HOTĂRÂRE nr. 641 din 27 iunie 2012
pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 144/2010 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Sănătăţii
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 441 din 3 iulie 2012  În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată,
  Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

  Articolul I

  Hotărârea Guvernului nr. 144/2010 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Sănătăţii, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 139 din 2 martie 2010, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică după cum urmează:
  1. Anexa nr. 1 se înlocuieşte cu anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
  2. La anexa nr. 2, litera B "Unităţi aflate sub autoritatea Ministerului Sănătăţii", punctul 2 se abrogă.


  Articolul II

  Încadrarea în structura organizatorică prevăzută în anexa nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 144/2010, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi cu modificările aduse prin prezenta hotărâre, se realizează în termen de minimum 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, cu respectarea prevederilor legale aplicabile personalului contractual şi funcţionarilor publici în cazul reorganizării instituţiei publice.
  PRIM-MINISTRU
  VICTOR-VIOREL PONTA
  Contrasemnează:
  ---------------
  Ministrul sănătăţii,
  Vasile Cepoi
  Ministrul muncii, familiei şi protecţiei sociale,
  Mariana Câmpeanu
  Viceprim-ministru, ministrul finanţelor publice,
  Florin Georgescu
  Bucureşti, 27 iunie 2012.
  Nr. 641.


  Anexa
  (Anexa nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 144/2010 )
  STRUCTURA ORGANIZATORICĂ
  a Ministerului Sănătăţii
  *Font 7*
                                                                              Numărul maxim de posturi = 280,
                                                                              exclusiv demnitarii şi posturile
                                                                              aferente cabinetului ministrului


                                                                             ┌───────────────────────────────┐
                                                  ┌──────────────┐ │Colegiul Ministerului Sănătăţii│
                                                  │ MINISTRU ├──────────→└───────────────────────────────┘
      ┌───────────────────────────────┐ └───┬──────────┘........................................................
      │ Cabinet ministru │←────┐ │ .
      └───────────────────────────────┘ │ │ ┌────────────────────────────┐ ┌───────────────────────────┐
      ┌───────────────────────────────┐ │ │ ┌─────→│Direcţia generală economică │ │Casa Naţională de Asigurări│
      │ Compartiment documente │ │ │ │ └────────────────────────────┘ │ de Sănătate │
      │ clasificate │←────┤ │ │ │ Preşedinte CNAS │
      └───────────────────────────────┘ │ │ │ ┌────────────────────────────┐ └───────────────────────────┘
      ┌───────────────────────────────┐ │ │ ├─────→│ Direcţia juridică şi │
      │ Serviciul presă şi relaţii │←────┤ │ │ │ contencios │
      │ publice │ │ │ │ └────────────────────────────┘
      └───────────────────────────────┘ │ │ │
      ┌───────────────────────────────┐ ├─────────┼────────┤ ┌────────────────────────────┐
      │ Compartimentul de integritate │←────┤ │ ├─────→│Direcţia audit public intern│
      └───────────────────────────────┘ │ │ │ └────────────────────────────┘
      ┌───────────────────────────────┐ │ │ │
      │ Compartimentul de afaceri │ │ │ │ ┌────────────────────────────┐
      │ europene şi relaţii │←────┘ │ └─────→│ Corpul de control*1) │
      │ internaţionale │ │ └────────────────────────────┘
      └───────────────────────────────┘ │
                                                      │
                                                      ↓
         ┌───────────────────────────────┬─────────────────────────┬───────────────────────────────────┬────────────────────┐
         ↓ ↓ ↓ ↓ ↓
   ┌───────────────────────┐ ┌──────────────────┐ ┌───────────────────┐ ┌───────────────────────┐ ┌──────────────┐
   │ Secretar de stat │ │Secretar de stat │ │Secretariat general│ │ Secretar de stat │ │Subsecretar de│
   │Departamentul asistenţă│ │Departamentul de │ │ Secretar general │ │ Departamentul pentru │ │ stat │
   │ medicală şi politici │ │sănătate publică │ └───┬─────────────┬─┘ │relaţii cu Parlamentul │ └─┬────────────┘
   │ publice │ │şi relaţii externe│ │←────────────┤ │ şi achiziţii publice │ │
   └──┬────────────────────┘ └──┬───────────────┘ │ ↓ └─┬─────────────────────┘ │
      │ │ ┌────────┐ │ ┌────────────────┐ │ │ ┌────────┐
      │ ┌────────┐ │ │Cabinet │ │ │Secretar general│ │ ┌────────┐ │ │Centrul │
      │ │Cabinet │ ├───→│secretar│ │ │ adjunct │ ├────→│Cabinet │ ├───→│operativ│
      ├───→│secretar│ │ │de stat │ │ └────────────────┘ │ │secretar│ │ │ pentru │
      │ │de stat │ │ └────────┘ │ │ │de stat │ │ │situaţii│
      │ └────────┘ │ │ ┌─────────────────┐ │ └────────┘ │ │ de │
      │ │ ┌───────────────────┐ │ │Serviciul avizare│ │ ┌────────────┐ │ │ urgenţă│
      │ ┌───────────────────┐ │ │ Direcţia sănătate │ │ │interministerială│ │ │Serviciul de│ │ └────────┘
      │ │ Direcţia de │ └───→│publică şi control │ ├────→│ şi pregătire │ ├────→│ achiziţii │ │
      ├───→│asistenţă medicală │ │în sănătate publică│ │ │şedinţe de Guvern│ │ │ publice │ │ ┌────────────┐
      │ │şi politici publici│ └───────────────────┘ │ └─────────────────┘ │ └────────────┘ │ │Compartiment│
      │ └───────────────────┘ │ │ ├──→│medicină de │
      │ │ ┌────────────┐ │ ┌─────────────┐ │ │ urgenţă │
      │ ┌─────────────────────┐ ├────→│Compartiment│ │ │ Unitatea de │ │ └────────────┘
      │ │Direcţia farmaceutică│ │ │informatic │ └────→│implementare │ │
      ├───→│ şi dispozitive │ │ └────────────┘ │şi coordonare│ │ ┌────────────┐
      │ │ medicale │ │ │ programe*2) │ │ │Compartiment│
      │ └─────────────────────┘ ┌──────────────┴────────────┐ └─────────────┘ ├──→│ colaborare │
      │ ↓ ↓ │ │ cu NATO │
      │ ┌───────────────────┐ ┌─────────────────────┐ ┌─────────────────┐ │ └────────────┘
      │ │Serviciul programe │ │ Direcţia organizare │ │Direcţia generală│ │ ┌──────────────┐
      ├───→│ de sănătate │ │şi politici salariale│ │resurse umane şi │ │ │ Compartiment │
      │ └───────────────────┘ └─────────────────────┘ │ certificare │ │ │ protecţie │
      │ ┌────────────────────┐ └─────────────────┘ └──→│infrastructuri│
      │ │Unitatea de evaluare│ │ critice │
      │ │ a tehnologiilor │ └──────────────┘
      └───→│ medicale*3) │
           └────────────────────┘

  --------
      *1) Funcţionează la nivel de direcţie.
      *2) Funcţionează la nivel de serviciu.
      *3) Funcţionează la nivel de birou.

  --------