ORDIN nr. 939 din 25 iulie 2018pentru completarea Ordinului ministrului sănătății nr. 1.170/2014 privind aprobarea modelelor de formulare pentru aplicarea prevederilor titlului VI din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății
EMITENT
 • MINISTERUL SĂNĂTĂȚII
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 698 din 10 august 2018
  Văzând Referatul de aprobare nr. SP 8.607/25.07.2018 al Direcției generale de asistență medicală și sănătate publică din cadrul Ministerului Sănătății și adresele Agenției Naționale de Transplant nr. 616 din 23 februarie 2018 înregistrată la Ministerul Sănătății cu nr. 17.292 din 3 aprilie 2018 și nr. 1.053 din 10 aprilie 2018 înregistrată la Ministerul Sănătății cu nr. SP 3.494 din 11 aprilie 2018,
  având în vedere prevederile titlului VI - Efectuarea prelevării și transplantului de organe, țesuturi și celule de origine umană în scop terapeutic din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, republicată, cu modificările și completările ulterioare,
  în temeiul prevederilor art. 7 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 144/2010 privind organizarea și funcționarea Ministerului Sănătății, cu modificările și completările ulterioare,
  ministrul sănătății emite următorul ordin:

  Articolul I

  Ordinul ministrului sănătății nr. 1.170/2014 privind aprobarea modelelor de formulare pentru aplicarea prevederilor titlului VI din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 765 din 22 octombrie 2014, cu modificările și completările ulterioare, se completează după cum urmează:1. După articolul 1^2 se introduce un nou articol, articolul 1^3, cu următorul cuprins:

  Articolul 1^3

  Se aprobă modelul formularului de confirmare - donator decedat sau viu, fișa donatorului potențial, precum și fișa receptorului de transplant organe, prevăzute în anexele nr. 16-18, care fac parte integrantă din prezentul ordin.
  2. După anexa nr. 15 se introduc trei noi anexe, anexele nr. 16-18, având cuprinsul prevăzut în anexele nr. 1-3 care fac parte integrantă din prezentul ordin.


  Articolul II

  Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

  Ministrul sănătății,
  Sorina Pintea

  București, 25 iulie 2018.
  Nr. 939.

  Anexa nr. 1

  (Anexa nr. 16 la ordin)
  Modelele formularelor de confirmare donator decedat sau viu

  Toate înregistrările trebuie să fie clare și lizibile, protejate de modificări neautorizate și păstrate în aceste condiții, conform legislației de protecție a datelor. Pentru a asigura o trasabilitate completă, toate documentele donatorului vor fi păstrate pentru o perioadă de cel puțin 30 de ani după utilizarea clinică sau după data de expirare, într-o arhivă aprobată de către Agenția Națională de Transplant.
  Acest formular se completează și se semnează înaintea prelevării de la donatorul în moarte cerebrală, de către:1. medicul responsabil cu diagnosticul morții cerebrale și menținerea donatorului în condiții fiziologice (KDP); 2. coordonatorul de transplant (CDT) și 3. medicul care realizează anestezia pentru intervenția de prelevare.
  Pentru donatorul viu, formularul va fi completat de către:1. medicul responsabil cu gestionarea datelor (RGD) în Registrul național de transplant (RNT);2. medicul care realizează anestezia pentru intervenția de prelevare.
  Se va bifa căsuța corespunzătoare (DA sau NU) și se completează observațiile dacă este cazul (se notează informațiile semnificative).
  A. Formular de confirmare - donator decedat
  Unitatea spitalicească ……………….........................

  Donator decedat ……………................ CNP ……………................ FO

  Consimțământul și identificarea donatorului

  DA

  NU

  OBSERVAȚII

  Identitatea donatorului a fost confirmată (act de identitate, aparținători, brățara de identificare).

  Acordul pentru prelevare s-a obținut în condiții legale (anexa nr. 4 la Ordinul ministrului sănătății nr. 1.170/2014 privind aprobarea modelelor de formulare pentru aplicarea prevederilor titlului VI din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, cu modificările și completările ulterioare).

  Modalitatea și cine a realizat identificarea donatorului ca fiind apt pentru prelevare

  Evaluarea donatorului

  Informații obținute din fișa medicală

  Informații obținute printr-un interviu cu o persoană care l-a cunoscut bine pe donator (rudă)

  Discuții cu medicul de familie

  Discuții cu medicul curant

  Există antecedente medicale semnificative.

  Comportament cu risc identificat

  Examen fizic semnificativ pentru factori de risc: tatuaje, piercing

  Formula de hemodiluție (dacă este cazul)

  Teste virusologice obligatorii

  Teste suplimentare (endemici)

  Analize laborator (biochimie)

  Evaluare bacteriologică: canule, hemocultură, urocultură, portaj cutanat, portaj nazal
  1. KDP Nume și prenume …………........................................................................... Semnătura și parafa
  Data ……………….......
  2. CDT Nume și prenume …………........................................................................... Semnătura și parafa
  Data ……………….......
  La intrarea în sala de operații

  Consimțământul și identificarea donatorului

  DA

  NU

  OBSERVAȚII

  Identitatea donatorului a fost confirmată (act de identitate, aparținători, brățara de identificare).
  3. Medic anestezist la prelevare Nume și prenume ………….................................................... Semnătura și parafa
  Data ……………

  B. Formular de confirmare - donator viu
  Unitatea spitalicească ………………

  Donator viu ……………................................. CNP ……………................................. FO

  Consimțământul și identificarea donatorului

  DA

  NU

  OBSERVAȚII

  Donatorul și-a confirmat identitatea.

  Acordul pentru prelevare s-a obținut în condiții legale (anexa nr. 1 din Ordinul ministrului sănătății nr. 1.170/2014 privind aprobarea modelelor de formulare pentru aplicarea prevederilor titlului VI din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, cu modificările și completările ulterioare).

  Modalitatea și cine a realizat identificarea donatorului ca fiind apt pentru prelevare

  Donatorul a înțeles informațiile furnizate.

  Donatorul a avut posibilitatea să pună întrebări și a primit răspunsuri pe înțelesul lui.

  Donatorul a confirmat că toate informațiile furnizate sunt reale conform cunoștințelor sale.

  Evaluarea donatorului


  Interviu cu donatorul

  Informații obținute din fișa medicală

  Discuții cu medicul de familie

  Discuții cu medicul curant

  Există antecedente medicale semnificative

  Comportament cu risc identificat

  Examen fizic semnificativ pentru factori de risc: tatuaje, piercing

  Teste virusologice obligatorii

  Teste suplimentare (endemici)

  Analize laborator (biochimie)

  Evaluare bacteriologică: canule, hemocultură, urocultură, portaj cutanat, portaj nazal

  Aplicarea brățării de identificare
  1. Persoana responsabilă cu gestionarea datelor din RNT Nume și prenume …………............................
  Semnătura și parafa
  Data …………
  La intrarea în sala de operații

  Consimțământul și identificarea donatorului

  DA

  NU

  OBSERVAȚII

  Identitatea donatorului a fost confirmată (act de identitate, aparținători, brățara de identificare).
  2. Medic anestezist la prelevare Nume și prenume ………............................................................... Semnătura și parafa
  Data …………


  Anexa nr. 2

  (Anexa nr. 17 la ordin)
  FIȘA DONATORULUI POTENȚIAL

  Spitalul ………………............................................. Clinica ………………............................................................................
  Numele pacientului: ……………….........................
  Vârsta: ………………......................
  CNP: ……………….........................
  Data internării: ……………….........................
  F.O. nr. ……………….........................
  Grup sangvin și Rh:
  Cauza morții cerebrale ……………….........................……………….....................................................................................
  ..............................................................................................................................................................................................
  Debutul comei: Data: …………….. Ora: ……………………..
  Cauze pentru care nu s-a finalizat:
  Screening viral: ………………...............................................................................................................................................
  Declararea morții cerebrale (data, ora, dificultăți întâmpinate): ……………….....................................................................
  ................................................................................................................................................................................................
  Acordul familiei pentru prelevarea de organe și/sau celule și/sau țesuturi: ………………....................................................
  Stop cardiac iresuscitabil survenit anterior sau după declararea morții cerebrale (data, ora): ………..................................
  Instabilitate hemodinamică ce face imposibilă menținerea potențialului donator în condiții fiziologice: …………...........…..
  Lipsă logistică, medicamente, materiale necesare diagnosticării morții cerebrale și/sau menținerii potențialului donator: ..............
  Altele: ……………..................................................................................................................................................................
  Medic responsabil:


  Anexa nr. 3

  (Anexa nr. 18 la ordin)
  Centrul de Transplant …………….
  Orașul ………………….
  FIȘA RECEPTORULUI DE TRANSPLANT ORGANE

  Cod CUIANT receptor ....................……………................................
  Vârsta sub 15 ani  vârsta peste 15 ani 
  Data înscrierii în RNT ……......................................................
  Transplant  Retransplant 
  Nr. condică operații ......................... Data transplantării ............................... Ora transplantului ........................................
  Echipa de transplant: ...........................................................................................................................................................
  ..............................................................................................................................................................................................
  Organ transplantat:
  Cord  Ficat întreg  Lob hepatic drept  Lob hepatic stâng 
  Pancreas întreg  Pancreas celule 
  Rinichi drept  Rinichi stâng  Plămân drept  Plămân stâng 
  Cod CUIANT donator ………………..............................................................
  Tip donator: ……….........................................................................................
  moarte cerebrală  donator viu înrudit  donator viu neînrudit 
  Centrul de prelevare: …………….................................................................
  Nr. condică operații ……….....................Data prelevării ……….....................Ora prelevării ……….....................................
  Echipa de prelevare: ……………………................................................................................................................................
  ..............................................................................................................................................................................................
  Observații: 1. Această fișă se completează la nivelul centrului de transplant.2. Fișa este trimisă la Agenția Națională de Transplant în maximum 48 de ore de la transplant prin fax, la numărul: 0317101474.


  Data

  Medic (semnătura și parafa)


  ………….

  ...................……………………..

  ----