LEGE nr. 181 din 18 iulie 2017pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 28/2017 privind plata cotizațiilor restante ale României pentru participarea la lucrările unor comitete din cadrul Organizației pentru Cooperare și Dezvoltare Economică și pentru completarea anexei nr. 1 la Ordonanța Guvernului nr. 41/1994 privind autorizarea plății cotizațiilor la organizațiile internaționale interguvernamentale la care România este parte
EMITENT
 • PARLAMENTUL ROMÂNIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 582 din 20 iulie 2017
  Parlamentul României adoptă prezenta lege.

  ARTICOL UNIC

  Se aprobă Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 28 din 30 martie 2017 privind plata cotizațiilor restante ale României pentru participarea la lucrările unor comitete din cadrul Organizației pentru Cooperare și Dezvoltare Economică și pentru completarea anexei nr. 1 la Ordonanța Guvernului nr. 41/1994 privind autorizarea plății cotizațiilor la organizațiile internaționale interguvernamentale la care România este parte, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 228 din 3 aprilie 2017, cu următoarele modificări și completări:1. Titlul ordonanței de urgență se modifică și va avea următorul cuprins:
  ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ
  privind plata cotizațiilor restante ale României pentru participarea la lucrările unor comitete din cadrul Organizației pentru Cooperare și Dezvoltare Economică și pentru completarea anexei nr. 1 și anexei nr. 2.2 la Ordonanța Guvernului nr. 41/1994 privind autorizarea plății cotizațiilor la organizațiile internaționale interguvernamentale la care România este parte
  2. După articolul 4 se introduce un nou articol, articolul 4^1, cu următorul cuprins:

  Articolul 4^1
  (1) Se aprobă plata cotizației restante a României, aferente anilor 2015-2016 în sumă totală de 20.490 euro pentru participarea reprezentanților Inspecției de Stat pentru Controlul Cazanelor, Recipientelor sub Presiune și Instalațiilor de Ridicat, instituție publică în subordinea Ministerului Economiei, la lucrările Confederației Europene a Organismelor de Control (CEOC), după cum urmează:
  a) pentru anul 2015, 10.245 euro cotizație anuală;
  b) pentru anul 2016, 10.245 euro cotizație anuală.
  (2) Echivalentul în lei al cotizațiilor prevăzute la alin. (1) se asigură din bugetul aprobat pe anul 2017 al Inspecției de Stat pentru Controlul Cazanelor, Recipientelor sub Presiune și Instalațiilor de Ridicat.
  3. Articolul 5 se modifică și va avea următorul cuprins:

  Articolul 5

  Echivalentul în lei al sumelor prevăzute la art. 1-4^1 se calculează pe baza raportului de schimb lei/euro comunicat de Banca Națională a României la data efectuării plăților.
  4. După articolul 5 se introduce un nou articol, articolul 5^1, cu următorul cuprins:

  Articolul 5^1
  (1) Se autorizează Agenția Nucleară și pentru Deșeuri Radioactive să efectueze, în numele și pe seama statului român, plata obligațiilor financiare anuale ale României la Agenția pentru Energie Nucleară din cadrul Organizației pentru Cooperare și Dezvoltare Economică, precum și la baza de date a acesteia.(2) Contribuțiile se stabilesc prin hotărârile luate în cadrul organelor decizionale ale Agenției pentru Energie Nucleară, prevăzută la alin. (1).(3) Fondurile necesare pentru plata contribuțiilor prevăzute la alin. (2) sunt suportate din bugetul anual al Agenției Nucleare și pentru Deșeuri Radioactive.
  5. După articolul 6 se introduce un nou articol, articolul 7, cu următorul cuprins:

  Articolul 7

  La anexa nr. 2.2 «Cotizații la alte organisme internaționale» din Ordonanța Guvernului nr. 41/1994, aprobată prin Legea nr. 126/1994, cu modificările și completările ulterioare, la subcapitolul «Ministerul Industriilor», după numărul curent 5 se introduce un nou număr curent, numărul curent 6, cu următorul cuprins:
   ┌────┬──────────────────────────────┬──────┬─────────────────────────────────┐
   │Nr. │   Organismul internațional   │Valuta│      Sume propuse la plată      │
   │crt.│                              │      │          în anul 1994           │
   │    │                              │      │(cotizații curente plus restanțe)│
   ├────┼──────────────────────────────┼──────┼─────────────────────────────────┤
   │ «6 │Confederația Europeană a      │ euro │                          20.490»│
   │    │Organismelor de Control (CEOC)│      │                                 │
   └────┴──────────────────────────────┴──────┴─────────────────────────────────┘

  Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 și ale art. 76 alin. (2) din Constituția României, republicată.
  p. PREȘEDINTELE CAMEREI DEPUTAȚILOR,
  PETRU-GABRIEL VLASE
  PREȘEDINTELE SENATULUI
  CĂLIN-CONSTANTIN-ANTON POPESCU-TĂRICEANU

  București, 18 iulie 2017.
  Nr. 181.
  -----