HOTĂRÂRE nr. 122 din 7 februarie 2007
pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 802/2005 privind organizarea şi funcţionarea Administraţiei Fondului Cultural Naţional
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 107 din 13 februarie 2007  În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată,
  Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

  Articolul UNIC

  Hotărârea Guvernului nr. 802/2005 privind organizarea şi funcţionarea Administraţiei Fondului Cultural Naţional, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 697 din 3 august 2005, se modifică după cum urmează:
  1. Alineatul (1) al articolului 10 va avea următorul cuprins:
  "Art. 10. - (1) Nu poate fi membru al Consiliului Administraţiei persoana care face parte, pe durata exercitării calităţii de membru al Consiliului, din organele de conducere ale unui operator cultural care solicită finanţare nerambursabilă din Fondul Cultural Naţional."
  2. Anexa "Declaraţie de interese" se modifică şi se înlocuieşte cu anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
  PRIM-MINISTRU
  CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU
  Contrasemnează:
  Ministrul
  culturii şi cultelor,
  Adrian Iorgulescu
  Ministrul muncii,
  solidarităţii sociale
  şi familiei,
  Gheorghe Barbu
  p. Ministrul
  finanţelor publice,
  Doina-Elena Dascălu,
  secretar de stat
  Bucureşti, 7 februarie 2007.
  Nr. 122.


  Anexa

                                 DECLARAŢIE DE INTERESE

      Subsemnatul ........................., în calitate de membru al Consiliului
   Administraţiei Fondului Cultural Naţional, declar pe propria răspundere că pe
   durata exercitării calităţii de membru al Consiliului nu voi face parte din
   organele de conducere ale unui operator cultural care solicită finanţare
   nerambursabilă din Fondul Cultural Naţional.
      Confirm că în situaţia în care aş descoperi, pe durata exercitării
   mandatului, că mă aflu în situaţia de incompatibilitate menţionată, voi
   declara imediat acest lucru şi mă voi retrage.
      Înţeleg să dau prezenta declaraţie sub sancţiunea aplicabilă infracţiunii
   de fals în declaraţii.

                Semnătura Data
             ................. ...............
  ----------