HOTĂRÂRE nr. 751 din 25 iulie 2012
privind modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 55/2008 pentru aprobarea Programului strategic privind supravegherea, controlul şi eradicarea turbării la vulpe în România
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 537 din 1 august 2012  În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată,
  Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

  Articolul I

  Hotărârea Guvernului nr. 55/2008 pentru aprobarea Programului strategic privind supravegherea, controlul şi eradicarea turbării la vulpe în România, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 55 din 24 ianuarie 2008, cu modificările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:
  1. Articolul 7 se modifică şi va avea următorul cuprins:
  "Art. 7. - (1) Programul de vaccinare orală se desfăşoară pe o perioadă de 10 ani, conform dispoziţiilor din cuprinsul deciziilor anuale ale Comisiei Europene, şi se realizează în două campanii anuale.
  (2) În situaţii epidemiologice deosebite, determinate de creşterea numărului focarelor de turbare la animale sălbatice şi domestice, Autoritatea Naţională Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor poate dispune aplicarea de vaccinări orale suplimentare faţă de vaccinările aplicate potrivit Programului prevăzut la alin. (1)."
  2. În anexa nr. 1, la capitolul I, punctul 3 se abrogă.
  3. În anexa nr. 1, la capitolul III punctul 2 litera c), subpunctul iii) se modifică şi va avea următorul cuprins:
  "iii) Institutul de Diagnostic şi Sănătate Animală şi Institutul pentru Controlul Produselor Biologice şi Medicamentelor de Uz Veterinar din subordinea Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor;"
  4. În anexa nr. 1, la capitolul III, punctul 3 se abrogă.
  5. În anexa nr. 2, la punctul III, după litera c) se introduc două noi litere, literele d) şi e), cu următorul cuprins:
  "d) centralizează şi raportează Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor datele referitoare la testele de laborator şi rezultatele acestora, aferente implementării Programului;
  e) analizează datele centralizate potrivit dispoziţiilor lit. d), transmite Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor concluziile rezultate din analiza efectuată şi stabileşte împreună cu această autoritate concluziile implementării fiecărei campanii din cadrul Programului."
  6. În anexa nr. 2, după punctul III se introduce un nou punct, punctul III^1, cu următorul cuprins:
  "III^1. Atribuţiile Institutului pentru Controlul Produselor Biologice şi Medicamentelor de Uz Veterinar, în vederea aplicării şi monitorizării Programului, sunt următoarele:
  a) prelevează probe de momeli vaccinale la recepţia şi în cursul distribuirii acestora;
  b) realizează controlul de laborator al momelilor vaccinale, utilizând metode acreditate potrivit prevederilor legale în vigoare."


  Articolul II

  În cuprinsul Hotărârii Guvernului nr. 55/2008 pentru aprobarea Programului strategic privind supravegherea, controlul şi eradicarea turbării la vulpe în România, cu modificările ulterioare, sintagmele "Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale", "Ministerul Internelor şi Reformei Administrative" şi "Ministerul Apărării" se înlocuiesc cu sintagmele "Ministerul Mediului şi Pădurilor", "Ministerul Administraţiei şi Internelor" şi, respectiv, "Ministerul Apărării Naţionale".


  Articolul III

  Începând cu data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, implementarea Programului strategic privind supravegherea, controlul şi eradicarea turbării la vulpe în România, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 55/2008, cu modificările ulterioare, precum şi cu modificările şi completările aduse prin prezenta hotărâre se face pe întregul teritoriu al României.
  PRIM-MINISTRU
  VICTOR-VIOREL PONTA
  Contrasemnează:
  ---------------
  Secretarul general al Guvernului,
  Ion Moraru
  Preşedintele Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare
  şi pentru Siguranţa Alimentelor,
  Mihai Ţurcanu
  Ministrul mediului şi pădurilor,
  Rovana Plumb
  Ministrul administraţiei şi internelor,
  Ioan Rus
  Ministrul apărării naţionale,
  Corneliu Dobriţoiu
  Ministrul afacerilor europene,
  Leonard Orban
  Viceprim-ministru, ministrul finanţelor publice,
  Florin Georgescu
  Bucureşti, 25 iulie 2012.
  Nr. 751.
  ------