S 415 737
   13 Profesor C.F.M. S 407 675
   14 Profesor C.F.M. debutant S 388 -
   15 Asistent social, asistent medical***), educator
        puericultor, educator specializat; principal S.S.D. 407 710
   16 Asistent social, asistent medical***), educator
        puericultor, educator specializat S.S.D. 400 635
   17 Asistent social, asistent medical***), educator
        puericultor, educator specializat; debutant S.S.D. 367 -
   18 Profesor C.F.M. principal S.S.D. 407 700
   19 Profesor C.F.M. S.S.D. 400 619
   20 Profesor C.F.M. debutant S.S.D. 367 -
   21 Asistent social, asistent medical, educator
        puericultor, educator specializat, pedagog de PL 400 700
        recuperare; principal
   22 Asistent social, asistent medical, educator
        puericultor, educator specializat, pedagog de PL 392 625
        recuperare
   23 Asistent social, asistent medical, educator
        puericultor, educator specializat, pedagog de PL 366 -
        recuperare; debutant
   24 Asistent social, asistent medical*), educator M 400 650
        puericultor; principal
   25 Asistent social, asistent medical*), educator M 392 550
        puericultor
   26 Asistent social, asistent medical*), educator M 366 -
        puericultor; debutant
   27 Sora medicală principala**) M 390 585
   28 Sora medicală**) M 383 488
   29 Sora medicală debutanta**) M 357 -
  ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
      *) Se aplica şi functiilor de educator specializat, lucrator social, instructor de
      educatie, instructor de ergoterapie, masor.
      **) Se aplica şi functiilor: oficiant medical, laborant cu liceul sanitar, operator
      registrator de urgenta, registrator medical, statistician medical, instructor C.F.M.
      ***) Se aplica urmatoarelor functii: asistent medical specialist; tehnician superior de
      radiologie radioterapie şi radiodiagnostic; asistent medical specializat; asistent de
      fiziokinetoterapie; asistent medico-social.

  B. Salarii de baza pentru personalul auxiliar
  *Font 9*
  ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
  Nr. Nivelul Salariul de baza - lei -
  crt. Functia studiilor ────────────────────────
                                                                         minim maxim
  ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
   1 Infirmiera, agent D.D.D. G 372 387
   2 Infirmiera, agent D.D.D.; debutant G 354 -
   3 Brancardier, baies, namolar, spalatoreasa, G 365 387
        ingrijitoare
  ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────

  NOTĂ:
  Personalul medico-sanitar din Institutul Naţional de Expertiza Medicală şi Recuperare a Capacităţii de Muncă se salarizeaza potrivit prevederilor aplicabile personalului de specialitate medico-sanitar şi personalului de specialitate din compartimentele paraclinice medico-sanitare din unitatile clinice, institutele şi centrele medicale, preluand după caz şi alte functii din domeniul unităţilor sanitare, altele decat cele clinice.


  Anexa V/1
  (în ianuarie 2006)
  FUNCTII DE EXECUŢIE DIN ALTE UNITATI BUGETARE DE SUBORDONARE CENTRALA, PRECUM ŞI DIN COMPARTIMENTELE DE CONTABILITATE, FINANCIAR, APROVIZIONARE, INVESTITII DIN ACTIVITĂŢILE CUPRINSE IN ANEXELE IV/1-IV/11 ŞI DIN UNITATILE DE INVATAMANT
  I. Salarii de baza pentru activitatea de specialitate
  *Font 9*
  ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
  Nr. Nivelul Salariul de baza - lei -
  crt. Functia studiilor ────────────────────────
                                                                           minim maxim
  ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
             a) Functii de execuţie pe grade profesionale
    1 Consilier, expert, inspector de specialitate,
        auditor; gradul I, inginer, economist; specialist IA S 437 862
    2 Referent de specialitate, inspector de specialitate,
        auditor; gradul II, economist, referent, inginer;
        gradul I S 429 689
    3 Referent de specialitate, inspector de specialitate;
        gradul III, economist, referent, inginer; gradul II S 422 641
    4 Referent de specialitate, inspector de specialitate;
        gradul IV, economist, referent, inginer; gradul III S 414 593
    5 Referent, inspector, inginer, economist; debutant S 394 -
    6 Referent, subinginer, conductor arhitect, arhivist,
        tehnician-economist; I S.S.D. 405 621
    7 Referent, subinginer, conductor arhitect, arhivist,
        tehnician-economist; II S.S.D. 397 574
    8 Referent, subinginer, conductor arhitect, arhivist,
        tehnician-economist; III S.S.D. 390 512
    9 Referent, subinginer, conductor arhitect, arhivist,
        tehnician-economist; debutant S.S.D. 358 -
             b) Functii de execuţie pe grade profesionale
                   din serviciile de contencios
   10 Consilier juridic gradul IA S 437 862
   11 Consilier juridic gradul I S 429 689
   12 Consilier juridic gradul II S 422 641
   13 Consilier juridic gradul III S 414 593
   14 Consilier juridic debutant S 394 -
             c) Functii de execuţie pe trepte profesionale
   15 Tehnician, merceolog, contabil, referent; IA M 422 540
   16 Tehnician, merceolog, contabil, referent; I M 414 496
   17 Tehnician, merceolog, contabil, referent; II M 406 448
   18 Tehnician, merceolog, contabil, referent; III M 399 410
   19 Tehnician, merceolog, contabil, referent; debutant M 371 -
  ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────

  II. Unităţi de perfectionare a personalului cu pregatire superioara
  Salarii de baza pentru functiile de specialitate
  *Font 9*
  ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
  Nr. Nivelul Salariul de baza - lei -
  crt. Functia studiilor ────────────────────────
                                                                          minim maxim
  ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
                Functii de execuţie pe grade profesionale
   1 Expert-consultant IA S 429 862
   2 Expert-consultant I S 422 754
   3 Expert-consultant II S 414 668
  ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────

  III. Unităţi de perfectionare a personalului cu pregatire medie şi centre de calificare şi recalificare
  Salarii de baza pentru functiile de specialitate
  *Font 9*
  ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
  Nr. Nivelul Salariul de baza - lei -
  crt. Functia studiilor ────────────────────────
                                                                           minim maxim
  ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
              a) Functii de execuţie pe grade profesionale
   1 Expert gradul I S 429 754
   2 Expert gradul II S 422 646
   3 Expert gradul III S 414 593
   4 Expert debutant s 394 -
             b) Functii de execuţie pe trepte profesionale
   5 Instructor I M 394 565
   6 Instructor II M 387 483
   7 Instructor III M 380 442
   8 Instructor debutant M 354 -
  ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────

  NOTĂ:
  Salariile de baza prevăzute în prezenta anexa se aplică şi functiilor de specialitate din şcoala populara de arta.
  IV. Proiectare
  Salarii de baza pentru functiile de specialitate
  *Font 9*
  ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
  Nr. Nivelul Salariul de baza - lei -
  crt. Functia studiilor ────────────────────────
                                                                           minim maxim
  ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
               a) Functii de execuţie pe grade profesionale
    1 Proiectant gradul I S 437 840
    2 Proiectant gradul II S 429 733
    3 Proiectant gradul III S 422 636
    4 Proiectant gradul IV S 414 582
    5 Proiectant debutant S 394 -
    6 Subinginer cartograf I S.S.D. 405 621
    7 Subinginer cartograf II S.S.D. 397 569
    8 Subinginer cartograf III S.S.D. 390 497
    9 Subinginer cartograf debutant S.S.D. 358 -
            b) Functii de execuţie pe trepte profesionale
   10 Tehnician proiectant I M 394 565
   11 Tehnician proiectant II*) M 387 483
   12 Tehnician proiectant III*) M 380 442
   13 Tehnician proiectant debutant*) M 354 -
  ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
      *) Salariul de baza prevăzut pentru aceasta functie se utilizeaza şi la functia de
      desenator tehnic cartograf.

  V. Unităţi de informatica
  Salarii de baza pentru functiile de specialitate
  *Font 9*
  ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
  Nr. Nivelul Salariul de baza - lei -
  crt. Functia studiilor ────────────────────────
                                                                           minim maxim
  ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
                           a) Functii de execuţie pe grade profesionale
    1 Analist, programator, inginer de sistem; IA S 445 862
    2 Analist, programator, inginer de sistem; I S 437 819
    3 Analist, programator, inginer de sistem; II S 429 733
    4 Analist, programator, inginer de sistem; III S 422 636
    5 Analist, programator, inginer de sistem; IV S 414 582
    6 Analist, programator, inginer de sistem; debutant S 394 -
    7 Informatician, conductor tehnic; I S.S.D. 405 621
    8 Informatician, conductor tehnic; II S.S.D. 397 569
    9 Informatician, conductor tehnic; III S.S.D. 390 497
   10 Informatician, conductor tehnic; debutant S.S.D. 358 -
            b) Functii de execuţie pe trepte profesionale
   11 Analist (programator) ajutor IA M 401 565
   12 Analist (programator) ajutor I M 394 523
   13 Analist (programator) ajutor II M 387 472
   14 Analist (programator) ajutor III M 380 432
   15 Analist (programator) debutant M 354 -
   16 Operator, controlor date; I M 401 523
   17 Operator, controlor date; II M 394 472
   18 Operator, controlor date; III M 387 432
   19 Operator, controlor date; IV M 380 394
   20 Operator, controlor date; debutant M 354 -
  ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────

  VI. Administratia publică locala
  Servicii publice de salvamont din subordinea consiliilor judetene şi locale
  Salarii de baza pentru functiile specifice din serviciile publice de salvamont
  *Font 9*
  ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
  Nr. Nivelul Salariul de baza - lei -
  crt. Functia studiilor*) ────────────────────────
                                                                           minim maxim
  ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
   1 Salvator montan gradul I 413 813
   2 Salvator montan gradul II 398 610
   3 Salvator montan gradul III 398 504
  ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
      *) Nivelul studiilor şi condiţiile de ocupare a functiilor se stabilesc prin ordin
     comun al ministrului transporturilor, construcţiilor şi turismului şi al ministrului
     administraţiei şi internelor.

  NOTĂ:
  1. Pentru activitatea desfăşurată în condiţii de incordare psihică foarte ridicata, personalul incadrat pe functia de salvator montan beneficiaza de un spor de până la 25% din salariul de baza.
  2. Categoriile de personal, condiţiile de acordare şi marimea concreta a sporului pentru incordare psihică, în limita prevăzută la pct. 1, se stabilesc de către ordonatorii principali de credite, cu incadrarea în cheltuielile de personal prevăzute în bugetul aprobat.
  *
  * *
  Salariile de baza prevăzute în prezenta anexa se aplică personalului care a fost salarizat potrivit anexei nr. VIII/1 la Legea nr. 154/1998.


  Anexa V/2
  (în ianuarie 2006)
  ALTE FUNCTII COMUNE DIN SECTORUL BUGETAR
  Salarii de baza pentru personalul din activitatea de secretariat-administrativ, gospodarire, întreţinere-reparatii şi de deservire*1)
  Functii de execuţie pe trepte profesionale
  *Font 9*
  ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
  Nr. Nivelul Salariul de baza - lei -
  crt. Functia studiilor ────────────────────────
                                                                           minim maxim
  ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
    1 Stenodactilograf IA*) M 391 534
    2 Stenodactilograf I M 384 452
    3 Stenodactilograf II M 376 414
    4 Stenodactilograf debutant M 351 -
    5 Secretar-dactilograf, dactilograf; IA*) M 384 501
    6 Secretar-dactilograf, dactilograf; I M; G 376 442
    7 Secretar-dactilograf, dactilograf; II M; G 369 403
    8 Secretar-dactilograf, dactilograf; debutant M; G 351 -
    9 Secretar, secretar-dactilograf; I**) M; G 376 425
   10 Secretar, secretar-dactilograf; II**) M; G 369 387
   11 Secretar, secretar-dactilograf; debutant**) M; G 351 -
   12 Administrator I M 384 539
   13 Administrator II M 376 490
   14 Administrator III M 369 442
   15 Sef depozit I M 376 485
   16 Sef depozit II M 369 442
   17 Casier, magaziner; I M 376 474
   18 Casier, magaziner; II M; G 369 425
   19 Casier, magaziner; debutant M; G 351 -
   20 Functionar, arhivar; I M 384 463
   21 Functionar, arhivar; II M 376 425
   22 Functionar, arhivar; III M 369 387
   23 Functionar, arhivar; debutant M 351 -
   24 Sef formatie paza, pompieri 362 425
   25 Portar, paznic, pompier, ingrijitor, guard,
        bufetier, manipulant bunuri, curier; I 369 384
   26 Portar, paznic, pompier, ingrijitor, guard,
        bufetier, manipulant bunuri, curier; II 362 376
   27 Maistru I 376 523
   28 Maistru II 369 485
   29 Sofer IA***) 390 620
   30 Sofer I***) 383 543
   31 Sofer II****) 369 512
   32 Muncitor calificat I 405 512
   33 Muncitor calificat II 398 485
   34 Muncitor calificat III 391 452
   35 Muncitor calificat IV 384 425
   36 Muncitor calificat V 376 392
   37 Muncitor calificat VI 369 384
   38 Muncitor necalificat 362 376
  ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
      *1) Se utilizeaza în administratia publică şi în unitatile subordonate acesteia, finantate
      parţial sau integral de la bugetul de stat.
      *) Se utilizeaza în ministere şi celelalte institutii centrale ale administraţiei publice.
      **) Se utilizeaza în activitatea de secretariat-administrativ din unitatile bugetare.
      ***) Se utilizeaza în Parlament, în ministere şi în celelalte institutii centrale ale
      administraţiei publice, în parcul propriu.
      ****) Se utilizeaza în ministere şi celelalte institutii centrale ale administraţiei
      publice, în parcul comun.

  NOTĂ:
  În unitatile bugetare din subordinea ministerelor şi a celorlalte institutii ale administraţiei publice, incadrarea soferilor se face ţinând seama şi de autovehiculul pe care îl deservesc, potrivit echivalarii categoriilor de calificare cu treptele profesionale, elaborata de Ministerul Muncii Solidaritatii Sociale şi Familiei.
  *
  * *
  Salariile de baza prevăzute în prezenta anexa se aplică personalului care a fost salarizat potrivit anexei nr. VIII/2 la Legea nr. 154/1998.


  Anexa VI/1
  (în ianuarie 2006)
  INDEMNIZATII DE CONDUCERE COMUNE
  *Font 9*
  ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
                                                                 Indemnizatia de conducere în
  Nr. procente din salariul de baza
  crt. Functia - % -
                                                                ──────────────────────────────
                                                                         limita maxima
  ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
   1 Director general, inspector de stat sef 55
   2 Director general adjunct, inspector de stat sef adjunct 50
   3 Director, inspector sef 50
   4 Director adjunct, inspector sef adjunct 40
   5 Contabil sef 40
   6 Inginer sef 40
   7 Sef serviciu, sef secţie, sef serviciu contencios 30
   8 Sef birou, sef atelier, sef laborator, sef oficiu 25
   9 Sef formatie muncitori 15
  ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────


  Anexa VI/2
  (în ianuarie 2006)
  INDEMNIZATII DE CONDUCERE SPECIFICE
  *Font 9*
  ┌────┬────────────────────────────────────────────────────────────────────┬────────────────┐
  │ │ │Indemnizatia de │
  │ │ │ conducere în │
  │Nr. │ │ procente din │
  │crt.│ Functia │salariul de baza│
  │ │ │ - % - │
  │ │ ├────────────────┤
  │ │ │ limita maxima │
  ├────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────┤
  │ │A. Serviciile Parlamentului, Administraţiei Prezidentiale, │ │
  │ │ Guvernului, Inaltei Curti de Casatie şi Justiţie, Parchetului │ │
  │ │ de pe lângă Înaltă Curte de Casatie şi Justiţie, Curtii │ │
  │ │ Constitutionale, Consiliului Legislativ, Consiliului Concurentei, │ │
  │ │ Avocatului Poporului, Curtii de Conturi şi Consiliului Naţional │ │
  │ │ al Audiovizualului │ │
  ├────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────┤
  │ 1 │Sef departament, director general │ 55 │
  ├────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────┤
  │ 2 │Director, sef sector, sef compartiment │ 50 │
  ├────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────┤
  │ 3 │Director adjunct, sef sector adjunct, sef compartiment adjunct │ 40 │
  ├────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────┤
  │ 4 │Sef serviciu, sef secţie │ 30 │
  ├────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────┤
  │ 5 │Sef birou, sef oficiu, sef atelier │ 25 │
  ├────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────┤
  │ │ B. Ministere, alte organe de specialitate, precum şi unitatile │ │
  │ │ teritoriale de specialitate din subordinea acestora │ │
  ├────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────┤
  │ │ a) aparatul propriu │ │
  ├────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────┤
  │ │ 1. Ministerul Finanţelor Publice │ │
  ├────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────┤
  │ │1.1. Garda Financiară - aparatul central │ │
  ├────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────┤
  │ 1 │Comisar general adjunct │ 50 │
  ├────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────┤
  │ 2 │Comisar sef divizie │ 30 │
  ├────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────┤
  │ │ 2. Ministerul Educatiei şi Cercetarii │ │
  ├────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────┤
  │ │ │Indemnizatia de │
  │Nr. │ │ conducere în │
  │crt.│ Functia*) │ procente din │
  │ │ │salariul de baza│
  │ │ │ - % - │
  │ │ ├────────────────┤
  │ │ │minim maxim│
  ├────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────┤
  │ 1 │Inspector general │ 45 55 │
  ├────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────┤
  │ 2 │Inspector principal de specialitate │ 45 50 │
  ├────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────┴────────────────┤
  │ │*) Se calculeaza conform art. 51 alin. (1) din Legea nr. 128/1997. │
  ├────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────┬────────────────┤
  │ │ │Indemnizatia de │
  │ │ │ conducere în │
  │Nr. │ │ procente din │
  │crt.│ Functia │salariul de baza│
  │ │ │ - % - │
  │ │ ├────────────────┤
  │ │ │ limita maxima │
  ├────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────┤
  │ │ b) servicii publice descentralizate │ │
  ├────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────┤
  │ │ 1. Ministerul Finanţelor Publice │ │
  ├────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────┤
  │ │1.1. Garda Financiară - aparatul teritorial │ │
  ├────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────┤
  │ 1 │Comisar sef secţie │ 40 │
  ├────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────┤
  │ 2 │Comisar sef secţie adjunct │ 30 │
  ├────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────┤
  │ 3 │Comisar sef secţie divizie │ 25 │
  ├────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────┤
  │ │1.2. Direcţii generale ale finanţelor publice │ │
  ├────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────┤
  │ │ - Administratia finanţelor publice a municipiului │ │
  ├────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────┤
  │ 1 │Director administratie financiară │ 40 │
  ├────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────┤
  │ 2 │Director adjunct administratie financiară │ 30 │
  ├────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────┤
  │ │ - Administratia finanţelor publice a orasului │ │
  ├────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────┤
  │ 3 │Sef administratie │ 30 │
  ├────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────┤
  │ │ - Administratia finanţelor publice a comunei │ │
  ├────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────┤
  │ 4 │Sef administratie │ 25 │
  ├────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────┤
  │ │ │Indemnizatia de │
  │Nr. │ │ conducere în │
  │crt.│ Functia │ procente din │
  │ │ │salariul de baza│
  │ │ │ - % - │
  │ │ ├────────────────┤
  │ │ │minim maxim│
  ├────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────┤
  │ │ 2. Ministerul Educatiei şi Cercetarii │ │
  ├────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────┤
  │ │2.1. Inspectoratul scolar*) │ │
  ├────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────┤
  │ 1 │Inspector scolar general │ 45 55 │
  ├────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────┤
  │ 2 │Inspector scolar general adjunct │ 35 45 │
  ├────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────┤
  │ 3 │Inspector scolar de specialitate │ 30 40 │
  ├────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────┤
  │ 4 │Inspector scolar │ 25 30 │
  ├────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────┤
  │ │*) Se calculeaza conform art. 51 alin. (1) din Legea nr. 128/1997. │ │
  ├────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────┤
  │ │ │Indemnizatia de │
  │Nr. │ │ conducere în │
  │crt.│ Functia │ procente din │
  │ │ │salariul de baza│
  │ │ │ - % - │
  │ │ ├────────────────┤
  │ │ │ limita maxima │
  ├────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────┤
  │ │ c) aparatul propriu al administraţiei publice locale şi │ │
  │ │ serviciile publice din subordinea acesteia │ │
  ├────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────┤
  │ │1. Prefecturi, consilii judetene, Primaria Municipiului Bucureşti şi│ │
  │ │Consiliul General al Municipiului Bucureşti şi sectoarele │ │
  │ │ municipiului Bucureşti, consilii locale │ │
  ├────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────┤
  │ │1.1. La nivel de judet, la municipiul Bucureşti şi la sectoarele │ │
  │ │municipiului Bucureşti, la municipiile de categoria I │ │
  ├────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────┤
  │ 1 │Sef departament*), arhitect sef**) │ 55 │
  ├────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────┤
  │ 2 │Arhitect - sef adjunct***) │ 50 │
  ├────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────┤
  │ 3 │Sef filiala, sef corp control comercial I │ 30 │
  ├────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────┤
  │ 4 │Sef corp control comercial II │ 25 │
  ├────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────┤
  │ │1.2. La nivel de municipii, altele decat cele de categoria I şi │ │
  │ │ la oras │ │
  ├────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────┤
  │ 1 │Sef corp control comercial I, arhitect - sef****) │ 30 │
  ├────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────┤
  │ 2 │Sef corp control comercial II │ 25 │
  ├────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────┤
  │ │1.3. La nivel de comuna │ │
  ├────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────┤
  │ 1 │Sef perceptie │ 25 │
  ├────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────┤
  │ 2 │Sef birou │ 15 │
  ├────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────┤
  │ │1.4. Indemnizatii pentru indeplinirea unor sarcini, activităţi şi │ │
  │ │responsabilităţii suplimentare functiei de baza, care fac parte din │ │
  │ │salariul de baza │ │
  ├────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────┤
  │ 1 │Persoana cu responsabilitate în domeniul urbanismului şi │ 15 │
  │ │amenajarii teritoriului şi al autorizarii executarii lucrărilor de │ │
  │ │constructii*****) │ │
  ├────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────┴────────────────┤
  │ │*) Se utilizeaza numai la Consiliul General al Municipiului Bucureşti. │
  │ │**) Se utilizeaza la nivel de judet, la Primaria Municipiului Bucureşti, la │
  │ │sectoarele Municipiului Bucureşti, şi la municipiile de toate categoriile. │
  │ │***) Se utilizeaza numai la Primaria Municipiului Bucureşti │
  │ │****) Se utilizeaza la oraşe. │
  │ │*****) Se utilizeaza la comune. │
  ├────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────┬────────────────┤
  │ │ d) din unităţi subordonate ministerelor şi altor organe de │ │
  │ │ specialitate │ │
  ├────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────┤
  │ │ │Indemnizatia de │
  │ │ │ conducere în │
  │Nr. │ Functia │ procente din │
  │crt.│ │salariul de baza│
  │ │ │ - % - │
  │ │ ├────────────────┤
  │ │ │ limita maxima │
  ├────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────┤
  │ │ 1. Ministerul Culturii şi Cultelor │ │
  ├────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────┤
  │ │1.1. Functiile de conducere din activitatea redactionala │ │
  ├────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────┤
  │ 1 │Redactor - sef │ 40 │
  ├────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────┤
  │ 2 │Redactor - sef adjunct │ 30 │
  ├────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────┤
  │ 3 │Sef redactie, secretar general de redactie │ 25 │
  ├────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────┤
  │ │1.2. Indemnizatii pentru indeplinirea unor sarcini sau activităţi │ │
  │ │suplimentare functiei de baza, care fac parte din salariul de baz │ │
  ├────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────┤
  │ 1 │Artistii lirici opera, artistii lirici, coristii opera, coristii, │ 10 │
  │ │balerinii, artistii instrumentisti, instrumentistii, dansatorii, │ │
  │ │care desfăşoară activitate solistica. │ │
  ├────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────┤
  │ 2 │Artistii instrumentisti şi instrumentistii care desfăşoară │ 10 │
  │ │activitate de sef de partida. │ │
  ├────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────┤
  │ 3 │Dirijor, concert - maestru, solist concertist, solist instrumentist,│ 15 │
  │ │dirijor cor academic │ │
  ├────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────┤
  │ │ 2. Agentia Naţionala pentru Sport │ │
  ├────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────┤
  │ │2.1. Functii de conducere din federatii sportive │ │
  ├────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────┤
  │ 1 │Presedinte federatie │ 30 │
  ├────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────┤
  │ 2 │Secretar general federatie │ 25 │
  ├────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────┤
  │ │2.2. Functii de conducere din alte unităţi sportive │ │
  ├────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────┤
  │ │2.2.1. Cluburi │ │
  ├────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────┤
  │ 1 │Presedinte club │ 20 │
  ├────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────┤
  │ 2 │Vicepresedinte club │ 10 │
  ├────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────┤
  │ │2.2.2. Complex sportiv │ │
  ├────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────┤
  │ 1 │Sef complex sportiv │ 10 │
  ├────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────┤
  │ │ │Indemnizatia de │
  │ │ │ conducere în │
  │Nr. │ Functia │ procente din │
  │crt.│ │salariul de baza│
  │ │ │ - % - │
  │ │ ├────────────────┤
  │ │ │ limita maxima │
  ├────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────┤
  │ │ 3. Ministerul Transporturilor, Construcţiilor şi Turismului │ │
  ├────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────┤
  │ │3.1. Unităţi navale şi capitanii de porturi │ │
  ├────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────┤
  │ │ Functiile de conducere din unitatile navale şi capitaniile de │ │
  │ │ porturi │ 20 │
  ├────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────┤
  │ 1 │Capitan sef port │ 20 │
  ├────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────┤
  │ 2 │Sef grup scafandri │ 10 │
  ├────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────┤
  │ │3.2. Pentru activitatea de imersiune, desfăşurată potrivit │ │
  │ │prevederilor art. 8 lit. f) din Hotărârea Guvernului nr. 281/1993, │ │
  │ │se acordă o indemnizatie de 3 lei/ora de scufundare. │ │
  ├────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────┤
  │ │3.3. Aviatie sportiva │ │
  ├────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────┤
  │ │3.3.1. Functiile de conducere specifice activităţii de zbor │ │
  ├────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────┤
  │ 1 │Comandant detasament zbor │ 50 │
  ├────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────┤
  │ 2 │Comandant aeroclub teritorial │ 50 │
  ├────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────┤
  │ 3 │Comandant adjunct aeroclub teritorial │ 30 │
  ├────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────┤
  │ 4 │Sef sector zbor aeroclub teritorial │ 15 │
  ├────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────┤
  │ │3.3.2. Functiile de conducere specifice activităţii tehnic │ │
  │ │ aeronautice │ │
  ├────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────┤
  │ 1 │Sef grupa lucrari - reparatii (LR) │ 30 │
  ├────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────┤
  │ 2 │Sef sector tehnic │ 15 │
  ├────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────┤
  │ │3.3.3. Functiile de conducere specifice activităţii │ │
  │ │operativ-aeronautice │ │
  ├────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────┤
  │ 1 │Director zbor │ 40 │
  ├────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────┤
  │ 2 │Director tehnic │ 40 │
  ├────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────┤
  │ 3 │Sef serviciu informare zbor - meteo - navigatie │ 30 │
  ├────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────┤
  │ │3.3.4. Indemnizatia de zbor pentru personalul navigant şi tehnic │ │
  │ │navigant profesionist, precum şi indemnizatia de exploatare pentru │ │
  │ │personalul tehnic aeronautic din Aeroclubul României │ │
  ├────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────┤
  │ │ Activitatea pentru care se acordă: │ Indemnizatia │
  ├────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────┤
  │ 1 │Misiuni prevăzute în Codul aerian │ 3 lei/ora de │
  │ │ │ zbor │
  ├────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────┤
  │ 2 │Misiuni prevăzute în Codul aerian │ 2 lei /start │
  ├────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────┤
  │ 3 │Salturi cu parasuta │ 8 lei /salt │
  ├────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────┤
  │ 4 │Lansarea la zbor a aeronavelor şi aterizari │2 lei/aterizare │
  └────┴────────────────────────────────────────────────────────────────────┴────────────────┘

  NOTĂ:
  1. Indemnizatia de zbor la baza pentru zboruri de acrobatie şi înaltă acrobatie aeriana va fi echivalata, astfel:
  1 ora zbor acrobatie = 2 ore zbor normal
  1 ora zbor înaltă acrobatie = 4 ore zbor normal
  Zborul în formatie este echivalent cu zborul de înaltă acrobatie.
  2. Indemnizatia de zbor la baza, acordată personalului navigant şi tehnic navigant profesionist, face parte din salariul de baza şi constituie baza de calcul pentru toate drepturile care se acordă în raport cu acesta.
  3. Criteriile pentru acordarea indemnizatiei de zbor şi de exploatare pe functii şi misiuni, în limitele prevăzute, precum şi majorarea cu până la 60% a indemnizatiei pentru zborurile ce se executa în condiţii deosebite se stabilesc de către Aeroclubul României.
  *Font 9*
  ┌────┬────────────────────────────────────────────────────────────────────┬────────────────┐
  │ │ │Indemnizatia de │
  │Nr. │ │ conducere în │
  │crt.│ Functia │ procente din │
  │ │ │salariul de baza│
  │ │ │ - % - │
  │ │ ├────────────────┤
  │ │ │ limita maxima │
  ├────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────┤
  │ │ 4. Ministerul Agriculturii, Pădurilor şi Dezvoltării Rurale │ │
  ├────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────┤
  │ │4.1. Functii de conducere din activitatea specifică │ │
  ├────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────┤
  │ 1 │Sef oficiu*), inspector sef*) │ 40 │
  ├────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────┤
  │ 2 │Sef statie, sef ferma, sef centru, sef circumscriptie │ 30 │
  ├────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────┤
  │ │*) Se utilizeaza la oficiile sau inspectoratele cu personalitate │ │
  │ │juridica, după caz. │ │
  ├────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────┤
  │ │4.2. Indemnizatii pentru indeplinirea unor sarcini, activităţi şi │ │
  │ │responsabilităţii suplimentare functiei de baza, care fac parte din │ │
  │ │salariul de baza │ │
  ├────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────┤
  │ │- Medicii veterinari incadrati în activităţile prevăzute în Anexa │10% din salariul│
  │ │nr. IV/7 la prezenta ordonanţă, autorizati sa exercite atribuţii de │ de baza al │
  │ │inspector al politiei sanitar-veterinare. │ functiei de │
  │ │ │ execuţie │
  │ │ │ indeplinite │
  ├────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────┤
  │ │Marimea concreta a sporului se stabileste de organul care îl │ │
  │ │autorizeaza. │ │
  ├────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────┤
  │ │ │Indemnizatia de │
  │Nr. │ │ conducere în │
  │crt.│ Functia │ procente din │
  │ │ │salariul de baza│
  │ │ │ - % - │
  │ │ ├────────────────┤
  │ │ │ limita maxima │
  ├────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────┤
  │ │ 5. Ministerul Mediului şi Gospodăririi Apelor │ │
  ├────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────┤
  │ │5.1. Functii de conducere din activitatea specifică │ │
  ├────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────┤
  │ 1 │Inspector sef*) │ 40 │
  ├────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────┤
  │ │*) Se utilizeaza la agentiile de supraveghere a protectiei mediului │ │
  ├────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────┤
  │ │ 6. Academia Română │ │
  ├────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────┤
  │ │6.1. Functii de conducere specifice din activitatea de cercetare │ │
  │ │stiintifica, dezvoltare tehnologica şi proiectare. │ │
  ├────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────┤
  │ 1 │Director institut │ 50 │
  ├────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────┤
  │ 2 │Director adjunct ştiinţific, director adjunct institut │ 40 │
  ├────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────┤
  │ 3 │Secretar ştiinţific, director centru │ 30 │
  ├────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────┤
  │ │ 7. Ministerul Muncii, Solidaritatii Sociale şi Familiei │ │
  ├────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────┤
  │ │7.1. Functii de conducere specifice în unitatile de perfectionare a │ │
  │ │personalului cu pregatire medie şi centre de calificare şi │ │
  │ │recalificare │ │
  ├────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────┤
  │ 1 │Director centru de perfectionare │ 30 │
  ├────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────┤
  │ 2 │Director adjunct centru de perfectionare │ 25 │
  ├────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────┤
  │ 3 │Director centru de calificare şi recalificare │ 30 │
  ├────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────┤
  │ 4 │Sef centru de calificare │ 15 │
  ├────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────┤
  │ │ │Indemnizatia de │
  │Nr. │ │ conducere în │
  │crt.│ Functia │ procente din │
  │ │ │salariul de baza│
  │ │ │ - % - │
  │ │ ├────────────────┤
  │ │ │ limita maxima │
  ├────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────┤
  │ │ C. Autoritatea vamala │ │
  ├────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────┤
  │ 1 │Sef birou vamal │ 30 │
  ├────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────┤
  │ 2 │Sef adjunct birou vamal │ 25 │
  ├────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────┤
  │ 3 │Sef tura, sef sector │ 20 │
  └────┴────────────────────────────────────────────────────────────────────┴────────────────┘


  Anexa VII/1
  (în ianuarie 2006)
  FUNCTII DE DEMNITATE PUBLICA ALESE
  Indemnizatiile persoanelor din cadrul organelor autorităţii publice, alese în functie potrivit prevederilor Constituţiei României
  *Font 9*
  ───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
  Nr. Functia Indemnizatia
  crt. - lei -
  ───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
                                      Presedintia României
   1 Preşedintele României 6.547
                                      Parlamentul României
   2 Preşedintele Senatului şi Preşedintele Camerei Deputatilor 6.041
   3 Vicepresedintii Senatului şi ai Camerei Deputatilor 5.565
   4 Secretarii şi Chestorii Senatului şi ai Camerei Deputatilor 5.238
   5 Presedintii comisiilor permanente ale Senatului şi Camerei Deputatilor 5.238
   6 Liderii grupurilor parlamentare ale Senatului şi Camerei Deputatilor 5.238
   7 Vicepresedintii comisiilor permanente ale Senatului şi Camerei Deputatilor 4.911
   8 Secretarii comisiilor permanente ale Senatului şi Camerei Deputatilor 4.851
   9 Senatori, deputati 4.792
  ───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────

  *
  * *
  Indemnizatiile prevăzute în prezenta anexa se aplică personalului care a fost salarizat potrivit anexei nr. II/1 la Legea nr. 154/1998.


  Anexa VII/2
  (în ianuarie 2006)
  FUNCTII DE DEMNITATE PUBLICA NUMITE
  Indemnizatiile persoanelor din cadrul organelor autorităţii publice, numite în functii potrivit legii
  ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
  Nr. Functia Indemnizatia
  crt. - lei -
  ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
                                 Guvernul României
    1 Prim-ministru 6.041
    2 Ministru de stat 5.565
    3 Ministru 5.238
    4 Ministru delegat 5.238
    5 Secretar de stat membru al Guvernului 4.792
    6 Secretar de stat 4.583
    7 Subsecretar de stat 3.869
                        Înaltă Curte de Casatie şi Justiţie
    8 Presedinte 6.041
    9 Vicepresedinte 5.327
   10 Presedinte de secţie 4.911
   11 Judecator 4.792
                               Curtea Constituţională
   12 Presedinte*) 6.041
   13 Judecator*) 5.327
                                Consiliul Legislativ
   14 Presedinte consiliu 5.238
   15 Presedinte de secţie 4.911
                                 Avocatul Poporului
   16 Avocatul poporului 5.238
                                 Curtea de Conturi
   17 Presedinte 6.041
   18 Vicepresedinte 5.327
   19 Presedinte de secţie 4.911
   20 Consilier conturi 4.792
                        Secretariatul general al Guvernului
   21 Secretar general al Guvernului 4.792
   22 Secretar general adjunct al Guvernului 4.583
   23 Consilier de stat 4.583
                            Administratia Prezidentiala
   24 Consilier prezidential 5.238
   25 Consilier de stat 4.583
                                Parlamentul României
   26 Secretar general la Camera Deputatilor şi la Senat 4.792
   27 Secretar general adjunct la Camera Deputatilor şi la Senat 4.583
                               Consiliul Concurentei
   28 Presedinte 6.041
   29 Vicepresedinte 5.327
   30 Consilier de concurenta 4.911
                       Consiliul Naţional al Audiovizualului
   31 Presedinte 5.238
   32 Membri 4.583
                            Cancelaria Primului-Ministru
   33 Seful Cancelariei Primului-Ministru 5.238
   34 Consilier de stat la Cancelaria Primului-Ministru 4.583
             Consiliul Naţional pentru Studierea Arhivelor Securitatii
   35 Presedinte 5.238
   36 Vicepresedinte 4.792
   37 Secretar al Consiliului 4.792
   38 Membri 4.583
  ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
      *) Se aplica şi prevederile pct. 42 ale art. I din Legea nr. 232/2004
     pentru modificarea şi completarea Legii nr. 47/1992 privind organizarea şi
     functionarea Curtii Constitutionale.

  *
  * *
  Indemnizatiile prevăzute în prezenta anexa se aplică personalului care a fost salarizat potrivit anexei nr. II/2 la Legea nr. 154/1998.


  Anexa VII/3
  (în ianuarie 2006)
  FUNCTII DE DEMNITATE PUBLICA ALESE DIN CADRUL ORGANELOR AUTORITĂŢII PUBLICE LOCALE
  Indemnizatii pentru persoanele alese în functie potrivit prevederilor Constituţiei României
  ┌────┬────────────────────────────────────────────────────────────┬────────────┐
  │Nr. │ Functia │Indemnizatia│
  │crt.│ │ - lei - │
  ├────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────┤
  │ │ PRIMARII ŞI CONSILII │ │
  ├────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────┤
  │ 1 │Primar general al Capitalei │ 5.238 │
  ├────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────┤
  │ 2 │Viceprimar al Capitalei │ 4.370 │
  ├────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────┤
  │ 3 │Presedinte al consiliului judetean (categoria I) │ 4.530 │
  ├────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────┤
  │ 4 │Presedinte al consiliului judetean (categoria II) │ 4.507 │
  ├────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────┤
  │ 5 │Vicepresedinte al consiliului judetean (categoria I) │ 4.070 │
  ├────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────┤
  │ 6 │Vicepresedinte al consiliului judetean (categoria II) │ 4.020 │
  ├────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────┤
  │ 7 │Primar de municipiu (cu peste 320.000 locuitori) │ 4.270 │
  ├────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────┤
  │ 8 │Primar de municipiu (categoria I) │ 3.907 │
  ├────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────┤
  │ 9 │Primar de municipiu (categoria II) │ 3.556 │
  ├────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────┤
  │ 10 │Primar de municipiu (categoria III) │ 3.283 │
  ├────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────┤
  │ 11 │Viceprimar de municipiu (cu peste 320.000 locuitori) │ 3.750 │
  ├────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────┤
  │ 12 │Viceprimar de municipiu (categoria I) │ 3.390 │
  ├────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────┤
  │ 13 │Viceprimar de municipiu (categoria II) │ 3.075 │
  ├────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────┤
  │ 14 │Viceprimar de municipiu (categoria III) │ 2.800 │
  ├────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────┤
  │ 15 │Primar de oras (categoria I) │ 3.020 │
  ├────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────┤
  │ 16 │Primar de oras (categoria II) │ 2.915 │
  ├────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────┤
  │ 17 │Primar de oras (categoria III) │ 2.837 │
  ├────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────┤
  │ 18 │Viceprimar de oras (categoria I) │ 2.500 │
  ├────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────┤
  │ 19 │Viceprimar de oras (categoria II) │ 2.400 │
  ├────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────┤
  │ 20 │Viceprimar de oras (categoria III) │ 2.350 │
  ├────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────┤
  │ 21 │Primar de comuna (cu peste 15.000 locuitori) │ 2.267 │
  ├────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────┤
  │ 22 │Primar de comuna (categoria I) │ 2.000 │
  ├────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────┤
  │ 23 │Primar de comuna (categoria II) │ 1.900 │
  ├────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────┤
  │ 24 │Primar de comuna (categoria III) │ 1.800 │
  ├────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────┤
  │ 25 │Viceprimar de comuna (cu peste 15.000 locuitori) │ 1.850 │
  ├────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────┤
  │ 26 │Viceprimar de comuna (categoria I) │ 1.700 │
  ├────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────┤
  │ 27 │Viceprimar de comuna (categoria II) │ 1.650 │
  ├────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────┤
  │ 28 │Viceprimar de comuna (categoria III) │ 1.600 │
  └────┴────────────────────────────────────────────────────────────┴────────────┘

  *
  * *
  Indemnizatiile prevăzute în prezenta anexa se aplică personalului care a fost salarizat potrivit anexei la Ordonanţa de urgenta a Guvernului nr. 108/2005 privind unele măsuri în domeniul salarizarii persoanelor care ocupa functii de demnitate publică, alese şi numite, din administratia publică locala, aprobata cu modificari şi completari prin Legea nr. 331/2005.


  Anexa VIII
  (în ianuarie 2006)
  FUNCTII ASIMILATE CU FUNCTII DE DEMNITATE PUBLICA
  Indemnizatii pentru personalul din institutii publice din subordinea Guvernului
  ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
  Nr. Functia Indemnizatia
  crt. - lei -
  ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
                   Institutii publice din subordinea Guvernului*)
   1 Conducatorul institutiei 3.334
        (presedinte, director general, sef oficiu etc.)
   2 Adjunctul conducătorului institutiei 2.828
        (vicepresedinte, director general adjunct etc.)
  ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
      *) Instituţiile publice şi denumirile functiilor de conducere utilizate se
      stabilesc prin hotărâre a Guvernului.

  *
  * *
  Indemnizatiile prevăzute în prezenta anexa se aplică personalului care a fost salarizat potrivit anexei nr. III la Legea nr. 154/1998.


  Anexa I a
  (la 01.02.2006)
  ADMINISTRATIA PUBLICA CENTRALA DE SPECIALITATE
  (ministere, alte organe de specialitate din subordinea Guvernului ori a ministerelor, serviciile Administraţiei Prezidentiale*1), aparatul de lucru al Guvernului şi aparatul Parlamentului României)
  I. Salarii de baza pentru functii de specialitate*)
  A. Functii de conducere
  ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
   Nr. Functia Nivelul Salariul de baza - lei -
   crt. studiilor
  ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
    1 Secretar general S 2.522
    2 Secretar general adjunct S 2.270
  ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────

  NOTĂ: Se utilizeaza în ministere şi în alte organe centrale de specialitate.
  B. Functii de execuţie
  *Font 9*
  ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
                                                                              Salariul de baza
  Nr. Functia Nivelul - lei -
  crt. studiilor ───────────────-
                                                                              minim maxim
  ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
                           a) Functii de execuţie pe grade profesionale
    1 Consilier, expert, inspector de specialitate, revizor
        contabil, auditor; gradul IA S 548 1.250
    2 Consilier, expert, inspector de specialitate, revizor
        contabil, auditor; gradul I S 499 1.094
    3 Consilier, expert, inspector de specialitate, revizor
        contabil, auditor; gradul II S 459 991
    4 Referent de specialitate, inspector de specialitate,
        revizor contabil; gradul III S 444 888
    5 Referent de specialitate, inspector de specialitate,
        revizor contabil; gradul IV S 435 797
    6 Referent, inspector, revizor contabil; debutant S 414 -
    7 Tehnician-economist, secretar superior, referent,
        interpret relatii, interpret profesional, subinginer;
        gradul IA SSD 451 1.094
    8 Tehnician-economist, secretar superior, referent,
        interpret relatii, interpret profesional, subinginer;
        gradul I SSD 444 888
    9 Tehnician-economist, secretar superior, referent,
        interpret relatii, interpret profesional, subinginer;
        gradul II SSD 435 797
   10 Tehnician-economist, secretar superior, referent,
        interpret relatii, interpret profesional, subinginer;
        gradul III SSD 427 721
   11 Tehnician-economist, secretar superior, referent,
        interpret relatii, interpret profesional, subinginer;
        debutant SSD 392 -
             b) Functii de execuţie pe grade profesionale din serviciile de contencios
   12 Consilier juridic gradul IA S 548 1.250
   13 Consilier juridic gradul I S 499 1.094
   14 Consilier juridic gradul II S 459 991
   15 Consilier juridic gradul III S 444 888
   16 Consilier juridic gradul IV S 435 797
   17 Consilier juridic debutant S 414 -
                           c) Functii de execuţie pe trepte profesionale
   18 Referent IA M 451 637
   19 Referent I M 444 554
   20 Referent II M 435 515
   21 Referent III M 427 451
   22 Referent IV M 419 429
   23 Referent debutant M 390 -
  ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
      *) Salariile de baza stabilite pentru functiile prevăzute la cap. I. lit. B se
      utilizeaza şi pentru salarizarea functiilor de alta specialitate decat cele specifice
      din cadrul altor institutii centrale, precum şi pentru salarizarea personalului din
      aparatul propriu al prefecturilor, al consiliilor judetene şi al Consiliului General
      al Municipiului Bucureşti, cu excepţia secretarilor prevăzuţi la cap. II din Anexa
      nr. II.

  II. Salarii de baza pentru functii de conducere şi de execuţie de specialitate specifice serviciilor Parlamentului, Administraţiei Prezidentiale*1), Guvernului, Inaltei Curti de Casatie şi Justiţie, Parchetului de pe lângă Înaltă Curte de Casatie şi Justiţie, Curtii Constitutionale, Consiliului Legislativ, Consiliului Concurentei, Avocatului Poporului, Curtii de Conturi şi Consiliului Naţional al Audiovizualului
  A. Functii de conducere specifice
  ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
  Nr. Functia Nivelul Salariul de baza
  crt. studiilor - lei -
  ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
   1 Sef departament, director general S 2.177
  ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────

  B. Functii de execuţie de specialitate specifice
  ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
                                                                  Salariul de baza
  Nr. Functia*) Nivelul - lei -
  crt. studiilor ─────────────────
                                                                 minim maxim
  ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
    2 Sef birou senatorial, sef cabinet S 499 1.094
    3 Sef birou senatorial, stenodactilograf, sef
        cabinet, referent SSD 419 914
    4 Sef birou senatorial, stenodactilograf, sef
        cabinet, referent M 411 797
    5 Sef birou senatorial, stenodactilograf, sef
        cabinet, referent PL 411 914
    6 Director de cabinet S 847 1.991
    7 Consilier S 847 1.991
    8 Expert S 821 1.813
    9 Consultant S 561 1.222
   10 Secretar cabinet, secretar dactilograf M 411 669
  ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
      *) Se utilizeaza şi pentru cabinetul demnitarului.
      *1) Administratia Prezidentiala poate aplica pentru salariaţii săi, prin
      analogie, prevederile legale în vigoare, referitoare la sporuri, indiferent
      de natura lor. Ordonatorul principal de credite va stabili, în mod concret,
      salariaţii care urmeaza sa beneficieze de sporuri, cuantumul acestora,
      precum şi condiţiile de acordare, cu incadrarea în cheltuielile de personal
      aprobate prin buget.

  III. Functii specifice unor ministere
  1. MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE
  a) Functii specifice din aparatul propriu şi din unitatile teritoriale
  Garda financiară - personal militarizat
  ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
  Nr. Functia Nivelul Salariul de baza - lei -
  crt. studiilor
  ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
   1 Comisar general S 2.295
  ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
  ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────-
  Nr. Nivelul Salariul de baza - lei -
  crt. Functia studiilor ────────────────────────
                                                          minim maxim
  ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
                                Functii de execuţie
                    a) Functii de execuţie pe grade profesionale
    1 Comisar principal IA S 548 1.250
    2 Comisar principal I S 499 1.094
    3 Comisar principal II S 459 991
    4 Comisar principal III S 444 888
    5 Comisar principal IV S 435 863
    6 Comisar debutant S 414 -
    7 Comisar principal I S.S.D. 444 991
    8 Comisar principal II S.S.D. 435 888
    9 Comisar principal III S.S.D. 427 797
   10 Comisar debutant S.S.D. 392 -
                   b) Functii de execuţie pe trepte profesionale
   11 Comisar IA M 451 669
   12 Comisar I M 435 593
   13 Comisar II M 427 541
   14 Comisar III M 419 490
   15 Comisar debutant M 390 -
  ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
                                    Audit intern
  ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
  Nr. Nivelul Salariul de baza - lei -
  crt. Functia studiilor ────────────────────────
                                                          minim maxim
  ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
   1 Auditor - ofiter S 1.271 1.793
   2 Auditor - expert S 886 1.407
   3 Auditor - inspector S 628 1.150
   4 Auditor - asistent S 499 1.022
  ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────

  b) Functii specifice din serviciile publice deconcentrate.
  Functii de execuţie pe trepte profesionale specifice unităţilor subordonate Ministerului Finanţelor Publice
  ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
  Nr. Nivelul Salariul de baza - lei -
  crt. Functia studiilor ────────────────────────
                                                          minim maxim
  ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
   1 Casier trezorier I M 427 516
   2 Casier trezorier II; agent fiscal,
        operator rol, numarator bani; I M; G 419 452
   3 Casier trezorier, agent fiscal,
        operator rol, numarator bani; M; G 390 -
        debutant
  ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────

  2. MINISTERUL ECONOMIEI ŞI COMERTULUI
  ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
  Nr. Nivelul Salariul de baza - lei -
  crt. Functia studiilor ────────────────────────
                                                          minim maxim
  ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
                    a) Functii de execuţie pe grade profesionale
   1 Ministru consilier S 548 2.007*)
   2 Consilier economic S 515 1.095
   3 Secretar economic I S 468 992
   4 Secretar economic II S 435 888
   5 Secretar economic III S 427 797
  ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
     *) Cuprinde şi indemnizatia de conducere.
                   b) Functii de execuţie pe trepte profesionale
   1 Referent transmitere I M 435 555
   2 Referent transmitere II M 427 503
   3 Referent transmitere III M 419 452
   4 Referent debutant M 390 -
  ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────

  3. AGENTIA NAŢIONALA PENTRU SPORT
  Functii de execuţie
  ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
                                                                  Salariul de baza
  Nr. Functia Nivelul - lei -
  crt. studiilor ───────────────-
                                                                    minim maxim
  ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
               Functii de execuţie pe grade profesionale
   1 Instructor sportiv, referent sportiv; gradul I SSD 444 888
   2 Instructor sportiv, referent sportiv; gradul II SSD 435 797
   3 Instructor sportiv, referent sportiv; gradul III SSD 427 721
   4 Instructor sportiv, referent sportiv; debutant SSD 392 -
  ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────

  4. MINISTERUL ADMINISTRATIEI ŞI INTERNELOR
  Functii specifice Arhivelor Naţionale
  ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
  Nr. Nivelul Salariul de baza - lei -
  crt. Functia studiilor ────────────────────────
                                                          minim maxim
  ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
                    a) Functii de execuţie pe grade profesionale
    1 Arhivist gradul IA S 548 1.250
    2 Arhivist gradul I S 499 1.094
    3 Arhivist gradul II S 459 991
    4 Arhivist gradul III S 444 888
    5 Arhivist gradul IV S 435 797
    6 Arhivist debutant S 414 -
    7 Arhivist gradul IA SSD 451 1.094
    8 Arhivist gradul I SSD 444 888
    9 Arhivist gradul II SSD 435 797
   10 Arhivist gradul III SSD 427 721
   11 Arhivist debutant SSD 392 -
                   b) Functii de execuţie pe trepte profesionale
   12 Arhivar IA M 451 637
   13 Arhivar I M 444 554
   14 Arhivar II M 435 515
   15 Arhivar III M 427 451
   16 Arhivar debutant M 390 -
  ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────

  5. MINISTERUL SĂNĂTĂŢII PUBLICE
  Functii specifice din aparatul propriu şi din serviciile deconcentrate
  ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
                                                                 Salariul de baza
  Nr. Functia Nivelul - lei -
  crt. studiilor ----------------
                                                                minim maxim
  ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
      a) Functii de execuţie pe grade profesionale
   1. Asistent-sef S 548 1.250
   2. Asistent-sef SSD 486 1.048
       b) Functii de execuţie pe trepte profesionale
   3. Asistent-sef PL 454 918
   4. Asistent-sef M 444 843
  ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────

  ----------------
  Punctul 5 de la Cap. III din anexa nr. Ia a fost modificat de pct. 2 al articolului unic din LEGEA nr. 323 din 14 iulie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 624 din 19 iulie 2006.
  *
  * *
  Salariile de baza prevăzute în prezenta anexa se aplică personalului care a fost salarizat potrivit anexei nr. V la Legea nr. 154/1998.


  Anexa II a
  (la 01.02.2006)
  ADMINISTRATIA PUBLICA LOCALA
  Consilii, primarii şi servicii publice din subordinea acestora
  I. Salarii de baza pentru activitatea de specialitate
  Functii de execuţie
  ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
                                                                  Salariul de baza
  Nr. Functia Nivelul - lei -
  crt. studiilor ───────────────-
                                                                  minim maxim
  ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
                    a) Functii de execuţie pe grade profesionale
    1 Consilier, inspector de specialitate, revizor
        contabil, arhitect, auditor; gradul IA S 459 950
    2 Consilier, inspector de specialitate, revizor
        contabil, arhitect, auditor; gradul I S 451 839
    3 Referent de specialitate, inspector de
        specialitate, revizor contabil, arhitect; S 444 729
        gradul II
    4 Referent de specialitate, inspector de
        specialitate, revizor contabil, arhitect;
        gradul III S 435 661
    5 Referent, inspector, revizor contabil,
        arhitect; debutant S 414 -
    6 Conductor arhitect IA, referent IA, inspector
        IA, subinginer IA SSD 444 675
    7 Conductor arhitect I, referent I, inspector
        I, subinginer I SSD 435 583
    8 Conductor arhitect II, referent II, inspector
        II, subinginer II SSD 427 525
    9 Conductor arhitect, referent, subinginer,
        inspector; debutant SSD 392 -
     b) Functii de execuţie pe grade profesionale din serviciile de contencios
   10 Consilier juridic gradul IA S 548 1.059
   11 Consilier juridic gradul I S 499 950
   12 Consilier juridic gradul II S 451 839
   13 Consilier juridic gradul III S 444 729
   14 Consilier juridic gradul IV S 435 634
   15 Consilier juridic debutant S 414 -
                   c) Functii de execuţie pe trepte profesionale
   16 Referent, inspector; IA M 444 620
   17 Referent, inspector; I M 435 579
   18 Referent, inspector; II M 427 523
   19 Referent, inspector; III M 419 482
   20 Referent, inspector; debutant M 390 -
   21 Agent agricol I M 427 513
   22 Agent agricol II M; G 419 482
   23 Agent agricol III M; G 411 444
   24 Agent agricol debutant M; G 390 -
  ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────

  II. Salarii de baza pentru functii din aparatul consiliilor
  1. Consiliul General al Municipiului Bucureşti
  ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
  Nr. Functia Salariul de baza -lei -
  crt.
  ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
   1 Secretar 2.522
  ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────

  2. Consilii judetene
  ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
  Nr. Functia Salariul de baza - lei -
  crt. ────────────────────────-
                                                         Categoria I Categoria II
  ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
   2 Secretar 2.401 2.239
  ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────

  3. Consilii locale: municipale, orăşeneşti, comunale.
  ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
                                        Salariul de baza - lei -
  Nr. Functia ────────────────────────────────────────────────────────────
  crt. Cu peste Categoria
                        320.000 ──────────────────────────────────────
                      locuitori*) I II III
  ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
   3 Municipii
        - secretar 1.997 1.808 1.646 1.484
  ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
     *) Se aplica şi la sectoarele municipiului Bucureşti.
  ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
   4 Oraşe
        - secretar - 1.329 1.269 1.239
  ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
  ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
                                        Salariul de baza - lei -
  Nr. Functia ────────────────────────────────────────────────────────
  crt. Cu peste Categoria
                           15.000 ──────────────────────────────────────
                          locuitori I II III
                                               între între până la
                                            7.001-15.000 3.001-7.000 3.000
                                             locuitori locuitori locuitori
  ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
   5 Comune
        - secretar 1.234 990 930 900
  ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────

  NOTĂ:
  1. Stabilirea categoriilor judetelor, municipiilor şi oraşelor se face prin hotărâre a Guvernului.
  2. În cazul secretarului unităţilor administrativ-teritoriale, care în mod excepţional potrivit legii, are studii medii, salariul de baza prevăzut de prezenta ordonanţă, se diminueaza cu 10%.
  *
  * *
  Salariile de baza prevăzute în prezenta anexa se aplică personalului care a fost salarizat potrivit anexei nr. VI la Legea nr. 154/1998.


  Anexa III a
  (la 01.02.2006)
  CONSILIUL CONCURENTEI
  Salarii de baza pentru functiile de execuţie de specialitate specifice ale Consiliului Concurentei
  ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
  Nr. Nivelul Salariul de baza - lei -
  crt. Functia studiilor ────────────────────────
                                                          minim maxim
  ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
   1 Inspector de concurenta gradul I S 829 1.879
   2 Inspector de concurenta gradul II S 749 1.699
   3 Inspector de concurenta gradul III S 668 1.520
   4 Inspector de concurenta asistent S 483 1.092
  ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────

  *
  * *
  Salariile de baza prevăzute în prezenta anexa se aplică personalului care a fost salarizat potrivit anexei nr. IV/3 la Legea nr. 154/1998.


  Anexa IV/1 a
  (la 01.02.2006)
  CERCETARE
  UNITATI DE CERCETARE STIINTIFICA, DEZVOLTARE TEHNOLOGICA ŞI PROIECTARE
  Salarii de baza pentru functiile de specialitate din activitatea de cercetare stiintifica şi dezvoltare tehnologica
  ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
                                                                  Salariul de baza
  Nr. Functia Nivelul - lei -
  crt. studiilor ───────────────-
                                                                  minim maxim
  ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
                    a) Functii de execuţie pe grade profesionale
    1 Cercetator ştiinţific principal gradul I S 598 1.818
    2 Cercetator ştiinţific principal gradul II S 479 1.701
    3 Cercetator ştiinţific principal gradul III S 426 1.327
    4 Cercetator ştiinţific S 418 1.026
                 b) Functii de execuţie de specialitate neatestate
    5 Asistent de cercetare stiintifica S 411 808
    6 Asistent de cercetare stiintifica stagiar S 391 -
                c) Functii de execuţie auxiliare din activitatea de
                   cercetare stiintifica, pe trepte profesionale
    7 Asistent I M 411 645
    8 Asistent II M 404 550
    9 Asistent III M 395 509
   10 Asistent stagiar M 369 -
  ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────

  NOTĂ:
  Functiile prevăzute la pozitiile nr. 1 - 4, utilizate în unitatile de cercetare stiintifica ale Academiei Române, sunt echivalate cu functiile didactice din învăţământul superior, după cum urmeaza: cercetator ştiinţific principal gradul I cu profesor universitar; cercetator ştiinţific principal gradul II cu conferentiar universitar; cercetator ştiinţific principal gradul III cu sef de lucrari (lector universitar) şi cercetator ştiinţific cu asistent universitar.
  *
  * *
  Salariile de baza prevăzute în prezenta anexa se aplică personalului care a fost salarizat potrivit anexei nr. VII/3 la Legea nr. 154/1998.


  Anexa IV/2 a
  (la 01.02.2006)
  CULTURA
  UNITATI DE CULTURA
  I. Salarii de baza pentru functiile de specialitate din unitatile teatrale, muzicale şi de cinematografie
  II. Salarii de baza pentru functiile de specialitate din presa, edituri, informare documentara
  ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
                                                                  Salariul de baza
  Nr. Functia Nivelul - lei -
  crt. studiilor ────────────────
                                                                  minim maxim
  ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
        a) Functii de execuţie pe grade profesionale
   1 Redactor de rubrica, redactor, lector,
        publicist comentator, corespondent în
        strainatate; S
           gradul IA 434 1.006
           gradul I 426 755
           gradul II 418 667
           gradul III 411 617
           debutant 391 -
   2 Sef agentie publicitate, administrator
        (publicatii, editura), reporter
        (fotoreporter, corespondent local); S
           gradul I*) 426 730
           gradul II 418 655
           gradul III 411 604
           debutant 391 -
   3 Secretar (tehnic) de redactie, documentarist,
        traducator, caricaturist, desenator artistic,
        corector, tehnoredactor; S
           gradul I 426 718
           gradul II 418 655
           gradul III 411 617
           debutant 391 -
   4 Redactor, secretar de redactie; S.S.D.
           gradul I 418 667
           gradul II 411 617
           gradul III 404 529
           debutant 370 -
        b) Functii de execuţie pe trepte profesionale
   5 Redactor, secretar (tehnic) de redactie,
        documentarist, traducator, caricaturist,
        desenator artistic, corector, tehnoredactor; M
           treapta IA 411 617
           treapta I 404 541
           treapta II 395 504
           debutant 369 -
   6 Laborant foto, retusor foto, fotograf; M; G
           treapta I 411 529
           treapta II 404 467
           treapta III 395 429
           debutant 369 -
  ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
  _______
      *) Nivelul de salarizare nu se aplică functiilor de administrator
         (publicatii, editura).

  III. Salarii de baza pentru functiile de specialitate din muzee şi biblioteci
  Functii de execuţie
  ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
                                                                  Salariul de baza
  Nr. Functia Nivelul - lei -
  crt. studiilor ────────────────
                                                                  minim maxim
  ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
       a) Functii de execuţie pe grade profesionale
   1 Muzeograf, restaurator, conservator,
        bibliograf, bibliotecar, arheolog, arhitect; S
           gradul I A 426 1.006
           gradul I 418 692
           gradul II 411 629
           debutant 391 -
   2 Biolog, fizician, chimist; principal S 558 989
        Biolog, fizician, chimist; specialist 485 781
        Biolog, fizician, chimist 425 651
        Biolog, fizician, chimist; debutant 404 -
   3 Sociolog, psiholog; principal S 436 774
        Sociolog, psiholog 428 709
        Sociolog, psiholog; debutant 408 -
   4 Muzeograf, restaurator, conservator,
        bibliograf, bibliotecar-arhivist,
        bibliotecar; S.S.D.
           gradul I 418 755
           gradul II 411 617
           gradul III 404 529
           debutant 370 -
        b) Functii de execuţie pe trepte profesionale
   5 Bibliotecar P.L.
           treapta I 411 683
           treapta II 404 578
           treapta III 395 515
           debutant 369 -
   6 Restaurator*), conservator, trezorier,
        gestionar custode sala; M
           treapta I 411 617
           treapta II 404 541
           treapta III 395 504
           debutant 369 -
   7 Bibliotecar M
           treapta IA 411 617
           treapta I 404 541
           treapta II 395 504
           debutant 369 -
   8 Supraveghetor muzeu, manuitor carte M; G 388 429
  ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
  ________
      *) În instituţiile muzeale din domeniul traditiei populare pot fi
         incadrati şi absolventi ai învăţământului gimnazial şi profesional.

  IV. Salarii de baza pentru functiile de specialitate din case de cultura, camine culturale şi alte institutii de cultura
  ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
                                                                  Salariul de baza
  Nr. Functia Nivelul - lei -
  crt. studiilor ────────────────
                                                                  minim maxim
  ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
        a) Functii de execuţie pe grade profesionale
   1 Referent; S
           gradul I 426 718
           gradul II 418 655
           gradul III 411 617
           debutant 391 -
   2 Referent; S.S.D.
           gradul I 418 667
           gradul II 411 617
           gradul III 404 529
           debutant 370 -
        b) Functii de execuţie pe trepte profesionale
   3 Referent;
           treapta IA 411 617
           treapta I 404 541
           treapta II 395 504
           debutant 369 -
  ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────

  NOTĂ:
  1. Persoanele incadrate în unitatile de cultura, care au rezultate valoroase în activitate, pot ocupa în mod cu totul excepţional, în baza criteriilor elaborate de Ministerul Culturii şi Cultelor şi cu aprobarea nominala a ministrului culturii şi cultelor, functii de specialitate fără a avea studiile necesare postului.
  2. Salariile de baza pentru salariaţii teatrelor naţionale, ai celor la care spectacolele se desfăşoară preponderent în limba unei minoritati naţionale, operelor naţionale, muzeelor naţionale şi muzeele de importanţa naţionala stabilite potrivit legii, bibliotecilor naţionale, ai Bibliotecii Academiei Române şi ai Operei Maghiare din Cluj-Napoca, precum şi ai Filarmonicii "George Enescu" - Bucureşti, pentru activitatea de importanţa naţionala desfăşurată în aceste institutii, pot fi cu până la 20% mai mari, în limita fondului de salarii aprobat prin buget, cu excepţia personalului de specialitate artistica din cadrul Filarmonicii "George Enescu" din Bucureşti care beneficiaza în continuare de prevederile Legii nr. 102/2004.
  3. Pe functiile noi introduse prin Ordonanţa Guvernului nr. 9/2005, aprobata cu modificari şi completari prin Legea nr. 112/2005, vor putea fi promovate persoanele incadrate în instituţiile publice respective, care indeplinesc condiţia de studii prevăzută pentru noile functii, în condiţiile art. 7 alin. (2) şi art. 8 din prezenta ordonanţă.
  *
  * *
  Salariile de baza prevăzute în prezenta anexa se aplică personalului care a fost salarizat potrivit anexei nr. VII/4 la Legea nr. 154/1998.


  Anexa IV/3 a
  (la 01.02.2006)
  CULTE
  Salarii de baza pentru personalul clerical*)
  Functii de execuţie
  ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
  Nr. Nivelul Salariul de baza - lei -
  crt. Functia studiilor ────────────────────────-
                                                         minim maxim
  ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
   1 Preot gradul I S 426 906
                     gradul II S 418 755
                     definitiv S 411 680
                     debutant S 391 -
   2 Preot gradul I M 404 655
                     definitiv M 395 629
                     debutant M 369 -
  ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
  _______
      *) Se utilizeaza pentru salarizarea personalului incadrat în unitatile
         bugetare.
         Condiţiile de ocupare a gradelor profesionale se stabilesc prin
         hotărâre a Guvernului.
         Ministerul Culturii şi Cultelor este autorizat sa certifice asimilarea
         functiilor de la alte culte cu cea de preot.

  *
  * *
  Salariile de baza prevăzute în prezenta anexa se aplică personalului care a fost salarizat potrivit anexei nr. VII/5 la Legea nr. 154/1998.


  Anexa IV/4 a
  (la 01.02.2006)
  SPORT
  UNITATI SPORTIVE
  I. Salariul de baza pentru functiile de specialitate din federatii sportive
  ───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
  Nr. Nivelul Salariul
  crt. Functia studiilor*) de baza
                                                                      - lei -
                                                                     ────────────
                                                                    minim maxim
  ───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
        a) Functii de execuţie pe grade profesionale
    1 Secretar federatie, antrenor federal, antrenor lot
        naţional**), expert sportiv; gradul IA 426 938
    2 Secretar federatie, antrenor federal, antrenor lot
        naţional**), expert sportiv; gradul I 418 803
    3 Secretar federatie, antrenor federal, antrenor lot
        naţional**), expert sportiv; gradul II 411 717
    4 Secretar federatie, antrenor federal, antrenor lot
        naţional**); gradul III, instructor sportiv
        gradul I 404 655
    5 Secretar federatie, antrenor federal; gradul IV,
        instructor sportiv gradul II 395 605
    6 Instructor sportiv debutant 369 -
         b) Functii de execuţie pe trepte profesionale
    7 Instructor sportiv I, referent I 411 605
    8 Instructor sportiv II, referent II 404 543
    9 Instructor sportiv III, referent III 395 507
   10 Instructor sportiv debutant 369 -
  ───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
  _______
     *) Nivelul studiilor şi condiţiile de ocupare a functiilor se stabilesc
        prin ordin al presedintelui Agentiei Naţionale pentru Sport.
    **) Se poate utiliza şi la cluburile sportive, cu aprobarea presedintelui
        Agentiei Naţionale pentru Sport.

  II. Salariul de baza pentru functiile de specialitate din alte unităţi sportive
  ───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
  Nr. Nivelul Salariul
  crt. Functia studiilor*) de baza
                                                                      - lei -
                                                                     ────────────
                                                                    minim maxim
  ───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
        Functii de execuţie pe categorii de clasificare**)
   1 Expert sportiv gradul I A 498 963
   2 Antrenor categoria I, expert sportiv gradul I 449 894
   3 Antrenor categoria II, expert sportiv gradul II 407 765
   4 Antrenor categoria III, referent sportiv gradul III 407 735
   5 Antrenor categoria IV, referent sportiv gradul IV 407 680
   6 Antrenor categoria V 407 606
   7 Antrenor debutant, referent sportiv debutant 407 -
  ───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
  ________
      *) Nivelul studiilor şi condiţiile de ocupare a functiilor se stabilesc
         prin ordin al presedintelui Agentiei Naţionale pentru Sport.
     **) Categoria de clasificare de antrenor corespunde gradului profesional.

  *
  * *
  Salariile de baza prevăzute în prezenta anexa se aplică personalului care a fost salarizat potrivit anexei nr. VII/6 la Legea nr. 154/1998.


  Anexa IV/5 a
  (la 01.02.2006)
  AUTORITATEA VAMALA
  DIRECTIA GENERALĂ A VAMILOR
  Salarii de baza pentru functiile de specialitate

  Capitolul I Aparatul central

  *Font 9*
  ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
  Nr. Nivelul Salariul de baza
  crt. Functia studiilor - lei -
                                                                           ─────────────────
                                                                            minim maxim
  ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
        a) Functii de execuţie pe grade profesionale
    1 Expert vamal S 706 1.652
    2 Inspector vamal, referent de specialitate; gradul IA S 601 1.406
    3 Inspector vamal, referent de specialitate; gradul I S 559 1.308
    4 Inspector vamal, referent de specialitate; gradul II S 517 1.209
    5 Inspector vamal, referent de specialitate; gradul III S 475 1.110
    6 Inspector vamal, referent de specialitate; gradul IV S 469 1.012
    7 Inspector vamal, referent de specialitate; debutant S 461 -
    8 Referent gradul I S.S.D. 486 1.136
    9 Referent gradul II S.S.D. 444 1.037
   10 Referent gradul III S.S.D. 435 938
   11 Referent debutant S.S.D. 428 -
        b) Functii de execuţie pe trepte profesionale
   12 Referent I A M 454 1.061
   13 Referent I M 418 962
   14 Referent II M 411 864
   15 Referent III M 404 766
   16 Referent IV M 395 667
   17 Referent debutant M 369 -
  ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────


  Capitolul II Directia Generală a Vamilor

  Directia de supraveghere şi control vamal, Directia de supraveghere pentru zonele vamale speciale
  Salarii de baza pentru functiile de specialitate
  *Font 9*
  ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
  Nr. Nivelul Salariul de baza
  crt. Functia studiilor - lei -
                                                                           ─────────────────
                                                                            minim maxim
  ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
       a) Functii de execuţie pe grade profesionale
    1 Expert vamal S 843 1.850
    2 Inspector vamal, referent de specialitate; gradul I A S 717 1.677
    3 Inspector vamal, referent de specialitate; gradul I S 675 1.579
    4 Inspector vamal, referent de specialitate; gradul II S 622 1.455
    5 Inspector vamal, referent de specialitate; gradul III S 570 1.332
    6 Inspector vamal, referent de specialitate; gradul IV S 560 1.209
    7 Inspector vamal, referent de specialitate; debutant S 553 -
    8 Referent gradul I S.S.D. 591 1.381
    9 Referent gradul II S.S.D. 538 1.258
   10 Referent gradul III S.S.D. 525 1.136
   11 Referent debutant S.S.D. 518 -
       b) Functii de execuţie pe trepte profesionale
   12 Referent I A M 559 1.308
   13 Referent I M 507 1.185
   14 Referent II M 465 1.086
   15 Referent III M 418 987
   16 Referent IV M 395 889
   17 Referent debutant M 369 -
  ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────


  Capitolul III Directia regionala vamala

  Salarii de baza pentru activitatea de specialitate
  *Font 9*
  ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
  Nr. Nivelul Salariul de baza
  crt. Functia studiilor - lei -
                                                                           ─────────────────
                                                                            minim maxim
  ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
        a) Functii de execuţie pe grade profesionale
    1 Expert vamal S 622 1.455
    2 Inspector vamal, referent de specialitate; gradul IA S 560 1.209
    3 Inspector vamal, referent de specialitate; gradul I S 475 1.110
    4 Inspector vamal, referent de specialitate; gradul II S 418 987
    5 Inspector vamal, referent de specialitate; gradul III S 411 889
    6 Inspector vamal, referent de specialitate; debutant S 391 -
    7 Referent gradul I S.S.D. 418 962
    8 Referent gradul II S.S.D. 411 864
    9 Referent gradul III S.S.D. 404 790
   10 Referent debutant S.S.D. 370 -
        b) Functii de execuţie pe trepte profesionale
   11 Referent I A M 418 864
   12 Referent I M 411 790
   13 Referent II M 404 717
   14 Referent III M 395 618
   15 Referent debutant M 369 -
  ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────


  Capitolul IV Birouri vamale

  Salarii de baza pentru activitatea de specialitate
  A. Functii de execuţie de categoria A
  ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
  Nr. Nivelul Salariul de baza - lei -
  crt. Functia studiilor ────────────────────────
                                                           minim maxim
  ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
                    a) Functii de execuţie pe grade profesionale
    1 Expert vamal S sau 559 1.308
                                           şcoala vamala
    2 Inspector vamal principal S sau 454 1.061
                                           şcoala vamala
    3 Inspector vamal gradul I S sau 426 962
                                           şcoala vamala
    4 Inspector vamal gradul II S sau 418 864
                                           şcoala vamala
    5 Inspector vamal gradul III S sau 411 766
                                           şcoala vamala
    6 Inspector vamal debutant S sau 391 -
                                           şcoala vamala
    7 Inspector vamal Şcoala vamala 418 876
                                              sau SSD
    8 Controlor vamal gradul I Şcoala vamala 411 766
                                              sau SSD
    9 Controlor vamal gradul II Şcoala vamala 404 667
                                              sau SSD
   10 Agent vamal debutant Şcoala vamala 370 -
                                              sau SSD
                   b) Functii de execuţie pe trepte profesionale
   11 Controlor vamal I M 411 790
   12 Controlor vamal II M 404 717
   13 Controlor vamal III M 395 618
   14 Controlor vamal debutant M 369 -
  ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────

  B. Functii de execuţie de categoria B
  ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
  Nr. Nivelul Salariul de baza
  crt. Functia studiilor - lei -
                                                                 ────────────────
                                                                   minim maxim
  ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
                        a) Functii de execuţie pe grade profesionale
    1 Inspector pentru datoria vamala principal S 454 1.061
    2 Inspector pentru datoria vamala gradul I S 426 962
    3 Inspector pentru datoria vamala gradul II S 418 864
    4 Inspector pentru datoria vamala gradul III S 411 766
    5 Inspector pentru datoria vamala debutant S 391 -
    6 Inspector pentru datoria vamala Şcoala vamala 418 876
                                                      sau SSD
    7 Controlor pentru datoria vamala gradul I Şcoala vamala 411 766
                                                      sau SSD
    8 Controlor pentru datoria vamala gradul II Şcoala vamala 404 667
                                                      sau SSD
    9 Controlor pentru datoria vamala debutant Şcoala vamala 370 -
                                                      sau SSD
                       b) Functii de execuţie pe trepte profesionale
   10 Controlor pentru datoria vamala I M 411 790
   11 Controlor pentru datoria vamala II M 404 717
   12 Controlor pentru datoria vamala III M 395 618
   13 Controlor pentru datoria vamala debutant M 369 -
  ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────

  *
  * *
  Salariile de baza prevăzute în prezenta anexa se aplică personalului care a fost salarizat potrivit anexei nr. VII/7 la Legea nr. 154/1998.


  Anexa IV/6 a
  (la 01.02.2006)
  NAVIGATIE
  UNITATI NAVALE ŞI CAPITANII DE PORTURI
  Salarii de baza pentru functiile de specialitate
  *Font 9*
  ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
  Nr. Nivelul Salariul de baza
  crt. Functia studiilor - lei -
                                                                           ─────────────────
                                                                            minim maxim
  ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
    1 Comandant instructor S 426 987
    2 Sef mecanic instructor S 418 717
        a) Functii de execuţie pe nave maritime
    3 Comandant S 426 901
    4 Sef mecanic S 418 729
    5 Capitan secund, sef mecanic secund, sef electrician S 411 618
    6 Ofiter punte, ofiter mecanic, ofiter electrician S 411 581
    7 Ofiter aspirant S 391 -
        b) Functii de execuţie pe nave portuare, tehnice, fluviale
    8 Capitan dragor M 404 605
    9 Capitan M 404 556
   10 Sef mecanic M 404 543
   11 Dragor-sef M 404 532
   12 Ofiter punte M 395 507
   13 Ofiter mecanic, ofiter electrician M 395 495
   14 Dragor M 388 458
   15 Ofiter punte, ofiter mecanic, ofiter electrician,
        dragor; aspirant M 369 -
        c) Functii de execuţie comune pe nave
   16 Sef statie RTG M 404 532
   17 Ofiter RTG I M 395 482
   18 Ofiter RTG II M 388 446
   19 Sef echipaj 388 519
   20 Conducator şalupă, sef timonier, ajutor ofiter mecanic 381 482
   21 Electrician, motorist, motopompist, timonier, marinar 381 458
   22 Electrician, motorist, motopompist, timonier, marinar;
        debutant 369 -
   23 Scafandru autonom 395 581
   24 Scafandru greu 388 532
   25 Scafandru debutant 369 -
        d) Functii de execuţie de specialitate din activitatea capitaniilor de porturi
                       - Functii de execuţie pe grade profesionale -
   26 Capitan de port specialist S 418 729
   27 Capitan de port gradul I S 411 614
                       - Functii de execuţie pe trepte profesionale -
   28 Capitan de port gradul II M 395 556
   29 Ofiter de port gradul I M 404 532
   30 Ofiter de port gradul II M 395 482
   31 Ofiter de port debutant M 369 -
  ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────

  Capitaniile de porturi vor putea utiliza şi functiile prevăzute la lit. a)-c) din prezenta anexa, în functie de dotare şi de atribuţiile acestora, stabilite conform prevederilor legale.
  NOTĂ:
  Criteriile şi condiţiile pentru ocuparea functiilor prevăzute în prezenta anexa se stabilesc prin ordin al ministrului transporturilor, construcţiilor şi turismului şi se utilizeaza de către toate unitatile, indiferent de subordonare.
  *
  * *
  Salariile de baza prevăzute în prezenta anexa se aplică personalului care a fost salarizat potrivit anexei nr. VII/8 la nr. 154/1998.


  Anexa IV/7 a
  (la 01.02.2006)
  AGRICULTURA
  LABORATOARE CENTRALE: PENTRU CONTROLUL CALITATII SEMINTELOR, PENTRU CONTROLUL SANITAR-VETERINAR DE DIAGNOSTIC, PENTRU CONTROLUL ALIMENTELOR DE ORIGINE ANIMALA, PENTRU CONTROLUL STIINTIFIC AL PRODUSELOR BIOLOGICE ŞI MEDICAMENTELOR DE UZ VETERINAR, PENTRU CARANTINA FITOSANITARA, PRECUM ŞI UNITATI CU ŞI FARA PERSONALITATE JURIDICA SUBORDONATE DIRECTIILOR GENERALE PENTRU AGRICULTURA ŞI ALIMENTATIE, DIRECTIILOR SANITAR-VETERINARE JUDETENE
  Salarii de baza pentru functiile de specialitate
  *Font 9*
  ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
  Nr. Nivelul Salariul de baza
  crt. Functia studiilor - lei -
                                                                          ─────────────────
                                                                             minim maxim
  ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
        a) Functii de execuţie pe grade profesionale
    1 Inginer*), meteorolog (hidrolog, hidrogeolog,
        pedolog); expert S 434 987
    2 Inginer*), meteorolog (hidrolog, hidrogeolog,
        pedolog); gradul I S 426 691
    3 Inginer*), meteorolog (hidrolog, hidrogeolog,
        pedolog); gradul II S 418 605
    4 Inginer*), meteorolog (hidrolog, hidrogeolog,
        pedolog); gradul III S 411 581
    5 Inginer*), meteorolog (hidrolog, hidrogeolog,
        pedolog); debutant S 391 -
    6 Medic primar veterinar**) S 434 1.110
    7 Medic veterinar gradul I S 426 790
    8 Medic veterinar gradul II S 418 691
    9 Medic veterinar gradul III S 411 581
   10 Medic veterinar debutant S 391 -
   11 Subinginer, asistent veterinar, conductor tehnic; I S.S.D. 418 691
   12 Subinginer, asistent veterinar, conductor tehnic; II S.S.D. 411 556
   13 Subinginer, asistent veterinar, conductor tehnic; III S.S.D. 404 519
   14 Subinginer, asistent veterinar, conductor tehnic;
        debutant S.S.D. 370 -
        b) Functii de execuţie pe trepte profesionale
   15 Tehnician***), observator meteorolog (hidrolog,
        hidrogeolog); I A M 411 594
   16 Tehnician***), observator meteorolog (hidrolog,
        hidrogeolog); I M 404 507
   17 Tehnician***), observator meteorolog (hidrolog,
        hidrogeolog); II M 395 458
   18 Tehnician***), observator meteorolog (hidrolog,
        hidrogeolog); debutant M 369 -
   19 Asistent veterinar I, tehnician veterinar I A M 411 594
   20 Asistent veterinar II, tehnician veterinar I M 404 532
   21 Asistent veterinar III, tehnician veterinar II M 395 482
   22 Asistent veterinar, tehnician veterinar; debutant M 369 -
   23 Agent veterinar I Şcoala 395 458
                                                              profesionala
   24 Agent veterinar II Şcoala 388 408
                                                              profesionala
   25 Agent veterinar debutant Şcoala 370 -
                                                              profesionala
  ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
  _________
    *) Specialitatea functiei de inginer este cea care se regaseste
       în activitatea de baza a unităţii (agronomie, horticultura,
       zootehnie şi altele). Cu acelasi nivel pot fi salarizate şi
       functiile de biolog (chimist), dacă persoanele incadrate pe
       aceste functii desfăşoară activitate în specialitatea functiei.
   **) În functia de medic primar veterinar pot fi incadrate persoanele
       care au obţinut acest grad profesional pe baza examenului organizat
       de ministerele coordonatoare.
  ***) Specialitatea functiei de tehnician este cea care se regaseste în
       activitatea de baza a unităţii (agronomie, horticultura, zootehnie
       şi altele).

  *
  * *
  Salariile de baza prevăzute în prezenta anexa se aplică personalului care a fost salarizat potrivit anexei nr. VII/9 la Legea nr. 154/1998.


  Anexa IV/8 a
  (la 01.02.2006)
  OFICII DE CADASTRU ŞI ORGANIZARE A TERITORIULUI
  Salarii de baza pentru functiile de specialitate
  ───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
  Nr. Nivelul Salariul de baza - lei -
  crt. Functia studiilor ────────────────────────
                                                           minim maxim
  ───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
        a) Functii de execuţie pe grade profesionale
    1 Inginer cadastru gradul I A S 434 987
    2 Inginer cadastru gradul I S 426 691
    3 Inginer cadastru gradul II S 418 630
    4 Inginer cadastru gradul III S 411 581
    5 Inginer cadastru debutant S 391 -
    6 Subinginer cadastru I S.S.D. 418 691
    7 Subinginer cadastru II S.S.D. 411 594
    8 Subinginer cadastru III S.S.D. 404 519
    9 Subinginer cadastru debutant S.S.D. 370 -
        b) Functii de execuţie pe trepte profesionale
   10 Tehnician cadastru I A M 411 594
   11 Tehnician cadastru I M 404 507
   12 Tehnician cadastru II M 395 458
   13 Tehnician cadastru debutant M 369 -
   14 Operator cadastru I M; G 404 458
   15 Operator cadastru II M; G 395 408
   16 Operator cadastru debutant M; G 369 -
  ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────

  *
  * *
  Salariile de baza prevăzute în prezenta anexa se aplică personalului care a fost salarizat potrivit anexei nr. VII/10 la Legea nr. 154/1998.


  Anexa IV/9 a
  (la 01.02.2006)
  PROTECTIA MEDIULUI
  AGENTII DE PROTECTIE A MEDIULUI, ADMINISTRATIA REZERVATIEI BIOSFEREI "DELTA DUNARII"
  Salarii de baza pentru functiile de specialitate
  ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
                                                                      Salariul de
  Nr. Functia Nivelul baza - lei -
  crt. studiilor ─────────────
                                                                     minim maxim
  ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
       a) Functii de execuţie pe grade profesionale
   1. Inspector de specialitate expert, inginer expert*) S 434 987
   2. Inspector de specialitate, inginer*); gradul I S 426 691
   3. Inspector de specialitate, inginer*); gradul II S 418 605
   4. Inspector de specialitate, inginer*); gradul III S 411 581
   5. Inspector, inginer*); debutant S 391 -
   6. Subinginer I S.S.D. 418 691
   7. Subinginer II S.S.D. 411 556
   8. Subinginer III S.S.D. 404 519
   9. Subinginer debutant S.S.D. 370 -
       b) Functii de execuţie pe trepte profesionale
  10. Tehnician, observator condiţii mediu; IA**) M 411 594
  11. Tehnician, observator condiţii mediu; I**) M 404 507
  12. Tehnician, observator condiţii mediu; II**) M 395 458
  13. Tehnician, observator condiţii mediu; debutant**) M 369 -
  ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
  _______
     *) Specialitatea functiei de inginer este cea care se regaseste în
        activitatea de baza a unităţii.
        Cu acelasi nivel pot fi salarizate, în activitatea de baza, şi functiile
        de biolog, chimist, fizician şi altele, dacă persoanele incadrate pe
        aceste functii desfăşoară activitate în specialitatea functiei.
    **) Specialitatea functiilor de tehnician şi de observator condiţii mediu
        este cea care se regaseste în activitatea de baza a unităţii.

  *
  * *
  Salariile de baza prevăzute în prezenta anexa se aplică personalului care a fost salarizat potrivit anexei nr. VII/11 la Legea nr. 154/1998.


  Anexa IV/10 a
  (la 01.02.2006)
  AVIATIA SPORTIVA
  AEROCLUBUL ROMÂNIEI
  I. Salarii de baza pentru functiile de specialitate
  1. Personal navigant şi tehnic navigant profesionist
  Functii de execuţie
  ───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
  Nr. Nivelul Salariul de baza
  crt. Functia studiilor - lei -
                                                                 ────────────────
                                                                  minim maxim
  ───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
   1. Personal navigant şi tehnic navigant profesionist
        clasa I 426 987
        clasa a II-a 418 709
        clasa a III-a 411 618
        clasa a IV-a 404 581
        clasa a V-a 395 -
  ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
  _______
     *) Nivelul studiilor şi condiţiile de ocupare a functiilor se stabilesc
        prin ordin al ministrului transporturilor, construcţiilor şi turismului.

  2. Personal tehnic aeronautic
  ───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
  Nr. Nivelul Salariul de baza
  crt. Functia studiilor - lei -
                                                                 ────────────────
                                                                  minim maxim
  ───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
        a) Functii de execuţie pe clase profesionale
   1. Inginer de aviatie S
        clasa I 434 987
        clasa a II-a 426 704
        clasa a III-a 418 618
        clasa a IV-a 411 581
        debutant 391 -
   2. Tehnician de aviatie M
        clasa I 418 594
        clasa a II-a 411 543
        clasa a III-a 404 495
        clasa a IV-a 395 458
        debutant 369 -
   3. Mecanic de aviatie Şcoala tehnica
        clasa I de aviatie sau 426 630
        clasa a II-a echivalenta 418 543
        clasa a III-a 411 482
        clasa a IV-a 395 458
        debutant 369 -
   4. Mecanic pentru întreţinerea M;
        aparatelor de lansare la zbor (turn Şcoala
        de parasutism, automosor, plior profesionala
        parasute, deltaplanism, etc.)
        clasa I 418 594
        clasa a II-a 411 519
        clasa a III-a 404 482
        clasa a IV-a 395 458
        debutant 369 -
   5. Maistru de aviatie Şcoala de maistri
        clasa I aviatie 411 642
        clasa a II-a 404 594
        clasa a III-a 395 507
  ───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────

  3. Personal operativ aeronautic
  Functii de execuţie
  ───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
  Nr. Nivelul Salariul de baza
  crt. Functia studiilor - lei -
                                                                 ────────────────
                                                                  minim maxim
  ───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
        a) Functii de execuţie pe grade profesionale
   1 Meteorolog aeronautic specialist S
        gradul I 434 987
        gradul II 426 704
        gradul III 418 618
        gradul IV 411 581
        debutant 391 -
        b) Functii de execuţie pe trepte profesionale
   2 Meteorolog aeronautic M+curs
        I de calificare 404 532
        II 395 482
        debutant 369 -
   3 Controlor trafic dirijare M+curs
        I de calificare 404 594
        II 395 532
        III 388 482
   4 Controlor trafic operaţiuni auxiliare M+curs
        I de calificare 411 543
        II 404 495
        III 395 458
        debutant 369 -
  ───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────

  NOTA
  1. Criteriile de încadrare şi de avansare în clase a personalului navigant, tehnic navigant şi tehnic aeronautic şi, respectiv în grade şi trepte profesionale a personalului operativ aeronautic, se stabilesc prin ordin al ministrului transporturilor, construcţiilor şi turismului.
  2. În cazul pierderii licentei de zbor pentru calificarea deţinută, din cauze medicale, personalul navigant şi tehnic navigant profesionist îşi menţine incadrarea în clasa deţinută, ca instructor la sol.
  *
  * *
  Salariile de baza prevăzute în prezenta anexa se aplică personalului care a fost salarizat potrivit anexei nr. VII/12 la Legea nr. 154/1998.


  Anexa IV/11 a
  (la 01.02.2006)
  ASISTENŢA SOCIALA
  UNITATI DE ASISTENŢA SOCIALA ŞI UNITATI DE ASISTENŢA MEDICO-SOCIALA
  A. Salarii de baza pentru personalul de specialitate
  ───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
  Nr. Nivelul Salariul de
  crt. Functia studiilor baza - lei -
                                                                     ────────────
                                                                     minim maxim
  ───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
   1 Asistent social, psiholog, psihopedagog, logoped,
       kinetoterapeut, sociolog, educator specializat;
       principal S 436 774
   2 Asistent social, psiholog, psihopedagog, logoped,
       kinetoterapeut, sociolog, educator specializat S 428 709
   3 Asistent social, psiholog, psihopedagog, logoped,
       kinetoterapeut, sociolog, educator specializat;
       debutant S 408 -
   4 Medic primar S 630 1.283
   5 Medic specialist S 539 918
   6 Medic S 411 805
   7 Medic stagiar S 394 -
   8 Fiziokinetoterapeut, bioinginer medical; principal S 426 956
   9 Fiziokinetoterapeut, bioinginer medical; specialist S 418 755
  10 Fiziokinetoterapeut, bioinginer medical S 411 629
  11 Fiziokinetoterapeut, bioinginer medical; debutant S 391 -
  12 Profesor C.F.M principal S 436 774
  13 Profesor C.F.M, S 428 709
  14 Profesor C.F.M debutant S 408 -
  15 Asistent social, asistent medical***), educator
       puericultor, educator specializat; principal S.S.D. 428 746
  16 Asistent social, asistent medical***), educator
       puericultor, educator specializat S.S.D. 420 667
  17 Asistent social, asistent medical***), educator
       puericultor, educator specializat; debutant S.S.D. 386 -
  18 Profesor C.F.M. principal S.S.D. 428 735
  19 Profesor C.F.M. S.S.D. 420 650
  20 Profesor C.F.M. debutant S.S.D. 386 -
  21 Asistent social, asistent medical, educator
       puericultor, educator specializat, pedagog de
       recuperare; principal PL 420 735
  22 Asistent social, asistent medical, educator
       puericultor, educator specializat, pedagog de
       recuperare PL 412 657
  23 Asistent social, asistent medical, educator
       puericultor, educator specializat, pedagog de
       recuperare; debutant PL 385 -
  24 Asistent social, asistent medical*), educator
       puericultor; principal M 420 683
  25 Asistent social, asistent medical*), educator
       puericultor M 412 578
  26 Asistent social, asistent medical*), educator
       puericultor; debutant M 385 -
  27 Sora medicală principala**) M 410 615
  28 Sora medicală**) M 403 513
  29 Sora medicală debutanta**) M 375 -
  ───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
  __________
     *) Se aplica şi functiilor de educator specializat, lucrator social,
        instructor de educatie, instructor de ergoterapie, masor.
    **) Se aplica şi functiilor: oficiant medical, laborant cu liceul sanitar,
        operator registrator de urgenta, registrator medical, statistician
        medical, instructor C.F.M.
   ***) Se aplica urmatoarelor functii: asistent medical specialist; tehnician
        superior de radiologie radioterapie şi radiodiagnostic; asistent medical
        specializat; asistent de fiziokinetoterapie; asistent medico-social.

  B. Salarii de baza pentru personalul auxiliar
  ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
                                                          Salariul de baza - lei -
  Nr. Functia Nivelul ────────────────────────
  crt. studiilor minim maxim
  ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
   1 Infirmiera, agent D.D.D. G 391 407
   2 Infirmiera, agent D.D.D.; debutant G 372 -
   3 Brancardier, baies, namolar, G 384 407
        spalatoreasa, ingrijitoare
  ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────

  NOTA
  Personalul medico-sanitar din Institutul Naţional de Expertiza Medicală şi Recuperare a Capacităţii de Muncă se salarizeaza potrivit prevederilor aplicabile personalului de specialitate medico-sanitar şi personalului de specialitate din compartimentele paraclinice medico sanitare din unitatile clinice, institutele şi centrele medicale, preluand după caz şi alte functii din domeniul unităţilor sanitare, altele decat cele clinice.


  Anexa V/1 a
  (la 01.02.2006)
  FUNCTII DE EXECUŢIE DIN ALTE UNITATI BUGETARE DE SUBORDONARE CENTRALA, PRECUM ŞI DIN COMPARTIMENTELE DE CONTABILITATE, FINANCIAR, APROVIZIONARE, INVESTITII DIN ACTIVITĂŢILE CUPRINSE IN ANEXELE IV/1-IV/11 ŞI DIN UNITATILE DE INVATAMANT
  I. Salarii de baza pentru activitatea de specialitate
  *Font 9*
  ───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
  Nr. Nivelul Salariul de baza
  crt. Functia studiilor - lei -
                                                                            ────────────────
                                                                              minim maxim
  ───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
        a) Functii de execuţie pe grade profesionale
    1 Consilier, expert, inspector de specialitate, auditor;
        gradul I, inginer, economist; specialist IA S 459 906
    2 Referent de specialitate, inspector de
        specialitate, auditor; gradul II, economist,
        referent, inginer; gradul I S 451 724
    3 Referent de specialitate, inspector de
        specialitate; gradul III, economist,
        referent, inginer; gradul II S 444 674
    4 Referent de specialitate, inspector de
        specialitate; gradul IV, economist,
        referent, inginer; gradul III S 435 623
    5 Referent, inspector, inginer, economist;
        debutant S 414 -
    6 Referent, subinginer, conductor arhitect,
        arhivist, tehnician-economist; I S.S.D. 426 653
    7 Referent, subinginer, conductor arhitect,
        arhivist, tehnician-economist; II S.S.D. 417 603
    8 Referent, subinginer, conductor arhitect,
        arhivist, tehnician-economist; III S.S.D. 410 538
    9 Referent, subinginer, conductor arhitect,
        arhivist, tehnician-economist; debutant S.S.D. 376 -
        b) Functii de execuţie pe grade profesionale din serviciile de contencios
   10 Consilier juridic gradul IA S 459 906
   11 Consilier juridic gradul I S 451 724
   12 Consilier juridic gradul II S 444 674
   13 Consilier juridic gradul III S 435 623
   14 Consilier juridic debutant S 414 -
        c) Functii de execuţie pe trepte profesionale
   15 Tehnician, merceolog, contabil, referent; IA M 444 567
   16 Tehnician, merceolog, contabil, referent; I M 435 521
   17 Tehnician, merceolog, contabil, referent; II M 427 471
   18 Tehnician, merceolog, contabil, referent; III M 419 431
   19 Tehnician, merceolog, contabil, referent; debutant M 390 -
  ───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────

  II. Unităţi de perfectionare a personalului cu pregatire superioara
  Salarii de baza pentru functiile de specialitate
  ───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
  Nr. Nivelul Salariul de baza - lei -
  crt. Functia studiilor ────────────────────────
                                                          minim maxim
  ───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
                     Functii de execuţie pe grade profesionale
   1 Expert-consultant IA S 451 906
   2 Expert-consultant I S 444 792
   3 Expert-consultant II S 435 702
  ───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────

  III. Unităţi de perfectionare a personalului cu pregatire medie şi centre de calificare şi recalificare
  Salarii de baza pentru functiile de specialitate
  ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
  Nr. Nivelul Salariul de baza - lei -
  crt. Functia studiilor ─────────────────────────
                                                          minim maxim
  ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
        a) Functii de execuţie pe grade profesionale
   1 Expert gradul I S 451 792
   2 Expert gradul II S 444 679
   3 Expert gradul III S 435 623
   4 Expert debutant S 414 -
        b) Functii de execuţie pe trepte profesionale
   5 Instructor I M 414 594
   6 Instructor II M 407 508
   7 Instructor III M 399 465
   8 Instructor debutant M 372 -
  ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────

  NOTA
  Salariile de baza prevăzute în prezenta anexa se aplică şi functiilor de specialitate din şcoala populara de arta.
  IV. Proiectare
  Salarii de baza pentru functiile de specialitate
  ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
  Nr. Nivelul Salariul de baza - lei -
  crt. Functia studiilor ────────────────────────
                                                           minim maxim
  ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
        a) Functii de execuţie pe grade profesionale
    1 Proiectant gradul I S 459 882
    2 Proiectant gradul II S 451 770
    3 Proiectant gradul III S 444 668
    4 Proiectant gradul IV S 435 612
    5 Proiectant debutant S 414 -
    6 Subinginer cartograf I S.S.D. 426 653
    7 Subinginer cartograf II S.S.D. 417 598
    8 Subinginer cartograf III S.S.D. 410 522
    9 Subinginer cartograf debutant S.S.D. 376 -
        b) Functii de execuţie pe trepte profesionale
   10 Tehnician proiectant I M 414 594
   11 Tehnician proiectant II*) M 407 508
   12 Tehnician proiectant III*) M 399 465
   13 Tehnician proiectant debutant*) M 372 -
  ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
  ______
      *) Salariul de baza prevăzut pentru aceasta functie se utilizeaza şi la
         functia de desenator tehnic cartograf.

  V. Unităţi de informatica
  Salarii de baza pentru functiile de specialitate
  ───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
  Nr. Nivelul Salariul
  crt. Functia studiilor de baza
                                                                       - lei -
                                                                     ────────────
                                                                     minim maxim
  ───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
        a) Functii de execuţie pe grade profesionale
    1 Analist, programator, inginer de sistem; IA S 468 906
    2 Analist, programator, inginer de sistem; I S 459 860
    3 Analist, programator, inginer de sistem; II S 451 770
    4 Analist, programator, inginer de sistem; III S 444 668
    5 Analist, programator, inginer de sistem; IV S 435 612
    6 Analist, programator, inginer de sistem; debutant S 414 -
    7 Informatician, conductor tehnic; I S.S.D. 426 653
    8 Informatician, conductor tehnic; II S.S.D. 417 598
    9 Informatician, conductor tehnic; III S.S.D. 410 522
   10 Informatician, conductor tehnic; debutant S.S.D. 376 -
        b) Functii de execuţie pe trepte profesionale
   11 Analist (programator) ajutor IA M 422 594
   12 Analist (programator) ajutor I M 414 550
   13 Analist (programator) ajutor II M 407 496
   14 Analist (programator) ajutor III M 399 454
   15 Analist (programator) debutant M 372 -
   16 Operator, controlor date; I M 422 550
   17 Operator, controlor date; II M 414 496
   18 Operator, controlor date; III M 407 454
   19 Operator, controlor date; IV M 399 414
   20 Operator, controlor date; debutant M 372 -
  ───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────

  VI. Administratia publică locala
  Servicii publice de salvamont din subordinea consiliilor judetene şi locale
  Salarii de baza pentru functiile specifice din serviciile publice de salvamont
  ───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
  Nr. Nivelul Salariul de baza - lei -
  crt. Functia studiilor*) ───────────────────────
                                                          minim maxim
  ───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
   1 Salvator montan gradul I 434 854
   2 Salvator montan gradul II 418 641
   3 Salvator montan gradul III 418 530
  ───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
  _______
      *) Nivelul studiilor şi condiţiile de ocupare a functiilor se stabilesc
         prin ordin comun al ministrului transporturilor, construcţiilor şi
         turismului şi al ministrului administraţiei şi internelor.

  NOTA
  1. Pentru activitatea desfăşurată în condiţii de incordare psihică foarte ridicata, personalul incadrat pe functia de salvator montan beneficiaza de un spor de până la 25% din salariul de baza.
  2. Categoriile de personal, condiţiile de acordare şi marimea concreta a sporului pentru incordare psihică, în limita prevăzută la pct. 1, se stabilesc de către ordonatorii principali de credite, cu incadrarea în cheltuielile de personal prevăzute în bugetul aprobat.
  *
  * *
  Salariile de baza prevăzute în prezenta anexa se aplică personalului care a fost salarizat potrivit anexei nr. VIII/1 la Legea nr. 154/1998.


  Anexa V/2a
  (la 01.02.2006)
  ALTE FUNCTII COMUNE DIN SECTORUL BUGETAR
  Salarii de baza pentru personalul din
  activitatea de secretariat-administrativ, gospodarire,
  întreţinere-reparatii şi de deservire*1)
  Functii de execuţie pe trepte profesionale
  ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
                                                                 Salariul de baza
  Nr. Functia Nivelul - lei -
  crt. studiilor ----------------
                                                                minim maxim
  ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
   1. Stenodactilograf I A*) M 411 561
   2. Stenodactilograf I M 404 475
   3. Stenodactilograf II M 395 435
   4. Stenodactilograf debutant M 369 -
   5. Secretar-dactilograf, dactilograf; I A*) M 404 527
   6. Secretar-dactilograf, dactilograf; I M; G 395 465
   7. Secretar-dactilograf, dactilograf; II M; G 388 424
   8. Secretar-dactilograf, dactilograf; debutant M; G 369 -
   9. Secretar, secretar-dactilograf; I**) M; G 395 447
   10. Secretar, secretar-dactilograf; II**) M; G 388 407
   11. Secretar, secretar-dactilograf; debutant**) M; G 369 -
   12. Administrator I M 404 566
   13. Administrator II M 395 515
   14. Administrator III M 388 465
   15. Sef depozit I M 395 510
   16. Sef depozit II M 388 465
   17. Casier, magaziner; I M 395 498
   18. Casier, magaziner; II M; G 388 447
   19. Casier, magaziner; debutant M; G 369 -
   20. Functionar, arhivar; I M 404 487
   21. Functionar, arhivar; II M 395 447
   22. Functionar, arhivar; III M 388 407
   23. Functionar, arhivar; debutant M 369 -
   24. Sef formatie paza, pompieri 381 447
   25. Portar, paznic, pompier, ingrijitor, guard,
       bufetier, manipulant bunuri, curier; I 388 404
   26. Portar, paznic, pompier, ingrijitor, guard,
       bufetier, manipulant bunuri, curier; II 381 395
   27. Maistru I 395 550
   28. Maistru II 388 510
   29. Sofer***) 388 651
   30. Muncitor calificat I 426 538
   31. Muncitor calificat II 418 510
   32. Muncitor calificat III 411 475
   33. Muncitor calificat IV 404 447
   34. Muncitor calificat V 395 412
   35. Muncitor calificat VI 388 404
   36. Muncitor necalificat 381 395
  ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
    *1) Se utilizeaza în administratia publică şi în unitatile subordonate
        acesteia, finantate parţial sau integral de la bugetul de stat.
    *) Se utilizeaza în ministere şi în celelalte institutii centrale ale
       administraţiei publice.
   **) Se utilizeaza în activitatea de secretariat-administrativ din unitatile
       bugetare.
  ***) Se utilizeaza în Parlament, în ministere şi în celelalte institutii
       centrale ale administraţiei publice.

  NOTĂ:
  În unitatile bugetare din subordinea ministerelor şi a celorlalte institutii ale administraţiei publice, incadrarea soferilor se face ţinându-se seama şi de autovehiculul pe care îl deservesc, potrivit echivalarii categoriilor de calificare cu treptele profesionale, elaborata de Ministerul Muncii, Solidaritatii Sociale şi Familiei.
  *
  * *
  Salariile de baza prevăzute în prezenta anexa se aplică personalului care a fost salarizat potrivit anexei nr. VIII/2 la Legea nr. 154/1998
  .
  ------------
  Anexa nr. V/2a a fost modificata de pct. 4 al articolului unic din LEGEA nr. 323 din 14 iulie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 624 din 19 iulie 2006.


  Anexa VI/2 a
  (la 01.02.2006)
  INDEMNIZATII DE CONDUCERE SPECIFICE
  *Font 9*
  ┌────┬──────────────────────────────────────────────────────────────────────-┬────────────────┐
  │ │ │Indemnizatia de │
  │ │ │ conducere în │
  │Nr. │ │ procente din │
  │crt.│ Functia │salariul de baza│
  │ │ │ - % - │
  │ │ ├────────────────┤
  │ │ │ limita maxima │
  ├────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────-┼────────────────┤
  │ │A. Serviciile Parlamentului, Administraţiei Prezidentiale, Guvernului, │ │
  │ │ Inaltei Curti de Casatie şi Justiţie, Parchetului de pe lângă Înaltă │ │
  │ │ Curte de Casatie şi Justiţie, Curtii Constitutionale, Consiliului │ │
  │ │ Legislativ, Consiliului Concurentei, Avocatului Poporului, Curtii de │ │
  │ │ Conturi şi Consiliului Naţional al Audiovizualului │ │
  ├────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────-┼────────────────┤
  │ 1 │Sef departament, director general │ 55 │
  ├────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────-┼────────────────┤
  │ 2 │Director, sef sector, sef compartiment │ 50 │
  ├────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────-┼────────────────┤
  │ 3 │Director adjunct, sef sector adjunct, sef compartiment adjunct │ 40 │
  ├────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────-┼────────────────┤
  │ 4 │Sef serviciu, sef secţie │ 30 │
  ├────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────-┼────────────────┤
  │ 5 │Sef birou, sef oficiu, sef atelier │ 25 │
  ├────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────-┼────────────────┤
  │ │ B. Ministere, alte organe de specialitate, precum şi unitatile │ │
  │ │ teritoriale de specialitate din subordinea acestora │ │
  ├────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────-┼────────────────┤
  │ │a) aparatul propriu │ │
  ├────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────-┼────────────────┤
  │ │1. Ministerul Finanţelor Publice │ │
  ├────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────-┼────────────────┤
  │ │1.1. Garda Financiară - aparatul central │ │
  ├────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────-┼────────────────┤
  │ 1 │Comisar general adjunct │ 50 │
  ├────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────-┼────────────────┤
  │ 2 │Comisar sef divizie │ 30 │
  ├────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────-┼────────────────┤
  │ │2. Ministerul Educatiei şi Cercetarii │ │
  ├────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────-┼────────────────┤
  │ │ │Indemnizatia de │
  │ │ │ conducere în │
  │Nr. │ Functia*) │ procente din │
  │crt.│ │salariul de baza│
  │ │ │ - % - │
  │ │ ├────────────────┤
  │ │ │ minim maxim │
  ├────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────-┼────────────────┤
  │ 1 │Inspector general │ 45 55 │
  ├────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────-┼────────────────┤
  │ 2 │Inspector principal de specialitate │ 45 50 │
  ├────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────-┴────────────────┤
  │ │*) Se calculeaza conform art. 51, alin. (1) din Legea nr. 128/1997. │
  ├────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────-┬────────────────┤
  │ │ │Indemnizatia de │
  │ │ │ conducere în │
  │Nr. │ │ procente din │
  │crt.│ Functia │salariul de baza│
  │ │ │ - % - │
  │ │ +────────────────+
  │ │ │ limita maxima │
  ├────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────-┼────────────────┤
  │ │b) servicii publice descentralizate │ │
  ├────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────-┼────────────────┤
  │ │1. Ministerul Finanţelor Publice │ │
  ├────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────-┼────────────────┤
  │ │1.1. Garda Financiară - aparatul teritorial │ │
  ├────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────-┼────────────────┤
  │ 1 │Comisar sef secţie │ 40 │
  ├────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────-┼────────────────┤
  │ 2 │Comisar sef secţie adjunct │ 30 │
  ├────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────-┼────────────────┤
  │ 3 │Comisar sef secţie divizie │ 25 │
  ├────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────-┼────────────────┤
  │ │1.2. Direcţii generale ale finanţelor publice │ │
  ├────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────-┼────────────────┤
  │ │- Administratia finanţelor publice a municipiului │ │
  ├────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────-┼────────────────┤
  │ 1 │Director administratie financiară │ 40 │
  ├────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────-┼────────────────┤
  │ 2 │Director adjunct administratie financiară │ 30 │
  ├────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────-┼────────────────┤
  │ │- Administratia finanţelor publice a orasului │ │
  ├────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────-┼────────────────┤
  │ 3 │Sef administratie │ 30 │
  ├────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────-┼────────────────┤
  │ │- Administratia finanţelor publice a comunei │ │
  ├────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────-┼────────────────┤
  │ 4 │Sef administratie │ 25 │
  ├────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────-┼────────────────┤
  │ │ │Indemnizatia de │
  │ │ │ conducere în │
  │Nr. │ │ procente din │
  │crt.│ Functia │salariul de baza│
  │ │ │ - % - │
  │ │ ├────────────────┤
  │ │ │ minim maxim │
  ├────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────-┼────────────────┤
  │ │2. Ministerul Educatiei şi Cercetarii │ │
  ├────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────-┼────────────────┤
  │ │2.1. Inspectoratul scolar*) │ │
  ├────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────-┼────────────────┤
  │ 1 │Inspector scolar general │ 45 55 │
  ├────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────-┼────────────────┤
  │ 2 │Inspector scolar general adjunct │ 35 45 │
  ├────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────-┼────────────────┤
  │ 3 │Inspector scolar de specialitate │ 30 40 │
  ├────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────-┼────────────────┤
  │ 4 │Inspector scolar │ 25 30 │
  ├────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────-┴────────────────┤
  │ │*) Se calculeaza conform art. 51, alin. (1) din Legea nr. 128/1997. │
  ├────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────-┬────────────────┤
  │ │ │Indemnizatia de │
  │ │ │ conducere în │
  │Nr. │ │procente din │
  │crt.│ Functia │salariul de baza│
  │ │ │ - % - │
  │ │ ├────────────────┤
  │ │ │ limita maxima │
  ├────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────-┼────────────────┤
  │ │c) aparatul propriu al administraţiei publice locale şi │ │
  │ │serviciile publice din subordinea acesteia │ │
  ├────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────-┴────────────────┤
  │ │ 1. Prefecturi, consilii judetene, Primaria Municipiului Bucureşti şi │
  │ │ Consiliul General al Municipiului Bucureşti şi sectoarele municipiului │
  │ │ Bucureşti, consilii locale │
  │ │ │
  │ ├──────────────────────────────────────────────────────────────────────-┬────────────────+
  │ │1.1. La nivel de judet, la municipiul Bucureşti şi la sectoarele │ │
  │ │municipiului Bucureşti, la municipiile de categoria I │ │
  ├────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────-┼────────────────┤
  │ 1 │Sef departament*), arhitect sef**) │ 55 │
  ├────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────-┼────────────────┤
  │ 2 │Arhitect - sef adjunct***) │ 50 │
  ├────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────-┼────────────────┤
  │ 3 │Sef filiala, sef corp control comercial I │ 30 │
  ├────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────-┼────────────────┤
  │ 4 │Sef corp control comercial II │ 25 │
  ├────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────-┼────────────────┤
  │ │1.2. La nivel de municipii, altele decat cele de categoria I şi la oras│ │
  ├────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────-┼────────────────┤
  │ 1 │Sef corp control comercial I, arhitect-sef****) │ 30 │
  ├────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────-┼────────────────┤
  │ 2 │Sef corp control comercial II │ 25 │
  ├────+──────────────────────────────────────────────────────────────────────-┴────────────────┤
  │ │1.3. La nivel de comuna │
  ├────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────-┬────────────────┤
  │ 1 │Sef perceptie │ 25 │
  ├────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────-┼────────────────┤
  │ 2 │Sef birou │ 15 │
  ├────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────-┼────────────────┤
  │ │1.4. Indemnizatii pentru indeplinirea unor sarcini, activităţi şi │ │
  │ │responsabilităţii suplimentare functiei de baza, care fac parte din │ │
  │ │salariul de baza │ │
  ├────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────-┼────────────────┤
  │ 1 │Persoana cu responsabilitate în domeniul urbanismului şi amenajarii │ 15 │
  │ │teritoriului şi al autorizarii executarii lucrărilor de │ │
  │ │constructii*****) │ │
  ├────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────-┴────────────────┤
  │ │*) Se utilizeaza numai la Consiliul General al Municipiului Bucureşti. │
  │ │**) Se utilizeaza la nivel de judet, la Primaria Municipiului Bucureşti, la sectoarele │
  │ │Municipiului Bucureşti, şi la municipiile de toate categoriile. │
  │ │***) Se utilizeaza numai la Primaria Municipiului Bucureşti │
  │ │****) Se utilizeaza la oraşe. │
  │ │*****) Se utilizeaza la comune. │
  ├────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────-┬────────────────┤
  │ │d) din unităţi subordonate ministerelor şi altor organe de │ │
  │ │specialitate │ │
  ├────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────-┼────────────────┤
  │ │ │Indemnizatia de │
  │ │ │ conducere în │
  │Nr. │ │ procente din │
  │crt.│ Functia │salariul de baza│
  │ │ │ - % - │
  │ │ ├────────────────┤
  │ │ │ limita maxima │
  ├────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────-┼────────────────┤
  │ │1. Ministerul Culturii şi Cultelor │ │
  ├────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────-┼────────────────┤
  │ │1.1. Functiile de conducere din activitatea redactionala │ │
  ├────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────-┼────────────────┤
  │ 1 │Redactor-sef │ 40 │
  ├────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────-┼────────────────┤
  │ 2 │Redactor-sef adjunct │ 30 │
  ├────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────-┼────────────────┤
  │ 3 │Sef redactie, secretar general de redactie │ 25 │
  ├────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────-┼────────────────┤
  │ │1.2. Indemnizatii pentru indeplinirea unor sarcini sau activităţi │ │
  │ │suplimentare functiei de baza, care fac parte din salariul de baza │ │
  ├────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────-┼────────────────┤
  │ 1 │Artistii lirici opera, artistii lirici, coristii opera, coristii, │ 10 │
  │ │balerinii, artistii instrumentisti, instrumentistii, dansatorii, care │ │
  │ │desfăşoară activitate solistica. │ │
  ├────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────-┼────────────────┤
  │ 2 │Artistii instrumentisti şi instrumentistii care desfăşoară activitate │ 10 │
  │ │de sef de partida. │ │
  ├────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────-┼────────────────┤
  │ 3 │Dirijor, concert - maestru, solist concertist, solist instrumentist, │ 15 │
  │ │dirijor cor academic │ │
  ├────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────-┼────────────────┤
  │ │ 2. Agentia Naţionala pentru Sport │ │
  ├────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────-┼────────────────┤
  │ │2.1. Functii de conducere din federatii sportive │ │
  ├────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────-┼────────────────┤
  │ 1 │Presedinte federatie │ 30 │
  ├────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────-┼────────────────┤
  │ 2 │Secretar general federatie │ 25 │
  ├────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────-┼────────────────┤
  │ │2.2. Functii de conducere din alte unităţi sportive │ │
  ├────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────-┼────────────────┤
  │ │2.2.1. Cluburi │ │
  ├────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────-┼────────────────┤
  │ 1 │Presedinte club │ 20 │
  ├────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────-┼────────────────┤
  │ 2 │Vicepresedinte club │ 10 │
  ├────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────-┼────────────────┤
  │ │2.2.2. Complex sportiv │ │
  ├────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────-┼────────────────┤
  │ 1 │Sef complex sportiv │ 10 │
  ├────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────-┼────────────────┤
  │ │ │Indemnizatia de │
  │ │ │ conducere în │
  │Nr. │ │ procente din │
  │crt.│ Functia │salariul de baza│
  │ │ │ - % - │
  │ │ ├────────────────┤
  │ │ │ limita maxima │
  ├────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────-┼────────────────┤
  │ │ 3. Ministerul Transporturilor, Construcţiilor şi Turismului │ │
  ├────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────-┼────────────────┤
  │ │3.1. Unităţi navale şi capitanii de porturi │ │
  ├────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────-┼────────────────┤
  │ │Functiile de conducere din unitatile navale şi capitaniile de porturi │ │
  ├────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────-┼────────────────┤
  │ 1 │Capitan sef port │ 20 │
  ├────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────-┼────────────────┤
  │ 2 │Sef grup scafandri │ 10 │
  ├────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────-┼────────────────┤
  │ │3.2. Pentru activitatea de imersiune, desfăşurată potrivit prevederilor│ │
  │ │art. 8, lit. f) din Hotărârea Guvernului nr. 281/1993, se acordă o │ │
  │ │indemnizatie de 4 lei/ora de scufundare. │ │
  ├────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────-┼────────────────┤
  │ │3.3. Aviatie sportiva │ │
  ├────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────-┼────────────────┤
  │ │3.3.1. Functiile de conducere specifice activităţii de zbor │ │
  ├────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────-┼────────────────┤
  │ 1 │Comandant detasament zbor │ 50 │
  ├────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────-┼────────────────┤
  │ 2 │Comandant aeroclub teritorial │ 50 │
  ├────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────-┼────────────────┤
  │ 3 │Comandant adjunct aeroclub teritorial │ 30 │
  ├────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────-┼────────────────┤
  │ 4 │Sef sector zbor aeroclub teritorial │ 15 │
  ├────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────-┼────────────────┤
  │ │3.3.2. Functiile de conducere specifice activităţii tehnic-aeronautice │ │
  ├────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────-┼────────────────┤
  │ 1 │Sef grupa lucrari - reparatii (LR) │ 30 │
  ├────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────-┼────────────────┤
  │ 2 │Sef sector tehnic │ 15 │
  ├────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────-┼────────────────┤
  │ │3.3.3. Functiile de conducere specifice activităţii operativ - │ │
  │ │aeronautice │ │
  ├────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────-┼────────────────┤
  │ 1 │Director zbor │ 40 │
  ├────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────-┼────────────────┤
  │ 2 │Director tehnic │ 40 │
  ├────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────-┼────────────────┤
  │ 3 │Sef serviciu informare zbor - meteo - navigatie │ 30 │
  ├────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────-┼────────────────┤
  │ │3.3.4. Indemnizatia de zbor pentru personalul navigant şi tehnic │ │
  │ │navigant profesionist, precum şi indemnizatia de exploatare pentru │ │
  │ │personalul tehnic aeronautic din Aeroclubul României │ │
  ├────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────-┼────────────────┤
  │ │ Activitatea pentru care se acordă: │ Indemnizatia │
  │ │ │ limita maxima │
  ├────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────-┼────────────────┤
  │ 1 │Misiuni prevăzute în Codul aerian │40 lei/ora/zbor │
  ├────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────-┼────────────────┤
  │ 2 │Misiuni prevăzute în Codul aerian │30 lei/start sau│
  │ │ │ tur de pista │
  ├────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────-┼────────────────┤
  │ 3 │Salturi cu parasuta │ 90 lei/salt │
  ├────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────-┼────────────────┤
  │ 4 │Lansarea la zbor a aeronavelor şi aterizari │ 3 lei/lansare │
  │ │ │ sau aterizare │
  └────┴──────────────────────────────────────────────────────────────────────-┴────────────────┘

  NOTĂ:
  1. Indemnizatia de zbor la baza pentru zboruri de acrobatie şi înaltă acrobatie aeriana va fi echivalata, astfel:
  1 ora zbor acrobatie = 2 ore zbor normal
  1 ora zbor înaltă acrobatie = 4 ore zbor normal
  Zborul în formatie este echivalent cu zborul de înaltă acrobatie.
  2. Indemnizatia de zbor la baza, acordată personalului navigant şi tehnic navigant profesionist, face parte din salariul de baza şi constituie baza de calcul pentru toate drepturile care se acordă în raport cu acesta.
  3. Criteriile pentru acordarea indemnizatiei de zbor şi de exploatare pe functii şi misiuni, în limitele maxime prevăzute, precum şi majorarea cu până la 60% a indemnizatiei pentru zborurile ce se executa în condiţii deosebite se stabilesc prin decizia directorului general al Aeroclubului României. Valoarea indemnizatiei de zbor şi de exploatare pe functii şi misiuni va fi stabilita prin criterii, astfel încât sa nu depăşească alocatia bugetară pe anul în curs.
  *Font 9*
  ┌────┬──────────────────────────────────────────────────────────────────────-┬────────────────┐
  │ │ │Indemnizatia de │
  │ │ │ conducere în │
  │Nr. │ │ procente din │
  │crt.│ Functia │salariul de baza│
  │ │ │ - % - │
  │ │ ├────────────────┤
  │ │ │ limita maxima │
  ├────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────-┼────────────────┤
  │ │4. Ministerul Agriculturii, Pădurilor şi Dezvoltării Rurale │ │
  ├────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────-┼────────────────┤
  │ │4.1. Functii de conducere din activitatea specifică │ │
  ├────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────-┼────────────────┤
  │ 1 │Sef oficiu*), inspector sef*) │ 40 │
  ├────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────-┼────────────────┤
  │ 2 │Sef statie, sef ferma, sef centru, sef circumscriptie │ 30 │
  ├────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────-┴────────────────┤
  │ │*) Se utilizeaza la oficiile sau inspectoratele cu personalitate juridica, după caz. │
  ├────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
  │ │4.2. Indemnizatii pentru indeplinirea unor sarcini, activităţi şi responsabilităţii │
  │ │suplimentare functiei de baza, care fac parte din salariul de baza: │
  ├────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────-┬────────────────┤
  │ │- Medicii veterinari incadrati în activităţile prevăzute în Anexa │ 10% din │
  │ │nr. IV/7 la prezenta ordonanţă, autorizati sa exercite atribuţii de │salariul de baza│
  │ │inspector al politiei sanitar-veterinare. │ al functiei de │
  │ │ │ execuţie │
  │ │ │ indeplinite │
  ├────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────-┴────────────────┤
  │ │Marimea concreta a sporului se stabileste de organul care îl autorizeaza. │
  ├────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────-┬────────────────┤
  │ │ │Indemnizatia de │
  │ │ │ conducere în │
  │Nr. │ │ procente din │
  │crt.│ Functia │salariul de baza│
  │ │ │ - % - │
  │ │ ├────────────────┤
  │ │ │ limita maxima │
  ├────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────-┼────────────────┤
  │ │5. Ministerul Mediului şi Gospodăririi Apelor │ │
  ├────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────-┼────────────────┤
  │ │5.1. Functii de conducere din activitatea specifică │ │
  ├────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────-┼────────────────┤
  │ 1 │Inspector sef*) │ 40 │
  ├────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────-┴────────────────┤
  │ │*) Se utilizeaza la agentiile de supraveghere a protectiei mediului. │
  ├────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────-┬────────────────┤
  │ │6. Academia Română │ │
  ├────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────-┼────────────────┤
  │ │6.1. Functii de conducere specifice din activitatea de │ │
  │ │cercetare stiintifica, dezvoltare tehnologica şi proiectare. │ │
  ├────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────-┼────────────────┤
  │ 1 │Director institut │ 50 │
  ├────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────-┼────────────────┤
  │ 2 │Director adjunct ştiinţific, director adjunct institut │ 40 │
  ├────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────-┼────────────────┤
  │ 3 │Secretar ştiinţific, director centru │ 30 │
  ├────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────-┼────────────────┤
  │ │7. Ministerul Muncii, Solidaritatii Sociale şi Familiei │ │
  ├────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────-┼────────────────┤
  │ │7.1. Functii de conducere specifice în unitatile de perfectionare a │ │
  │ │personalului cu pregatire medie şi centre de calificare şi │ │
  │ │recalificare │ │
  ├────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────-┼────────────────┤
  │ 1 │Director centru de perfectionare │ 30 │
  ├────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────-┼────────────────┤
  │ 2 │Director adjunct centru de perfectionare │ 25 │
  ├────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────-┼────────────────┤
  │ 3 │Director centru de calificare şi recalificare │ 30 │
  ├────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────-┼────────────────┤
  │ 4 │Sef centru de calificare │ 15 │
  ├────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────-┼────────────────┤
  │ │ │Indemnizatia de │
  │ │ │ conducere în │
  │Nr. │ │ procente din │
  │crt.│ Functia │salariul de baza│
  │ │ │ - % - │
  │ │ ├────────────────┤
  │ │ │ limita maxima │
  ├────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────-┼────────────────┤
  │ │ C. Autoritatea vamala │ │
  ├────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────-┼────────────────┤
  │ 1 │Sef birou vamal │ 30 │
  ├────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────-┼────────────────┤
  │ 2 │Sef adjunct birou vamal │ 25 │
  ├────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────-┼────────────────┤
  │ 3 │Sef tura, sef sector │ 20 │
  └────┴──────────────────────────────────────────────────────────────────────-┴────────────────┘


  Anexa VII/1 a
  (la 01.02.2006)
  FUNCTII DE DEMNITATE PUBLICA ALESE
  Indemnizatiile persoanelor din cadrul organelor autorităţii publice, alese în functie potrivit prevederilor Constituţiei României
  ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
  Nr. Functia Indemnizatia
  crt. - lei -
  ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
                            Presedintia României
   1 Preşedintele României 6.875
                            Parlamentul României
   2 Preşedintele Senatului şi Preşedintele Camerei Deputatilor 6.344
   3 Vicepresedintii Senatului şi ai Camerei Deputatilor 5.844
   4 Secretarii şi Chestorii Senatului şi ai Camerei Deputatilor 5.500
   5 Presedintii comisiilor permanente ale Senatului şi Camerei
        Deputatilor 5.500
   6 Liderii grupurilor parlamentare ale Senatului şi Camerei
        Deputatilor 5.500
   7 Vicepresedintii comisiilor permanente ale Senatului şi
        Camerei Deputatilor 5.157
   8 Secretarii comisiilor permanente ale Senatului şi Camerei
        Deputatilor 5.094
   9 Senatori, deputati 5.032
  ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────

  Indemnizatiile prevăzute în prezenta anexa se aplică personalului care a fost salarizat potrivit anexei nr. II/1 la Legea nr. 154/1998.


  Anexa VII/2 a
  (la 01.02.2006)
  FUNCTII DE DEMNITATE PUBLICA NUMITE
  Indemnizatiile persoanelor din cadrul organelor autorităţii publice, numite în functii potrivit legii
  ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
  Nr. Functia Indemnizatia
  crt. - lei -
  ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
                             Guvernul României
    1 Prim - ministru 6.344
    2 Ministru de stat 5.844
    3 Ministru 5.500
    4 Ministru delegat 5.500
    5 Secretar de stat membru al Guvernului 5.032
    6 Secretar de stat 4.813
    7 Subsecretar de stat 4.063
                    Înaltă Curte de Casatie şi Justiţie
    8 Presedinte 6.344
    9 Vicepresedinte 5.594
   10 Presedinte de secţie 5.157
   11 Judecator 5.032
                           Curtea Constituţională
   12 Presedinte*) 6.344
   13 Judecator*) 5.594
                            Consiliul Legislativ
   14 Presedinte consiliu 5.500
   15 Presedinte de secţie 5.157
                             Avocatul Poporului
   16 Avocatul poporului 5.500
                             Curtea de Conturi
   17 Presedinte 6.344
   18 Vicepresedinte 5.594
   19 Presedinte de secţie 5.157
   20 Consilier conturi 5.032
                    Secretariatul general al Guvernului
   21 Secretar general al Guvernului 5.032
   22 Secretar general adjunct al Guvernului 4.813
   23 Consilier de stat 4.813
                        Administratia Prezidentiala
   24 Consilier prezidential 5.500
   25 Consilier de stat 4.813
                           Parlamentul României
   26 Secretar general la Camera Deputatilor şi la Senat 5.032
   27 Secretar general adjunct la Camera Deputatilor şi la Senat 4.813
                           Consiliul Concurentei
   28 Presedinte 6.344
   29 Vicepresedinte 5.594
   30 Consilier de concurenta 5.157
                   Consiliul Naţional al Audiovizualului
   31 Presedinte 5.500
   32 Membri 4.813
                      Cancelaria Primului - Ministru
   33 Seful Cancelariei Primului-Ministru 5.500
   34 Consilier de stat la Cancelaria Primului-Ministru 4.813
         Consiliul Naţional pentru Studierea Arhivelor Securitatii
   35 Presedinte 5.500
   36 Vicepresedinte 5.032
   37 Secretar al Consiliului 5.032
   38 Membri 4.813
  ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
  ---------
      *) Se aplica şi prevederile pct. 42 ale art. 1 din Legea nr. 232/2004
  pentru modificarea şi completarea Legii nr. 47/1992 privind organizarea şi
  functionarea Curtii Constitutionale.

  Indemnizatiile prevăzute în prezenta anexa se aplică personalului care a fost salarizat potrivit anexei nr. II/2 la Legea nr. 154/1998.


  Anexa VII/3 a
  (la 01.02.2006)
  FUNCTII DE DEMNITATE PUBLICA ALESE DIN CADRUL ORGANELOR AUTORITĂŢII PUBLICE LOCALE
  Indemnizatii pentru persoanele alese în functie potrivit prevederilor Constituţiei României
  ┌────┬────────────────────────────────────────────────────────────┬────────────┐
  │Nr. │ Functia │Indemnizatia│
  │crt.│ │ - lei - │
  ├────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────┤
  │ │ PRIMARII ŞI CONSILII │ │
  ├────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────┤
  │ 1 │Primar general al Capitalei │ 5.500 │
  ├────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────┤
  │ 2 │Viceprimar al Capitalei │ 4.589 │
  ├────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────┤
  │ 3 │Presedinte al consiliului judetean (categoria I) │ 4.757 │
  ├────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────┤
  │ 4 │Presedinte al consiliului judetean (categoria II) │ 4.733 │
  ├────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────┤
  │ 5 │Vicepresedinte al consiliului judetean (categoria I) │ 4.274 │
  ├────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────┤
  │ 6 │Vicepresedinte al consiliului judetean (categoria II) │ 4.221 │
  ├────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────┤
  │ 7 │Primar de municipiu (cu peste 320000 locuitori) │ 4.484 │
  ├────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────┤
  │ 8 │Primar de municipiu (categoria I) │ 4.103 │
  ├────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────┤
  │ 9 │Primar de municipiu (categoria II) │ 3.734 │
  ├────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────┤
  │ 10 │Primar de municipiu (categoria III) │ 3.448 │
  ├────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────┤
  │ 11 │Viceprimar de municipiu (cu peste 320.000 locuitori) │ 3.938 │
  ├────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────┤
  │ 12 │Viceprimar de municipiu (categoria I) │ 3.560 │
  ├────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────┤
  │ 13 │Viceprimar de municipiu (categoria II) │ 3.229 │
  ├────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────┤
  │ 14 │Viceprimar de municipiu (categoria III) │ 2.940 │
  ├────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────┤
  │ 15 │Primar de oras (categoria I) │ 3.171 │
  ├────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────┤
  │ 16 │Primar de oras (categoria II) │ 3.061 │
  ├────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────┤
  │ 17 │Primar de oras (categoria III) │ 2.979 │
  ├────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────┤
  │ 18 │Viceprimar de oras (categoria I) │ 2.625 │
  ├────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────┤
  │ 19 │Viceprimar de oras (categoria II) │ 2.520 │
  ├────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────┤
  │ 20 │Viceprimar de oras (categoria III) │ 2.468 │
  ├────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────┤
  │ 21 │Primar de comuna (cu peste 15.000 locuitori) │ 2.381 │
  ├────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────┤
  │ 22 │Primar de comuna (categoria I) │ 2.100 │
  ├────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────┤
  │ 23 │Primar de comuna (categoria II) │ 1.995 │
  ├────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────┤
  │ 24 │Primar de comuna (categoria III) │ 1.890 │
  ├────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────┤
  │ 25 │Viceprimar de comuna (cu peste 15.000 locuitori) │ 1.943 │
  ├────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────┤
  │ 26 │Viceprimar de comuna (categoria I) │ 1.785 │
  ├────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────┤
  │ 27 │Viceprimar de comuna (categoria II) │ 1.733 │
  ├────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────┤
  │ 28 │Viceprimar de comuna (categoria III) │ 1.680 │
  └────┴────────────────────────────────────────────────────────────┴────────────┘

  Indemnizatiile prevăzute în prezenta anexa se aplică personalului care a fost salarizat potrivit anexei la Ordonanţa de urgenta a Guvernului nr. 108/2005 privind unele măsuri în domeniul salarizarii persoanelor care ocupa functii de demnitate publică, alese şi numite, din administratia publică locala, aprobata cu modificari şi completari prin Legea nr. 331/2005.


  Anexa VIII a
  (la 01.02.2006)
  FUNCTII ASIMILATE CU FUNCTII DE DEMNITATE PUBLICA
  Indemnizatii pentru personalul din institutii publice din subordinea Guvernului
  ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
  Nr. Functia Indemnizatia
  crt. - lei -
  ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
                   Institutii publice din subordinea Guvernului*)
   1 Conducatorul institutiei 3.501
        (presedinte, director general, sef oficiu, etc.)
   2 Adjunctul conducătorului institutiei 2.970
        (vicepresedinte, director general adjunct, etc.)
  ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
  --------
      *) Instituţiile publice şi denumirile functiilor de conducere utilizate se
  stabilesc prin hotărâre a Guvernului.

  Indemnizatiile prevăzute în prezenta anexa se aplică personalului care a fost salarizat potrivit anexei nr. III la Legea nr. 154/1998.


  Anexa I b
  (la 01.09.2006)
  ADMINISTRATIA PUBLICA CENTRALA DE SPECIALITATE
  (ministere, alte organe de specialitate din subordinea Guvernului ori a ministerelor, serviciile Administraţiei Prezidentiale*1), aparatul de lucru al Guvernului şi aparatul Parlamentului României)
  ---------
  *1) Administratia Prezidentiala poate aplica pentru salariaţii săi, prin analogie, prevederile legale în vigoare, referitoare la sporuri, indiferent de natura lor. Ordonatorul principal de credite va stabili, în mod concret, salariaţii care urmeaza sa beneficieze de sporuri, cuantumul acestora, precum şi condiţiile de acordare, cu incadrarea în cheltuielile de personal aprobate prin buget.
  I. Salarii de baza pentru functii de specialitate*)
  --------
  *) Salariile de baza stabilite pentru functiile prevăzute la cap. I. lit. B se utilizeaza şi pentru salarizarea functiilor de alta specialitate decat cele specifice din cadrul altor institutii centrale, precum şi pentru salarizarea personalului din aparatul propriu al prefecturilor, al consiliilor judetene şi al Consiliului General al Municipiului Bucureşti, cu excepţia secretarilor prevăzuţi la cap. II din Anexa nr. II.
  A. Functii de conducere
  ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
  Nr. Functia Nivelul Salariul de baza
  crt. studiilor - lei -
  ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
   1 Secretar general S 2.674
   2 Secretar general adjunct S 2.407
  ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────

  NOTĂ: Se utilizeaza în ministere şi în alte organe centrale de specialitate.
  B. Functii de execuţie
  *Font 9*
  ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────-
  Nr. Salariul de baza
  crt. Functia Nivelul - lei -
                                                                      studiilor ────────────────
                                                                                  minim maxim
  ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────-
                           a) Functii de execuţie pe grade profesionale
   1 Consilier, expert, inspector de specialitate, revizor
        contabil, auditor; gradul IA S 581 1.325
   2 Consilier, expert, inspector de specialitate, revizor
        contabil, auditor; gradul I S 529 1.160
   3 Consilier, expert, inspector de specialitate, revizor
        contabil, auditor; gradul II S 487 1.051
   4 Referent de specialitate, inspector de specialitate, revizor
        contabil; gradul III S 471 942
   5 Referent de specialitate, inspector de specialitate, revizor
        contabil; gradul IV S 462 845
   6 Referent, inspector, revizor contabil; debutant S 439 -
   7 Tehnician-economist, secretar superior, referent, interpret
        relatii, interpret profesional, subinginer; gradul IA SSD 479 1.160
   8 Tehnician-economist, secretar superior, referent, interpret
        relatii, interpret profesional, subinginer; gradul I SSD 471 942
   9 Tehnician-economist, secretar superior, referent, interpret
        relatii, interpret profesional, subinginer; gradul II SSD 462 845
   10 Tehnician-economist, secretar superior, referent, interpret
        relatii, interpret profesional, subinginer; gradul III SSD 453 765
   11 Tehnician-economist, secretar superior, referent, interpret
        relatii, interpret profesional, subinginer; debutant SSD 416 -
             b) Functii de execuţie pe grade profesionale din serviciile de contencios
   12 Consilier juridic gradul I A S 581 1.325
   13 Consilier juridic gradul I S 529 1.160
   14 Consilier juridic gradul II S 487 1.051
   15 Consilier juridic gradul III S 471 942
   16 Consilier juridic gradul IV S 462 845
   17 Consilier juridic debutant S 439 -
                           c) Functii de execuţie pe trepte profesionale
   18 Referent IA M 479 676
   19 Referent I M 471 588
   20 Referent II M 462 546
   21 Referent III M 453 479
   22 Referent IV M 445 455
   23 Referent debutant M 414 -
  ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────-

  II. Salarii de baza pentru functii de conducere şi de execuţie de specialitate specifice serviciilor Parlamentului, Administraţiei Prezidentiale*1), Guvernului, Inaltei Curti de Casatie şi Justiţie, Parchetului de pe lângă Înaltă Curte de Casatie şi Justiţie, Curtii Constitutionale, Consiliului Legislativ, Consiliului Concurentei, Avocatului Poporului, Curtii de Conturi şi Consiliului Naţional al Audiovizualului
  --------
  *1) Administratia Prezidentiala poate aplica pentru salariaţii săi, prin analogie, prevederile legale în vigoare, referitoare la sporuri, indiferent de natura lor. Ordonatorul principal de credite va stabili, în mod concret, salariaţii care urmeaza sa beneficieze de sporuri, cuantumul acestora, precum şi condiţiile de acordare, cu incadrarea în cheltuielile de personal aprobate prin buget.
  A. Functii de conducere specifice
  *Font 9*
  ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────-
  Nr. Functia Nivelul Salariul de baza
  crt. studiilor - lei -
  ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────-
   1 Sef departament, director general S 2.308
  ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────-
      B. Functii de execuţie de specialitate specifice
  ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────-
  Nr. Salariul de baza
  crt. Functia*) Nivelul - lei -
                                                                      studiilor ────────────────
                                                                                  minim maxim
  ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────-
    2 Sef birou senatorial, sef cabinet S 529 1.160
    3 Sef birou senatorial, stenodactilograf, sef cabinet, referent SSD 445 969
    4 Sef birou senatorial, stenodactilograf, sef cabinet, referent M 436 845
    5 Sef birou senatorial, stenodactilograf, sef cabinet, referent PL 436 969
    6 Director de cabinet S 898 2.111
    7 Consilier S 898 2.111
    8 Expert S 871 1.922
    9 Consultant S 595 1.296
   10 Secretar cabinet, secretar dactilograf M 436 710
  ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────-
  ---------
      *) Se utilizeaza şi pentru cabinetul demnitarului.

  III. Functii specifice unor ministere
  1. MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE
  a) Functii specifice din aparatul propriu şi din unitatile teritoriale
  Garda financiară - personal militarizat
  5. MINISTERUL SĂNĂTĂŢII PUBLICE
  Functii specifice din aparatul propriu şi din serviciile deconcentrate
  ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
                                                                 Salariul de baza
  Nr. Functia Nivelul - lei -
  crt. studiilor ----------------
                                                                minim maxim
  ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
   a) Functii de execuţie pe grade profesionale
   1. Asistent-sef S 581 1.325
   2. Asistent-sef SSD 516 1.111
   b) Functii de execuţie pe trepte profesionale
   3. Asistent-sef PL 482 974
   4. Asistent-sef M 471 894"
  ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────

  ------------
  Punctul 5, Cap. III din anexa nr. Ib a fost modificat de pct. 5 al articolului unic din LEGEA nr. 323 din 14 iulie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 624 din 19 iulie 2006.
  Salariile de baza prevăzute în prezenta anexa se aplică personalului care a fost salarizat potrivit anexei nr. V la Legea nr. 154/1998


  Anexa II b
  (la 01.09.2006)
  ADMINISTRATIA PUBLICA LOCALA
  Consilii, primarii şi servicii publice din subordinea acestora
  I. Salarii de baza pentru activitatea de specialitate
  Functii de execuţie
  *Font 9*
  ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────-
  Nr. Salariul de baza
  crt. Functia Nivelul - lei -
                                                                      studiilor ────────────────
                                                                                 minim maxim
  ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────-
                           a) Functii de execuţie pe grade profesionale
   1 Consilier, inspector de specialitate, revizor contabil,
        arhitect, auditor; gradul IA S 487 1007
   2 Consilier, inspector de specialitate, revizor contabil,
        arhitect, auditor; gradul I S 479 890
   3 Referent de specialitate, inspector de specialitate, revizor
        contabil, arhitect; gradul II S 471 773
   4 Referent de specialitate, inspector de specialitate, revizor
        contabil, arhitect; gradul III S 462 701
   5 Referent, inspector, revizor contabil, arhitect; debutant S 439 -
   6 Conductor arhitect IA, referent IA, inspector IA,
        subinginer IA SSD 471 716
   7 Conductor arhitect I, referent I, inspector I, subinginer I SSD 462 618
   8 Conductor arhitect II, referent II, inspector II,
        subinginer II SSD 453 557
   9 Conductor arhitect, referent, subinginer, inspector; debutant SSD 416 -
             b) Functii de execuţie pe grade profesionale din serviciile de contencios
   10 Consilier juridic gradul I A S 581 1.123
   11 Consilier juridic gradul I S 529 1.007
   12 Consilier juridic gradul II S 479 890
   13 Consilier juridic gradul III S 471 773
   14 Consilier juridic gradul IV S 462 673
   15 Consilier juridic debutant S 439 -
                           c) Functii de execuţie pe trepte profesionale
   16 Referent, inspector; IA M 471 658
   17 Referent, inspector; I M 462 614
   18 Referent, inspector; II M 453 555
   19 Referent, inspector; III M 445 511
   20 Referent, inspector; debutant M 414 -
   21 Agent agricol I M 453 544
   22 Agent agricol II M; G 445 511
   23 Agent agricol III M; G 436 471
   24 Agent agricol debutant M; G 414 -
  ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────-

  II. Salarii de baza pentru functii din aparatul consiliilor
  1. Consiliul General al Municipiului Bucureşti
  *Font 9*
  ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
  Nr. Functia Salariul de baza
  crt. - lei -
  ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
   1 Secretar 2.674
  ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
      2. Consilii judetene
  ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
  Nr. Salariul de baza - lei -
  crt. Functia ────────────────────────-
                                                         Categoria I Categoria II
  ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
   2 Secretar 2.546 2.374
  ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
      3. Consilii locale: municipale, orăşeneşti, comunale.
  ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
                                                Salariul de baza - lei -
  Nr. ────────────────────────────────────────────
  crt. Functia Cu peste Categoria
                                        320.000 ──────────────────────────────-
                                      locuitori*) I II III
  ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
   3 Municipii
         - secretar 2.117 1.917 1.745 1.574
  ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
  ────────-
     *) Se aplica şi la sectoarele municipiului Bucureşti.
  ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
   4 Oraşe
         - secretar - 1.409 1.346 1.314
  ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
  ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
                                              Salariul de baza - lei -
                             ────────────────────────────────────────────────────-
                                                          Categoria
  Nr. Functia Cu peste ────────────────────────────────────
  crt. 15000 locuitori I II III
                                                 între între până la
                                              7.001-15.000 3.001-7.000 3.000
                                               locuitori locuitori locuitori
  ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
   5 Comune
        - secretar 1.309 1.050 986 954
  ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────

  NOTĂ:
  1. Stabilirea categoriilor judetelor, municipiilor şi oraşelor se face prin hotărâre a Guvernului.
  2. În cazul secretarului unităţilor administrativ-teritoriale, care în mod excepţional potrivit legii, are studii medii, salariul de baza prevăzut de prezenta ordonanţă, se diminueaza cu 10%.
  Salariile de baza prevăzute în prezenta anexa se aplică personalului care a fost salarizat potrivit anexei nr. VI la Legea nr. 154/1998.


  Anexa III b
  (la 01.09.2006)
  CONSILIUL CONCURENTEI
  Salarii de baza pentru functiile de execuţie de specialitate specifice ale Consiliului Concurentei
  ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
  Nr. Nivelul Salariul de baza - lei -
  crt. Functia studiilor ────────────────────────
                                                             minim maxim
  ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
   1 Inspector de concurenta gradul I S 879 1.992
   2 Inspector de concurenta gradul II S 794 1.801
   3 Inspector de concurenta gradul III S 709 1.612
   4 Inspector de concurenta asistent S 512 1.158
  ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────

  Salariile de baza prevăzute în prezenta anexa se aplică personalului care a fost salarizat potrivit anexei nr. IV/3 la Legea nr. 154/1998.


  Anexa IV/1 b
  (la 01.09.2006)
  CERCETARE
  UNITATI DE CERCETARE STIINTIFICA, DEZVOLTARE TEHNOLOGICA ŞI PROIECTARE
  Salarii de baza pentru functiile de specialitate din activitatea de cercetare stiintifica şi dezvoltare tehnologica
  *Font 9*
  ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────-
                                                                              Salariul de baza
  Nr. Nivelul - lei -
  crt. Functia studiilor ────────────────────-
                                                                              minim maxim
  ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────-
                           a) Functii de execuţie pe grade profesionale
    1 Cercetator ştiinţific principal gradul I S 634 1.928
    2 Cercetator ştiinţific principal gradul II S 508 1.804
    3 Cercetator ştiinţific principal gradul III S 452 1.407
    4 Cercetator ştiinţific