ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ nr. 80 din 13 septembrie 2018pentru stabilirea condițiilor de introducere pe piață a benzinei și motorinei, de introducere a unui mecanism de monitorizare și reducere a emisiilor de gaze cu efect de seră și de stabilire a metodelor de calcul și de raportare a reducerii emisiilor de gaze cu efect de seră și pentru modificarea și completarea Legii nr. 220/2008 pentru stabilirea sistemului de promovare a producerii energiei din surse regenerabile de energie
EMITENT
 • GUVERNUL ROMÂNIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 803 din 19 septembrie 2018
  Având în vedere obligativitatea de transpunere a Directivei (UE) 2015/652 a Consiliului din 20 aprilie 2015 de stabilire a metodelor de calcul și a cerințelor de raportare în temeiul Directivei 98/70/CEa Parlamentului European și a Consiliului privind calitatea benzinei și a motorinei, denumită în continuare Directiva 2015/652/CE, și a Directivei (UE) 2015/1.513 a Parlamentului European și a Consiliului din 9 septembrie 2015 de modificare a Directivei 98/70/CE privind calitatea benzinei și a motorinei și de modificare a Directivei 2009/28/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 23 aprilie 2009 privind promovarea utilizării energiei din surse regenerabile, de modificare și ulterior de abrogare a Directivelor 2001/77/CE și 2003/30/CE, denumită în continuare Directiva 2015/1.513/CE, se impune luarea măsurilor necesare pentru armonizarea legislației naționale cu legislația Uniunii Europene.
  Luând în considerare faptul că la nivelul Comisiei Europene, Parlamentului European și Consiliului Uniunii Europene se negociază pachetul Energie curată pentru toți europenii, inclusiv actualizarea Directivei 2009/28/CE privind promovarea utilizării energiei din surse regenerabile care stabilește cadrul de reglementare și măsurile de facilitare în vederea atingerii obiectivelor pentru anul 2030 ale Uniunii Europene privind clima și energia, alinierea la standardele impuse de legislația premergătoare acestui pachet reprezintă o urgență în contextul protecției sănătății populației și a mediului.
  Având în vedere obiectivul Uniunii Europene de a reduce și mai mult emisiile de gaze cu efect de seră și contribuția semnificativă pe care combustibilii utilizați în transportul rutier o aduc la reducerea cantității de emisii, statele membre trebuie să impună furnizorilor de combustibili sau de energie reducerea cu cel puțin 6%, până la data de 31 decembrie 2020, a emisiilor de gaze cu efect de seră per ciclu de viață per unitate de energie generate de combustibilii utilizați în Uniunea Europeană pentru autovehiculele rutiere, utilajele mobile nerutiere, inclusiv navele de navigație interioară atunci când nu se află pe mare, tractoarele agricole și forestiere, ambarcațiunile de agrement atunci când nu se află pe mare, precum și prin folosirea electricității destinate utilizării de către vehiculele rutiere.
  Luând în considerare faptul că ținta pentru reducerea emisiilor gazelor cu efect de seră este corelată cu stabilirea unei contribuții maxime a componentei de biocarburanți în benzine și motorine, fapt ce impune luarea măsurilor imediate de către producătorii de carburanți pentru retehnologizarea sau adaptarea în consecință a fluxurilor tehnologice în scopul respectării condițiilor de introducere pe piață a carburanților,
  având în vedere obligația statului român de a introduce pe piață benzine cu un conținut de biocarburant de minimum 8% în volum începând cu data de 1 ianuarie 2019, fapt ce presupune adaptarea de către furnizori a proceselor tehnologice într-un mod fezabil și rezonabil, astfel încât la data menționată aceștia să se poată conforma, la rândul lor, obligațiilor asumate de statul român în prealabil,
  având în vedere necesitatea unei transpuneri complete a prevederilor Directivei 2015/652/CE și ale Directivei 2015/1.513/CE, în cadrul prezentei ordonanțe de urgență se realizează concordanța între ținta de reducere cu minimum 6% a gazelor cu efect de seră prevăzută în Directiva 98/70/CE privind calitatea benzinei și a motorinei și ținta de minimum 10% energie din surse regenerabile utilizată în toate formele de transport prevăzută la art. 3 alin. (4) din Directiva 2009/28/CE, transpusă prin Legea nr. 220/2008 pentru stabilirea sistemului de promovare a producerii energiei din surse regenerabile de energie, republicată, cu modificările și completările ulterioare.
  Prin urmare, se impune adoptarea de măsuri imediate pentru reglementarea acestei situații urgente, care nu suferă amânare, prin asigurarea tuturor pârghiilor necesare pentru îndeplinirea atribuțiilor de către factorii implicați.
  Întrucât îndeplinirea de către furnizori a măsurilor de retehnologizare sau adaptare a fluxurilor tehnologice la noile cerințe obligatorii începând cu data de 1 ianuarie 2019 presupune acordarea unei perioade rezonabile, de cel puțin patru luni, pentru îndeplinirea acestei obligații,
  prin adoptarea prezentei ordonanțe de urgență se asigură transpunerea celor două directive pentru care Comisia Europeană a declanșat două cauze, respectiv Cauza 2017/0273 pentru necomunicarea măsurilor naționale de transpunere a Directivei 2015/652/CE și Cauza 2017/0540 pentru necomunicarea măsurilor naționale de transpunere a Directivei 2015/1.513/CE, și ținând cont de faptul că România riscă declanșarea procedurii de infringement în cazul în care nu asigură transpunerea celor două directive mai sus menționate.
  Neadoptarea acestui act normativ și recurgerea la procedura legislativă obișnuită ar determina, ulterior, sesizarea României la Curtea de Justiție a Uniunii Europene și obligarea la plata unor amenzi și/sau penalități cauzate de imposibilitatea României de a stabili specificațiile tehnice, metodele de calcul și structura de raportare bazate pe considerente de sănătate și mediu, ale carburanților folosiți de autovehiculele echipate cu motoare cu aprindere prin scânteie și, respectiv, la cele echipate cu motoare cu aprindere prin compresie, ținând cont că obligația de transpunere a directivelor Uniunii Europene este considerată de Comisie îndeplinită numai atunci când îi sunt comunicate actele normative naționale care asigură transpunerea integrală, astfel cum au fost publicate în Monitorul Oficial al României, Partea I, în considerarea faptului că este imperativă îndeplinirea de către România a obligațiilor asumate în calitate de stat membru al Uniunii Europene.
  Considerând că aceste elemente vizează interesul public și constituie o situație de urgență și extraordinară a cărei reglementare nu poate fi amânată,
  având în vedere prevederile art. 11 lit. c) din Legea nr. 90/2001 privind organizarea și funcționarea Guvernului României și a ministerelor, cu modificările și completările ulterioare,
  în temeiul art. 115 alin. (4) din Constituția României, republicată,
  Guvernul României adoptă prezenta ordonanță de urgență.

  Titlul I Stabilirea condițiilor de introducere pe piață a benzinei și motorinei, de introducere a unui mecanism de monitorizare și reducere a emisiilor de gaze cu efect de seră și de stabilire a metodelor de calcul și de raportare a reducerii emisiilor de gaze cu efect de seră

  Articolul 1
  (1) Prezenta ordonanță de urgență stabilește criteriile de durabilitate pentru biocarburanți și biolichide, precum și specificațiile tehnice, metodele de calcul și structura de raportare bazate pe considerente de sănătate și mediu ale carburanților folosiți de autovehiculele echipate cu motoare cu aprindere prin scânteie și, respectiv, de cele echipate cu motoare cu aprindere prin compresie, ținând seama de cerințele tehnice ale acestor motoare, și obiectivul de reducere a emisiilor de gaze cu efect de seră generate pe durata ciclului de viață.(2) Prevederile prezentei ordonanțe de urgență se aplică carburanților utilizați pentru propulsia autovehiculelor rutiere, utilajelor mobile nerutiere, inclusiv a tractoarelor agricole și forestiere, navelor de navigație interioară și ambarcațiunilor de agrement atunci când nu se află pe mare, precum și electricității utilizate de către vehiculele rutiere.(3) Introducerea pe piață a carburanților care îndeplinesc cerințele prezentei ordonanțe de urgență nu poate fi interzisă, limitată sau împiedicată.


  Articolul 2
  (1) În sensul prezentei ordonanțe de urgență, termenii și expresiile de mai jos au următoarele înțelesuri:
  a) autoritate competentă - organ de specialitate al administrației publice centrale, în subordinea Guvernului, care aplică strategia și realizează politica guvernamentală în sectorul energiei;
  b) activitatea de eșantionare - prelevarea probelor de benzină și motorină și efectuarea încercărilor de determinare a parametrilor specificațiilor tehnice prevăzute în prezenta ordonanță de urgență;
  c) benzină - orice combustibil destinat funcționării motoarelor cu aprindere prin scânteie, care se utilizează pentru propulsarea vehiculelor și care se clasifică la unul dintre codurile din nomenclatura combinată (NC) 2710 11 31, 2710 11 41, 2710 11 45 și 2710 11 49 prevăzute în Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, și în concordanță cu Regulamentul (CEE) nr. 2.658/87 al Consiliului din 23 iulie 1987 privind Nomenclatura tarifară și statistică și Tariful Vamal Comun;
  d) biocarburant - potrivit definiției prevăzute la art. 2 lit. d) din Legea nr. 220/2008 pentru stabilirea sistemului de promovare a producerii energiei din surse regenerabile de energie, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
  e) biocarburanți cu risc scăzut din perspectiva schimbării indirecte a utilizării terenurilor - biocarburanți ale căror materii prime au fost produse în cadrul unor sisteme care reduc dislocarea producției care vizează alte scopuri decât fabricarea de biocarburanți și au fost produse în conformitate cu criteriile de durabilitate pentru biocombustibili prevăzute la art. 11 alin. (4)-(10);
  f) biolichid - potrivit definiției prevăzute la art. 2 lit. c) din Legea nr. 220/2008, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
  g) bitum natural - orice sursă de materii prime de rafinărie, care prezintă o greutate API, American Petroleum Institute - Institutul American al Petrolului, de 10 grade sau mai puțin atunci când se află într-un zăcământ la locul de extracție, definită în conformitate cu metoda de testare a Societății americane pentru testare și materiale, ASTM, (1) D287, care are o viscozitate medie anuală la temperatura din rezervor mai mare decât cea calculată prin ecuația: Viscozitate (Centipoise) = 518,98^e-0,038T, unde T reprezintă temperatura exprimată în grade Celsius, care intră sub incidența definiției nisipurilor bituminoase conform codului din nomenclatura combinată NC 2714, astfel cum este prevăzut în Regulamentul (UE) nr. 1.006/2011 al Comisiei din 27 septembrie 2011 de modificare a anexei I la Regulamentul (CEE) nr. 2.658/87 al Consiliului privind Nomenclatura tarifară și statistică și Tariful Vamal Comun, și la care mobilizarea sursei de materii prime este realizată prin extracție minieră sau prin drenaj gravitațional îmbunătățit din punct de vedere termic, unde energia termică este derivată în principal din alte surse decât însăși sursa de materii prime;
  h) buletin de trasabilitate pentru ciclul de viață - documentul și/sau setul de documente necesar pentru stabilirea emisiilor nete de CO_2, CH_4 și N_2O atribuite unui carburant și oricăror componente în amestec ale acestuia sau energiei furnizate, în fiecare etapă relevantă a ciclului de viață, începând cu extragerea sau cultivarea, inclusiv schimbările aduse utilizării terenului, transportul și distribuția, prelucrarea și arderea, indiferent de locul de pe teritoriul României în care se produc emisiile respective, în conformitate cu datele prevăzute în prezenta ordonanță de urgență;
  i) combustibili lichizi și gazoși de origine nebiologică produși din surse regenerabile și utilizați în transporturi - combustibili lichizi sau gazoși diferiți de biocarburanți, al căror conținut energetic provine din surse de energie regenerabile diferite de biomasă și care sunt utilizați în transport;
  î) comercializare - are înțelesul de „punere la dispoziție pe piață“, astfel cum este definită la art. 2 pct. 1 din Regulamentul (CE) nr. 765/2008 al Parlamentului European și al Consiliului din 9 iulie 2008 de stabilire a cerințelor de acreditare și de supraveghere a pieței în ceea ce privește comercializarea produselor și de abrogare a Regulamentului (CEE) nr. 339/93;
  j) culturi bogate în amidon - culturi care cuprind în special cereale, indiferent dacă se utilizează doar semințele sau întreaga plantă, ca în cazul porumbului verde, tuberculilor și rădăcinoaselor, cum ar fi cartofi, topinambur, batate, cassava și igname, precum și culturi de bulbo-tuberculi, ca de exemplu taro și taro polinezian;
  k) emisii de gaze cu efect de seră pe durata ciclului de viață - toate emisiile nete de CO_2, CH_4 și N_2O care pot fi atribuite carburantului respectiv și oricăror componente în amestec ale acestuia sau energiei furnizate. Acestea includ toate etapele relevante începând cu extragerea sau cultivarea, precum și schimbările aduse utilizării terenului, transportul și distribuția, prelucrarea și arderea, indiferent de locul în care se produc emisiile respective;
  l) emisii de gaze cu efect de seră pe unitate de energie - masa totală a emisiilor de gaze cu efect de seră echivalate în CO_2 asociată carburantului sau energiei furnizate și împărțită la conținutul total de energie al carburantului sau la energia furnizată; pentru carburant, exprimată ca valoarea sa calorică inferioară;
  m) emisii generate în amonte - toate emisiile de gaze cu efect de seră care sunt generate înainte ca materiile prime să ajungă la o rafinărie sau la o instalație de prelucrare unde a fost produs carburantul, astfel cum se menționează în anexa nr. 1 la prezenta ordonanță de urgență;
  n) filiera de producție - originea biocarburanților, astfel cum este prevăzută în anexa nr. 6 la prezenta ordonanță de urgență;
  o) furnizor - operator economic înregistrat ca plătitor de accize pentru importul și/sau producția și/sau comercializarea carburanților, după caz;
  p) introducere pe piață - potrivit definiției prevăzute la art. 2 pct. 2 din Regulamentul (CE) nr. 765/2008;
  q) motorină - orice combustibil destinat funcționării motoarelor cu aprindere prin compresie - motoare diesel și care se clasifică la unul dintre codurile de la NC 2710 19 41 până la NC 2710 19 49, prevăzute în Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, și în concordanță cu Regulamentul (CEE) nr. 2.658/87 al Consiliului din 23 iulie 1987 privind Nomenclatura tarifară și statistică și Tariful Vamal Comun;
  r) motorinele destinate utilizării de către utilajele mobile nerutiere, inclusiv navele de navigație interioară, tractoarele agricole și forestiere și ambarcațiunile de agreement - orice combustibil lichid derivat din petrol care se încadrează în codurile NC 2710 19 41 și NC 2710 19 45, destinat a fi utilizat pentru motoarele cu ardere prin compresie menționate în Hotărârea Guvernului nr. 464/2017 privind ambarcațiunile de agrement și motovehiculele nautice și în Hotărârea Guvernului nr. 467/2018 privind stabilirea unor măsuri pentru aplicarea Regulamentului (UE) 2016/1.628 al Parlamentului European și al Consiliului din 14 septembrie 2016 privind cerințele referitoare la limitele emisiilor de poluanți gazoși și de particule poluante și omologarea de tip pentru motoarele cu ardere internă pentru echipamentele mobile fără destinație rutieră, de modificare a regulamentelor (UE) nr. 1.024/2012 și (UE) nr. 167/2013 și de modificare și abrogare a Directivei 97/68/CE;
  s) organism de verificare de terță parte - entitate independentă de furnizor și de autoritatea competentă, care realizează verificările prevăzute la art. 12 alin. (5) din prezenta ordonanță de urgență;
  ș) reziduuri agricole, din acvacultură, pescuit și silvicultură - reziduuri care sunt generate în mod direct din agricultură, acvacultură, pescuit și silvicultură; această categorie de reziduuri nu include reziduurile din industriile sau prelucrarea conexe;
  t) reziduu de prelucrare - o substanță care nu reprezintă produsul sau produsele finite vizate direct de un proces de producție; acesta nu constituie un obiectiv principal al procesului de producție, iar procesul nu se modifică în mod intenționat pentru a-l produce;
  ț) standard de carburant - un standard de carburant care se bazează pe ciclul de viață al emisiilor de gaze cu efect de seră pe unitate de energie generate de combustibili fosili în anul 2010, astfel cum este menționat în anexa nr. 5 la prezenta ordonanță de urgență;
  u) șisturi bituminoase - orice sursă de materii prime pentru rafinării situată într-o formațiune de roci, care conține kerogen solid și care intră sub incidența definiției șistului bituminos conform codului NC 2714 stabilit în Regulamentul (UE) nr. 1.006/2011 al Comisiei din 27 septembrie 2011 de modificare a anexei I la Regulamentul (CEE) nr. 2.658/87 al Consiliului privind Nomenclatura tarifară și statistică și Tariful Vamal Comun. Mobilizarea sursei de materii prime este realizată prin extracție minieră sau prin drenaj gravitațional îmbunătățit din punct de vedere termic;
  v) țiței convențional - orice materie primă pentru rafinării care prezintă o greutate API mai mare de 10 grade atunci când este situată într-un zăcământ la locul de origine, măsurată în conformitate cu metoda de testare ASTM D 287 și care nu intră sub incidența definiției aferente codului NC 2714 astfel cum este prevăzut în Regulamentul (UE) nr. 1.006/2011 al Comisiei din 27 septembrie 2011 de modificare a anexei I la Regulamentul (CEE) nr. 2.658/87 al Consiliului privind Nomenclatura tarifară și statistică și Tariful Vamal Comun;
  w) deșeu - potrivit definiției prevăzute la pct. 9 din anexa nr. 1 la Legea nr. 211/2011 privind regimul deșeurilor, republicată, cu modificările și completările ulterioare; substanțele care au fost modificate sau contaminate intenționat pentru a corespunde definiției respective nu sunt vizate de această definiție;
  x) materiale lignocelulozice - materiale compuse din lignină, celuloză și hemiceluloză, precum biomasa obținută din păduri, culturile lemnoase energetice și reziduurile și deșeurile din industria de prelucrare a lemnului;
  y) materiale celulozice de origine nealimentară - materii prime compuse mai ales din celuloză și hemiceluloză și care au un conținut de lignină mai scăzut decât materialele lignocelulozice; acestea includ reziduurile de culturi alimentare și furajere, precum paiele, tulpinile de porumb, pleava și cojile, culturile ierboase energetice cu conținut scăzut de amidon, precum raigras, Panicum virgatum, Miscanthus, trestia de zahăr gigant, culturi de protecție anterioare și ulterioare culturilor principale, reziduuri industriale, inclusiv cele provenite din culturi alimentare și furajere după ce s-au extras uleiuri vegetale, zaharuri, amidonuri și proteine, și materiale provenite din biodeșeuri;
  z) valoarea efectivă - reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră pentru unele sau pentru toate etapele unui proces specific de producție a biocarburanților, calculată în conformitate cu metodologia stabilită în partea C din anexa nr. 6 la prezenta ordonanță de urgență;
  aa) valoare tipică - o estimare a reducerii reprezentative a emisiilor de gaze cu efect de seră pentru o anumită filieră de producție a biocarburanților;
  bb) valoare implicită - o valoare derivată dintr-o valoare tipică prin aplicarea unor factori predeterminați și care poate, în anumite condiții specificate de prezenta ordonanță de urgență, să fie utilizată în locul unei valori efective.
  (2) În cazul în care intervin modificări în Nomenclatura combinată se realizează corespondența dintre codurile NC prevăzute în prezenta ordonanță de urgență și noile coduri din Nomenclatura adoptată în temeiul art. 12 din Regulamentul (CEE) nr. 2.658/87 al Consiliului din 23 iulie 1987 privind Nomenclatura tarifară și statistică și Tariful Vamal Comun.


  Articolul 3
  (1) Se admite comercializarea către consumatorul final numai a benzinei care corespunde specificațiilor tehnice prevăzute în anexa nr. 2 la prezenta ordonanță de urgență.(2) Se permit comercializarea către consumatorul final pe perioada verii, așa cum este definită în anexa nr. 2 la prezenta ordonanță de urgență, a benzinei cu conținut de etanol cu o presiune a vaporilor de maximum 60 kPa, precum și depășirea autorizată a presiunii vaporilor menționată în anexa nr. 8 la prezenta ordonanță de urgență, cu condiția ca etanolul folosit să fie un biocarburant.(3) Pentru realizarea obiectivului prevăzut la art. 9 alin. (1), furnizorii de carburanți comercializează către consumatorul final numai benzină cu un conținut de biocarburanți, după cum urmează:
  a) până la data de 31 decembrie 2018, benzina cu un conținut de biocarburant de minimum 4,5% în volum;
  b) de la data de 1 ianuarie 2019, benzina cu un conținut de biocarburant de minimum 8% în volum.
  (4) Prin excepție de la prevederile alin. (1), până la data de 31 decembrie 2018, furnizorii pot să comercializeze către consumatorul final și benzină cu un conținut de oxigen de maximum 2,7% m/m și cu un conținut de etanol de maximum 5% v/v.(5) Prin excepție de la prevederile alin. (1), de la data de 1 ianuarie 2019, prin hotărâre a Guvernului, la propunerea autorității competente se poate stabili comercializarea către consumatorul final a unor cantități de benzină cu un conținut de etanol de maximum 5% v/v și cu un conținut de oxigen de maximum 2,7% m/m, care să nu afecteze semnificativ atingerea țintei cuprinse în art. 9 alin. (1) și care să asigure protejarea motoarelor cu aprindere prin scânteie prezente pe anumite categorii de vehicule, utilaje, echipamente și/sau nave care prezintă limitări tehnice de utilizare a unor combustibili cu valori superioare de etanol și oxigen. (6) Furnizorii de benzină sunt obligați să afișeze spre informare consumatorilor o etichetă într-o poziție vizibilă, de mărime adecvată, astfel încât caracterele etichetei să fie vizibile și ușor lizibile, care să conțină următoarele:
  a) conținutul de biocarburanți;
  b) cifra octanică „research“;
  c) existența aditivilor metalici, dacă este cazul, și, în special, dacă este identificată prezența aditivului metalic metil-ciclopentadienil tricarbonil-mangan (MMT);
  d) indicarea standardului de produs aplicabil;
  e) în cazul în care, în cadrul standardului de produs aplicabil, conținutul de etanol din benzină depășește valoarea de 5% în volum sau conținutul de oxigen din benzină depășește 2,7% m/m, pe etichetă se include și următorul text de avertizare:
  Atenție! Verificați compatibilitatea motorului autovehiculului dumneavoastră cu acest amestec de carburant.“;

  f) în cazul în care în cadrul tipului de amestec există aditivi metalici, se va include și următorul text de avertizare:
  Atenție! Amestecul de carburant conține aditivi metalici.
  (7) Producătorii și importatorii de autovehicule sunt obligați să includă în documentația tehnică pe care o pun la dispoziția utilizatorilor, respectiv în cartea tehnică, informații privind conținutul de biocarburanți din benzină care poate fi utilizat și folosirea adecvată a diverselor tipuri de amestecuri conținând benzină.


  Articolul 4
  (1) Introducerea pe piață a benzinei cu tetraetil de plumb este interzisă.(2) Prin excepție de la alin. (1) se permit introducerea pe piață și comercializarea unor cantități de benzină cu un conținut de plumb care nu depășește 0,15 g/l, până la maximum 0,03% din totalul vânzărilor de benzină din anul precedent înregistrate în România, destinate a fi utilizate exclusiv de către vehicule de colecție aparținând unui tip caracteristic și distribuite prin intermediul grupurilor specifice interesate.(3) Un furnizor care optează pentru situația prevăzută la alin. (2) notifică autoritatea competentă, probând cantitățile care vor fi introduse pe piață și/sau comercializate în scopul utilizării exclusive de către vehicule de colecție aparținând unui tip caracteristic care nu pot funcționa sau funcționează defectuos prin utilizarea benzinei fără tetraetil de plumb.(4) Autoritatea competentă aplică excepția prevăzută la alin. (2) în ordinea primirii notificărilor prevăzute la alin. (3) și cu respectarea limitei de 0,03% din totalul vânzărilor de benzină din anul precedent înregistrate în România.


  Articolul 5
  (1) Se permite comercializarea către consumatorul final numai a motorinei care corespunde specificațiilor prevăzute în anexa nr. 3 la prezenta ordonanță de urgență.(2) Pentru realizarea obiectivului prevăzut la art. 9 alin. (1), furnizorii de carburanți comercializează către consumatorul final numai motorină cu un conținut de biocarburanți de minimum 6,5% în volum.(3) Prin excepție de la prevederile alin. (1) și (2), de la data de 1 ianuarie 2019, pentru asigurarea protejării în condiții de iarnă severă a motoarelor cu aprindere prin compresie prezente pe anumite categorii de vehicule, utilaje, echipamente și/sau nave care prezintă limitări tehnice de utilizare a combustibililor prevăzuți la alin. (1), se poate utiliza un conținut minim de biocarburant astfel încât punctul maxim de distilare de 65% la 250ºC pentru motorină diesel și motorină să fie înlocuit cu un punct maxim de distilare de 10% (vol/vol) la 180ºC. (4) Furnizorii de motorină sunt obligați să afișeze spre informarea consumatorilor o etichetă într-o poziție vizibilă, de mărime adecvată, astfel încât caracterele etichetei să fie ușor lizibile, care să conțină următoarele:
  a) conținutul de biocarburanți, în special conținutul de esteri metilici ai acizilor grași - EMAG;
  b) cifra cetanică;
  c) existența aditivilor metalici, dacă este cazul, și, în special, dacă este identificată prezența aditivului metalic metil-ciclopentadienil tricarbonil-mangan (MMT);
  d) indicarea standardului de produs aplicabil;
  e) în cazul în care, în cadrul standardului de produs aplicabil, conținutul de EMAG din motorină depășește valoarea de 7% în volum, se include și următorul text de avertizare:
  Atenție! Verificați compatibilitatea motorului autovehiculului dumneavoastră cu acest amestec de carburant.“;

  f) în cazul în care în cadrul tipului de amestec există aditivi metalici, se include și următorul text de avertizare:
  Atenție! Amestecul de carburant conține aditivi metalici.
  (5) Producătorii și importatorii de autovehicule sunt obligați să includă în documentația tehnică pe care o pun la dispoziția utilizatorilor, respectiv în cartea tehnică, informații privind conținutul de biocarburanți din motorină care poate fi utilizat și folosirea adecvată a diverselor tipuri de amestecuri conținând motorină.(6) Se admit introducerea pe piață și comercializarea motorinei în care conținutul de sulf nu depășește 0,1% în masă, precum și a carburanților lichizi, alții decât motorina respectivă, care pot fi utilizați de navele de navigație interioară și de ambarcațiunile de agrement, doar în cazul în care conținutul de sulf al carburanților lichizi respectivi nu depășește conținutul maxim permis al motorinei de 10 mg/kg.(7) Prin excepție de la prevederile alin. (6), motorina destinată utilizării de către utilajele mobile nerutiere, inclusiv navele de navigație interioară, de către tractoarele agricole și forestiere și de către ambarcațiunile de agrement, pentru a ține seama de contaminările minore din lanțul de aprovizionare, poate fi introdusă pe piață și/sau comercializată în cazul în care conținutul de sulf nu depășește 20 mg/kg.(8) Începând cu data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență este permisă aditivarea carburanților cu metil-ciclopentadienil tricarbonil-mangan - MMT cu o concentrație de maximum 2 mg mangan/litru.


  Articolul 6
  (1) În cazul aducerii la cunoștința autorității competente a unor evenimente excepționale ce conduc la o schimbare bruscă în aprovizionarea cu țiței sau în aprovizionarea cu produse petroliere și care fac dificilă respectarea specificațiilor tehnice prevăzute în prezenta ordonanță de urgență, autoritatea competentă informează Comisia Europeană despre această situație, în vederea autorizării de către aceasta a unor valori-limită mai mari pentru unul sau mai mulți parametri ai benzinei și motorinei, pe o perioadă de maximum 6 luni.(2) În cazul în care Comisia Europeană decide să nu procedeze la autorizarea prevăzută la alin. (1), în termen de o lună de la data notificării acestei decizii, autoritatea competentă poate sesiza Consiliul Uniunii Europene.


  Articolul 7
  (1) Autoritatea competentă monitorizează respectarea cerințelor prevăzute la art. 3-5, în privința calității benzinei și a motorinei, în conformitate cu prevederile anexelor nr. 2 și 3 la prezenta ordonanță de urgență.(2) Autoritatea competentă stabilește un sistem de monitorizare a calității carburanților în conformitate cu cerințele standardului relevant, sistemul de FQMS: SR EN 228, SR EN 590, SR EN 14274, SR EN 14275. Acest sistem de monitorizare urmează a fi aprobat prin ordin al conducătorului autorității competente în termen de 90 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență. Autoritatea competentă acceptă utilizarea unui sistem voluntar de monitorizare a calității carburanților, cu condiția ca un astfel de sistem să fie recunoscut de Comisia Europeană. Furnizorii care aderă la un astfel de sistem au obligația de a informa autoritatea competentă.(3) Prelevarea probelor de benzină și motorină din cadrul sistemului de monitorizare se efectuează conform standardului SR EN ISO/IEC 17020 și evaluarea conformității acestora se realizează conform standardului SR EN ISO/IEC 17025, de către organisme de inspecție de terță parte, recunoscute de autoritatea competentă pe baza acreditării emise de către Asociația de acreditare din România - RENAR, organismul național de acreditare, sau de către orice organism de acreditare conform Regulamentului (CE) nr. 765/2008 al Parlamentului European și al Consiliului din 9 iulie 2008 de stabilire a cerințelor de acreditare și de supraveghere a pieței în ceea ce privește comercializarea produselor și de abrogare a Regulamentului (CEE) nr. 339/93.(4) Furnizorii finali de benzină și motorină sunt obligați să permită organismelor de inspecție de terță parte, recunoscute de autoritatea competentă, prelevarea probelor de benzină și motorină în cadrul sistemului de monitorizare a calității carburanților.(5) Începând cu anul 2019, furnizorii de benzină și motorină sunt obligați să raporteze autorității competente, în perioada 15 ianuarie-1 martie a fiecărui an calendaristic, pe suport hârtie și electronic și în conformitate cu formularele prezente în anexa nr. 4 la prezenta ordonanță de urgență, informații privind cantitățile totale de benzină și motorină introduse pe piață în anul precedent, detaliate pe sortimente și regiunile definite conform anexei din Legea nr. 315/2004 privind dezvoltarea regională în România, cu modificările și completările ulterioare, în conformitate cu prevederile anexei nr. 7 la prezenta ordonanță de urgență. (6) Începând cu anul 2019, până la data de 31 august a fiecărui an calendaristic, autoritatea competentă prezintă Comisiei Europene un raport conținând informații privind calitatea combustibililor la nivel național pentru anul calendaristic precedent, în conformitate cu prevederile anexei nr. 7 la prezenta ordonanță de urgență.(7) Autoritatea competentă raportează volumele totale de benzină și motorină introduse pe piață la nivel național, precum și volumele introduse pe piață de benzină fără plumb și motorină cu un conținut maxim de sulf de 10 mg/kg, atât centralizat, cât și în regiunile definite conform anexei din Legea nr. 315/2004, cu modificările și completările ulterioare, în conformitate cu prevederile anexei nr. 7 la prezenta ordonanță de urgență. (8) Autoritatea competentă utilizează instrumentele ReportNet ale Agenției Europene de Mediu, disponibile în temeiul Regulamentului (CE) nr. 401/2009 al Parlamentului European și al Consiliului din 23 aprilie 2009 privind Agenția Europeană de Mediu și Rețeaua europeană de informare și observare a mediului, pentru transmiterea datelor prevăzute în anexa nr. 7 la prezenta ordonanță de urgență, în conformitate cu formularele prezente în anexa nr. 4 la prezenta ordonanță de urgență.(9) Cheltuielile aferente activităților incluse în sistemul de monitorizare prevăzut la alin. (2) sunt suportate de către autoritatea competentă, în limitele fondurilor alocate anual de la bugetul de stat.


  Articolul 8
  (1) Furnizorii responsabili cu monitorizarea și raportarea emisiilor de gaze cu efect de seră generate pe durata ciclului de viață pe unitate de energie de carburantul și energia furnizate sunt toți acei furnizori care comercializează către consumatorul final următoarele produse: benzină, motorină și motorină destinată utilizării de către utilajele mobile nerutiere, inclusiv navele de navigație interioară, tractoarele agricole și forestiere și ambarcațiunile de agrement.(2) Furnizorii de energie electrică și prestatorii de servicii de încărcare cu energie electrică destinate utilizării de către autovehiculele rutiere pot decide să contribuie la îndeplinirea obligației prevăzute la art. 9 alin. (1), dacă demonstrează că pot măsura și monitoriza în mod adecvat energia electrică furnizată pentru utilizarea de către astfel de autovehicule.(3) La solicitarea autorității competente, autoritățile publice locale și/sau regiile autonome/societățile care realizează serviciul de transport public raportează cantitățile de energie electrică utilizate de autovehiculele rutiere aflate în administrarea lor, dacă demonstrează că pot măsura și monitoriza în mod adecvat energia electrică furnizată pentru utilizarea de către astfel de autovehicule.(4) Furnizorii de biocarburanți destinați utilizării în sectorul aviației adresează autorității competente solicitarea de a contribui la îndeplinirea obligației prevăzute la art. 9 alin. (1), în măsura în care pot demonstra faptul că biocarburanții respectivi îndeplinesc criteriile de durabilitate prevăzute la art. 11 alin. (4)-(10).(5) Începând cu 2019, furnizorii raportează în perioada 15 ianuarie-1 martie a fiecărui an calendaristic autorității competente, în format letric și electronic, cel puțin următoarele informații pentru anul calendaristic precedent:
  a) volumul total de carburant sau cantitatea de energie din fiecare tip furnizat, indicându-se unde a fost achiziționat și originea sa; și
  b) emisiile de gaze cu efect de seră pe durata ciclului de viață pe unitate de energie.
  (6) Obligația de raportare se realizează în conformitate cu metodele de calcul și cerințele prevăzute în anexa nr. 1 pentru carburanți, alții decât biocarburanți, respectiv conform art. 12 alin. (11) din prezenta ordonanță de urgență pentru biocarburanți. Datele se raportează utilizând modelul prevăzut în anexa nr. 4 la prezenta ordonanță de urgență.(7) Furnizorii care se încadrează în categoria întreprinderilor mici și mijlocii (IMM) în înțelesul Legii nr. 346/2004 privind stimularea înființării și dezvoltării întreprinderilor mici și mijlocii, cu modificările și completările ulterioare, aplică metoda simplificată de calcul și raportare prevăzută în anexa nr. 1 la prezenta ordonanță de urgență.(8) În vederea aplicării acestei metode simplificate, IMM-urile furnizează autorității competente o declarație pe proprie răspundere privind respectarea criteriilor de încadrare din Legea nr. 346/2004 privind stimularea înființării și dezvoltării întreprinderilor mici și mijlocii, cu modificările și completările ulterioare.(9) Începând cu 2019, furnizorii raportează în perioada 15 ianuarie-1 martie a fiecărui an calendaristic autorității competente etapele și volumele de producție pentru biocarburanții produși din materiile prime încadrate în categoriile din partea A din anexa nr. 9 la prezenta ordonanță de urgență, precum și emisiile de gaze cu efect de seră pe durata ciclului de viață și pe unitate de energie, inclusiv valorile medii provizorii ale emisiilor estimate generate de biocarburanți în legătură cu schimbarea indirectă a utilizării terenurilor.(10) La solicitarea autorității competente, furnizorii supun spre verificare rapoartele prevăzute la alin. (5)-(7). Furnizorii au obligația de a asigura corectitudinea informațiilor ce fac obiectul rapoartelor prevăzute în prezenta ordonanță de urgență.(11) În termen de 60 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență, autoritatea competentă împreună cu autoritățile publice care au competențe în domenii relevante în contextul aplicării prezentei ordonanțe de urgență au obligația să încheie un protocol având drept scop reglementarea datelor care trebuie transmise către autoritatea competentă și termenul de transmitere a acestora, în vederea efectuării raportărilor către Comisia Europeană.


  Articolul 9
  (1) Până la data de 31 decembrie 2020, furnizorii au obligația să reducă emisiile de gaze cu efect de seră generate pe durata ciclului de viață pe unitatea de energie a carburantului și energia furnizată cu până la 10%, dar nu mai puțin de 6%, în raport cu emisiile de gaze cu efect de seră generate pe durata ciclului de viață pe unitatea de energie de carburanții fosili în 2010, având ca referință standardul pentru carburanți aferent acelei perioade.(2) Contribuția maximă a biocarburanților produși din culturi de cereale și alte plante bogate în amidon, din culturi de plante zaharoase și oleaginoase și din culturi principale cultivate pe terenuri agricole în scopuri energetice, în vederea îndeplinirii obiectivului prevăzut la alin. (1), este de 7% din consumul final de energie în transporturi în 2020.(3) Furnizorii au obligația să compare reducerile pe care leau obținut în emisiile de gaze cu efect de seră generate pe durata ciclului de viață de carburanți și de electricitate cu standardul de carburant cuprins în anexa nr. 5 la prezenta ordonanță de urgență.(4) Un grup de furnizori poate decide să respecte împreună obligațiile privind reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră prevăzute la alin. (1) din prezenta ordonanță de urgență, situație în care sunt considerați furnizor unic.(5) Un grup de furnizori care optează pentru încadrarea prevăzută la alin. (4) notifică individual autoritatea competentă cu minimum 60 de zile înainte de a transmite raportul prevăzut la art. 8 alin. (5) din prezenta ordonanță de urgență.(6) Pentru realizarea obiectivului de reducere a emisiilor de gaze cu efect de seră prevăzut la alin. (1), furnizorii de carburanți comercializează către consumatorul final, începând cu data de 1 ianuarie 2019, benzină cu un conținut de minimum 8% în volum biocarburanți, precum și motorină cu un conținut de minimum 6,5% în volum biocarburanți.(7) Prin excepție de la prevederile alin. (6) se admite comercializarea unor cantități de benzină și motorină fără componentă de biocarburant destinată a fi utilizată numai pentru alimentarea autovehiculelor la ieșirea de pe banda de montaj.


  Articolul 10

  Criteriile de durabilitate pentru biocarburanți prevăzute la art. 11, precum și verificarea îndeplinirii criteriilor de durabilitate pentru biocarburanți prevăzută la art. 12 se aplică atât biocarburanților, cât și biolichidelor.


  Articolul 11
  (1) Se admit introducerea pe piață și comercializarea exclusiv a biocarburanților care sunt produși din materii prime care îndeplinesc criteriile de durabilitate prevăzute la alin. (4)-(10), indiferent dacă materia primă provine de pe teritoriul Uniunii Europene sau din afara acestuia.(2) Energia produsă din biocarburanții care respectă prevederile alin. (1) este luată în calcul pentru următoarele scopuri:
  a) măsurarea respectării cerințelor în ceea ce privește obiectivele naționale stabilite în prezenta ordonanță de urgență, precum și cele stabilite în Legea nr. 220/2008, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
  b) măsurarea respectării obligațiilor referitoare la energia regenerabilă stabilite în prezenta ordonanță de urgență, precum și cele stabilite în Legea nr. 220/2008, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
  c) eligibilitatea privind sprijinul financiar pentru consumul de biolichide stabilit în Legea nr. 220/2008, republicată, cu modificările și completările ulterioare.
  (3) Pot fi introduși pe piață și comercializați biocarburanți produși din deșeuri și reziduuri, altele decât reziduurile din agricultură, acvacultură, pescuit și silvicultură, care îndeplinesc numai criteriile de durabilitate prevăzute la alin. (4) și (5) din prezentul articol.(4) Reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră care rezultă din utilizarea biocarburanților, în comparație cu emisiile de gaze cu efect de seră datorate utilizării combustibililor fosili, este de minimum 60% în cazul biocarburanților produși în instalații care au fost puse în funcțiune ulterior datei de 5 octombrie 2015. O instalație este considerată a fi în funcțiune atunci când a avut loc producția fizică de biocarburanți.(5) Biocarburanții produși în instalații care erau operaționale la 5 octombrie 2015 sau anterior acestei date trebuie să atingă o reducere a emisiilor de gaze cu efect de seră de cel puțin 50%.(6) Reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră care rezultă din utilizarea biocarburanților se calculează în conformitate cu art. 12 alin. (11).(7) Biocarburanții nu pot fi produși din materii prime care provin de pe terenurile bogate în biodiversitate, respectiv terenurile care, începând cu data de 1 ianuarie 2008, dețineau unul dintre următoarele statute, indiferent dacă aceste situații mai sunt valabile:
  a) păduri încadrate în grupa I funcțională - păduri cu funcții speciale de protecție, conform Legii nr. 46/2008 - Codul silvic, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
  b) zone desemnate de lege sau de autoritatea pentru protecția mediului în scopul protecției naturii ori pentru protecția unor ecosisteme sau specii rare amenințate ori pe cale de dispariție, recunoscute prin acorduri internaționale sau incluse în listele întocmite de organizațiile interguvernamentale ori de Uniunea Internațională pentru Conservarea Naturii și a Resurselor Naturale, exceptând cazul în care se furnizează dovezi conform cărora producția de materie primă respectivă nu a adus atingere scopurilor de protecție a naturii;
  c) pășuni bogate în diversitate, precum pășunile care ar continua să fie pășuni în lipsa intervenției omului și care mențin structura, caracteristicile ecologice și procesele speciilor naturale, sau pășunile bogate în diversitate, care nu sunt naturale și care ar înceta să fie pășuni în lipsa intervenției omului și care conțin o mare diversitate de specii și sunt nedegradate, dacă nu se furnizează dovezi că recoltarea materiilor prime este necesară pentru menținerea statutului de pășune.
  (8) Biocarburanții care sunt luați în considerare în scopul reducerii emisiilor de gaze cu efect de seră nu se obțin din materii prime ce provin de pe terenuri cu stocuri mari de carbon, adică de pe terenuri care dețineau unul dintre următoarele statute în ianuarie 2008 și care nu mai dețin acest statut:
  a) zone umede, respectiv terenuri acoperite sau saturate cu apă în mod permanent sau pe o perioadă semnificativă din an;
  b) suprafețe dens împădurite, respectiv terenuri cu suprafața de minimum un hectar, cu arbori mai înalți de cinci metri și cu consistență de peste 0,3 sau arbori care pot atinge aceste praguri in situ;
  c) terenuri mai mari de un hectar, cu arbori mai înalți de cinci metri la maturitate și o consistență cuprinsă între 0,1 și 0,3 sau arbori care pot atinge aceste praguri in situ, cu excepția cazului în care sunt furnizate dovezi că stocurile de carbon din zona respectivă, înainte și după transformare, au un astfel de nivel încât, în momentul aplicării metodologiei prevăzute în partea C din anexa nr. 6 la prezenta ordonanță de urgență, ar fi îndeplinite condițiile de la alin. (4) și (5).
  (9) Biocarburanții nu pot fi produși din materii prime care provin din terenuri care la data de 1 ianuarie 2008 erau turbării, cu excepția cazului în care sunt furnizate dovezi potrivit cărora cultivarea și recoltarea materiei prime respective nu implică drenajul unui sol care nu fusese drenat anterior.(10) Materiile prime agricole cultivate și utilizate pentru producția biocarburanților luați în considerare în scopurile prevăzute la alin. (2) se obțin în conformitate cu cerințele minime pentru bunele condiții agricole și ecologice menționate în Regulamentul (UE) nr. 1.307/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 17 decembrie 2013 de stabilire a unor norme privind plățile directe acordate fermierilor prin scheme de sprijin în cadrul politicii agricole comune și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 637/2008 al Consiliului și a Regulamentului (CE) nr. 73/2009.(11) Comercializarea biocarburanților obținuți cu respectarea prevederilor alin. (3)-(10) nu poate fi interzisă din motive legate de criteriile de durabilitate. Acești biocarburanți trebuie luați în considerare pentru scopurile prevăzute la alin. (2).


  Articolul 12
  (1) Furnizorii care introduc pe piață biocarburanți trebuie să demonstreze faptul că aceștia îndeplinesc criteriile de durabilitate prevăzute la art. 11 alin. (4)-(10). În acest sens, furnizorii trebuie să utilizeze un sistem de echilibrare a masei care:
  a) permite ca loturile de materii prime sau biocarburanți cu caracteristici de durabilitate diferite să fie amestecate;
  b) prevede ca informațiile cu privire la caracteristicile de durabilitate și proporția loturilor utilizate în amestecul prevăzut să rămână valabile pentru amestec;
  c) prevede ca suma tuturor loturilor retrase din amestec să fie descrisă ca având aceleași caracteristici de durabilitate, în aceleași proporții ca suma tuturor loturilor adăugate la amestec.
  (2) Furnizorii care introduc pe piață biocarburanți sunt obligați să transmită autorității competente rapoarte anuale care conțin informații sigure și fiabile privind respectarea criteriilor de durabilitate prevăzute la art. 11 alin. (4)-(10), care au la bază rezultatele auditului prevăzut la alin. (5) din prezentul articol, precum și informații specificate în Decizia Comisiei Europene nr. 13/2011 privind anumite tipuri de informații despre biocarburanți și biolichide.(3) Confirmarea respectării criteriilor de durabilitate și calculul emisiilor de gaze cu efect de seră provenite din producția și utilizarea biocarburanților, în fiecare etapă relevantă din ciclul de viață al biocarburantului înregistrată pe teritoriul României, sunt înscrise în buletinul de trasabilitate pentru ciclul de viață, care trebuie să însoțească biocarburantul, indiferent de proporția utilizată din acesta, până la comercializarea lui către consumatorul final inclusiv.(4) Forma buletinului de trasabilitate pentru ciclul de viață și metodologia de aplicare a acestuia sunt parte din sistemul național de certificare a respectării criteriilor de durabilitate care se aprobă prin ordin al conducătorului autorității competente în termen de 90 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență.(5) Furnizorii care comercializează biocarburanți au obligația de a solicita unui organism de verificare de terță parte, acreditat de un organism de acreditare în sensul Regulamentului (CE) nr. 765/2008, pentru activitățile definite în normele metodologice prevăzute la alin. (6), realizarea anuală a unui audit independent care să verifice dacă sistemele utilizate de operatorii economici sunt precise, fiabile și protejate împotriva fraudei, precum și, unde este cazul, informații adecvate și relevante privind respectarea criteriilor de durabilitate, măsurile luate pentru protecția solului, a apei și a aerului, reabilitarea terenurilor degradate, evitarea consumului excesiv de apă în regiuni unde resursele de apă sunt reduse. Auditul evaluează frecvența și metodologia prelevării de probe și caracterul solid al datelor și, dacă este cazul, certificatele și, respectiv, dovezile de sustenabilitate emise de către schemele voluntare recunoscute de către Comisia Europeană, pentru biocarburanții comercializați pe teritoriul României, indiferent de etapa ciclului de viață în care se află. Începând cu 2019, raportul de audit pentru anul precedent trebuie transmis autorității competente până la data de 1 martie a fiecărui an calendaristic. Obligația se aplică indiferent dacă biocarburanții sunt produși pe teritoriul Uniunii Europene sau provin din activități de import din state terțe.(6) Normele metodologice ale activităților prestate de organismele de verificare de terță parte se aprobă prin ordin al conducătorului autorității competente în termen de 90 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență. Lista organismelor de verificare de terță parte se publică pe pagina de internet a autorității competente și se actualizează ori de câte ori este cazul.(7) Autoritatea competentă transmite Comisiei Europene anual, în formă agregată, informațiile din rapoartele anuale ale furnizorilor. Primul raport se transmite în anul 2019.(8) În cazul în care un furnizor introduce pe piață biocarburanți proveniți din țări terțe cu care Uniunea Europeană a încheiat acorduri bilaterale sau multilaterale care cuprind dispoziții privind criteriile de durabilitate ori pentru care Comisia Europeană a decis că sistemele voluntare aplicate în aceste țări stabilesc standarde de producție a produselor din biomasă cu respectarea criteriilor de durabilitate, nu se solicită alte dovezi de respectare a criteriilor de durabilitate.(9) Autoritatea competentă poate solicita Comisiei Europene să examineze o sursă de biocarburant privitor la criteriile de durabilitate.(10) Cerințele de evaluare și selectare a organismelor de verificare de terță parte se aprobă prin ordin al conducătorului autorității competente în termen de 90 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență.(11) În sensul art. 8, art. 9, art. 11 alin. (4)-(6), art. 12 alin. (7), emisiile de gaze cu efect de seră generate de biocarburanți de-a lungul ciclului de viață se calculează după cum urmează:
  a) pentru biocarburanți, acolo unde este stabilită în partea A sau partea B din anexa nr. 6, o valoare implicită pentru reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră pentru filiera de producție a biocarburanților și acolo unde valoarea e_l pentru acești biocarburanți, calculată în conformitate cu pct. 7 din partea C din anexa nr. 6, este egală sau mai mică decât zero, prin utilizarea acestei valori implicite;
  b) prin utilizarea valorii efective, calculate în conformitate cu metodologia stabilită în partea C din anexa nr. 6; sau
  c) prin utilizarea unei valori calculate ca fiind suma factorilor formulei menționate la pct. 1 din partea C din anexa nr. 6, caz în care valorile implicite detaliate în partea D sau partea E din anexa nr. 6 pot fi folosite pentru unii factori, iar valorile efective, calculate în conformitate cu metodologia stabilită în partea C din anexa nr. 6, pentru toți ceilalți factori.
  (12) Pentru biocarburanții a căror materie primă nu intră sub incidența alin. (9) lit. (b) sau (c) se utilizează valorile efective calculate pentru cultivarea materiei prime.


  Articolul 13
  (1) Constituie contravenție, dacă nu a fost săvârșită în astfel de condiții încât să fie considerată, potrivit legii, infracțiune, nerespectarea de către operatorii economici a prevederilor privind:
  a) specificațiile pentru benzină prevăzute la art. 3 alin. (1) și (2) și pentru motorină prevăzute la art. 5 alin. (1) și (2);
  b) condițiile de afișare a informațiilor relevante privind standardele, elementele de conținut și compatibilitatea produsului, respectiv benzinei și motorinei, astfel cum sunt menționate la art. 3 alin. (6) și (7) și la art. 5 alin. (4) și (5);
  c) termenele de transmitere a raportărilor de către furnizori către autoritatea competentă, prevăzute la art. 7 alin. (5), art. 8 alin. (5) și (9) și art. 12 alin. (5);
  d) obligativitatea respectării cerințelor privind procentul de reducere a gazelor cu efect de seră, prevăzute la art. 9 alin. (1);
  e) cerințele privind criteriile de durabilitate, prevăzute la art. 11 alin. (4)-(9);
  f) cerințele de verificare a organismelor de verificare de terță parte, conform prevederilor art. 7 alin. (4) și art. 12 alin. (5).
  (2) Contravențiile prevăzute la alin. (1) se sancționează astfel:
  a) faptele prevăzute la lit. a) și d), cu amendă între 70.000 și 100.000 lei;
  b) faptele prevăzute la lit. c) și e), cu amendă între 50.000 și 70.000 lei;
  c) faptele prevăzute la lit. b), cu amendă între 30.000 și 50.000 lei;
  d) faptele prevăzute la lit. f), cu amendă între 20.000 și 40.000 lei.
  (3) Depășirea cu mai mult de 3 luni a termenelor prevăzute la art. 7 alin. (5), art. 8 alin. (5) și (9) și art. 12 alin. (5) constituie contravenție, dacă nu a fost săvârșită în astfel de condiții încât să fie considerată, potrivit legii, infracțiune, și se sancționează cu amendă între 50.000 și 70.000 lei.(4) Constituie contravenție, dacă nu a fost săvârșită în astfel de condiții încât să fie considerată, potrivit legii, infracțiune, și se sancționează cu amendă între 50.000 și 80.000 lei săvârșirea de către operatorii economici, după constatare, a unei noi contravenții având ca obiect nerespectarea prevederilor art. 8 alin. (5) și art. 12 alin. (5).(5) Contravenientul poate achita, în termen de cel mult 15 zile de la data înmânării sau comunicării procesului-verbal, jumătate din minimul amenzii prevăzute de actul normativ, agentul constatator făcând mențiune despre această posibilitate în procesul-verbal.(6) Contravențiilor prevăzute la alin. (1)-(3) le sunt aplicabile dispozițiile Ordonanței Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările și completările ulterioare.(7) Constatarea contravențiilor și aplicarea sancțiunilor prevăzute la alin. (1) lit. c)-f) se realizează de către reprezentanții împuterniciți din cadrul autorității competente. Constatarea contravențiilor și aplicarea sancțiunilor prevăzute la alin. (1) lit. a) și b) se realizează de către reprezentanții împuterniciți ai Autorității Naționale pentru Protecția Consumatorilor, care informează autoritatea competentă cu privire la măsurile dispuse, în termen de 30 de zile de la constatarea contravențiilor.(8) La solicitarea autorității competente, comisarii Autorității Naționale pentru Protecția Consumatorilor însoțesc organismele recunoscute de autoritatea competentă să preleveze probe de benzină și motorină în cadrul sistemului de monitorizare a calității carburanților.(9) Reprezentanții împuterniciți ai Autorității Naționale pentru Protecția Consumatorilor pot preleva probe și fără a însoți personalul din cadrul organismelor recunoscute de către autoritatea competentă.


  Titlul II Modificarea și completarea Legii nr. 220/2008 pentru stabilirea sistemului de promovare a producerii energiei din surse regenerabile de energie

  Articolul 14

  Legea nr. 220/2008 pentru stabilirea sistemului de promovare a producerii energiei din surse regenerabile de energie, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 577 din 13 august 2010, cu modificările și completările ulterioare, se modifică și se completează după cum urmează:1. La articolul 5, alineatul (6) se modifică și va avea următorul cuprins:(6) Ponderea energiei din surse regenerabile utilizate în toate formele de transporturi în anul 2020 se stabilește astfel:
  a) pentru calculul numitorului, și anume cantitatea totală de energie consumată pentru transport potrivit alin. (5), se iau în considerare numai benzina, motorina, biocarburanții consumați în transportul rutier și feroviar și energia electrică, inclusiv energia electrică utilizată la producerea de combustibili lichizi și gazoși de origine nebiologică produși din surse regenerabile și utilizați în transporturi;
  b) pentru calculul numărătorului, și anume cantitatea de energie din surse regenerabile consumată pentru transport potrivit alin. (5), se iau în considerare toate tipurile de energie din surse regenerabile consumate în toate formele de transport. Această literă nu aduce atingere art. 9 alin. (2) și art. 11 alin. (2) conform prevederilor din legislația națională de transpunere a Directivei 2009/30/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 23 aprilie 2009 de modificare a Directivei 98/70/CE în ceea ce privește specificațiile pentru benzine și motorine, de introducere a unui mecanism de monitorizare și reducere a emisiilor de gaze cu efect de seră și de modificare a Directivei 1999/32/CE a Consiliului în ceea ce privește specificațiile pentru carburanții folosiți de navele de navigație interioară și de abrogare a Directivei 93/12/CEE;
  c) pentru calcularea contribuției energiei electrice produse din surse regenerabile și consumate de toate tipurile de vehicule electrice și pentru producerea de combustibili lichizi și gazoși, destinați transporturilor, de origine nebiologică, produși din surse regenerabile în sensul lit. a) și b), se utilizează ponderea de energie electrică din surse regenerabile în cadrul Uniunii Europene, măsurată cu 2 ani înainte de anul în cauză. În plus, pentru calcularea cantității de energie electrică din surse regenerabile consumate de transportul feroviar electrificat, acest consum este considerat ca fiind de 2,5 ori mai mare decât conținutul energetic al energiei electrice provenite din surse regenerabile consumate. Pentru calculul cantității de energie electrică din surse regenerabile consumate de autovehiculele electrice prevăzute la lit. b), acest consum este considerat ca fiind de 5 ori mai mare decât conținutul energetic al energiei electrice provenite din surse regenerabile consumate;
  d) pentru luarea în calcul a biocarburanților în numărător, ponderea energiei generate de biocarburanții produși pe bază de culturi de cereale și de alte culturi bogate în amidon, de culturi de plante zaharoase și oleaginoase, precum și de culturi principale cultivate pe terenuri agricole în primul rând în scopuri energetice respectă valoarea-limită prevăzută la art. 9 alin. (2) conform prevederilor din legislația națională de transpunere a Directivei 2009/30;
  e) biocombustibilii produși din materiile prime enumerate în anexa nr. 10 din legislația națională care transpune Directiva 2009/30 nu sunt luați în calcul în privința limitei stabilite la lit. d). Cota-parte de energie provenită din biocombustibili produși din culturi cultivate drept culturi principale în primul rând în scopuri energetice, cultivate pe terenuri agricole, altele decât culturile de cereale și de alte plante bogate în amidon, culturi de plante zaharoase și de plante oleaginoase, nu este luată în calcul în privința limitei stabilite lit. d), cu verificarea respectării criteriilor de durabilitate stabilite la art. 11 alin. (3)-(10) din legislația națională care transpune Directiva 2009/30/CE a fost efectuată în conformitate cu art. 12 din legislația națională care transpune Directiva 2009/30 și cu condiția ca terenurile pe care au fost cultivate aceste culturi să facă parte din categoria de la anexa nr. 6 partea C pct. 8 din legislația națională care transpune Directiva 2009/30/CE, iar bonusul «e_B» stabilit la anexa nr. 6 partea C pct. 7 din legislația națională care transpune Directiva 2009/30/CE a fost inclus la calcularea emisiilor de gaze cu efect de seră pentru a asigura respectarea art. 11 alin. (4)-(6) din legislația națională care transpune Directiva 2009/30CE;
  f) ministerul de resort urmărește îndeplinirea obiectivului referitor la atingerea unui nivel minim al consumului de biocarburanți produși din materii prime, precum și de alți combustibili enumerați în anexa nr. 10 partea A din legislația națională care transpune Directiva 2009/30/CE. Nivelul minim este de 0,1 puncte procentuale de conținut energetic din ponderea de energie din surse regenerabile utilizată în toate formele de transport în 2020, menționată la alin. (5), care să se realizeze cu biocarburanți produși din materii prime și cu alți combustibili enumerați în anexa nr. 10 partea A din legislația națională care transpune Directiva 2009/30/CE în conformitate cu disponibilitatea limitată pe piață a acestor biocarburanți la prețuri eficiente din punctul de vedere al costurilor;
  g) biocarburanții produși din materii prime care nu sunt enumerate în anexa nr. 10 din legislația națională care transpune Directiva 2009/30/CE și care au fost stabilite ca fiind deșeuri, reziduuri, material celulozic de origine nealimentară și material lignocelulozic în virtutea prevederilor Legii nr. 211/2011 privind regimul deșeurilor, republicată, cu modificările și completările ulterioare, și care sunt utilizate în instalațiile existente înainte de data de 15 septembrie 2015 sunt luați în calcul în scopul atingerii obiectivului național;
  h) biocarburanții produși din materiile prime enumerate în anexa nr. 10 din legislația națională care transpune Directiva 2009/30/CE se consideră a fi egali cu de două ori conținutul lor energetic în scopul respectării obiectivului stabilit la alin. (5).
  2. La articolul 15, alineatul (2) se modifică și va avea următorul cuprins:(2) Informațiile transmise Comisiei Europene includ cantitatea și prețul energiei respective.3. La articolul 15, după alineatul (4) se introduce un nou alineat, alineatul (5), cu următorul cuprins:(5) Ministerul de resort poate conveni și stabili dispoziții cu privire la transferul statistic al unei cantități specificate de energie din surse regenerabile din România către un alt stat membru și/sau în sens invers, fără să afecteze îndeplinirea obiectivului național al statului membru care efectuează transferul.
  Cantitatea transferată:
  a) se scade din cantitatea de energie din surse regenerabile care este luată în considerare pentru măsurarea respectării de către statul membru care efectuează transferul a cerințelor de la art. 3 alin. (2)-(11), art. 4 alin. (2) și art. 5 alin. (5) și (6); și
  b) se adaugă la cantitatea de energie din surse regenerabile care este luată în considerare pentru măsurarea respectării de către statul membru care acceptă transferul a cerințelor de la art. 3 alin. (2)-(11), art. 4 alin. (2) și art. 5 alin. (5) și (6).
  4. La articolul 20 alineatul (5), după litera n) se introduce o nouă literă, litera o), cu următorul cuprins:
  o) cantitățile de biocarburanți și biolichide în unități energetice, corespunzătoare fiecărui grup de materii prime enumerat în anexa nr. 9 partea A din legislația națională care transpune Directiva 2009/30/CE, de care se ține seama în scopul realizării obiectivelor prevăzute art. 3 alin. (2)-(11), art. 4 alin. (2) și la art. 5 alin. (5) și (6).
  5. La articolul 20 alineatul (5), litera i) se modifică și va avea următorul cuprins:
  i) dezvoltarea și utilizarea în comun a biocarburanților produși din materiile prime enumerate în anexa nr. 10 din legislația națională care transpune Directiva 2009/30/CE, inclusiv evaluarea resurselor, accentul fiind pus pe aspectele de durabilitate referitoare la efectul înlocuirii produselor alimentare și furajelor pentru producția biocarburanților, ținând seama în mod adecvat de principiile ierarhiei deșeurilor stabilite prin Legea nr. 211/2011 privind regimul deșeurilor, republicată, cu modificările și completările ulterioare, principiul utilizării în cascadă a biomasei, ținând cont de circumstanțele economice și tehnologice de la nivel regional și local, menținerea stocului necesar de carbon în sol și calitatea solului și a ecosistemelor;
  6. La articolul 20, după alineatul (6) se introduce un nou alineat, alineatul (7), cu următorul cuprins:(7) La estimarea reducerii nete a emisiilor de gaze cu efect de seră datorate utilizării biocarburanților se utilizează valorile tipice indicate în anexa nr. 6 partea A și partea B din legislația națională care transpune Directiva 2009/30/CE, în scopul rapoartelor menționate la art. 20 alin. (4) și (5).7. Mențiunea privind transpunerea normelor comunitare din Legea nr. 139/2010 privind modificarea Legii nr. 220/2008 pentru stabilirea sistemului de promovare a energiei din surse regenerabile de energie se modifică și se completează după cum urmează:
  Prezenta lege transpune art. 1, art. 2 lit. b)-l), art. 3, art. 4, art. 5 alin. (1) și alin. (3), art. 6-10, art. 12, art. 15, art. 16 alin. (2)-(6) și art. 22 din Directiva 2009/28/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 23 aprilie 2009 privind promovarea utilizării energiei din surse regenerabile, de modificare și ulterior de abrogare a Directivelor 2001/77/CE și 2003/30/CE, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 140 din 5 iunie 2009. Celelalte prevederi ale directivei menționate care nu sunt transpuse prin prezenta lege se vor transpune prin hotărâri ale Guvernului subsecvente.
  Prezenta lege transpune art. 2 alin. (2) lit. b), alin. (4) și alin. (9) din Directiva (UE) 2015/1.513 a Parlamentului European și a Consiliului din 9 septembrie 2015 de modificare a Directivei 98/70/CE privind calitatea benzinei și a motorinei și de modificare a Directivei 2009/28/CE privind promovarea utilizării energiei din surse regenerabile, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 239 din 15 septembrie 2015.


  Articolul 15

  Dispozițiile art. 13 intră în vigoare la 10 zile de la data publicării prezentei ordonanțe de urgență în Monitorul Oficial al României, Partea I.


  Articolul 16

  Anexele nr. 1-10 fac parte integrantă din prezenta ordonanță de urgență.


  Articolul 17

  La data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență se abrogă următoarele acte normative:
  a) Hotărârea Guvernului nr. 928/2012 privind stabilirea condițiilor de introducere pe piață a benzinei și motorinei și de introducere a unui mecanism de monitorizare și reducere a emisiilor de gaze cu efect de seră, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 679 din 1 octombrie 2012, cu modificările și completările ulterioare;
  b) Hotărârea Guvernului nr. 935/2011 privind promovarea utilizării biocarburanților și a biolichidelor, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 716 din 11 octombrie 2011, cu modificările și completările ulterioare.

  Prezenta ordonanță de urgență transpune:– prevederile Directivei 98/70/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 13 octombrie 1998 privind calitatea benzinei și a motorinei și de modificare a Directivei 93/12/CEE a Consiliului, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 350 din 28 decembrie 1998;– prevederile Directivei 2000/71/CE a Comisiei din 7 noiembrie 2000 de adaptare la progresul tehnic a metodelor de măsurare prevăzute în anexele I, II, III și IV la Directiva 98/70/CE a Parlamentului European și a Consiliului în conformitate cu articolul 10 al acesteia, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 287 din 14 noiembrie 2000;– prevederile Directivei 2003/17/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 3 martie 2003 de modificare a Directivei 98/70/CE privind calitatea benzinelor și a motorinelor, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 76 din 22 martie 2003;– prevederile art. 2 lit. m)-o), art. 17, 18, 19 și 20 din Directiva 2009/28/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 23 aprilie 2009 privind promovarea utilizării energiei din surse regenerabile, de modificare și ulterior de abrogare a Directivelor 2001/77/CE și 2003/30/CE, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 140 din 5 iunie 2009, p. 16;– prevederile Directivei 2009/30/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 23 aprilie 2009 de modificare a Directivei 98/70/CE în ceea ce privește specificațiile pentru benzine și motorine, de introducere a unui mecanism de monitorizare și reducere a emisiilor de gaze cu efect de seră și de modificare a Directivei 1999/32/CE a Consiliului în ceea ce privește specificațiile pentru carburanții folosiți de navele de navigație interioară și de abrogare a Directivei 93/12/CEE, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 140 din 5 iunie 2009, p. 88;– prevederile Directivei 2011/63/UE a Comisiei din 1 iunie 2011 de modificare, în scopul adaptării la progresul tehnic, a Directivei 98/70/CE a Parlamentului European și a Consiliului privind calitatea benzinei și a motorinei, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 147 din 2 iunie 2011;– prevederile Directivei 2014/77/UE a Comisiei din 10 iunie de modificare a anexelor I și II la Directiva 98/70/CE a Parlamentului European și a Consiliului privind calitatea benzinei și a motorinei, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 170 din 11 iunie 2014;– prevederile art. 1, art. 2 alin. (1), alin. (2) lit. a) și d), alin. (5) și alin. (6) lit. e) din Directiva (UE) 2015/1.513 a Parlamentului European și a Consiliului din 9 septembrie 2015 de modificare a Directivei 98/70/CE privind calitatea benzinei și a motorinei și de modificare a Directivei 2009/28/CE privind promovarea utilizării energiei din surse regenerabile, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 239 din 15 septembrie 2015;– prevederile Directivei (UE) 2015/652 a Consiliului din 20 aprilie 2015 de stabilire a metodelor de calcul și a cerințelor de raportare în temeiul Directivei 98/70/CE a Parlamentului European și a Consiliului privind calitatea benzinei și a motorinei, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 107 din 25 aprilie 2015.
  PRIM-MINISTRU
  VASILICA-VIORICA DĂNCILĂ
  Contrasemnează:
  Ministrul energiei,
  Anton Anton
  Viceprim-ministru, ministrul dezvoltării regionale și administrației publice,
  Paul Stănescu
  Viceprim-ministru, ministrul mediului,
  Grațiela Leocadia Gavrilescu
  p. Ministrul agriculturii și dezvoltării rurale,
  Dumitru Daniel Botănoiu,
  secretar de stat
  Ministrul transporturilor,
  Lucian Șova
  Ministrul economiei,
  Dănuț Andrușcă
  Ministrul apelor și pădurilor,
  Ioan Deneș
  Ministrul afacerilor externe,
  Teodor-Viorel Meleșcanu
  p. Ministrul delegat pentru afaceri europene,
  Cristian-Gabriel Winzer,
  secretar de stat
  Ministrul finanțelor publice,
  Eugen Orlando Teodorovici

  București, 13 septembrie 2018.
  Nr. 80.

  Anexa nr. 1

  METODA DE CALCUL ȘI DE RAPORTARE
  de către furnizori a intensității gazelor cu efect de seră generate
  pe durata ciclului de viață de carburanții și energia furnizate


  PARTEA 1

  Calculul intensității gazelor cu efect de seră generate
  de carburanții și energia furnizate de un furnizor

  Intensitatea gazelor cu efect de seră generate de carburanți și energie se exprimă în grame de echivalent de dioxid de carbon pe MJ de carburant (gCO_2eq/MJ).1. Gazele cu efect de seră luate în considerare în scopul calculării intensității gazelor cu efect de seră generate de carburanți sunt dioxidul de carbon (CO_2), protoxidul de azot (N_2O) și metanul (CH_4). În vederea calculării echivalenței în CO_2, emisiile gazelor se evaluează în emisii de echivalent de CO_2 după cum urmează:
  CO_2: 1; CH_4: 25; N_2O: 298
  2. Emisiile rezultate din producția de mașini și echipamente utilizate în extracția, producția, rafinarea și consumul de combustibili fosili nu se iau în considerare în calculul emisiilor de gaze cu efect de seră.3. Intensitatea gazelor cu efect de seră generate de un furnizor pe durata ciclului de viață al emisiilor de gaze cu efect de seră generate de toți carburanții furnizați și de toată energia furnizată se calculează în conformitate cu formula de mai jos:
  Intensitatea gazelor cu efect de seră generate de un furnizor
  unde:
  (a) „#“ reprezintă identificarea furnizorului, identificarea entității obligate la plata accizei, definită în art. 2 alin. (1) lit. n) din prezenta ordonanță de urgență, coroborat cu prevederile art. 356 și art. 335-438 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare;
  (b) „x“ reprezintă tipurile de carburant și de energie care intră sub incidența prezentei ordonanțe de urgență, respectiv a prevederilor art. 2 alin. (1) lit. c), d), i), q) și r), ale art. 355 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, precum și a Nomenclatorului codurilor de produse accizabile armonizate, forma actualizată;
  (c) „MJ_x“ reprezintă cantitatea totală de energie furnizată și transformată din volumele de carburant „x“ comunicate, exprimată în megajouli. Calculul se face după cum urmează:(i) Cantitatea din fiecare carburant pe tip de carburant
  Aceasta este obținută din datele raportate în conformitate cu tabelul 1, preluat parțial din Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2018/503 al Comisiei din 7 martie 2018 de modificare a Regulamentului (CE) nr. 684/2009 de implementare a Directivei 2008/118/CE a Consiliului în ceea ce privește procedurile informatizate pentru deplasarea produselor accizabile în regim suspensiv de accize, anexa I, punctul 17:
  Tabelul 1^1

  A^(a)

  B^(b)

  C^(c)

  D^(d)

  E^(e)

  F^(f)

  G^(g)

  17

  Corp e-AD

  R

  Trebuie utilizat un grup de date separat pentru fiecare produs care face parte din lot.

  999x

  d

  Cantitatea

  R

  Specificați cantitatea (exprimată în unitatea de măsură asociată codului produsului - a se vedea listele de coduri 11 și 12 din anexa II la Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2018/503 al Comisiei din 7 martie 2018 de modificare a Regulamentului (CE) nr. 684/2009 de implementare a Directivei 2008/118/CE a Consiliului în ceea ce privește procedurile informatizate pentru deplasarea produselor accizabile în regim suspensiv de accize, prezentate în tabelul 2)
  În cazul unei deplasări spre un destinatar înregistrat menționat la art. 19 alin. (3) din Directiva 2008/118/CE, cantitatea nu trebuie să o depășească pe cea pe care destinatarul este autorizat să o primească.
  În cazul unei deplasări spre o organizație scutită menționată la art. 12 din Directiva 2008/118/CE, cantitatea nu trebuie să o depășească pe cea înregistrată în certificatul de scutire de accize.
  Valoarea acestui element de date trebuie să fie mai mare ca zero.

  n..15,3

  f

  Greutatea netă

  R

  Specificați greutatea produselor accizabile fără ambalaj (pentru alcool și băuturi alcoolice, produse energetice și pentru toate produsele din tutun, cu excepția țigărilor).
  Valoarea acestui element de date trebuie să fie mai mare ca zero.
  Greutatea netă trebuie să fie mai mare sau egală cu greutatea netă.

  n..15,2

  o

  Densitate

  C

  «R» dacă se aplică produselor accizabile respective

  Specificați densitatea la 15°C, dacă este aplicabilă în conformitate cu lista de coduri 11 din anexa II la Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2018/503 al Comisiei din 7 martie 2018 de modificare a Regulamentului (CE) nr. 684/2009 de implementare a Directivei 2008/118/CE a Consiliului în ceea ce privește procedurile informatizate pentru deplasarea produselor accizabile în regim suspensiv de accize.
  Valoarea acestui element de date trebuie să fie mai mare ca zero.

  n..5,2

  ^1 Datele cuprinse în tabelul 1 fac parte din structura mesajului aferent documentului administrativ electronic introdus de către un expeditor de produse accizabile în regim suspensiv de la plata accizelor în aplicația informatica EMCS. Acest tabel reprezentând doar o parte din structura mesajului din documentul administrativ electronic prevăzut în Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2018/503 al Comisiei din 7 martie 2018 de modificare a Regulamentului (CE) nr. 684/2009 de implementare a Directivei 2008/118/CE a Consiliului în ceea ce privește procedurile informatizate pentru deplasarea produselor accizabile în regim suspensiv de accize.
  Glosar:
  (a) coloana A conține codul numeric (numărul) atribuit fiecărui grup și subgrup de date; fiecare subgrup preia numărul secvențial al (sub)grupului de date din care face parte (de exemplu: dacă numărul grupului de date este 1, un subgrup al acestui grup de date este 1.1, iar un subgrup de date al acestui subgrup este 1.1.1);
  (b) coloana B conține codul alfabetic (litera) atribuit fiecărui element de date dintr-un (sub)grup de date;
  (c) coloana C identifică (sub)grupul de date sau elementul de date;
  (d) coloana D atribuie fiecărui (sub)grup de date sau element de date un cod care precizează dacă introducerea datelor corespunzătoare este:– „R“ (necesară), respectiv datele trebuie furnizate. Când un (sub)grup de date este „O“ (opțional) sau „C“(condițional), elementele de date din cadrul grupului pot fi, cu toate acestea, „R“ (necesare) dacă autoritatea competentă decide că datele din (sub)grupul respectiv trebuie completate sau dacă este aplicabilă condiția;– „O“ (opțională), respectiv introducerea datelor este opțională pentru persoana care trimite mesajul (expeditorul sau destinatarul), cu excepția cazului în care un stat membru a decis că datele respective sunt necesare în conformitate cu opțiunea înscrisă în coloana E pentru unele dintre (sub)grupurile de date sau elementele de date opționale;– „C“ (condițională), respectiv utilizarea (sub)grupului de date sau a elementului de date depinde de alte (sub)grupuri de date sau elemente de date din cadrul aceluiași mesaj;– „D“ (dependentă), respectiv utilizarea (sub)grupului de date sau a elementului de date depinde de o condiție care nu poate fi verificată de sistemul informatizat, astfel cum reiese din coloanele E și F;
  (e) coloana E cuprinde condiția sau condițiile aplicabile datelor a căror introducere este condițională, specifică modul de utilizare, după caz, a datelor opționale și dependente și indică datele care trebuie furnizate de autoritățile competente;
  (f) coloana F cuprinde explicații privind completarea mesajului, dacă acestea sunt necesare;
  (g) coloana G conține:– pentru anumite (sub)grupuri de date, un număr urmat de caracterul „x“ care indică de câte ori poate fi repetat în mesaj (sub)grupul de date (implicit = 1); și– pentru fiecare element de date, cu excepția elementelor de date care indică ora și/sau data, caracteristicile care identifică tipul de date și lungimea datelor. Codurile referitoare la tipul de date sunt următoarele:– a alfabetic;– n numeric;– an alfanumeric.
  Numărul care urmează după cod indică lungimea admisibilă a datelor pentru elementul de date în cauză. Cele două puncte opționale care precedă indicația privind lungimea semnifică faptul că datele nu au lungime fixă, dar pot avea un număr de caractere care nu depășește numărul maxim de caractere specificat de indicația privind lungimea. O virgulă în câmpul alocat lungimii datelor semnifică faptul că datele pot conține zecimale; cifra care precedă virgula indică lungimea totală a atributului, iar cifra care urmează după virgulă indică numărul maxim de zecimale.
  – pentru elementele de date care indică ora și/sau data, mențiunea „data“, „ora“ sau „dataOra“, ceea ce înseamnă că data, ora sau data și ora trebuie precizate utilizând standardul ISO 8601 pentru reprezentarea datelor și orelor.
  În tabele sunt utilizate următoarele abrevieri:– e-AD: document administrativ electronic;– ARC: cod de referință administrativ;– SEED: Sistemul de schimb de date privind accizele [baza de date electronică menționată la art. 22 alin. (1) din Regulamentul (CE) nr. 2.073/2004 al Consiliului (1)];– Cod NC: Codul din nomenclatura combinată.

  Tabelul 2 - Produse accizabile

  EPC^(1)

  CAT^(2)

  UNIT^(3)

  Descriere

  A^(4)

  P^(5)

  D^(6)

  E300

  E

  2

  Uleiuri minerale (produse energetice) - Produse încadrate la codurile NC 2707 10, 2707 20, 2707 30 și 2707 50 [art. 20 alin. (1) lit. (b) din Directiva 2003/96/CE]

  N

  N

  Y

  E410

  E

  2

  Benzină cu plumb încadrată la codurile NC 2710 12 31, 2710 12 51 și 2710 12 59 [art. 20 alin. (1) lit. (c) din Directiva 2003/96/CE]

  N

  N

  Y

  E420

  E

  2

  Benzină fără plumb încadrată la codurile NC 2710 12 31, 2710 12 41, 2710 12 45 și 2710 12 49 [art. 20 alin. (1) lit. (c) din Directiva 2003/96/CE]

  N

  N

  Y

  E430

  E

  2

  Motorină, nemarcată, încadrată la codurile NC 2710 19 43, 2710 19 46-2710 19 48, 2710 20 15, 2710 20 17 și 2710 20 19 [art. 20 alin. (1) lit. (c) din Directiva 2003/96/CE]

  N

  N

  Y

  E440

  E

  2

  Motorină, marcată, încadrată la codurile NC 2710 19 43, 2710 19 46-2710 19 48, 2710 20 15, 2710 20 17 și 2710 20 19 [art. 20 alin. (1) lit. (c) din Directiva 2003/96/CE]

  N

  N

  Y

  E450

  E

  2

  Kerosen, încadrat la codurile NC 2710 19 21 și 2710 19 25 [art. 20 alin. (1) lit. (c) din Directiva 2003/96/CE]

  N

  N

  Y

  E460

  E

  2

  Kerosen, marcat, încadrat la codul NC 2710 19 25 [art. 20 alin. (1) lit. (c) din Directiva 2003/96/CE]

  N

  N

  Y

  E470

  E

  1

  Păcură grea, încadrată la codurile NC 2710 19 62, 2710 19 64, 2710 19 68, 2710 20 31, 2710 20 35 și 2710 20 39 [art. 20 alin. (1) lit. (c) din Directiva 2003/96/CE]

  N

  N

  N

  E480

  E

  1

  Produse încadrate la codurile NC 2710 11 21, 2710 11 25, 2710 19 29 și 2710 20 90 [numai pentru produsele din care mai puțin de 90% din volum (inclusiv pierderile) distilează la 210°C și 65% sau mai mult din volum (inclusiv pierderile) distilează la 250°C conform metodei ISO 3405 (echivalentă metodei ASTM D 86)] în cadrul mișcărilor comerciale în vrac [art. 20 alin. (1) lit. (c) din Directiva 2003/96/CE]

  N

  N

  Y

  E490

  E

  2

  Produse încadrate la codurile NC 2710 12 11, 2710 12 15, 2710 12 70, 2710 12 90, 2710 19 11, 2710 19 15, 2710 19 31, 2710 19 35, 2710 19 51 și 2710 19 55 [art. 20 alin. (1) lit. (c) din Directiva 2003/96/CE]

  N

  N

  Y

  E910

  E

  2

  Esteri monoalchilici de acid gras, cu un conținut de esteri de minimum 96,5% din greutate, încadrați la codul NC 3826 00 10 [art. 20 alin. (1) lit. (h) din Directiva 2003/96/CE]

  N

  N

  Y

  E920

  E

  2

  Produse încadrate la codurile NC 3824 99 86, 3824 99 92 (exclusiv preparate antirugină care conțin amine ca elemente active și solvenți și diluanți compoziți anorganici, pentru vopsele și produse similare), 3824 99 93, 3824 99 96 (exclusiv preparate antirugină care conțin amine ca elemente active și solvenți și diluanți compoziți anorganici, pentru vopsele și produse similare) și 3826 00 90, dacă acestea sunt destinate utilizării drept combustibil pentru încălzire sau carburant [art. 20 alin. (1) lit. (h) din Directiva 2003/96/CE]

  N

  N

  Y

  Tabel preluat din anexa II la Regulamentul (CE) nr. 684/2009 de implementare a Directivei 2008/118/CE a Consiliului în ceea ce privește procedurile informatizate pentru deplasarea produselor accizabile în regim suspensiv de accize și actualizat cu prevederile Regulamentului de punere în aplicare (UE) 2018/550 al Comisiei din 6 aprilie 2018 de modificare a Regulamentului (CE) nr. 684/2009 de implementare a Directivei 2008/118/CE a Consiliului în ceea ce privește procedurile informatizate pentru deplasarea produselor accizabile în regim suspensiv de accize, articolul 1.
  Glosar:
  Codurile NC utilizate în tabel pentru produsele energetice sunt cele din Regulamentul (CE) nr. 2.031/2001 al Comisiei (JO L 279, 23.10.2001)

  Legenda coloanelor:
  (1) EPC - codul produselor accizabile;
  (2) CAT - categoria produselor accizabile;
  (3) UNIT - unitatea de măsură (din lista 12);
  (4) A: Trebuie indicată tăria alcoolică (Da/Nu);
  (5) P: Poate fi indicat gradul Plato (Da/Nu);
  (6) D: Trebuie indicată densitatea la 15°C (Da/Nu).

  Unitățile de măsură:

  Codul unității de măsură

  Descriere

  1

  Kg

  2

  Litru (temperatură de 15°C)

  3

  Litru (temperatură de 20°C)

  4

  1.000 de bucăți

  Cantitățile de biocarburanți sunt transformate într-un conținut energetic cu o putere calorifică inferioară, în conformitate cu densitățile energetice prevăzute în Directiva 2009/28/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 23 aprilie 2009 privind promovarea utilizării energiei din surse regenerabile, de modificare și ulterior de abrogare a Directivelor 2001/77/CE și 2003/30/CE, respectiv în Legea nr. 220/2008 pentru stabilirea sistemului de promovare a producerii energiei din surse regenerabile de energie, republicată, cu modificările și completările ulterioare, după cum urmează:

  Tabelul 3^2
  Conținutul de energie pentru combustibilii utilizați în transporturi

  Combustibili

  Conținut masic de energie (putere calorifică inferioară, MJ/kg)

  Conținut volumic de energie (putere calorifică inferioară, MJ/l)

  Bioetanol (etanol produs din biomasă)

  27

  21

  Bio-ETBE (etil-terț-butil-eter produs pe bază de bioetanol)

  36 (din care 37% din surse regenerabile)

  27 (din care 37% din surse regenerabile)

  Biometanol (metanol produs din biomasă, în vederea utilizării ca biocarburant)

  20

  16

  Bio-MTBE (metil-terț-butil-eter produs pe bază de biometanol)

  35 (din care 22% din surse regenerabile)

  26 (din care 22% din surse regenerabile)

  Bio-DME (dimetileter produs din biomasă, în vederea utilizării ca biocarburant)

  28

  19

  Bio-TAEE (terțiar-amil-etil-eter produs pe bază de bioetanol)

  38 (din care 29% din surse regenerabile)

  29 (din care 29% din surse regenerabile)

  Biobutanol (butanol produs din biomasă, în vederea utilizării ca biocarburant)

  33

  27

  Biomotorină (ester metilic produs din ulei vegetal sau animal, de calitatea motorinei, în vederea utilizării ca biocarburant)

  37

  33

  Motorină Fischer-Tropsch (hidrocarbură sintetică sau amestec de hidrocarburi sintetice produse din biomasă)

  44

  34

  Ulei vegetal hidrotratat (ulei vegetal tratat termochimic cu hidrogen)

  44

  34

  Ulei vegetal pur (ulei produs din plante oleaginoase prin presare, extracție sau procedee comparabile, brut sau rafinat, dar nemodificat chimic, atunci când este compatibil cu tipul de motoare în cauză și cu cerințele corespunzătoare privind emisiile)

  37

  34

  Biogaz (gaz combustibil produs din biomasă și/sau din fracția biodegradabilă a deșeurilor, care se poate purifica pentru a obține calitatea gazelor naturale, în vederea utilizării ca biocarburant sau gaz de lemn)

  50

  -

  Benzină

  43

  32

  Motorină

  43

  36

  Cantitățile de carburanți de origine nebiologică sunt transformate într-un conținut energetic cu o putere calorifică inferioară în conformitate cu densitățile energetice prevăzute în secțiunea 4 (pagina 76) a raportului „Well-to-Tank“^3 (versiunea 4) din iulie 2013 al Centrului comun de cercetare - EUCAR-CONCAWE (JEC)^4.
  ^2 Preluat din anexa III - Directiva 2009/28/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 23 >aprilie 2009 privind promovarea utilizării energiei din surse regenerabile, de modificare și ulterior de abrogare a Directivelor 2001/77/CE și > 2003/30/CE.
  ^3 Consorțiul JEC aduce împreună Centrul comun de cercetare al Comisiei Europene (JRC), EUCAR (Consiliul European pentru Cercetarea și Dezvoltarea de Automobile) și CONCAWE („Asociația europeană pentru mediu, sănătate și siguranță la rafinare și distribuție“ a companiilor petroliere).
  ^4 https://iet.jrc.ec.europa.eu/about-jec/sites/about-jec/files/documents/report_2013/wtt_report_v4_july_2013_final.pdf
  (ii) Coprelucrarea simultană a combustibililor fosili și a biocarburanților
  Prelucrarea include orice modificare pe durata ciclului de viață al carburanților sau al energiei furnizate, care determină o modificare a structurii moleculare a produsului. Adăugarea unui denaturant nu intră sub incidența prelucrării. Cantitatea de biocarburanți coprelucrați alături de carburanți de origine nebiologică reflectă starea biocarburanților ulterioară prelucrării. Cantitatea de biocarburant coprelucrat este determinată în funcție de bilanțul energetic și eficiența procesului de coprelucrare, astfel cum se prevede în partea C pct. 17 din anexa nr. 6 din prezenta ordonanță de urgență.
  Specificațiile tehnice pentru carburanții folosiți la autovehiculele echipate cu motoare cu aprindere prin comprimare, impuse la introducere pe piață și comercializare, în vederea protejării sănătății populației și mediului sunt prezentate în tabelul următor:
  Tabelul 4

  Parametri^1

  Unitatea

  Limite^2

  minim

  maxim

  Număr cetanic

  51,0

  -

  Densitate la 15°C

  kg/m^3

  -

  845

  Punct de distilare 95% v/v

  ºC

  -

  360

  Hidrocarburi aromatice policiclice

  % m/m

  -

  8

  Conținut de sulf

  mg/kg

  -

  10

  Conținut EMAG

  % v/v

  -

  7,0^3

  În cazul în care se amestecă mai mulți biocarburanți și combustibili fosili, cantitatea din fiecare carburant și tipul acestuia sunt luate în considerare la efectuarea calculului și sunt raportate de către furnizori autorității competente.
  Cantitatea de biocarburant furnizată care nu îndeplinește criteriile de durabilitate menționate la art. 11 alin. (4)-(10) din prezenta ordonanță de urgență este considerat a fi combustibil fosil.
  Amestecul benzină-etanol E85 va fi calculat drept carburant separat în sensul art. 6 din Regulamentul (CE) nr. 443/2009 al Parlamentului European și al Consiliului^5:
  Obiectivele privind emisiile specifice pentru vehiculele alimentate cu carburanți alternativi - Pentru a stabili în ce măsură un producător își respectă obiectivele privind emisiile specifice prevăzute la articolul 4, emisiile specifice de CO_2 generate de fiecare vehicul conceput să funcționeze cu un amestec de benzină și etanol în proporție de 85% („E85“), care respectă legislația comunitară sau standardele tehnice europene relevante se reduc, până la 31 decembrie 2015, cu 5%, drept recunoaștere a sporirii capacităților tehnologice și de reducere a emisiilor pentru vehiculele care funcționează pe bază de biocarburanți. Această reducere se aplică numai dacă cel puțin 30% din stațiile de alimentare din statul membru în care este înmatriculat vehiculul furnizează acest tip de carburant alternativ, cu respectarea criteriilor de durabilitate pentru biocarburanți prevăzute în legislația comunitară relevantă.

  ^5 Regulamentul (CE) nr. 443/2009 al Parlamentului European și al Consiliului din 23 aprilie 2009 de stabilire a standardelor de performanță privind emisiile pentru autoturismele noi, ca parte a abordării integrate a Comunității de a reduce emisiile de CO_2 generate de vehiculele ușoare (JO L 140, 5.6.2009, p. 1).

  În cazul în care cantitățile nu sunt colectate în conformitate cu Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2018/503 al Comisiei din 7 martie 2018 de modificare a Regulamentului (CE) nr. 684/2009 de implementare a Directivei 2008/118/CE a Consiliului în ceea ce privește procedurile informatizate pentru deplasarea produselor accizabile în regim suspensiv de accize, autoritatea competentă va colecta date echivalente în conformitate cu un sistem de raportare a accizelor stabilit la nivel național.
  (iii) Cantitatea de electricitate consumată
  Aceasta reprezintă cantitatea de electricitate consumată de vehicule rutiere sau motociclete, în cazul în care un furnizor de energie raportează respectiva cantitate de energie către autoritatea competentă în conformitate cu următoarea formulă:
  Electricitatea consumată = distanța parcursă (km) × eficiența consumului de electricitate (MJ/km).

  (d) Reducerea emisiilor generate în amonte (UER)
  "UER" reprezintă reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră generate în amonte obținută de un furnizor măsurată în gCO_2eq, dacă aceasta este cuantificată și raportată în conformitate cu următoarele cerințe:(i) Eligibilitate
  UER se aplică numai emisiilor generate în amonte din valorile medii implicite pentru benzină, motorină, GNC sau GPL.
  UER care provine din orice țară poate fi considerată drept o reducere a emisiilor de gaze cu efect de seră în raport cu carburanții proveniți din orice sursă de materii prime furnizată de orice furnizor.
  UER este luată în calcul doar dacă aceasta este asociată cu proiectele care au început după 1 ianuarie 2011.
  (ii) Calcul
  UER se estimează și se validează în conformitate cu principiile și standardele identificate în standardele internaționale, în special în SR EN ISO 14064, SR EN ISO 14065 și ISO 14066.
  UER și emisiile de referință vor trebui monitorizate, raportate și verificate în conformitate cu standardele aplicabile din seria SR EN ISO 14064, iar rezultatele furnizate vor trebui să prezinte un grad de fiabilitate echivalent cu cel prevăzut de Regulamentul (UE) nr. 600/2012^6 și Regulamentul (UE) nr. 601/2012^7.
  ^6 Regulamentul (UE) nr. 600/2012 al Comisiei din 21 iunie 2012 privind verificarea rapoartelor de emisii de gaze cu efect de seră și a rapoartelor privind datele tonă-kilometru și acreditarea verificatorilor în conformitate cu Directiva 2003/87/CE a Parlamentului European și a Consiliului (JO L 181, 12.7.2012, p. 1).
  ^7 Regulamentul (UE) nr. 601/2012 al Comisiei din 21 iunie 2012 privind monitorizarea și raportarea emisiilor de gaze cu efect de seră în conformitate cu Directiva 2003/87/CE a Parlamentului European și a Consiliului (JO L 181, 12.7.2012, p. 30).

  Verificarea metodelor pentru estimarea reducerii emisiilor de gaze cu efect de seră trebuie efectuată în conformitate cu standardul SR EN ISO 14064-3, iar organizația care efectuează verificarea trebuie să fie acreditată în conformitate cu standardul SR EN ISO 14065 de către Asociația de acreditare din România - RENAR, organismul național de acreditare, în înțelesul și conform Regulamentului (CE) nr. 765/2008, sau de către orice organism de acreditare recunoscut la nivel european;

  "GHGix" reprezintă intensitatea gazelor cu efect de seră generate de carburantul sau energia „x“, exprimată în gCO2eq/MJ. Furnizorii calculează intensitatea gazelor cu efect de seră generate de fiecare carburant sau energie după cum urmează:(i) intensitatea gazelor cu efect de seră a carburanților de origine nebiologică este „intensitatea ponderată a gazelor cu efect de seră generate pe durata ciclului de viață“ pentru fiecare tip de carburant enumerat în ultima coloană a tabelului din partea 2 pct. 5 din prezenta anexă;(ii) electricitatea este calculată conform descrierii din partea 2 pct. 6;(iii) intensitatea gazelor cu efect de seră generate de biocarburanți.
  Intensitatea gazelor cu efect de seră generate de biocarburanți care îndeplinește cerințele de durabilitate menționate la art. 11 se calculează în conformitate cu anexa nr. 6 din prezenta ordonanță de urgență.
  În cazul în care datele privind emisiile de gaze cu efect de seră generate pe durata ciclului de viață de biocarburanți au fost obținute în conformitate cu un acord sau un sistem care a făcut obiectul unei decizii a Comisiei privind acordurile bilaterale sau multilaterale cu țări terțe care să includă dispoziții privind criteriile de durabilitate, potrivit căreia acordurile respective demonstrează că biocarburanții care s-au obținut din materii prime cultivate în țările respective respectă criteriile de durabilitate în cauză, datele respective sunt utilizate, de asemenea, la stabilirea intensității gazelor cu efect de seră generate de biocarburanți.
  Intensitatea gazelor cu efect de seră generate de biocarburanții care nu îndeplinesc cerințele de durabilitate conform obligației prevăzute la art. 9 din prezenta ordonanță de urgență de a reduce emisiile de gaze cu efect de seră generate pe durata ciclului de viață pe unitatea de energie a carburantului și energia furnizată este egală cu intensitatea gazelor cu efect de seră generate de respectivul combustibil fosil derivat din țiței convențional sau din gaz.
  (iv) coprelucrarea simultană a carburanților de origine nebiologică și a biocarburanților.
  Intensitatea gazelor cu efect de seră generate de biocarburanții coprelucrați cu combustibili fosili reflectă starea ulterioară prelucrării a biocarburanților.

  (f) „AF“ reprezintă factorii de ajustare pentru eficiența sistemului de propulsie:

  Tehnologia predominantă de transformare

  Factor de eficiență

  Motor cu ardere internă

  1

  Sistem de propulsie electric cu baterie

  0,4

  Sistem de propulsie electric cu pilă de combustie cu hidrogen

  0,4


  PARTEA 2

  Raportarea de către furnizori a carburanților, alții decât biocarburanții
  1. UER de combustibili fosili
  Pentru ca UER să fie eligibile în sensul prezentei metode de calcul și de raportare, furnizorii trebuie să raporteze autorității competente următoarele:
  (a) data de începere a proiectului, când proiectul a generat pentru prima dată reduceri de emisii, care trebuie să fie ulterioară datei de 1 ianuarie 2011;
  (b) reducerile emisiilor anuale în gCO_2eq;
  (c) durata pentru care au avut loc reducerile;
  (d) locul de desfășurare a proiectului cel mai apropiat de sursa emisiilor, în grade de latitudine și longitudine cu patru zecimale;
  (e) emisiile anuale de referință generate înaintea adoptării măsurilor de reducere și emisiile anuale generate după punerea lor în aplicare, exprimate în gCO_2eq/MJ de materii prime produse;
  (f) numărul de certificat cu utilizare unică, care identifică fără echivoc sistemul și reducerile gazelor cu efect de seră pretinse;
  (g) numărul cu utilizare unică, care identifică fără echivoc metoda de calcul și schema conexă;
  (h) în cazul în care proiectul se referă la extracția petrolului, media istorică și anuală a raportului gaz-petrol (gas-to-oil ratio - GOR) în soluție, presiunea din rezervor, adâncimea și debitul din sondă al țițeiului.
  2. Originea
  "Originea" înseamnă denumirea comercială a materiilor prime enumerate în partea a 2-a pct. 7 din prezenta anexă, dar numai în cazul în care furnizorii dețin informațiile necesare întrucât:
  (a) sunt persoane sau întreprinderi care importă țiței din țări terțe sau primesc livrări de țiței dintr-un alt stat membru în conformitate cu art. 1 din Regulamentul (CE) nr. 2.964/95^8; sau
  ^8 Regulamentul (CE) nr. 2.964/95 al Consiliului din 20 decembrie 1995 de introducere a înregistrării importurilor și a livrărilor de țiței în cadrul Comunității (JO L 310, 22.12.1995, p. 5).

  (b) există modalități de a face schimb de informații convenite cu alți furnizori.

  În toate celelalte cazuri, originea se referă la faptul dacă respectivul carburant este de origine din UE sau din afara UE.
  Informațiile colectate și raportate de furnizori către statele membre cu privire la originea carburanților sunt confidențiale, însă acest lucru nu împiedică publicarea de către Comisie a unor informații generale sau de sinteză, care nu conțin informații privind întreprinderile individuale.
  În cazul biocarburanților, originea se referă la filiera de producție a biocarburanților, astfel cum este prevăzută în anexa nr. 6 din prezenta ordonanță de urgență.
  În cazul în care sunt utilizate mai multe materii prime, furnizorii raportează cantitatea în tone metrice de produs finit din fiecare materie primă obținut în unitatea de prelucrare în cursul anului de raportare.
  3. Locul de achiziție
  "Locul de achiziție" se referă la țara și la denumirea unității de prelucrare unde carburantul sau forma de energie au fost supuse ultimei transformări substanțiale utilizate pentru a conferi originea carburantului sau a energiei în conformitate cu Regulamentul (CEE) nr. 2.454/93^9 al Comisiei și Regulamentul (CE) nr. 1.875/2006 de instituire a Codului vamal comunitar.
  ^9 Regulamentul (CEE) nr. 2.454/93 al Comisiei din 2 iulie 1993 de stabilire a unor dispoziții de aplicare a Regulamentului (CEE) nr. 2.913/92 al Consiliului de instituire a Codului vamal comunitar (JO L 253, 11.10.1993, p. 1).
  4. IMM-uri
  Prin derogare pentru furnizorii care sunt IMM-uri, „originea“ și „locul de achiziție“ sunt din UE sau din afara UE, după caz, indiferent dacă aceștia importă țiței sau furnizează uleiuri din petrol sau uleiuri obținute din materiale bituminoase.
  5. Media valorilor implicite ale gazelor cu efect de seră generate pe durata ciclului de viață de carburanții furnizați, alții decât biocarburanții, și de electricitatea furnizată

  Sursa de materii prime și prelucrarea

  Tipul de carburant introdus pe piață

  Intensitatea emisiilor de gaze cu efect de seră generate pe durata ciclului de viață (gCO_2eq/MJ)

  Intensitatea ponderată a emisiilor de gaze cu efect de seră generate pe durata ciclului de viață (gCO_2eq/MJ)

  Țiței convențional

  Petrol

  93,2

  93,3

  Lichefierea gazului natural

  94,3

  Lichefierea cărbunelui

  172

  Bitum natural

  107

  Șisturi bituminoase

  131,3

  Țiței convențional

  Combustibil diesel sau motorină

  95

  95,1

  Lichefierea gazului natural

  94,3

  Lichefierea cărbunelui

  172

  Bitum natural

  108,5

  Șisturi bituminoase

  133,7

  Gaze naturale, amestec UE

  Gaz petrolier lichefiat la un motor cu aprindere prin scânteie

  73,6

  73,6

  Gaze naturale, amestec UE

  Gaz natural comprimat la un motor cu aprindere prin scânteie

  69,3

  69,3

  Reacție Sabatier a hidrogenului din electroliza energiei din surse regenerabile nebiologice

  Gaz lichefiat la un motor cu aprindere prin scânteie

  74,5

  74,5

  Gaze naturale care utilizează reformarea cu abur

  Metan sintetic comprimat la un motor cu aprindere prin scânteie

  3,3

  3,3

  Electroliză alimentată integral cu energie din surse regenerabile nebiologice

  Pilă de combustie cu hidrogen comprimat

  104,3

  104,3

  Cărbune

  Pilă de combustie cu hidrogen comprimat

  9,1

  9,1

  Cărbune cu captarea carbonului și stocarea emisiilor de proces

  Pilă de combustie cu hidrogen comprimat

  234,4

  234,4

  Deșeuri de plastic derivate din materii prime fosile

  Pilă de combustie cu hidrogen

  52,7

  52,7

  Gaze naturale, amestec UE

  Benzină, combustibil diesel sau motorină

  86

  86
  6. Electricitate
  În ceea ce privește raportarea de către furnizorii de energie a cantității de electricitate consumate de vehiculele electrice și motociclete, furnizorii stabilesc valorile intensității emisiilor de gaze cu efect de seră (gCO_2eq/MJ) generate de electricitatea din datele raportate de statele membre în baza:
  a) Regulamentului nr. 147/2013 de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1.099/2008^10 al Parlamentului European și al Consiliului privind statisticile în domeniul energiei, în ceea ce privește punerea în aplicare a actualizărilor pentru statisticile lunare și anuale în domeniul energiei;
  ^10 Regulamentul (CE) nr. 1.099/2008 al Parlamentului European și al Consiliului din 22 octombrie 2008 privind statisticile în domeniul energiei (JO L 304, 14.11.2008, p. 1).

  b) Regulamentului (UE) nr. 525/2013^11 al Parlamentului European și al Consiliului privind un mecanism de monitorizare și de raportare a emisiilor de gaze cu efect de seră, precum și de raportare, la nivel național și al Uniunii, a altor informații relevante pentru schimbările climatice; sau
  ^11 Regulamentul (UE) nr. 525/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 21 mai 2013 privind un mecanism de monitorizare și de raportare a emisiilor de gaze cu efect de seră, precum și de raportare, la nivel național și al Uniunii, a altor informații relevante pentru schimbările climatice și de abrogare a Deciziei nr. 280/2004/CE (JO L 165, 18.06.2013, p. 13).

  c) Regulamentului delegat (UE) nr. 666/2014^12 al Comisiei de stabilire a cerințelor substanțiale pentru un sistem de inventariere al Uniunii pe baza modificărilor potențialelor de încălzire globală și a orientărilor privind inventarierea convenite la nivel internațional în temeiul Regulamentului (UE) nr. 525/2013 al Parlamentului European și al Consiliului.
  ^12 Regulamentul delegat (UE) nr. 666/2014 al Comisiei din 12 martie 2014 de stabilire a cerințelor substanțiale pentru un sistem de inventariere al Uniunii pe baza modificărilor potențialelor de încălzire globală și a orientărilor privind inventarierea convenite la nivel internațional în temeiul Regulamentului (UE) nr. 525/2013 al Parlamentului European și al Consiliului (JO L 179, 19.06.2014, p. 26).
  7. Denumirea comercială a materiilor prime
  DN = Date indisponibile

  Țara și/sau organizațiile statale

  Denumirea comercială a materiilor prime

  API

  Sulf (% în greutate)

  Abu Dhabi

  Al Bunduq

  38,5

  1,1

  Abu Dhabi

  Mubarraz

  38,1

  0,9

  Abu Dhabi

  Murban

  40,5

  0,8

  Abu Dhabi

  Zakum (Lower Zakum/Abu Dhabi Marine)

  40,6

  1

  Abu Dhabi

  Umm Shaif (Abu Dhabi Marine)

  37,4

  1,5

  Abu Dhabi

  Arzanah

  44

  0

  Abu Dhabi

  Abu Al Bu Khoosh

  31,6

  2

  Abu Dhabi

  Murban Bottoms

  21,4

  DN

  Abu Dhabi

  Top Murban

  21

  DN

  Abu Dhabi

  Upper Zakum

  34,4

  1,7

  Algeria

  Arzew

  44,3

  0,1

  Algeria

  Hassi Messaoud

  42,8

  0,2

  Algeria

  Zarzaitine

  43

  0,1

  Algeria

  Algerian

  44

  0,1

  Algeria

  Skikda

  44,3

  0,1

  Algeria

  Saharan Blend

  45,5

  0,1

  Algeria

  Hassi Ramal

  60

  0,1

  Algeria

  Algerian Condensate

  64,5

  DN

  Algeria

  Algerian Mix

  45,6

  0,2

  Algeria

  Algerian Condensate (Arzew)

  65,8

  0

  Algeria

  Algerian Condensate (Bejaia)

  65,0

  0

  Algeria

  Top Algerian

  24,6

  DN

  Angola

  Cabinda

  31,7

  0,2

  Angola

  Takula

  33,7

  0,1

  Angola

  Soyo Blend

  33,7

  0,2

  Angola

  Mandji

  29,5

  1,3

  Angola

  Malongo (vest)

  26

  DN

  Angola

  Cavala-1

  42,3

  DN

  Angola

  Sulele (sud-1)

  38,7

  DN

  Angola

  Palanca

  40

  0,14

  Angola

  Malongo (nord)

  30

  DN

  Angola

  Malongo (sud)

  25

  DN

  Angola

  Nemba

  38,5

  0

  Angola

  Girassol

  31,3

  DN

  Angola

  Kuito

  20

  DN

  Angola

  Hungo

  28,8

  DN

  Angola

  Kissinje

  30,5

  0,37

  Angola

  Dalia

  23,6

  1,48

  Angola

  Gimboa

  23,7

  0,65

  Angola

  Mondo

  28,8

  0,44

  Angola

  Plutonio

  33,2

  0,036

  Angola

  Saxi Batuque Blend

  33,2

  0,36

  Angola

  Xikomba

  34,4

  0,41

  Arabia Saudită

  Light (Golful Persic)

  33,4

  1,8

  Arabia Saudită

  Heavy (Golful Persic) (Safaniya)

  27,9

  2,8

  Arabia Saudită

  Medium (Golful Persic) (Khursaniyah)

  30,8

  2,4

  Arabia Saudită

  Extra Light (Golful Persic) (Berri)

  37,8

  1,1

  Arabia Saudită

  Light (Yanbu)

  33,4

  1,2

  Arabia Saudită

  Heavy (Yanbu)

  27,9

  2,8

  Arabia Saudită

  Medium (Yanbu)

  30,8

  2,4

  Arabia Saudită

  Berri (Yanbu)

  37,8

  1,1

  Arabia Saudită

  Medium (Zuluf/Marjan)

  31,1

  2,5

  Argentina

  Tierra del Fuego

  42,4

  DN

  Argentina

  Santa Cruz

  26,9

  DN

  Argentina

  Escalante

  24

  0,2

  Argentina

  Canadon Seco

  27

  0,2

  Argentina

  Hidra

  51,7

  0,05

  Argentina

  Medanito

  34,93

  0,48

  Armenia

  Armenian Miscellaneous

  DN

  DN

  Australia

  Jabiru

  42,3

  0,03

  Australia

  Kooroopa (jurasic)

  42

  DN

  Australia

  Talgeberry (jurasic)

  43

  DN

  Australia

  Talgeberry (cretacic superior)

  51

  DN

  Australia

  Woodside Condensate

  51,8

  DN

  Australia

  Saladin-3 (Top Barrow)

  49

  DN

  Australia

  Harriet

  38

  DN

  Australia

  Skua-3 (Challis Field)

  43

  DN

  Australia

  Barrow Island

  36,8

  0,1

  Australia

  Northwest Shelf Condensate

  53,1

  0

  Australia

  Jackson Blend

  41,9

  0

  Australia

  Cooper Basin

  45,2

  0,02

  Australia

  Griffin

  55

  0,03

  Australia

  Buffalo Crude

  53

  DN

  Australia

  Cossack

  48,2

  0,04

  Australia

  Elang

  56,2

  DN

  Australia

  Enfield

  21,7

  0,13

  Australia

  Gippsland (Strâmtoarea Bass)

  45,4

  0,1

  Azerbaidjan

  Azeri Light

  34,8

  0,15

  Bahrain

  Bahrain Miscellaneous

  DN

  DN

  Belarus

  Belarus Miscellaneous

  DN

  DN

  Benin

  Seme

  22,6

  0,5

  Benin

  Benin Miscellaneous

  DN

  DN

  Belize

  Belize Light Crude

  40

  DN

  Belize

  Belize Miscellaneous

  DN

  DN

  Bolivia

  Bolivian Condensate

  58,8

  0,1

  Brazilia

  Garoupa

  30,5

  0,1

  Brazilia

  Sergipano

  25,1

  0,4

  Brazilia

  Bazinul Campos

  20

  DN

  Brazilia

  Urucu (cursul superior al Amazonului)

  42

  DN

  Brazilia

  Marlim

  20

  DN

  Brazilia

  Brazil Polvo

  19,6

  1,14

  Brazilia

  Roncador

  28,3

  0,58

  Brazilia

  Roncador Heavy

  18

  DN

  Brazilia

  Albacora East

  19,8

  0,52

  Brunei

  Seria Light

  36,2

  0,1

  Brunei

  Champion

  24,4

  0,1

  Brunei

  Champion Condensate

  65

  0,1

  Brunei

  Brunei LS Blend

  32

  0,1

  Brunei

  Brunei Condensate

  65

  DN

  Brunei

  Champion Export

  23,9

  0,12

  Camerun

  Kole Marine Blend

  34,9

  0,3

  Camerun

  Lokele

  21,5

  0,5

  Camerun

  Moudi Light

  40

  DN

  Camerun

  Moudi Heavy

  21,3

  DN

  Camerun

  Ebome

  32,1

  0,35

  Canada

  Peace River Light

  41

  DN

  Canada

  Peace River Medium

  33

  DN

  Canada

  Peace River Heavy

  23

  DN

  Canada

  Manyberries

  36,5

  DN

  Canada

  Rainbow Light și Medium

  40,7

  DN

  Canada

  Pembina

  33

  DN

  Canada

  Bells Hill Lake

  32

  DN

  Canada

  Fosterton Condensate

  63

  DN

  Canada

  Rangeland Condensate

  67,3

  DN

  Canada

  Redwater

  35

  DN

  Canada

  Lloydminster

  20,7

  2,8

  Canada

  Wainwright-Kinsella

  23,1

  2,3

  Canada

  Bow River Heavy

  26,7

  2,4

  Canada

  Fosterton

  21,4

  3

  Canada

  Smiley-Coleville

  22,5

  2,2

  Canada

  Midale

  29

  2,4

  Canada

  Milk River Pipeline

  36

  1,4

  Canada

  Ipl-Mix Sweet

  40

  0,2

  Canada

  Ipl-Mix Sour

  38

  0,5

  Canada

  Ipl Condensate

  55

  0,3

  Canada

  Aurora Light

  39,5

  0,4

  Canada

  Aurora Condensate

  65

  0,3

  Canada

  Reagan Field

  35

  0,2

  Canada

  Synthetic Canada

  30,3

  1,7

  Canada

  Cold Lake

  13,2

  4,1

  Canada

  Cold Lake Blend

  26,9

  3

  Canada

  Canadian Federated

  39,4

  0,3

  Canada

  Chauvin

  22

  2,7

  Canada

  Gcos

  23

  DN

  Canada

  Gulf Alberta L & M

  35,1

  1

  Canada

  Light Sour Blend

  35

  1,2

  Canada

  Lloyd Blend

  22

  2,8

  Canada

  Peace River Condensate

  54,9

  DN

  Canada

  Sarnium Condensate

  57,7

  DN

  Canada

  Saskatchewan Light

  32,9

  DN

  Canada

  Sweet Mixed Blend

  38

  0,5

  Canada

  Syncrude

  32

  0,1

  Canada

  Rangeland – South L & M

  39,5

  0,5

  Canada

  Northblend Nevis

  34

  DN

  Canada

  Canadian Common Condensate

  55

  DN

  Canada

  Canadian Common

  39

  0,3

  Canada

  Waterton Condensate

  65,1

  DN

  Canada

  Panuke Condensate

  56

  DN

  Canada

  Federated Light și Medium

  39,7

  2

  Canada

  Wabasca

  23

  DN

  Canada

  Hibernia

  37,3

  0,37

  Canada

  BC Light

  40

  DN

  Canada

  Boundary

  39

  DN

  Canada

  Albian Heavy

  21

  DN

  Canada

  Koch Alberta

  34

  DN

  Canada

  Terra Nova

  32,3

  DN

  Canada

  Echo Blend

  20,6

  3,15

  Canada

  Western Canadian Blend

  19,8

  3

  Canada

  Western Canadian Select

  20,5

  3,33

  Canada

  White Rose

  31,0

  0,31

  Canada

  Access

  22

  DN

  Canada

  Premium Albian Synthetic Heavy

  20,9

  DN

  Canada

  Albian Residuum Blend (ARB)

  20,03

  2,62

  Canada

  Christina Lake

  20,5

  3

  Canada

  CNRL

  34

  DN

  Canada

  Husky Synthetic Blend

  31,91

  0,11

  Canada

  Premium Albian Synthetic (PAS)

  35,5

  0,04

  Canada

  Seal Heavy (SH)

  19,89

  4,54

  Canada

  Suncor Synthetic A (OSA)

  33,61

  0,178

  Canada

  Suncor Synthetic H (OSH)

  19,53

  3,079

  Canada

  Peace Sour

  33

  DN

  Canada

  Western Canadian Resid

  20,7

  DN

  Canada

  Christina Dilbit Blend

  21,0

  DN

  Canada

  Christina Lake Dilbit

  38,08

  3,80

  Ciad

  Doba Blend (producție timpurie)

  24,8

  0,14

  Ciad

  Doba Blend (producție ulterioară)

  20,8

  0,17

  Chile

  Chile Miscellaneous

  DN

  DN

  China

  Taching (Daqing)

  33

  0,1

  China

  Shengli

  24,2

  1

  China

  Beibu

  DN

  DN

  China

  Chengbei

  17

  DN

  China

  Lufeng

  34,4

  DN

  China

  Xijiang

  28

  DN

  China

  Wei Jingsheng, Zhou

  39,9

  DN

  China

  Liu Hua

  21

  DN

  China

  Boz Hong

  17

  0,282

  China

  Peng Lai

  21,8

  0,29

  China

  Xi Xiang

  32,18

  0,09

  Columbia

  Onto

  35,3

  0,5

  Columbia

  Putamayo

  35

  0,5

  Columbia

  Rio Zulia

  40,4

  0,3

  Columbia

  Orito

  34,9

  0,5

  Columbia

  Cano-Limon

  30,8

  0,5

  Columbia

  Lasmo

  30

  DN

  Columbia

  Cano Duya-1

  28

  DN

  Columbia

  Corocora-1

  31,6

  DN

  Columbia

  Suria Sur-1

  32

  DN

  Columbia

  Tunane-1

  29

  DN

  Columbia

  Casanare

  23

  DN

  Columbia

  Cusiana

  44,4

  0,2

  Columbia

  Vasconia

  27,3

  0,6

  Columbia

  Castilla Blend

  20,8

  1,72

  Columbia

  Cupiaga

  43,11

  0,082

  Columbia

  South Blend

  28,6

  0,72

  Congo (Brazaville)

  Emeraude

  23,6

  0,5

  Congo (Brazaville)

  Djeno Blend

  26,9

  0,3

  Congo (Brazaville)

  Viodo Marina-1

  26,5

  DN

  Congo (Brazaville)

  Nkossa

  47

  0,03

  Congo (Kinshasa)

  Muanda

  34

  0,1

  Congo (Kinshasa)

  Congo/Zair

  31,7

  0,1

  Congo (Kinshasa)

  Coco

  30,4

  0,15

  Côte d’Ivoire

  Espoir

  31,4

  0,3

  Côte d’Ivoire

  Lion Côte

  41,1

  0,101

  Danemarca

  Dan

  30,4

  0,3

  Danemarca

  Gorm

  33,9

  0,2

  Danemarca

  Danish North Sea

  34,5

  0,26

  Dubai

  Dubai (Fateh)

  31,1

  2

  Dubai

  Margham Light

  50,3

  0

  Ecuador

  Oriente

  29,2

  1

  Ecuador

  Quito

  29,5

  0,7

  Ecuador

  Santa Elena

  35

  0,1

  Ecuador

  Limoncoha-1

  28

  DN

  Ecuador

  Frontera-1

  30,7

  DN

  Ecuador

  Bogi-1

  21,2

  DN

  Ecuador

  Napo

  19

  2

  Ecuador

  Napo Light

  19,3

  DN

  Egipt

  Belayim

  27,5

  2,2

  Egipt

  El Morgan

  29,4

  1,7

  Egipt

  Rhas Gharib

  24,3

  3,3

  Egipt

  Gulf of Suez Mix

  31,9

  1,5

  Egipt

  Geysum

  19,5

  DN

  Egipt

  East Gharib (J-1)

  37,9

  DN

  Egipt

  Mango-1

  35,1

  DN

  Egipt

  Rhas Budran

  25

  DN

  Egipt

  Zeit Bay

  34,1

  0,1

  Egipt

  East Zeit Mix

  39

  0,87

  Filipine

  Nido

  26,5

  DN

  Filipine

  Philippines Miscellaneous

  DN

  DN

  Guineea Ecuatorială

  Zafiro

  30,3

  DN

  Guineea Ecuatorială

  Alba Condensate

  55

  DN

  Guineea Ecuatorială

  Ceiba

  30,1

  0,42

  Gabon

  Gamba

  31,8

  0,1

  Gabon

  Mandji

  30,5

  1,1

  Gabon

  Lucina Marine

  39,5

  0,1

  Gabon

  Oguendjo

  35

  DN

  Gabon

  Rabi-Kouanga

  34

  0,6

  Gabon

  T’Catamba

  44,3

  0,21

  Gabon

  Rabi

  33,4

  0,06

  Gabon

  Rabi Blend

  34

  DN

  Gabon

  Rabi Light

  37,7

  0,15

  Gabon

  Etame Marin

  36

  DN

  Gabon

  Olende

  17,6

  1,54

  Gabon

  Gabonian Miscellaneous

  DN

  DN

  Georgia

  Georgian Miscellaneous

  DN

  DN

  Ghana

  Bonsu

  32

  0,1

  Ghana

  Salt Pond

  37,4

  0,1

  Guatemala

  Coban

  27,7

  DN

  Guatemala

  Rubelsanto

  27

  DN

  India

  Bombay High

  39,4

  0,2

  Indonezia

  Minas (Sumatron Light)

  34,5

  0,1

  Indonezia

  Ardjuna

  35,2

  0,1

  Indonezia

  Attaka

  42,3

  0,1

  Indonezia

  Suri

  18,4

  0,2

  Indonezia

  Sanga Sanga

  25,7

  0,2

  Indonezia

  Sepinggan

  37,9

  0,9

  Indonezia

  Walio

  34,1

  0,7

  Indonezia

  Arimbi

  31,8

  0,2

  Indonezia

  Poleng

  43,2

  0,2

  Indonezia

  Handil

  32,8

  0,1

  Indonezia

  Jatibarang

  29

  0,1

  Indonezia

  Cinta

  33,4

  0,1

  Indonezia

  Bekapai

  40

  0,1

  Indonezia

  Katapa

  52

  0,1

  Indonezia

  Salawati

  38

  0,5

  Indonezia

  Duri (Sumatran Heavy)

  21,1

  0,2

  Indonezia

  Sembakung

  37,5

  0,1

  Indonezia

  Badak

  41,3

  0,1

  Indonezia

  Arun Condensate

  54,5

  DN

  Indonezia

  Udang

  38

  0,1

  Indonezia

  Klamono

  18,7

  1

  Indonezia

  Bunya

  31,7

  0,1

  Indonezia

  Pamusian

  18,1

  0,2

  Indonezia

  Kerindigan

  21,6

  0,3

  Indonezia

  Melahin

  24,7

  0,3

  Indonezia

  Bunyu

  31,7

  0,1

  Indonezia

  Camar

  36,3

  DN

  Indonezia

  Cinta Heavy

  27

  DN

  Indonezia

  Lalang

  40,4

  DN

  Indonezia

  Kakap

  46,6

  DN

  Indonezia

  Sisi-1

  40

  DN

  Indonezia

  Giti-1

  33,6

  DN

  Indonezia

  Ayu-1

  34,3

  DN

  Indonezia

  Bima

  22,5

  DN

  Indonezia

  Padang Isle

  34,7

  DN

  Indonezia

  Intan

  32,8

  DN

  Indonezia

  Sepinggan – Yakin Mixed

  31,7

  0,1

  Indonezia

  Widuri

  32

  0,1

  Indonezia

  Belida

  45,9

  0

  Indonezia

  Senipah

  51,9

  0,03

  Iran

  Iranian Light

  33,8

  1,4

  Iran

  Iranian Heavy

  31

  1,7

  Iran

  Soroosh (Cyrus)

  18,1

  3,3

  Iran

  Dorrood (Darius)

  33,6

  2,4

  Iran

  Rostam

  35,9

  1,55

  Iran

  Salmon (Sassan)

  33,9

  1,9

  Iran

  Foroozan (Fereidoon)

  31,3

  2,5

  Iran

  Aboozar (Ardeshir)

  26,9

  2,5

  Iran

  Sirri

  30,9

  2,3

  Iran

  Bahrgansar/Nowruz (SIRIP Blend)

  27,1

  2,5

  Iran

  Bahr/Nowruz

  25,0

  2,5

  Iran

  Iranian Miscellaneous

  DN

  DN

  Irak

  Basrah Light (Golful Persic)

  33,7

  2

  Irak

  Kirkuk (Golful Persic)

  35,1

  1,9

  Irak

  Mishrif (Golful Persic)

  28

  DN

  Irak

  Bai Hasson (Golful Persic)

  34,1

  2,4

  Irak

  Basrah Medium (Golful Persic)

  31,1

  2,6

  Irak

  Basrah Heavy (Golful Persic)

  24,7

  3,5

  Irak

  Kirkuk Blend (Golful Persic)

  35,1

  2

  Irak

  N. Rumalia (Golful Persic)

  34,3

  2

  Irak

  Ras el Behar

  33

  DN

  Irak

  Basrah Light (Marea Roșie)

  33,7

  2

  Irak

  Kirkuk (Marea Roșie)

  36,1

  1,9

  Irak

  Mishrif (Marea Roșie)

  28

  DN

  Irak

  Bai Hasson (Marea Roșie)

  34,1

  2,4

  Irak

  Basrah Medium (Marea Roșie)

  31,1

  2,6

  Irak

  Basrah Heavy (Marea Roșie)

  24,7

  3,5

  Irak

  Basrah Heavy (Marea Roșie)

  34

  1,9

  Irak

  N. Rumalia (Marea Roșie)

  34,3

  2

  Irak

  Ratawi

  23,5

  4,1

  Irak

  Basrah Light (Turcia)

  33,7

  2

  Irak

  Kirkuk (Turcia)

  36,1

  1,9

  Irak

  Mishrif (Turcia)

  28

  DN

  Irak

  Bai Hasson (Turcia)

  34,1

  2,4

  Irak

  Basrah Medium (Turcia)

  31,1

  2,6

  Irak

  Basrah Heavy (Turcia)

  24,7

  3,5

  Irak

  Kirkuk Blend (Turcia)

  34

  1,9

  Irak

  N. Rumalia (Turcia)

  34,3

  2

  Irak

  FAO Blend

  27,7

  3,6

  Kazahstan

  Kumkol

  42,5

  0,07

  Kazahstan

  CPC Blend

  44,2

  0,54

  Kuweit

  Mina al Ahmadi (Kuwait Export)

  31,4

  2,5

  Kuweit

  Magwa (jurasicul timpuriu)

  38

  DN

  Kuweit

  Burgan (Wafra)

  23,3

  3,4

  Libia

  Bu Attifel

  43,6

  0

  Libia

  Amna (punct de curgere ridicat)

  36,1

  0,2

  Libia

  Brega

  40,4

  0,2

  Libia

  Sirtica

  43,3

  0,43

  Libia

  Zueitina

  41,3

  0,3

  Libia

  Bunker Hunt

  37,6

  0,2

  Libia

  El Hofra

  42,3

  0,3

  Libia

  Dahra

  41

  0,4

  Libia

  Sarir

  38,3

  0,2

  Libia

  Zueitina Condensate

  65

  0,1

  Libia

  El Sharara

  42,1

  0,07

  Malaysia

  Miri Light

  36,3

  0,1

  Malaysia

  Tembungo

  37,5

  DN

  Malaysia

  Labuan Blend

  33,2

  0,1

  Malaysia

  Tapis

  44,3

  0,1

  Malaysia

  Tembungo

  37,4

  0

  Malaysia

  Bintulu

  26,5

  0,1

  Malaysia

  Bekok

  49

  DN

  Malaysia

  Pulai

  42,6

  DN

  Malaysia

  Dulang

  39

  0,037

  Mauritania

  Chinguetti

  28,2

  0,51

  Mexic

  Isthmus

  32,8

  1,5

  Mexic

  Maya

  22

  3,3

  Mexic

  Olmeca

  39

  DN

  Mexic

  Altamira

  16

  DN

  Mexic

  Topped Isthmus

  26,1

  1,72

  Nigeria

  Forcados Blend

  29,7

  0,3

  Nigeria

  Escravos

  36,2

  0,1

  Nigeria

  Brass River

  40,9

  0,1

  Nigeria

  Qua Iboe

  35,8

  0,1

  Nigeria

  Bonny Medium

  25,2

  0,2

  Nigeria

  Pennington

  36,6

  0,1

  Nigeria

  Bomu

  33

  0,2

  Nigeria

  Bonny Light

  36,7

  0,1

  Nigeria

  Brass Blend

  40,9

  0,1

  Nigeria

  Gilli Gilli

  47,3

  DN

  Nigeria

  Adanga

  35,1

  DN

  Nigeria

  Iyak-3

  36

  DN

  Nigeria

  Antan

  35,2

  DN

  Nigeria

  OSO

  47

  0,06

  Nigeria

  Ukpokiti

  42,3

  0,01

  Nigeria

  Yoho

  39,6

  DN

  Nigeria

  Okwori

  36,9

  DN

  Nigeria

  Bonga

  28,1

  DN

  Nigeria

  ERHA

  31,7

  0,21

  Nigeria

  Amenam Blend

  39

  0,09

  Nigeria

  Akpo

  45,17

  0,06

  Nigeria

  EA

  38

  DN

  Nigeria

  Agbami

  47,2

  0,044

  Norvegia

  Ekofisk

  43,4

  0,2

  Norvegia

  Tor

  42

  0,1

  Norvegia

  Statfjord

  38,4

  0,3

  Norvegia

  Heidrun

  29

  DN

  Norvegia

  Norwegian Forties

  37,1

  DN

  Norvegia

  Gullfaks

  28,6

  0,4

  Norvegia

  Oseberg

  32,5

  0,2

  Norvegia

  Norne

  33,1

  0,19

  Norvegia

  Troll

  28,3

  0,31

  Norvegia

  Draugen

  39,6

  DN

  Norvegia

  Sleipner Condensate

  62

  0,02

  Oman

  Oman Export

  36,3

  0,8

  Orice țară

  Șisturi bituminoase

  DN

  DN

  Orice țară

  Șisturi bituminoase

  DN

  DN

  Orice țară

  Gaze naturale: furnizate de la sursă

  DN

  DN

  Orice țară

  Gaze naturale: furnizate din gaze naturale lichefiate

  DN

  DN

  Orice țară

  Șisturi bituminoase: furnizate de la sursă

  DN

  DN

  Orice țară

  Cărbune

  DN

  DN

  Papua-Noua Guinee

  Kutubu

  44

  0,04

  Peru

  Loreto

  34

  0,3

  Peru

  Talara

  32,7

  0,1

  Peru

  High Cold Test

  37,5

  DN

  Peru

  Bayovar

  22,6

  DN

  Peru

  Low Cold Test

  34,3

  DN

  Peru

  Carmen Central-5

  20,7

  DN

  Peru

  Shiviyacu-23

  20,8

  DN

  Peru

  Mayna

  25,7

  DN

  Platforma continentală exterioară americană (US Federal OCS)

  Beta

  DN

  DN

  Platforma continentală exterioară americană

  Carpinteria

  DN

  DN

  Platforma continentală exterioară americană

  Dos Cuadras

  DN

  DN

  Platforma continentală exterioară americană

  Hondo

  DN

  DN

  Platforma continentală exterioară americană

  Hueneme

  DN

  DN

  Platforma continentală exterioară americană

  Pescado

  DN

  DN

  Platforma continentală exterioară americană

  Point Arguello

  DN

  DN

  Platforma continentală exterioară americană

  Point Pedernales

  DN

  DN

  Platforma continentală exterioară americană

  Sacate

  DN

  DN

  Platforma continentală exterioară americană

  Santa Clara

  DN

  DN

  Platforma continentală exterioară americană

  Sockeye

  DN

  DN

  Qatar

  Dukhan

  41,7

  1,3

  Qatar

  Qatar Marine

  35,3

  1,6

  Qatar

  Qatar Land

  41,4

  DN

  Ras Al Khaimah

  Rak Condensate

  54,1

  DN

  Ras Al Khaimah

  Ras Al Khaimah Miscellaneous

  DN

  DN

  Rusia

  Urals

  31

  2

  Rusia

  Russian Export Blend

  32,5

  1,4

  Rusia

  M100

  17,6

  2,02

  Rusia

  M100 Heavy

  16,67

  2,09

  Rusia

  Siberian Light

  37,8

  0,4

  Rusia

  E4 (Gravenshon)

  19,84

  1,95

  Rusia

  E4 Heavy

  18

  2,35

  Rusia

  Purovsky Condensate

  64,1

  0,01

  Rusia

  Sokol

  39,7

  0,18

  Regatul Unit

  Auk

  37,2

  0,5

  Regatul Unit

  Beatrice

  38,7

  0,05

  Regatul Unit

  Brae

  33,6

  0,7

  Regatul Unit

  Buchan

  33,7

  0,8

  Regatul Unit

  Claymore

  30,5

  1,6

  Regatul Unit

  S.V. (Brent)

  36,7

  0,3

  Regatul Unit

  Tartan

  41,7

  0,6

  Regatul Unit

  Tern

  35

  0,7

  Regatul Unit

  Magnus

  39,3

  0,3

  Regatul Unit

  Dunlin

  34,9

  0,4

  Regatul Unit

  Fulmar

  40

  0,3

  Regatul Unit

  Hutton

  30,5

  0,7

  Regatul Unit

  N.W. Hutton

  36,2

  0,3

  Regatul Unit

  Maureen

  35,5

  0,6

  Regatul Unit

  Murchison

  38,8

  0,3

  Regatul Unit

  Ninian Blend

  35,6

  0,4

  Regatul Unit

  Montrose

  40,1

  0,2

  Regatul Unit

  Beryl

  36,5

  0,4

  Regatul Unit

  Piper

  35,6

  0,9

  Regatul Unit

  Forties

  36,6

  0,3

  Regatul Unit

  Brent Blend

  38

  0,4

  Regatul Unit

  Flotta

  35,7

  1,1

  Regatul Unit

  Thistle

  37

  0,3

  Regatul Unit

  S.V. (Ninian)

  38

  0,3

  Regatul Unit

  Argyle

  38,6

  0,2

  Regatul Unit

  Heather

  33,8

  0,7

  Regatul Unit

  South Birch

  38,6

  DN

  Regatul Unit

  Wytch Farm

  41,5

  DN

  Regatul Unit

  Cormorant. North

  34,9

  0,7

  Regatul Unit

  Cormorant. South (Cormorant „A“)

  35,7

  0,6

  Regatul Unit

  Alba

  19,2

  DN

  Regatul Unit

  Foinhaven

  26,3

  0,38

  Regatul Unit

  Schiehallion

  25,8

  DN

  Regatul Unit

  Captain

  19,1

  0,7

  Regatul Unit

  Harding

  20,7

  0,59

  Sharjah

  Mubarek. Sharjah

  37

  0,6

  Sharjah

  Sharjah Condensate

  49,7

  0,1

  Singapore

  Rantau

  50,5

  0,1

  Spania

  Amposta Marina North

  37

  DN

  Spania

  Casablanca

  34

  DN

  Spania

  El Dorado

  26,6

  DN

  Siria

  Syrian Straight

  15

  DN

  Siria

  Thayyem

  35

  DN

  Siria

  Omar Blend

  38

  DN

  Siria

  Omar

  36,5

  0,1

  Siria

  Syrian Light

  36

  0,6

  Siria

  Souedie

  24,9

  3,8

  S.U.A., Alaska

  ANS

  DN

  DN

  S.U.A., Colorado

  Niobrara

  DN

  DN

  S.U.A., New Mexico

  Four Corners

  DN

  DN

  S.U.A., Dakota de Nord

  Bakken

  DN

  DN

  S.U.A., Dakota de Nord

  North Dakota Sweet

  DN

  DN

  S.U.A., Texas

  WTI

  DN

  DN

  S.U.A., Texas

  Eagle Ford

  DN

  DN

  S.U.A., Utah

  Covenant

  DN

  DN

  Thailanda

  Erawan Condensate

  54,1

  DN

  Thailanda

  Sirikit

  41

  DN

  Thailanda

  Nang Nuan

  30

  DN

  Thailanda

  Bualuang

  27

  DN

  Thailanda

  Benchamas

  42,4

  0,12

  Trinidad și Tobago

  Galeota Mix

  32,8

  0,3

  Trinidad și Tobago

  Trintopec

  24,8

  DN

  Trinidad și Tobago

  Land/Trinmar

  23,4

  1,2

  Trinidad și Tobago

  Calypso Miscellaneous

  30,84

  0,59

  Tunisia

  Zarzaitine

  41,9

  0,1

  Tunisia

  Ashtart

  29

  1

  Tunisia

  El borma

  43,3

  0,1

  Tunisia

  Ezzaouia-2

  41,5

  DN

  Turcia

  Turkish Miscellaneous

  DN

  DN

  Țările de Jos

  Alba

  19,59

  DN

  Ucraina

  Ukraine Miscellaneous

  DN

  DN

  Uzbekistan

  Uzbekistan Miscellaneous

  DN

  DN

  Venezuela

  Jobo (Monagas)

  12,6

  2

  Venezuela

  Lama Lamar

  36,7

  1

  Venezuela

  Mariago

  27

  1,5

  Venezuela

  Ruiz

  32,4

  1,3

  Venezuela

  Tucipido

  36

  0,3

  Venezuela

  Venez Lot 17

  36,3

  0,9

  Venezuela

  Mara 16/18

  16,5

  3,5

  Venezuela

  Tia Juana Light

  32,1

  1,1

  Venezuela

  Tia Juana Med 26

  24,8

  1,6

  Venezuela

  Officina

  35,1

  0,7

  Venezuela

  Bachaquero

  16,8

  2,4

  Venezuela

  Cento Lago

  36,9

  1,1

  Venezuela

  Lagunillas

  17,8

  2,2

  Venezuela

  La Rosa Medium

  25,3

  1,7

  Venezuela

  San Joaquin

  42

  0,2

  Venezuela

  Lagotreco

  29,5

  1,3

  Venezuela

  Lagocinco

  36

  1,1

  Venezuela

  Boscan

  10,1

  5,5

  Venezuela

  Leona

  24,1

  1,5

  Venezuela

  Barinas

  26,2

  1,8

  Venezuela

  Sylvestre

  28,4

  1

  Venezuela

  Mesa

  29,2

  1,2

  Venezuela

  Ceuta

  31,8

  1,2

  Venezuela

  Lago Medio

  31,5

  1,2

  Venezuela

  Tigre

  24,5

  DN

  Venezuela

  Anaco Wax

  41,5

  0,2

  Venezuela

  Santa Rosa

  49

  0,1

  Venezuela

  Bombai

  19,6

  1,6

  Venezuela

  Aguasay

  41,1

  0,3

  Venezuela

  Anaco

  43,4

  0,1

  Venezuela

  BCF-Bach/Lag17

  16,8

  2,4

  Venezuela

  BCF-Bach/Lag21

  20,4

  2,1

  Venezuela

  BCF-21.9

  21,9

  DN

  Venezuela

  BCF-24

  23,5

  1,9

  Venezuela

  BCF-31

  31

  1,2

  Venezuela

  BCF Blend

  34

  1

  Venezuela

  Bolival Coast

  23,5

  1,8

  Venezuela

  Ceuta/Bach 18

  18,5

  2,3

  Venezuela

  Corridor Block

  26,9

  1,6

  Venezuela

  Cretaceous

  42

  0,4

  Venezuela

  Guanipa

  30

  0,7

  Venezuela

  Lago Mix Med.

  23,4

  1,9

  Venezuela

  Larosa/Lagun

  23,8

  1,8

  Venezuela

  Menemoto

  19,3

  2,2

  Venezuela

  Cabimas

  20,8

  1,8

  Venezuela

  BCF-23

  23

  1,9

  Venezuela

  Oficina/Mesa

  32,2

  0,9

  Venezuela

  Pilon

  13,8

  2

  Venezuela

  Recon (Venez)

  34

  DN

  Venezuela

  102 Tj (25)

  25

  1,6

  Venezuela

  Tjl Cretaceous

  39

  0,6

  Venezuela

  Tia Juana Pesado (Heavy)

  12,1

  2,7

  Venezuela

  Mesa-Recon

  28,4

  1,3

  Venezuela

  Oritupano

  19

  2

  Venezuela

  Hombre Pintado

  29,7

  0,3

  Venezuela

  Merey

  17,4

  2,2

  Venezuela

  Lago Light

  41,2

  0,4

  Venezuela

  Laguna

  11,2

  0,3

  Venezuela

  Bach/Ceuta Mix

  24

  1,2

  Venezuela

  Bachaquero 13

  13

  2,7

  Venezuela

  Ceuta - 28

  28

  1,6

  Venezuela

  Temblador

  23,1

  0,8

  Venezuela

  Lagomar

  32

  1,2

  Venezuela

  Taparito

  17

  DN

  Venezuela

  BCF-Heavy

  16,7

  DN

  Venezuela

  BCF-Medium

  22

  DN

  Venezuela

  Caripito Blend

  17,8

  DN

  Venezuela

  Laguna/Ceuta Mix

  18,1

  DN

  Venezuela

  Morichal

  10,6

  DN

  Venezuela

  Pedenales

  20,1

  DN

  Venezuela

  Quiriquire

  16,3

  DN

  Venezuela

  Tucupita

  17

  DN

  Venezuela

  Furrial-2 (E. Venezuela)

  27

  DN

  Venezuela

  Curazao Blend

  18

  DN

  Venezuela

  Santa Barbara

  36,5

  DN

  Venezuela

  Cerro Negro

  15

  DN

  Venezuela

  BCF22

  21,1

  2,11

  Venezuela

  Hamaca

  26

  1,55

  Venezuela

  Zuata 10

  15

  DN

  Venezuela

  Zuata 20

  25

  DN

  Venezuela

  Zuata 30

  35

  DN

  Venezuela

  Monogas

  15,9

  3,3

  Venezuela

  Corocoro

  24

  DN

  Venezuela

  Petrozuata

  19,5

  2,69

  Venezuela

  Morichal 16

  16

  DN

  Venezuela

  Guafita

  28,6

  0,73

  Vietnam

  Bach Ho (Tigrul Alb)

  38,6

  0

  Vietnam

  Dai Hung (Marele Urs)

  36,9

  0,1

  Vietnam

  Rang Dong

  37,7

  0,5

  Vietnam

  Ruby

  35,6

  0,08

  Vietnam

  Su Tu Den (Leul Negru)

  36,8

  0,05

  Yemen

  North Yemeni Blend

  40,5

  DN

  Yemen

  Alif

  40,4

  0,1

  Yemen

  Maarib Lt.

  49

  0,2

  Yemen

  Masila Blend

  30-31

  0,6

  Yemen

  Shabwa Blend

  34,6

  0,6

  Zonă neutră

  Eocene (Wafra)

  18,6

  4,6

  Zonă neutră

  Hout

  32,8

  1,9

  Zonă neutră

  Khafji

  28,5

  2,9

  Zonă neutră

  Burgan (Wafra)

  23,3

  3,4

  Zonă neutră

  Ratawi

  23,5

  4,1

  Zonă neutră

  Neutral Zone Mix

  23,1

  DN

  Zonă neutră

  Khafji Blend

  23,4

  3,8


  Anexa nr. 2

  Specificații de mediu aplicabile carburanților de pe piață
  destinați vehiculelor echipate cu motor cu aprindere prin scânteie

  Tipul: benzină

  Parametrul^(1)

  Unitatea

  Limite^(2)

  Minime

  Maxime

  Cifra octanică „research“

  95

  -

  Cifra octanică „motor“

  85

  -

  Presiunea vaporilor pe perioada de vară^(3)

  kPa

  -

  60,0^(4)

  Distilare:

  - procent evaporat la 100°C

  % v/v

  46,0

  -

  - procent evaporat la 150°C

  % v/v

  75,0

  -

  Analiza hidrocarburilor:

  - Olefine

  % v/v

  -

  18,0

  - Aromatice

  % v/v

  -

  35,0

  - Benzen

  % v/v

  -

  1,0

  Conținutul de oxigen

  % m/m

  3,7

  Compuși oxigenați:

  - Metanol

  % v/v

  3,0

  - Etanol (pot fi necesari agenți de stabilizare)

  % v/v

  10,0

  - Alcool izopropilic

  % v/v

  -

  12,0

  - Alcool butilic terțiar

  % v/v

  -

  15,0

  - Alcool izobutilic

  % v/v

  -

  15,0

  - Eteri care conțin cinci sau mai mulți atomi de carbon pe moleculă

  % v/v

  -

  22,0

  - Alți compuși oxigenați^(5)

  % v/v

  -

  15,0

  Conținutul de sulf

  mg/kg

  -

  10,0

  Conținutul de plumb

  g/l

  -

  0,005

  ^(1) Metodele de testare sunt cele specificate în standardul EN 228:2012. Se poate adopta metoda analitică specificată în standardul de înlocuire EN 228:2012, dacă se poate demonstra că aceasta oferă cel puțin aceeași precizie ca metoda analitică pe care o înlocuiește.
  ^(2) Valorile menționate în specificație sunt „valori reale“. La stabilirea valorilor lor limită s-au aplicat termenii EN ISO 4259:2006 „Produse petroliere - Determinarea și aplicarea datelor de precizie privind metodele de testare“, iar pentru stabilirea unei valori minime s-a luat în considerare o diferență minimă de 2R peste zero (R = reproductibilitatea). Rezultatele măsurărilor individuale se interpretează pe baza criteriilor descrise în EN ISO 4259:2006.
  ^ (3) Perioada de vară începe nu mai târziu de data de 1 mai și ia sfârșit nu înainte de 30 septembrie.
  ^(4) Presiunea vaporilor este de maximum 60 kPa, plus depășirea autorizată a presiunii vaporilor menționată în anexa nr. 8 la prezenta ordonanță de urgență.
  ^(5) Alți monoalcooli și eteri cu un punct final de fierbere care nu îl depășește pe cel menționat în EN 228:2012.


  Anexa nr. 3

  Specificații de mediu aplicabile carburanților de pe piață
  destinați vehiculelor echipate cu motor cu aprindere prin compresie

  Tipul: motorină diesel

  Parametrul^(1)

  Unitatea

  Limite^(2)

  Minime

  Maxime

  Cifra cetanică

  51,0

  -

  Densitate la 15°C

  kg/m^(3)

  -

  845,0

  Distilare:

  - 95% v/v recuperat la:

  °C

  -

  360,0

  Hidrocarburi aromatice policiclice

  % m/m

  -

  8,0

  Conținutul de sulf

  mg/kg

  -

  10,0

  Conținut de EMAG - EN 14078

  % v/v

  -

  7,0^(3)(4)

  ^(1) Metodele de testare sunt cele specificate în standardul EN 590:2013. Se poate adopta metoda analitică specificată în standardul de înlocuire EN 590:2013, dacă se poate demonstra că aceasta oferă cel puțin aceeași precizie ca metoda analitică pe care o înlocuiește.
  ^(2) Valorile menționate în specificație sunt „valori reale“. La stabilirea valorilor lor limită s-au aplicat termenii EN ISO 4259:2006 „Produse petroliere - Determinarea și aplicarea datelor de precizie privind metodele de testare“, iar pentru stabilirea unei valori minime s-a luat în considerare o diferență minimă de 2R peste zero (R = reproductibilitatea). Rezultatele măsurărilor individuale se interpretează pe baza criteriilor descrise în EN ISO 4259:2006.
  ^(3) EMAG respectă cele menționate în EN 14214.
  ^(4) Se permite introducerea pe piață a motorinei diesel cu un conținut de esteri metilici ai acizilor grași (EMAG) mai mare de 7%.


  Anexa nr. 4

  Model pentru raportarea informațiilor privind coerența datelor raportate

  Carburant - furnizori unici

  Articol

  Raportare comună (DA/NU)

  Țară

  Furnizor^(1)

  Tip de carburant^(7)

  Cod NC carburant^(7)

  Cantitate^(2)

  Intensitatea medie a gazelor cu efect de seră

  Reducerea emisiilor generate în amonte^(5)

  Reducerea față de media din 2010

  în litri

  de energie

  1


  Cod NC

  Intensitatea gazelor cu efect de seră^(4)

  Materii prime

  Cod NC

  Intensitatea gazelor cu efect de seră^(4)

  sustenabil (DA/NU)

  Componenta F.1 (Componenta „combustibili fosili“)

  Componenta B.1 (Componenta „biocarburanți“)

  Componenta F.n (Componenta „combustibili fosili“)

  Componenta B.m (Componenta „biocarburanți“)

  k


  Cod NC^(2)

  Intensitatea gazelor cu efect de seră^(4)

  Materii prime

  Cod NC^(2)

  Intensitatea gazelor cu efect de seră^(4)

  sustenabil (DA/NU)

  Componenta F.1 (Componenta „combustibili fosili“)

  Componenta B.1 (Componenta „biocarburanți“)

  Componenta F.n (Componenta „combustibili fosili“)

  Componenta B.m (Componenta „biocarburanți“)

  Carburant - furnizori comuni

  Articol

  Raportare comună (DA/NU)

  Țară

  Furnizor^(1)

  Tip de combustibil^(7)

  Cod NC combustibil^(7)

  Cantitate^(2)

  Intensitatea medie a gazelor cu efect de seră

  Reducerea emisiilor generate în amonte^(5)

  Reducerea față de media din 2010

  în litri

  de energie

  I

  DA

  DA

  Subtotal

  Cod NC

  Intensitatea gazelor cu efect de seră^(4)

  Materii prime

  Cod NC

  Intensitatea gazelor cu efect de seră(4)

  sustenabil (DA/NU)

  Componenta F.1 (Componenta „combustibili fosili“)

  Componenta B.1 (Componenta „biocarburanți“)

  Componenta F.n (Componenta „combustibili fosili“)

  Componenta B.m (Componenta „biocarburanți“)

  x

  DA

  DA

  Subtotal

  Cod NC^(2)

  Intensitatea gazelor cu efect de seră^(4)

  Materii prime

  Cod NC^(2)

  Intensitatea gazelor cu efect de seră^(4)

  sustenabil (DA/NU)

  Componenta F.1 (Componenta „combustibili fosili“)

  Componenta B.1 (Componenta „biocarburanți“)

  Componenta F.n (Componenta „combustibili fosili“)

  Componenta B.m (Componenta „biocarburanți“)

  Electricitate

  Raportare comună (DA/NU)

  Țară

  Furnizor^(1)

  Tip de energie^(7)

  Cantitate^(6)

  Intensitatea gazelor cu efect de seră

  Reducerea față de media din 2010

  de energie

  NU


  Informații comune privind furnizorii

  Țară

  Furnizor^(1)

  Tip de energie^(7)

  Cantitate^(6)

  Intensitatea gazelor cu efect de seră

  Reducerea față de media din 2010

  de energie

  DA

  DA

  Subtotal
  Origine - furnizori unici^(8)

  Articol 1

  componenta F.1

  Articol 1

  componenta F.n

  Articol k

  componenta F.1

  Articol k

  componenta F.n

  Denumirea comercială a materiilor prime

  Greutate API^(3)

  Tone

  Denumirea comercială a materiilor prime

  Greutate API^(3)

  Tone

  Denumirea comercială a materiilor prime

  Greutate API^(3)

  Tone

  Denumirea comercială a materiilor prime

  Greutate API^(3)

  Tone

  Articol 1

  componenta B.1

  Articol 1

  componenta B.m

  Articol k

  componenta B.1

  Articol k

  componenta B.m

  Filiera de producție a biocarburanților

  Greutate API^(3)

  Tone

  Filiera de producție a biocarburanților

  Greutate API^(3)

  Tone

  Filiera de producție a biocarburanților

  Greutate API^(3)

  Tone

  Filiera de producție a biocarburanților

  Greutate API^(3)

  Tone
  Origine - furnizori comuni^(8)

  Articol l

  componenta F.1

  Articol l

  componenta F.n

  Articol X

  componenta F.1

  Articol X

  componenta F.n

  Denumirea comercială a materiilor prime

  Greutate API^(3)

  Tone

  Denumirea comercială a materiilor prime

  Greutate API^(3)

  Tone

  Denumirea comercială a materiilor prime

  Greutate API^(3)

  Tone

  Denumirea comercială a materiilor prime

  Greutate API^(3)

  Tone

  Articol l

  componenta B.1

  Articol l

  componenta B.m

  Articol X

  componenta B.1

  Articol X

  componenta B.m

  Filiera de producție a biocarburanților

  Greutate API^(3)

  Tone

  Filiera de producție a biocarburanților

  Greutate API^(3)

  Tone

  Filiera de producție a biocarburanților

  Greutate API^(3)

  Tone

  Filiera de producție a biocarburanților

  Greutate API^(3)

  Tone

  Locul de achiziție^(9)

  Plasarea sub regim vamal

  Componentă

  Denumirea rafinăriei/ unității de prelucrare

  Țară

  Denumirea rafinăriei/ unității de prelucrare

  Țară

  Denumirea rafinăriei/ unității de prelucrare

  Țară

  Denumirea rafinăriei/ unității de prelucrare

  Țară

  Denumirea rafinăriei/ unității de prelucrare

  Țară

  Denumirea rafinăriei/ unității de prelucrare

  Țară

  1

  F.1

  1

  F.n

  1

  B.1

  1

  B.m

  k

  F.1

  k

  F.n

  k

  B.1

  k

  B.m

  l

  F.1

  l

  F.n

  l

  B.1

  l

  B.m

  X

  F.1

  X

  F.n

  X

  B.1

  X

  B.m

  Energia totală raportată și reducerea realizată în România^(10)

  Volum (ca energie)

  Intensitatea gazelor cu efect de seră

  Reducerea față de media din 2010

  Observații privind formatul notelor:
  a) Modelul de raport destinat furnizorilor este identic cu modelul de raport destinat statelor membre.
  b) Celulele hașurate nu trebuie completate.

  ^(1) Identificarea furnizorului este definită în partea 1 pct. 3 lit. (a) din anexa nr. 1 la prezenta ordonanță de urgență.
  ^(2) Cantitatea de carburant este definită în partea 1 pct. 3 lit. (c) din anexa nr. 1 la prezenta ordonanță de urgență.
  ^(3) Greutatea API este definită în conformitate cu metoda de testare ASTM D 287.
  ^(4) Intensitatea gazelor cu efect de seră este definită în partea 1 pct. 3 lit. (e) din anexa nr. 1 la prezenta ordonanță de urgență.
  ^(5) UER este definită în partea 1 pct. 3 lit. (d) din anexa nr. 1; specificațiile de raportare sunt definite în partea 2 pct. 1 din anexa nr. 1 la prezenta ordonanță de urgență.
  ^(6) Cantitatea de electricitate este definită în partea 2 pct. 6 din anexa nr. 1 la prezenta ordonanță de urgență.
  ^(7) Tipurile de carburant și codurile NC corespunzătoare sunt definite în partea 1 pct. 3 lit. (b) din anexa nr. 1 la prezenta ordonanță de urgență.
  ^(8) Originea este definită în partea 2 pct. 2 și 4 din anexa nr. 1 la prezenta ordonanță de urgență.
  ^(9) Locul de achiziție este definit în partea 2 pct. 3 și 4 din anexa nr. 1 la prezenta ordonanță de urgență.
  ^(10) Cantitatea totală de energie (carburant și electricitate) consumată.


  Anexa nr. 5

  Calcularea standardului de carburant pentru combustibilii fosili

  Metoda de calcul
  (a) Standardul de carburant se calculează în funcție de consumul mediu la nivelul Uniunii de combustibili fosili precum benzina, combustibilul diesel, motorina, GPL și GNC, după cum urmează:
  unde:
  "x" reprezintă diferiții carburanți și diferitele forme de energie care intră sub incidența prezentei ordonanțe de urgență și care sunt definiți în tabelul de mai jos;
  "GHGi_x" reprezintă intensitatea pe unitate a gazelor cu efect de seră provenite din livrările anuale vândute pe piața carburanților „x“ sau vectorul energetic care intră sub incidența prezentei ordonanțe de urgență, exprimat în gCO2eq/MJ. Sunt utilizate valorile pentru combustibilii fosili prezentate la pct. 5 din partea 2 a anexei nr. 1.
  "MJ_x" reprezintă cantitatea totală de energie furnizată și transformată din volumele de carburant „x“ comunicate, exprimate în megajouli.

  (b) Date privind consumul
  Datele privind consumul utilizate pentru calcularea valorii sunt după cum urmează:

  Carburant

  Consum de energie (MJ)

  Origine

  combustibil diesel

  7 894 969 x 10^6

  Raportul statelor membre către CCONUSC din 2010

  motorină fără destinație rutieră

  240 763 x 10^6

  benzină

  3 844 356 x 10^6

  GPL

  217 563 x 10^6

  GNC

  51 037 x 10^6

  Intensitatea gazelor cu efect de seră
  Standardul de carburant pentru 2010 este 94,1 gCO_2eq/MJ.


  Anexa nr. 6

  Reguli de calculare a emisiilor de gaze cu efect de seră
  generate de biocarburanți pe durata ciclului de viață

  A. Valori tipice și implicite pentru carburanții produși fără emisii nete de carbon rezultate în urma schimbării utilizării terenului

  Filieră de producție a biocarburanților

  Reduceri de emisii tipice de gaze cu efect de seră

  Reduceri de emisii implicite de gaze cu efect de seră

  etanol din sfeclă de zahăr

  61%

  52%

  etanol din grâu (nu se menționează combustibilul de prelucrare)

  32%

  16%

  etanol din grâu (lignit utilizat drept combustibil de prelucrare în instalații de cogenerare)

  32%

  16%

  etanol din grâu (gaz natural utilizat drept combustibil de prelucrare în cazane convenționale)

  45%

  34%

  etanol din grâu (gaz natural utilizat drept combustibil de prelucrare în instalații de cogenerare)

  53%

  47%

  etanol din grâu (paie utilizate drept combustibil de prelucrare în instalații de cogenerare)

  69%

  69%

  etanol din porumb, produs în Comunitate (gaz natural utilizat drept combustibil de prelucrare în instalații de cogenerare)

  56%

  49%

  etanol din trestie de zahăr

  71%

  71%

  partea de etil-terț-butil-eter (ETBE) din surse regenerabile

  egale cu cele din filiera utilizată pentru producția etanolului

  partea de terțiar-amil-etil-eter (TAEE) din surse regenerabile

  egale cu cele din filiera utilizată pentru producția etanolului

  biomotorină din semințe de rapiță

  45%

  38%

  biomotorină din floarea-soarelui

  58%

  51%

  biomotorină din soia

  40%

  31%

  biomotorină din ulei de palmier (nu se specifică procedeul)

  36%

  19%

  biomotorină din ulei de palmier (procedeu cu captarea metanului la presa de ulei)

  62%

  56%

  biomotorină din ulei din deșeuri de origine vegetală sau animală(*)

  88%

  83%

  ulei vegetal din semințe de rapiță, hidrotratat

  51%

  47%

  ulei vegetal din floarea-soarelui, hidrotratat

  65%

  62%

  ulei vegetal din ulei de palmier, hidrotratat (nu se specifică procedeul)

  40%

  26%

  ulei vegetal din ulei de palmier, hidrotratat (procedeu de captare a metanului la presa de ulei)

  68%

  65%

  ulei vegetal pur din semințe de rapiță

  58%

  57%

  biogaz din deșeuri urbane organice, sub formă de gaz natural comprimat

  80%

  73%

  biogaz din gunoi de grajd umed, sub formă de gaz natural comprimat

  84%

  81%

  biogaz din gunoi de grajd uscat, sub formă de gaz natural comprimat

  86%

  82%

  (*) Nu include uleiul de origine animală obținut din subproduse de origine animală clasificate ca material de categoria 3 în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 142/2011 al Parlamentului European și al Consiliului din 3 octombrie 2002 de stabilire a normelor sanitare privind subprodusele de origine animală care nu sunt destinate consumului uman.

  B. Estimări ale valorilor tipice și implicite aferente viitorilor biocarburanți care nu existau pe piață sau care se aflau pe piață doar în cantități neglijabile în ianuarie 2008, dacă aceștia sunt produși fără emisii nete de carbon rezultate în urma schimbării utilizării terenului

  Filieră de producție a biocarburanților

  Reduceri de emisii tipice de gaze cu efect de seră

  Reduceri de emisii implicite de gaze cu efect de seră

  etanol din paie de grâu

  87%

  85%

  etanol din deșeuri lemnoase

  80%

  74%

  etanol din deșeuri lemnoase provenite din pădure cultivată

  76%

  70%

  motorină diesel Fischer-Tropsch din deșeuri lemnoase

  95%

  95%

  motorină diesel Fischer-Tropsch din deșeuri lemnoase provenite din pădure cultivată

  93%

  93%

  dimetileter (DME) din deșeuri lemnoase

  95%

  95%

  dimetileter (DME) din deșeuri lemnoase provenite din pădure cultivată

  92%

  92%

  metanol din deșeuri lemnoase

  94%

  94%

  etanol din deșeuri lemnoase

  91%

  91%

  metanol din deșeuri lemnoase provenite din pădure cultivată partea de metil-terț-butil-eter (MTBE) din surse regenerabile

  egale cu cele din filiera utilizată pentru producția metanolului

  C. Metodologie1. Emisiile de gaze cu efect de seră provenite din producția și utilizarea biocarburanților se calculează astfel:
  E = e_ec + e_l + e_p + e_td + e_u – e_sca – e_ccs – e_ccr – e_ee,
  unde
  E = emisiile totale provenite din utilizarea carburantului;
  e_ec = emisiile provenite din extracția sau cultivarea materiilor prime;
  e_l = emisiile anuale provenite din variația cantității de carbon provocată de schimbarea utilizării terenului;
  e_p = emisii provenite din prelucrare;
  e_td = emisii provenite din transport și distribuție;
  e_u = emisii provenite de la carburantul utilizat;
  e_sca = reduceri de emisii datorate acumulării carbonului în sol prin intermediul unui mai bun management agricol;
  e_ccs = reduceri de emisii prin captarea și stocarea geologică a carbonului;
  e_ccr = reduceri de emisii prin captarea și înlocuirea carbonului; precum și
  e_ee= reduceri de emisii obținute prin excesul de energie electrică de la cogenerare.

  Emisiile rezultate din producția de mașini și echipamente nu se iau în considerare.
  2. Emisiile de gaze cu efect de seră provenite de la carburanți (E) se exprimă în grame de echivalent de CO_2 per MJ de combustibil, g CO_2eq/MJ.3. Prin derogare de la pct. 2, valorile calculate în g CO_2eq/MJ se pot adapta pentru a lua în considerare diferențele dintre carburanți în lucrul mecanic util efectuat, exprimat în km/MJ. Aceste adaptări se efectuează doar în cazul în care se prezintă dovezi ale diferențelor în lucrul mecanic util.4. Reducerile emisiilor de gaze cu efect de seră de la biocarburanți se calculează prin formula următoare:
  unde
  E_B = emisiile totale provenite de la biocarburant; și
  E_F = emisiile totale provenite de la carburantul fosil de referință.
  5. Gazele cu efect de seră luate în considerare în sensul pct. 1 sunt CO_2, N_2O și CH_4. Pentru calculul echivalenței în CO_2, aceste gaze se evaluează după cum urmează:
  CO_2:1
  N_2O:296
  CH_4:23
  6. Emisiile provenite din extracția sau cultivarea de materii prime (e_ec) includ emisii provenite din însuși procesul de extracție sau cultivare; din colectarea de materii prime; din deșeuri și scurgeri; precum și din producția de substanțe sau produse chimice utilizate în procesul de extracție sau de cultivare. Se exclude captarea de CO_2 în cadrul cultivării de materii prime. Se scad reducerile certificate de emisii de gaze cu efect de seră provenite de la flăcările din șantierele petroliere amplasate oriunde în lume. Se pot obține estimări ale emisiilor rezultate prin cultură pe baza mediilor calculate pentru zone geografice mai mici decât cele utilizate la calcularea valorilor implicite, ca alternativă la utilizarea valorilor efective.7. Emisiile anuale rezultate din variația cantității de carbon, survenită ca urmare a schimbării utilizării terenului, e_l, se calculează prin împărțirea în mod egal a emisiilor totale la o perioadă de 20 de ani. Pentru calculul acestor emisii se aplică formula următoare:
  e_l = (CS_R – CS_A) x 3,664 x 1/20 x 1/P – e_B^1
  ^1 Coeficientul obținut prin împărțirea masei moleculare a CO_2 (44,010 g/mol) la masa moleculară a carbonului (12,011 g/mol) este de 3,664.

  unde
  e_l = emisiile anuale de gaze cu efect de seră rezultate din variația cantității de carbon după schimbarea utilizării terenului [măsurată ca masă de echivalent de CO_2 pe unitate de energie generată de biocarburant (megajouli)]. „Terenuri cultivate“^2 și „terenuri cu cultură perenă“^3 sunt privite ca o singură utilizare a terenurilor;
  ^2 „Terenuri cultivate“ astfel cum sunt definite de IPCC.
  ^3 Culturile perene înseamnă culturi multianuale a căror tulpină nu este, în general, recoltată anual, cum este cazul crângurilor cu rotație rapidă și al palmierilor de ulei.

  CS_R = cantitatea de carbon per unitate de suprafață asociată utilizării terenului de referință (măsurată ca masă de cărbune per unitate de suprafață, cuprinzând atât solul, cât și vegetația). Utilizarea terenurilor de referință reprezintă utilizarea terenurilor în ianuarie 2008 sau cu 20 de ani înainte de obținerea materiei prime, data cea mai recentă fiind luată în considerare;
  CS_A = cantitatea de carbon per unitate de suprafață aferentă utilizării terenului real (măsurată ca masă de carbon per unitate de suprafață, cuprinzând atât solul, cât și vegetația). În cazurile în care cantitatea de carbon se acumulează pe o perioadă mai mare
  de 1 an, valoarea atribuită CS_A se estimează drept cantitate per unitate de suprafață după 20 de ani sau atunci când recolta ajunge la maturitate, data cea mai recentă fiind luată în considerare;
  P = productivitatea culturii (măsurată în energia generată de biocarburant per unitate de suprafață într-un an); precum și
  e_B = bonus de biocarburant 29 gCO_2eq/MJ, dacă biomasa este obținută din teren degradat reabilitat, în condițiile prevăzute la pct. 8.
  8. Bonusul de 29 grame de echivalent de CO_2/MJ de combustibil gCO_2eq/MJ se atribuie dacă există elemente care să ateste că terenul în chestiune:
  (a) nu era folosit pentru activități agricole sau de orice altă natură în ianuarie 2008; și
  (b) se încadrează în una dintre următoarele categorii:(i) teren grav degradat, inclusiv terenurile exploatate în trecut în scopuri agricole;(ii) teren grav contaminat.
  Bonusul de 29 grame de echivalent de CO_2/MJ de combustibil gCO_2eq/MJ se aplică pentru o perioadă de până la 10 ani, începând cu data transformării terenurilor în exploatații agricole, cu condiția asigurării unei creșteri regulate a stocului de carbon, precum și a unei reduceri a eroziunii, în cazul terenurilor din categoria prevăzută la pct. (i), și a reducerii contaminării solului, în cazul terenurilor din categoria prevăzută la pct. (ii).
  9. Categoriile menționate la pct. 8 lit. (b) se definesc după cum urmează:
  (a) „teren grav degradat“ înseamnă un teren care, pe o perioadă importantă de timp, fie a fost salinizat într-o proporție importantă, fie a prezentat un conținut în materii organice deosebit de scăzut și a fost grav erodat;
  (b) „teren grav contaminat“ înseamnă un teren pe care nu se pot cultiva produse alimentare sau furaje din cauza nivelului de contaminare.
  Astfel de terenuri includ terenurile care au făcut obiectul unei decizii a Comisiei în conformitate cu îndeplinirea criteriilor de durabilitate pentru biocarburanți, indiferent dacă biocarburanții sunt produși în interiorul Comunității sau importați.
  10. Ghidul adoptat în conformitate cu orientările adoptate de Comisie în 2009, pentru calcularea stocurilor de carbon din sol pe baza Orientărilor IPCC pentru inventarele naționale ale gazelor cu efect de seră din 2006, volumul 4, constituie baza de calcul al stocurilor de carbon din sol, în sensul prezentei ordonanțe de urgență.11. Emisiile rezultate în urma prelucrării, e_p, includ emisii provenite din însuși procesul de prelucrare, din deșeuri și scurgeri, precum și din producția de substanțe sau produse chimice utilizate în procesul de prelucrare.
  La calculul consumului de energie electrică care nu se produce în instalația de producere a carburantului se consideră că intensitatea emisiilor de gaze cu efect de seră care caracterizează producerea și distribuția energiei electrice respective este egală cu intensitatea medie a emisiilor la producerea și distribuția de energie electrică într-o regiune definită. Ca excepție de la această regulă, producătorii pot utiliza o valoare medie pentru a calcula energia electrică produsă de o instalație individuală de producere a energiei electrice, în cazul în care instalația nu este conectată la rețeaua de energie electrică.
  12. Emisiile provenite din transport și distribuție, e_td, includ emisii rezultate din transportul și depozitarea de materii prime și materiale semifinite și din depozitarea și distribuția de materiale finite. Emisiile provenite din transport și distribuție care sunt luate în considerare în temeiul pct. 6 nu sunt acoperite de prezentul punct.13. Emisiile provenite de la carburantul utilizat, e_u, se consideră ca având valoarea zero pentru biocarburanți.14. Reducerea emisiilor prin captarea și stocarea geologică, e_ccs, care nu au fost deja luate în calcul pentru e_p, se limitează la emisiile evitate prin captarea și reținerea de CO_2 emis în legătură directă cu extracția, transportul, prelucrarea și distribuția carburantului.15. Reducerile emisiilor prin captarea și înlocuirea carbonului, e_ccr, se limitează la emisiile evitate prin captarea de CO_2 al cărui carbon provine din biomasă și care se utilizează la înlocuirea CO_2 de origine fosilă, utilizat în produse și servicii comerciale.16. Reducerile emisiilor obținute prin excesul de energie electrică de la cogenerare, e_ee, se iau în considerare în cazul excesului de energie electrică produs de sistemele de producere a carburantului care utilizează cogenerarea, cu excepția cazului în care combustibilul utilizat pentru cogenerare este un coprodus, altul decât un reziduu de recoltă agricolă. La calculul acestui exces de energie electrică se consideră că dimensiunea unității de cogenerare este cea minimă necesară pentru ca unitatea de cogenerare să furnizeze căldura necesară pentru producerea carburantului. Se consideră că reducerile emisiilor de gaze cu efect de seră aferente acestui exces de energie electrică sunt egale cu cantitatea de gaze cu efect de seră care ar fi emisă la generarea unei cantități egale de energie electrică într-o centrală electrică ce utilizează același combustibil ca și unitatea de cogenerare.17. În cazul în care, printr-un proces de producție a carburantului, se obține, în combinație, carburantul pentru care se calculează emisiile și unul sau mai multe alte produse („coproduse“), emisiile de gaze cu efect de seră se împart între carburant sau produsul său intermediar și coproduse proporțional cu conținutul lor energetic (determinat de puterea calorifică inferioară, în cazul unor coproduse altele decât energia electrică).18. Pentru scopurile calculului menționat la pct. 17, emisiile care trebuie împărțite sunt e_ec + e_l, acele fracții ale e_p, e_td și e_ee care au loc până la faza în care se produce un coprodus, inclusiv faza respectivă. În cazul în care s-a alocat întreaga valoare coproduselor într-o etapă de prelucrare anterioară din ciclul de viață, fracția din emisiile atribuite produsului carburant intermediar în ultima etapă a prelucrării respective se utilizează în acest scop în locul valorii totale a emisiilor.
  Toate coprodusele, inclusiv energia electrică care nu se încadrează în domeniul de aplicare a pct. 16, se iau în considerare în sensul acestui calcul, cu excepția reziduurilor de recolte agricole, inclusiv paie, resturi rezultate prin prelucrarea trestiei de zahăr, pielițe, sâmburi de fructe și coji de nuci. În scopul calculului respectiv, se atribuie un conținut energetic egal cu zero coproduselor cu un conținut de energie negativ.
  Se consideră că deșeurile, reziduurile de recolte agricole, inclusiv paie, reziduurile rezultate prin prelucrarea trestiei de zahăr, pielițele, sâmburii de fructe și cojile de nuci, precum și reziduurile provenite din prelucrare, inclusiv glicerină brută (glicerină nerafinată), au o valoare a emisiilor de gaze cu efect de seră egală cu zero în decursul ciclului lor de viață până în momentul procesului de colectare a acestora.
  În cazul carburanților produși în rafinării, unitatea de analiză pentru scopurile calculului menționat la pct. 17 este rafinăria.
  19. Pentru scopurile calculului menționat la pct. 4, omologul carburantului fosil (EF) este reprezentat de ultimele emisii medii efective disponibile din partea fosilă din benzina și motorina diesel consumate în Comunitate, în conformitate cu prezenta ordonanță de urgență. În cazul în care aceste date nu sunt disponibile, valoarea utilizată este de 83,8 g CO_2eq/MJ.
  În cazul biolichidelor utilizate în producerea de energie electrică, pentru calculul menționat la pct. 4, omologul combustibilului fosil E_F este 91 g CO_2eq/MJ.
  În cazul biolichidelor utilizate în producerea de căldură, pentru calculul menționat la pct. 4, omologul combustibilului fosil E_F este 77 g CO_2eq/MJ.
  În cazul biolichidelor utilizate în cogenerare, pentru calculul menționat la pct. 4, omologul combustibilului fosil E_F este 85 g CO2eq/MJ.