ORDIN nr. 3.252 din 14 februarie 2017
pentru modificarea anexei nr. 1 la Metodologia şi criteriile privind acordarea gradaţiei de merit personalului didactic din învăţământul preuniversitar de stat în sesiunea 2017, aprobate prin Ordinul ministrului educaţiei naţionale şi cercetării ştiinţifice nr. 6.161/2016
EMITENT
 • MINISTERUL EDUCAŢIEI NAŢIONALE
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 133 din 21 februarie 2017  În conformitate cu prevederile art. 264 din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare,
  în temeiul Hotărârii Guvernului nr. 26/2017 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Educaţiei Naţionale,
  ministrul educaţiei naţionale emite prezentul ordin.

  Articolul I

  Anexa nr. 1 la Metodologia şi criteriile privind acordarea gradaţiei de merit personalului didactic din învăţământul preuniversitar de stat în sesiunea 2017, aprobate prin Ordinul ministrului educaţiei naţionale şi cercetării ştiinţifice nr. 6.161/2016, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 21 din 9 ianuarie 2017, se modifică şi se înlocuieşte cu anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.


  Articolul II

  Direcţia generală management şi resurse umane din cadrul Ministerului Educaţiei Naţionale, inspectoratele şcolare şi unităţile de învăţământ preuniversitar duc la îndeplinire prevederile prezentului ordin.


  Articolul III

  Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.


  Ministrul educaţiei naţionale,

  Pavel Năstase

  Bucureşti, 14 februarie 2017.
  Nr. 3.252.

  Anexă

  (Anexa nr. 1 la metodologie)
  GRAFICUL
  desfăşurării concursului pentru acordarea
  gradaţiilor de merit - sesiunea 2017
  1. Detalierea punctajelor aferente criteriilor de către comisia paritară de la nivelul inspectoratului şcolar, stabilirea numărului gradaţiilor de merit şi a punctajului minim pe categorii de personal şi pe discipline de învăţământ
  Perioada: 27-31 martie 2017
  2. Comunicarea fişelor de evaluare, a numărului gradaţiilor de merit şi a punctajului minim pe categorii de personal şi pe discipline de învăţământ de către inspectoratul şcolar, în teritoriu
  Perioada: 3-6 aprilie 2017
  3. Întocmirea şi depunerea, de către candidaţi, a dosarelor şi obţinerea avizelor la nivelul unităţii de învăţământ
  Perioada: 7 aprilie-5 mai 2017
  4. Depunerea dosarelor care conţin documentele justificative privind activitatea candidatului respectiv la secretariatul/registratura inspectoratului şcolar
  Perioada: 8-12 mai 2017
  5. Analiza dosarelor de către inspectorul şcolar care coordonează disciplina, cu consultarea consiliului consultativ, şi elaborarea raportului referitor la activitatea candidatului în specialitate
  Perioada: 9-26 mai 2017
  6. Verificarea dosarelor şi acordarea punctajelor de către comisia de evaluare a dosarelor depuse în vederea acordării gradaţiei de merit
  Perioada: 29 mai-21 iunie 2017
  7. Aprobarea listei cuprinzând punctajele acordate în urma evaluării, de către consiliul de administraţie al inspectoratului şcolar
  Perioada: 22-23 iunie 2017
  8. Afişarea listei cuprinzând punctajele acordate în urma evaluării la avizierul inspectoratului şcolar
  Termen: 27 iunie 2017
  9. Depunerea contestaţiilor asupra punctajului acordat şi stabilirea numărului gradaţiilor de merit ce pot fi redistribuite
  Zilele: 29-30 iunie 2017
  10. Soluţionarea contestaţiilor de către comisia de contestaţii
  Perioada: 3-5 iulie 2017
  11. Validarea rezultatelor finale ale concursului de către consiliul de administraţie al inspectoratului şcolar şi afişarea acestora la inspectoratele şcolare
  Termen: 7 iulie 2017
  12. Înaintarea la Ministerul Educaţiei Naţionale a listelor cu personalul didactic din unităţile de învăţământ, validat în vederea acordării gradaţiei de merit
  Perioada: 10-11 iulie 2017
  13. Emiterea ordinului ministrului educaţiei naţionale
  Termen: 18 august 2017
  NOTĂ:
  Personalul didactic de la Palatul Naţional al Copiilor depune dosarele pentru concursul de acordare a gradaţiei de merit la registratura Ministerului Educaţiei Naţionale, respectând graficul.

  -------