HOTĂRÂRE nr. 60 din 21 ianuarie 2005 privind organizarea și funcționarea Regiei Autonome „Administrația Patrimoniului Protocolului de Stat”
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 105 din 1 februarie 2005
  În temeiul art. 108 din Constituția României, republicată, al art. 12 alin. (1) și (2) din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică și regimul juridic al acesteia, cu modificările și completările ulterioare, și având în vedere prevederile art. 33 alin. (1) din Legea nr. 90/2001 privind organizarea și funcționarea Guvernului României și a ministerelor, cu modificările și completările ulterioare,
  Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

  Articolul 1
  (1) Regia Autonomă "Administrația Patrimoniului Protocolului de Stat" se organizează și funcționează potrivit prevederilor prezentei hotărâri, în scopul administrării, păstrării integrității și protejării bunurilor aparținând domeniului public al statului, destinate asigurării serviciilor publice de interes național - de reprezentare și protocol pentru Senat, Camera Deputaților, Administrația Prezidențială, Guvern și Curtea Constituțională -, a bunurilor destinate asigurării de servicii specifice pentru misiunile diplomatice, oficiile consulare, reprezentanțele organizațiilor internaționale interguvernamentale acreditate în România și pentru personalul acestora, precum și a bunurilor aparținând domeniului privat al statului, pe care le are în administrare.(2) Regia Autonomă "Administrația Patrimoniului Protocolului de Stat", denumită în continuare regie, este persoană juridică și funcționează pe bază de gestiune economică și autonomie financiară sub autoritatea Secretariatului General al Guvernului, care îndeplinește față de aceasta atribuțiile legale prevăzute pentru ministerul de resort.(3) Sediul regiei este în municipiul București, str. Moliere nr. 6-8, sectorul 1.


  Articolul 2
  (1) Regia își desfășoară activitatea în conformitate cu dispozițiile legale în vigoare și cu regulamentul de organizare și funcționare prevăzut în anexa nr. 1.(2) Regia are în structura sa sucursalele cu statut de unități fără personalitate juridică, prevăzute în anexa nr. 2.


  Articolul 3
  (1) Pentru realizarea obiectului de activitate, regia are în administrare bunurile imobile din domeniul public al statului, prevăzute în anexa nr. 3, și bunurile imobile din domeniul privat al statului, prevăzute în anexa nr. 4.(2) Regia este proprietara bunurilor imobile prevăzute în anexa nr. 5, iar în exercitarea dreptului de proprietate regia posedă, folosește și dispune în mod autonom de aceste bunuri, în vederea realizării scopului pentru care a fost constituită.


  Articolul 4

  Patrimoniul regiei este de 8.499,615 miliarde lei, stabilit pe baza bilanțului contabil încheiat la data de 30 noiembrie 2004, care se actualizează potrivit prevederilor legale.


  Articolul 5

  Obiectul de activitate al regiei îl constituie, în principal:
  a) administrarea, conservarea, protecția și întreținerea bunurilor din domeniul public al statului, destinate serviciilor publice de interes național - de reprezentare și protocol pentru Senat, Camera Deputaților, Administrația Prezidențială, Guvern și Curtea Constituțională -, precum și a celor proprietate privată a statului, pe care le are în administrare;
  b) administrarea imobilelor cu destinația de reședințe oficiale și a celorlalte locuințe de protocol;
  c) administrarea și închirierea spațiilor de locuit și a celor cu altă destinație decât cea de locuit, precum și prestarea de servicii, la cerere, în principal pentru misiunile diplomatice, oficiile consulare, reprezentanțele organizațiilor internaționale interguvernamentale acreditate în România și personalul acestora, denumite în continuare beneficiari străini, precum și pentru alte persoane juridice și fizice străine care își desfășoară activitatea în România;
  d) atribuirea spațiilor pentru sediile autorităților și instituțiilor publice de interes național;
  e) producerea, în condițiile legii, a pașapoartelor, a permiselor de conducere auto, a certificatelor de înmatriculare a autovehiculelor și a altor documente și tipărituri cu caracter special;
  f) alte activități stabilite în regulamentul prevăzut în anexa nr. 1 și în alte acte normative.


  Articolul 6
  (1) Atribuirea către ministere, autorități și instituții publice centrale și locale, finanțate integral de la bugetul de stat, precum și către unitățile din subordinea ministerelor, finanțate integral sau parțial de la bugetul de stat, a spațiilor administrate de regie, aflate în proprietatea privată a statului, se face de către regie, contra cost, cu aprobarea Secretariatului General al Guvernului. Costurile închirierii includ obligatoriu contravaloarea impozitelor și taxelor locale, a amortizării spațiilor atribuite, a altor cheltuieli indirecte, precum și a cheltuielilor de întreținere și a serviciilor solicitate de către acestea.
  (la 09-07-2010, Alin. (1) al art. 6 a fost modificat de pct. 1 al art. unic din HOTĂRÂREA nr. 571 din 16 iunie 2010 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 475 din 9 iulie 2010. )
  (1^1) Atribuirea către ministere, autorități și instituții publice centrale și locale, finanțate integral de la bugetul de stat, precum și către unitățile din subordinea ministerelor, finanțate integral sau parțial de la bugetul de stat, a spațiilor administrate de regie, aflate în proprietatea publică a statului, fără plata chiriei și cu suportarea cheltuielilor de întreținere și a serviciilor solicitate de către acestea, contra cost, se face de către regie, cu aprobarea Secretariatului General al Guvernului.
  (la 09-07-2010, Alin. (1^1) al art. 6 a fost introdus de pct. 2 al art. unic din HOTĂRÂREA nr. 571 din 16 iunie 2010 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 475 din 9 iulie 2010. )
  (1^2) Cheltuielile prevăzute la alin. (1) se vor încadra în limita creditelor bugetare aprobate prin legea anuală a bugetului de stat ministerelor, autorităților și instituțiilor publice centrale și locale, finanțate integral de la bugetul de stat, precum și unităților din subordinea ministerelor, finanțate integral sau parțial de la bugetul de stat.
  (la 09-07-2010, Alin. (1^2) al art. 6 a fost introdus de pct. 2 al art. unic din HOTĂRÂREA nr. 571 din 16 iunie 2010 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 475 din 9 iulie 2010. )
  (2) Atribuirea, în condițiile legii, către instituții publice care se autofinanțează, organizații sindicale, partide politice, fundații, asociații, cabinete de avocatură, birouri notariale, unități aparținând cultelor religioase, unități din domeniul presei sau edituri a spațiilor pentru birouri și pentru alte destinații din imobilele ce se află în administrarea regiei se face de către aceasta, cu aprobarea Secretariatului General al Guvernului.
  (la 14-04-2005, Alin. (2) al art. 6 a fost modificat de pct. 1 al art. III din HOTĂRÂREA nr. 265 din 31 martie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 318 din 14 aprilie 2005. )
  (3) Atribuirea spațiilor de locuit și a celor cu altă destinație decât cea de locuit, aparținând domeniului privat al statului, pentru misiunile diplomatice, oficiile consulare, reprezentanțele organizațiilor internaționale interguvernamentale acreditate în România, precum și pentru personalul acestora se face de către regie, cu avizul Secretariatului General al Guvernului.(4) Atribuirea, în totalitate sau în parte, a imobilelor, construcții și terenuri aflate în administrarea regiei, către alte persoane juridice decât cele prevăzute la alin. (1), se face pe bază de contracte de asociere, de închiriere, de prestări de servicii, încheiate potrivit legii, cu aprobarea Secretariatului General al Guvernului.(5) Atribuirea spațiilor din imobilele aparținând domeniului privat al statului, cu destinația de locuințe, către persoane juridice române sau străine, se poate face prin negociere directă, cu aprobarea Secretariatului General al Guvernului, atât pentru schimbarea temporară a destinației, cât și în ceea ce privește prețul de închiriere.
  (la 14-04-2005, Alin. (5) al art. 6 a fost modificat de pct. 2 al art. III din HOTĂRÂREA nr. 265 din 31 martie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 318 din 14 aprilie 2005. )


  Articolul 7
  (1) Regia își acoperă cheltuielile din veniturile proprii obținute din valorificarea producției și a prestațiilor realizate, potrivit obiectului său de activitate, în condițiile aplicării de prețuri și tarife legal stabilite.(2) Cheltuielile pentru administrarea, funcționarea, conservarea și protejarea bazei materiale destinate activității de reprezentare și protocol se acoperă anual, în cote părți stabilite prin contracte de prestări de servicii, până la acoperirea cheltuielilor efective aferente bazei materiale cu această destinație, de către Senat, Camera Deputaților, Administrația Prezidențială, Guvern și Curtea Constituțională, la nivelul sumelor aprobate prin bugetele proprii.(3) Sumele reprezentând cheltuielile prevăzute la alin. (2) se comunică de către regie celor 5 instituții beneficiare, pentru a fi incluse de acestea în bugetele de venituri și cheltuieli proprii ale exercițiului financiar următor.(4) La începutul exercițiului financiar al fiecărui an regia încheie cu fiecare dintre cele 5 instituții beneficiare contracte de prestări de servicii, prin care se stabilesc cota-parte, cuantumul sumelor și modalitățile de decontare, corespunzător sumelor cuprinse în bugetele acestora.(5) În situația în care intervin modificări în cursul anului privind nivelul cheltuielilor cuprinse în contractele de prestări de servicii, părțile au obligația de a reglementa prin acte adiționale diferențele de sume rezultate și care fac obiectul decontărilor reciproce.(6) Sumele neacoperite de cele 5 instituții beneficiare, rezultate ca diferență între cheltuielile efective pentru administrarea, funcționarea, conservarea și protejarea bazei materiale de reprezentare și protocol, înregistrate de regie, și sumele prevăzute cu această destinație în bugetele proprii, cu rectificările ulterioare, ale celor 5 instituții beneficiare, preluate în contractele de prestări de servicii anuale, se suportă de către regie din veniturile proprii.(7) La prezentarea spre aprobare, în condițiile legii, a bugetului de venituri și cheltuieli regia va anexa la acesta bugetul activității de reprezentare și protocol.(8) Costurile aferente producerii și emiterii permiselor de ședere temporară/permanentă pentru cetățenii străini, pentru care consiliul de administrație al regiei aprobă scutirea la plată sau reducerea prețului, la propunerea Autorității pentru Străini din cadrul Ministerului Administrației și Internelor, se suportă de către regie din veniturile proprii.


  Articolul 8

  Regia asigură administrarea, conservarea, protecția și întreținerea imobilelor în care își desfășoară activitatea Guvernul, iar cheltuielile aferente activităților prestate, calculate potrivit dispozițiilor legale în vigoare, se acoperă anual pe bază de contracte de prestări de servicii.


  Articolul 9

  Regia exercită, în conformitate cu prevederile Legii nr. 336/2004, atribuțiile instituției publice implicate, conform prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 88/1997 privind privatizarea societăților comerciale, aprobată prin Legea nr. 44/1998, cu modificările și completările ulterioare, în vederea privatizării societăților comerciale la care regia este acționar în numele statului.


  Articolul 10
  (1) Conducerea regiei este asigurată de un consiliu de administrație format din 5 persoane.(2) Activitatea curentă a regiei este condusă de un director general care are și calitatea de președinte al consiliului de administrație.(3) Componența consiliului de administrație al regiei este următoarea:
  - președinte - directorul general;
  - 2 reprezentanți din partea Secretariatului General al Guvernului;
  - un reprezentant din partea Cancelariei Primului-Ministru;
  - un reprezentant din partea Ministerului Finanțelor Publice.
  (4) Directorul general și cei 4 membri ai consiliului de administrație sunt numiți și revocați prin ordin al ministrului de resort.(5) Personalul de conducere al regiei, altul decât cel prevăzut la alin. (1) și (2), și al sucursalelor sale este numit de consiliul de administrație pe criteriul competenței profesionale.
  (la 16-09-2005, Art. 10 a fost modificat de pct. 1 al articolului unic din HOTĂRÂREA nr. 1.029 din 8 septembrie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 839 din 16 septembrie 2005. )


  Articolul 11

  În vederea completării fondului locativ, regia poate cumpăra sau schimba proprietăți aflate în domeniul privat al statului și în administrarea sa - construcții și/sau terenuri -, prin negociere directă și cu aprobarea Secretariatului General al Guvernului, în condițiile legii.
  (la 14-04-2005, Art. 11 a fost modificat de pct. 4 al art. III din HOTĂRÂREA nr. 265 din 31 martie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 318 din 14 aprilie 2005. )


  Articolul 12

  Regia are conturi în lei și în valută și întocmește anual bugetul de venituri și cheltuieli, bilanțul contabil și contul de profit și pierdere, conform legii.


  Articolul 13

  Structura organizatorică și funcțională a sucursalelor regiei și modificarea repartizării pe sucursale a bunurilor din patrimoniul acesteia, precum și a celor din domeniul public și privat al statului, pe care le administrează, se aprobă de Consiliul de administrație al regiei.


  Articolul 14

  Anexele nr. 1-5 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.


  Articolul 15

  Pe data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se abrogă Hotărârea Guvernului nr. 533/2002 privind organizarea și funcționarea Regiei Autonome "Administrația Patrimoniului Protocolului de Stat", publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 391 din 7 iunie 2002, cu modificările și completările ulterioare.

  PRIM-MINISTRU
  CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU
  Contrasemnează:
  Ministrul delegat pentru coordonarea
  Secretariatului General al Guvernului,
  Mihai Alexandru Voicu
  Șeful Cancelariei Primului-Ministru,
  Aleodor-Marian Frâncu
  Ministrul muncii,
  solidarității sociale și familiei,
  Gheorghe Barbu
  Ministrul finanțelor publice,
  Ionel Popescu

  București, 21 ianuarie 2005.
  Nr. 60.

  Anexa nr. 1

  REGULAMENT
  privind organizarea și funcționarea Regiei Autonome „Administrația Patrimoniului Protocolului
  de Stat”


  Anexa nr. 2

  LISTA
  cuprinzând sucursalele din structura Regiei Autonome
  "Administrația Patrimoniului Protocolului de Stat"


  NR.
  CRT

  DENUMIREA
  SUCURSALEI

  SEDIUL

  OBIECTUL DE
  ACTIVITATE

  LOCALITATEA

  JUDEȚUL

  0.

  1

  2

  3

  4

  1.


  SUCURSALA
  AGROSILVICĂ ȘI
  DE AGREMENT
  SCROVIȘTEA  Comuna
  CIOLPANI
  Sos. București
  Ploiești km. 32  ILFOV


  ●administrarea,
  conservarea, protecția și
  întreținerea patrimoniului
  public destinat asigurării
  serviciilor de reprezentare
  și protocol pentru Preșe-
  dinție în principal, precum
  și pentru alte instituții de
  interes național;
  ● protejarea și valorificarea
  fondului silvic și agricol ce
  constituie rezervație naturală;
  ● reprezentare și protocol în
  principal pentru Președinție,
  precum și pentru alți
  beneficiari;
  ● exploatare forestieră;
  ● conservarea, dezvoltarea
  și valorificarea fondului
  forestier, agricol și cinegetic
  ce constituie rezervație
  naturală;
  ● creșterea păsărilor;
  ● piscicultură;
  ● apicultură;
  ● prestări servicii specifice
  în domeniul hotelier și
  alimentației publice,
  activitate comercială cu
  amănuntul și cu ridicată, alte
  servicii;
  ● operațiuni de export-import;
  ● servicii de agrement și
  jocuri de noroc, în condițiile
  legii.

  2.  SUCURSALA
  PENTRU
  REPREZENTARE ȘI
  PROTOCOL
  "SINAIA"  SINAIA
  Str. Peleșului
  nr. 2

  PRAHOVA  ● administrarea, conservarea,
  protecția și întreținerea
  patrimoniului public și a celui
  propriu;
  ● asigurarea de servicii de
  reprezentare și protocol pentru
  Senat, Camera Deputaților,
  Președinție, Guvern și Curtea
  Constituțională;
  ● cultura florilor și plantelor
  ornamentale;
  ● jocuri de noroc și servicii
  de agrement, în condițiile
  legii;
  ● închirieri mijloace de
  transport;
  ● organizarea și efectuarea
  de propagandă publicitară
  pentru activitatea turistica
  și comercială;
  ● valorificarea bazei
  materiale și prestarea de
  servicii și protocol pentru
  ministere și alți beneficiari;
  ● producție agricolă și
  valorificarea acesteia;
  ● prestări servicii hoteliere
  și de alimentație publică,
  activități comerciale cu
  amănuntul și ridicată;
  ● fabricarea produselor de
  panificație și patiserie;
  ● activități ale agențiilor de
  turism;
  ● activități de tratament și
  asistență sanatorială;
  ● jocuri de noroc și servicii
  de agrement, în condițiile
  legii;
  ● transporturi de persoane.

  3.


  SUCURSALA
  PENTRU
  REPREZENTARE ȘI
  PROTOCOL
  "OLĂNEȘTI"


  BĂILE OLĂNEȘTI
  Aleea
  Salcâmilor nr.2
  VÂLCEA


  ● administrarea, conservarea,
  protecția și întreținerea
  patrimoniului public și celui
  propriu;
  ● asigurarea de servicii de
  reprezentare și protocol pentru
  Senat, Camera Deputaților,
  Președinție Guvern și Curtea
  Constituțională;
  ● valorificarea bazei materiale
  și prestarea de servicii și
  protocol pentru ministere și
  alți beneficiari;
  ● producție agricolă vegetală
  și animalieră și valorificarea
  acesteia;
  ● prestări servicii hoteliere
  și de alimentație publică,
  comerț cu amănuntul și cu
  ridicată, producție pomicolă,
  floricolă, legumicolă;
  ● transport naval de persoane;
  ● activități de asistență
  sanatorială;
  ● servicii de agrement și
  jocuri de noroc, în condițiile
  legii:

  4.

  SUCURSALA
  PENTRU
  REPREZENTARE ȘI
  PROTOCOL
  "NEPTUN"

  NEPTUN MANGALIA
  Club-Bazin
  CONSTANȚA

  ● administrarea, conservarea,
  protecția și întreținerea
  patrimoniului public și a
  celui propriu;
  ● asigurarea de servicii de
  reprezentare și protocol pentru
  Senat, Camera Deputaților,
  Președinție, Guvern și Curtea
  Constituțională;
  ● valorificarea bazei materiale
  și prestarea de servicii de
  protocol pentru ministere și
  alți beneficiari;
  ● prestații hoteliere și de
  agrement, alimentație publică,
  comerț cu amănuntul și cu
  ridicată;
  ● producție agricolă și
  valorificarea acesteia;
  ● cultura florilor și plantelor
  ornamentale;
  ● activități specifice
  agențiilor de turism;
  ● activități privind operațiuni
  de import-export;
  ● prestări servicii de
  agrement și jocuri de noroc,
  în condițiile legii;
  ● activități de tratament și
  asistență sanatorială.

  5.  SUCURSALA
  PENTRU
  REPREZENTARE ȘI
  PROTOCOL
  "VICTORIA"
  CLUJ-NAPOCA


  CLUJ-NAPOCA
  Str. Napoca
  nr. 16

  CLUJ  ● asigurarea de servicii de
  reprezentare și protocol
  pentru diverși beneficiari;
  ● administrarea imobilelor de
  protocol și închirierea
  acestora în condițiile legii;
  ● prestări servicii hoteliere
  și de alimentație publică,
  comerț cu ridicată și cu
  amănuntul, de agrement și
  jocuri de noroc;
  ● producție agricolă vegetală
  și animalieră și valorificarea
  acesteia;
  ● piscicultură;
  ● prelucrarea și conservarea
  fructelor și legumelor;
  ● fabricarea băuturilor
  alcoolice distilate;
  ● industrializarea și
  valorificarea producției
  auxiliare activităților de bază
  ale acesteia;
  ● extracția și prepararea
  turbei;
  ● administrarea parcului auto
  propriu și prestarea de servi-
  cii de transport intern;
  ● întreținerea și repararea
  autovehiculelor (service
  auto);
  ● servicii de editură și școală
  de șoferi amatori;
  ● lucrări de construcții;
  ● activități privind operațiuni
  de import-export

  6.  SUCURSALA
  PENTRU
  REPREZENTARE ȘI
  PROTOCOL
  SUCEAVA  SUCEAVA
  Str. Vasile
  Bumbac nr. 4-8

  SUCEAVA  ● administrarea, conservarea,
  protecția și întreținerea
  patrimoniului public și a celui
  propriu;
  ● asigurarea de servicii de
  reprezentare și protocol pentru
  diverși beneficiari;
  ● administrarea imobilelor de
  protocol și închirierea
  acestora în condițiile legii;
  ● prestări servicii hoteliere
  și de alimentație publică,
  comerț cu amănuntul și cu
  ridicată;
  ● fabricarea produselor de
  panificație și patiserie;
  ● producția agricolă vegetală
  și animalieră și valorificarea
  acesteia;
  ● activități privind operațiuni
  pentru import - export;
  ● tranzacții imobiliare;
  ● servicii de agrement și de
  refacere fizica și jocuri de
  noroc, în condițiile legii;
  ● activități ale agențiilor
  de turism;
  ● alte prestări de servicii.

  7.
  SUCURSALA
  PENTRU
  ADMINISTRAREA
  ȘI ÎNTREȚINEREA
  FONDULUI
  IMOBILIAR  BUCUREȘTI Str.
  J.L. Calderon
  nr. 48


  SECTORUL
  2  ● administrarea, conservarea,
  protecția și întreținerea
  patrimoniului public și a
  celui propriu;
  ● închirierea, administrarea,
  conservarea, întreținerea
  spațiilor de locuit și cu alta
  destinație decât cea de locuit,
  precum și prestarea de servicii
  în legatură cu acestea pentru
  beneficiarii străini;
  ● administrarea imobilelor de
  protocol și a celor destinate
  sediilor unor ministere și ale
  altor autorități publice;
  ● administrarea locuințelor de
  protocol atribuite demnitarilor
  pe durata exercitării funcției
  și, respectiv, a reședințelor
  oficiale repartizate potrivit
  legii;
  ● administrarea locuințelor,
  altele decât cele de protocol,
  construite din fondurile
  statului sau cele construite
  sau achiziționate din fondurile
  proprii, înscrise în patri-
  moniul sau, cu drept de
  dispoziție asupra acestora, în
  condițiile legii;
  ● dezvoltarea fondului
  locativ prin executarea de
  construcții noi și extinderea
  celor existente;
  ● executarea lucrărilor de
  conservare, întreținere,
  construcții și reparații la
  imobile și instalații;
  ● închirierea spațiilor de
  locuit, precum și a celor cu
  altă destinație decât cea de
  locuit;
  ● prestări servicii specifice
  pentru întreținerea sediilor
  administrative ale institu-
  țiilor și societăților
  comerciale;
  ● operațiuni imobiliare;
  executarea lucrărilor de
  construcții, instalații,
  izolații vopsitorii, zugrăveli,
  tâmplărie, etc.;
  ● activități de întreținerea și
  repararea clădirilor și
  construcțiilor speciale;
  ● confecții metalice și din
  lemn;
  ● valorificarea producției
  auxiliare activităților
  de bază;
  ● transport de materiale.

  8.  SUCURSALA DE
  TRANSPORT
  "București
  Noi"
  BUCUREȘTI
  B-dul
  București
  Noi nr. 40
  SECTORUL
  1


  ● administrarea parcului auto
  propriu și asigurarea
  prestațiilor de transport
  pentru activitățile de
  reprezentare și protocol;
  ● servicii de transport
  internațional și intern - de
  persoane și de mărfuri;
  ● service auto;
  ● școală de șoferi;
  ● producție de piese de
  schimb și subansambluri;
  ● activități comerciale în
  domeniul sau, operațiuni de
  import-export;
  ● comisionar în vamă.
  ● prestări servicii:
  ● asigură transportul
  demnitarilor și aparatului de
  lucru la departamentelor
  Guvernului;
  ● execută lucrări de
  întreținere și
  reparație: întreținere și
  reparații la autovehiculele
  din parc;
  ● execută servicii de
  închirieri: autoturisme cu
  șoferi, clădiri, personal de
  specialitate;
  ● achiziții de bunuri și
  materiale:
  ● achiziții de piese de
  schimb, carburanți,
  lubrifianți, aditivi și
  cosmetice pentru
  autoturismele din parc;
  ● achiziții de materiale
  pentru protecția muncii și
  P.S.I.;
  ● achiziții de materiale
  de întreținerea curățeniei în
  clădirile aflate în
  administrare;

  9

  Abrogat  10

  Abrogat  11

  Abrogat  12

  Abrogat  13


  S.R.P. "TRIUMF"


  BUCUREȘTI
  Al Alexandru
  nr. 45
  SECTOR 1


  * servicii de susținere a
  administrațiilor publice
  (activități legate de
  personalul din administrație și
  alte servicii generale;
  activități auxiliare pentru
  Guvern);
  * administrarea imobilelor;
  * prestații hoteliere și
  activități comerciale cu
  amănuntul, de alimentație
  publică și cu ridicata;
  * intermedierea în comerțul
  cu produse alimentare, băuturi
  și tutun;
  * închirierea altor mașini
  și echipamente;
  * depozitări;
  * restaurante și cantine;
  * fabricarea pâinii, a
  produselor de patiserie, a
  produselor «uscate» de
  panificație, a ciocolatei și
  bomboanelor de ciocolată,
  a produselor zaharoase etc.;
  * colectarea și tratarea apelor
  uzate;
  * culturi vegetale;
  * cultivarea legumelor,
  a specialităților horticole
  și a produselor de seră

  14


  ACTIVITATEA
  PROPRIE A REGIEI

  BUCUREȘTI
  Str. Moliere
  nr. 6-8

  SECTOR 1


  ● conform art. 4 din
  Regulamentul de organizare și
  funcționare (Anexa nr. 1)

  --------------
  Pozițiile nr. 9, 10 și 11 din anexa 2 au fost abrogate de pct. 1 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 1.332 din 31 octombrie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 752 din 6 noiembrie 2007. Aceste abrogări se aplică începând cu data de 1 decembrie 2007.
  Obiectul de activitate de la poziția nr. 13 a fost modificat de pct. 2 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 1.332 din 31 octombrie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 752 din 6 noiembrie 2007.


  Anexa nr. 3

  LISTA
  bunurile imobile din domeniul public al statului,
  aflate în administrarea Regiei Autonome
  "Administrația Patrimoniului Protocolului de Stat"

  Nr. crt.

  Denumirea imobilului și adresa

  Teren - m.p.-

  SUCURSALA AGROSILVICĂ ȘI DE AGREMENT SCROVIȘTEA

  1.

  Complex SCROVIȘTEA compus din: 4 vile, corp administrativ, corp garda, Club bazin, popicărie, cramă, piscicultură, pădure și terenul aferent din Scroviștea,
  Sos. București-Ploiești Km. 32, comuna Ciolpani, județul Ilfov

  25.618.000,00

  2.

  Abrogată

  3.

  Complex Palat Snagov compus din palat, anexe, poartă și terenul aferent din Snagov, jud. Ilfov

  253.580,00

  3^1.

  Vila nr. 1A, compusă din construcții și alte anexe, cu teren aferent, situate în Strada Florilor nr. 151, satul Snagov, comuna Snagov, județul Ilfov

  25.364,20

  SUCURSALA PENTRU REPREZENTARE ȘI PROTOCOL SINAIA

  4.

  Vila "Postăvarul" cu construcții speciale și terenul aferent din Predeal, str. Nicolae Bălcescu nr.38, jud. Brașov

  13.111,00

  5.

  Vila "IZVORUL" și terenul aferent din Predeal, str. NicolaeBălcescu nr.36, jud. Brașov

  11.809,00

  6.

  Vila "CARPAȚI" cu garaj, construcții speciale și terenul aferent din Predeal, str. Nicolae Bălcescu nr.21, jud. Brașov

  14.152,50

  7.

  Vila "COVASNA" cu terenul aferent din Covasna, str. Valea Zânelor nr.10 Jud. Covasna

  17.107,21

  8.

  Complex Foișor compus din: Palatul Foișor, Casa Veche a Grădinii, Casa Noua a Grădinii, Casa Păpușii, sere, casa heliport, anexe și construcții speciale,
  parc și pădure cu terenul aferent din Sinaia, Aleea Peleșului nr. 2, jud. Prahova

  165.553,00

  9.

  Complex turistic Furnica compus din: hotel cu 3 corpuri, terasa, corp E, (atelier) cu terenul aferent din Sinaia, str. Furnica nr.50, jud. Prahova

  7.708,36

  10.

  Hotel Economat, Vila 2 și 3, depozit alimentar, clădire brutărie, construcții speciale și terenul aferent, din Sinaia, Aleea Peleșului nr. 2, jud. Prahova

  38.799,20

  11.

  Vila nr. 1 Economat -clădire administrativă, dependințe, construcții speciale și terenul aferent din Sinaia, Aleea Peleșului nr. 2, jud. Prahova

  32.592,29

  12.

  Vila "Șipot" cu terenul aferent din Sinaia, Aleea Peleșului nr.2, jud. Prahova

  2.085,39

  13.

  Vila "Uzina electrica" cu terenul aferent din Sinaia, Aleea Peleșului nr.2, jud. Prahova

  4.240,04

  14.

  Vila "Cavaleri" cu terenul aferent din Sinaia, Aleea Peleșului nr.2, jud. Prahova

  1.110,11

  15.

  Abrogată

  16.

  Abrogată

  17.

  Vila «Timiș 8», Timișul de Jos nr. 26, județul Brașov

  -

  SUCURSALA PENTRU REPREZENTARE ȘI PROTOCOL OLĂNEȘTI

  18.

  Complex PALAT OLĂNEȘTI compus din corp vechi și nou cabana,heliport, parc și terenul aferent din Olănești, Aleea Salcâmilor nr.2, jud. Vâlcea

  107.687,21

  19.

  Teren castel Săvârșin din județul Arad

  62.435,00

  20.

  Abrogată

  SUCURSALA PENTRU REPREZENTARE ȘI PROTOCOL NEPTUN

  21.

  Complex LOTUS cu vilele Nufărul, Trandafirul, Ghiocelul, Lotus și anexele: piscină, băile reci, lac. debarcader, plaja și terenul aferent din Neptun-Mangalia,
  jud. Constanța

  134.883,69

  22.

  Abrogată

  23.

  Vila Panseluța cu terenul aferent din Neptun-Mangalia, jud. Constanța

  12.073,66

  24.

  Abrogată

  25.

  Abrogată

  SUCURSALA PENTRU REPREZENTARE ȘI PROTOCOL SUCEAVA

  26.

  Casa de oaspeți cu ferma "BRĂDET" nr.2, cu construcții anexe cu terenul aferent din Suceava, str. Parcului nr.1, jud. Suceava

  175.440,00

  SUCURSALA PENTRU ADMINISTRAREA ȘI ÎNTREȚINEREA FONDULUI IMOBILIAR

  27.

  Abrogată

  28.

  Abrogată

  29.

  Imobil (teren și clădire) din București, bd. Mircea Eliade nr. 3, sectorul 1

  10.047,21

  30.

  Monumentul Eroilor din Parcul Carol, București, sector 4

  -

  31.

  Imobil cu terenul aferent din București, str. Academiei nr. 32-34, sector 1

  7.706,28

  32.

  Abrogată

  33.

  Abrogată

  34.

  Abrogată

  35.

  Abrogată

  36.

  Abrogată

  37.

  Abrogată

  38.

  Imobil cu terenul aferent, situat în București, P-ta Victoriei nr. 1, sector 1

  7.777,43

  39.

  Imobil cu terenul aferent, situat în București, Bd. Iancu de Hunedoara nr. 3-5, sector 1

  5.525,16

  40.

  Imobil,cu teren aferent, str. D. P. Kiseleff nr. 47, sector 1 București

  1.402,00

  41.

  Imobil cu teren aferent situat în str. Eugen Carada, nr. 3,sect. 3, București

  270,29

  42.

  Imobil cu teren aferent situat în str. Stavropoleos, nr. 6,sect. 3, București

  2.070,00

  43.

  Imobil cu teren aferent situat în str. Știrbei Vodă, nr. 79-81, sect. 1, București

  7.027,83

  44.

  Imobil cu teren aferent situat în Bd. Biruinței nr. 84, comuna Pantelimon, județul Ilfov

  21.982,90

  45.

  Imobil parțial et.3 și garaj 2 locuri situat în str. Vasile Conta, nr. 16, sect. 2, București,

  -

  46.

  Pădure în incinta Secției Otopeni a Institutului de Gerontologie și Geriatrie "Ana Aslan", sos. București- Ploiești, jud.Ilfov.

  279.502,63

  47.

  Imobil + teren (fără pădure) aferent Secției Otopeni a Institutului de Gerontologie și Geriatrie "Ana Aslan", sos. București-Ploiești, jud.Ilfov.

  48.

  Imobil + teren aferent sediului central al Institutului de Gerontologie și Geriatrie "Ana Aslan", str. Mănăstirea Căldărușani, nr.9, sector 1, București

  21.575,24

  49.

  Imobil + teren aferent policlinicii Institutului de Gerontologie și Geriatrie "Ana Aslan", str. Spătarului, nr.15, sector 2, București

  794,71

  50.

  Imobil cu garaj str. Londra, nr. 39, corp A,B sector 1 București**)

  852,60

  51.

  Imobil ap. 1 parter și garaj situat în str. Maria Rosetti, nr. 29, sect. 2, București. S locativă = 257,97mp.

  -

  52.

  Abrogată

  53.

  Imobil situat în Calea Victoriei nr. 22-24 (VIP Lipscani), sector 3, București*)

  -

  54.

  Imobil situat în Calea Victoriei nr. 16-20, sector 3, București

  -

  55.

  Imobil cu terenul aferent din București, str. G-ral Candiano Popescu nr. 82-84, sector 4

  2.688,00

  55^1

  Apartament, str. Eminescu nr. 44-48, parter, ap. 1 și dependințe, camera de serviciu nr. 9 și boxa nr. 1, sectorul 1, municipiul București

  76,59

  55^2

  Construcție și teren aferent intravilan (lot 1), situate în bd. Constantin Prezan nr. 2A, sectorul 1, București

  1.542

  55^3

  Imobil și garaj str. Nicolae Starostescu Cucu nr. 6, sectorul 1, București

  1.343

  55^4

  Imobil și garaj cu terenul aferent, din București, str. Emile Zola (fostă Eugen Lovinescu) nr. 2A, sectorul 1

  541

  55^5

  Apartament nr. 1, parter din imobil situat în str. Constantin Prezan nr. 4, sectorul 1, București

  289,81

  55^6

  Municipiul București, str. Mendeleev nr. 36-38, sectorul 1- parțial

  456,89

  55^7

  Imobil și garaj din București, str. Ionescu Gion nr. 13, sector 3

  286,00

  55^8

  Imobil - Str. Docenților nr. 20, sectorul 1

  540

  SUCURSALA PENTRU REPREZENTARE ȘI PROTOCOL TRIUMF BUCUREȘTI

  56.

  Palat Primăverii nr. 50 cu clădiri anexe (Club și spălătorie, cabine poartă și garaj, depozit) și terenul aferent din București, Bd. Primăverii nr. 50, sector 1

  17.257,60

  57.

  Palat Primăverii - LAC 1 cu anexe și terenul aferent din București, bd. Mircea Eliade nr. 11-13 (fost nr. 5-13), sectorul 1

  33.346,59

  58.

  Imobile - Casele de oaspeți - LAC 2 și LAC 3 cu patinoar, teren tenis și vestiar, cu terenul aferent din București, str. Turgheniev nr. 22-24, sector 1

  66.526,36

  59.

  Abrogată

  60.

  Abrogată

  61.

  Abrogată

  62.

  Abrogată

  63.

  Abrogată

  64.

  Vila DANTE, str. Dante Aligheri nr. 11, suprafață construită 1.387,70 mp., sector 1 , București

  4.240,30

  65.

  Vila Pictor Mirea situată în str. Pictor G.D.Mirea nr. 4 sector 1 București

  429,38

  66.

  Imobil Palat Elisabeta -clădire și construcții speciale cu terenul aferent din Sos. Kiseleff nr. 26, sector 1 București

  12.977,00

  67.

  Abrogată

  68.

  Abrogată

  69.

  Imobil Str. Valeriu Braniște nr. 54-56, sectorul 3, București 5 camere cu suprafață utilă pe camere: 166,56 mp, 230,70 mp, 128,22 mp, 43,92 mp, 34,67 mp

  70.

  Imobil cu teren aferent din București, Str. Gogol nr. 2, sectorul 1

  1.334,50

  71.

  Imobil garaj cu teren aferent situat în București, str. Dimitrie Orbescu nr. 7, sectorul 2 - fostă Pictor Margareta Sterian nr. 7

  382,00

  72.

  Imobil Hotel Triumf cu terenul aferent din șos. Kiseleff nr. 12, sectorul 1, București

  14.987,00

  73.

  Imobil parțial etaj 3 situat în București, bd. G-ral Gh. Magheru nr. 28-30, sector 1, suprafață locativă: 338,75 mp

  146,00

  74.

  Imobil, cu teren aferent, situat în București, Str. Dianei nr. 8, sectorul 2

  413

  75.

  Construcție, cu teren aferent, situată în București, Str. Dianei nr. 6A, sectorul 2

  245

  (la 20-05-2020, Anexa nr. 3 a fost modificată de Articolul 3 din HOTĂRÂREA nr. 389 din 14 mai 2020, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 419 din 20 mai 2020 )


  Anexa nr. 4

  LISTA
  bunurilor imobile din domeniul privat al statului,
  aflate în administrarea Regiei Autonome
  "Administrația Patrimoniului Protocolului de Stat"

  Nr. crt.

  Denumirea imobilului și adresa

  TEREN - mp. -

  TEMEI LEGAL

  SUCURSALA AGROSILVICĂ ȘI DE AGREMENT SCROVIȘTEA

  1.

  Complex Pacea și terenul aferent din comuna Ciolpani, sat Izvorani, jud. Ilfov, compus din: hotel, restaurant, anexă poartă, căsuțe lemn, spălătorie, depozit produse agricole.

  136.816,00

  H.G. nr. 445/95

  2.

  Vila POD - investiție neterminată cu terenul și plantațiile aferente din comuna Snagov, jud. Ilfov

  12.904,00

  -'-

  3.

  Debarcaderul cu garajul de șalupe, ateliere și anexe gospodărești din Complexul Palat, comuna Snagov, jud. Ilfov

  5.510,00

  -'-

  4.

  Legătura rutieră între palat și Vila POD, comuna Snagov, jud. Ilfov

  -

  -'-

  5.

  Vila nr. 88 și teren aferent, com. Ciolpani, jud. Ilfov

  9.106,00

  -'-

  6.

  Cheu andocare (investiție în conservare) și teren aferent din sat. Siliștea Snagovului, com. Gruiu, jud. Ilfov

  10.145,00

  -'-

  6^1.

  Centrul de conferințe din Snagov, compus din hotel și sală de conferințe

  -

  H.G. nr. 567/1993

  6^2.

  Din Complex Scroviștea - ferme, secții de producție, crescătorie fazani, din Scroviștea, șos. București-Ploiești km. 32, județul Ilfov

  -


  6^3.

  Teren Rustica-Cramă conținând vii, livezi, arabil și pădure cu terenul aferent din comuna Snagov, județul Ilfov

  48.085.00


  6^4.

  Abrogată  6^5.

  Abrogată  6^6.

  Abrogată  6^7.

  Abrogată  6^8.

  Clădire sediu administrativ, construcții grup social, ghețărie Muntenia, curte asfaltată cu terenul aferent din Aleea Nufărului nr. 1B, comuna Snagov, județul Ilfov

  2.127,00


  SUCURSALA PENTRU REPREZENTARE ȘI PROTOCOL SINAIA

  7.

  Vila "Timiș 14" garaj, canton "Dâmbul Morii" și terenul aferent, inclusiv livadă, din Timișul de Jos nr. 26, jud. Brașov

  64.174,20

  H.G. nr. 657/93

  8.

  Teren Vila "Albina" din Predeal, str. Cloșca nr. 8, jud. Brașov

  704,00

  -'-

  9.

  Vila "Porumbelul" cu terenul aferent din Predeal, str. Cloșca nr. 9, jud. Brașov

  635,00

  H.G. nr. 639/95

  10.

  Vila "Crinul" cu terenul aferent din Predeal, str. B.P. Hașdeu nr. 19, jud. Brașov

  462,00

  -'-

  11.

  Hotelul și restaurantul "Robinson" cu terenul aferent din Predeal, str. Muncii nr. 10, jud. Brașov

  6.922,00

  -'-

  12.

  Grup gospodăresc "Pietrosul", str. Postăvarului nr. 10, Predeal, jud. Brașov

  2.792,06

  -'-

  13.

  Complexul balnear "Bradul" compus din: hotel, restaurant și bază de tratament cu terenul și anexele aferente, din Covasna, str. Mihai Eminescu nr. 225, jud. Covasna

  22.798,00

  -'-

  14.

  Vila "Predeal" cu terenul aferent, din Predeal str. M. Saulescu nr. 71, jud. Brașov

  240,00

  H.G. nr. 1224/01

  15.

  Minihotel "Covasna" cu terenul aferent concesionat, din Covasna, str. Gh. Doja nr. 1A-2A, jud. Covasna

  482,67

  -'-

  16.

  Teren, situat în Poiana Brașov, jud. Brașov

  42.973,64

  O.G. nr. 61/00

  17.

  Teren fostă Vila "Narcisa" din Predeal, jud. Brașov

  1.296,60

  H.G. nr. 639/95

  18.

  Teren Vila nr. 2 "Bucegi" din Cumpătul-Sinaia, str. Cumpătul nr. 30, jud. Prahova

  194,27

  H.G. nr. 639/95

  19.

  Vila nr. 8 "Zambila" cu anexe: ateliere și terenul aferent din Cumpătul-Sinaia, str. Cumpătul nr. 18, jud. Prahova

  1.403,64

  -'-

  20.

  Vila nr. 19 "Aluniș" cu terenul aferent și teren Vila "Crăița" din Cumpătul-Sinaia, str. Aluniș nr. 7, jud. Prahova

  1.982,10

  -'-

  21.

  Vila "Victoria" + împrejmuire, cu terenul aferent din Furnica- Sinaia, str. Victoria nr. 2, jud. Prahova

  1.407,14

  -'-

  22.

  Popicărie "Furnica" (disco-bar) cu terenul aferent din Furnica- Sinaia, str. Furnica, nr. 50, jud. Prahova

  1.149,88

  -'-

  23.

  Abrogată  24.

  Teren-parc Vila "Bujorul" din Cumpătul-Sinaia, str. Aluniș, jud. Prahova

  319,38

  -'-

  25.

  Teren de la Restaurantul "Vânătorul" Cumpătul - Sinaia

  491,13

  -'-

  26.

  Cabana "Vulpărie" cu anexe - grajduri, magazii, construcții speciale și terenul aferent din Sinaia, Aleea Vulpăriei, jud. Prahova

  7.246,59

  H.G. nr. 1398/03

  27.

  Teren Poiana Stânii din Poiana Stânii - Sinaia, jud. Prahova

  688,10

  H.G. nr. 1031/04

  28.

  Abrogată  29.

  Grup gospodăresc "Complex Furnica" (centrală termică, spălătorie, construcții speciale) cu terenul aferent din Sinaia, str. Furnica nr. 50, jud. Prahova

  3.151,15

  H.G. nr. 639/95

  30.

  Abrogată  31.

  Anexele Casei de oaspeți "Foișor nr. 37" și terenul aferent din Tușnad, jud. Harghita

  2.162,00


  31^1.

  Teren aferent Vilei «Timiș 8» și anexe, Timișul de Jos nr. 26, județul Brașov

  13.691,01


  31^2.

  Teren și cale de transport hotel "Tanți" din Sinaia, str. O. Goga nr. 37, județul Prahova

  643,12


  31^3.

  Complex hotelier Mara cu teren aferent din Sinaia, Str. Toporașilor nr. 1A, județul Prahova

  22.289,50


  SUCURSALA PENTRU REPREZENTARE ȘI PROTOCOL OLĂNEȘTI

  32.

  Complex motel "Banatul" - Corpurile A și B și restaurant - cu terenul aferent din Timișoara, str. Dorobanților nr. 94, jud. Timiș

  49.588,00

  H.G. nr. 639/95 republicat

  33.

  Vila "Belvedere" - Corpurile A și B - cu anexele și terenul aferent din Băile Herculane, str. Nicolae Stoica de Hațeg nr. 7, jud. Caraș Severin

  3.273,20

  -'-

  34.

  Complexul "Rojiștea" cu anexele (canton silvic și casă incubație) cu terenul aferent din com. Rojiștea, jud. Dolj

  144.589,52

  -'-

  35.

  Complex "Cindrelul" cu teren aferent din Păltiniș, jud. Sibiu

  1.211,00

  -'-

  36.

  Spațiu comercial amenajat (8 camere) la parter bloc locuințe, str. Iulius Cezar, nr. 3, p+1, Drobeta Tr. Severin

  -

  H.G. nr. 1224/01

  37.

  Spațiu comercial la parter în clădire S+p+1, str. N. Bălcescu nr. 4, Orăștie, jud. Hunedoara

  34,20

  -'-

  38.

  Abrogată  39.

  Imobil Cabana Rânca, stațiunea Rânca, oraș Novaci, jud. Gorj

  1.067,23

  H.G. 1398/2003

  40.

  Imobil Vila Livia și teren aferent din Băile Herculane, str. Zăvoiului nr. 38, jud. Caraș-Severin

  7.651,00

  H.G. nr. 109/04

  41.

  Complex PALAT OLĂNEȘTI, din Olănești, Aleea Salcâmilor nr. 2, jud. Vâlcea:

  -

  H.G. nr. 811/92


  - clădire centrală termică 1 Mai


  - clădire centrală termică seră veche


  - echipamente centrală termică casa veche


  - corp gardă vechi

  42.

  Complex Micești compus din casă de oaspeți, castel de vânătoare, popicărie, casă țărănească, bazin de înot și terenul aferent - 131.099,00 mp din Micești, comuna Mărăcineni, jud. Argeș
  Clădiri P+1E, structura zidărie portantă
  Suprafață construită = 1.721,30 mp

  131.099,00

  H.G. nr. 2375/04

  42^1.

  Spații anexe Vilei Bujoreni și terenul aferent din Râmnicu Vâlcea, str. Calea lui Traian nr. 267, județul Vâlcea

  15.678,43


  SUCURSALA PENTRU REPREZENTARE ȘI PROTOCOL NEPTUN

  43.

  Abrogată

  44.

  Complex restaurant "Dunărea" împreună cu Hotel și bar "Dacia" și terenul aferent construcțiilor, din Neptun-Olimp, jud. Constanța

  14.850,20

  H.G. nr. 567/93, republicată

  45.

  Vila "Mărul" A+B cu terenul aferent din Neptun-Olimp, jud. Constanța

  4.163,40

  -'-

  46.

  Vila nr. 1 cu 8 apartamente și terenul aferent din Neptun-Olimp, jud. Constanța

  1.469,54

  -'-

  47.

  Vila nr. 4 cu 8 apartamente și terenul aferent din Neptun-Olimp, jud. Constanța

  2.177,02

  H.G. nr. 596/96

  48.

  Vila nr. 5 cu 8 apartamente și terenul aferent din Neptun-Olimp, jud. Constanța

  2.729,40

  -'-

  49.

  Sere și răsadnițe cu terenul aferent din Neptun-Olimp, jud. Constanța

  4.384,69

  H.G. nr. 567/93

  50.

  Grup gospodăresc din zona II cu spălătorie și braseria "Turist", cu terenul aferent, din Neptun-Olimp, jud. Constanța

  6.957,70

  -'-

  51.

  Punct termic (Bazar Neptun) cu terenul aferent din Neptun-Olimp, jud. Constanța

  609,76

  -'-

  52.

  Vila "Părul" A+B cu terenul aferent din Neptun-Olimp, jud. Constanța

  4.815,09

  -'-

  53.

  Vila "Nucul" A+B cu terenul aferent din Neptun-Olimp, jud. Constanța

  5.413,74

  -'-

  54.

  Vila "Violeta" cu terenul aferent din Neptun-Olimp, jud. Constanța

  3.946,65

  -'-

  55.

  Vila "Bujorul" cu terenul aferent din Neptun-Olimp, jud. Constanța

  7.313,04

  -'-

  56.

  Vila "Crinul" cu terenul aferent din Neptun-Olimp, jud. Constanța

  1.970,37

  -'-

  57.

  Vila "Bradul" A+B cu terenul aferent din Neptun-Olimp, jud. Constanța

  4.981,39

  -'-

  58.

  Teren de tenis și teren minigolf din Neptun-Olimp (Hotel Arad), jud. Constanța

  14.414,35

  -'-

  59.

  Vila "Egreta", Mamaia, jud. Constanța

  -

  O.G. nr. 61/00

  60.

  Vila "Cerna", Mamaia, jud. Constanța

  -

  O.G. nr. 61/00

  61.

  Restaurant "Ambasador" cu terenul aferent din Neptun-Olimp, jud. Constanța

  8.299,64

  H.G. nr. 639/96

  62.

  Teren limitrof Hotel "Neptun" - Vila Părul

  4.911,00

  H.G. nr. 868/16.08.02

  63.

  Teren limitrof Vila "Alunul"

  1.614,72

  -'-

  64.

  Hotel și restaurant "Maramureș" cu terenul aferent din Neptun-Olimp, jud. Constanța

  8.670,00

  H.G. nr. 457/04

  65.

  Vila Agigea cu terenul aferent din Eforie Nord, str. Tudor Vladimirescu, jud. Constanța

  6.972,18

  H.G. nr. 1031/04

  65^1.

  Imobil Centrul de conferințe Club Bazin cu terenul aferent, din Neptun-Mangalia, județul Constanța

  16.627,45


  65^2.

  Complex Doina - hotel, restaurant și teren aferent din Neptun, județul Constanța

  13.233,18


  65^3.

  Policlinica Doina, cu teren aferent din Neptun, județul Constanța

  6.017,18


  SUCURSALA PENTRU REPREZENTARE ȘI PROTOCOL "VICTORIA" CLUJ-NAPOCA

  66.

  Imobil - sediul administrativ - cu terenul aferent din Cluj-Napoca, str. Napoca nr. 16, jud. Cluj

  1.098,00

  H.G. nr. 445/95

  67.

  Casa de oaspeți cu terenul aferent din Cluj-Napoca, str. Pavlov nr. 21, jud. Cluj

  1.350,00

  -'-

  68.

  Abrogată  69.

  Casa de oaspeți cu terenul aferent din Cluj-Napoca, str. Pavlov nr. 25, jud. Cluj

  1.422,00

  -'-

  70.

  Casa de oaspeți cu terenul aferent din Cluj-Napoca, str. Pavlov nr. 27, jud. Cluj

  1.965,30

  -'-

  71.

  Complex hotel-restaurant "Victoria" cu terenul aferent din Cluj-Napoca, B-dul 21 Decembrie nr. 54-56, jud. Cluj

  2.470,00

  -'-

  72.

  Service auto "Victoria", cu terenul aferent, compus din:

  283,00

  -'-


  - clădire garaj (parțial)


  - clădire birouri (parțial) str. Dorobanților nr. 18-20, Cluj-Napoca, jud. Cluj

  73.

  Teren agricol - tarlaua Ploton, com. Apahida, jud. Cluj

  210.000,00

  -'-

  74.

  Complex agroindustrial "Apahida" din comuna Apahida, str. Libertății nr. 1, jud. Cluj, cu terenul aferent, compus din:

  41.967,80

  H.G. nr. 445/95


  - atelier preparate carne


  - atelier pentru lactate


  - bloc cu 12 apartamente


  - grajd taurine nr. 3


  - hală creștere pui 1


  - hală creștere pui 2


  - grajd comun


  - grajd pentru porcine la îngrășat


  - grajd maternitate scroafe + tineret


  - tabără vară pentru porcine


  - magazii cereale


  - bucătărie furaje


  - filtru sanitar


  - centrală termică


  - fânar


  - pătule pentru porumb


  - pătule pentru porumb circulare


  - remize mașini + tractoare


  - atelier mecanic


  - castel apă


  - clădire administrativă

  75.

  Teren agricol în tarlaua Buduștău, com. Apahida jud. Cluj

  200.000,00

  -'-

  76.

  Sector agroindustrial Huedin, cu terenul aferent, compus din:


  -'-


  a) incintă: saivan de oi, grajd animale, distileri, fânar;

  17.945,92


  b) casă oaspeți;

  245,98


  c) amenajare pomicolă din localitatea Huedin, jud. Cluj

  252.208,10

  77.

  Sector piscicol Câmpenești compus din:


  -'-


  a) incintă;

  2.390,00


  b) amenajare piscicolă din localitatea Câmpenești, jud. Cluj

  1.257.611,00

  78.

  Abrogată

  SUCURSALA PENTRU REPREZENTARE ȘI PROTOCOL SUCEAVA

  79.

  Abrogată


  80.

  Ferma "Brădet" nr. 1 formată din clădire birouri și magazii, hală de preparare, beci fructe și legume, cu terenul aferent din Suceava, str. Parcului nr. 1, jud. Suceava

  97.992,00

  -'-

  81.

  Imobil Pensiune PALACE cu terenul aferent, din Slănic-Moldova, str. Vasile Alecsandri nr. 6, jud. Bacău

  1.130,00

  H.G. nr. 109/04

  SUCURSALA PENTRU ADMINISTRAREA ȘI ÎNTREȚINEREA FONDULUI IMOBILIAR

  82.

  Imobil bd. N. Bălcescu, nr. 21, sector 1, București

  1.195,00

  H.G. nr. 567/93

  83.

  Municipiul București, str. Mendeleev nr. 36-38, sector 1 - parțial

  207,11

  H. G. nr. 749/2018

  84.

  Imobil bd. Elisabeta, nr. 7-9 (fost Republicii nr. 10-12), sector 3, București, parțial

  1.349,00

  -'-

  85.

  Imobil str. Matei Millo, nr. 7, sector 1, București

  517,12

  -'-

  85^1.

  Imobil - str. Ion Câmpineanu nr. 27, parter, bl. 7, sectorul 1, București (Suprafața utilă = 126,80 m2)

  -

  H.G. nr. 11/1995 și nr. 639/1995, republicată

  85^2.

  Imobil - Calea Victoriei nr. 68-70, sectorul 1, București (Suprafața utilă = 180,31 m2)

  -

  86.

  Imobil parțial și garaj situat în București, bd. G-ral Gh. Magheru nr. 28-30, sector 1

  1.583

  -'-

  87.

  Imobil bd. Dacia, nr. 59, sector 1, București, (fost nr. 13)

  413,97

  -'-

  88.

  Imobil parțial din Calea Victoriei, nr. 216, sector 1, București

  790,77

  -'-

  89.

  Imobil str. Constantin Mille, nr. 17, sector 1, București

  738,00

  H.G. nr. 567/1993

  90.

  Imobil str. Luigi Cazavillan, nr. 19, sector 1, București

  738,00

  -'-

  91.

  Imobil str. Luigi Cazavillan, nr. 16, corp A+B, sector 1, București

  944,00

  -'-

  92.

  Imobil și garaj str. Transilvaniei, nr. 2, sector 1, București

  582,00

  -'-

  93.

  Imobil Calea Dorobanților, nr. 129, sector 1, București

  149,82

  -'-

  94.

  Imobil Splaiul Independenței, nr. 202 A, sector 6, București

  9.608,79

  -'-

  95.

  Imobil str. Brezoianu Ion, nr. 35, sector 1, București

  151,81

  -'-

  96.

  Imobil str. Atena, nr. 11, sector 1, București

  820,00

  -'-

  97.

  Imobil str. G. Clemenceau, nr. 5, sector 1, București

  532,00

  -'-

  98.

  Imobil str. G. Clemenceau, nr. 9B, sector 1, București

  86,00

  -'-

  99.

  Imobil str. Matei Millo, nr. 13, sector 1, București

  1.361,00

  -'-

  100.

  Imobil Piața Walter Mărăcineanu, nr. 1-3, sector 1, București

  4.130,98

  -'-

  101.

  Imobil - parțial bd. G-ral Gh. Magheru, nr. 7, sector 1, București

  2.190,00

  -'-

  102.

  Imobil parțial bd. Regina Elisabeta nr. 3, sector 3, București ********)

  973,43

  -'-

  103.

  Imobil bd. Carol I, nr. 12 (fost Republicii, nr. 32), sector 3, București

  1.734,48

  -'-

  104.

  Imobil - parțial din str. Lipscani, nr. 19, sector 3, București

  1.804,00

  -'-

  105.

  Imobil Piața Rosetti, nr. 4, sector 2, București

  602,68

  -'-

  106.

  Imobil str. Câmpineanu, nr. 3-5, sector 1, București

  1.750,00

  -'-

  107.

  Imobil str. Constantin Mille, nr. 12, sector 1, București

  590,67

  -'-

  108.

  Imobil bd. Nicolae Bălcescu, nr. 17-19, sector 1, București

  1.414,00

  -'-

  109.

  Apartament nr. 2 din str. C. Sandu Aldea, nr. 14A, et. 1, sector 1, București

  65,00

  H.G. nr. 39/1996

  110.

  Apartament nr. 10 din str. Arcului, nr. 14, et. 2, sector 2, București

  31,38

  -'-

  111.

  Apartament nr. 14 din str. Tudor Arghezi, nr. 32, et. 2, sector 2, București

  13,85

  -'-

  112.

  Apartament nr. 5 din str. Atena, nr. 7, et. 2, sector 1, București

  48,30

  -'-

  113.

  Apartament nr. 3 din bd. Aviatorilor, nr. 35, et. 1, sector 1, București

  84,25

  -'-

  114.

  Abrogată

  115.

  Apartament nr. 1 din bd. Aviatorilor, nr. 100, parter, sector 1, București

  971,78

  -'-

  116.

  Apartament ap. 2 din bd. Aviatorilor, nr. 100, et. 1, sector 1, București

  -'-

  117.

  Apartament nr. 1 și garaj din str. Amiral C. Bălescu, nr. 19, parter, sector 1, București.

  498,08

  -'-

  118.

  Apartament nr. 20 din str. Braziliei, nr. 1-3, sc. B, et. 2, sector 1, București

  7,28

  H.G. nr. 39/1996

  119.

  Apartament nr. 1 și garaj din str. Bruxelles, nr. 3, Corp A, parter, sector 1, București

  69,46

  -'-

  120.

  Apartament nr. 2 din str. Bitolia, nr. 10, et. 1, sector 1, București

  95,88

  - ' -

  121.

  Abrogată

  122.

  Apartament nr. 1 din str. Bitolia, nr. 51, parter, sector 1, București

  65,28

  - ' -

  123.

  Abrogată

  124.

  Apartament nr. 8 din str. Brezoianu, nr. 10, et. 4, sector 5, București

  12,30

  - ' -

  125.

  Apartament nr. 20 din str. Poenaru Bordea, nr. 6, sector 4, București

  5,41

  - ' -

  126.

  Apartament nr. 1 și garaj din str. Radu Boiangiu, nr. 15-17, parter, sector 1, București

  9,67

  - ' -

  127.

  Apartament nr. 2 din str. Victor Babeș, nr. 3, et. 1, sector 5, București, cotă indiviză 58%

  129,09

  - ' -

  128.

  Apartament nr. 9 din str. Căderea Bastiliei, nr. 7, et. 2, sector 1, București

  15,83

  - ' -

  129.

  Apartament nr. 50 din bd. N. Bălcescu, nr. 5, sc. B, et. 7, sector 1, București

  8,40

  - ' -

  130.

  Apartament nr. 16 din bd. N. Bălcescu, nr. 9, sc. B, et. 2, sector 1, București

  9,30

  - ' -

  131.

  Apartament nr. 2 și garaj din str. Crângului, nr. 1, etaj 1, teren aferent 124,66 mp, sector 1, București Teren curte aferent apartamentului 1 de 102,00 mp.

  226,66

  - ' -

  132.

  Imobil și garaj, str. Crângului, nr. 6, sector 1, București

  232,00

  - ' -

  133.

  Abrogată  134.

  Abrogată  135.

  Abrogată

  136.

  Imobil și garaj, str. Prof. Dr. Ion Cantacuzino, nr. 4, sector 1, București

  554,80

  - ' -

  137.

  Apartament nr. 10 din str. J.L. Calderon, nr. 59, et. 2, sector 2, București

  24,08

  - ' -

  138.

  Apartament nr. 3 din str. Drobeta, nr. 19A, et. 1, sector 2, București

  3,28

  - ' -

  139.

  Abrogată


  140.

  Apartament nr. 20 din str. George Enescu, nr. 9, et. 2, sector 1, București

  8,37

  - ' -

  141.

  Apartament nr. 1 din str. Frumoasă, nr. 36, parter, sector 1, București

  236,00

  - ' -

  142.

  Apartament nr. 1 și garaj din str. Finlanda, nr. 6, parter, sector 1, București

  127,00

  - ' -

  143.

  Apartament nr. 2 din str. Heleșteului, nr. 5, et. 1, sector 1, București

  58,08

  - ' -

  144.

  Imobil și garaj, str. Heleșteului, nr. 26, sector 1, București

  338,08

  - ' -

  145.

  Abrogată

  146.

  Imobil str. Herăstrău, nr. 40, sector 1, București

  244,58

  - ' -

  147.

  Abrogată


  148.

  Imobil și garaj, str. Pictor Barbu Iscovescu, nr. 25, sector 1, București

  596,27

  - ' -

  149.

  Imobil și garaj, str. av. Teodor Iliescu, nr. 44, sector 1, București

  189,10

  - ' -

  150.

  Abrogată  151.

  Apartament nr. 4 din șos. Kiseleff, nr. 20, et. 1, sector 1, București

  681,15

  - ' -

  152.

  Apartament nr. 5 din șos. Kiseleff, nr. 20, et. 2, sector 1, București

  681,15

  - ' -

  153.

  Apartament nr. 1 cu teren aferent din șos. Kiseleff, nr. 22, parter, sector 1, București

  1.112,04

  - ' -

  154.

  Teren aferent ap. 6 din șos. Kiseleff, nr. 22, parter, sector 1, București

  1.112,04

  - ' -

  155.

  Apartament nr. 1 din șos. Kiseleff, nr. 24, parter, sector 1, București

  314,54

  - ' -

  156.

  Apartament nr. 2 din șos. Kiseleff, nr. 24, parter, sector 1, București

  - ' -

  157.

  Apartament nr. 3 din șos. Kiseleff, nr. 24, et. 1, sector 1, București

  - ' -

  158.

  Apartament nr. 4 din șos. Kiseleff, nr. 24, et. 1, sector 1, București

  - ' -

  159.

  Apartament nr. 1 din șos. Kiseleff, nr. 24, Corp A, sector 1, București

  - ' -

  160.

  Apartament nr. 2 din șos. Kiseleff, nr. 24, Corp B, sector 1, București

  - ' -

  161.

  Abrogată

  162.

  Apartament nr. 30 din bd. Regina Elisabeta, nr. 25, et. 6, sector 5, București

  92,60

  - ' -

  163.

  Abrogată  164.

  Apartament nr. 4 din str. lt. Gh. Manu, nr. 12, et. 1, sector 1, București

  8,20

  - ' -

  165.

  Apartament nr. 8 din str. Londra, nr. 4, et. 2, sector 1, București

  31,01

  - ' -

  166.

  Apartament nr. 1 și garaj din str. Dr. Lister, nr. 63, parter, sector 5, București

  434,84

  - ' -

  167.

  Apartament nr. 2 din str. Dr. Lister, nr. 63, et. 1, sector 5, București

  - ' -

  168.

  Abrogată

  8,42

  169.

  Apartament nr. 28 din str. Dionisie Lupu, nr. 74, et. 5, sector 1, București

  - ' -

  170.

  Apartament nr. 1 din str. Maxim Gorki, nr. 24, parter, sector 1, București

  129,90

  - ' -

  171.

  Apartament nr. 1 și garaj din str. Dr. Gr. Mora, nr. 13, parter, sector 1, București

  238,58

  - ' -

  172.

  Imobil și garaj, str. Spătaru N. Milescu, nr. 65, sector 2, București

  290

  H.G. nr. 39/1996

  173.

  Apartament nr. 1 și garaj din bd. Mărăști, nr. 49, parter, sector 1, București

  152,00

  - ' -

  174.

  Apartament nr. 8 din bd. Ion Mihalache (fost 1 Mai), nr. 64, bl. 41, et. 2, sector 1, București

  55,68

  - ' -

  175.

  Imobil str. lt. Victor Manu, 73 bis, sector 2, București

  369,39

  - ' -

  176.

  Abrogată

  177.

  Apartament nr. 10 din bd. G-ral Gh. Magheru, nr. 24, et. 6, sector 1, București

  12,28

  H.G. nr. 39/1996

  178.

  Abrogată

  179.

  Apartament nr. 2 și garaj din str. Oslo, nr. 8, et. 1, sector 1, București

  21,23

  - ' -

  180.

  Abrogată

  181.

  Imobil și garaj din str. Pictor I. Negulici, nr. 20, sector 1, București

  341,45

  - ' -

  182.

  Abrogată


  183.

  Apartament nr. 3 din str. Pictor I. Negulici, nr. 42, et. 1, sector 1, București

  53,56

  - ' -

  184.

  Apartament nr. 1 din str. lt. av. Șerban Petrescu, nr. 9, parter, sector 1, București

  102,23

  - ' -

  185.

  Teren aferent ap. 16 din str. Pivnicierului, nr. 4-6, et. 3, sector 1, București

  29,16

  - ' -

  186.

  Abrogată

  187.

  Abrogată

  188.

  Apartament nr. 2 și garaj din str. cpt. Gr. Preoțescu, nr. 29, parter, sector 4, București

  40,70

  - ' -

  189.

  Abrogată  190.

  Abrogată

  191.

  Apartament nr. 2 din str. ing. Ermil Pangratti, nr. 25, et. 1, sector 1, București

  142,18

  - ' -

  192.

  Teren aferent ap. 2, et. 1, situat în str. Alex. Philippide, nr. 12, sector 2, București

  18,92

  - ' -

  193.

  Abrogată


  194.

  Apartament nr. 8 din bd. Carol I, nr. 54 B (fost Pache Protopopescu, nr. 64 B), et. 5, sector 2, București

  1,76

  - ' -

  195.

  Apartament nr. 1 din Piața Amzei, nr. 15, et. 1, sector 1, București

  3,63

  - ' -

  196.

  Apartament nr. 6 din str. Washington (fostă Rozelor), nr. 13, et. 2, sector 1, București

  30,81

  - ' -

  197.

  Abrogată

  198.

  Apartament nr. 1 din str. av. Șt. Sănătescu, nr. 8, parter, sector 1, București

  164,76

  - ' -

  199.

  Abrogată

  200.

  Abrogată

  201.

  Apartament nr. 1 din str. Ivan Turgheniev, nr. 2-4, parter, sector 1, București

  778,28

  - ' -

  202.

  Apartament nr. 2 și garaj din str. Ivan Turgheniev, nr. 2-4, et. 1, sector 1, București

  - ' -

  203.

  Teren din str. Ivan Turgheniev, nr. 6, sector 1, București

  321,67

  - ' -

  204.

  Apartament nr. 1 din str. Muzeul Zambaccian, nr. 27, parter, sector 1, București

  185,81

  - ' -

  205.

  Abrogată

  206.

  Abrogată

  207.

  Teren aferent ap. 63 din str. Șipotul Fântânilor, nr. 2, et. 5, sector 1, București

  8,00

  - ' -

  208.

  Abrogată

  209.

  Apartament nr. 1 din str. Emanuel Porumbaru, nr. 41 A, parter, sector 1, București

  90,22

  - ' -

  210.

  Apartament nr. 2 din str. C-tin Prezan, nr. 4, et. 1, sector 1, București

  1.677,59

  - ' -

  211.

  Apartament nr. 5 din str. Ardeleni, nr. 1, et. 1, sector 2, București

  11,50

  H.G. nr. 214/01

  212.

  Apartament nr. 24 din str. Ardeleni, nr. 1, et. 5, sector 2, București

  11,50

  - ' -

  213.

  Apartament nr. 1A din str. Valeriu Braniște, nr. 56, bl. 5, sc. B, sector 3, București

  36,56

  H.G. nr. 11/95

  214.

  Teren str. Băiculești, nr. 1, sector 1, București

  1.451,00

  H.G. nr. 567/93

  215.

  Abrogată

  216.

  Teren Calea Victoriei, nr. 109, sector 1, București

  1.076,00

  - ' -

  217.

  Teren bd. Dacia, nr. 30, sector 1, București

  1.017,00

  - ' -

  218.

  Teren str. Ministerului, nr. 2-4, tronson 1, intrarea 2 și tronson 2, sector 1, București

  562,04

  - ' -

  219.

  Teren str. Doamnei, nr. 17-19, sector 3, București

  940,49

  - ' -

  220.

  Teren Calea Moșilor, nr. 128, sector 2, București

  1.986,00

  - ' -

  221.

  Abrogată

  222.

  Depozite și ateliere cu terenul aferent din str. Fabrica de Glucoză, nr. 3A, sector 2, București

  2.580,50

  H.G. nr. 567/93

  223.

  Apartament nr. 1 și garaj din imobilul situat în municipiul București, str. Sofia nr. 18, parter, sectorul 1, cu teren

  112,00

  H.G. nr. 39/96

  224.

  Teren aferent ap. 1 din str. dr. Drăghiescu, nr. 4, parter, sector 5, București

  100,00

  - ' -

  225.

  Teren aferent ap. 7 din str. Progresului, nr. 13, etaj 3, sector 1, București

  14,50

  - ' -

  226.

  Teren aferent ap. 6 din bd. Pache Protopopescu, nr. 1, etaj 2, sector 2, București

  20,25

  - ' -

  227.

  Teren aferent ap. 1 din str. dr. Lister, nr. 58, parter, sector 5, București

  12,00

  - ' -

  228.

  Teren aferent ap. 1 din str. Iulius Tetrat, nr. 31, parter, sector 1, București

  46,60

  - ' -

  229.

  Teren aferent ap. 3 din str. Obedenaru, nr. 19, etaj 1, sector 2, București

  100,00

  - ' -

  230.

  Teren aferent ap. 2 din str. Braziliei, nr. 7, etaj 1, sector 1, București

  50,00

  - ' -

  231.

  Teren aferent ap. 3 din str. Spiru Haret, nr. 13, parter, sector 1, București

  13,00

  - ' -

  232.

  Teren aferent ap. 1 din str. Fluierului, nr. 17D, parter, sector 2, București

  57,00

  - ' -

  233.

  Teren aferent ap. 2 din str. dr. N. Manolescu, nr. 5-7, parter, sector 5, București

  130,00

  - ' -

  234.

  Teren aferent ap. 2 din str. Amiral Bălescu, nr. 29, et. 1, sector 1, București

  20,00

  H.G. nr. 39/96

  235.

  Teren aferent ap. 2 din str. Costache Negri, nr. 10 bis, parter, sector 5, București

  30,00

  - ' -

  236.

  Teren aferent ap. 3 din str. Sandu Aldea, nr. 19, et. 1, sector 1, București

  120,00

  - ' -

  237.

  Teren aferent ap. 2 din str. Andrei Mureșan, nr. 29, et. 1, sector 1, București

  38,00

  - ' -

  238.

  Teren curte aferent ap. 1 din str. Moliere, nr. 3-5, parter, sector 1, București

  448,31

  - ' -

  239.

  Teren curte aferent ap. 2 din str. Moliere, nr. 3-5, ap. 2, et. 1, sector 1, București

  224,15

  - ' -

  240.

  Teren curte aferent ap. 3 din str. Moliere, nr. 3-5, et. 2, sector 1, București

  394,84

  - ' -

  241.

  Abrogată


  242.

  Abrogată

  243.

  Apartament nr. 57 din Bd. Iancu de Hunedoara, nr. 66, et. 8, sector 1, București

  10,86

  - ' -

  244.

  Apartament nr. 59 din Bd. Iancu de Hunedoara, nr. 66, et. 8, sector 1, București

  13,78

  - ' -

  245.

  Abrogată

  246.

  Imobil (fără ap. 39, 54, 56, 57, 59, 62) Bd. I. de Hunedoara, nr. 66, bloc 12, sector 1, București

  257,19

  O.U.G. nr. 32/02

  247.

  Apartament nr. 17 din str. Icoanei, nr. 110, et. 5, sector 2, București

  17,88

  H.G. nr. 214/01

  248.

  Apartament nr. 21 din str. Icoanei, nr. 110, et. 6, sector 2, București

  25,61

  - ' -

  249.

  Apartament nr. 22 din str. Icoanei, nr. 110, et. 7, sector 2, București

  20,12

  - ' -

  250.

  Apartament nr. 25 din str. Icoanei, nr. 110, et. 8, sector 2, București

  20,12

  - ' -

  251.

  Apartament nr. 32 din str. Icoanei, nr. 110, et. 10, sector 2, București

  18,12

  - ' -

  252.

  Apartament nr. 33 din str. Icoanei, nr. 110, et. 10, sector 2, București

  25,22

  - ' -

  253.

  Abrogată

  254.

  Apartament nr. 5 din str. Turda, nr. 120, et. 1, sector 1, București

  8,97

  - ' -

  255.

  Abrogată

  256.

  Abrogată

  257.

  Abrogată

  258.

  Apartament nr. 49 din str. Vlaicu Aurel, nr. 147, sc. B, et. 1, sector 2, București

  8,23

  - ' -

  259.

  Apartament nr. 52 din str. Vlaicu Aurel, nr. 147, sc. B, et. 1, sector 2, București

  6,28

  - ' -

  260.

  Abrogată  261.

  Abrogată  262.

  Abrogată  263.

  Apartament nr. 64 din str. Vlaicu Aurel, nr. 147, sc. B, et. 4, sector 2, București

  6,28

  - ' -

  264.

  Abrogată  265.

  Abrogată  266.

  Abrogată  267.

  Apartament nr. 72 din str. Vlaicu Aurel, nr. 147, sc. B, et. 6, sector 2, București

  6,28

  - ' -

  268.

  Imobil și garaj str. Avram Iancu, nr. 8, sector 2, București

  657,00

  - ' -

  269.

  Imobil str. G-ral Ion Florescu, nr. 1, sector 3, București

  228,90

  - ' -

  270.

  Abrogată  271.

  Imobil str. Romulus, nr. 4, sector 2, București

  591,30

  - ' -

  272.

  Imobil str. Romulus, nr. 6, sector 2, București

  689,00

  - ' -

  273.

  Imobil str. Muzeul Zambaccian, nr. 17, sector 1, București

  502,24

  - ' -

  274.

  Apartament nr. 2 și garaj din str. Aleea Alexandru, nr. 44, et. 1, sector 1, București

  287,07

  - ' -

  275.

  Abrogată  276.

  Apartament nr. 5 din str. Matei Voievod, nr. 21-23, et. 1, sector 2, București

  11,00

  O.G. nr. 61/00

  277.

  Apartament nr. 7 din str. Matei Voievod, nr. 21-23, et. 2, sector 2, București

  10,00

  - ' -

  278.

  Apartament nr. 10 din str. Matei Voievod, nr. 21-23, et. 4, sector 2, București

  10,00

  - ' -

  279.

  Apartament nr. 12 din str. Matei Voievod, nr. 21-23, et. 5, sector 2, București

  10,00

  - ' -

  280.

  Apartament nr. 3 din str. Matei Voievod, nr. 21-23, parter, sector 2, București

  7,00

  - ' -

  281.

  Clădire, birouri, ateliere, depozite cu spații frigorifice și teren aferent din str. Măguricea, nr. 4, sector 1, București

  3.309,10

  D.T. 104/01 O.T. 46/03

  282.

  Imobil str. Smârdan, nr. 3, sector 3, București

  880,00

  Lege nr. 122/01

  283.

  Abrogată  284.

  Abrogată  285.

  Abrogată  286.

  Apartament nr. 9 din Bd. Dacia, nr. 55, et. 4, sector 1, București

  11,75

  H.G. nr. 172/02

  287.

  Abrogată  288.

  Abrogată  289.

  Apartament nr. 3 din str. M. Eminescu, nr. 124, sc. B2, et. 1, sector 2, București

  26,78

  - ' -

  290.

  Apartament nr. 4 din str. M. Eminescu, nr. 124, sc. B2, et. 1, sector 2, București

  37,43

  - ' -

  291.

  Apartament nr. 7 din str. M. Eminescu, nr. 124, sc. B2, et. 2, sector 2, București

  34,96

  H.G. nr. 172/02

  292.

  Apartament nr. 3 din str. M. Eminescu, nr. 124, sc. C, et. 1, sector 2, București

  32,39

  - ' -

  293.

  Apartament nr. 10 din str. M. Eminescu, nr. 124, sc. B1,et. 4, sector 2, București

  42,16

  - ' -

  294.

  Apartament nr. 4 din str. M. Eminescu, nr. 124, sc. C, et. 1, sector 2, București

  54,40

  - ' -

  295.

  Abrogată  296.

  Abrogată  297.

  Abrogată  298.

  Imobil și garaj Aleea Alexandru, nr. 40, sector 1, București

  684,33

  O.U.G. nr. 32/02

  299.

  Teren, str. Armindenului, nr. 8-10, sector 1, București

  550,00

  - ' -

  300.

  Abrogată  301.

  Teren, Calea Floreasca, nr. 202, sector 1, București

  3.995,00

  - ' -

  302.

  Imobil, str. Câmpineanu, nr. 20, sector 1, București

  879,85

  H.G. nr. 567/93

  303.

  Imobil - parțial din str. Câmpineanu, nr. 16, sector 1, București

  245,85

  O.U.G nr. 32/02

  304.

  Imobil, str. B. Delavrancea, nr. 12, sector 1, București

  602,52

  - ' -

  305.

  Abrogată  306.

  Imobil - parțial fără spațiul de la etajele 2 și 3, din Calea Dorobanților, nr. 87, sector 1, București

  -

  - ' -

  307.

  Imobil - parțial - fără ap. 1 și 6 din str. M.Eminescu, nr. 102-104, sector 2, București

  897,57

  - ' -

  308.

  Teren, D.P. Kiseleff, nr. 17-17B, sector 1, București

  4.255,66

  - ' -

  309.

  Apartament nr. 2 str. P.D. Kiseleff, nr. 55, vila 9, parter, sector 1, București

  934,00

  H.G. nr. 214/01

  310.

  Apartament nr. 14 din Calea Victoriei, nr. 91-93, sc. B, et. 4, sector 1, București

  610,07

  - ' -

  311.

  Apartament nr. 1 din str. Argentina, nr. 33, parter, sector 1, București

  108,60

  H.G. nr. 462/01

  312.

  Teren, M. Gorki, nr. 36, sector 1, București

  370,00

  O.U.G. nr. 32/02

  313.

  Abrogată  314.

  Teren, Bd. Primăverii, nr. 30, sector 1, București

  781,60

  - ' -

  315.

  Imobil, Bd. Primăverii, nr. 22, sector 1, București

  764,71

  - ' -

  316.

  Imobil, Bd. Primăverii, nr. 48A, sector 1, București

  1.428,56

  - ' -

  317.

  Imobil cu garaj și terenul aferent din București, str. Pictor D. Rosenthal, nr. 13, sector 1

  212,36

  - ' -

  318.

  Apartament nr. 2 cu terenul aferent din București, str. Tolstoi, nr. 25, sector 1

  210,85

  - ' -

  319.

  Teren aferent ap. 1 din București, str. Tolstoi, nr. 25, sector 1

  210,85

  - ' -

  320.

  Apartament nr. 10 din str. N. Bălcescu, nr. 35, sc. A, et. 5, sector 1, București

  9,01

  H.G. nr. 214/01

  321.

  Apartament nr. 15 din str. Mihail Eminescu, nr. 124, sc. C, et. 7, sector 2, București

  45,99

  - ' -

  322.

  Apartament nr. 8 din str. Mihail Eminescu, nr. 124, sc. B2 et. 2, sector 2, București

  35,55

  - ' -

  323.

  Apartament nr. 8 din str. Mihail Eminescu, nr. 124, sc. B1 sector 2, București

  39,89

  H.G. nr. 172/02

  324.

  Cotă indiviză de 52% din imobilul Casa Presei, corpurile A, B, C, D, corpurile de legătură D1-B2 și D1-C3, garaj, depozit și terasă - P-ța Presei Libere nr. 1, sector 1, București, cu teren aferent****) ******)

  75.209,95

  H.G. nr. 866/04

  325.

  Teren, situat în București, str. Țărmului, nr. 19 (fost nr. 1), sector 1, București******)

  6.988,50

  H.G. nr. 64/96

  326.

  Teren situat în str. M. Gorki, nr. 26, sector 1, București

  647,06

  H.G. nr. 567/93

  327.

  Imobil și garaj, str. Școala Floreasca, nr. 9-11, sector 1, București

  1.517,38

  O.U.G. nr. 32/02

  328.

  Abrogată  329.

  Teren str. Sandu Aldea, nr. 56 sector 1 București

  480,00

  O.U.G. nr. 32/02

  330.

  Abrogată  331.

  Imobil str. Petofi Sandor, nr. 47 sector 1 București

  338

  O.U.G. nr. 32/2002

  332.

  Abrogată

  333.

  Teren str. Aleea Alexandru, nr. 1 sector 1 București

  33,71

  - ' -

  334.

  Abrogată

  335.

  Imobil str. Aleea Alexandru, nr. 41 sector 1 București

  554,00

  - ' -

  336.

  Apartament nr. 18 str. Ardeleni, nr. 1, bl. 39, sector 2 București

  11,51

  - ' -

  337.

  Imobil și garaj str. Arghezi, nr. 7 sector 2 București

  1.019,09

  - ' -

  338.

  Imobil și garaj str. Arghezi, nr. 9 sector 2 București

  2.074,75

  - ' -

  339.

  Teren str. Armașului, nr. 14 sector 1 București

  802,00

  - ' -

  340.

  Imobil și garaj, Str. Armenească nr. 35, sector 2, București

  826,60

  - ' -

  341.

  Imobil str. Armindenului, nr. 12 sector 1 București

  980,00

  - ' -

  342.

  Imobil și garaj str. Atena, nr. 2bis sector 1 București

  373,82

  - ' -

  343.

  Imobil și garaj str. Aviatorilor, nr. 50 sector 1 București

  558,65

  - ' -

  344.

  Abrogată  345.

  Imobil str. Aviatorilor, nr. 88 sector 1 București

  1.169,00

  - ' -

  346.

  Imobil și garaj str. Aviatorilor, nr. 9 sector 1 București

  432,00

  - ' -

  347.

  Apartament nr. 5 str. Bălcescu, nr. 16, sector 1 București

  20,35

  - ' -

  348.

  Abrogată  349.

  Imobil str. Batiștei, nr. 13 sector 2 București

  1.723,00

  H.G. nr. 60/2018

  350.

  Imobil și garaj str. Batiștei, nr. 39 sector 2 București

  1.264,40

  - ' -

  351.

  Imobil și garaj str. Belgrad, nr. 8 sector 1 București

  371,20

  - ' -

  352.

  Teren str. Bitolia, nr. 5 sector 1 București

  101,70

  - ' -

  353.

  Teren str. Bitolia, nr. 7-9 sector 1 București

  106,62

  - ' -

  354.

  Imobil str. Ghe. Brătianu, nr. 7 sector 1 București

  413,00

  - ' -

  355.

  Șos. București-Ploiești, nr. 5 sectorul 1 București

  12.721,01

  O.U.G. nr. 32/2002

  356.

  Imobil și garaj str. Burghelea, nr. 1 sector 2 București

  753,00

  - ' -

  357.

  Imobil și garaj str. Burghelea, nr. 3 sector 2 București

  1.019,00

  - ' -

  358.

  Apartament nr. 3 situat în imobilul din municipiul București, Str. Călărașilor nr. 79, sectorul 3

  teren aferent în cotă indiviză de 163,65 mp

  O.U.G. nr. 32/02

  359.

  Imobil str. J.L. Calderon, nr. 46 Sector 2 București

  970,45

  - ' -

  360.

  Imobil str. J.L. Calderon, nr. 48 sector 2 București

  543,00

  - ' -

  361.

  Imobil și garaj str. J.L. Calderon, nr. 63 sector 2 București

  923,00

  - ' -

  362.

  Apartament nr. 18 și garaj str. Lascăr Catargiu, nr. 11A, sector 1 București

  87,71

  - ' -

  363.

  Imobil str. Lascăr Catargiu, nr. 15 sector 1 București

  1.107,55

  - ' -

  364.

  Abrogată  365.

  Teren str. Lascăr Catargiu, nr. 39 sector 1 București

  1.775,20

  - ' -

  366.

  Imobil str. Lascăr Catargiu, nr. 50 sector 1 București

  789,50

  - ' -

  367.

  Imobil str. Lascăr Catargiu, nr. 8 A, B, C, D sector 1 București

  717,00

  - ' -

  368.

  Imobil și garaj str. H. Coandă, nr. 9 sector 1 București

  920,00

  - ' -

  369.

  Apartament nr. 1 str. Al. Constantinescu, nr. 46-48 sector 1 București

  134,40

  - ' -

  370.

  Abrogată  371.

  Abrogată  372.

  Abrogată  373.

  Abrogată  374.

  Abrogată  375.

  Apartament nr. 9 str. Al. Constantinescu, nr. 46-48 sector 1 București

  113,73

  - ' -

  376.

  Abrogată  377.

  Imobil str. Al. Constantinescu, nr. 59, Corp A+B+C sector 1 București

  725,05


  378.

  Abrogată  379.

  Abrogată  380.

  Abrogată  381.

  Abrogată  382.

  Abrogată  383.

  Apartament nr. 3 str. Dacia, nr. 55, sector 1 București

  11,91

  - ' -

  384.

  Apartament nr. 4 str. Dacia, nr. 55, sector 1 București

  14,16

  - ' -

  385.

  Abrogată  386.

  Apartament nr. 7 str. Dacia, nr. 55, sector 1 București

  11,75

  - ' -

  387.

  Apartament nr. 8 str. Dacia, nr. 55, sector 1 București

  14,07

  - ' -

  388.

  Apartament nr. 10 str. Dacia, nr. 55, sector 1 București

  14,02

  - ' -

  389.

  Abrogată  390.

  Apartament nr. 13 str. Dacia, nr. 55, sector 1 București

  11,88

  - ' -

  391.

  Abrogată  392.

  Imobil str. Dacia, nr. 75 sector 1 București

  492,00

  - ' -

  393.

  Imobil și garaj str. Dacia, nr. 79 sector 1 București

  882,00

  - ' -

  394.

  Imobil și garaj str. Dacia, nr. 89 sector 1 București

  233,00

  - ' -

  395.

  Imobil str. Delavrancea, nr. 6A sector 1 București

  8.298,00

  - ' -

  396.

  Imobil str. Demetriad, nr. 14 sector 1 București

  605,00

  - ' -

  397.

  Imobil str. Docenților, nr. 10 sector 1 București

  451,96

  - ' -

  398.

  Abrogată  399.

  Imobil str. Dorobanților, nr. 39, corp A, B, C sector 1 București

  3.357,04

  - ' -

  400.

  Imobil str. Drobeta, nr. 13 sector 2 București

  368,20

  - ' -

  401.

  Imobil str. Drobeta, nr. 4-10 sector 2 București

  1.377,90

  - ' -

  402.

  Imobil și garaj str. Drossu N., nr. 4B sector 1 București

  706,68

  - ' -

  403.

  Teren str. Dumbrava Roșie, nr. 10 sector 2 București

  95,00

  - ' -

  404.

  Imobil și garaj str. Dumbrava Roșie, nr. 4 sector 2 București

  899,00

  - ' -

  405.

  Imobil și garaj str. Elisabeta, nr. 7 oraș Constanța jud. Constanța

  531,38

  - ' -

  406.

  Apartament nr. 1 str. Eminescu, nr. 124, sc. A, sector 2 București

  15,03

  - ' -

  407.

  Apartament nr. 2 str. Eminescu, nr. 124, sc. A, sector 2 București

  47,66

  - ' -

  408.

  Apartament nr. 4 str. Eminescu, nr. 124, sc. A, sector 2 București

  53,61

  - ' -

  409.

  Apartament nr. 6 str. Eminescu, nr. 124, sc. A, sector 2 București

  53,61

  - ' -

  410.

  Apartament nr. 7 str. Eminescu, nr. 124, sc. A, sector 2 București

  56,02

  - ' -

  411.

  Apartament nr. 11 str. Eminescu, nr. 124, sc. A, sector 2 București

  55,90

  - ' -

  412.

  Apartament nr. 12 str. Eminescu, nr. 124, sc. A, sector 2 București

  55,74

  - ' -

  413.

  Apartament nr. 13 str. Eminescu, nr. 124, sc. A, sector 2 București

  56,00

  - ' -

  414.

  Apartament nr. 14 str. Eminescu, nr. 124, sc. A, sector 2 București

  56,60

  - ' -

  415.

  Apartament nr. 16 str. Eminescu, nr. 124, sc. A, sector 2 București

  34,00

  - ' -

  416.

  Apartament nr. 17 str. Eminescu, nr. 124, sc. A, sector 2 București

  35,32

  - ' -

  417.

  Apartament nr. 1 str. Eminescu, nr. 124, sc. B1, sector 2 București

  28,65

  - ' -

  418.

  Apartament nr. 11 str. Eminescu, nr. 124, sc. B1, sector 2 București

  34,60

  - ' -

  419.

  Apartament nr. 12 str. Eminescu, nr. 124, sc. B1, sector 2 București

  38,46

  - ' -

  420.

  Apartament nr. 13 str. Eminescu, nr. 124, sc. B1, sector 2 București

  35,45

  - ' -

  421.

  Apartament nr. 14 str. Eminescu, nr. 124, sc. B1, sector 2 București

  41,98

  - ' -

  422.

  Apartament nr. 2 str. Eminescu, nr. 124, sc. B1, sector 2 București

  31,07

  - ' -

  423.

  Apartament nr. 3 str. Eminescu, nr. 124, sc. B1, sector 2 București

  32,92

  - ' -

  424.

  Apartament nr. 4 str. Eminescu, nr. 124, sc. B1, sector 2 București

  41,73

  - ' -

  425.

  Apartament nr. 5 str. Eminescu, nr. 124, sc. B1, sector 2 București

  34,26

  - ' -

  426.

  Apartament nr. 6 str. Eminescu, nr. 124, sc. B1, sector 2 București

  41,73

  - ' -

  427.

  Apartament nr. 7 str. Eminescu, nr. 124, sc. B1, sector 2 București

  35,01

  - ' -

  428.

  Apartament nr. 9 str. Eminescu, nr. 124, sc. B1, sector 2 București

  34,91

  - ' -

  429.

  Terasă și cameră serviciu str. Eminescu, nr. 124, sc. B1, sector 2 București

  10,11

  - ' -

  430.

  Apartament nr. 1 str. Eminescu, nr. 124, sc. B2, sector 2 București

  29,84

  - ' -

  431.

  Apartament nr. 10 str. Eminescu, nr. 124, sc. B2, sector 2 București

  34,96

  - ' -

  432.

  Apartament nr. 11 str. Eminescu, nr. 124, sc. B2, sector 2 București

  35,76

  - ' -

  433.

  Apartament nr. 12 str. Eminescu, nr. 124, sc. B2, sector 2 București

  31,41

  - ' -

  434.

  Apartament nr. 13 str. Eminescu, nr. 124, sc. B2, sector 2 București

  39,97

  O.U.G. nr. 32/02

  435.

  Apartament nr. 14 str. Eminescu, nr. 124, sc. B2, sector 2 București

  32,70

  - ' -

  436.

  Apartament nr. 15 str. Eminescu, nr. 124, sc. B2, sector 2 București

  29,49

  - ' -

  437.

  Apartament nr. 16 str. Eminescu, nr. 124, sc. B2, sector 2 București

  36,87

  - ' -

  438.

  Apartament nr. 17 str. Eminescu, nr. 124, sc. B2, sector 2 București

  36,24

  - ' -

  439.

  Apartament nr. 18 str. Eminescu, nr. 124, sc. B2, sector 2 București

  30,09

  - ' -

  440.

  Apartament nr. 19 str. Eminescu, nr. 124, sc. B2, sector 2 București

  40,44

  - ' -

  441.

  Apartament nr. 2 str. Eminescu, nr. 124, sc. B2, sector 2 București

  25,82

  - ' -

  442.

  Apartament nr. 21 str. Eminescu, nr. 124, sc. B2, sector 2 București

  32,78

  - ' -

  443.

  Apartament nr. 22 str. Eminescu, nr. 124, sc. B2, sector 2 București

  38,76

  - ' -

  444.

  Apartament nr. 23 str. Eminescu, nr. 124, sc. B2, sector 2 București

  36,33

  - ' -

  445.

  Apartament nr. 5 str. Eminescu, nr. 124, sc. B2, sector 2 București

  36,19

  - ' -

  446.

  Apartament nr. 6 str. Eminescu, nr. 124, sc. B2, sector 2 București

  26,19

  - ' -

  447.

  Apartament nr. 9 str. Eminescu, nr. 124, sc. B2, sector 2 București

  26,19

  - ' -

  448.

  Apartament nr. 1 str. Eminescu, nr. 124, sc. C, sector 2 București

  23,10

  - ' -

  449.

  Apartament nr. 2 str. Eminescu, nr. 124, sc. C, sector 2 București

  41,53

  - ' -

  450.

  Apartament nr. 5 str. Eminescu, nr. 124, sc. C, sector 2 București

  32,39

  - ' -

  451.

  Apartament nr. 6 str. Eminescu, nr. 124, sc. C, sector 2 București

  54,59

  - ' -

  452.

  Apartament nr. 7 str. Eminescu, nr. 124, sc. C, sector 2 București

  36,63

  - ' -

  453.

  Apartament nr. 8 str. Eminescu, nr. 124, sc. C, sector 2 București

  54,63

  - ' -

  454.

  Apartament nr. 9 str. Eminescu, nr. 124, sc. C, sector 2 București

  38,56

  - ' -

  455.

  Apartament nr. 10 str. Eminescu, nr. 124, sc. C, sector 2 București

  55,35

  - ' -

  456.

  Apartament nr. 11 str. Eminescu, nr. 124, sc. C, sector 2 București

  33,98

  - ' -

  457.

  Apartament nr. 12 str. Eminescu, nr. 124, sc. C, sector 2 București

  51,56

  - ' -

  458.

  Apartament nr. 13 str. Eminescu, nr. 124, sc. C, sector 2 București

  32,39

  - ' -

  459.

  Apartament nr. 14 str. Eminescu, nr. 124, sc. C, sector 2 București

  53,34

  - ' -

  460.

  Apartament nr. 16 str. Eminescu, nr. 124, sc. C, sector 2 București

  39,83

  - ' -

  461.

  Abrogată

  462.

  Abrogată  463.

  Apartament nr. 3 str. Eminescu, nr. 44-48, sector 1 București

  83,36

  - ' -

  464.

  Abrogată  465.

  Abrogată  466.

  Abrogată  467.

  Abrogată  468.

  Apartament nr. 8 str. Eminescu, nr. 44-48, sector 1 București

  74,05

  - ' -

  469.

  Abrogată  470.

  Abrogată  471.

  Apartament nr. 11 str. Eminescu, nr. 44-48, sector 1 București

  82,16

  - ' -

  472.

  Abrogată  473.

  Abrogată  474.

  Abrogată  475.

  Abrogată  476.

  Abrogată  477.

  Abrogată  478.

  Abrogată  479.

  Apartament nr. 4 str. Eminescu, nr. 50-54, sector 1 București

  74,73

  - ' -

  480.

  Abrogată  481.

  Abrogată  482.

  Abrogată  483.

  Abrogată  484.

  Abrogată  485.

  Abrogată  486.

  Abrogată  487.

  Abrogată  488.

  Abrogată  489.

  Abrogată  490.

  Apartament nr. 2 str. Eminescu, nr. 56, sector 1 București

  434,28

  - ' -

  491.

  Imobil - fără ap. 14 str. Eminescu, nr. 82-88 sector 1 București

  1.123,69

  - ' -

  492.

  Imobil str. Eroilor, nr. 8 sector 5 București

  337,50

  - ' -

  493.

  Imobil cu garaj str. N. Filipescu, nr. 42 sector 2 București

  1.218,50

  - ' -

  494.

  Teren aferent ap. 1-13 str. Gh. Manu, nr. 3, sector 1 București

  440,60

  - ' -

  495.

  Teren str. Gogol, 4 sector 1 București

  8,29

  - ' -

  495^1.

  Abrogată  496.

  Imobil str. Grigorescu E., nr. 14 sector 1 București

  224,80

  - ' -

  497.

  Teren str. Grigorescu E. nr. 16 sector 1 București

  233,00

  - ' -

  498.

  Apartament nr. 1 str. Icoanei, nr. 110, sector 2 București

  20,13

  - ' -

  499.

  Apartament nr. 2 str. Icoanei, nr. 110, sector 2 București

  17,89

  - ' -

  500.

  Apartament nr. 3 str. Icoanei, nr. 110, sector 2 București

  25,61

  - ' -

  501.

  Apartament nr. 5 str. Icoanei, nr. 110, sector 2 București

  17,89

  - ' -

  502.

  Apartament nr. 6 str. Icoanei, nr. 110, sector 2 București

  25,61

  - ' -

  503.

  Apartament nr. 7 str. Icoanei, nr. 110, sector 2 București

  20,13

  - ' -

  504.

  Apartament nr. 11 str. Icoanei, nr. 110, sector 2 București

  17,89

  - ' -

  505.

  Apartament nr. 12 str. Icoanei, nr. 110, sector 2 București

  25,61

  - ' -

  506.

  Abrogată  507.

  Abrogată  508.

  Abrogată  509.

  Imobil str. Iorga Nicolae, nr. 11 sector 1 București

  1.730,00

  - ' -

  510.

  Imobil și garaj str. Iorga Nicolae, nr. 36 sector 1 București

  2.090,00

  - ' -

  511.

  Imobil și garaj str. Kirițescu, nr. 6, bl. 3 sector 2 București

  678,00

  - ' -

  512.

  Abrogată  513.

  Abrogată  514.

  Imobil str. Kiseleff, nr. 18 sector 1 București

  2.317,00

  - ' -

  515.

  Apartament nr. 2 str. Kiseleff, nr. 20, sector 1 București

  681,15

  - ' -

  516.

  Apartament nr. 3 str. Kiseleff, nr. 20, sector 1 București

  681,15

  - ' -

  517.

  Apartament nr. 6 str. Kiseleff, nr. 20, sector 1 București

  681,15

  - ' -

  518.

  Teren str. Kiseleff, nr. 21 sector 1 București

  3.372,78

  - ' -

  519.

  Apartament nr. 7 str. Kiseleff, nr. 24, sector 1 București

  58,98

  - ' -

  520.

  Construcție Corp anexă P + E + garaj cu teren aferent str. Kiseleff, nr. 45A sector 1 București

  6.982,25

  - ' -

  521.

  Teren str. Kiseleff, nr. 55, vila 6 sector 1 București

  55,38

  - ' -

  522.

  Imobil (fără ap. 2) str. Kiseleff, nr. 55, vila 9 sector 1 București

  186,93

  - ' -

  523.

  Imobil și garaj str. Kiseleff, nr. 57 sector 1 București

  2.845,85

  - ' -

  524.

  Abrogată

  525.

  Imobil str. Lascăr V., nr. 52 sector 2 București

  1.353,00

  - ' -

  526.

  Imobil str. Eugen Lovinescu, nr. 2 sector 1 București

  1.033,90

  - ' -

  527.

  Apartament nr. 51 str. Gh. Magheru, nr. 24, sc. B, sector 1 București

  12,32

  - ' -

  528.

  Abrogată

  529.

  Apartament nr. 16 str. Gh. Magheru, nr. 24, sc. B sector 1 București

  18,88

  - ' -

  530.

  Abrogată  531.

  Abrogată  532.

  Apartament nr. 20 str. Gh. Magheru, nr. 24, sc. B sector 1 București

  19,15

  - ' -

  533.

  Abrogată  534.

  Apartament nr. 22 str. Gh. Magheru, nr. 24, sc. B sector 1 București

  17,88

  - ' -

  535.

  Apartament nr. 24 str. Gh. Magheru, nr. 24, sc. B sector 1 București

  19,15

  - ' -

  536.

  Apartament nr. 25 str. Gh. Magheru, nr. 24, sc. B sector 1 București

  18,70

  - ' -

  537.

  Apartament nr. 27 str. Gh. Magheru, nr. 24, sc. B sector 1 București

  21,27

  - ' -

  538.

  Apartament nr. 28 str. Gh. Magheru, nr. 24, sc. B sector 1 București

  19,15

  - ' -

  539.

  Apartament nr. 31 str. Gh. Magheru, nr. 24, sc. B sector 1 București

  21,27

  - ' -

  540.

  Abrogată  541.

  Abrogată  542.

  Abrogată  543.

  Apartament nr. 36 str. Gh. Magheru, nr. 24, sc. B sector 1 București

  19,15

  - ' -

  544.

  Abrogată  545.

  Abrogată  546.

  Abrogată  547.

  Abrogată  548.

  Abrogată  549.

  Abrogată  550.

  Abrogată  551.

  Spațiu comercial str. Magheru Gh., nr. 41 sector 1 București

  32,97

  - ' -

  552.

  Abrogată  553.

  Imobil str. Masarik Thomas, nr. 29 sector 2 București

  380,00

  - ' -

  554.

  Apartament nr. 1 și str. Matei Voievod, nr. 18, garaj sector 3 București

  366,84

  - ' -

  555.

  Apartament nr. 8 str. Mendeleev, nr. 37, et. 3 sector 1 București

  70,03

  - ' -

  556.

  Imobil str. Ion Mihalache, nr. 125, bl. 7 (subsol + p + mezanin) sector 1 București

  271,40

  - ' -

  557.

  Abrogată  558.

  Abrogată  559.

  Apartament nr. 8 str. Ion Mihalache, nr. 125, bl. 7 sector 1 București

  24,41

  - ' -

  560.

  Abrogată


  561.

  Apartament nr. 10 str. Ion Mihalache, nr. 125, bl. 7 sector 1 București

  13,41

  - ' -

  562.

  Apartament nr. 11 str. Ion Mihalache, nr. 125, bl. 7 sector 1 București

  29,30

  - ' -

  563.

  Apartament nr. 13 str. Ion Mihalache, nr. 125, bl. 7 sector 1 București

  24,60

  - ' -

  564.

  Abrogată  565.

  Abrogată  566.

  Abrogată  567.

  Apartament nr. 17 str. Ion Mihalache, nr. 125, bl. 7 sector 1 București

  23,96

  - ' -

  568.

  Apartament nr. 18 str. Ion Mihalache, nr. 125, bl. 7 sector 1 București

  24,49

  - ' -

  569.

  Abrogată

  570.

  Abrogată

  571.

  Apartament nr. 22 str. Ion Mihalache, nr. 125, bl. 7 sector 1 București

  24,14

  - ' -

  572.

  Apartament nr. 23 str. Ion Mihalache, nr. 125, bl. 7 sector 1 București

  24,49

  - ' -

  573.

  Abrogată

  574.

  Abrogată


  575.

  Apartament nr. 27 str. Ion Mihalache, nr. 125, bl. 7 sector 1 București

  25,64

  - ' -

  576.

  Abrogată  577.

  Abrogată  578.

  Apartament nr. 35 str. Ion Mihalache, nr. 125, bl. 7 sector 1 București

  13,56

  - ' -

  579.

  Apartament nr. 36 str. Ion Mihalache, nr. 125, bl. 7 sector 1 București

  22,70

  - ' -

  580.

  Apartament nr. 37 str. Ion Mihalache, nr. 125, bl. 7 sector 1 București

  23,22

  - ' -

  581.

  Apartament nr. 38 str. Ion Mihalache, nr. 125, bl. 7 sector 1 București

  22,60

  - ' -

  582.

  Apartament nr. 39 str. Ion Mihalache, nr. 125, bl. 7 sector 1 București

  22,77

  - ' -

  583.

  Apartament nr. 40 str. Ion Mihalache, nr. 125, bl. 7 sector 1 București

  23,22

  - ' -

  584.

  Apartament nr. 41 str. Ion Mihalache, nr. 125, bl. 7 sector 1 București

  22,74

  - ' -

  585.

  Apartament nr. 42 str. Ion Mihalache, nr. 125, bl. 7 sector 1 București

  22,42

  - ' -

  586.

  Apartament nr. 43 str. Ion Mihalache, nr. 125, bl. 7 sector 1 București

  23,27

  - ' -

  587.

  Apartament nr. 44 str. Ion Mihalache, nr. 125, bl. 7 sector 1 București

  22,88

  - ' -

  588.

  Apartament nr. 45 str. Ion Mihalache, nr. 125, bl. 7 sector 1 București

  22,41

  - ' -

  589.

  Apartament nr. 46 str. Ion Mihalache, nr. 125, bl. 7 sector 1 București

  23,22

  - ' -

  590.

  Apartament nr. 47 str. Ion Mihalache, nr. 125, bl. 7 sector 1 București

  22,74

  - ' -

  591.

  Apartament nr. 48 str. Ion Mihalache, nr. 125, bl. 7 sector 1 București

  22,21

  - ' -

  592.

  Apartament nr. 49 str. Ion Mihalache, nr. 125, bl. 7 sector 1 București

  23,30

  - ' -

  593.

  Apartament nr. 50 str. Ion Mihalache, nr. 125, bl. 7 sector 1 București

  22,76

  - ' -

  594.

  Apartament nr. 51 str. Ion Mihalache, nr. 125, bl. 7 sector 1 București

  22,43

  - ' -

  595.

  Apartament nr. 52 str. Ion Mihalache, nr. 125, bl. 7 sector 1 București

  23,25

  - ' -

  596.

  Apartament nr. 53 str. Ion Mihalache, nr. 125, bl. 7 sector 1 București

  22,64

  - ' -

  597.

  Apartament nr. 54 str. Ion Mihalache, nr. 125, bl. 7 sector 1 București

  22,48

  - ' -

  598.

  Apartament nr. 55 str. Ion Mihalache, nr. 125, bl. 7 sector 1 București

  23,08

  - ' -

  599.

  Apartament nr. 56 str. Ion Mihalache, nr. 125, bl. 7 sector 1 București

  22,83

  - ' -

  600.

  Imobil str. Pictor G. Mirea, nr. 11 sector 1 București

  493,00

  - ' -

  601.

  Imobil str. Pictor G. Mirea, nr. 18 sector 1 București

  285,60

  - ' -

  602.

  Imobil str. Modrogan, nr. 16, corp A, B, C sector 1 București

  2.019,00

  - ' -

  603.

  Imobil str. Grigore Mora, nr. 17, corp A, B, C sector 1 București

  617,94

  - ' -

  604.

  Imobil str. Muzeul Zambaccian, nr. 29 sector 1 București

  347,00

  - ' -

  605.

  Abrogată  606.

  Imobil și garaj str. Olari, nr. 23 sector 2 București

  151,70

  - ' -

  607.

  Imobil str. Orlando, nr. 10 sector 1 București

  2.165,00

  - ' -

  608.

  Imobil și garaj str. Orlando, nr. 8 sector 1 București

  1.872,00

  - ' -

  609.

  Imobil și garaj str. Orlando, nr. 9 sector 1 București

  671,00

  - ' -

  610.

  Imobil str. Pangratti, nr. 18 sector 1 București

  349,00

  - ' -

  611.

  Imobil str. Pangratti, nr. 2 sector 1 București

  605,00

  - ' -

  612.

  Imobil str. Paris, nr. 35, corp A, B, C sector 1 București

  524,00

  - ' -

  613.

  Imobil și garaj str. Paris, nr. 37 sector 1 București

  564,00

  - ' -

  614.

  Imobil (fără ap. 1, 4, 10) str. Paris, nr. 45A sector 1 București

  412,35

  - ' -

  615.

  Imobil și garaj str. Paris, nr. 55 sector 1 București

  730

  O.U.G. nr. 32/2002

  616.

  Imobil și garaj str. Paris, nr. 65 A sector 1 București

  1.094,00

  - ' -

  617.

  Imobil str. Piața Cantacuzino, nr. 1 sector 2 București

  933,00

  - ' -

  618.

  Abrogată

  619.

  Imobil str. Pitar Moș, nr. 12, corp B + C sector 1 București

  405,05

  - ' -

  620.

  Imobil str. Polonă, nr. 1-5 sector 1 București

  1.263,70

  O.U.G. nr. 32/02

  621.

  Imobil str. Polonă, nr. 17 sector 1 București

  345,00

  - ' -

  622.

  Imobil str. Polonă, nr. 2 sector 1 București

  938,50

  - ' -

  623.

  Imobil str. Polonă, nr. 35 sector 1 București

  1.480,00

  - ' -

  624.

  Imobil str. Polonă, nr. 4 sector 1 București

  2.077,00

  - ' -

  625.

  Imobil și garaj str. Polonă, nr. 8 sector 1 București

  1.772,00

  - ' -

  626.

  Imobil str. Polonă, nr. 9 sector 1 București

  911,30

  - ' -

  627.

  Imobil str. Praga, nr. 11 sector 1 București

  580,00

  - ' -

  628.

  Imobil și garaj str. D. Praporgescu, nr. 33 sector 2 București

  445,00

  - ' -

  629.

  Teren intravilan (lot 2) situat în bd. Constantin Prezan nr. 2A, sectorul 1, București

  266

  O.U.G. nr. 32/2002

  630.

  Teren str. Primăverii, nr. 28 sector 1 București

  370,04

  - ' -

  631.

  Imobil str. Primăverii, nr. 48 sector 1 București

  1.043,44

  - ' -

  632.

  Teren str. Privighetorilor, 1 bis sector 1 București

  151.000,00

  - ' -

  633.

  Apartament nr. 1 str. Edgar Quinet, nr. 10 sector 1 București

  14,21

  - ' -

  634.

  Apartament nr. 2 str. Edgar Quinet, nr. 10 sector 1 București

  7,33

  - ' -

  635.

  Abrogată

  636.

  Apartament nr. 4 str. Edgar Quinet, nr. 10 sector 1 București

  14,79

  - ' -

  637.

  Apartament nr. 5 str. Edgar Quinet, nr. 10 sector 1 București

  7,46

  - ' -

  638.

  Apartament nr. 6 str. Edgar Quinet, nr. 10 sector 1 București

  7,60

  - ' -

  639.

  Abrogată

  640.

  Abrogată  641.

  Abrogată  642.

  Abrogată  643.

  Abrogată  644.

  Apartament nr. 13 str. Edgar Quinet, nr. 10 sector 1 București

  7,46

  - ' -

  645.

  Abrogată


  646.

  Apartament nr. 21 str. Edgar Quinet, nr. 10 sector 1 București

  7,46

  - ' -

  647.

  Apartament nr. 25 str. Edgar Quinet, nr. 10 sector 1 București

  7,61

  - ' -

  648.

  Abrogată

  649.

  Imobil str. Rabat, nr. 18 sector 1 București

  527

  O.U.G. nr. 32/2002

  650.

  Imobil și garaj str. Rabat, nr. 21 sector 1 București

  787,00

  - ' -

  651.

  Abrogată  652.

  Abrogată  653.

  Abrogată  654.

  Abrogată  655.

  Abrogată  656.

  Abrogată  657.

  Abrogată  658.

  Abrogată  659.

  Abrogată  660.

  Abrogată

  661.

  Apartament nr. 15 str. N. Racotă, nr. 12-14 sector 1 București

  41,20

  - ' -

  662.

  Abrogată

  663.

  Abrogată

  664.

  Apartament nr. 18 str. N. Racotă, nr. 12-14 sector 1 București

  41,22

  - ' -

  665.

  Abrogată

  666.

  Abrogată  667.

  Abrogată  668.

  Abrogată  669.

  Abrogată  670.

  Abrogată  671.

  Apartament nr. 1 str. N. Racotă, nr. 16-18 sector 1 București

  26,09

  O.U.G. nr. 32/02

  672.

  Apartament nr. 2 str. N. Racotă, nr. 16-18 sector 1 București

  16,62

  - ' -

  673.

  Apartament nr. 3 str. N. Racotă, nr. 16-18 sector 1 București

  25,96

  - ' -

  674.

  Apartament nr. 5 str. N. Racotă, nr. 16-18 sector 1 București

  23,86

  - ' -

  675.

  Apartament nr. 6 str. N. Racotă, nr. 16-18 sector 1 București

  21,36

  - ' -

  676.

  Apartament nr. 7 str. N. Racotă, nr. 16-18 sector 1 București

  27,61

  - ' -

  677.

  Apartament nr. 8 str. N. Racotă, nr. 16-18 sector 1 București

  21,45

  - ' -

  678.

  Apartament nr. 9 str. N. Racotă, nr. 16-18 sector 1 București******)

  28,10

  - ' -

  679.

  Apartament nr. 11 str. N. Racotă, nr. 16-18 sector 1 București

  27,33

  - ' -

  680.

  Apartament nr. 12 str. N. Racotă, nr. 16-18 sector 1 București

  20,92

  - ' -

  681.

  Apartament nr. 13 str. N. Racotă, nr. 16-18 sector 1 București

  25,18

  - ' -

  682.

  Apartament nr. 14 str. N. Racotă, nr. 16-18 sector 1 București******)

  22,21

  - ' -

  683.

  Apartament nr. 15 str. N. Racotă, nr. 16-18 sector 1 București

  27,21

  - ' -

  684.

  Apartament nr. 16 str. N. Racotă, nr. 16-18 sector 1 București******)

  22,11

  - ' -

  685.

  Teren str. Romană, nr. 2 sector 1 București

  22,48

  - ' -

  686.

  Imobil și garaj str. Alexandru Romano, nr. 19 sector 2 București

  573,00

  - ' -

  687.

  Imobil și garaj str. C.A. Rosetti, nr. 33 sector 2 București

  1.785,85

  - ' -

  688.

  Imobil str. C.A. Rosetti, nr. 35 sector 2 București

  1.967,00

  - ' -

  689.

  Imobil str. M. Rosetti, nr. 8A sector 2 București

  234,70

  - ' -

  690.

  Imobil și garaj str. Alecu Russo, nr. 13-19 sector 2 București

  1.680,37

  - ' -

  691.

  Imobil și garaj str. Silvestru, nr. 4 sector 2 București

  242

  O.U.G. nr. 32/2002

  692.

  Garaj str. Sofia, nr. 11 sector 1 București

  -

  - ' -

  693.

  Imobil și garaj str. Gh. Șonțu, Nr. 11 sector 1 București

  2.940,00

  - ' -

  694.

  Abrogată


  695.

  Abrogată  696.

  Abrogată  697.

  Abrogată  698.

  Imobil str. Tirana, nr. 1 sector 1 București

  775,00

  - ' -

  699.

  Abrogată

  700.

  Abrogată  701.

  Abrogată  702.

  Abrogată  703.

  Apartament nr. 28 str. Turda, nr. 116, bl. 36 sector 1 București

  8,92

  - ' -

  704.

  Apartament nr. 3 str. Turda, nr. 120, bl. 38 sector 1 București

  10,60

  - ' -

  705.

  Apartament nr. 36 str. Turda, nr. 120, bl. 38 sector 1 București

  9,10

  - ' -

  706.

  Imobil și garaj str. Uruguay, nr. 14 sector 1 București

  917,95

  - ' -

  707.

  Imobil și garaj str. Viitorului, nr. 14 sector 2 București

  345,74

  - ' -

  708.

  Imobil și garaj str. Visarion, nr. 9A sector 1 București

  104,40

  - ' -

  709.

  Abrogată

  710.

  Apartament nr. 9 str. Aurel Vlaicu, nr. 147 sector 2 București

  8,23

  O.U.G. nr. 32/02

  711.

  Apartament nr. 13 str. Aurel Vlaicu, nr. 147 sector 2 București

  8,23

  - ' -

  712.

  Abrogată  713.

  Abrogată  714.

  Abrogată  715.

  Apartament nr. 20 str. Aurel Vlaicu, nr. 147 sector 2 București

  6,21

  - ' -

  716.

  Abrogată

  717.

  Abrogată  718.

  Abrogată  719.

  Abrogată  720.

  Abrogată


  721.

  Abrogată  722.

  Abrogată

  723.

  Apartament nr. 53 str. Aurel Vlaicu, nr. 147 sector 2 București

  8,23

  - ' -

  724.

  Apartament nr. 54 str. Aurel Vlaicu, nr. 147 sector 2 București

  6,63

  - ' -

  725.

  Apartament nr. 55 str. Aurel Vlaicu, nr. 147 sector 2 București

  6,69

  - ' -

  726.

  Apartament nr. 56 str. Aurel Vlaicu, nr. 147 sector 2 București

  6,28

  - ' -

  727.

  Apartament nr. 58 str. Aurel Vlaicu, nr. 147 sector 2 București

  6,63

  - ' -

  728.

  Apartament nr. 63 str. Aurel Vlaicu, nr. 147 sector 2 București

  6,69

  - ' -

  729.

  Apartament nr. 65 str. Aurel Vlaicu, nr. 147 sector 2 București

  8,23

  - ' -

  730.

  Abrogată  731.

  Abrogată  732.

  Apartament nr. 81 str. Aurel Vlaicu, nr. 147 sector 2 București

  8,23

  - ' -

  733.

  Abrogată  734.

  Abrogată  735.

  Imobil str. Zamfirescu D., nr. 7 sector 1 București

  356,80

  - ' -

  736.

  Imobil str. Zborului, nr. 10 sector 3 București

  615,00

  - ' -

  737.

  Imobil din str. Cehov, nr. 8, sector 1, București

  2.141,00

  H.G. nr. 39/96

  738.

  Imobil din str. Dr. Lister, nr. 57, sector 5, București

  436,96

  H.G. nr. 567/93

  739.

  Teren aferent ap. 1 din str. Bitolia, nr. 21, corp A, parter, sector 1, București

  149,44

  H.G. nr. 39/96

  740.

  Teren aferent ap. 1 str. Dr. Constantin Severeanu, nr. 36, sector 5, București

  175,60

  - ' -

  741.

  Teren aferent ap. 2 str. Muzeul Zambaccian, nr. 14, et. 1, sector 1, București

  34,11

  - ' -

  742.

  Cotă indiviză 48,19% din imobil situat în București, Calea Victoriei nr. 118, sector 1, cu terenul aferent

  359,96

  H.G. nr. 1398/03

  743.

  Imobil și teren aferent din Bd. Aviatorilor nr. 86, sector 1, București

  1.179,52

  - ' -

  744.

  Imobil și teren str. Mendeleev, nr. 21-25, sector 1, București

  2.715,70

  H.G. nr. 488/03

  745.

  Construcții și teren aferent Bazei "Cutezătorii" situate în str. Glodeni nr. 3, sector 2, București

  57.093,95

  H.G. nr. 1573/03

  746.

  Abrogată

  747.

  Imobil cu terenul aferent din str. G. Clemenceau nr. 9A, sector 1, București

  302,00

  H.G. nr. 1031/04

  748.

  Imobil cu terenul aferent din Șos. Kiseleff nr. 10, sector 1, București

  7.056,00

  - ' -

  749.

  Imobil cu terenul aferent din str. Vasile Alecsandri nr. 8, sector 1, București

  929,00

  - ' -

  750.

  Teren și garaj str. E. Porumbaru, nr. 16 (fostă Câmpia Turzii, nr. 16), aferent ap. 2, sector 1, București

  39,16

  H.G. nr. 39/96

  751.

  Teren aferent Secției Otopeni a Institutului de Gerontologie și Geriatrie "Ana Aslan" (fără pădure), șos. București-Ploiești, jud. Ilfov

  50.090,00

  H.G. nr. 1803/04

  752.

  Construcții și construcții speciale, spații verzi și parc aferente suprafeței de teren de 50.090 mp, situată în incinta Secției Otopeni a Institutului de Gerontologie și Geriatrie "Ana Aslan", șos. București-Ploiești, jud. Ilfov

  0,00

  -

  753.

  Imobil cu terenul aferent din București, Calea Victoriei, nr. 218, sector 1

  1.947,26

  H.G. nr. 1880/04

  754.

  Terenul din București, bd. Mărăști nr. 65-67, sector 1 (Romexpo)

  445.229,76

  H.G. nr. 1709/04

  755.

  Imobil cu terenul aferent din București, Bd. Mircea Eliade nr. 113, sector 1

  26.782,36

  H.G nr. 2051/04

  756.

  Etajul 5 al imobilului situat în București, Bd. Gheorghe Magheru nr. 6-8, sector 1, cu terenul aferent (cotă indiviză 11,11%)

  231,36

  H.G nr. 2051/04

  757.

  Cotă indiviză de 28,14% din imobil situat în București, Calea Victoriei nr. 91-93, sector 1, cu terenul aferent

  1.156,00

  H.G nr. 2051/04

  758.

  Imobil și garaj cu terenul aferent din București, str. Heleșteului nr. 22A, sector 1

  405,07

  H.G nr. 2051/04

  759.

  Imobil cu terenul aferent din București, Bd. Mircea Eliade nr. 12, sector 1

  3.668,00

  H.G nr. 2051/04

  760.

  Abrogată  761.

  Teren aferent din str. Negustori nr. 3, sector 2, București

  984,38

  H.G. nr. 1031/04

  762.

  Spațiu Comercial Str. Biserica Amzei nr. 29, sector 1, București

  38,25

  H.G. nr. 32/2002

  763.

  Teren aferent ap. 1 din bd. Aviatorilor, nr. 70, sector 1, București

  48,00

  H.G. nr. 39/1996

  764.

  Abrogată  765.

  Imobil cu teren aferent situat în str. Eugen Carada, nr. 1, sect. 3, București

  489,35


  766.

  Abrogată

  766^1.

  Abrogată  766^2.

  Imobil (teren și parțial clădire) din București, bd. Mircea Eliade nr. 3, sectorul 1

  10.047,21


  766^3.

  Imobil cu garaj și terenul aferent din București, str. Gogol nr. 3, sectorul 1

  602,15


  766^4.

  Imobil și garaj cu terenul aferent din București, str. Alex. Pușkin nr. 5, sectorul 1

  291,78


  766^5.

  Imobil cu terenul aferent din București, str. Tolstoi nr. 27, ap. 1 și 2, sectorul 1

  1.354,01


  766^6.

  Imobil Corp A cu terenul aferent, situat în București, Str. Batiștei nr. 24A, sectorul 2

  983,00


  766^7.

  Teren situat în București, Calea Victoriei nr. 22-24, sectorul 3

  21,74


  766^8.

  Imobil din aleea Modrogan nr. 22, sectorul 1, București

  1.076,13


  SUCURSALA DE TRANSPORT "BUCUREȘTII NOI"

  767.

  AUTOBAZA "Bucureștii Noi" din B-dul Bucureștii Noi, nr. 40, sector 1, București, compus din:

  84.241,47

  H.G. nr. 567/93