ORDIN nr. 496 din 31 martie 2014pentru aprobarea Normelor metodologice privind dobândirea și retragerea certificatului de atestare a cunoștințelor dobândite în domeniul Sistemului european de conturi
EMITENT
 • MINISTERUL FINANȚELOR PUBLICE
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 236 din 2 aprilie 2014
  Având în vedere prevederile art. 19 lit. b^2) și b^3) din Legea nr. 500/2002 privind finanțele publice, cu modificările și completările ulterioare, și ale art. II alin. (2) și art. III din Legea nr. 270/2013 pentru modificarea și completarea Legii nr. 500/2002 privind finanțele publice,
  în temeiul prevederilor art. 10 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 34/2009 privind organizarea și funcționarea Ministerului Finanțelor Publice, cu modificările și completările ulterioare, și ale art. 15 alin. (3^1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 96/2012 privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul administrației publice centrale și pentru modificarea unor acte normative, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 71/2013, cu modificările ulterioare,
  ministrul finanțelor publice și ministrul delegat pentru buget emit următorul ordin:

  Articolul 1

  Se aprobă Normele metodologice privind dobândirea și retragerea certificatului de atestare a cunoștințelor dobândite în domeniul Sistemului european de conturi, prevăzute în anexa nr. 1.


  Articolul 2

  Se aprobă modelul certificatului de atestare a cunoștințelor dobândite în domeniul Sistemului european de conturi, prevăzut în anexa nr. 2.


  Articolul 3

  Anexele nr. 1 și 2 fac parte integrantă din prezentul ordin.


  Articolul 4

  Direcția generală de sinteză a politicilor bugetare, Direcția generală trezorerie și contabilitate publică, Direcția generală de programare bugetară și Direcția generală managementul resurselor umane din cadrul Ministerului Finanțelor Publice, precum și direcțiile generale regionale ale finanțelor publice și unitățile din structurile acestora vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.


  Articolul 5

  Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

  Ministrul finanțelor publice,
  Ioana-Maria Petrescu
  Ministrul delegat pentru buget,
  Liviu Voinea

  București, 31 martie 2014.
  Nr. 496.

  Anexa nr. 1

  NORME METODOLOGICE
  privind dobândirea și retragerea certificatului de atestare a cunoștințelor dobândite
  în domeniul Sistemului european de conturi


  Anexa nr. 2

  [SIGLA] MINISTERUL FINANȚELOR PUBLICE
  Școala de Finanțe Publice și Vamă
  CERTIFICAT DE ATESTARE
  a cunoștințelor dobândite în domeniul
  Sistemului european de conturi

  Doamnei/Domnului ...................., CNP:[][][][][][][][][][][][][], născut(ă) în anul ..... luna .... ziua ...., în localitatea ........., județul/municipiul .............., i se atestă cunoștințele dobândite în domeniul Sistemului european de conturi.
  Prezentul certificat poate fi utilizat numai pentru a dovedi că beneficiarul acestuia îndeplinește condiția specifică pentru ocuparea postului de conducător al compartimentului financiar-contabil, în conformitate cu prevederile art. 19 lit. b^2) și b^3) din Legea nr. 500/2002 privind finanțele publice, cu modificările și completările ulterioare, și nu înlocuiește celelalte condiții de ocupare a postului.
  Director,
  .........

  Seria ..... Nr. ......
  Data eliberării: anul ...... luna ....... ziua .....

  -----