PROCEDURĂ din 15 iunie 2004 (*actualizată*)
de autorizare sanitară a producţiei şi distribuţiei apei potabile
(actualizată pânâ la data de 13 iunie 2013*)
EMITENT
 • GUVERNUL
 • ------------
  *) Forma actualizată a acestui act normativ până la data de 13 iunie 2013 este realizată de către Departamentul juridic din cadrul S.C. "Centrul Teritorial de Calcul Electronic" S.A. Piatra-Neamţ prin includerea tuturor modificărilor şi completărilor aduse de către: ORDONANŢA nr. 11 din 29 ianuarie 2010; HOTĂRÂREA nr. 342 din 4 iunie 2013.
  Conţinutul acestui act aparţine exclusiv S.C. Centrul Teritorial de Calcul Electronic S.A. Piatra-Neamţ şi nu este un document cu caracter oficial, fiind destinat pentru informarea utilizatorilor.
  **) NOTA C.T.C.E. S.A. Piatra-Neamţ:
  Conform art. III din HOTĂRÂREA nr. 342 din 4 iunie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 351 din 13 iunie 2013, în cuprinsul Hotărârii Guvernului nr. 974/2004 pentru aprobarea Normelor de supraveghere, inspecţie sanitară şi monitorizare a calităţii apei potabile şi a Procedurii de autorizare sanitară a producţiei şi distribuţiei apei potabile, cu modificările ulterioare, sintagma "streptococi fecali" se înlocuieşte cu termenul "enterococi".

  Articolul 1

  (1) Deţinerea autorizaţiei sanitare de funcţionare este obligatorie pentru fiecare sistem de producţie/distribuţie a apei potabile.
  (2) Utilizarea în scopul consumului public a unei ape preluate dintr-o sursă aflată în mediul natural se autorizează sanitar de către autoritatea teritorială de sănătate publică.
  (3) Nu este supusă autorizării sanitare utilizarea apei preluate dintr-un mediu natural pentru consumul personal al unei gospodării.
  ---------------
  Art. 1 din anexa 2 a fost modificat de pct. 1 al art. II din HOTĂRÂREA nr. 342 din 4 iunie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 351 din 13 iunie 2013.


  Articolul 2

  (1) Autorizarea sanitară se face în baza dosarului depus de către producătorul/distribuitorul de apă potabilă, a referatului şi a fişelor de evaluare întocmite de autoritatea teritorială de sănătate publică pentru sistemul de aprovizionare în cauză.
  (2) Dosarul trebuie să conţină:
  a) informaţii care să permită evaluarea calităţii apei la sursă şi variaţiile posibile de calitate şi cantitate, pe o perioadă de cel puţin un an, inclusiv buletine de analiză a apei brute;
  ---------------
  Litera a) a alin. (2) al art. 2 din anexa 2 a fost modificată de pct. 2 al art. II din HOTĂRÂREA nr. 342 din 4 iunie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 351 din 13 iunie 2013.
  b) evaluarea riscurilor posibile de modificare a calităţii apei la sursă;
  c) studiul hidrogeologic şi zonele de protecţie sanitară;
  d) planul de management al riscului şi studiile efectuate pentru justificarea alegerii produselor şi procedeelor de tratare;
  ---------------
  Litera d) a alin. (2) al art. 2 din anexa 2 a fost modificată de pct. 2 al art. II din HOTĂRÂREA nr. 342 din 4 iunie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 351 din 13 iunie 2013.
  e) specificarea măsurilor preconizate pentru ca apa produsă să corespundă cerinţelor de calitate înainte de a fi distribuită şi pentru reducerea potenţialului de dizolvare a plumbului, cuprului şi nichelului în apa produsă;
  f) schema sistemului de producere şi de distribuţie a apei.
  (3) Referatul de evaluare se redactează conform prevederilor legale în vigoare privind autorizarea sanitară şi stabileşte condiţiile de exploatare, regimul de protecţie sanitară, produsele folosite şi procedeele tehnologice de tratare, programul de monitorizare a calităţii apei.
  (4) La evaluarea şi inspecţia sanitară a staţiei de tratare a apei potabile se utilizează fişa de evaluare nr. 1 prevăzută în anexa la Normele de supraveghere, inspecţie sanitară şi monitorizare a calităţii apei potabile. În cazul evaluării şi inspecţiei sanitare a sistemului de distribuţie şi a rezervorului de înmagazinare se utilizează fişa de evaluare nr. 2 prevăzută în anexa la aceleaşi norme. Fişa de evaluare nr. 1, utilizată pentru staţia de tratare a apei potabile, se completează numai de către personal cu studii superioare calificat în acest scop, fişa de evaluare nr. 2, utilizată pentru sistemul de distribuţie şi rezervorul de înmagazinare, poate fi completată şi de către personal cu studii medii, calificat în acest scop.


  Articolul 3

  Dosarele pentru autorizarea sanitară se transmit pentru evaluare Institutului Naţional de Sănătate Publică în următoarele situaţii:
  ---------------
  Partea introductivă a art. 3 din anexa 2 a fost modificată de pct. 3 al art. II din HOTĂRÂREA nr. 342 din 4 iunie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 351 din 13 iunie 2013.
  a) dacă există o captare în afara limitelor judeţului unde sunt situate localităţile interesate;
  b) dacă se utilizează o sursă de apă a cărei calitate nu se încadrează în categoria de folosinţă.


  Articolul 4

  (1) Anual, în primul trimestru, producătorul/ distribuitorul de apă potabilă trebuie să prezinte autorităţii teritoriale de sănătate publică o declaraţie privind condiţiile în care va funcţiona în anul respectiv.
  (2) Autoritatea teritorială de sănătate publică, în termen de 30 de zile de la înregistrarea declaraţiei, va transmite producătorului/distribuitorului de apă potabilă un referat de evaluare ce trebuie să cuprindă evaluarea condiţiilor de funcţionare, a programului de monitorizare a calităţii apei potabile şi, dacă este cazul, măsurile ce trebuie aplicate de producător/distribuitor sau de consumator pentru conformarea cu prevederile Legii nr. 458/2002 privind calitatea apei potabile.
  (3) Declaraţia şi concluziile referatului de evaluare se afişează la sediul primăriei şi se publică în cotidianul local.
  (4) Declaraţia şi referatul trebuie să conţină următoarele elemente:
  a) datele de identificare a producătorului/distribuitorului de apă potabilă;
  b) datele de identificare a staţiei de tratare a apei;
  c) zona/zonele de aprovizionare cu apă potabilă;
  d) programul de distribuţie a apei potabile către consumatori;
  e) programul de monitorizare a calităţii apei potabile pentru anul în curs, costurile de realizare şi nominalizarea laboratorului/laboratoarelor care efectuează programul de monitorizare.


  Articolul 5

  Extinderea sau modificarea instalaţiilor publice de captare, de aducţiune, de tratare sau de distribuţie a apei este supusă autorizării sanitare de către autoritatea teritorială de sănătate publică.


  Articolul 6

  Extinderea sau modificarea instalaţiilor private prin noi branşamente se face cu notificarea autorităţii teritoriale de sănătate publică prin transmiterea copiei de pe acordul emis de producătorul local de apă.


  Articolul 7

  (1) Persoanele fizice autorizate sau persoanele juridice care au ca obiect de activitate îmbutelierea apei pentru consum uman trebuie să prezinte pentru autorizarea sanitară un dosar care să conţină următoarele elemente:
  a) informaţii care să permită evaluarea calităţii apei la sursă şi variaţiile posibile de calitate pentru o perioadă de cel puţin un an;
  b) studiul hidrogeologic şi zonele de protecţie sanitară conform prevederilor legale în vigoare;
  c) volumul de apă estimat a fi îmbuteliat anual;
  d) studiile efectuate pentru justificarea alegerii produselor şi procedeelor de tratare a apei;
  e) specificarea măsurilor preconizate pentru ca apa produsă să corespundă cerinţelor de calitate înainte de a fi îmbuteliată;
  f) schema sistemului ce captare, tratare/corectare şi îmbuteliere;
  g) avizul sanitar/notificarea pentru recipientele de îmbuteliere care se încadrează în categoria materialelor, substanţelor chimice/amestecurilor şi echipamentelor utilizate în contact cu apa potabilă, conform Procedurii de reglementare sanitară pentru punerea pe piaţă a produselor, materialelor, substanţelor chimice/amestecurilor şi echipamentelor utilizate în contact cu apa potabilă, aprobată prin Ordinul ministrului sănătăţii nr. 275/2012
  ;
  ---------------
  Litera g) a alin. (1) al art. 7 din anexa 2 a fost modificată de pct. 4 al art. II din HOTĂRÂREA nr. 342 din 4 iunie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 351 din 13 iunie 2013.
  h) programul de monitorizare a calităţii apei la sursă şi a apei îmbuteliate.
  (2) Referatul de evaluare se redactează conform prevederilor legale în vigoare privind autorizarea sanitară şi trebuie să stabilească condiţiile de exploatare, regimul de protecţie sanitară, produsele folosite şi procedeele tehnologice de tratare, programul de monitorizare a calităţii apei.
  (3) Persoanele fizice autorizate sau persoanele juridice care au ca obiect de activitate îmbutelierea apei de masă trebuie să notifice apa potabilă îmbuteliată Ministerului Sănătăţii conform prevederilor Ordinului ministrului sănătăţii publice nr. 341/2007
  pentru aprobarea normelor de igienă şi a procedurii de notificare a apelor potabile îmbuteliate, altele decât apele minerale naturale sau decât apele de izvor, comercializate sub denumirea de apă de masă.
  ---------------
  Alin. (3) al art. 7 din anexa 2 a fost introdus de pct. 5 al art. II din HOTĂRÂREA nr. 342 din 4 iunie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 351 din 13 iunie 2013.


  Articolul 8

  Utilizarea materialelor, a produselor şi procedeelor de tratare a apei îmbuteliate destinate consumului uman este condiţionată de obţinerea avizului sanitar.


  Articolul 9

  Persoanele fizice autorizate sau persoanele juridice care au ca obiect de activitate fabricarea gheţii din apa potabilă, ambalarea, depozitarea şi transportul gheţii trebuie să prezinte pentru autorizarea sanitară un dosar care să conţină următoarele elemente:
  a) informaţii care să permită evaluarea calităţii apei la sursă şi variaţiile posibile de calitate pe o perioadă de cel puţin un an;
  b) studiul hidrogeologic şi zonele de protecţie sanitară, după caz;
  c) volumul de apă estimat a fi prelucrat anual;
  d) studiile efectuate pentru justificarea alegerii produselor şi procedeelor de tratare;
  e) specificarea măsurilor preconizate pentru ca apa produsă să corespundă cerinţelor de calitate înainte de a fi fabricată gheaţa;
  f) schema sistemului de captare, tratare/corectare a apei şi de fabricare a a gheţii;
  g) avizul sanitar pentru materialele de ambalare a gheţii;
  h) avizul sanitar pentru mijloacele de transport;
  i) programul de monitorizare a calităţii apei şi a gheţii.


  Articolul 10

  (1) Autorizarea sanitară se acordă numai dacă instalaţiile de îmbuteliere a apei destinate consumului uman sau instalaţiile de fabricare şi ambalare, de depozitare şi transport al gheţii pentru consum uman, fabricată din apă potabilă, asigură evitarea oricărui risc de contaminare.
  (2) Referatul de evaluare se redactează conform prevederilor legale în vigoare privind autorizarea sanitară şi trebuie să stabilească condiţiile de exploatare, regimul de protecţie sanitară, produsele folosite şi procedeele tehnologice de tratare, precum şi programul de monitorizare a calităţii apei.


  Articolul 11

  Normele de igienă aplicabile instalaţiilor de îmbuteliere şi recipientelor, metodele de gazeificare şi de corectare a calităţii apei îmbuteliate, alta decât apa de izvor, se stabilesc prin ordin al ministrului sănătăţii.


  Articolul 12

  (1) Materialele de îmbuteliere a apei potabile şi materialele de ambalare a gheţii nu trebuie să afecteze calitatea apei sau a gheţii.
  (2) Orice produs utilizat la tratarea sau la prepararea apei îmbuteliate ori a gheţii nu trebuie să se regăsească în apă sau în gheaţă în concentraţii superioare celor stabilite în tabelele 1B, 2 şi 3 din anexa nr. 1 la Legea nr. 458/2002 ori să inducă direct sau indirect un risc pentru sănătatea publică.


  Articolul 13

  Autorizaţia sanitară de funcţionare emisă pentru activităţile specificate la art. 1 se vizează anual, conform Procedurilor de reglementare sanitară pentru proiectele de amplasare, amenajare, construire şi pentru funcţionarea obiectivelor ce desfăşoară activităţi cu risc pentru starea de sănătate a populaţiei, aprobate prin Ordinul ministrului sănătăţii nr. 1.030/2009
  , cu modificările şi completările ulterioare.
  ---------------
  Art. 13 din anexa 2 a fost introdus de pct. 6 al art. II din HOTĂRÂREA nr. 342 din 4 iunie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 351 din 13 iunie 2013.


  Articolul 14

  Autorizaţia sanitară de funcţionare pentru producerea şi distribuţia apei potabile poate fi retrasă de către autoritatea teritorială de sănătate publică în următoarele cazuri:
  a) dacă nu s-au respectat condiţiile impuse în autorizaţia sanitară de funcţionare;
  b) dacă lucrările, construcţiile şi instalaţiile producătorului/distribuitorului de apă potabilă nu prezintă siguranţă în exploatare, atât cu privire la integritatea structurilor, cât şi la eficienţa tehnologiilor de tratare adoptate;
  c) în cazul nerespectării parametrilor de calitate ai apei potabile şi/sau a calendarului din programul de monitorizare a calităţii apei potabile, dacă se constată aceste abateri într-un interval de 6 luni de la eliberarea autorizaţiei sanitare de funcţionare sau vizei anuale.
  ---------------
  Art. 14 din anexa 2 a fost introdus de pct. 6 al art. II din HOTĂRÂREA nr. 342 din 4 iunie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 351 din 13 iunie 2013.
  ----------