HOTĂRÂRE nr. 890 din 4 august 2005
pentru aprobarea Regulamentului privind procedura de constituire, atribuţiile şi funcţionarea comisiilor pentru stabilirea dreptului de proprietate privată asupra terenurilor, a modelului şi modului de atribuire a titlurilor de proprietate, precum şi punerea în posesie a proprietarilor
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 732 din 11 august 2005
  În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. IV din titlul VI din Legea nr. 247/2005 privind reforma în domeniile proprietăţii şi justiţiei, precum şi unele măsuri adiacente,
  Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

  Articolul 1

  Se aprobă Regulamentul privind procedura de constituire, atribuţiile şi funcţionarea comisiilor pentru stabilirea dreptului de proprietate privată asupra terenurilor, a modelului şi modului de atribuire a titlurilor de proprietate, precum şi punerea în posesie a proprietarilor, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.


  Articolul 2

  Comisiile comunale, orăşeneşti sau municipale, sub îndrumarea comisiilor judeţene şi a comisiei municipiului Bucureşti pentru stabilirea dreptului de proprietate privată asupra terenurilor, vor urmări şi vor lua măsurile necesare pentru respectarea şi aplicarea întocmai a prevederilor Legii nr. 1/2000 pentru reconstituirea dreptului de proprietate asupra terenurilor agricole şi celor forestiere, solicitate potrivit prevederilor Legii fondului funciar nr. 18/1991 şi ale Legii nr. 169/1997, cu modificările şi completările ulterioare, ale Legii fondului funciar nr. 18/1991, republicată, cu modificările ulterioare, precum şi ale prezentului regulament.


  Articolul 3

  Ministerul Administraţiei şi Internelor şi Ministerul Agriculturii, Pădurilor şi Dezvoltării Rurale vor asigura realizarea atribuţiilor şi responsabilităţilor stabilite prin Legea nr. 1/2000, cu modificările şi completările ulterioare, şi prin Legea nr. 18/1991, republicată, cu modificările ulterioare, şi vor propune Guvernului măsurile necesare.


  Articolul 4

  Cheltuielile necesare pentru tipărirea titlurilor de proprietate se asigură de la bugetul de stat, prin grija Ministerului Administraţiei şi Internelor.


  Articolul 5

  La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se abrogă Hotărârea Guvernului nr. 1.172/2001 pentru aprobarea Regulamentului privind procedura de constituire, atribuţiile şi funcţionarea comisiilor pentru stabilirea dreptului de proprietate privată asupra terenurilor, a modelului şi modului de atribuire a titlurilor de proprietate, precum şi punerea în posesie a proprietarilor, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 829 din 21 decembrie 2001, cu modificările şi completările ulterioare.
  PRIM-MINISTRU
  CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU
  Contrasemnează:
  ----------------
  Ministrul agriculturii, pădurilor
  şi dezvoltării rurale,
  Gheorghe Flutur
  p. Ministrul administraţiei şi internelor,
  Anghel Andreescu,
  secretar de stat
  Ministrul finanţelor publice,
  Ionel Popescu
  Bucureşti, 4 august 2005.
  Nr. 890.


  Anexă

  REGULAMENT 04/08/2005