HOTĂRÎRE nr. 426 din 4 august 1992
privind colectarea, transportul şi distribuirea corespondentei secrete
EMITENT
 • GUVERN
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 206 din 24 august 1992  Guvernul României hotărăşte:

  Capitolul 1 Dispoziţii generale


  Articolul 1

  Corespondenta secreta elaborata de autorităţile publice, unităţile militare, unităţile de cercetare şi producţie care executa comenzi în domeniul apărării naţionale ori de alte instituţii publice se colectează, se transporta şi se distribuie de către Serviciul Roman de Informaţii, în cadrul aceleiaşi localităţi sau în alta localitate de pe teritoriul României, potrivit prevederilor prezentei hotărîri, fără plata.
  Cu aprobarea directorului Serviciului Roman de Informaţii sau a prim-adjunctului acestuia, pot fi introdusi la cerere, în sistemul de colectare, transport şi distribuire a corespondentei secrete, şi alţi beneficiari în afară celor prevăzuţi la alin. 1, care vor achită contravaloarea serviciilor prestate.


  Articolul 2

  Prin corespondenta secreta, în sensul prezentei hotărîri, se înţeleg documentele şi materialele - copii şi originale - cum sînt: înscrisurile, indiferent de materialul pe care sînt executate şi de forma scrierii, schiţele, desenele, planurile, graficele, schemele, hartile, diagramele, înregistrările fonice şi video, plăcile şi filmele fotografice, diapozitivele şi fotografiile, precum şi orice alte asemenea documente şi materiale al căror conţinut constituie secret, potrivit actelor normative în vigoare.


  Articolul 3

  Serviciul Roman de Informaţii organizează colectarea, transportul şi distribuirea corespondentei secrete prin organe specializate, la nivel central şi teritorial, şi executa, totodată, verificarea antiterorista a trimiterilor susceptibile a conţine materiale explozive, substanţe toxice, inflamabile sau altele asemenea, de natura sa pună în pericol viaţa, integritatea corporală ori sănătatea celor pentru care sînt destinate.


  Articolul 4

  Beneficiarii prevăzuţi la art. 1, care expediază sau primesc corespondenta secreta, sînt obligaţi să solicite, în scris, organelor Serviciului Roman de Informaţii în a căror rază de activitate îşi au sediul, să fie incluşi în sistemul de deservire pentru colectarea, transportul, distribuirea şi controlul antiterorist al acesteia. Adresa pentru înscrierea în sistem va cuprinde datele prevăzute în anexa nr. 1, care face parte integrantă din prezenta hotărîre.


  Articolul 5

  Răspunderea pentru stabilirea şi respectarea măsurilor de apărare şi siguranţa a corespondentei secrete pînă la predarea şi după primirea acesteia la şi de la organele specializate ale Serviciului Roman de Informaţii revine conducătorilor instituţiilor prevăzute la art. 1.


  Capitolul 2 Organizarea punctelor de colectare-distribuire a corespondentei secrete


  Articolul 6

  Operaţiunile de predare-primire a corespondentei secrete se executa, după caz, la punctele de colectare-distribuire, compartimentele speciale de evidenta, păstrare şi manipulare a documentelor cu asemenea caracter sau în locurile unde îşi desfăşoară activitatea persoanele împuternicite să execute astfel de operaţiuni.


  Articolul 7

  Punctele de colectare-distribuire a corespondentei secrete se organizează de Serviciul Roman de Informaţii, prin organele sale, şi funcţionează la sediul acestora, iar pentru unităţile militare sau alţi beneficiari, se organizează şi se stabilesc de comun acord cu aceştia.
  Beneficiarii la sediul cărora se organizează puncte de colectare-distribuire a corespondentei secrete sînt obligaţi sa ia măsurile necesare pentru a asigura şi amenaja, în mod corespunzător, încăperile respective şi pentru a permite accesul numai persoanelor împuternicite să efectueze operaţiunile de predare-primire şi a celor cu sarcini de control.


  Capitolul 3 Colectarea, transportul şi distribuirea corespondentei secrete


  Articolul 8

  Colectarea, transportul şi distribuirea corespondentei secrete se efectuează de Serviciul Roman de Informaţii, prin echipe de curieri militari, pentru toate instituţiile prevăzute la art. 1.


  Articolul 9

  Ministerul Apărării Naţionale, Ministerul de Interne, Ministerul Justiţiei, Serviciul de Protecţie şi Paza şi Serviciul de Informaţii Externe îşi pot organiza colectarea, transportul şi distribuirea corespondentei secrete prin echipe de curieri şi puncte de colectare-distribuire proprii, cu respectarea dispoziţiilor prezentei hotărîri.


  Articolul 10

  Unităţi beneficiare vor imputernici, din rindul salariaţilor proprii, persoane care să îndeplinească sarcini legate de operaţiunile de predare-primire a corespondentei secrete şi de transportare a acesteia la şi de la locurile prevăzute la art. 6, în condiţii de siguranţă şi de păstrare a secretului. În cazuri speciale, prin aceste persoane se poate transporta corespondenta secreta la destinatarii care au sediul sau reşedinţa în aceeaşi localitate cu expeditorul.
  Desemnarea persoanelor împuternicite să execute asemenea operaţiuni se face cu respectarea art. 4 din Legea nr. 14/1992 privind organizarea şi funcţionarea Serviciului Roman de Informaţii.
  Tuturor acestor persoane li se eliberează delegaţii-tip, care atesta împuternicirea lor de a efectua schimbul de corespondenta.
  Forma şi conţinutul delegaţiei sînt prevăzute în anexa nr. 2, care face parte integrantă din prezenta hotărîre.


  Articolul 11

  Echipelor de curieri militari şi persoanelor împuternicite, prevăzute la art. 10, le este interzis ca pe timpul în care colectează, transporta şi distribuie corespondenta secreta să execute alte activităţi care ar periclita siguranţa, secretul şi operativitatea acestor operaţiuni sau să permită accesul, la locul de colectare ori în mijlocul de transport, al unor persoane străine.


  Articolul 12

  Corespondenta cu caracter "strict secret de importanţa deosebită" se transporta numai prin echipele de curieri militari.


  Articolul 13

  Colectarea, transportul şi distribuirea corespondentei secrete de către echipele de curieri ale Serviciului Roman de Informaţii se efectuează zilnic, cu excepţia zilelor nelucrătoare, în municipiul Bucureşti şi localităţile reşedinţa de judeţ, şi de 1-3 ori pe saptamina în celelalte localităţi de pe raza judeţelor, în raport cu importanţa şi numărul beneficiarilor.


  Articolul 14

  Pe timpul misiunilor de colectare, transport şi distribuire a corespondentei secrete, echipele de curieri vor fi dotate cu arme de foc sau alte arme de apărare.


  Articolul 15

  Conducătorii unităţilor beneficiare vor controla modul cum personalul propriu respecta prevederile legale privind activitatea de colectare, transport şi distribuire a corespondentei secrete, iar ofiţerii şi subofiterii din Serviciul Roman de Informaţii, anume desemnaţi, verifica atît activitatea personalului propriu, cît şi a delegaţilor împuterniciţi de unităţile beneficiare, cu excepţia celor aparţinînd instituţiilor prevăzute la art. 9.


  Articolul 16

  În cazurile în care se constată că delegaţii împuterniciţi nu respecta prevederile prezentei hotărîri, conducătorii unităţilor beneficiare, din oficiu sau la sesizarea organelor Serviciului Roman de Informaţii, vor dispune înlocuirea acestora.


  Articolul 17

  Transportul corespondentei secrete de către organele specializate din cadrul Serviciului Roman de Informaţii se efectuează cu mijloace de transport auto din dotarea acestora, precum şi cu mijloace de transport feroviare, aeriene sau navale.


  Articolul 18

  Societatea Naţionala a Căilor Ferate Române, la cererea Serviciului Roman de Informaţii, va pune la dispoziţia organelor prevăzute la art. 3, contra cost, compartimente rezervate în vagoane de călători, în baza protocolului încheiat între acestea.


  Articolul 19

  Transportul corespondentei secrete cu navele de pasageri se efectuează contra cost. Locurile pe care le va ocupa echipa de curieri militari se stabilesc, de comun acord, de către comandantul navei şi şeful echipei de curieri.


  Articolul 20

  Societăţile comerciale de transporturi aeriene române vor pune la dispoziţia organelor Serviciului Roman de Informaţii prevăzute la art. 3, contra cost, locurile necesare la aeronavele care efectuează curse interne, pentru transportul corespondentei secrete în cazuri urgente.


  Articolul 21

  În cazurile deosebite sau cînd nu pot fi folosite alte mijloace de transport, la cererea Serviciului Roman de Informaţii, Ministerul Apărării Naţionale va asigura organelor prevăzute la art. 3 transportul corespondentei secrete cu avioane sau elicoptere, fără plata.


  Articolul 22

  În situaţia în care mijloacele de transport auto folosite de echipa de curieri militari se defecteaza, aceasta va putea folosi mijloace de transport aparţinînd persoanelor juridice, cu prioritate celor prevăzute la art. 1, pînă la prima localitate urbana unde se afla o unitate a Serviciului Roman de Informaţii, cu plata ulterioară, potrivit dispoziţiilor legale, a costului transportului. În aceste cazuri, conducătorii autovehiculelor sînt obligaţi sa dea curs cererii echipei de curieri militari, şeful acesteia fiind obligat sa consemneze pe foaia de parcurs a mijlocului de transport folosit: distanta parcursă, gradul, numele sau şi indicativul unităţii din care face parte.


  Articolul 23

  Conducătorii unităţilor beneficiare vor înlesni echipelor de curieri militari, aflate în misiune, sa folosească cu prioritare, în situaţii urgente, mijloacele de comunicaţie de care dispun, pentru a lua legătură cu unităţile din care fac parte.


  Articolul 24

  Cheltuielile privind colectarea, transportul, distribuirea şi controlul antiterorist al corespondentei secrete prin unitatea şi compartimentele specializate ale Serviciului Roman de Informaţii se suporta de către aceasta instituţie. Cheltuielile necesare amenajării punctelor de colectare-distribuire în alte locuri decît clădirile serviciului Roman de Informaţii se suporta de către instituţiile în localul cărora se amenajeaza aceste puncte.


  Capitolul 4 Contravenţii


  Articolul 25

  Constituie contravenţii la dispoziţiile prezentei hotărîri urmatorele fapte, dacă nu sînt săvîrşite în astfel de condiţii încît, potrivit legii penale, sînt considerate infracţiuni:
  a) colectarea, transportul şi distribuirea corespondentei secrete efectuate în alte condiţii sau locuri ori prin alte unităţi, echipe sau persoane decît cele prevăzute, după caz, la art.3, 6, 7, 8, 9 şi 10;
  b) introducerea în trimiterile de corespondenta a altor materiale decît cele prevăzute la art. 2 şi 31;
  c) nerespectarea, de către conducătorii unităţilor beneficiare, a obligaţiilor ce le revin potrivit art. 5 şi 16;
  d) neluarea măsurilor necesare pentru asigurarea condiţiilor corespunzătoare privind buna funcţionare a punctelor de colectare-distribuire de către cei cărora, potrivit art. 7, le revin astfel de obligaţii;
  e) nerespectarea, de către persoanele împuternicite sa îndeplinească operaţiunile de colectare, transport, distribuire şi predare-primire a corespondentei secrete, a obligaţiilor ce le revin potrivit art. 11;
  f) refuzul de a pune la dispoziţia echipei de curieri a mijloacelor de transport şi de legătură în situaţiile prevăzute la art. 22 şi 23.
  Contravenţiile prevăzute în prezentul articol se sancţionează cu amendă de la 5.000 la 25.000 lei.


  Articolul 26

  Contravenţiile prevăzute la art. 25 se constata şi se sancţionează de ofiţerii şi subofiterii anume desemnaţi, din cadrul Serviciului Roman de Informaţii, pentru toate persoanele cu atribuţii pe linia activităţii de colectare, transport şi distribuire a corespondentei, mai puţin pentru cele aparţinînd instituţiilor prevăzute la art. 9, care sînt date în competenţa cadrelor anume desemnate din unităţile respective, precum şi de către şefii unităţilor beneficiare pentru personalul propriu.


  Articolul 27

  Contravenţiilor prevăzute la art. 25 le sînt aplicabile dispoziţiile Legii nr. 32/1968, privind stabilirea şi sancţionarea contravenţiilor.


  Capitolul 5 Dispoziţii finale


  Articolul 28

  Serviciul Roman de Informaţii, împreună cu instituţiile prevăzute la art. 9, va elabora, în termen de 60 de zile de la data adoptării prezentei hotărîri, norme tehnice privind impachetarea, colectarea, transportul, minuirea şi distribuirea trimiterilor de corespondenta secreta, precum şi modelul formularelor ce se folosesc în sistemul de colectare, transport şi distribuire a acesteia.


  Articolul 29

  În caz de proclamare a stării de asediu, de urgenta, de mobilizare, de război sau în alte situaţii deosebite, colectarea, transportul şi distribuirea corespondentei secrete se vor efectua potrivit normelor tehnice ce se vor stabili în temeiul art. 28, care sînt obligatorii pentru toţi beneficiarii ce expediază sau primesc astfel de corespondenta.
  În cazurile avute în vedere la alin. 1, corespondenta secreta aparţinînd instituţiilor prevăzute la art. 9 se va colecta, transporta şi distribui potrivit regulamentelor militare elaborate în acest scop.


  Articolul 30

  Serviciul Roman de Informaţii controlează, verifica şi îndrumă activitatea organelor, unităţilor şi instituţiilor, în ce priveşte colectarea, transportul şi distribuirea trimiterilor de corespondenta secreta, cu excepţia instituţiilor prevăzute la art. 9.


  Articolul 31

  Corespondenta oficială nesecreta, elaborata de Parlament, Presedintie, Guvern, ministere, prefecturi, unităţi militare şi care circulă între acestea, se colectează, se transporta şi se distribuie în conformitate cu prevederile prezentei hotărîri.


  Articolul 32

  Pe data adoptării prezentei hotărîri, orice dispoziţii contrare nu se mai aplica.
  PRIM-MINISTRU
  THEODOR STOLOJAN
  Contrasemnează:
  ---------------
  Ministrul apărării naţionale,
  general-locotenent Niculae Spiroiu
  p. Ministrul de interne,
  Nicolae Craciun
  Ministrul justiţiei,
  Mircea Ionescu-Quintus
  Ministrul transporturilor,
  Traian Basescu
  Ministrul comunicaţiilor,
  Andrei Chirica
  Directorul Serviciului Roman de Informaţii,
  Virgil Magureanu


  Anexa 1
  Denumirea unităţii beneficiare
  Nr. _________din______________
  Către
  UNITATEA MILITARĂ _____________________
  Rugăm sa dispuneti includerea unităţii noastre*) în sistemul de transport
  corespondenta secreta organizat de Serviciul Roman de Informaţii. Reşedinţa
  unităţii se găseşte în __________________, str. _________ nr.______, şi dispune, la compartimentul special, de postul telefonic nr. ____________.
  În calitate de delegaţi împuterniciţi au fost numiţi:
  1._________________, născut în __________, judeţul________________, la (ziua, luna, anul) _______ care îndeplineşte funcţia de ________________.
  Specimenul de semnatura ________________
  2._________________, născut în __________, judeţul_______________, la (ziua, luna, anul) _______ care îndeplineşte funcţia de ________________.
  Propunem ca predarea-primirea trimiterilor de corespondenta secreta să se
  facă la sediul unităţii noastre, etajul________, camera________sau la_______.
  În caz că nu poate fi satisfacuta propunerea noastră, acceptam sa ne prezen-
  tam la un punct de colectare-distribuire stabilit de comun acord.
  Ne obligam sa asiguram accesul echipelor de curieri şi organelor de control
  din partea Serviciului Roman de Informaţii, în conformitate cu art. 15 din hotărîre. De asemenea, sa anuntam orice modificare privitoare la denumirea
  unităţii noastre, adresa acesteia, numele delegaţilor împuterniciţi, numărul
  de telefon, locul de predare-primire şi, dacă se impune, scoaterea unităţii
  noastre din sistemul de transport corespondenta secreta organizat de Servi-
  ciul Roman de Informaţii.
  Conducătorul unităţii Notă *) În cazul cînd unitatea respectiva asigura colectarea-distribuirea corespondentei şi pentru alţi beneficiari subordonaţi sau din raza sa de acţiune, în adresa vor fi trecuţi şi aceştia.


  Anexa 2
  _____________________________________________
  (Denumirea unităţii)
  DELEGAŢIE
  Prin prezenta imputernicim pe domnul_______________, posesor al buletinului
  de identitate seria________ nr._________, să execute predarea, transportul
  şi primirea trimiterilor de corespondenta secreta aparţinînd unităţii
  noastre.
  Specimen de semnatura _______
  DIRECTOR,
  ------------------------