ORDIN nr. 4.920. din 31 august 2018privind acordarea acreditării pentru unitatea de învățământ preuniversitar particular Școala Gimnazială "Lexford Castel" din municipiul Pitești
EMITENT
 • MINISTERUL EDUCAȚIEI NAȚIONALE
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 943 din 8 noiembrie 2018
  Având în vedere prevederile art. 24 alin. (3) lit. c) și d) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 75/2005 privind asigurarea calității educației, aprobată cu modificări prin Legea nr. 87/2006, cu modificările și completările ulterioare,
  luând în considerare dispozițiile Hotărârii Guvernului nr. 22/2007 pentru aprobarea Metodologiei de evaluare instituțională în vederea autorizării, acreditării și evaluării periodice a organizațiilor furnizoare de educație,
  având în vedere prevederile Hotărârii Guvernului nr. 21/2007 privind aprobarea Standardelor de autorizare de funcționare provizorie a unităților de învățământ preuniversitar, precum și a Standardelor de acreditare și de evaluare periodică a unităților de învățământ preuniversitar,
  ținând cont de dispozițiile Hotărârii Guvernului nr. 844/2002 privind aprobarea nomenclatoarelor calificărilor profesionale pentru care se asigură pregătirea prin învățământul preuniversitar, precum și durata de școlarizare, cu modificările și completările ulterioare,
  având în vedere prevederile Hotărârii Guvernului nr. 918/2013 privind aprobarea Cadrului național al calificărilor, cu modificările și completările ulterioare,
  ținând cont de dispozițiile Ordinului ministrului educației, cercetării, tineretului și sportului nr. 4.909/2012*) privind acordarea autorizării de funcționare provizorie pentru nivelul de învățământ „primar“ din cadrul unității de învățământ preuniversitar particular Școala Primară „Castelul Piraților“ din municipiul Pitești,
  *) Ordinul ministrului educației, cercetării, tineretului și sportului nu a fost publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I.

  având în vedere dispozițiile Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Pitești nr. 61 din 25.08.2016,
  ținând cont de dispozițiile Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Pitești nr. 239 din 12.07.2018,
  luând în considerare Hotărârea Consiliului Agenției Române de Asigurare a Calității în Învățământul Preuniversitar nr. 4/20.06.2018 privind propunerea de acordare a acreditării pentru unitățile de învățământ preuniversitar de stat și particular evaluate în perioada 27 aprilie 2017-15 iunie 2018,
  în temeiul Hotărârii Guvernului nr. 26/2017 privind organizarea și funcționarea Ministerului Educației Naționale, cu modificările ulterioare,
  ministrul educației naționale emite prezentul ordin.

  Articolul 1

  Se acordă acreditarea pentru unitatea de învățământ preuniversitar particular Școala Gimnazială „Lexford Castel“, cu sediul în municipiul Pitești, strada Petre Ispirescu nr. 5, județul Argeș, pentru nivelul de învățământ „primar“, limba de predare „română“, forma de învățământ „cu frecvență“, cod de identificare fiscală 39632240, conform anexei care face parte integrantă din prezentul ordin.


  Articolul 2

  Unitatea de învățământ preuniversitar particular Școala Gimnazială „Lexford Castel“ din municipiul Pitești, acreditată potrivit dispozițiilor art. 1, este persoană juridică de drept privat și de interes public, parte a sistemului național de învățământ, și beneficiază de toate drepturile și obligațiile prevăzute de lege, începând cu anul școlar 2018-2019.


  Articolul 3

  Unitatea de învățământ preuniversitar particular Școala Gimnazială „Lexford Castel“ din municipiul Pitești are obligația de a solicita evaluarea externă periodică în termen de maximum 5 ani de la obținerea acreditării, dar nu mai târziu de anul școlar 2022-2023.


  Articolul 4

  Personalul didactic, didactic auxiliar și personalul nedidactic din unitatea de învățământ autorizată, angajat conform prevederilor legii, se preia la unitatea de învățământ preuniversitar particular acreditată Școala Gimnazială „Lexford Castel“ din municipiul Pitești.


  Articolul 5

  Unitatea de învățământ preuniversitar particular Școala Gimnazială „Lexford Castel“ din municipiul Pitești este monitorizată și controlată periodic de către Ministerul Educației Naționale și Agenția Română de Asigurare a Calității în Învățământul Preuniversitar, în colaborare cu Inspectoratul Școlar Județean Argeș, în vederea verificării respectării standardelor care au stat la baza acreditării.


  Articolul 6

  Societatea Comercială „Lexford Castel“ - S.R.L. din municipiul Pitești, unitatea de învățământ preuniversitar particular acreditată Școala Gimnazială „Lexford Castel“ din municipiul Pitești, Direcția generală învățământ secundar superior și educație permanentă, Direcția generală educație timpurie, învățământ primar și gimnazial din Ministerul Educației Naționale, Agenția Română de Asigurare a Calității în Învățământul Preuniversitar, respectiv Inspectoratul Școlar Județean Argeș vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.


  Articolul 7

  Prezentul ordin intră în vigoare la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I.

  Ministrul educației naționale,
  Valentin Popa

  București, 31 august 2018.
  Nr. 4.920.

  ANEXĂ

  Județul Argeș

  Nr. crt.

  Denumirea unității de învățământ

  Hotărârea ARACIP de evaluare/dată

  Denumirea persoanei juridice inițiatoare

  Adresa unității de învățământ, tel./fax,
  e-mail

  Nivel de învățământ/
  Nivel de calificare

  Profilul/
  Domeniul

  Domeniul pregătirii
  de bază

  Calificarea profesională/
  Specializarea

  Limba de predare

  Forma de învățământ

  Capacitatea maximă de școlarizare/
  unitate de învățământ*

  1

  Școala Primară „Lexford Castel“

  12/04.06.2018

  Societatea Comercială „Lexford Castel“ - S.R.L.

  Municipiul Pitești, str. Petre Ispirescu nr. 5, tel./fax: 0757/067 320

  Primar

  Română

  Cu frecvență

  18 formațiuni
  de studiu, în două schimburi (maximum 9 formațiuni de studiu/schimb)

  * Capacitatea de școlarizare reprezintă numărul maxim de formațiuni de studiu care pot fi școlarizate în două schimburi în sălile de clasă și cabinete (excluzând laboratoare, ateliere) la nivelul unității de învățământ.

  -----