LEGE nr. 250 din 17 decembrie 2016privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 20/2016 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 57/2015 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2016, prorogarea unor termene, precum și unele măsuri fiscal-bugetare și pentru modificarea și completarea unor acte normative
EMITENT
 • PARLAMENTUL
 • Publicată în  MONITORUL OFICIAL nr. 1.028 din 21 decembrie 2016

  Parlamentul României adoptă prezenta lege.


  Articolul UNIC

  Se aprobă Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 20 din 8 iunie 2016 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 57/2015 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2016, prorogarea unor termene, precum și unele măsuri fiscal-bugetare și pentru modificarea și completarea unor acte normative, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 434 din 9 iunie 2016, cu modificările și completările ulterioare, cu următoarele modificări și completări:1. La articolul I punctul 1, după alineatul (1^4) al articolului 3^1 se introduc opt noi alineate, alineatele (1^5) - (1^12), cu următorul cuprins:(1^5) Prin excepție de la prevederile art. 1 alin. (1), începând cu luna decembrie 2016, cuantumul brut al salariilor de bază/indemnizațiilor de încadrare de care beneficiază personalul din aparatul propriu al Casei Naționale de Asigurări de Sănătate se majorează cu 25% față de nivelul acordat pentru luna august 2016.(1^6) Începând cu luna decembrie 2016, salarizarea personalului din cadrul caselor de asigurări de sănătate județene, a municipiului București și din cadrul Casei Asigurărilor de Sănătate a Apărării, Ordinii Publice, Siguranței Naționale și Autorității Judecătorești se stabilește la nivelul de 85% din salariile stabilite la nivel central pentru personalul Casei Naționale de Asigurări de Sănătate, pe baza unei metodologii aprobate prin ordin al președintelui Casei Naționale de Asigurări de Sănătate, având în vedere funcția/gradul/treapta și gradația de salarizare, funcțiile specifice prevăzute de lege pentru casele de asigurări de sănătate județene, a municipiului București și Casa Asigurărilor de Sănătate a Apărării, Ordinii Publice, Siguranței Naționale și Autorității Judecătorești, precum și echivalarea unor funcții specifice activității caselor de asigurări de sănătate.(1^7) Stabilirea nivelului drepturilor de salarizare pentru personalul prevăzut la alin. (1^6) se aprobă prin ordin al președintelui Casei Naționale de Asigurări de Sănătate.(1^8) Prevederile alin. (1^5) se aplică în mod corespunzător și personalului din cadrul Agenției Naționale a Medicamentului și a Dispozitivelor Medicale.(1^9) Prevederile alin. (1^5)-(1^6) se aplică în mod corespunzător și personalului din cadrul direcțiilor de sănătate publică județene și a municipiului București.(1^10) Pentru persoanele prevăzute la alin. (1^5)-(1^8) ale căror salarii de bază sunt mai mari decât cele stabilite potrivit alin. (1^5), (1^6) și (1^8) se mențin în plată salariile de bază avute.(1^11) Prin excepție de la prevederile art. 1 alin. (1), începând cu luna decembrie 2016, salariile de bază ale personalului Agenției Române de Salvare a Vieții Omenești pe Mare se stabilesc la nivelul salariilor de bază de care beneficiază personalul Inspectoratului pentru Situații de Urgență.(1^12) Echivalarea salariilor de bază potrivit alin. (1^11) se face prin ordin al ministrului transporturilor.2. La articolul I punctul 1, alineatul (2) al articolului 3^1 se modifică și va avea următorul cuprins:(2) Pentru personalul didactic și didactic auxiliar din învățământ și bibliotecile centrale universitare, nivelul salariului de bază similar în plată sau al salariului de bază maxim se stabilește pe funcțiile didactice, gradele didactice, tranșele de vechime în învățământ și gradațiile corespunzătoare vechimii în muncă, respectiv pe gradul/treapta profesională și gradația corespunzătoare vechimii în muncă pentru personalul didactic auxiliar din instituția respectivă, cu toate elementele care fac parte din salariul de bază, altele decât compensațiile tranzitorii.3. La articolul I punctul 1, alineatul (1) al articolului 3^2 se modifică și va avea următorul cuprins:

  Articolul 3^2
  (1) Prin excepție de la prevederile art. 1 alin. (1), începând cu luna decembrie 2016, salariile de bază ale personalului prevăzut la cap. I pct. 1, 2 și 3 din anexa nr. III - Familia ocupațională de funcții bugetare «Sănătate» la Legea-cadru nr. 284/2010 privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare, se stabilesc potrivit anexei nr. 1.
  4. La articolul I punctul 1, după alineatul (6^2) al articolului 3^2 se introduce un nou alineat, alineatul (6^3), cu următorul cuprins:(6^3) Prin excepție de la prevederile art. 1 alin. (2), începând cu luna decembrie 2016, sporurile și alte drepturi salariale specifice activității se vor calcula prin raportare la salariul de bază, potrivit prezentei ordonanțe de urgență, cu excepția categoriilor de personal prevăzute la alin. (6^2).5. La articolul I punctul 1, partea introductivă a alineatului (4) al articolului 3^3 se modifică și va avea următorul cuprins:(4) Pentru personalul didactic de predare, de predare și cercetare din universități, de conducere, îndrumare și control, la salariul de bază stabilit potrivit anexei nr. 2 se acordă următoarele sporuri și indemnizații, dacă sunt îndeplinite condițiile de acordare prevăzute de lege, astfel:6. La articolul I punctul 1, după litera d) a alineatului (4) al articolului 3^3 se introduc cinci noi litere, literele e) - i), cu următorul cuprins:
  e) spor de 10-25% din salariul de bază, proporțional cu timpul efectiv lucrat și calculat în funcție de numărul elevilor sau al studenților practicanți, pentru personalul didactic desemnat să conducă și să realizeze practică pedagogică pentru pregătirea educatoarelor și a învățătorilor, institutorilor și profesorilor, potrivit regulamentului de practică pedagogică aprobat de Ministerul Educației Naționale și Cercetării Științifice;
  f) spor de 7%, 10% și 15% din salariul de bază pentru personalul didactic care asigură predarea simultană la 2, 3, respectiv 4 clase de elevi, stabilit după cum urmează: pentru două clase de elevi - 7%; pentru 3 clase de elevi - 10%; pentru 4 clase de elevi - 15%.
  g) indemnizație de până la 20% din salariul de bază pentru personalul didactic calificat și personalul didactic de conducere care își desfășoară activitatea în localități izolate, stabilită în conformitate cu Hotărârea Guvernului nr. 1.613/2009 privind aprobarea diferențierii pe zone geografice și localități a indemnizației ce se acordă personalului didactic calificat de predare;
  h) spor de 15% din salariul de bază, pentru personalul didactic care desfășoară activitate de predare - învățare - evaluare în sistemul penitenciar;
  i) spor de până la 15% din salariul de bază, în raport cu condițiile în care se desfășoară activitatea, condiții periculoase sau vătămătoare, corespunzător timpului lucrat la locurile de muncă respective, cu respectarea prevederilor legale în vigoare.
  7. La articolul I punctul 1, partea introductivă a alineatului (5) al articolului 3^3 se modifică și va avea următorul cuprins:(5) Pentru personalul didactic auxiliar din învățământ și din cadrul bibliotecilor centrale universitare și pentru personalul medical și auxiliar sanitar angajat în învățământul special, special integrat sau în învățământul superior/universitar care nu se regăsește în anexa nr. 2, la salariul de bază stabilit potrivit anexei nr. 2 sau, după caz, potrivit anexei nr. 1 lit. a.4, b.4 și c.4 se acordă următoarele sporuri și indemnizații, dacă sunt îndeplinite condițiile de acordare prevăzute de lege, astfel:8. La articolul I punctul 1, alineatul (7) al articolului 3^3 se modifică și va avea următorul cuprins:(7) Cuantumul brut al celorlalte elemente ale sistemului de salarizare, altele decât cele prevăzute la alin. (4) și (5), aferente personalului didactic de predare și cercetare și didactic auxiliar din instituțiile de învățământ și bibliotecile centrale universitare, cum ar fi spor practică pedagogică, spor predare simultană și indemnizație zone izolate, stabilit în conformitate cu prevederile Legii nr. 63/2011 privind încadrarea și salarizarea în anul 2011 a personalului didactic și didactic auxiliar din învățământ, cu modificările ulterioare, se menține la același nivel pentru aceeași funcție, grad didactic, tranșă de vechime în învățământ și gradație corespunzătoare vechimii în muncă pentru personalul didactic din învățământ, respectiv grad/treaptă și gradație corespunzătoare vechimii în muncă pentru personalul didactic auxiliar, cu cel ce se acordă pentru anul școlar 2015-2016.9. La articolul I punctul 1, alineatele (11) și (12) ale articolului 3^3 se modifică și vor avea următorul cuprins:(11) Pentru personalul nou-încadrat, pentru personalul numit/încadrat în aceeași instituție sau autoritate publică, unitate de învățământ, după caz, inclusiv pentru personalul promovat în funcții sau în grade/trepte profesionale, unde nu există funcție similară în plată, cuantumul brut al celorlalte elemente ale sistemului de salarizare, altele decât cele prevăzute la alin. (4) și (5) aferente personalului didactic de predare și cercetare și didactic auxiliar din instituțiile de învățământ și bibliotecile centrale universitare, se stabilește la nivelul cuantumului calculat conform prevederilor art. 4 alin. (5), în măsura în care personalul își desfășoară activitatea în aceleași condiții.(12) Personalul didactic de predare, de predare și cercetare din universități, de conducere, precum și cel de îndrumare și control poate fi salarizat și în regim de cumul sau plata cu ora.10. La articolul I punctul 1, după alineatul 2 al articolului 3^4 se introduc două noi alineate, alineatele (3) și (4), cu următorul cuprins:(3) Începând cu data de 1 ianuarie 2017, salariile de bază ale personalului din învățământ, aferente lunii decembrie 2016, care se regăsesc în anexa nr. 2^1 la prezenta ordonanță de urgență, se majorează în medie cu 15%, conform normelor metodologice elaborate de Ministerul Educației Naționale și Cercetării Științifice și aprobate prin hotărâre a Guvernului.(4) Prevederile alin. (1) se aplică în mod corespunzător și personalului nedidactic din cadrul inspectoratelor școlare.11. La articolul I punctul 1, articolul 3^5 se modifică și va avea următorul cuprins:

  Articolul 3^5

  În aplicarea art. 3^1 alin. (2), (3) și (8), art. 3^3 și 3^4, pentru personalul didactic de predare și cercetare și didactic auxiliar din instituțiile de învățământ și bibliotecile centrale universitare, Ministerul Educației Naționale și Cercetării Științifice va elabora, în termen de 60 de zile de la publicarea prezentei ordonanțe de urgență, norme metodologice care vor fi aprobate prin hotărâre a Guvernului.
  12. La articolul I punctul 1, după alineatul (4) al articolului 3^6 se introduc două noi alineate, alineatele (5) și (6), cu următorul cuprins:(5) Salarizarea personalului Agenției Nucleare și pentru Deșeuri Radioactive se stabilește la nivelul de salarizare maxim aflat în plată aferent funcțiilor din cadrul Secretariatului General al Guvernului.(6) Asimilarea funcțiilor și salariilor potrivit alin. (5), precum și stabilirea nivelului concret al drepturilor salariale se fac prin ordin comun al secretarului general al Guvernului și al președintelui Agenției Nucleare și pentru Deșeuri Radioactive..
  (la 23-02-2017, Punctul 12 al ARTICOLULUI UNIC a fost modificat de RECTIFICAREA nr. 250 din 17 decembrie 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 138 din 23 februarie 2017 )
  13. La articolul I, după punctul 5 se introduce un nou punct, punctul 6, cu următorul cuprins:6. După anexa nr. 2 se introduce o nouă anexă, anexa nr. 2^1, care face parte integrantă din prezenta ordonanță de urgență.14. După articolul I se introduc două noi articole, articolele I^1 și I^2, cu următorul cuprins:

  Articolul I^1

  Până la data de 31 decembrie 2016, Guvernul aprobă prin hotărâre, la propunerea fiecăruia dintre ministerele coordonatoare ale celor 6 domenii de activitate bugetară - administrație, sănătate, învățământ, justiție, cultură, diplomație, de către instituțiile de apărare, ordine publică și siguranță națională, și cu avizul Ministerului Muncii, Familiei, Protecției Sociale și Persoanelor Vârstnice și al Ministerului Finanțelor Publice, regulamentul privind locurile de muncă, categoriile de personal, mărimea concretă a sporului pentru condiții de muncă, precum și condițiile de acordare a acestuia, prevăzut la art. 21 din Legea-cadru nr. 284/2010, cu modificările și completările ulterioare.


  Articolul I^2

  În termen de 45 de zile de la intrarea în vigoare a legii de aprobare a prezentei ordonanțe de urgență se elaborează și se aprobă hotărârea Guvernului prevăzută la art. 3^4 alin. (3) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2015, cu modificările și completările ulterioare, precum și cu cele aduse prin prezenta lege.
  15. Anexa nr. 1 se modifică și se înlocuiește cu anexa nr. 1 la prezenta lege.16. Anexa nr. 2 se modifică și se înlocuiește cu anexa nr. 2 la prezenta lege.

  Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 și ale art. 76 alin. (2) din Constituția României, republicată.
  PREȘEDINTELE CAMEREI DEPUTAȚILOR
  FLORIN IORDACHE

  PREȘEDINTELE SENATULUI
  CĂLIN-CONSTANTIN-ANTON POPESCU-TĂRICEANU


  București, 17 decembrie 2016.
  Nr. 250.


  Anexa nr. 1

  (Anexa nr. 1 la Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2015)


  FAMILIA OCUPAȚIONALĂ DE FUNCȚII BUGETARE "SĂNĂTATE ȘI ASISTENȚĂ SOCIALĂ"  Capitolul I Unități sanitare, de asistență socială și de asistență medico-socială
  1. Salarii de bază pentru funcții de conducere

  Nr.
  crt.

  Funcția

  Nivelul
  studiilor

  Spitale peste
  400 de paturi

  Spitale
  sub 400 de paturi

  Servicii de
  ambulanță

  Grad I

  Grad II

  Grad I

  Grad II

  Grad I

  Grad II

  Salariile
  de bază
  - lei -

  Salariile
  de bază
  - lei -

  Salariile
  de bază
  - lei -

  Salariile
  de bază
  - lei -

  Salariile
  de bază
  - lei -

  Salariile
  de bază
  - lei -

  1.

  Manager

  S

  6500

  6791

  6400

  6500

   

   

  2.

  Manager general

  S

   

   

   

   

  6400

  6500

  3.

  Director medical

  S

  6350

  6400

  6250

  6350

  6069

  6200

  4.

  Director de cercetare-dezvoltare

  S

  5500

  5600

  5450

  5500

   

   

  5.

  Director financiar-contabil

  S

  5500

  5600

  5450

  5500

   

   

  6.

  Director economic

  S

   

   

   

   

  5450

  5500

  7.

  Director tehnic

  S

   

   

   

   

  4095

  4212

  8.

  Director de îngrijiri

  S, SSD

  4095

  4212

   

   

   

   

  9.

  Alți directori

  S

  5500

  5600

  5450

  5500

   

   

  10.

  Asistent-șef

  S, SSD,
  PL

   

   

   

   

  4095

  4212

  Nr.
  crt.

  Funcția

  Nivelul
  studiilor

  Institutul Național
  de Hematologie
  Transfuzională
  "Prof. Dr. C. T.
  Nicolau"

  Centrul de
  Transfuzie Sanguină
  al Municipiului
  București

  Centre de
  transfuzie sanguină
  regionale

  Centre de
  transfuzie sanguină
  județene

  Grad I

  Grad II

  Grad I

  Grad II

  Grad I

  Grad II

  Grad I

  Grad II

  Salariile
  de bază
  - lei -

  Salariile
  de bază
  - lei -

  Salariile
  de bază
  - lei -

  Salariile
  de bază
  - lei -

  Salariile
  de bază
  - lei -

  Salariile
  de bază
  - lei -

  Salariile
  de bază
  - lei -

  Salariile
  de bază
  - lei -

  1.

  Director general

   

  5500

  5737

   

   

   

   

   

   

  2.

  Director, director general adjunct

  S

  5274

  5500

  5274

  5500

  5128

  5274

  5128

  5274

  3.

  Director adjunct științific

  S

  5128

  5274

   

   

   

   

   

   

  4.

  Director adjunct financiar
  contabilitate

  S

  3459

  4212

   

   

   

   

   

   

  5.

  Director resurse umane

  S

  3459

  4212

   

   

   

   

   

   

  6.

  Contabil-șef

  S

   

   

  3459

  4212

  3400

  4095

  3363

  3557

  Nr.
  crt.

  Alte funcții de conducere

  Nivelul
  studiilor

  Grad I

  Grad II

  Salariile
  de bază
  - lei -

  Salariile
  de bază
  - lei -

  1.

  Director general*)

  S

  5500

  5737

  2.

  Director general adjunct, director, director executiv*)

  S

  5274

  5500

  3.

  Director adjunct*)

  S

  5128

  5274

  4.

  Director adjunct financiar-contabil*)

  S

  3659

  4212

  5.

  Contabil-șef*)

  S

  3459

  4212

  6.

  Medic șef ambulatoriu de specialitate și altele similare

  S

  5500

  5550

  7.

  Șef serviciu

  S

  3459

  4212

  8.

  Șef birou, șef atelier, șef laborator, șef oficiu

  S

  2955

  3459

  9.

  Medic (farmacist, biolog, biochimist, chimist, psiholog),
  șef secție, șef laborator și altele similare

  S

  5500

  5550

  10.

  Asistent medical-șef pe unitate

  S, SSD,
  PL

  3850

  3950

  11.

  Șef formație muncitori

   

  1500

  1900

  Notă
  *) Se utilizează în unitățile sanitare fără paturi.


  NOTE:1. Medicii în specialitatea anatomie patologică și medicină legală care ocupă funcția de medic șef serviciu medicină legală/anatomie patologică beneficiază de creșterea cu 5% a salariului de bază avut.2. Personalul de specialitate medico-sanitar care ocupă funcția de șef laborator și altele similare în cadrul institutelor de medicină legală beneficiază de creșterea cu 5% a salariului de bază avut.3. Personalul de specialitate medico-sanitar care ocupă funcții în conducerea institutelor de medicină legală beneficiază de creșterea cu 10% a salariului de bază avut.4. Medicii în specialitatea anatomie patologică și medicină legală care ocupă funcții de conducere în comitetul director al unităților sanitare cu paturi beneficiază de creșterea cu 10% a salariului de bază avut.I.1. Persoanele care exercită funcțiile nominalizate în tabel pe perioada cât exercită aceste funcții beneficiază de creșterea salariului de bază avut după cum urmează:

  Nr.
  crt.

  Funcția

  Creștere
  salariu
  de bază
  - % -

  1.

  Director program de rezidențiat medicină de urgență

  12,5

  2.

  Responsabil de formare în rezidențiat medicină de urgență

  10

  3.

  Farmacist șef serviciu

  7,5

  4.

  Asistent medical (tehnician sanitar, soră medicală,
  oficiant medical, moașă, laborant și altele similare) șef
  și/sau coordonator

  15

  5.

  Chimist, biolog, biochimist, farmacist, asistent medical și
  alt personal cu gestiune

  5

  6.

  Spălătoreasă cu gestiune

  2,5

  7.

  Șef echipă

  2,5

  8.

  Medic, biolog, chimist, inginer, farmacist, fizician,
  psiholog (inspector/consilier) și asistent inspector
  (referent) care exercită atribuții de control în sănătate
  publică - direcția de sănătate publică

  12,5

  9.

  Medic coordonator substație Serviciul de ambulanță
  București-Ilfov/substație serviciul de ambulanță județean

  10

  10.

  Asistent medical coordonator substație Serviciul de ambulanță
  București-Ilfov/substație serviciul de ambulanță județean

  10

  11.

  Ambulanțier cu atribuții de avizare tehnică substație
  Serviciul de ambulanță București-Ilfov/substație serviciul de
  ambulanță județean

  10

  12.

  Asistent medical responsabil pe tură cu stocul 3 de
  medicamente (stocul de urgență din stația centrală a
  Serviciului de ambulanță București-Ilfov și stațiile centrale
  din serviciile de ambulanță județene)

  10
  I.2. Indemnizații de cel mult 25% în cursul unei luni, din salariul de bază al funcției de execuție îndeplinite, pentru activități prestate în afara obligațiilor funcției de bază și care nu fac parte din salariul de bază, pentru membrii comisiilor de avizare medico-legală, ai comisiilor de expertiză și recuperare a capacității de muncă și ai comisiilor medicale.
  2. Salarii de bază pentru personalul de specialitate medico-sanitar și auxiliar sanitar din unități sanitare și unități de asistență medico-socială
  Unitățile clinice cuprind: spitale clinice județene de urgență, spitale județene de urgență, spitale regionale, spitale clinice de specialitate de urgență, spitale clinice, spitale de urgență, spitale de specialitate, Spitalul Universitar de Urgență "Elias"*), Institutul Național de Sănătate Publică, institute și centre medicale, institute de medicină legală, centre de transfuzie sanguină județene și al municipiului București, Centrul Medical de Diagnostic, Tratament Ambulatoriu și Medicină Preventivă din subordinea Academiei Române*), Institutul Național de Expertiză Medicală și Recuperare a Capacității de Muncă
  a) Salarii de bază pentru personalul de specialitate medico-sanitar
  a.1. Unități clinice

  Nr.
  crt.

  Funcția

  Nivelul
  studiilor

  Unități clinice

  Salariile de bază
  - lei -
  Gradația

   

   

   

  0

  1

  2

  3

  4

  5

  1

  Medic primar

  S

  4510

  4848

  5091

  5345

  5479

  5616

  2

  Medic primar dentist

  S

  4510

  4848

  5091

  5345

  5479

  5616

  3

  Medic specialist

  S

  3544

  3810

  4000

  4200

  4305

  4413

  4

  Medic specialist dentist

  S

  3544

  3810

  4000

  4200

  4305

  4413

  5

  Medic rezident anul VI-VII

  S

  3262

  3507

  3682

  3866

  3963

  4062

  6

  Medic rezident anul IV-V

  S

  2709

  2912

  3058

  3211

  3291

  3373

  7

  Medic dentist rezident anul IV-V

  S

  2709

  2912

  3058

  3211

  3291

  3373

  8

  Medic rezident anul III

  S

  2635

  2833

  2974

  3123

  3201

  3281

  9

  Medic dentist rezident anul III

  S

  2635

  2833

  2974

  3123

  3201

  3281

  10

  Medic rezident anul II

  S

  2361

  2538

  2665

  2798

  2868

  2940

  11

  Medic dentist rezident anul II

  S

  2361

  2538

  2665

  2798

  2868

  2940

  12

  Medic rezident anul I

  S

  2105

  2263

  2376

  2495

  2557

  2621

  13

  Medic dentist rezident anul I

  S

  2105

  2263

  2376

  2495

  2557

  2621

  14

  Medic

  S

  2600

  2795

  2935

  3081

  3159

  3237

  15

  Medic dentist

  S

  2600

  2795

  2935

  3081

  3159

  3237

  16

  Farmacist primar*1)

  S

  4510

  4848

  5091

  5345

  5479

  5616

  17

  Farmacist specialist

  S

  3544

  3810

  4000

  4200

  4305

  4413

  18

  Farmacist rezident anul III

  S

  2635

  2833

  2974

  3123

  3201

  3281

  19

  Farmacist rezident anul II

  S

  2361

  2538

  2665

  2798

  2868

  2940

  20

  Farmacist rezident anul I

  S

  2105

  2263

  2376

  2495

  2557

  2621

  21

  Farmacist

  S

  2600

  2795

  2935

  3081

  3159

  3237

  22

  Fiziokinetoterapeut, bioinginer
  medical; principal

  S

  3098

  3330

  3497

  3672

  3764

  3858

  23

  Fiziokinetoterapeut, bioinginer
  medical; specialist

  S

  2538

  2728

  2865

  3008

  3083

  3160

  24

  Fiziokinetoterapeut, bioinginer
  medical

  S

  2015

  2166

  2274

  2388

  2448

  2509

  25

  Fiziokinetoterapeut, bioinginer
  medical; debutant

  S

  1804

  1939

  2036

  2138

  2192

  2246

  26

  Asistent medical, tehnician de
  radiologie și imagistică
  licențiat, asistent medical de
  laborator clinic licențiat,
  licențiat în
  balneofiziokinetoterapie și
  recuperare, tehnician dentar
  licențiat, asistent medical
  dentar licențiat, tehnician de
  farmacie licențiat, tehnician
  de audiologie și protezare
  auditivă licențiat, asistent
  medical de profilaxie dentară
  licențiat, asistent medical
  licențiat în nutriție și
  dietetică, moașă; principal

  S

  2760

  2967

  3115

  3271

  3353

  3437

  27

  Asistent medical, tehnician de
  radiologie și imagistică
  licențiat, asistent medical de
  laborator clinic licențiat,
  licențiat în
  balneofiziokinetoterapie și
  recuperare, tehnician dentar
  licențiat, asistent medical
  dentar licențiat, tehnician de
  farmacie licențiat, tehnician de
  audiologie și protezare auditivă
  licențiat, asistent medical de
  profilaxie dentară licențiat,
  asistent medical licențiat în
  nutriție și dietetică, moașă

  S

  2132

  2292

  2406

  2527

  2590

  2655

  28

  Asistent medical, tehnician de
  radiologie și imagistică
  licențiat, asistent medical de
  laborator clinic licențiat,
  licențiat în
  balneofiziokinetoterapie și
  recuperare, tehnician dentar
  licențiat, asistent medical
  dentar licențiat, tehnician de
  farmacie licențiat, tehnician de
  audiologie și protezare auditivă
  licențiat, asistent medical de
  profilaxie dentară licențiat,
  asistent medical licențiat în
  nutriție și dietetică, moașă;
  debutant

  S

  1704

  1832

  1923

  2020

  2070

  2122

  29

  Dentist principal

  SSD

  1832

  1969

  2068

  2171

  2226

  2281

  30

  Dentist

  SSD

  1730

  1860

  1953

  2050

  2102

  2154

  31

  Dentist debutant

  SSD

  1578

  1696

  1781

  1870

  1917

  1965

  32

  Asistent medical, asistent
  medical specialist, tehnician
  superior de imagistică,
  radiologie, radioterapie și
  radiodiagnostic, cosmetician
  medical specialist, asistent
  medical specializat, tehnician
  de laborator clinic, tehnician
  de farmacie, asistent de
  fiziokinetoterapie, asistent
  medical de urgențe medico-
  chirurgicale, asistent
  medico-social, tehnician dentar
  specializat, asistent de
  profilaxie stomatologică,
  asistent igienist pentru cabinet
  stomatologic, asistent pentru
  stomatologie, asistent medical
  generalist, tehnician de
  radiologie și imagistică,
  tehnician de audiologie și
  protezare auditivă, tehnician de
  protezare oculară, asistent
  medical de geriatrie,
  gerontologie și asistență
  socială pentru vârstnici,
  asistent medical de igienă și
  sănătate publică,
  fiziokinetoterapeut, cosmetician
  medical, asistent medical
  nutriționist și dietetician,
  tehnician dentar specialist,
  asistent dentar; principal

  SSD

  2389

  2568

  2697

  2831

  2902

  2975

  33

  Asistent medical, asistent
  medical specialist, tehnician
  superior de imagistică,
  radiologie, radioterapie și
  radiodiagnostic, cosmetician
  medical specialist, asistent
  medical specializat, tehnician
  de laborator clinic, tehnician
  de farmacie, asistent de
  fiziokinetoterapie, asistent
  medical de urgențe medico-
  chirurgicale, asistent medico-
  social, tehnician dentar
  specializat, asistent de
  profilaxie stomatologică,
  asistent igienist pentru cabinet
  stomatologic, asistent pentru
  stomatologie, asistent medical
  generalist, tehnician de
  radiologie și imagistică,
  tehnician de audiologie și
  protezare auditivă, tehnician de
  protezare oculară, asistent
  medical de geriatrie,
  gerontologie și asistență
  socială pentru vârstnici,
  asistent medical de igienă și
  sănătate publică,
  fiziokinetoterapeut, cosmetician
  medical, asistent medical
  nutriționist și dietetician,
  tehnician dentar specialist,
  asistent dentar

  SSD

  2093

  2250

  2362

  2481

  2543

  2606

  34

  Asistent medical, asistent
  medical specialist, tehnician
  superior de imagistică,
  radiologie, radioterapie și
  radiodiagnostic, cosmetician
  medical specialist, asistent
  medical specializat, tehnician
  de laborator clinic, tehnician
  de farmacie, asistent de
  fiziokinetoterapie, asistent
  medical de urgențe medico-
  chirurgicale, asistent medico-
  social, tehnician dentar
  specializat, asistent de
  profilaxie stomatologică,
  asistent igienist pentru cabinet
  stomatologic, asistent pentru
  stomatologie, asistent medical
  generalist, tehnician de
  radiologie și imagistică,
  tehnician de audiologie și
  protezare auditivă, tehnician de
  protezare oculară, asistent
  medical de geriatrie,
  gerontologie și asistență
  socială pentru vârstnici,
  asistent medical de igienă și
  sănătate publică,
  fiziokinetoterapeut, cosmetician
  medical, asistent medical
  nutriționist și dietetician,
  tehnician dentar specialist,
  asistent dentar; debutant

  SSD

  1646

  1769

  1858

  1951

  2000

  2050

  35

  Asistent medical principal*2)

  PL

  2285

  2456

  2579

  2708

  2776

  2845

  36

  Asistent medical*2)

  PL

  2058

  2212

  2323

  2439

  2500

  2563

  37

  Asistent medical debutant*2)

  PL

  2628

  1750

  1838

  1929

  1978

  2027

  38

  Asistent medical principal*2)

  M

  2081

  2237

  2349

  2466

  2528

  2591

  39

  Asistent medical*2)

  M

  1832

  1969

  2068

  2171

  2226

  2281

  40

  Asistent medical debutant*2)

  M

  1593

  1712

  1798

  1888

  1935

  1984

  41

  Tehnician dentar principal*3)

  M

  2081

  2237

  2349

  2466

  2528

  2591

  42

  Tehnician dentar*3)

  M

  1832

  1969

  2068

  2171

  2226

  2281

  43

  Tehnician dentar debutant*3)

  M

  1593

  1712

  1798

  1888

  1935

  1984

  44

  Soră medicală principal*4)

  M

  1790

  1924

  2020

  2121

  2175

  2229

  45

  Soră medicală*4)

  M

  1638

  1761

  1849

  1941

  1990

  2040

  46

  Soră medicală debutant*4)

  M

  1593

  1712

  1798

  1888

  1935

  1984

  47

  Autopsier principal

  M

  1790

  1924

  2020

  2121

  2175

  2229

  48

  Autopsier

  M

  1638

  1761

  1849

  1941

  1990

  2040

  49

  Autopsier debutant

  M

  1593

  1712

  1798

  1888

  1935

  1984

  50

  Statistician medical,
  registrator medical; principal

  M

  1790

  1924

  2020

  2121

  2175

  2229

  51

  Statistician medical,
  registrator medical

  M

  1638

  1761

  1849

  1941

  1990

  2040

  52

  Statistician medical,
  registrator medical; debutant

  M

  1593

  1712

  1798

  1888

  1935

  1984

  a.2. Anatomia patologică și medicina legală

  Nr.
  crt.

  Funcția

  Nivelul
  studiilor

  Anatomia patologică
  și medicina legală

  Salariile de bază
  - lei -
  Gradația

   

   

   

  0

  1

  2

  3

  4

  5

  1.

  Medic primar

  S

  7585

  8154

  8562

  8990

  9214

  9445

  2.

  Medic specialist

  S

  5961

  6408

  6728

  7065

  7242

  7423

  3.

  Medic rezident anul IV-V

  S

  4557

  4898

  5143

  5400

  5535

  5674

  4.

  Medic rezident anul III

  S

  4431

  4763

  5001

  5251

  5383

  5517

  5.

  Medic rezident anul II

  S

  3970

  4268

  4481

  4705

  4823

  4944

  6.

  Medic rezident anul I

  S

  3541

  3806

  3997

  4197

  4302

  4409

  7.

  Farmacist primar*1)

  S

  5789

  6223

  6534

  6861

  7033

  7208

  8.

  Farmacist specialist

  S

  4727

  5082

  5336

  5602

  5742

  5886

  9.

  Farmacist

  S

  4100

  4408

  4628

  4859

  4981

  5105

  10.

  Asistent medical, tehnician de
  radiologie și imagistică
  licențiat, asistent medical de
  laborator clinic licențiat;
  principal

  S

  5395

  5800

  6090

  6394

  6554

  6718

  11.

  Asistent medical, tehnician de
  radiologie și imagistică
  licențiat, asistent medical de
  laborator clinic licențiat

  S

  4139

  4449

  4672

  4905

  5028

  5154

  12.

  Asistent medical, tehnician de
  radiologie și imagistică
  licențiat, asistent medical de
  laborator clinic licențiat;
  debutant

  S

  2471

  2656

  2789

  2929

  3002

  3077

  13.

  Asistent medical, asistent
  medical specialist, tehnician
  superior de imagistică,
  radiologie, radioterapie și
  radiodiagnostic, asistent
  medical specializat, tehnician
  de laborator clinic, asistent
  medical generalist, tehnician de
  radiologie și imagistică;
  principal

  SSD

  4288

  4610

  4840

  5082

  5209

  5339

  14.

  Asistent medical, asistent
  medical specialist, tehnician
  superior de imagistică,
  radiologie, radioterapie și
  radiodiagnostic, asistent
  medical specializat, tehnician
  de laborator clinic, asistent
  medical generalist, tehnician de
  radiologie și imagistică;
  principal

  SSD

  3861

  4151

  4358

  4576

  4690

  4808

  15.

  Asistent medical, asistent
  medical specialist, tehnician
  superior de imagistică,
  radiologie, radioterapie și
  radiodiagnostic, asistent
  medical specializat, tehnician
  de laborator clinic, asistent
  medical generalist, tehnician de
  radiologie și imagistică;
  principal

  SSD

  2305

  2478

  2602

  2732

  2800

  2870

  16.

  Asistent medical principal*2)

  PL

  4227

  4544

  4771

  5010

  5135

  5263

  17.

  Asistent medical*2)

  PL

  3795

  4080

  4284

  4498

  4610

  4725

  18.

  Asistent medical debutant*2)

  PL

  2136

  2296

  2411

  2532

  2595

  2660

  19.

  Asistent medical principal*2)

  M

  3692

  3969

  4167

  4376

  4485

  4597

  20.

  Asistent medical*2)

  M

  3365

  3617

  3798

  3988

  4088

  4190

  21.

  Asistent medical debutant*2)

  M

  2080

  2236

  2348

  2465

  2527

  2590

  22.

  Soră medicală principală*4)

  M

  3284

  3530

  3707

  3892

  3989

  4089

  23.

  Soră medicală*4)

  M

  2858

  3073

  3226

  3388

  3472

  3559

  24.

  Soră medicală debutant*4)

  M

  2080

  2236

  2348

  2465

  2527

  2590

  25.

  Autopsier principal

  M

  3284

  3530

  3707

  3892

  3989

  4089

  26.

  Autopsier

  M

  2858

  3073

  3226

  3388

  3472

  3559

  27.

  Autopsier debutant

  M

  2080

  2236

  2348

  2465

  2527

  2590

  28.

  Statistician medical,
  registrator medical, registrator
  medical anatomie patologică;
  principal

  M

  3284

  3530

  3707

  3892

  3989

  4089

  29.

  Statistician medical,
  registrator medical, registrator
  medical anatomie patologică

  M

  2858

  3073

  3226

  3388

  3472

  3559

  30.

  Statistician medical,
  registrator medical, registrator
  medical anatomie patologică;
  debutant

  M

  2080

  2236

  2348

  2465

  2527

  2590

  a.3. Servicii de ambulanță, compartimente de primire urgențe: UPU-SMURD, UPU, CPU, CPU-S, secții/compartimente cu paturi de ATI/TI, unitate de transport neonatală

  Nr.
  crt.

  Funcția

  Nivelul
  studiilor

  Servicii de ambulanță,
  compartimente de primire
  urgențe: UPU-SMURD, UPU, CPU,
  CPU-S, secții/compartimente
  cu paturi de ATI/TI, unitate
  de transport neonatală

  Salariile de bază
  - lei -
  Gradația

   

   

   

  0

  1

  2

  3

  4

  5

  1

  Medic primar

  S

  4808

  5169

  5427

  5698

  5841

  5987

  2

  Medic dentist primar

  S

  4808

  5169

  5427

  5698

  5841

  5987

  3

  Medic specialist

  S

  3740

  4021

  4222

  4433

  4543

  4657

  4

  Medic dentist specialist

  S

  3740

  4021

  4222

  4433

  4543

  4657

  5

  Medic rezident anul IV-V

  S

  2819

  3030

  3182

  3341

  3425

  3510

  6

  Medic rezident anul III

  S

  2745

  2951

  3098

  3253

  3335

  3418

  7

  Medic rezident anul II

  S

  2471

  2656

  2789

  2929

  3002

  3077

  8

  Medic rezident anul I

  S

  2215

  2381

  2500

  2625

  2691

  2758

  9

  Medic

  S

  2710

  2913

  3059

  3212

  3292

  3374

  10

  Medic dentist

  S

  2710

  2913

  3059

  3212

  3292

  3374

  11

  Farmacist primar*1)

  S

  4808

  5169

  5427

  5698

  5841

  5987

  12

  Farmacist specialist

  S

  3740

  4021

  4222

  4433

  4543

  4657

  13

  Farmacist rezident anul III

  S

  2745

  2951

  3098

  3253

  3335

  3418

  14

  Farmacist rezident anul II

  S

  2471

  2656

  2789

  2929

  3002

  3077

  15

  Farmacist rezident anul I

  S

  2215

  2381

  2500

  2625

  2691

  2758

  16

  Farmacist

  S

  2710

  2913

  3059

  3212

  3292

  3374

  17

  Fiziokinetoterapeut, bioinginer
  medical; principal

  S

  3102

  3335

  3501

  3676

  3768

  3863

  18

  Fiziokinetoterapeut, bioinginer
  medical; specialist

  S

  2541

  2732

  2868

  3012

  3087

  3164

  19

  Fiziokinetoterapeut, bioinginer
  medical

  S

  2200

  2365

  2483

  2607

  2673

  2739

  20

  Fiziokinetoterapeut, bioinginer
  medical; debutant

  S

  1844

  1982

  2081

  2185

  2240

  2296

  21

  Biolog, biochimist, chimist,
  fizician; principal, expert în
  fizică medicală

  S

  3102

  3335

  3501

  3676

  3768

  3863

  22

  Biolog, biochimist, chimist,
  fizician; specialist, fizician
  medical

  S

  2541

  2732

  2868

  3012

  3087

  3164

  23

  Biolog, biochimist, chimist,
  fizician

  S

  2200

  2365

  2483

  2607

  2673

  2739

  24

  Biolog, biochimist, chimist,
  fizician, fizician medical;
  debutant

  S

  1844

  1982

  2081

  2185

  2240

  2296

  25

  Asistent medical, tehnician de
  radiologie și imagistică
  licențiat, asistent medical de
  laborator clinic licențiat,
  licențiat în
  balneofiziokinetoterapie și
  recuperare, tehnician dentar
  licențiat, asistent medical
  dentar licențiat, tehnician de
  farmacie licențiat, tehnician de
  audiologie și protezare auditivă
  licențiat, asistent medical de
  profilaxie dentară licențiat,
  moașă, asistent medical
  licențiat în nutriție și
  dietetică; principal

  S

  2765

  2972

  3121

  3277

  3359

  3443

  26

  Asistent medical, tehnician de
  radiologie și imagistică
  licențiat, asistent medical de
  laborator clinic licențiat,
  licențiat în
  balneofiziokinetoterapie și
  recuperare, tehnician dentar
  licențiat, asistent medical
  dentar licențiat, tehnician de
  farmacie licențiat, tehnician de
  audiologie și protezare auditivă
  licențiat, asistent medical de
  profilaxie dentară licențiat,
  moașă, asistent medical
  licențiat în nutriție și
  dietetică

  S

  2135

  2295

  2410

  2530

  2594

  2658

  27

  Asistent medical, tehnician de
  radiologie și imagistică
  licențiat, asistent medical de
  laborator clinic licențiat,
  licențiat în
  balneofiziokinetoterapie și
  recuperare, tehnician dentar
  licențiat, asistent medical
  dentar licențiat, tehnician de
  farmacie licențiat, tehnician de
  audiologie și protezare auditivă
  licențiat, asistent medical de
  profilaxie dentară licențiat,
  moașă, asistent medical
  licențiat în nutriție și
  dietetică; debutant

  S

  1672

  1797

  1887

  1982

  2031

  2082

  28

  Dentist principal

  SSD

  1921

  2065

  2168

  2277

  2334

  2392

  29

  Dentist

  SSD

  1866

  2006

  2106

  2212

  2267

  2324

  30

  Dentist debutant

  SSD

  1588

  1707

  1792

  1882

  1929

  1977

  31

  Asistent medical, asistent
  medical specialist, tehnician
  superior de imagistică,
  radiologie, radioterapie și
  radiodiagnostic, cosmetician
  medical specialist, asistent
  medical specializat, tehnician
  de laborator clinic, tehnician
  de farmacie, asistent de
  fiziokinetoterapie, asistent
  medical de urgențe medico-
  chirurgicale, asistent medico-
  social, tehnician dentar
  specializat, asistent de
  profilaxie stomatologică,
  asistent igienist pentru cabinet
  stomatologic, asistent pentru
  stomatologie, asistent medical
  generalist, tehnician de
  radiologie și imagistică,
  tehnician de audiologie și
  protezare auditivă, tehnician de
  protezare oculară, asistent
  medical de geriatrie,
  gerontologie și asistență
  socială pentru vârstnici,
  asistent medical de igienă și
  sănătate publică,
  fiziokinetoterapeut, cosmetician
  medical, asistent medical
  nutriționist și dietetician,
  tehnician dentar specialist,
  asistent dentar; principal

  SSD

  2426

  2608

  2738

  2875

  2947

  3021

  32

  Asistent medical, asistent
  medical specialist, tehnician
  superior de imagistică,
  radiologie, radioterapie și
  radiodiagnostic, cosmetician
  medical specialist, asistent
  medical specializat, tehnician
  de laborator clinic, tehnician
  de farmacie, asistent de
  fiziokinetoterapie, asistent
  medical de urgențe medico-
  chirurgicale, asistent medico-
  social, tehnician dentar
  specializat, asistent de
  profilaxie stomatologică,
  asistent igienist pentru cabinet
  stomatologic, asistent pentru
  stomatologie, asistent medical
  generalist, tehnician de
  radiologie și imagistică,
  tehnician de audiologie și
  protezare auditivă, tehnician de
  protezare oculară, asistent
  medical de geriatrie,
  gerontologie și asistență
  socială pentru vârstnici,
  asistent medical de igienă și
  sănătate publică,
  fiziokinetoterapeut, cosmetician
  medical, asistent medical
  nutriționist și dietetician,
  tehnician dentar specialist,
  asistent dentar

  SSD

  2095

  2252

  2365

  2483

  2545

  2609

  33

  Asistent medical, asistent
  medical specialist, tehnician
  superior de imagistică,
  radiologie, radioterapie și
  radiodiagnostic, cosmetician
  medical specialist, asistent
  medical specializat, tehnician
  de laborator clinic, tehnician
  de farmacie, asistent de
  fiziokinetoterapie, asistent
  medical de urgențe medico-
  chirurgicale, asistent medico-
  social, tehnician dentar
  specializat, asistent de
  profilaxie stomatologică,
  asistent igienist pentru cabinet
  stomatologic, asistent pentru
  stomatologie, asistent medical
  generalist, tehnician de
  radiologie și imagistică,
  tehnician de audiologie și
  protezare auditivă, tehnician de
  protezare oculară, asistent
  medical de geriatrie,
  gerontologie și asistență
  socială pentru vârstnici,
  asistent medical de igienă și
  sănătate publică,
  fiziokinetoterapeut, cosmetician
  medical, asistent medical
  nutriționist și dietetician,
  tehnician dentar specialist,
  asistent dentar; debutant

  SSD

  1646

  1769

  1858

  1951

  2000

  2050

  34

  Asistent medical principal*2)

  PL

  2376

  2554

  2682

  2816

  2886

  2959

  35

  Asistent medical*2)

  PL

  2142

  2303

  2418

  2539

  2602

  2667

  36

  Asistent medical debutant*2)

  PL

  1700

  1828

  1919

  2015

  2065

  2117

  37

  Asistent medical principal*2)

  M

  2342

  2518

  2644

  2776

  2845

  2916

  38

  Asistent medical*2)

  M

  1908

  2051

  2154

  2261

  2318

  2376

  39

  Asistent medical debutant*2)

  M

  1657

  1781

  1870

  1964

  2013

  2063

  40

  Tehnician dentar principal*3)

  M

  2087

  2244

  2356

  2473

  2535

  2599

  41

  Tehnician dentar*3)

  M

  2908

  2051

  2154

  2261

  2318

  2376

  42

  Tehnician dentar debutant*3)

  M

  1657

  1781

  1870

  1964

  2013

  2063

  43

  Soră medicală principal*4)

  M

  1864

  2004

  2104

  2209

  2264

  2321

  44

  Soră medicală*4)

  M

  1711

  1839

  1931

  2028

  2079

  2131

  45

  Soră medicală debutant*4)

  M

  1657

  1781

  1870

  1964

  2013

  2063

  46

  Statistician medical,
  registrator medical, operator
  registrator de urgență;
  principal

  M

  1864

  2004

  2104

  2209

  2264

  2321

  47

  Statistician medical,
  registrator medical, operator
  registrator de urgență

  M

  1711

  1839

  1931

  2028

  2079

  2131

  48

  Statistician medical,
  registrator medical, operator
  registrator de urgență; debutant

  M

  1657

  1781

  1870

  1964

  2013

  2063

  a.4. Unități sanitare, cu excepția celor cuprinse în unități clinice, unități de asistență socială și unități de asistență medico-socială

  Nr.
  crt.

  Funcția

  Nivelul
  studiilor

  Unități sanitare, cu excepția
  celor cuprinse în unități
  clinice, unități de asistență
  socială și unități de
  asistență medico-socială

  Salariile de bază
  - lei -
  Gradația

   

   

   

  0

  1

  2

  3

  4

  5

  1

  Medic primar

  S

  3601

  3871

  4065

  4268

  4375

  4484

  2

  Medic dentist primar

  S

  3601

  3871

  4065

  4268

  4375

  4484

  3

  Medic specialist

  S

  3137

  3372

  3541

  3718

  3811

  3906

  4

  Medic dentist specialist

  S

  3137

  3372

  3541

  3718

  3811

  3906

  5

  Medic rezident anul VI-VII

  S

  2999

  3224

  3385

  3554

  3643

  3734

  6

  Medic rezident, medic dentist
  rezident, anul IV-V

  S

  2924

  3143

  3300

  3465

  3552

  3641

  7

  Medic rezident, medic dentist
  rezident, anul III

  S

  2455

  2639

  2771

  2910

  2982

  3057

  8

  Medic rezident, medic dentist
  rezident, anul II

  S

  2211

  2377

  2496

  2620

  2686

  2753

  9

  Medic rezident, medic dentist
  rezident, anul I

  S

  1985

  2134

  2241

  2353

  2411

  2472

  10

  Medic

  S

  2485

  2671

  2805

  2945

  3019

  3094

  11

  Medic dentist

  S

  2485

  2671

  2805

  2945

  3019

  3094

  12

  Farmacist primar*1)

  S

  3601

  3871

  4065

  4268

  4375

  4484

  13

  Farmacist specialist

  S

  3137

  3372

  3541

  3718

  3811

  3906

  14

  Farmacist rezident anul III

  S

  2455

  2639

  2771

  2910

  2982

  3057

  15

  Farmacist rezident anul II

  S

  2211

  2377

  2496

  2620

  2686

  2753

  16

  Farmacist rezident anul I

  S

  1985

  2134

  2241

  2353

  2411

  2472

  17

  Farmacist

  S

  2367

  2545

  2672

  2805

  2875

  2947

  18

  Fiziokinetoterapeut, bioinginer
  medical; principal

  S

  2205

  2370

  2489

  2613

  2679

  2746

  19

  Fiziokinetoterapeut, bioinginer
  medical; specialist

  S

  1921

  2065

  2168

  2277

  2334

  2392

  20

  Fiziokinetoterapeut, bioinginer
  medical

  S

  1813

  1949

  2046

  2149

  2202

  2258

  21

  Fiziokinetoterapeut, bioinginer
  medical; debutant

  S

  1625

  1747

  1834

  1926

  1974

  2023

  22

  Asistent medical, tehnician de
  radiologie și imagistică
  licențiat, asistent medical de
  laborator clinic licențiat,
  licențiat în
  balneofiziokinetoterapie și
  recuperare, tehnician dentar
  licențiat, asistent medical
  dentar licențiat, tehnician de
  farmacie licențiat, tehnician
  de audiologie și protezare
  auditivă licențiat, asistent
  medical de profilaxie dentară
  licențiat, asistent medical
  licențiat în nutriție și
  dietetică, moașă; principal

  S

  2302

  2475

  2598

  2728

  2797

  2866

  23

  Asistent medical, tehnician de
  radiologie și imagistică
  licențiat, asistent medical de
  laborator clinic licențiat,
  licențiat în
  balneofiziokinetoterapie și
  recuperare, tehnician dentar
  licențiat, asistent medical
  dentar licențiat, tehnician de
  farmacie licențiat, tehnician de
  audiologie și protezare auditivă
  licențiat, asistent medical de
  profilaxie dentară licențiat,
  asistent medical licențiat în
  nutriție și dietetică, moașă

  S

  1916

  2060

  2163

  2271

  2328

  2386

  24

  Asistent medical, tehnician de
  radiologie și imagistică
  licențiat, asistent medical de
  laborator clinic licențiat,
  licențiat în
  balneofiziokinetoterapie și
  recuperare, tehnician dentar
  licențiat, asistent medical
  dentar licențiat, tehnician de
  farmacie licențiat, tehnician de
  audiologie și protezare auditivă
  licențiat, asistent medical de
  profilaxie dentară licențiat,
  asistent medical licențiat în
  nutriție și dietetică, moașă;
  debutant

  S

  1683

  1809

  1900

  1995

  2045

  2096

  25

  Dentist principal

  SSD

  1730

  1860

  1953

  2050

  2102

  2154

  26

  Dentist

  SSD

  1605

  1725

  1812

  1902

  1950

  1999

  27

  Dentist debutant

  SSD

  1568

  1686

  1770

  1858

  1905

  1952

  28

  Asistent medical, asistent
  medical specialist, tehnician
  superior de imagistică,
  radiologie, radioterapie și
  radiodiagnostic, cosmetician
  medical specialist, asistent
  medical specializat, tehnician
  de laborator clinic, tehnician
  de farmacie, asistent de
  fiziokinetoterapie, asistent
  medical de urgențe medico-
  chirurgicale, asistent medico-
  social, tehnician dentar
  specializat, asistent de
  profilaxie stomatologică,
  asistent igienist pentru cabinet
  stomatologic, asistent pentru
  stomatologie, asistent medical
  generalist, tehnician de
  radiologie și imagistică,
  tehnician de audiologie și
  protezare auditivă, tehnician de
  protezare oculară, asistent
  medical de geriatrie,
  gerontologie și asistență
  socială pentru vârstnici,
  asistent medical de igienă și
  sănătate publică,
  fiziokinetoterapeut, cosmetician
  medical, asistent medical
  nutriționist și dietetician,
  tehnician dentar specialist,
  asistent dentar; principal

  SSD

  2125

  2284

  2399

  2519

  2581

  2646

  29

  Asistent medical, asistent
  medical specialist, tehnician
  superior de imagistică,
  radiologie, radioterapie și
  radiodiagnostic, cosmetician
  medical specialist, asistent
  medical specializat, tehnician
  de laborator clinic, tehnician
  de farmacie, asistent de
  fiziokinetoterapie, asistent
  medical de urgențe medico-
  chirurgicale, asistent medico-
  social, tehnician dentar
  specializat, asistent de
  profilaxie stomatologică,
  asistent igienist pentru cabinet
  stomatologic, asistent pentru
  stomatologie, asistent medical
  generalist, tehnician de
  radiologie și imagistică,
  tehnician de audiologie și
  protezare auditivă, tehnician de
  protezare oculară, asistent
  medical de geriatrie,
  gerontologie și asistență
  socială pentru vârstnici,
  asistent medical de igienă și
  sănătate publică,
  fiziokinetoterapeut, cosmetician
  medical, asistent medical
  nutriționist și dietetician,
  tehnician dentar specialist,
  asistent dentar

  SSD

  1849

  1988

  2087

  2191

  2246

  2302

  30

  Asistent medical, asistent
  medical specialist, tehnician
  superior de imagistică,
  radiologie, radioterapie și
  radiodiagnostic, cosmetician
  medical specialist, asistent
  medical specializat, tehnician
  de laborator clinic, tehnician
  de farmacie, asistent de
  fiziokinetoterapie, asistent
  medical de urgențe medico-
  chirurgicale, asistent medico-
  social, tehnician dentar
  specializat, asistent de
  profilaxie stomatologică,
  asistent igienist pentru cabinet
  stomatologic, asistent pentru
  stomatologie, asistent medical
  generalist, tehnician de
  radiologie și imagistică,
  tehnician de audiologie și
  protezare auditivă, tehnician de
  protezare oculară, asistent
  medical de geriatrie,
  gerontologie și asistență
  socială pentru vârstnici,
  asistent medical de igienă și
  sănătate publică,
  fiziokinetoterapeut, cosmetician
  medical, asistent medical
  nutriționist și dietetician,
  tehnician dentar specialist,
  asistent dentar; debutant

  SSD

  1646

  1769

  1858

  1951

  2000

  2050

  31

  Asistent medical principal*2)

  PL

  2012

  2163

  2271

  2385

  2444

  2505

  32

  Asistent medical*2)

  PL

  1816

  1952

  2050

  2152

  2206

  2261

  33

  Asistent medical debutant*2)

  PL

  1586

  1705

  1790

  1880

  1927

  1975

  34

  Asistent medical principal*2)

  M

  1859

  1998

  2098

  2203

  2258

  2315

  35

  Asistent medical*2)

  M

  1683

  1809

  1900

  1995

  2045

  2096

  36

  Asistent medical debutant*2)

  M

  1553

  1669

  1753

  1841

  1887

  1934

  37

  Tehnician dentar principal*3)

  M

  1713

  1841

  1934

  2030

  2081

  2133

  38

  Tehnician dentar*3)

  M

  1628

  1750

  1838

  1929

  1978

  2027

  39

  Tehnician dentar debutant*3)

  M

  1589

  1708

  1794

  1883

  1930

  1979

  40

  Soră medicală principal*4)

  M

  1638

  1761

  1849

  1941

  1990

  2040

  41

  Soră medicală*4)

  M

  1609

  1730

  1816

  1907

  1955

  2004

  42

  Soră medicală debutant*4)

  M

  1589

  1708

  1794

  1883

  1930

  1979

  43

  Autopsier principal

  M

  1638

  1761

  1849

  1941

  1990

  2040

  44

  Autopsier

  M

  1609

  1730

  1816

  1907

  1955

  2004

  45

  Autopsier debutant

  M

  1589

  1708

  1794

  1883

  1930

  1979

  46

  Statistician medical,
  registrator medical; principal

  M

  1638

  1761

  1849

  1941

  1990

  2040

  47

  Statistician medical,
  registrator medical

  M

  1609

  1730

  1816

  1907

  1955

  2004

  48

  Statistician medical,
  registrator medical; debutant

  M

  1589

  1708

  1794

  1883

  1930

  1979

  b) Salarii de bază pentru personalul de specialitate din compartimentele paraclinice medico-sanitare
  b.1. Unități clinice

  Nr.
  crt.

  Funcția

  Nivelul
  studiilor

  Unități clinice

  Salariile de bază
  - lei -
  Gradația

   

   

   

  0

  1

  2

  3

  4

  5

  1

  Biolog, biochimist, chimist,
  fizician; principal, expert în
  fizică medicală

  S

  2948

  3169

  3328

  3494

  3581

  3671

  2

  Biolog, biochimist, chimist,
  fizician; specialist, fizician
  medical

  S

  2702

  2905

  3050

  3202

  3282

  3364

  3

  Biolog, biochimist, chimist,
  fizician

  S

  2476

  2662

  2795

  2935

  3008

  3083

  4

  Biolog, biochimist, chimist,
  fizician, fizician medical;
  debutant

  S

  1700

  1828

  1919

  2015

  2065

  2117

  5

  Logoped, sociolog, profesor CFM,
  kinetoterapeut, asistent social;
  principal

  S

  2782

  2991

  3140

  3297

  3380

  3464

  6

  Logoped, sociolog, profesor CFM,
  kinetoterapeut, asistent social

  S

  2336

  2511

  2637

  2769

  2838

  2909

  7

  Logoped, sociolog, profesor CFM,
  kinetoterapeut, asistent social;
  debutant

  S

  1700

  1828

  1919

  2015

  2065

  2117

  8

  Profesor CFM, biolog, chimist,
  asistent social; principal*5)

  SSD

  2269

  2439

  2561

  2689

  2756

  2825

  9

  Profesor CFM, biolog, chimist,
  asistent social*5)

  SSD

  2141

  2302

  2417

  2537

  2601

  2666

  10

  Profesor CFM, biolog, chimist,
  asistent social; debutant*5)

  SSD

  1700

  1828

  1919

  2015

  2065

  2117

  11

  Psiholog principal

  S

  2782

  2991

  3140

  3297

  3380

  3464

  12

  Psiholog specialist

  S

  2702

  2905

  3050

  3202

  3282

  3364

  13

  Psiholog practicant

  S

  2336

  2511

  2637

  2769

  2838

  2909

  14

  Psiholog stagiar

  S

  1700

  1828

  1919

  2015

  2065

  2117

  b.2. Anatomia patologică și medicina legală

  Nr.
  crt.

  Funcția

  Nivelul
  studiilor

  Anatomia patologică și
  medicina legală

  Salariile de bază
  - lei -
  Gradația

   

   

   

  0

  1

  2

  3

  4

  5

  1

  Biolog, biochimist, chimist,
  fizician; principal, expert în
  fizică medicală

  S

  5528

  5943

  6240

  6552

  6716

  6883

  2

  Biolog, biochimist, chimist,
  fizician; specialist, fizician
  medical

  S

  4510

  4848

  5091

  5345

  5479

  5616

  3

  Biolog, biochimist, chimist,
  fizician

  S

  3528

  3793

  3982

  4181

  4286

  4393

  4

  Biolog, biochimist, chimist,
  fizician, fizician medical;
  debutant

  S

  2471

  2656

  2789

  2929

  3002

  3077

  5

  Psiholog principal

  S

  5374

  5777

  6066

  6369

  6528

  6692

  6

  Psiholog specialist

  S

  5197

  5587

  5866

  6159

  6313

  6471

  7

  Psiholog practicant

  S

  4116

  4425

  4646

  4878

  5000

  5125

  8

  Psiholog stagiar

  S

  2305

  2478

  2602

  2732

  2800

  2870

  b.3. Servicii de ambulanță, compartimente de primire urgențe: UPU-SMURD, UPU, CPU, CPU-S, secții/compartimente cu paturi de ATI/TI, unitate de transport neonatală

  Nr.
  crt.

  Funcția

  Nivelul
  studiilor

  Servicii de ambulanță,
  compartimente de primire
  urgențe: UPU-SMURD, UPU, CPU,
  CPU-S, secții/compartimente
  cu paturi de ATI/TI, unitate
  de transport neonatală

  Salariile de bază
  - lei -
  Gradația

   

   

   

  0

  1

  2

  3

  4

  5

  1

  Logoped, sociolog, profesor CFM,
  kinetoterapeut, asistent social;
  principal

  S

  2948

  3169

  3328

  3494

  3581

  3671

  2

  Logoped, sociolog, profesor CFM,
  kinetoterapeut, asistent social

  S

  2451

  2635

  2767

  2905

  2978

  3052

  3

  Logoped, sociolog, profesor CFM,
  kinetoterapeut, asistent social;
  debutant

  S

  1909

  2052

  2155

  2263

  2319

  2377

  4

  Profesor CFM, biolog, chimist,
  asistent social; principal*5)

  SSD

  2549

  2740

  2877

  3021

  3097

  3174

  5

  Profesor CFM, biolog, chimist,
  asistent social*5)

  SSD

  2015

  2166

  2274

  2388

  2448

  2509

  6

  Profesor CFM, biolog, chimist,
  asistent social; debutant*5)

  SSD

  1700

  1828

  1919

  2015

  2065

  2117

  7

  Psiholog principal

  S

  2948

  3169

  3328

  3494

  3581

  3671

  8

  Psiholog specialist

  S

  2451

  2635

  2767

  2905

  2978

  3052

  9

  Psiholog practicant

  S

  1909

  2052

  2155

  2263

  2319

  2377

  10

  Psiholog stagiar

  S

  1758

  1890

  1984

  2084

  2136

  2189

  b.4. Unități sanitare, cu excepția celor cuprinse în unități clinice, unități de asistență socială și unități de asistență medico-socială

  Nr.
  crt.

  Funcția

  Nivelul
  studiilor

  Unități sanitare, cu excepția celor
  cuprinse în unități clinice,
  unități de asistență socială și
  unități de asistență medico-socială

  Salariile de bază
  - lei -
  Gradația

   

   

   

  0

  1

  2

  3

  4

  5

  1

  Biolog, biochimist, chimist, fizician;
  principal, expert în fizică medicală

  S

  2782

  2991

  3140

  3297

  3380

  3464

  2

  Biolog, biochimist, chimist, fizician;
  specialist, fizician medical

  S

  2336

  2511

  2637

  2769

  2838

  2909

  3

  Biolog, biochimist, chimist, fizician

  S

  2141

  2302

  2417

  2537

  2601

  2666

  4

  Biolog, biochimist, chimist, fizician, fizician
  medical; debutant

  S

  1700

  1828

  1919

  2015

  2065

  2117

  5

  Logoped, sociolog, profesor CFM,
  kinetoterapeut, asistent social; principal

  S

  2275

  2446

  2568

  2696

  2764

  2833

  6

  Logoped, sociolog, profesor CFM,
  kinetoterapeut, asistent social

  S

  1941

  2087

  2191

  2300

  2358

  2417

  7

  Logoped, sociolog, profesor CFM,
  kinetoterapeut, asistent social; debutant

  S

  1700

  1828

  1919

  2015

  2065

  2117

  8

  Profesor CFM, biolog, chimist, asistent social;
  principal*5)

  SSD

  2003

  2153

  2261

  2374

  2433

  2494

  9

  Profesor CFM, biolog, chimist, asistent
  social*5)

  SSD

  1829

  1966

  2064

  2168

  2222

  2277

  10

  Profesor CFM, biolog, chimist, asistent social;
  debutant*5)

  SSD

  1700

  1828

  1919

  2015

  2065

  2117

  11

  Psiholog principal

  S

  2782

  2991

  3140

  3297

  3380

  3464

  12

  Psiholog specialist

  S

  2336

  2511

  2637

  2769

  2838

  2909

  13

  Psiholog practicant

  S

  2141

  2302

  2417

  2537

  2601

  2666

  14

  Psiholog stagiar

  S

  1700

  1828

  1919

  2015

  2065

  2117

  c) Salarii de bază pentru personalul auxiliar sanitar
  c.1. Unități clinice

  Nr.
  crt.

  Funcția

  Nivelul
  studiilor

  Unități clinice

  Salariile de bază
  - lei -
  Gradația

   

   

   

  0

  1

  2

  3

  4

  5

  1

  Infirmieră, agent DDD

  M; G

  1380

  1484

  1558

  1636

  1676

  1718

  2

  Infirmieră, agent DDD; debutant

  M; G

  1365

  1467

  1541

  1618

  1658

  1700

  3

  Brancardier, băieș, nămolar, spălătoreasă,
  îngrijitoare

  G

  1360

  1462

  1535

  1612

  1652

  1693

  4

  Șofer autosanitară II*7)

  M

  1390

  1494

  1569

  1647

  1689

  1731

  5

  Șofer autosanitară III*7)

  M; G

  1370

  1473

  1546

  1624

  1664

  1706

  c.2. Anatomia patologică și medicina legală

  Nr.
  crt.

  Funcția

  Nivelul
  studiilor

  Anatomia patologică și medicina legală

  Salariile de bază
  - lei -
  Gradația

   

   

   

  0

  1

  2

  3

  4

  5

  1.

  Brancardier, îngrijitoare

  G

  2075

  2231

  2342

  2459

  2521

  2584

  c.3. Servicii de ambulanță, compartimente de primire urgențe: UPU-SMURD, UPU, CPU, CPU-S, secții/compartimente cu paturi de ATI/TI, unitate de transport neonatală

  Nr.
  crt.

  Funcția

  Nivelul
  studiilor

  Servicii de ambulanță,
  compartimente de primire urgențe:
  UPU-SMURD, UPU, CPU, CPU-S secții/
  compartimente cu paturi de ATI/TI,
  unitate de transport neonatală

  Salariile de bază
  - lei -
  Gradația

   

   

   

  0

  1

  2

  3

  4

  5

  1

  Infirmieră, agent DDD

  M; G

  1484

  1595

  1675

  1759

  1803

  1848

  2

  Infirmieră, agent DDD; debutant

  M; G

  1467

  1577

  1656

  1739

  1782

  1827

  3

  Brancardier, băieș, nămolar, spălătoreasă,
  îngrijitoare

  G

  1462

  1572

  1650

  1733

  1776

  1820

  4

  Ambulanțier*6)

  M

  2080

  2236

  2348

  2465

  2527

  2590

  5

  Șofer autosanitară I*7)

  M

  1761

  1893

  1988

  2087

  2139

  2193

  6

  Șofer autosanitară II*7)

  M

  1550

  1666

  1750

  1837

  1883

  1930

  c.4. Unități sanitare, cu excepția celor cuprinse în unități clinice, unități de asistență socială și unități de asistență medico-socială

  Nr.
  crt.

  Funcția

  Nivelul
  studiilor

  Unități sanitare, cu excepția celor
  cuprinse în unități clinice,
  unități de asistență socială și
  unități de asistență medico-socială

  Salariile de bază
  - lei -
  Gradația

   

   

   

  0

  1

  2

  3

  4

  5

  1.

  Infirmieră, agent DDD

  M;G

  1370

  1473

  1546

  1624

  1664

  1706

  2.

  Infirmieră, agent DDD; debutant

  M;G

  1360

  1462

  1535

  1612

  1652

  1693

  3.

  Brancardier, băieș, nămolar, spălătoreasă,
  îngrijitoare

  G

  1350

  1451

  1524

  1600

  1640

  1681

  4.

  Șofer autosanitară II*7)

  M

  1375

  1478

  1552

  1630

  1670

  1712

  5.

  Șofer autosanitară III*7)

  M;G

  1365

  1467

  1541

  1618

  1658

  1700


  NOTE:1. Nivelul de salarizare prevăzut pentru unități clinice se aplică și personalului de specialitate contractual și funcționarilor publici din direcțiile de sănătate publică, corespunzător funcției, gradului/treptei profesionale, nivelului de studii și gradației avute. Salariul pentru șef serviciu - funcționar public - se echivalează cu salariul medicului șef de laborator, gradul II - personal contractual, iar pentru șef birou - funcționar public se echivalează cu salariul medicului șef de laborator, gradul I - personal contractual.2. Nivelul de salarizare prevăzut pentru unități clinice, anatomie patologică și medicină legală și compartimente de primire urgențe: UPU-SMURD, UPU, CPU, CPU-S, secții/compartimente cu paturi de ATI/TI se poate aplica și personalului de cercetare cu studii superioare din unități clinice, institute și centre medicale, care este confirmat în gradele profesionale de la lit. a1) nr. crt. 1-13, nr. crt. 16-17, nr. crt. 19-21, lit. a2) nr. crt. 1-8, lit. a3) nr. crt. 1-8, nr. crt. 11-12, lit. b1) nr. crt. 1, 2, 5, 11, lit. b2) nr. crt. 1-2, lit. b3) nr. crt. 1.3. Nivelul de studii (M) cu diplomă de bacalaureat sau diplomă de absolvire pentru funcțiile de ambulanțier și șofer autosanitară I și II se utilizează numai pentru încadrarea și promovarea acestor funcții la serviciile de ambulanță și se aplică ulterior intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență.4. Anexele a.1, b.1, c.1 se utilizează și pentru cabinetele medicale și de medicină dentară din unitățile de învățământ preșcolar, școlar și universitar.5. Salarizarea prevăzută pentru funcția de infirmier se utilizează și pentru muncitorii care asigură supravegherea bolnavilor psihici periculoși din unitățile, secțiile sau compartimentele de psihiatrie.6. Anexele a.4, b.4, c.4 se utilizează și pentru personalul din creșe. Notă
  *1) Se poate utiliza numai în unități sanitare umane.
  *2) Se aplică și funcțiilor de asistent farmacie, asistent social și educator-puericultor și instructor de ergoterapie, tehnician dentar și tehnician sanitar din profilurile: utilaje medicale, optician, protezare ortopedică și protezare auditivă care au studii de acest nivel.
  *3) Se aplică și funcțiilor de tehnician sanitar din profilurile: utilaje medicale, optician, protezare ortopedică și protezare auditivă.
  *4) Se aplică și funcțiilor de oficiant medical, laborant cu liceul sanitar, moașă, maseur, gipsar, instructor CFM, instructor de educație, instructor de ergoterapie, asistent social, educator-puericultor.
  *5) Se aplică și funcțiilor de educator-puericultor, asistent social și cosmetician ocupate de persoane care au absolvit cu diplomă învățământul superior de scurtă durată, cu durata studiilor de 2-3 ani învățământ de zi sau de 3-4 ani învățământ seral sau fără frecvență.
  *6) Se ocupă prin concurs/examen de promovare, în condițiile legii, de personalul încadrat pe funcția de șofer autosanitară I, conducător de șalupă medicală, motorist și marinar și posedă diploma de absolvire a cursului de ambulanțier potrivit Ordinului ministrului sănătății nr. 388/1992 privind înființarea Școlii de Ambulanțieri în cadrul Stației de Salvare a Municipiului București, actual Serviciul de Ambulanță al Municipiului București-Ilfov și în alte servicii județene de ambulanță acreditate de Ministerul Sănătății prin ordin al ministrului.
  *7) Se aplică nivelurile I și II pentru salarizarea șoferilor autosanitarelor din serviciile de ambulanță județene și al municipiului București-Ilfov, iar nivelurile de salarizare II și III șoferilor autosanitarelor din alte unități sanitare.
  3. Unități de asistență socială/servicii sociale cu sau fără cazare1. Salarii de bază pentru funcții de conducere

  Nr.
  crt.

  Funcția

  Clase de
  salarizare
  potrivit
  studiilor

  Grad I

  Grad II

  Salariile de bază
  - lei -

  Salariile de bază
  - lei -

  a) Unități de asistență socială/centre cu personalitate juridică

  1

  Director

  S

  6143

  6498

  2

  Contabil-șef

  S

  5450

  5500

  b) Unități de asistență socială/centre fără personalitate juridică

  3

  Șef centru

  S

  5500

  5700

  4

  Coordonator personal de
  specialitate

  S; SSD; PL

  3850

  4212


  NOTĂ:1. Nivelul de salarizare prevăzut la pct. a) Unități de asistență socială/centre cu personalitate juridică, pentru personalul de conducere, se aplică și personalului de conducere funcționari publici - director executiv, director executiv adjunct, director general, director general adjunct - din direcțiile de asistență socială și protecția copilului.
  2. Salarii de bază pentru personalul de specialitate din unitățile de asistență socială/centre cu sau fără personalitate juridică

  Nr.
  crt.

  Funcția

  Clase de
  salarizare
  potrivit
  studiilor

  Salariile de bază
  - lei -
  Gradația

   

   

   

  0

  1

  2

  3

  4

  5

  1

  Medic primar

  S

  3274

  3520

  3696

  3880

  3977

  4077

  2

  Medic primar dentist

  S

  3274

  3520

  3696

  3880

  3977

  4077

  3

  Medic specialist

  S

  2852

  3066

  3219

  3380

  3465

  3551

  4

  Medic specialist dentist

  S

  2852

  3066

  3219

  3380

  3465

  3551

  5

  Medic

  S

  2367

  2545

  2672

  2805

  2875

  2947

  6

  Medic dentist

  S

  2367

  2545

  2672

  2805

  2875

  2947

  7

  Asistent social principal

  S

  2782

  2991

  3140

  3297

  3380

  3464

  8

  Asistent social specialist

  S

  2336

  2511

  2637

  2769

  2838

  2909

  9

  Asistent social practicant

  S

  2141

  2302

  2417

  2537

  2601

  2666

  10

  Asistent social debutant

  S

  1700

  1828

  1919

  2015

  2065

  2117

  11

  Psiholog principal

  S

  2782

  2991

  3140

  3297

  3380

  3464

  12

  Psiholog specialist

  S

  2336

  2511

  2637

  2769

  2838

  2909

  13

  Psiholog practicant

  S

  2141

  2302

  2417

  2537

  2601

  2666

  14

  Psiholog stagiar

  S

  1700

  1828

  1919

  2015

  2065

  2117

  15

  Logoped, profesor CFM, interpret
  în limbajul mimico-gestual și al
  limbajului specific persoanelor
  cu surdocecitate, kinetoterapeut
  psihopedagog, terapeut
  ocupațional; principal

  S

  2782

  2991

  3140

  3297

  3380

  3464

  16

  Logoped, profesor CFM, interpret
  în limbajul mimico-gestual și al
  limbajului specific persoanelor
  cu surdocecitate, kinetoterapeut
  psihopedagog, terapeut
  ocupațional

  S

  2336

  2511

  2637

  2769

  2838

  2909

  17

  Logoped, profesor CFM, interpret
  în limbajul mimico-gestual și al
  limbajului specific persoanelor
  cu surdocecitate, kinetoterapeut
  psihopedagog, terapeut
  ocupațional; debutant

  S

  1700

  1828

  1919

  2015

  2065

  2117

  18

  Fiziokinetoterapeut principal

  S

  2785

  2994

  3144

  3301

  3383

  3468

  19

  Fiziokinetoterapeut specialist

  S

  2336

  2511

  2637

  2769

  2838

  2909

  20

  Fiziokinetoterapeut

  S

  2141

  2302

  2417

  2537

  2601

  2666

  21

  Fiziokinetoterapeut debutant

  S

  1700

  1828

  1919

  2015

  2065

  2117

  22

  Educator principal

  S

  2405

  2585

  2715

  2850

  2922

  2995

  23

  Educator

  S

  2020

  2172

  2280

  2394

  2454

  2515

  24

  Educator debutant

  S

  1376

  1479

  1553

  1631

  1672

  1713

  25

  Asistent medical, tehnician de
  audiologie și protezare
  auditivă; principal

  S

  2405

  2585

  2715

  2850

  2922

  2995

  26

  Asistent medical, tehnician de
  audiologie și protezare auditivă

  S

  2020

  2172

  2280

  2394

  2454

  2515

  27

  Asistent medical, tehnician de
  audiologie și protezare
  auditivă; debutant

  S

  1376

  1479

  1553

  1631

  1672

  1713

  28

  Educator, profesor CFM, educator
  puericultor, asistent medical;
  principal*1)

  SSD

  2269

  2439

  2561

  2689

  2756

  2825

  29

  Educator, profesor CFM, educator
  puericultor, asistent medical*1)

  SSD

  2141

  2302

  2417

  2537

  2601

  2666

  30

  Educator, profesor CFM, educator
  puericultor, asistent medical;
  debutant*1)

  SSD

  1540

  1656

  1738

  1825

  1871

  1918

  31

  Educator, educator puericultor,
  asistent medical; principal*1)

  PL

  2176

  2339

  2456

  2579

  2643

  2710

  32

  Educator, educator puericultor,
  asistent medical*1)

  PL

  1960

  2107

  2212

  2323

  2381

  2441

  33

  Educator, educator puericultor,
  asistent medical; debutant*1)

  PL

  1550

  1666

  1750

  1837

  1883

  1930

  34

  Educator, educator puericultor,
  asistent igienă, asistent BFT,
  optician protezare ortopedică și
  auditivă, asistent medical;
  principal*1)

  M

  1909

  2052

  2155

  2263

  2319

  2377

  35

  Educator, educator puericultor,
  asistent igienă, asistent BFT,
  optician protezare ortopedică și
  auditivă, asistent medical*1)

  M

  1745

  1876

  1970

  2068

  2120

  2173

  36

  Educator, educator puericultor,
  asistent igienă, asistent BFT,
  optician protezare ortopedică și
  auditivă, asistent medical;
  debutant*1)

  M

  1516

  1630

  1711

  1797

  1842

  1888

  37

  Profesor CFM, interpret în
  limbaj mimico-gestual și al
  limbajului specific persoanelor
  cu surdocecitate

  M

  1909

  2052

  2155

  2263

  2319

  2377

  38

  Instructor de educație,
  instructor CFM; principal

  M

  1909

  2052

  2155

  2263

  2319

  2377

  39

  Instructor de educație,
  instructor CFM

  M

  1745

  1876

  1970

  2068

  2120

  2173

  40

  Instructor de educație,
  instructor CFM; debutant

  M

  1516

  1630

  1711

  1797

  1842

  1888

  41

  Instructor de ergoterapie, art
  terapeut, animator socio-
  educativ, pedagog de recuperare;
  principal

  PL

  2176

  2339

  2456

  2579

  2643

  2710

  42

  Instructor de ergoterapie, art
  terapeut, animator socio-
  educativ, pedagog de recuperare

  PL

  1960

  2107

  2212

  2323

  2381

  2441

  43

  Instructor de ergoterapie, art
  terapeut, animator socio-
  educativ, pedagog de recuperare;
  debutant

  PL

  1550

  1666

  1750

  1837

  1883

  1930

  44

  Instructor de ergoterapie, art
  terapeut, animator socio-
  educativ, pedagog de recuperare;
  principal

  M

  1909

  2052

  2155

  2263

  2319

  2377

  45

  Instructor de ergoterapie, art
  terapeut, animator socio-
  educativ, pedagog de recuperare

  M

  1745

  1876

  1970

  2068

  2120

  2173

  46

  Instructor de ergoterapie, art
  terapeut, animator socio-
  educativ, pedagog de recuperare;
  debutant

  M

  1516

  1630

  1711

  1797

  1842

  1888

  47

  Soră medicală, masor; principal

  M

  1705

  1833

  1925

  2021

  2071

  2123

  48

  Soră medicală, masor

  M

  1560

  1677

  1761

  1849

  1895

  1942

  49

  Soră medicală, masor; debutant

  M

  1513

  1626

  1708

  1793

  1838

  1884

  50

  Părinte social, îngrijitor la
  domiciliu, asistent personal,
  asistent maternal profesionist,
  asistent personal profesionist

  M, G

  1446

  1554

  1632

  1714

  1757

  1801

  51

  Tehnician protezist, tehnician
  audioprotezist

  M, PL

  1909

  2052

  2155

  2263

  2319

  2377

  52

  Agent informare privind cariera

  M, PL

  1909

  2052

  2155

  2263

  2319

  2377
  Notă
  *1) Se aplică și funcțiilor de asistent de fiziokinetoterapie, asistent medico-social, asistent medical generalist, tehnician de audiologie și protezare auditivă, asistent medical de geriatrie, gerontologie și asistență socială pentru vârstnici, asistent medical de igienă și sănătate publică, fiziokinetoterapeut, nutriționist și dietetician, lucrător social, interpret în limbajul mimico-gestual și al limbajului specific persoanelor cu surdocecitate, mediator social.
  3. Salarii de bază pentru personalul de îngrijire și asistență pentru unități de asistență socială/centre cu sau fără personalitate juridică

  Nr.
  crt.

  Funcția

  Clase de
  salarizare
  potrivit
  studiilor

  Salariile de bază
  - lei -
  Gradația

   

   

   

  0

  1

  2

  3

  4

  5

  1

  Infirmieră

  M, G

  1370

  1473

  1546

  1624

  1664

  1706

  2

  Infirmieră debutantă

  M, G

  1360

  1462

  1535

  1612

  1652

  1693

  3

  Supraveghetor de noapte

  M, G

  1370

  1473

  1546

  1624

  1664

  1706

  4

  Supraveghetor de noapte debutant

  M, G

  1360

  1462

  1535

  1612

  1652

  1693

  5

  Îngrijitoare, spălătoreasă

  M, G

  1350

  1451

  1524

  1600

  1640

  1681
  4. Alte funcții comune din sistemul sanitar
  A. Alte funcții din compartimentele de contabilitate, financiar, aprovizionare, investiții din unități clinice, servicii de ambulanță și institute de medicină legală

  Nr.
  crt.

  Funcția

  Nivelul
  studiilor

  Salarii de bază
  - lei -

  Gradația

   

   

   

  0

  1

  2

  3

  4

  5

  1

  Auditor I

  S

  2957

  3179

  3338

  3505

  3592

  3682

  2

  Auditor II

  S

  2426

  2608

  2738

  2875

  2947

  3021

  3

  Consilier, expert, referent de
  specialitate, inspector de
  specialitate, gradul I

  S

  2827

  3039

  3191

  3351

  3434

  3520

  4

  Consilier, expert, referent de
  specialitate, inspector de
  specialitate, gradul II

  S

  2317

  2491

  2615

  2746

  2815

  2885

  5

  Consilier, expert, referent de
  specialitate, inspector de
  specialitate, gradul III

  S

  1909

  2052

  2155

  2263

  2319

  2377

  6

  Consilier, expert, referent de
  specialitate, inspector de
  specialitate, debutant

  S

  1675

  1801

  1891

  1985

  2035

  2086

  7

  Inginer, economist, specialist
  IA

  S

  2827

  3039

  3191

  3351

  3434

  3520

  8

  Inginer, economist, gradul I

  S

  2317

  2491

  2615

  2746

  2815

  2885

  9

  Inginer, economist, gradul II

  S

  1827

  1964

  2062

  2165

  2219

  2275

  10

  Inginer, economist, debutant

  S

  1675

  1801

  1891

  1985

  2035

  2086

  11

  Consilier juridic, IA

  S

  2827

  3039

  3191

  3351

  3434

  3520

  12

  Gradul I

  S

  2317

  2491

  2615

  2746

  2815

  2885

  13

  Gradul II

  S

  1827

  1964

  2062

  2165

  2219

  2275

  14

  debutant

  S

  1675

  1801

  1891

  1985

  2035

  2086

  15

  Referent, subinginer, conductor
  arhitect, arhivar, tehnician-
  economist; I

  SSD

  2176

  2339

  2456

  2579

  2643

  2710

  16

  Referent, subinginer, conductor
  arhitect, arhivar, tehnician-
  economist; II

  SSD

  1742

  1873

  1966

  2065

  2116

  2169

  17

  Referent, subinginer, conductor
  arhitect, arhivar, tehnician-
  economist; III

  SSD

  1568

  1686

  1770

  1858

  1905

  1952

  18

  Referent, subinginer, conductor
  arhitect, arhivar, tehnician-
  economist; debutant

  SSD

  1540

  1656

  1738

  1825

  1871

  1918

  19

  Tehnician, merceolog, contabil,
  referent; IA

  M

  1742

  1873

  1966

  2065

  2116

  2169

  20

  Tehnician, merceolog, contabil,
  referent; I

  M

  1686

  1812

  1903

  1998

  2048

  2099

  21

  II

  M

  1568

  1686

  1770

  1858

  1905

  1952

  22

  debutant

  M

  1513

  1626

  1708

  1793

  1838

  1884

  B. Unități de informatică din unități clinice

  Nr.
  crt.

  Funcția

  Nivelul
  studiilor

  Salarii de bază
  - lei -

  Gradația

   

   

   

  0

  1

  2

  3

  4

  5

   

  a) Funcții de execuție pe grade
  profesionale

   

   

   

   

   

   

   

  1

  Analist, programator, inginer de
  sistem; IA

  S

  2827

  3039

  3191

  3351

  3434

  3520

  2

  I

  S

  2317

  2491

  2615

  2746

  2815

  2885

  3

  II

  S

  1827

  1964

  2062

  2165

  2219

  2275

  4

  debutant

  S

  1675

  1801

  1891

  1985

  2035

  2086

  5

  Informatician, conductor tehnic;
  I

  SSD

  2176

  2339

  2456

  2579

  2643

  2710

  6

  II

  SSD

  1742

  1873

  1966

  2065

  2116

  2169

  7

  III

  SSD

  1568

  1686

  1770

  1858

  1905

  1952

  8

  debutant

  SSD

  1540

  1656

  1738

  1825

  1871

  1918

   

  b) Funcții de execuție pe trepte
  profesionale

   

   

   

   

   

   

   

  9

  Analist (programator) ajutor IA

  M

  2004

  2154

  2262

  2375

  2434

  2495

  10

  Analist (programator) ajutor I

  M

  1909

  2052

  2155

  2263

  2319

  2377

  11

  II

  M

  1745

  1876

  1970

  2068

  2120

  2173

  12

  debutant

  M

  1513

  1626

  1708

  1793

  1838

  1884

  13

  Operator, controlor date; I

  M

  1909

  2052

  2155

  2263

  2319

  2377

  14

  II

  M

  1745

  1876

  1970

  2068

  2120

  2173

  15

  III

  M

  1590

  1709

  1795

  1884

  1932

  1980

  16

  debutant

  M

  1513

  1626

  1708

  1793

  1838

  1884

  C. Alte funcții comune din unități clinice

  Nr.
  crt.

  Funcția

  Nivelul
  studiilor

  Salarii de bază
  - lei -

  Gradația

   

   

   

  0

  1

  2

  3

  4

  5

  1

  Stenodactilograf, secretar-
  dactilograf, dactilograf; IA

  M

  1909

  2052

  2155

  2263

  2319

  2377

  2

  Stenodactilograf, secretar-
  dactilograf, dactilograf; I

  M; G

  1705

  1833

  1925

  2021

  2071

  2123

  3

  Secretar

  M; G

  1560

  1677

  1761

  1849

  1895

  1942

  4

  Secretar debutant

  M; G

  1513

  1626

  1708

  1793

  1838

  1884

  5

  Administrator I

  M

  1909

  2052

  2155

  2263

  2319

  2377

  6

  Administrator II

  M

  1745

  1876

  1970

  2068

  2120

  2173

  7

  Șef depozit I

  M

  1909

  2052

  2155

  2263

  2319

  2377

  8

  Șef depozit II

  M

  1745

  1876

  1970

  2068

  2120

  2173

  9

  Casier, magaziner, funcționar,
  arhivar

  M; G

  1705

  1833

  1925

  2021

  2071

  2123

  10

  Casier, magaziner, funcționar,
  arhivar; I

  M; G

  1640

  1763

  1851

  1944

  1992

  2042

  11

  Casier, magaziner, funcționar,
  arhivar, debutant

  M; G

  1560

  1677

  1761

  1849

  1895

  1942

  12

  Șef formație pază/pompieri

   

  1745

  1876

  1970

  2068

  2120

  2173

  13

  Șef formație muncitori

   

  1640

  1763

  1851

  1944

  1992

  2042

  14

  Portar, paznic, pompier,
  îngrijitor, guard, bufetier,
  manipulant bunuri, curier

   

  1380

  1484

  1558

  1636

  1676

  1718

  15

  Maistru I

   

  1705

  1833

  1925

  2021

  2071

  2123

  16

  Maistru I

   

  1560

  1677

  1761

  1849

  1895

  1942

  17

  Șofer I

   

  1848

  1987

  2086

  2190

  2245

  2301

  18

  Șofer II

   

  1779

  1912

  2008

  2108

  2161

  2215

  19

  Muncitor calificat I

   

  1510

  1623

  1704

  1790

  1834

  1880

  20

  Muncitor calificat II

   

  1448

  1557

  1634

  1716

  1759

  1803

  21

  Muncitor calificat III

   

  1380

  1484

  1558

  1636

  1676

  1718

  22

  Muncitor calificat IV

   

  1344

  1445

  1517

  1593

  1633

  1674

  23

  Muncitor necalificat

   

  1250

  1344

  1411

  1481

  1519

  1556

  D. Alte funcții din compartimentele de contabilitate, financiar, aprovizionare, investiții din unități sanitare, cu excepția celor din unități clinice

  Nr.
  crt.

  Funcția

  Nivelul
  studiilor

  Salarii de bază
  - lei -

  Gradația

   

   

   

  0

  1

  2

  3

  4

  5

  1

  Auditor I

  S

  2809

  3020

  3171

  3329

  3412

  3498

  2

  Auditor II

  S

  2305

  2478

  2602

  2732

  2800

  2870

  3

  Consilier, expert, referent de
  specialitate, inspector de
  specialitate, gradul I

  S

  2686

  2887

  3032

  3183

  3263

  3345

  4

  Consilier, expert, referent de
  specialitate, inspector de
  specialitate, gradul II

  S

  2201

  2366

  2484

  2609

  2674

  2741

  5

  Consilier, expert, referent de
  specialitate, inspector de
  specialitate, gradul III

  S

  1827

  1964

  2062

  2165

  2219

  2275

  6

  Consilier, expert, referent de
  specialitate, inspector de
  specialitate, debutant

  S

  1660

  1785

  1874

  1967

  2017

  2067

  7

  Inginer, economist, specialist,
  gradul IA

  S

  2686

  2887

  3032

  3183

  3263

  3345

  8

  Inginer, economist, gradul I

  S

  2201

  2366

  2484

  2609

  2674

  2741

  9

  Inginer, economist, gradul II

  S

  1827

  1964

  2062

  2165

  2219

  2275

  10

  Inginer, economist, debutant

  S

  1660

  1785

  1874

  1967

  2017

  2067

  11

  Consilier juridic, gradul IA

  S

  2686

  2887

  3032

  3183

  3263

  3345

  12

  Consilier juridic, gradul I

  S

  2201

  2366

  2484

  2609

  2674

  2741

  13

  Consilier juridic, gradul II

  S

  1827

  1964

  2062

  2165

  2219

  2275

  14

  Consilier juridic, debutant

  S

  1660

  1785

  1874

  1967

  2017

  2067

  21

  Tehnician, merceolog, contabil,
  referent; IA

   

  1742