ORDIN nr. 837 din 28 iunie 2018pentru modificarea și completarea Ordinului ministrului sănătății nr. 1.573/2016 privind aprobarea modelului declarației de avere și al declarației de interese
EMITENT
 • MINISTERUL SĂNĂTĂȚII
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 582 din 10 iulie 2018
  Văzând Referatul de aprobare al Direcției control și integritate nr. SP 7.311 din 27.06.2018,
  având în vedere prevederile art. 188 și 189 din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, republicată, cu modificările și completările ulterioare, ale Legii nr. 176/2010 privind integritatea în exercitarea funcțiilor și demnităților publice, pentru modificarea și completarea Legii nr. 144/2007 privind înființarea, organizarea și funcționarea Agenției Naționale de Integritate, precum și pentru modificarea și completarea altor acte normative, cu modificările și completările ulterioare, și ale art. 94 alin. (2^1) lit. b) din Legea nr. 161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenței în exercitarea demnităților publice, a funcțiilor publice și în mediul de afaceri, prevenirea și sancționarea corupției, cu modificările și completările ulterioare,
  ținând cont de prevederile anexei nr. 2 Obiectiv general 3 - Consolidarea integrității, reducerea vulnerabilităților și a riscurilor de corupție în sectoare și domenii de activitate prioritare, Obiectiv specific 3.1 - Creșterea integrității, reducerea vulnerabilităților și a riscurilor de corupție în sistemul public de sănătate, punctul 3.1.2 din Hotărârea Guvernului nr. 583/2016 privind aprobarea Strategiei naționale anticorupție pe perioada 2016-2020, a seturilor de indicatori de performanță, a riscurilor asociate obiectivelor și măsurilor din strategie și a surselor de verificare, a inventarului măsurilor de transparență instituțională și de prevenire a corupției, a indicatorilor de evaluare, precum și a standardelor de publicare a informațiilor de interes public,
  în conformitate cu prevederile art. 3 alin. (1) lit. b) din Protocolul de cooperare între Agenția Națională de Integritate și Ministerul Sănătății nr. 20.146/ACP1006/2016,
  în temeiul dispozițiilor art. 7 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 144/2010 privind organizarea și funcționarea Ministerului Sănătății, cu modificările și completările ulterioare,
  ministrul sănătății emite prezentul ordin.

  Articolul I

  Ordinul ministrului sănătății nr. 1.573/2016 privind aprobarea modelului declarației de avere și al declarației de interese, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 6 din 4 ianuarie 2017, se modifică și se completează după cum urmează1. În cuprinsul ordinului se înlocuiește sintagma „Compartiment de integritate“ cu sintagma „Serviciul de integritate“.2. Articolul 3 se abrogă.3. După articolul 3 se introduce un nou articol, articolul 3^1, cu următorul cuprins:

  Articolul 3^1

  Persoanele responsabile care asigură implementarea prevederilor legale privind declarațiile de avere și declarațiile de interese la nivelul fiecărui spital public vor transmite Ministerului Sănătății, Serviciul de integritate, până la data de 15 iunie a fiecărui an, adresa web la care pot fi vizualizate declarațiile de avere și declarațiile de interese publicate conform prevederilor Legii nr. 176/2010 privind integritatea în exercitarea funcțiilor și demnităților publice,
  pentru modificarea și completarea Legii nr. 144/2007 privind înființarea, organizarea și funcționarea Agenției Naționale de Integritate, precum și pentru modificarea și completarea altor acte normative, cu modificările și completările ulterioare.
  4. Articolul 4 se modifică și va avea următorul cuprins:

  Articolul 4

  Serviciul de integritate din cadrul Ministerului Sănătății are obligația de a informa spitalele publice și de a monitoriza implementarea prevederilor prezentului ordin, precum și de a publica pe site-ul Ministerului Sănătății adresele web la care pot fi vizualizate declarațiile de avere și declarațiile de interese publicate de acestea.
  5. Anexa „Metodologie de completare a declarației de avere și a declarației de interese“ se abrogă.


  Articolul II

  Serviciul de integritate din cadrul Ministerului Sănătății și spitalele publice au obligația de a duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.


  Articolul III

  Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

  Ministrul sănătății,
  Sorina Pintea

  București, 28 iunie 2018.
  Nr. 837.
  ----