HOTĂRÂRE nr. 593 din 4 iunie 2008
privind trecerea unor imobile aflate în administrarea Ministerului Internelor şi Reformei Administrative - Inspectoratul de Poliţie al Judeţului Vaslui din domeniul public al statului în domeniul privat al acestuia
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 433 din 10 iunie 2008  În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, al art. 10 alin. (2) din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia, cu modificările şi completările ulterioare, şi al art. 2 din Ordonanţa Guvernului nr. 112/2000 pentru reglementarea procesului de scoatere din funcţiune, casare şi valorificare a activelor corporale care alcătuiesc domeniul public al statului şi al unităţilor administrativ-teritoriale, aprobată prin Legea nr. 246/2001,
  Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

  Articolul 1

  Se aprobă trecerea unor imobile aflate în administrarea Ministerului Internelor şi Reformei Administrative - Inspectoratul de Poliţie al Judeţului Vaslui, având datele de identificare prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre, din domeniul public al statului în domeniul privat al acestuia.


  Articolul 2

  Trecerea în domeniul privat al statului a imobilelor menţionate la art. 1 se face în vederea scoaterii din funcţiune şi demolării acestora.


  Articolul 3

  După scoaterea din funcţiune şi demolare, Ministerul Internelor şi Reformei Administrative va actualiza în mod corespunzător datele din evidenţa cantitativ-valorică şi va opera modificarea corespunzătoare a anexei nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.020 şi 1.020 bis din 21 decembrie 2006, cu modificările şi completările ulterioare.
  PRIM-MINISTRU
  CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU
  Contrasemnează:
  ---------------
  Ministrul internelor
  şi reformei administrative,
  Cristian David
  p. Ministrul economiei
  şi finanţelor,
  Cătălin Doica,
  secretar de stat
  Bucureşti, 4 iunie 2008.
  Nr. 593.


  Anexa
  DATELE DE IDENTIFICARE
  a imobilelor aflate în administrarea Ministerului Internelor
  şi Reformei Administrative - Inspectoratul de Poliţie
  al Judeţului Vaslui, care trec din domeniul public
  al statului în domeniul privat al acestuia,
  în vederea scoaterii din funcţiune şi demolării
  *Font 9*
  Nr. crt Adresa imobilului Persoana juridică care administrează imobilul Valoarea contabilă - lei - Caracteristicile tehnice ale imobilului Numărul de inventar din domeniul public al statului
  1. Municipiul Vaslui, Str. 1 Decembrie nr. 1 judeţul Vaslui Ministerul Inter- nelor şi Reformei Administrative, prin Inspectoratul de Poliţie al Judeţului Vaslui 16.548,12 Baraca 37-34-09 Suprafaţa construită = 59,80 mp Suprafaţa desfăşurată = 59,80 mp 113365 parţial
  2. Municipiul Vaslui, Str. 1 Decembrie nr. 1 judeţul Vaslui Ministerul Inter- nelor şi Reformei Administrative, prin Inspectoratul de Poliţie al Judeţului Vaslui 16548,12 Baraca 37-34-10 Suprafaţa construită = 75,93 mp Suprafaţa desfăşurată = 75,93 mp 113365 parţial

  -----------