HOTĂRÂRE nr. 31 din 4 iulie 2018privind constituirea Comisiei parlamentare de anchetă a Camerei Deputaților și Senatului pentru verificarea posibilei implicări a Serviciului de Protecție și Pază în activitatea unor partide politice și în activitatea unor lideri ai acestor partide
EMITENT
 • PARLAMENTUL ROMÂNIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 585 din 10 iulie 2018
  În temeiul prevederilor art. 64 alin. (4) din Constituția României, republicată, și ale art. 9 din Regulamentul activităților comune ale Camerei Deputaților și Senatului, aprobat prin Hotărârea Parlamentului României nr. 4/1992, republicat,
  în aplicarea Deciziei Curții Constituționale a României nr. 206/2018, având în vedere declarațiile viceprim-ministrului Paul Stănescu potrivit cărora un emisar din partea directorului Serviciului de Protecție și Pază i-ar fi solicitat colaborarea cu acest serviciu în schimbul susținerii politice pentru preluarea conducerii Partidului Social Democrat,
  considerând protocoalele de colaborare cu alte instituții care pot exceda prevederilor legale în îndeplinirea scopului pentru care au fost înființate și funcționează aceste instituții ca fiind de maximă importanță publică,
  apreciind că aceste acuze publice la adresa conducerii unui serviciu foarte important în arhitectura instituțiilor de ordine și siguranță națională necesită o verificare și o analiză foarte atentă, necesară clarificării cauzelor sau împrejurărilor în care s-au produs aceste fapte sau au avut loc aceste acțiuni,
  Parlamentul României adoptă prezenta hotărâre.

  Articolul 1

  Se constituie Comisia parlamentară de anchetă a Camerei Deputaților și Senatului pentru verificarea posibilei implicări a Serviciului de Protecție și Pază în activitatea unor partide politice și în activitatea unor lideri ai acestor partide, denumită în continuare Comisia parlamentară de anchetă, având următoarele obiective:
  a) identificarea persoanelor, mijloacelor și a acțiunilor prin care Serviciul de Protecție și Pază a influențat sau a încercat să influențeze unele decizii politice;
  b) identificarea unor persoane și/sau personalități politice sau publice cărora li s-au propus acțiuni de colaborare cu Serviciul de Protecție și Pază, precum și stabilirea persoanelor și/sau personalităților publice sau politice care au acceptat aceste colaborări;
  c) determinarea obiectului și obiectivelor acestor colaborări, precum și a obligațiilor care reveneau părților - Serviciul de Protecție și Pază și, respectiv, persoanele în cauză;
  d) identificarea protocoalelor de colaborare încheiate cu alte instituții care excedează cadrului legal de organizare și funcționare, precum și atribuțiilor legale ale Serviciului de Protecție și Pază sau ale celorlalte instituții cosemnatare;
  e) verificarea oricăror altor aspecte care reies din derularea lucrărilor comisiei și care sunt relevante pentru îndeplinirea obiectivelor și scopului comisiei.


  Articolul 2
  (1) Comisia parlamentară de anchetă este formată din 15 membri și are un birou compus din președinte, un vicepreședinte și un secretar, aleși în prima ședință cu votul majorității membrilor prezenți. (2) Componența nominală a Comisiei parlamentare de anchetă este prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.


  Articolul 3

  În condițiile în care unul dintre membrii Comisiei parlamentare de anchetă se află în imposibilitatea de a participa la lucrări, grupurile parlamentare vor desemna un înlocuitor.


  Articolul 4

  Convocarea ședințelor Comisiei parlamentare de anchetă se face cu cel puțin 24 de ore înainte, de către președintele acesteia sau, în lipsa lui, de către vicepreședintele care îl înlocuiește.


  Articolul 5
  (1) Pentru ca ședințele Comisiei parlamentare de anchetă să aibă loc în mod legal este necesară participarea a cel puțin jumătate plus unu din numărul membrilor care o compun.(2) Hotărârile Comisiei parlamentare de anchetă se adoptă cu votul majorității membrilor prezenți. Votul este deschis.


  Articolul 6

  Detaliile privind organizarea și funcționarea Comisiei parlamentare de anchetă vor fi cuprinse într-un regulament propriu, elaborat și prezentat pentru aprobare birourilor permanente reunite ale celor două Camere ale Parlamentului în termen de 5 zile de la constituirea acesteia.


  Articolul 7

  Împiedicarea în orice fel a activității Comisiei parlamentare de anchetă în îndeplinirea atribuțiilor sale se sancționează potrivit legii penale.


  Articolul 8
  (1) În vederea audierii, Comisia parlamentară de anchetă poate cita orice persoană care lucrează în cadrul Guvernului sau în cadrul celorlalte organe ale administrației publice și care poate avea cunoștință despre o faptă sau o împrejurare de natură să servească la aflarea adevărului în cauza care formează obiectul activității comisiei. Persoanele citate sunt obligate să se prezinte în fața Comisiei parlamentare de anchetă.(2) În cazul refuzului nemotivat de a răspunde solicitărilor Comisiei parlamentare de anchetă, aceasta poate propune sesizarea conducătorului autorității sau instituției unde își desfășoară activitatea persoana citată, în vederea aplicării în mod corespunzător a prevederilor regulamentelor de organizare și funcționare a instituției respective.(3) Comisia parlamentară de anchetă poate invita orice altă persoană care poate avea cunoștință despre o faptă sau o împrejurare de natură să servească la aflarea adevărului în cauza care formează obiectul activității comisiei și care acceptă să fie audiată. Persoana invitată poate răspunde și în scris Comisiei parlamentare de anchetă, furnizând informațiile solicitate, sau poate transmite prin poștă documente sau celelalte mijloace de probă pe care le deține și care sunt utile Comisiei parlamentare de anchetă.(4) Refuzul persoanelor invitate la Comisia parlamentară de anchetă de a furniza informațiile solicitate sau de a pune la dispoziția acesteia celelalte documente sau mijloace de probă deținute, care sunt utile activității comisiei, poate fi considerat ca obstrucționare sau împiedicare a aflării adevărului și poate constitui temei pentru sesizarea organelor de urmărire penală.(5) În cazul în care este necesară prezența unor experți pentru lămurirea unor fapte sau împrejurări în vederea aflării adevărului, Comisia parlamentară de anchetă dispune efectuarea de expertize.(6) Dispozițiile procesual civile cu privire la citarea, invitarea, prezentarea și ascultarea martorilor, precum și cele privitoare la prezentarea înscrisurilor sau efectuarea expertizelor se aplică în mod corespunzător. (7) Lucrările Comisiei parlamentare de anchetă se înregistrează și se stenodactilografiază.


  Articolul 9
  (1) Constatările, concluziile și propunerile Comisiei parlamentare de anchetă vor face obiectul unui raport final, care va fi depus la birourile permanente reunite ale Camerei Deputaților și Senatului în termen de 180 de zile de la data constituirii Comisiei parlamentare de anchetă. Termenul de depunere a raportului poate fi prelungit de birourile permanente reunite, la cererea motivată a președintelui de comisie. (2) După primirea raportului, birourile permanente reunite îl pun la dispoziția grupurilor parlamentare și îl înscriu pe ordinea de zi, pentru a fi supus dezbaterii plenului reunit al Camerei Deputaților și Senatului.


  Articolul 10

  În scopul realizării obiectivelor pentru care se constituie Comisia parlamentară de anchetă, Camera Deputaților și Senatul vor asigura personalul de specialitate și logistica necesare, cu aprobarea birourilor permanente reunite.

  Această hotărâre a fost adoptată de Camera Deputaților și de Senat în ședința comună din 4 iulie 2018, cu respectarea prevederilor art. 76 alin. (2) din Constituția României, republicată.
  p. PREȘEDINTELE CAMEREI DEPUTAȚILOR,
  FLORIN IORDACHE
  p. PREȘEDINTELE SENATULUI,
  ADRIAN ȚUȚUIANU

  București, 4 iulie 2018.
  Nr. 31.

  ANEXĂ

  COMPONENȚA NOMINALĂ
  a Comisiei parlamentare de anchetă a Camerei Deputaților și Senatului
  I. Componența: 1. domnul senator Butunoi Ionel-Daniel, Grupul parlamentar al PSD;2. domnul senator Pavel Marian, Grupul parlamentar al PSD;3. domnul deputat Mărgărit Mitică-Marius, Grupul parlamentar al PSD;4. domnul deputat Neață Eugen, Grupul parlamentar al PSD;5. domnul deputat Bălănescu Alexandru, Grupul parlamentar al PSD;6. doamna deputat Moagher Laura-Mihaela, Grupul parlamentar al PSD;7. domnul deputat Pleșoianu Liviu Ioan Adrian, Grupul parlamentar al PSD;8. domnul deputat Dobre Victor Paul, Grupul parlamentar al PNL;9. domnul deputat Neagu Nicolae, Grupul parlamentar al PNL;10. domnul senator Fenechiu Daniel Cătălin, Grupul parlamentar al PNL;11. domnul deputat Rodeanu Bogdan-Ionel, Grupul parlamentar al USR;12. domnul deputat Apjok Norbert, Grupul parlamentar al UDMR;13. domnul deputat Calotă Florică Ică, Grupul parlamentar ALDE;14. domnul deputat Todoran Adrian-Mihăiță, Grupul parlamentar al PMP;15. - Grupul parlamentar al minorităților naționale.II. Componența biroului comisiei:– președinte, deputat/senator, Grupul parlamentar al PSD;– vicepreședinte, deputat/senator, Grupul parlamentar al PNL;– secretar, deputat/senator, Grupul parlamentar ALDE.

  ----