LEGE nr. 250 din 13 noiembrie 2020privind adoptarea unor măsuri necesare facilitării parcării bicicletelor în spații publice
EMITENT
 • PARLAMENTUL ROMÂNIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 1079 din 13 noiembrie 2020
  Parlamentul României adoptă prezenta lege.

  Articolul 1
  (1) Clădirile publice sau de utilitate publică, unitățile din învățământul preuniversitar de stat, piețele agroalimentare, târgurile, autogările și stațiile de cale ferată care deservesc trafic de călători vor fi dotate cu structuri metalice care să permită parcarea concomitentă a minimum 10 biciclete, precum și montarea pe perioada staționării acestora a unor dispozitive antifurt.(2) În vederea implementării măsurilor prevăzute la alin. (1) clădirile istorice și de patrimoniu se vor adapta, cu respectarea caracteristicilor arhitectonice, conform reglementărilor legale în domeniu.(3) Costurile lucrărilor necesare realizării dotărilor prevăzute la alin. (1) și (2) și ale autorizațiilor prevăzute de lege se suportă din bugetele autorităților administrației publice centrale sau locale și din sursele proprii ale persoanelor juridice cu capital privat sau de stat, după caz.(4) Autoritățile administrației publice locale și centrale, precum și persoanele juridice cu capital privat sau de stat, după caz, au obligația să includă reprezentanți ai organizațiilor neguvernamentale în comisiile de recepție a lucrărilor de dotare ori de adaptare a obiectivelor prevăzute la alin. (1) și (2).


  Articolul 2

  În termen de 60 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei legi, Guvernul va emite normele metodologice de aplicare.


  Articolul 3

  În termen de 180 de zile de la intrarea în vigoare a normelor metodologice, autoritățile administrației publice centrale sau locale și persoanele juridice cu capital privat sau de stat, după caz, vor adopta măsurile prevăzute la art. 1.


  Articolul 4

  Constituie contravenție și se sancționează cu amendă de la 2.000 lei la 4.000 lei încălcarea dispozițiilor prevăzute la art. 1 și 3.


  Articolul 5

  Constatarea contravenției și aplicarea sancțiunilor prevăzute la art. 4 se realizează de personalul autorizat al agențiilor județene pentru plăți și inspecție socială, precum și al Agenției pentru Plăți și Inspecție Socială a Municipiului București, după caz.


  Articolul 6

  Contravenției prevăzute la art. 4 îi sunt aplicabile dispozițiile Ordonanței Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările și completările ulterioare.

  Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 și ale art. 76 alin. (2) din Constituția României, republicată.
  p. PREȘEDINTELE CAMEREI DEPUTAȚILOR,
  FLORIN IORDACHE
  p. PREȘEDINTELE SENATULUI,
  ROBERT-MARIUS CAZANCIUC

  București, 13 noiembrie 2020.
  Nr. 250.
  ----