ORDIN nr. 49 din 19 ianuarie 2021privind modificarea și completarea Normelor metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 28/2013 pentru aprobarea Programului național de dezvoltare locală, aprobate prin Ordinul viceprim-ministrului, ministrul dezvoltării regionale și administrației publice, nr. 1.851/2013
EMITENT
 • MINISTERUL DEZVOLTĂRII, LUCRĂRILOR PUBLICE ȘI ADMINISTRAȚIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 79 din 25 ianuarie 2021
  În conformitate cu prevederile art. 10 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 28/2013 pentru aprobarea Programului național de dezvoltare locală, aprobată prin Legea nr. 89/2015, cu modificările și completările ulterioare,
  având în vedere art. 6 alin. (1) și art. 12 lit. b) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 212/2020 privind stabilirea unor măsuri la nivelul administrației publice centrale și pentru modificarea și completarea unor acte normative,
  în temeiul art. 12 alin. (6) din Hotărârea Guvernului nr. 477/2020 privind organizarea și funcționarea Ministerului Lucrărilor Publice, Dezvoltării și Administrației,
  ministrul dezvoltării, lucrărilor publice și administrației emite prezentul ordin.

  Articolul I

  Normele metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 28/2013 pentru aprobarea Programului național de dezvoltare locală, aprobate prin Ordinul viceprim-ministrului, ministrul dezvoltării regionale și administrației publice, nr. 1.851/2013, republicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 752 din 8 octombrie 2015, cu modificările și completările ulterioare, se modifică și se completează după cum urmează:1. La articolul 10, alineatele (5)-(7) se modifică și vor avea următorul cuprins:(5) Pentru obiectivele de investiții noi cuprinse în lista prevăzută la alin. (3), în vederea încheierii contractelor de finanțare multianuale, beneficiarii transmit Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației documentațiile tehnico-economice ale obiectivelor de investiții, întocmite la faza de proiectare, studiu de fezabilitate/documentație de avizare a lucrărilor de intervenții, aprobate în condițiile legii prin hotărâri ale consiliului local/județean de aprobare a indicatorilor tehnico-economici, hotărâri ale consiliului local/județean de asigurare a finanțării pentru categoriile de cheltuieli care nu se finanțează de la bugetul de stat prin Program prevăzute la art. 8 alin. (2), însoțite de devizul general actualizat, defalcat pe categorii de lucrări și categorii de cheltuieli, certificatul de urbanism însoțit de avizele și acordurile stabilite prin acesta, după caz.(6) Pentru obiectivele de investiții în continuare cuprinse în lista prevăzută la alin. (3), în vederea încheierii contractelor de finanțare multianuale, beneficiarii transmit Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației autorizația de construire valabilă, documente care să prezinte stadiul fizic realizat, devizul general actualizat și/sau devizul general pentru lucrările rest de executat defalcat pe categorii de lucrări și categorii de cheltuieli, hotărârea consiliului local/județean de aprobare a indicatorilor tehnico-economici actualizați, hotărârea consiliului local/județean de asigurare a finanțării pentru categoriile de cheltuieli care nu se finanțează de la bugetul de stat prin Program prevăzute la art. 8 alin. (2), după caz, precum și contractele de achiziții publice, inclusiv actele adiționale încheiate.(7) Pentru obiectivele de investiții incluse în Program, prevăzute la art. 2 lit. c) din ordonanța de urgență, care nu au mai fost finanțate prin Programul național de dezvoltare locală, cuprinse în lista prevăzută la alin. (3), în vederea încheierii contractelor de finanțare multianuale, beneficiarii transmit Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației autorizația de construire valabilă, documente care să prezinte stadiul fizic realizat, devizul general actualizat și/sau devizul general pentru lucrările rest de executat defalcat pe categorii de lucrări și categorii de cheltuieli, hotărârea consiliului local/ județean de aprobare a indicatorilor tehnico-economici, hotărârea consiliului local/județean de asigurare a finanțării pentru categoriile de cheltuieli care nu se finanțează de la bugetul de stat prin Program prevăzute la art. 8 alin. (2), după caz, precum și contractele de achiziții publice, inclusiv actele adiționale încheiate.2. La articolul 11, litera c) se modifică și va avea următorul cuprins:
  c) documentațiile tehnico-economice sunt însoțite de hotărârile consiliului local/județean de asigurare a finanțării pentru categoriile de cheltuieli prevăzute la art. 8 alin. (2), după caz;
  3. La articolul 13, alineatele (5), (7) și (10) se modifică și vor avea următorul cuprins:(5) După primirea înștiințării prevăzute la alin. (4), beneficiarii dispun măsurile necesare în vederea evitării înregistrării de arierate, respectiv dispune sistarea livrării de bunuri, prestarea de servicii, execuția de lucrări sau continuarea implementării obiectivelor de investiții din surse proprii sau alte surse legal constituite.
  .................................................................................................(7) În perioada de valabilitate a contractelor de finanțare multianuală, în situația în care beneficiarii prevăzuți la alin. (1) decontează sumele aferente contribuției de la bugetul de stat, pentru bunurile/serviciile/lucrările executate, din surse proprii sau alte surse legal constituite, au dreptul să solicite recuperarea acestora la Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației, în baza solicitărilor de transfer, întocmite conform modelului prevăzut în anexa nr. 4. Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației transferă aceste sume în limita creditelor bugetare aprobate în buget cu această destinație, în condițiile prevăzute la alin. (2) și (3^1).
  .................................................................................................(10) În aplicarea prevederilor art. 10 alin. (7^4) din ordonanța de urgență, pe perioada de derulare a contractelor de finanțare încheiate conform art. 12 alin. (2), în situația în care suma totală aferentă solicitărilor de transfer depuse conform alin. (3^1), (7) și (9) depășește nivelul creditelor bugetare aprobat prin legea bugetară anuală pentru anul în curs, acestea se centralizează la Ministerul Dezvoltării Lucrărilor Publice și Administrației, iar sumele aferente acestora se transferă de către Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației, cu prioritate, în anul bugetar următor, în condițiile legii, în ordinea cronologică de înregistrare în anul anterior a solicitării de transfer al sumelor necesare pentru decontarea bunurilor/serviciilor/lucrărilor executate.
  4. La articolul 13, după alineatul (10) se introduce un nou alineat, alineatul (10^1), cu următorul cuprins:(10^1) În situația în care durata contractelor de finanțare prelungite în condițiile art. 12 alin. (3) încetează, iar solicitările de transfer depuse la Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației în perioada de valabilitate a contractului de finanțare, conform alin. (3^1), (7) și (9) depășesc nivelul creditelor bugetare aprobat prin legea bugetară anuală pentru anul în curs, plata acestora se realizează în condițiile alin. (10) și ale art. 28^1 din Legea nr. 500/2002 privind finanțele publice, cu modificările și completările ulterioare.5. La articolul 14, după alineatul (4) se introduce un nou alineat, alineatul (5), cu următorul cuprins:(5) Termenele prevăzute la alin. (4) se reduc în luna decembrie a fiecărui an în funcție de reglementările emise în temeiul art. 19 lit. d) din Legea nr. 500/2002, cu modificările și completările ulterioare.6. În tot cuprinsul normelor metodologice, denumirea „Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice“ se modifică și se înlocuiește cu „Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației“.


  Articolul II

  Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

  Ministrul dezvoltării, lucrărilor publice și administrației,
  Cseke Attila Zoltán

  București, 19 ianuarie 2021.
  Nr. 49.
  ----