HOTĂRÂRE nr. 856 din 16 august 2002
privind evidenta gestiunii deşeurilor şi pentru aprobarea listei cuprinzând deşeurile, inclusiv deşeurile periculoase
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 659 din 5 septembrie 2002  În temeiul prevederilor art. 107 din Constituţia României şi ale art. 18^1 alin. (1) din Ordonanţa de urgenta a Guvernului nr. 78/2000 privind regimul deşeurilor, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 426/2001,
  Guvernul României adopta prezenta hotărâre.

  Articolul 1

  (1) Agenţii economici care generează deşeuri au obligaţia sa ţină o evidenta a gestiunii acestora, în conformitate cu modelul prevăzut în anexa nr. 1, pentru fiecare tip de deseu.
  (2) Datele centralizate anual privind evidenta gestiunii deşeurilor se transmit autorităţilor publice teritoriale pentru protecţia mediului, la cererea acestora.


  Articolul 2

  (1) Agenţii economici autorizaţi sa desfăşoare activităţi de colectare, transport, depozitare temporară, valorificare şi eliminare a deşeurilor sunt obligaţi sa ţină evidenta gestiunii deşeurilor conform art. 1 alin. (1) numai pentru deşeurile generate în cadrul activităţilor proprii.
  (2) Evidenta gestiunii deşeurilor colectate, transportate, depozitate temporar, valorificate şi eliminate se raportează de către agenţii economici autorizaţi, menţionaţi la alin. (1), la solicitarea autorităţilor publice teritoriale pentru protecţia mediului sau a altor autorităţi ale administraţiei publice centrale şi locale care au atribuţii şi raspunderi în domeniul regimului deşeurilor, conform prevederilor legale.


  Articolul 3

  (1) Pentru evidenta la nivel naţional a gestiunii deşeurilor autoritatea publică centrala de protecţie a mediului organizează, împreună cu autorităţile publice teritoriale de protecţie a mediului şi cu alte instituţii aflate în coordonare, raportarea statistica anuală în acest domeniu.
  (2) Metodologia şi sistemul de raportare care stau la baza cercetărilor statistice vor fi actualizate periodic de autoritatea publică centrala de protecţie a mediului, în conformitate cu cerinţele legale în vigoare.
  (3) Datele centralizate anual, referitoare la gestionarea deşeurilor, se păstrează de către autorităţile publice teritoriale de protecţie a mediului într-un registru de evidenta o perioadă de minimum 3 ani.


  Articolul 4

  (1) Pentru evidenta gestiunii deşeurilor se stabileşte, în baza prevederilor anexelor nr. IA şi IB la Ordonanţa de urgenta a Guvernului nr. 78/2000 privind regimul deşeurilor, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 426/2001, lista cuprinzând deşeurile, prevăzută în anexa nr. 2.
  (2) Lista cuprinzând deşeurile, prevăzută în anexa nr. 2, include şi deşeurile periculoase, stabilite în baza prevederilor art. 18^1 alin. (1) şi ale anexelor nr. IC, ID şi IE la Ordonanţa de urgenta a Guvernului nr. 78/2000, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 426/2001.
  (3) Deşeurile periculoase prevăzute în anexa nr. 2 sunt marcate cu un asterisc (*).


  Articolul 5

  (1) Tipurile de deşeuri prevăzute în anexa nr. 2 sunt definite în mod individual printr-un cod complet format din 6 cifre.
  (2) Titlurile şi subtitlurile categoriilor de deşeuri sunt definite printr-un cod format din două, respectiv din 4 cifre.


  Articolul 6

  Pentru încadrarea în anexa nr. 2 a unui deseu în mod individual, agenţii economici au obligaţia codificarii acestora cu 6 cifre, după următoarea procedura:
  a) se identifica activitatea generatoare de deşeuri din cap. 01-12 sau 17-20;
  b) se identifica subcapitolul în care se încadrează deseul;
  c) se identifica, în cadrul subcapitolului, deseul în mod individual, conform codului corespunzător, format din 6 cifre, excluzandu-se codurile terminate cu 99;
  d) dacă deseul nu este identificat la cap. 01-12 sau 17-20, se examinează pentru identificarea deseului cap. 13, 14 şi 15;
  e) dacă deseul nu este identificat nici în cap. 13, 14 şi 15, se examinează cap. 16;
  f) dacă deseul nu este identificat nici în cap. 16, atunci se examinează pentru identificare codurile cu terminatia 99 - alte deşeuri, corespunzătoare activităţii din care provine deseul.


  Articolul 7

  Deşeurile rezultate din colectarea ambalajelor, inclusiv amestecurile de ambalaje din materiale diferite, se încadrează la codul 15 01, şi nu la codul 20 01.


  Articolul 8

  (1) Deşeurile clasificate ca periculoase deşeurile marcate cu asterisc (*) - prezintă una sau mai multe dintre proprietăţile periculoase din anexa nr. IE la Ordonanţa de urgenta a Guvernului nr. 78/2000, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 426/2001.
  (2) Deşeurile care au proprietăţile prevăzute la H3 - H8, H10 şi H11 din anexa nr. IE la Ordonanţa de urgenta a Guvernului nr. 78/2000, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 426/2001, sunt periculoase dacă au una sau mai multe dintre următoarele caracteristici:
  a) temperatura de inflamabilitate ≤ 55° C;
  b) una sau mai multe substanţe clasificate ca foarte toxice, în concentraţie totală ≥ 0,1%;
  c) una sau mai multe substanţe clasificate ca toxice, în concentraţie totală ≥ 3%;
  d) una sau mai multe substanţe clasificate ca dăunătoare, în concentraţie totală ≥ 25%;
  e) una sau mai multe substanţe corosive clasificate ca R35, în concentraţie totală ≥ 1%;
  f) una sau mai multe substanţe corosive clasificate ca R34, în concentraţie totală ≥ 5%;
  g) una sau mai multe substanţe iritante clasificate ca R41, în concentraţie totală ≥ 10%;
  h) una sau mai multe substanţe iritante clasificate ca R36, R37 şi R38, în concentraţie totală ≥ 20%;
  i) o substanţa cunoscută ca fiind cancerigena din categoria 1 sau 2, în concentraţie ≥ 0,1%;
  j) o substanţa cunoscută ca fiind cancerigena din categoria 3, în concentraţie ≥ 1%;
  k) o substanţa toxica pentru reproducere din categoria 1 sau 2, clasificata ca R60 şi R61, în concentraţie ≥ 0,5%;
  l) o substanţa toxica pentru reproducere din categoria 3, clasificata ca R62 şi R63, în concentraţie ≥ 5%;
  m) o substanţa mutagena din categoria 1 sau 2, clasificata ca R46, în concentraţie ≥ 0,1%;
  n) o substanţa mutagena din categoria 3, clasificata ca R40, în concentraţie ≥ 1%.
  (3) Pentru proprietăţile periculoase prevăzute la alin. (2) se fac următoarele precizări:
  a) se utilizează pentru proprietatea periculoasa H10 denumirea toxic pentru reproducere, definită în Ordonanţa de urgenta a Guvernului nr. 200/2000 privind clasificarea, etichetarea şi ambalarea substanţelor şi preparatelor chimice periculoase, aprobată şi modificată prin Legea nr. 451/2001, pentru a se evidenţia mai clar aceasta proprietate periculoasa;
  b) substantele sunt clasificate ca periculoase în conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr. 490/2002 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonanţei de urgenta a Guvernului nr. 200/2000 privind clasificarea, etichetarea şi ambalarea substanţelor şi preparatelor chimice periculoase;
  c) metal greu înseamnă orice compus al arsenului, cadmiului, cromului (VI), cuprului, plumbului, mercurului, nichelului, seleniului, staniului, stibiului, taliului şi telurului, precum şi acestea în forma metalică, în măsura în care sunt clasificate ca substanţe periculoase.


  Articolul 9

  Constituie contravenţii şi se sancţionează cu amendă de la 30 milioane lei la 75 milioane lei următoarele fapte:
  a) absenta evidentei gestiunii deşeurilor;
  b) înscrierea de date incorecte în evidenta gestiunii deşeurilor;
  c) neutilizarea codurilor deşeurilor prevăzute în anexa nr. 2 pentru evidenta gestiunii deşeurilor;
  d) netransmiterea evidentei gestiunii deşeurilor autorităţilor publice centrale şi autorităţilor publice teritoriale de protecţie a mediului.


  Articolul 10

  Constatarea contravenţiilor şi aplicarea sancţiunilor prevăzute la art. 9 se fac de către personalul împuternicit din cadrul autorităţii publice centrale de protecţie a mediului şi din cadrul autorităţilor publice teritoriale de protecţie a mediului.


  Articolul 11

  Contravenţiilor prevăzute la art. 9 le sunt aplicabile dispoziţiile Ordonanţei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 180/2002.


  Articolul 12

  Anexele nr. 1 şi 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.


  Articolul 13

  Pe data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se abroga Hotărârea Guvernului nr. 155/1999 pentru introducerea evidentei gestiunii deşeurilor şi a Catalogului European al Deşeurilor, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 118 din 23 martie 1999.
  PRIM-MINISTRU
  ADRIAN NASTASE
  Contrasemnează:
  ---------------
  p. Ministrul apelor
  şi protecţiei mediului,
  Ioan Jelev,
  secretar de stat
  Ministrul industriei
  şi resurselor,
  Dan Ioan Popescu
  p. Ministrul agriculturii,
  alimentaţiei şi pădurilor,
  Petre Daea,
  secretar de stat
  p. Ministrul sănătăţii
  şi familiei,
  Radu Deac,
  secretar de stat
  Ministrul administraţiei publice,
  Octav Cozmanca
  Bucureşti, 16 august 2002.
  Nr. 856.


  Anexa 1

  EVIDENTA GESTIUNII DEŞEURILOR
  Agentul economic .................
  Anul ..................
  Tipul de deseu ...... cod .... (conform codificarii din anexa nr. 2)
  Starea fizica ....................
  Unitatea de măsura ..............
  CAPITOLUL 1
  Generarea deşeurilor
               
    Nr.LunaCantitatea de deşeuri
    Generatedin care:
    valorificatăeliminată finalrămasă în stoc
    1Ianuarie        
    2Februarie        
    3Martie        
    4Aprilie        
    5Mai        
    6Iunie        
    7Iulie        
    8August        
    9Septembrie        
    10Octombrie        
    11Noiembrie        
    12Decembrie        
      TOTAL AN        

  CAPITOLUL 2
  Stocarea provizorie, tratarea şi transportul deşeurilor
                       
    Nr. crt.LunaSecţiaStocareTratareTransport
    CantitateaTipul1)CantitateaModul2)Scopul3)Mijlocul4)Destinaţia5)
      ianuarie                
      februarie                
      martie                
      aprilie                
      mai                
      iunie                
      iulie                
      august                
      septembrie                
      octombrie                
      noiembrie                
      decembrie                
        TOTAL              

      NOTĂ:
      *1) Tipul de stocare:
      RM - recipient metalic
      RP - recipient de plastic
      BZ - bazin decantor
      CT - container transportabil
      CF - container fix
      S - saci
      PD - platforma de deshidratare
      VN - în vrac, neacoperit
      VA - în vrac, incinta acoperită
      RL - recipient din lemn
      A - altele
      *2) Modul de tratare:
      TM - tratare mecanică
      TC - tratare chimica
      TMC - tratare mecano-chimica
      TB - tratare biochimica
      D - deshidratare
      TT - tratare termica
      A - altele
      *3) Scopul tratarii:
      V - pentru valorificare
      E - în vederea eliminării
      *4) Mijlocul de transport:
      AS - autospeciale
      AN - auto nespecial
      H - transport hidraulic
      CF - cale ferată
      A - altele
      *5) Destinaţia:
      DO - depozitul de gunoi al oraşului/comunei
      HP - halda proprie
      HC - halda industriala comuna
      I - incinerarea în scopul eliminării
      Vr - valorificare prin agenţi economici autorizaţi
      P - utilizare materială sau energetica în propria întreprindere
      Ve - valorificare energetica prin agenţi economici autorizaţi
      A - altele

                                    CAPITOLUL 3
                              Valorificarea deşeurilor
  Nr. Luna Cantitatea de deseu valorificată Operatia de valorificare, conform Anexei IIB din legea 426/2001 Agentul economic care efectuează operatia de valorificare
  1 Ianuarie
  2 Februarie
  3 Martie
  4 Aprilie
  5 Mai
  6 Iunie
  7 Iulie
  8 August
  9 Septembrie
  10 Octombrie
  11 Noiembrie
  12 Decembrie
  TOTAL AN                                    CAPITOLUL 4
                               Eliminarea deşeurilor
  Nr. Luna Cantitatea de deseu eliminata Operatia de eliminare, conform Anexei IIA din legea 426/2001 Agentul economic care efectuează operatia de eliminare
  1 Ianuarie
  2 Februarie
  3 Martie
  4 Aprilie
  5 Mai
  6 Iunie
  7 Iulie
  8 August
  9 Septembrie
  10 Octombrie
  11 Noiembrie
  12 Decembrie
  TOTAL AN  Anexa 2*)


                                       LISTA
                cuprinzând deşeurile, inclusiv deşeurile periculoase

               Deşeurile periculoase sunt marcate cu un asterisc (*)


      Categorii de deşeuri

  01. Deşeuri de la explorarea miniera şi a carierelor şi de la tratarea fizica
      şi chimica a mineralelor
  02. Deşeuri din agricultura, horticultura, acvacultura, silvicultura, vânătoare
      şi pescuit, de la prepararea şi procesarea alimentelor
  03. Deşeuri de la prelucrarea lemnului şi producerea placilor şi mobilei,
      pastei de hârtie, hârtiei şi cartonului
  04. Deşeuri din industriile pielariei, blanariei şi textila
  05. Deşeuri de la rafinarea petrolului, purificarea gazelor naturale şi
      tratarea pirolitica a carbunilor
  06. Deşeuri din procese chimice anorganice
  07. Deşeuri din procese chimice organice
  08. Deşeuri de la producerea, prepararea, furnizarea şi utilizarea (ppfu)
      straturilor de acoperire (vopsele, lacuri şi emailuri vitroase), a
      adezivilor, cleiurilor şi cernelurilor tipografice
  09. Deşeuri din industria fotografica
  10. Deşeuri din procesele termice
  11. Deşeuri de la tratarea chimica a suprafeţelor şi acoperirea metalelor şi
      a altor materiale; hidrometalurgie neferoasa
  12. Deşeuri de la modelarea, tratarea mecanică şi fizica a suprafeţelor
      metalelor şi a materialelor plastice
  13. Deşeuri uleioase şi deşeuri de combustibili lichizi (cu excepţia
      uleiurilor comestibile şi a celor din capitolele 05, 12 şi 19)
  14. Deşeuri de solventi organici, agenţi de răcire şi carburanţi (cu
      excepţia 07 şi 08)
  15. Deşeuri de ambalaje; materiale absorbante, materiale de lustruire,
      filtrante şi îmbrăcăminte de protecţie, nespecificate în altă parte
  16. Deşeuri nespecificate în altă parte
  17. Deşeuri din construcţii şi demolări (inclusiv pământ excavat din
      amplasamente contaminate)
  18. Deşeuri din activităţi de ocrotire a sănătăţii umane sau din activităţi
      veterinare şi/sau cercetări conexe (cu excepţia deşeurilor de la
      prepararea hranei în bucatarii sau restaurante, care nu provin direct
      din activitatea de ocrotire a sănătăţii)
  19. Deşeuri de la instalaţii de tratare a reziduurilor, de la staţiile de
      epurare a apelor uzate şi de la tratarea apelor pentru alimentare cu apa
      şi uz industrial
  20. Deşeuri municipale şi asimilabile din comerţ, industrie, instituţii,
      inclusiv fracţiuni colectate separat

  01 DEŞEURI REZULTATE DE LA EXPLOATAREA MINIERA ŞI A CARIERELOR
            ŞI DE LA TRATAREA FIZICA ŞI CHIMICA A MINERALELOR
  01 01 deşeuri de la excavarea minereurilor
  01 01 01 deşeuri de la excavarea minereurilor metalifere
  01 01 02 deşeuri de la excavarea minereurilor ne-metalifere

  01 03 deşeuri de la procesarea fizica şi chimica a minereurilor metalifere
  01 03 04* reziduuri acide generate de la procesarea minereurilor cu sulfuri
  01 03 05* alte reziduuri cu conţinut de substanţe periculoase
  01 03 06 reziduuri, altele decât cele specificate la 01 03 04 şi 01 03 05
  01 03 07* alte deşeuri cu conţinut de substanţe periculoase de la procesarea
            fizica şi chimica a minereurilor metalifere
  01 03 08 deşeuri sub forma de praf şi pulberi, altele decât cele specificate
            la 01 03 07
  01 03 09 namoluri roşii de la producerea aluminei, altele decât cele
            specificate la 01 03 07
  01 03 99 alte deşeuri nespecificate

  01 04 deşeuri de la procesarea fizica şi chimica a minereurilor
            nemetalifere
  01 04 07* deşeuri cu conţinut de substanţe periculoase de la procesarea fizica
            şi chimica a minereurilor nemetalifere
  01 04 08 deşeuri de pietriş şi sparturi de piatra, altele decât cele
            specificate la 01 04 07
  01 04 09 deşeuri de nisip şi argila
  01 04 10 deşeuri sub forma de praf" şi pulberi, altele decât cele specificate
            la 01 04 07
  01 04 11 deşeuri de la procesarea lesiei şi rocilor care conţin saruri,
            altele decât cele specificate la 01 04 07
  01 04 12 reziduuri şi alte deşeuri de la spalarea şi purificarea
            minereurilor, altele decât cele specificate la 01 04 07 şi 01 04 11
  01 04 13 deşeuri de la taierea şi slefuirea pietrei, altele decât cele
            specificate la 01 04 07
  01 04 99 alte deşeuri nespecificate

  01 05 noroaie de foraj şi alte deşeuri de la forare
  01 05 04 deşeuri şi noroaie de foraj pe bază de apa dulce
  01 05 05* deşeuri şi noroaie de foraj cu conţinut de uleiuri
  01 05 06* noroaie de foraj şi alte deşeuri de forare cu conţinut de substanţe
            periculoase
  01 05 07 noroaie de foraj şi deşeuri cu conţinut de baritina, altele decât
            cele specificate la 01 05 05 şi 01 05 06
  01 05 08 noroaie de foraj şi deşeuri cu conţinut de cloruri, altele decât
            cele specificate la 01 05 05 şi 01 05 06
  01 05 99 alte deşeuri nespecificate

  02 DEŞEURI DIN AGRICULTURA, HORTICULTURA, ACVACULTURA, SILVICULTURA,
            VANATOARE ŞI PESCUIT, DE LA PREPARAREA ŞI PROCESAREA ALIMENTELOR

  02 01 deşeuri din agricultura, horticultura, acvacultura, silvicultura,
            vânătoare şi pescuit
  02 01 01 namoluri de la spalare şi curatare
  02 01 02 deşeuri de tesuturi animale
  02 01 03 deşeuri de tesuturi vegetale
  02 01 04 deşeuri de materiale plastice (cu excepţia ambalajelor)
  02 01 06 dejectii animaliere (materii fecale, urina, inclusiv resturi de paie)
            colectate separat şi tratate în afară incintei
  02 01 07 deşeuri din exploatarea forestieră
  02 01 08* deşeuri agrochimice cu conţinut de substanţe periculoase
  02 01 09 deşeuri agrochimice, altele decât cele specificate la 02 01 08
  02 01 10 deşeuri metalice
  02 01 99 alte deşeuri nespecificate

  02 02 deşeuri de la prepararea şi procesarea carnii, peştelui şi altor
            alimente de origine animala
  02 02 01 namoluri de la spalare şi curatare
  02 02 02 deşeuri de tesuturi animale
  02 02 03 materii care nu se preteaza consumului sau procesarii
  02 02 04 namoluri de la epurarea efluentilor proprii
  02 02 99 alte deşeuri nespecificate

  02 03 deşeuri de la prepararea şi procesarea fructelor, legumelor,
            cerealelor, uleiurilor comestibile, pulberei de cacao, cafelei,
            ceaiului şi tutunului; producerea conservelor; prepararea şi
            fermentarea drojdiei şi extractului de drojdie şi melasei
  02 03 01 namoluri de la spalare, curatare, decojire, centrifugare şi separare
  02 03 02 deşeuri de agenţi de conservare
  02 03 03 deşeuri de la extractia cu solventi
  02 03 04 materii care nu se preteaza consumului sau procesarii
  02 03 05 namoluri de la epurarea efluentilor proprii
  02 03 99 alte deşeuri nespecificate

  02 04 deşeuri de la procesarea zahărului
  02 04 01 namoluri de la curatarea şi spalarea sfeclei de zahăr
  02 04 02 deşeuri de carbonat de calciu
  02 04 03 namoluri de la epurarea efluentilor proprii
  02 04 99 alte deşeuri nespecificate

  02 05 deşeuri din industria produselor lactate
  02 05 01 materii care nu se preteaza consumului sau procesarii
  02 05 02 namoluri de la epurarea efluentilor proprii
  02 05 99 alte deşeuri nespecificate

  02 06 deşeuri din industria produselor de panificatie şi cofetarie
  02 06 01 materii care nu se preteaza consumului sau procesarii
  02 06 02 deşeuri de agenţi de conservare
  02 06 03 namoluri de la epurarea efluentilor proprii
  02 06 99 alte deşeuri nespecificate

  02 07 deşeuri de la producerea băuturilor alcoolice şi nealcoolice
            (exceptând cafeaua, ceaiul şi cacaua)
  02 07 01 deşeuri de la spalarea, curatarea şi prelucrarea mecanică a materiei
            prime
  02 07 02 deşeuri de la distilarea băuturilor alcoolice
  02 07 03 deşeuri de la tratamente chimice
  02 07 04 materii care nu se preteaza consumului sau procesarii
  02 O7 05 namoluri de la epurarea efluentilor în incinta
  02 07 99 alte deşeuri nespecificate

  03 DEŞEURI DE LA PRELUCRAREA LEMNULUI ŞI PRODUCEREA PLACILOR ŞI MOBILEI,
            PASTEI DE HÂRTIE, HÂRTIEI ŞI CARTONULUI

  03 01 deşeuri de la procesarea lemnului şi producerea placilor şi mobilei
  03 01 01 deşeuri de scoarta şi de pluta
  03 01 04* rumegus, talas, aschii, resturi de scandura şi furnir cu conţinut de
            substanţe periculoase
  03 01 05 rumegus, talas, aschii, resturi de scandura şi furnir, altele decât
            cele specificate la 03 01 04
  03 01 99 alte deşeuri nespecificate

  03 02 deşeuri de la conservarea lemnului
  03 02 01* agenţi de conservare organici nehalogenati pentru lemn
  03 02 02* agenţi de conservare organoclorurati pentru lemn
  03 02 03* agenţi de conservare organometalici pentru lemn
  03 02 04* agenţi de conservare anorganici pentru lemn
  03 02 05* alţi agenţi de conservare pentru lemn, cu conţinut de substanţe
            periculoase
  03 02 99 alţi agenţi de conservare pentru lemn, nespecificati

  03 03 deşeuri de la producerea şi procesarea pastei de hârtie, hârtiei
            şi cartonului
  03 03 01 deşeuri de lemn şi de scoarta
  03 03 02 namoluri de lesie verde (de la recuperarea soluţiilor de fierbere)
  03 03 05 namoluri de la eliminarea cernelii din procesul de reciclare
            a hârtiei
  03 03 07 deşeuri mecanice de la fierberea hârtiei şi cartonului reciclate
  03 03 08 deşeuri de la sortarea hârtiei şi cartonului destinate reciclarii
  03 03 09 deşeuri de namol de caustificare
  03 03 10 fibre, namoluri de la separarea mecanică, cu conţinut de fibre,
            material de umplutura, cretare
  03 03 11 namoluri de la epurarea efluentilor proprii, altele decât cele
            specificate la 03 03 10
  03 03 99 alte deşeuri nespecificate

  04 DEŞEURI DIN INDUSTRIILE PIELARIEI, BLANARIEI ŞI TEXTILA

  04 01 deşeuri din industriile pielariei şi blanariei
  04 01 01 deşeuri de la seruire
  04 01 02 deşeuri de la cenusarire
  04 01 03* deşeuri de la degresare cu conţinut de solventi fără faza lichidă
  04 01 04 flota de tabacire cu conţinut de crom
  04 01 05 flota de tabacire fără conţinut de crom
  04 01 06 namoluri, în special de la epurarea efluentilor în incinta cu
            conţinut de crom
  04 01 07 namoluri, în special de la epurarea efluentilor în incinta fără
            conţinut de crom
  04 01 08 deşeuri de piele tabacita (razaturi, stutuituri, taieturi, praf
            de lustruit) cu conţinut de crom
  04 01 09 deşeuri de la apretare şi finisare
  04 01 99 alte deşeuri nespecificate

  04 02 deşeuri din industria textila
  04 02 09 deşeuri de la materialele compozite (textile impregnate, elastomeri,
            plastomeri)
  04 02 10 materii organice din produse naturale (grasime, ceara)
  04 02 14* deşeuri de la finisare cu conţinut de solventi organici
  04 02 15 deşeuri de la finisare cu alt conţinut decât cel specificat
            la 04 02 14
  04 02 16* coloranti şi pigmenti cu conţinut de substanţe periculoase
  04 02 17 coloranti şi pigmenti, alţii decât cei specificati la 04 02 16
  04 02 19* namoluri de la epurarea efluentilor în incinta cu conţinut de
            substanţe periculoase
  04 02 20 namoluri de la epurarea efluentilor în incinta, altele decât cele
            specificate la 04 02 19
  04 02 21 deşeuri de fibre textile neprocesate
  04 02 22 deşeuri de fibre textile procesate
  04 02 99 alte deşeuri nespecificate

  05 DEŞEURI DE LA RAFINAREA PETROLULUI, PURIFICAREA GAZELOR NATURALE ŞI
            TRATAREA PIROLITICA A CARBUNILOR

  05 01 deşeuri de la rafinarea petrolului
  05 01 02* slamuri de la desalinizare
  05 01 03* slamuri din rezervoare
  05 01 04* namoluri acide alchilice
  05 01 05* reziduuri uleioase
  05 01 06* namoluri uleioase de la operaţiile de întreţinere a instalaţiilor şi
            echipamentelor
  05 01 07* gudroane acide
  05 01 08* alte gudroane
  05 01 09* namoluri de la epurarea efluentilor în incinta cu conţinut de
            substanţe periculoase
  05 01 10 namoluri de la epurarea efluentilor în incinta, altele decât cele
            specificate la, 05 01 09
  05 01 11* deşeuri de la spalarea combustibililor cu baze
  05 01 12* acizi cu conţinut de uleiuri
  05 01 13 namoluri de la cazanul apei de alimentare
  05 01 14 deşeuri de la coloanele de răcire
  05 01 15* argile de filtrare epuizate
  05 01 16 deşeuri cu conţinut de sulf de la desulfurarea petrolului
  05 01 17 bitum
  05 01 99 alte deşeuri nespecificate

  05 06 deşeuri de la tratarea pirolitica a carbunilor
  05 06 01* gudroane acide
  05 06 03* alte gudroane
  05 06 04 deşeuri de la coloanele de răcire
  05 06 99 alte deşeuri nespecificate

  05 07 deşeuri de la purificarea şi transportul gazelor naturale
  05 07 01* deşeuri cu conţinut de mercur
  05 07 02 deşeuri cu conţinut de sulf
  05 07 99 alte deşeuri nespecificate

  06 DEŞEURI DIN PROCESE CHIMICE ANORGANICE

  06 01 deşeuri de la producerea, prepararea, furnizarea şi utilizarea
            acizilor
  06 01 01* acid sulfuric şi acid sulfuros
  06 01 02* acid clorhidric
  06 01 03* acid fluorhidric
  06 01 04* acid fosforic şi acid fosforos
  06 01 05* acid azotic şi acid azotos
  06 01 06* alţi acizi
  06 01 99 alte deşeuri nespecificate

  06 02 deşeuri de la PPFU bazelor
  06 02 01* hidroxid de calciu
  06 02 03* hidroxid de amoniu
  06 02 04* hidroxid de sodiu şi potasiu
  06 02 05* alte baze
  06 02 99 alte deşeuri nespecificate

  06 03 deşeuri de la PPFU sarurilor şi a soluţiilor lor şi a oxizilor
            metalici
  06 03 11* saruri solide şi soluţii cu conţinut de cianuri
  06 03 13* saruri solide şi soluţii cu conţinut de metale grele
  06 03 14 saruri solide şi soluţii, altele decât cele specificate la 06 03 11
            şi 06 03 13
  06 03 15* oxizi metalici cu conţinut de metale grele
  06 03 16 oxizi metalici, alţii decât cei specificati la 06 03 15
  06 03 99 alte deşeuri nespecificate

  06 04 deşeuri cu conţinut de metale, altele decât cele specificate la 06 03
  06 04 03* deşeuri cu conţinut de arsen
  06 04 04* deşeuri cu conţinut de mercur
  06 04 05* deşeuri cu conţinut de alte metale grele
  06 04 99 alte deşeuri nespecificate

  06 05 namoluri de la epurarea efluentilor proprii
  06 05 02* namoluri de la epurarea efluentilor în incinta, cu conţinut
            de substanţe periculoase
  06 05 03 namoluri de la epurarea efluentilor în incinta, altele decât cele
            specificate la 06 05 02

  06 06 deşeuri de la PPFU produselor chimice cu sulf, proceselor chimice
            de sulfurare şi desulfurare
  06 06 02* deşeuri cu conţinut de sulfuri periculoase
  06 06 03 deşeuri cu conţinut de sulfuri, altele decât cele specificate la
            06 06 02
  06 06 99 alte deşeuri nespecificate

  06 07 deşeuri de la PPFU halogenilor şi a proceselor chimice cu halogeni
  06 07 01* deşeuri cu conţinut de azbest de la electroliza
  06 07 02* cărbune activ de la producerea clorului
  06 07 03* namol de sulfat de bariu cu conţinut de mercur
  06 07 04* soluţii şi acizi, de exemplu acid de contact

  07 02 deşeuri de la PPFU materialelor plastice, cauciucului sintetic şi
            fibrelor artificiale
  07 02 01* lichide apoase de spalare şi soluţii muma
  07 02 03* solventi organici halogenati, lichide de spalare şi soluţii muma
  07 02 04* alţi solventi organici, soluţii de spalare şi soluţii muma
  07 02 07* reziduuri halogenate din blazul coloanelor de reactie
  07 02 08* alte reziduuri din blazul coloanelor de reactie
  07 02 09* turte de filtrare halogenate şi absorbanti epuizati
  07 02 10* alte turte de filtrare şi absorbanti epuizati
  07 02 11* namoluri de la epurarea efluentilor în incinta, cu conţinut
            de substanţe periculoase
  07 02 12 namoluri de la epurarea efluentilor în incinta, altele decât cele
            specificate la 07 02 11
  07 02 13 deşeuri de materiale plastice
  07 02 14* deşeuri de aditivi cu conţinut de substanţe periculoase
  07 02 15 deşeuri de aditivi, altele decât cele specificate la 07 02 14
  07 02 16* deşeuri cu conţinut de siliconi periculosi
  07 02 17 deşeuri cu conţinut de siliconi altele decât cele menţionate la
            07 02 16*
  07 02 99 alte deşeuri nespecificate

  07 03 deşeuri de la PPFU vopselelor şi pigmentilor organici (cu
            excepţia 06 11)
  07 03 01* lichide apoase de spalare şi soluţii muma
  07 03 03* solventi organici halogenati, lichide de spalare şi soluţii muma
  07 03 04* alţi solventi organici, lichide de spalare şi soluţii muma
  07 03 07* reziduuri halogenate din blazul coloanelor de reactie
  07 03 08* alte reziduuri din blazul coloanelor de reactie
  07 03 09* turte de filtrare halogenate şi absorbanti epuizati
  07 03 10* alte turte de filtrare şi absorbanti epuizati
  07 03 11* namoluri de la epurarea efluentilor în incinta, cu conţinut de
            substanţe periculoase
  07 03 12 namoluri de la epurarea efluentilor în incinta, altele decât cele
            specificate la 07 03 11
  07 03 99 alte deşeuri nespecificate

  07 04 deşeuri de la PPFU produselor de protecţie a instalaţiilor (cu
            excepţia 02 01 08 şi 02 01 09), agenţilor de conservare a lemnului
            (cu excepţia 03 02) şi altor biocide
  07 04 01* lichide apoase de spalare şi soluţii muma
  07 04 03* solventi organici halogenati, lichide de spalare şi soluţii muma
  07 04 04* alţi solventi organici, lichide de spalare şi soluţii muma
  07 04 07* reziduuri halogenate din blazul coloanelor de reactie
  07 04 08* alte reziduuri din blazul coloanelor de reactie
  07 04 09* turte de filtrare halogenate şi absorbanti epuizati
  07 04 10* alte turte de filtrare şi absorbanti epuizati
  07 04 11* namoluri de la tratarea efluentilor în incinta, cu conţinut de
            substanţe periculoase
  07 04 12 namoluri de la tratarea efluentilor în incinta, altele decât cele
            specificate la 07 04 11
  07 04 13* deşeuri solide cu conţinut de substanţe periculoase
  07 04 99 alte deşeuri nespecificate
  06 07 99 alte deşeuri nespecificate

  06 08 deşeuri de la PPFU siliconului şi a derivatilor din silicon
  06 08 02* deşeuri cu conţinut de siliconi periculosi
  06 08 99 alte deşeuri nespecificate

  06 09 deşeuri de la PPFU produselor, chimice cu fosfor şi de la procesele
            chimice cu fosfor
  06 09 02 zgura fosforoasa
  06 09 03* deşeuri pe bază de calciu care conţin sau sunt contaminate cu
            substanţe periculoase
  06 09 04 deşeuri pe bază de calciu, altele decât cele specificate la
            06 09 03
  06 09 99 alte deşeuri nespecificate

  06 10 deşeuri de la PPFU produselor chimice cu azot, procesele chimice
            cu azot şi obţinerea ingrasamintelor
  06 10 02* deşeuri cu conţinut de substanţe periculoase
  06 10 99 alte deşeuri nespecificate

  06 11 deşeuri de la producerea pigmentilor anorganici şi a opacizantilor
  06 11 01 deşeuri pe bază de calciu de la producerea bioxidului de titan
  06 11 99 alte deşeuri nespecificate

  06 13 deşeuri de la procese chimice anorganice fără alta specificaţie
  06 13 01* produşi anorganici de protecţie a instalaţiei, agenţi de conservare a
            lemnului şi alte biocide.
  06 13 02* cărbune activ epuizat (cu excepţia 06 07 02)
  06 13 03 negru de fum
  06 13 04* deşeuri de la procesele cu azbest
  06 13 05* funingine
  06 13 99 alte deşeuri nespecificate

  07 DEŞEURI DIN PROCESE CHIMICE ORGANICE

  07 01 deşeuri de la producerea, prepararea, furnizarea şi utilizarea (PPFU)
            produsilor chimici organici de baza
  07 01 01* soluţii apoase de spalare şi soluţii muma
  07 01 03* solventi organici halogenati, lichide de spalare şi soluţii muma
  07 01 04* alţi solventi organici, lichide de spalare şi soluţii muma
  07 01 07* reziduuri halogenate din blazul coloanelor de distilare şi reactie
  07 01 08* alte reziduuri din blazul coloanelor de distilare şi reactie
  07 01 09* turte de filtrare halogenate şi absorbanti epuizati
  07 01 10* alte turte de filtrare şi absorbanti epuizati
  07 01 11* namoluri de la epurarea efluentilor în incinta, cu conţinut de
            substanţe periculoase
  07 01 12 namoluri de la epurarea efluentilor în incinta, altele decât cele
            specificate la 07 01 11
  07 01 99 alte deşeuri nespecificate

  07 05 deşeuri de la PPFU produselor farmaceutice
  07 05 01* lichide apoase de spalare şi soluţii muma
  07 05 03* solventi organici halogenati, lichide de spalare şi soluţii muma
  07 05 04* alţi solventi organici, lichide de spalare şi soluţii muma
  07 05 07* reziduuri halogenate din blazul coloanelor de reactie
  07 05 08* alte reziduuri din blazul coloanelor de reactie
  07 05 09* turte de filtrare halogenate şi absorbanti epuizati
  07 05 10* alte turte de filtrare şi absorbanti epuizati
  07 05 11* namoluri de la epurarea efluentilor în incinta, cu conţinut de
            substanţe periculoase
  07 05 12 namoluri de la epurarea efluentilor în incinta, altele decât cele
            specificate la 07 05 11
  07 05 13* deşeuri solide cu conţinut de substanţe periculoase
  07 05 14 deşeuri solide, altele decât cele specificate la 07 05 13
  07 05 99 alte deşeuri nespecificate

  07 06 deşeuri de la PPFU grasimilor, unsorilor, sapunurilor,
            detergentilor, dezinfectantilor şi produselor cosmetice
  07 06 01* lichide apoase de spalare şi soluţii muma
  07 06 03* solventi organici halogenati, lichide de spalare şi soluţii muma
  07 06 04* alţi solventi organici, lichide de spalare şi soluţii muma
  07 06 07* reziduuri halogenate din blazul coloanelor de reactie
  07 06 08* alte reziduuri din blazul coloanelor de reactie
  07 06 09* turte de filtrare halogenate şi absorbanti epuizati
  07 06 10* alte turte de filtrare şi absorbanti epuizati
  07 06 11* namoluri de la epurarea efluentilor în incinta, cu conţinut de
            substanţe periculoase
  07 06 12 namoluri de la epurarea efluentilor în incinta, altele decât cele
            specificate la 07 06 11
  07 06 99 alte deşeuri nespecificate

  07 07 deşeuri de la PPFU produselor chimice innobilate şi a produselor
            chimice nespecificate în lista
  07 07 01* lichide apoase de spalare şi soluţii muma
  07 07 03* solventi organici halogenati, lichide de spalare şi soluţii muma
  07 07 04* alţi solventi organici, lichide de spalare şi soluţii muma
  07 07 07* reziduuri halogenate din blazul coloanelor de reactie
  07 07 08* alte reziduuri din blazul coloanelor de reactie
  07 07 09* turte de filtrare halogenate şi absorbanti epuizati
  07 07 10* alte turte de filtrare şi absorbanti epuizati
  07 07 11* namoluri de la epurarea efluentilor în incinta, cu conţinut de
            substanţe periculoase
  07 07 12 namoluri de la epurarea efluentilor în incinta, altele decât cele
            specificate la 07 07 11
  07 07 99 alte deşeuri nespecificate

  08 DEŞEURI DE LA PRODUCEREA, PREPARAREA, FURNIZAREA ŞI UTILIZAREA
            (PPFU) STRATURILOR DE ACOPERIRE
            (VOPSELE, LACURI ŞI EMAILURI VITROASE), A ADEZIVILOR, CLEIURILOR ŞI
            CERNELURILOR TIPOGRAFICE

  08 01 deşeuri de la PPFU vopselelor şi lacurilor şi îndepărtarea acestora
  08 01 11* deşeuri de vopsele şi lacuri cu conţinut de solventi organici sau
            alte substanţe periculoase
  08 01 12 deşeuri de vopsele şi lacuri, altele decât cele specificate
            la 08 01 11
  08 01 13* namoluri de la vopsele şi lacuri cu conţinut de solventi organici sau
            alte substanţe periculoase
  08 01 14 namoluri de la vopsele şi lacuri, altele decât cele specificate la
            08 01 13
  08 01 15* namoluri apoase cu conţinut de vopsele şi lacuri şi solventi organici
            sau alte substanţe periculoase
  08 01 16 namoluri apoase cu conţinut de vopsele şi lacuri, altele decât cele
            specificate la 08 01 15
  08 01 17* deşeuri de la îndepărtarea vopselelor şi lacurilor cu conţinut de
            solventi organici sau alte substanţe periculoase
  08 01 18 deşeuri de la îndepărtarea "vopselelor şi lacurilor, altele decât
            cele specificate la 08 01 17
  08 01 19* suspensii apoase cu conţinut de vopsele şi lacuri şi solventi
            organici sau alte substanţe periculoase
  08 01 20 suspensii apoase cu conţinut de vopsele şi lacuri, altele decât cele
            specificate la 08 01 19
  08 01 21* deşeuri de la îndepărtarea vopselelor şi lacurilor
  08 01 99 alte deşeuri nespecificate

  08 02 deşeuri de la PPFU altor materiale de acoperire (inclusiv materiale
            ceramice)
  08 02 01 deşeuri de pulberi de acoperire
  08 02 02 namoluri apoase cu conţinut de materiale ceramice
  08 02 03 suspensii apoase cu conţinut de materiale ceramice
  08 02 99 alte deşeuri nespecificate

  08 03 deşeuri de la PPFU cernelurilor tipografice
  08 03 07 namoluri apoase cu conţinut de cerneluri
  08 03 08 deşeuri lichide apoase cu conţinut de cerneluri
  08 03 12* deşeuri de cerneluri cu conţinut de substanţe periculoase
  08 03 13 deşeuri de cerneluri, altele decât cele specificate la 08 03 12
  08 03 14* namoluri de cerneluri cu conţinut de substanţe periculoase
  08 03 15 namoluri de cerneluri, altele decât cele specificate la 08 03 14
  08 03 16* deşeuri de soluţii de gravare
  08 03 17* deşeuri de tonere de imprimante cu conţinut de substanţe periculoase
  08 03 18 deşeuri de tonere de imprimante, altele decât cele specificate
            la 08 03 17
  08 03 19* ulei de dispersie
  08 03 99 alte deşeuri nespecificate

  08 04 deşeuri de la PPFU adezivilor şi cleiurilor (inclusiv
            produsele impermeabile)
  08 04 09* deşeuri de adezivi şi cleiuri cu conţinut de solventi organici sau
            alte substanţe periculoase
  08 04 10 deşeuri de adezivi şi cleiuri, altele decât cele specificate
            la 08 04 09
  08 04 11* namoluri de adezivi şi cleiuri cu conţinut de solventi organici
            sau alte substanţe periculoase
  08 04 12 namoluri de adezivi şi cleiuri, altele decât cele specificate
            la 08 04 11
  08 04 13* namoluri apoase cu conţinut de adezivi şi cleiuri şi solventi
            organici sau alte substanţe periculoase
  08 04 14 namoluri apoase cu conţinut de adezivi şi cleiuri, altele decât
            cele specificate la 08 04 13
  08 04 15* deşeuri lichide apoase cu conţinut de adezivi şi cleiuri şi
            solventi organici sau alte substanţe periculoase
  08 04 16 deşeuri lichide apoase cu conţinut de adezivi şi cleiuri, altele
            decât cele specificate la 08 04 15
  08 04 17* ulei de colofoniu
  08 04 99 alte deşeuri nespecificate

  08 05 alte deşeuri nespecificate în 08
  08 05 01* deşeuri de izocianati

  09 DEŞEURI DIN INDUSTRIA FOTOGRAFICA

  09 01 deşeuri din industria fotografica
  09 01 01* developanti pe bază de apa şi soluţii de activare
  09 01 02* soluţii de developare pe bază de apa pentru plăcile offset
  09 01 03* soluţii de developare pe bază de solventi
  09 01 04* soluţii de fixare
  09 01 05* soluţii de albire şi soluţii de albire fixatoare
  09 01 06* deşeuri cu conţinut de argint de la tratarea în incinta
            a deşeurilor fotografice
  09 01 07 film sau hârtie fotografica cu conţinut de argint sau compuşi
            de argint
  09 01 08 film sau hârtie fotografica fără conţinut de argint sau compuşi
            de argint
  09 01 10 camere de unica folosinţă fără baterii
  09 01 11* camera de unica folosinţă cu baterii incluse la 16 06 01, 16 06 02
            sau 16 06 03
  09 01 12 camere de unica folosinţă cu baterii, altele decât cele specificate
            la 09 01 11
  09 01 13* deşeuri apoase lichide de la recuperarea în incinta a argintului,
            altele decât cele specificate la 09 01 06
  09 01 99 alte deşeuri nespecificate

  10 DEŞEURI DIN PROCESELE TERMICE
  10 01 deşeuri de la centralele termice şi de la alte instalaţii de
            combustie (cu excepţia 19)
  10 01 01 cenusa de vatra, zgura şi praf de cazan (cu excepţia prafului de
            cazan specificat la 10 01 04)
  10 01 02 cenusa zburătoare de la arderea carbunelui
  10 01 03 cenusa zburătoare de la arderea turbei şi lemnului netratat
  10 01 04* cenusa zburătoare de la arderea uleiului şi praf de cazan
  10 01 05 deşeuri solide, pe bază de calciu, de la desulfurarea gazelor
            de ardere
  10 01 07 namoluri pe bază de calciu, de la desulfurarea gazelor de ardere
  10 01 09* acid sulfuric
  10 01 13* cenusi zburătoare de la hidrocarburile emulsionate folosite drept
            combustibil
  10 01 14* cenusa de vatra, zgura şi praf de cazan de la co-incinerarea
            deşeurilor cu conţinut de substanţe periculoase
  10 01 15 cenusa de vatra, zgura şi praf de cazan de la co-incinerarea altor
            deşeuri decât cele specificate la 10 01 14
  10 01 16* cenusa zburătoare de la co-incinerare cu conţinut de substanţe
            periculoase
  10 01 17 cenusa zburătoare de la co-incinerare, alta decât cea specificată
            la 10 01 16
  10 01 18* deşeuri de la spalarea gazelor cu conţinut de substanţe periculoase
  10 01 19 deşeuri de la spalarea gazelor, altele decât cele specificate la
            10 01 05, 10 01 07 şi 10 01 18
  10 01 20* namoluri de la epurarea efluentilor în incinta, cu conţinut de
            substanţe periculoase
  10 01 21 namoluri de la epurarea efluentilor în incinta, altele decât cele
            specificate la 10 01 20
  10 01 22* namoluri apoase de la spalarea cazanului de ardere cu conţinut
            de substanţe periculoase
  10 01 23 namoluri apoase de la spalarea cazanului de ardere, altele decât
            cele specificate la 10 01 22
  10 01 24 nisipuri de la paturile fluidizate
  10 01 25 deşeuri de la depozitarea combustibilului şi de la pregătirea
            carbunelui de ardere pentru instalaţiile termice
  10 01 26 deşeuri de la epurarea apelor de răcire
  10 01 99 alte deşeuri nespecificate
  10 02 deşeuri din industria siderurgica
  10 02 01 deşeuri de la procesarea zgurii
  10 02 02 zgura neprocesata
  10 02 07* deşeuri solide de la epurarea gazelor cu conţinut de substanţe
            periculoase
  10 02 08 deşeuri solide de la epurarea gazelor, altele decât cele specificate
            la 10 02 07
  10 02 10 cruste de tunder
  10 02 11* deşeuri de la epurarea apelor de răcire cu conţinut de uleiuri
  10 02 12 deşeuri de la epurarea apelor de răcire, altele decât cele
            specificate la 10 02 11
  10 02 13* namoluri şi turte de filtrare de Ia epurarea gazelor cu conţinut
            de substanţe periculoase
  10 02 14 namoluri şi turte de filtrare, altele decât cele specificate la
            10 02 13
  10 02 15 alte namoluri şi turte de filtrare
  10 02 99 alte deşeuri nespecificate

  10 03 deşeuri din metalurgia termica a aluminiului
  10 03 02 resturi de anozi
  10 03 04* zguri de la topirea primara
  10 03 05 deşeuri de alumina
  10 03 08* zguri saline de la topirea secundară
  10 03 09* scorii negre de la topirea secundară
  10 03 15* cruste care sunt inflamabile sau emit în, contact cu apa, gaze
            inflamabile în cantităţi periculoase
  10 03 16 cruste, altele decât cele specificate la 10 03 15
  10 03 17* deşeuri cu conţinut de gudroane de la producerea anozilor
  10 03 18 deşeuri cu conţinut de carbon de la producerea anozilor,
            altele decât cele specificate la 10 03 17
  10 03 19* praf din gazele de ardere cu conţinut de substanţe periculoase
  10 03 20 praf din gazele de ardere, altul decât cel specificat la 10 03 19
  10 03 21* alte particule şi praf (inclusiv praf de la morile cu bile) cu
            conţinut de substanţe periculoase
  10 03 22 alte particule şi praf (inclusiv praf de la morile cu bile), altele
            decât cele specificate la 10 03 21
  10 03 23* deşeuri solide de la epurarea gazelor cu conţinut de substanţe
            periculoase
  10 03 24 deşeuri solide de la epurarea gazelor, altele decât cele specificate
            la 10 03 23
  10 03 25* namoluri şi turte de filtrare de la epurarea gazelor cu conţinut de
            substanţe periculoase
  10 03 26 namoluri şi turte de filtrare de la epurarea gazelor, altele decât
            cele specificate la 10 03 25
  10 03 27* deşeuri de la epurarea apelor de răcire cu conţinut de ulei
  10 03 28 deşeuri de la epurarea apelor de răcire, altele decât cele
            specificate la 10 03 27
  10 03 29* deşeuri de la epurarea zgurilor saline şi scoriile negre cu conţinut
            de substanţe periculoase
  10 03 30 deşeuri de la epurarea zgurilor saline şi scoriile negre, altele
            decât cele specificate la 10 03 29
  10 03 99 alte deşeuri nespecificate

  10 04 deşeuri din metalurgia termica a plumbului
  10 04 01* zguri de la topirea primara şi secundară
  10 04 02* scorii şi cruste de la topirea primara şi secundară
  10 04 03* arseniat de calciu
  10 04 04* praf din gazul de ardere
  10 04 05* alte particule şi praf
  10 04 06* deşeuri solide de la epurarea gazelor
  10 04 07* namoluri şi turte de filtrare de la epurarea gazelor
  10 04 09* deşeuri de la epurarea apelor de răcire cu conţinut de ulei
  10 04 10 deşeuri de la epurarea apelor de răcire, altele decât cele
            specificate la 10 04 09
  10 04 99 alte deşeuri nespecificate

  10 05 deşeuri din metalurgia termica a zincului
  10 05 01 zguri de la topirea primara şi secundară
  10 05 03* praf din gazul de ardere
  10 05 04 alte particule şi praf
  10 05 05* deşeuri solide de la epurarea gazelor
  10 05 06* namoluri şi turte de filtrare de la epurarea gazelor
  10 05 08* deşeuri de la epurarea apelor de răcire cu conţinut de ulei
  10 05 09 deşeuri de la epurarea apelor de răcire, altele decât cele
            specificate la 10 05 08
  10 05 10* scorii şi cruste care sunt inflamabile sau emit, în contactul cu
            apa, gaze inflamabile în cantităţi periculoase
  10 05 11 scorii şi cruste, altele decât cele specificate la 10 05 10
  10 05 99 alte deşeuri nespecificate

  10 06 deşeuri din metalurgia termica a cuprului
  10 06 01 zguri de la topirea primara şi secundară
  10 06 02 scorii şi cruste de la topirea primara şi secundară
  10 06 03* praf din gazul de ardere
  10 06 04 alte particule şi praf
  10 06 06* deşeuri solide de la epurarea gazelor
  10 06 07* namoluri şi turte de filtrare de la epurarea gazelor
  10 06 09* deşeuri de la epurarea apelor de răcire cu conţinut de ulei
  10 06 10 deşeuri de la epurarea apelor de răcire, altele decât cele
            specificate la 10 06 09
  10 06 99 alte deşeuri nespecificate

  10 07 deşeuri din metalurgia termica a argintului, aurului şi platinei
  10 07 01 zguri de la topirea primara şi secundară
  10 07 02 scorii şi cruste de la topirea primara şi secundară
  10 07 03 deşeuri solide de la epurarea gazelor
  10 07 04 alte particule şi praf
  10 07 05 namoluri şi turte de filtrare de la epurarea gazelor
  10 07 07* deşeuri de la epurarea apelor de răcire cu conţinut de ulei
  10 07 08 deşeuri de la epurarea apelor de răcire, altele decât cele
            specificate la 10 07 07
  10 07 99 alte deşeuri nespecificate

  10 08 deşeuri din metalurgia termica a altor neferoase
  10 08 04 particule şi praf
  10 08 08* zgura salina de la topirea primara şi secundară
  10 08 09 alte zguri
  10 08 10* scorii şi cruste care sunt inflamabile sau care emit, în contact
            cu apa, gaze inflamabile în cantităţi periculoase
  10 08 11 scorii şi cruste, altele decât cele specificate la 10 08 10
  10 08 12* deşeuri cu conţinut de gudron de la producerea anozilor
  10 08 13 deşeuri cu conţinut de carbon de la producerea anozilor, altele
            decât cele specificate la 10 08 12
  10 08 14 resturi de anozi
  10 08 15* praf din gazul de ardere cu conţinut de substanţe periculoase
  10 08 16 praf din gazul de ardere, altul decât cel specificat la 10 08 15
  10 08 17* namoluri şi turte de filtrare de la epurarea gazelor de ardere cu
            conţinut de substanţe periculoase
  10 08 18 namoluri şi turte de filtrare de la epurarea gazelor de ardere,
            altele decât cele menţionate la 10 08 17
  10 08 19* deşeuri de la epurarea apelor de răcire cu conţinut de ulei
  10 08 20 deşeuri de la epurarea apelor de răcire, altele decât cele
            menţionate la 10 08 19
  10 08 99 alte deşeuri nespecificate

  10 09 deşeuri de la turnarea pieselor feroase
  10 09 03 zgura de topitorie
  10 09 05* miezuri şi forme de turnare care nu au fost încă folosite la
            turnare cu conţinut de substanţe periculoase
  10 09 06 miezuri şi forme de turnare care nu au fost încă folosite la
            turnare, altele decât cele specificate la 10 09 05
  10 09 07* miezuri şi forme de turnare care au fost folosite la turnare cu
            conţinut de substanţe periculoase
  10 09 08 miezuri şi forme de turnare care au fost folosite la turnare,
            altele decât cele specificate la 10 09 07
  10 09 09* praf din gazul de ardere cu conţinut de substanţe periculoase
  10 09 10 praf din gazul de ardere, altul decât cel specificat la 10 09 09
  10 09 11* alte particule care conţin substanţe periculoase
  10 09 12 alte particule decât cele specificate la 10 09 11
  10 09 13* deşeuri de lianti cu conţinut de substanţe periculoase
  10 09 14 deşeuri de lianti, altele decât cele specificate la 10 09 13
  10 09 15* deşeuri de agenţi pentru detectarea fisurilor, cu conţinut de
            substanţe periculoase
  10 09 16 deşeuri de agenţi pentru detectarea fisurilor, altele decât cele
            specificate la 10 09 15
  10 09 99 alte deşeuri nespecificate

  10 10 deşeuri de la turnarea pieselor neferoase
  10 10 03 zgura de topitorie
  10 10 05* miezuri şi forme de turnare care nu au fost încă folosite la turnare
            cu conţinut de substanţe periculoase
  10 10 06 miezuri şi forme de turnare care nu au fost încă folosite la
            turnare, altele decât cele specificate la 10 10 05
  10 10 07* miezuri şi forme de turnare care au fost folosite la turnare cu
            conţinut de substanţe periculoase
  10 10 08 miezuri şi forme de turnare care au fost folosite la turnare,
            altele decât cele specificate la 10 10 07
  10 10 09* praf din gazul de ardere cu conţinut de substanţe periculoase
  10 10 10 praf din gazul de ardere, altul decât cel specificat la 10 10 09
  10 10 11* alte particule cu conţinut de substanţe periculoase
  10 10 12 alte particule, decât cele specificate la 10 10 11
  10 10 13* deşeuri de lianti cu conţinut de substanţe periculoase
  10 10 14 deşeuri de lianti, altele decât cele specificate la 10 10 13
  10 10 15* deşeuri de agenţi pentru detectarea fisurilor, cu conţinut de
            substanţe periculoase
  10 10 16 deşeuri de agenţi pentru detectarea fisurilor, altele decât cele
            specificate la 10 10 15
  10 10 99 alte deşeuri nespecificate

  10 11 deşeuri de la producerea sticlei şi a produselor din sticlă
  10 11 03 deşeuri din fibre de sticlă
  10 11 05 particule şi praf
  10 11 09* deşeuri de la prepararea amestecurilor, anterior procesarii termice,
            cu conţinut de substanţe periculoase
  10 11 10 deşeuri de la prepararea amestecurilor, anterior procesarii termice,
            altele decât cele specificate la 10 11 09
  10 11 11* deşeuri de sticlă sub forma de particule fine şi pudra de sticlă cu
            conţinut de metale grele (de ex: de la tuburile catodice)
  10 11 12 deşeuri de sticlă, altele decât cele specificate la 10 11 11
  10 11 13* namoluri de la slefuirea şi polizarea sticlei cu conţinut de
            substanţe periculoase
  10 11 14 namoluri de la slefuirea şi polizarea sticlei, altele decât cele
            specificate la 10 11 13
  10 11 15* deşeuri solide de la epurarea gazelor de ardere cu conţinut de
            substanţe periculoase
  10 11 16 deşeuri solide de la epurarea gazelor de ardere, altele decât cele
            specificate la 10 11 15
  10 11 17* namoluri şi turte de filtrare de la epurarea gazelor de ardere cu
            conţinut de substanţe periculoase
  10 11 18 namoluri şi turte de filtrare de la epurarea gazelor de ardere,
            altele decât cele specificate la 10 11 17
  10 11 19* deşeuri solide de la epurarea efluentilor proprii cu conţinut de
            substanţe periculoase
  10 11 20 deşeuri solide de la epurarea efluentilor proprii, altele decît
            cele specificate la 10 11 19
  10 11 99 alte deşeuri nespecificate

  10 12 deşeuri de la fabricarea materialelor ceramice, caramizilor,
            tiglelor şi materialelor de construcţie
  10 12 01 deşeuri de la prepararea amestecurilor anterior procesarii termice
  10 12 03 particule şi praf
  10 12 05 namoluri şi turte de filtrare de la epurarea gazelor
  10 12 06 forme şi mulaje uzate
  10 12 08 deşeuri ceramice, de caramizi, tigle sau materiale de construcţie
            (după procesarea termica)
  10 12 09* deşeuri solide de la epurarea gazelor cu conţinut de substanţe
            periculoase
  10 12 10 deşeuri solide de la epurarea gazelor, altele decât cele specificate
            la 10 12 09
  10 12 11* deşeuri de la smaltuire cu conţinut de metale grele
  10 12 12 deşeuri de la smaltuire, altele decât cele specificate la 10 12 11
  10 12 13 namoluri de la epurarea efluentilor proprii
  10 12 99 alte deşeuri nespecificate

  10 13 deşeuri de la fabricarea cimentului, varului şi gipsului, a
            articolelor şi produselor derivate din ele
  10 13 01 deşeuri de la prepararea amestecului, anterior procesarii termice
  10 13 04 deşeuri de la calcinarea şi hidratarea varului
  10 13 06 particule şi praf (cu excepţia 10 13 12 şi 10 13 13)
  10 13 07 namoluri şi turte de filtrare de la epurarea gazelor
  10 13 09* deşeuri de la fabricarea azbesto-cimenturilor, cu conţinut de azbest
  10 13 10 deşeuri de la producerea azbesto-cimenturilor, altele decât cele
            specificate la 10 13 09
  10 13 11 deşeuri de materiale compozite pe bază de ciment, altele decât cele
            specificate la 10 13 09 şi 10 13 10
  10 13 12* deşeuri solide de la epurarea gazelor cu conţinut de substanţe
            periculoase
  10 13 13 deşeuri solide de la epurarea gazelor, altele decât cele specificate
            la 10 13 12
  10 13 14 deşeuri de beton şi namoluri cu beton
  10 13 99 alte deşeuri nespecificate

  10 14 deşeuri de la crematorii
  10 14 01* deşeuri de la spalarea gazelor cu conţinut de mercur

  11 DEŞEURI DE LA TRATAREA CHIMICA A SUPRAFEŢELOR ŞI ACOPERIREA
            METALELOR ŞI ALTOR MATERIALE; HIDROMETALURGIE NEFEROASA

  11 01 deşeuri de la tratarea chimica de suprafaţa şi acoperirea metalelor
            şi altor materiale (de ex: procese galvanice, de zincare, de
            decapare, de gravare, de fosfatare, de degresare alcalina, de
            fabricare a anozilor)
  11 01 05* acizi de decapare
  11 01 06* acizi fără alta specificaţie
  11 01 07* baze de decapare
  11 01 08* namoluri cu conţinut de fosfati
  11 01 09* namoluri şi turte de filtrare cu conţinut de substanţe periculoase
  11 01 10 namoluri şi turte de filtrare, altele decât cele specificate
            la 11 01 09
  11 01 11* lichide apoase de clatire cu conţinut de substanţe periculoase
  11 01 12 lichide apoase de clatire, altele decât cele specificate la 11 01 11
  11 01 13* deşeuri de degresare cu conţinut de substanţe periculoase
  11 01 14 deşeuri de degresare, altele decât cele specificate la 11 01 13
  11 01 15* eluati şi namoluri de la sistemele de membrane sau de schimbatori
            de ioni care conţin substanţe periculoase
  11 01 16* rasini schimbatoare de ioni saturate sau epuizate
  11 01 98* alte deşeuri conţinând substanţe periculoase
  11 01 99 alte deşeuri nespecificate

  11 02 deşeuri din procesele de hidrometalurgie neferoasa
  11 02 02* namoluri de la hidrometalurgia zincului (inclusiv jarosit, goethit)
  11 02 03 deşeuri de la producerea anozilor pentru procesele de electroliza
            în soluţie
  11 02 05* deşeuri de la procesele de hidrometalurgie a cuprului, cu conţinut
            de substanţe periculoase
  11 02 06 deşeuri de la procesele de hidrometalurgie a cuprului, altele decât
            cele specificate la 11 02 05
  11 02 07* alte deşeuri cu conţinut de substanţe periculoase
  11 02 99 alte deşeuri nespecificate

  11 03 namoluri şi solide de la procesele de calire
  11 03 01* deşeuri cu conţinut de cianuri
  11 03 02* alte deşeuri

  11 05 deşeuri de la procesele de galvanizare la cald
  11 05 01 zinc dur
  11 05 02 cenusa de zinc
  11 05 03* deşeuri solide de la epurarea gazelor
  11 05 04* baie uzata
  11 05 99 alte deşeuri nespecificate

  12 DEŞEURI DE LA MODELAREA, TRATAREA MECANICĂ ŞI FIZICA A SUPRAFEŢELOR
            METALELOR ŞI A MATERIALELOR PLASTICE

  12 01 deşeuri de la modelarea şi tratamentul fizic şi mecanic al
            suprafeţelor metalelor şi materialelor plastice
  12 01 01 pilitura şi span feros
  12 01 02 praf şi suspensii de metale feroase
  12 01 03 pilitura şi span neferos
  12 01 04 praf şi particule de metale neferoase
  12 01 05 pilitura şi span de materiale plastice
  12 01 06* uleiuri minerale de ungere uzate cu conţinut de halogeni
            (cu excepţia emulsiilor şi soluţiilor)
  12 01 07* uleiuri minerale de ungere uzate fără halogeni (cu excepţia
            emulsiilor şi soluţiilor)
  12 01 08* emulsii şi soluţii de ungere uzate cu conţinut de halogeni
  12 01 09* emulsii şi soluţii de ungere uzate fără halogeni
  12 01 10* uleiuri sintetice de ungere uzate
  12 01 12* ceruri şi grăsimi uzate
  12 01 13 deşeuri de la sudura
  12 01 14* namoluri de la maşini-unelte cu conţinut de substanţe periculoase
  12 01 15 namoluri de la maşini-unelte, altele decât cele specificate
            la 12 01 14
  12 01 16* deşeuri de materiale de sablare cu conţinut de substanţe periculoase
  12 01 17 deşeuri de materiale de sablare, altele decât cele specificate
            la 12 01 16
  12 01 18* namoluri metalice (de la maruntire, honuire, lepuire) cu conţinut
            de ulei
  12 01 19* uleiuri de ungere uşor biodegradabile
  12 01 20* piese de polizare uzate maruntite şi materiale de polizare maruntite
            cu conţinut de substanţe periculoase
  12 01 21 piese vizate de polizare maruntite şi materiale de polizare
            maruntite, altele decât cele specificate la 12 01 20
  12 01 99 alte deşeuri nespecificate

  12 03 deşeuri de la procesele de degresare cu apa sau abur (cu excepţia 11)
  12 03 01* lichide apoase de spalare
  12 03 02* deşeuri de la degresarea cu abur

  13 DEŞEURI ULEIOASE ŞI DEŞEURI DE COMBUSTIBILI LICHIZI (cu excepţia
            uleiurilor comestibile şi a celor din capitolele 05, 12 şi 19)

  13 01 deşeuri de uleiuri hidraulice
  13 01 01* uleiuri hidraulice cu conţinut de PCB*1)
  13 01 04* emulsii clorurate
  13 01 05* emulsii neclorurate
  13 01 09* uleiuri hidraulice minerale clorinate
  13 01 10* uleiuri minerale hidraulice neclorinate
  13 01 11* uleiuri hidraulice sintetice
  13 01 12* uleiuri hidraulice uşor biodegradabile
  13 01 13* alte uleiuri hidraulice

  -----------
      *1) Pentru scopul acestei liste de deşeuri PCB se va defini conform
       Hotărârii Guvernului 173/2000.

  13 02 uleiuri uzate de motor, de transmisie şi de ungere
  13 02 04* uleiuri minerale clorurate de motor, de transmisie şi de ungere
  13 02 05* uleiuri minerale neclorurate de motor, de transmisie şi de ungere
  13 02 06* uleiuri sintetice de motor, de transmisie şi de ungere
  13 02 07* uleiuri de motor, de transmisie şi de ungere uşor biodegradabile
  13 02 08* alte uleiuri de motor, de transmisie şi de ungere

  13 03 deşeuri de uleiuri izolante şi de transmitere a caldurii
  13 03 01* uleiuri izolante şi de transmitere a caldurii cu conţinut de PCB
  13 03 06* uleiuri minerale clorinate izolante şi de transmitere a caldurii,
            altele decât cele specificate la 13 03 01
  13 03 07* uleiuri minerale neclorinate izolante şi de transmitere a caldurii
  13 03 08* uleiuri sintetice izolante şi de transmitere a caldurii
  13 03 09* uleiuri izolante şi de transmitere a caldurii uşor biodegradabile
  13 03 10* alte uleiuri izolante şi de transmitere a caldurii

  13 04 uleiuri de santina
  13 04 01* uleiuri de santina din navigaţia pe apele interioare
  13 04 02* uleiuri de santina din colectoarele de debarcader
  13 04 03* uleiuri de santina din alte tipuri de navigaţie

  13 05 deşeuri de la separarea ulei/apa
  13 05 01* solide din paturile de nisip şi separatoarele ulei/apa
  13 05 02* namoluri de la separatoarele ulei/apa
  13 05 03* namoluri de interceptie
  13 05 06* ulei de la separatoarele ulei/apa
  13 05 07* ape uleioase de la separatoarele ulei/apa
  13 05 08* amestecuri de deşeuri de la paturile de nisip şi separatoarele
            ulei/apa

  13 07 deşeuri de combustibili lichizi
  13 07 01* ulei combustibil şi combustibil diesel
  13 07 02* benzina
  13 07 03* alţi combustibili (inclusiv amestecuri)

  13 08 alte deşeuri uleioase nespecificate
  13 08 01* namoluri şi emulsii de la desalinizare
  13 08 02* alte emulsii
  13 08 99* alte deşeuri nespecificate

  14 DEŞEURI DE SOLVENTI ORGANICI, AGENŢI DE RĂCIRE ŞI AGENŢI
            DE PROPULSARE (cu excepţia 07 şi OS)

  14 06 deşeuri de solventi organici, agenţi de răcire şi agenţi de
            propulsare pentru formarea spumei şi a aerosolilor
  14 06 01* clorofluorocarburi, HCFC, HFC
  14 06 02* alţi solventi halogenati şi amestecuri de solventi
  14 06 03* alţi solventi şi amestecuri de solventi
  14 06 04* namoluri sau deşeuri solide cu conţinut de solventi halogenati
  14 06 05* namoluri sau deşeuri solide cu conţinut de alţi solventi

  15 DEŞEURI DE AMBALAJE; MATERIALE ABSORBANTE, MATERIALE DE LUSTRUIRE,
            FILTRANTE ŞI ÎMBRĂCĂMINTE DE PROTECŢIE, NESPECIFICATE ÎN ALTA PARTE

  15 01 ambalaje (inclusiv deşeurile de ambalaje municipale colectate separat)
  15 01 01 ambalaje de hârtie şi carton
  15 01 02 ambalaje de materiale plastice
  15 01 03 ambalaje de lemn
  15 01 04 ambalaje metalice
  15 01 05 ambalaje de materiale compozite
  15 01 06 ambalaje amestecate
  15 01 07 ambalaje de sticlă
  15 01 09 ambalaje din materiale textile
  15 01 10* ambalaje care conţin reziduuri sau sunt contaminate cu substanţe
            periculoase
  15 01 11* ambalaje metalice care conţin o matrita poroasa formată din
            materiale periculoase (de ex. azbest), inclusiv containere goale
            pentru stocarea sub presiune

  15 02 absorbanti, materiale filtrante, materiale de lustruire şi
            echipamente de protecţie
  15 02 02* absorbanti, materiale filtrante (inclusiv filtre de ulei fără alta
            specificaţie), materiale de lustruire, îmbrăcăminte de protecţie
            contaminata cu substanţe periculoase
  15 02 03 absorbanti, materiale filtrante, materiale de lustruire şi
            îmbrăcăminte de protecţie, altele decât cele specificate la 15 02 02

  16 DEŞEURI NESPECIFICATE ÎN ALTA PARTE

  16 01 vehicule scoase din uz de la diverse mijloace de transport
            (inclusiv vehicule pentru transport în afară drumurilor) şi deşeuri
            de la dezmembrarea vehiculelor casate şi întreţinerea vehiculelor
            (cu excepţia 13, 14, 16 06 şi 16 08)
  16 01 03 anvelope scoase din uz
  16 01 04* vehicule scoase din uz
  16 01 06 vehicule scoase din uz, care nu conţin lichide sau alte componente
            periculoase
  16 01 07* filtre de ulei
  16 01 08* componente cu conţinut de mercur
  16 01 09* componente cu conţinut de PCB
  16 01 10* componente explozive (de ex. perne de protecţie (air bags))
  16 01 11* plăcuţe de frana cu conţinut de azbest
  16 01 12 plăcuţe de frana, altele decât cele specificate la 16 01 11
  16 01 13* lichide de frana
  16 01 14* fluide antigel cu conţinut de substanţe periculoase
  16 01 15 fluide antigel, altele decât cele specificate la 16 01 14
  16 01 16 rezervoare pentru gaz lichefiat
  16 01 17 metale feroase
  16 01 18 metale neferoase
  16 01 19 materiale plastice
  16 01 20 sticlă
  16 01 21* componente periculoase, altele decât cele specificate de
            la 16 01 07 la 16 01 11 şi 16 01 13 şi 16 01 14
  16 01 22 componente fără alta specificaţie
  16 01 99 alte deşeuri nespecificate

  16 02 deşeuri de la echipamente electrice şi electronice
  16 02 09* transformatori şi condensatori conţinând PCB
  16 02 10* echipamente casate cu conţinut de PCB sau contaminate cu PCB,
            altele decât cele specificate la 16 02 09
  16 02 11* echipamente casate cu conţinut de clorofluorcarburi, HCFC, HFC
  16 02 12* echipamente casate cu conţinut de azbest liber
  16 02 13* echipamente casate cu conţinut de componente periculoase*2) altele
            decât cele specificate de la 16 02 09 la 16 02 12
  16 02 14 echipamente casate, altele decât cele specificate de la 16 02 09
            la 16 02 13
  16 02 15* componente periculoase demontate din echipamente casate
  16 02 16 componente demontate din echipamente casate, altele decât cele
            specificate la 16 02 15

  -------------
      *2) Componentele periculoase de la echipamentele electrice şi electronice
          pot include acumulatorii şi bateriile menţionate la 16 06 şi marcate
          ca periculoase; comutatori cu mercur, sticle de la tuburile catodice
          şi alte tipuri de sticle activate.

  16 03 grupe nespecificate şi produse neobisnuite
  16 03 03* deşeuri anorganice cu conţinut de substanţe periculoase
  16 03 04 deşeuri anorganice, altele decât cele specificate la 16 03 03
  16 03 05* deşeuri organice cu conţinut de substanţe periculoase
  16 03 06 deşeuri organice, altele decât cele specificate la 16 03 05

  16 04 deşeuri de explozivi
  16 04 01* deşeuri de munitie
  16 04 02* deşeuri de artificii
  16 04 03* alte deşeuri de explozivi

  16 05 containere pentru gaze sub presiune şi chimicale expirate
  16 05 04* butelii de gaze sub presiune (inclusiv haloni) cu conţinut
            de substanţe periculoase
  16 05 05 butelii de gaze sub presiune cu conţinut de alte substanţe decât
            cele specificate la 16 05 04
  16 05 06* substanţe chimice de laborator constând din sau conţinând substanţe
            periculoase inclusiv amestecurile de substanţe chimice de laborator
  16 05 07* substanţe chimice anorganice de laborator expirate constând din sau
            conţinând substanţe periculoase
  16 05 08* substanţe chimice organice de laborator expirate, constând din sau
            conţinând substanţe periculoase
  16 05 09 substanţe chimice expirate, altele decât cele menţionate la 16 05 06,
            16 05 07 sau 16 05 08

  16 06 baterii şi acumulatori
  16 06 01* baterii cu plumb
  16 06 02* baterii cu Ni-Cd
  16 06 03* baterii cu conţinut de mercur
  16 06 04 baterii alcaline (cu excepţia 16 06 03)
  16 06 05 alte baterii şi acumulatori
  16 06 06* electroliti colectati separat din baterii şi acumulatori

  16 07 deşeuri de la curatarea cisternelor de transport şi de stocare
            (cu excepţia 05 şi 13)
  16 07 08* deşeuri cu conţinut de ţiţei
  16 07 09* deşeuri conţinând alte substanţe periculoase
  16 07 99 alte deşeuri nespecificate

  16 08 catalizatori uzati
  16 08 01 catalizatori uzati cu conţinut de aur, argint, reniu, rodiu,
            paladiu, iridiu sau platina (cu excepţia 16 08 07)
  16 08 02* catalizatori uzati cu conţinut de metale tranzitionale periculoase*3)
            sau compuşi ai metalelor tranzitionale periculoase
  16 08 03 catalizatori uzati cu conţinut de metale tranzitionale sau compuşi
            ai metalelor tranzitionale, fără alte specificaţii
  16 08 04 catalizatori uzati de la cracare catalitica (cu excepţia 16 08 07)
  16 08 05* catalizatori uzati cu conţinut de acid fosforic
  16 08 06* lichide uzate folosite drept catalizatori
  16 08 07* catalizatori uzati contaminati cu substanţe periculoase

  -------------
      *3) Pentru aceasta poziţie materialele tranzitionale sunt: scandiu,
          vanadiu, mangan, cobalt, cupru, ytriu, niobiu, hafniu, wolfram, titan,
          crom, fier, nichel, zinc, zirconiu, molibden şi tantal. Aceste metale
          şi compusii lor sunt periculosi dacă sunt clasificati ca atare
          substanţe periculoase. Aceasta clasificare a substanţelor periculoase
          poate determina în ce măsura aceste metale tranzitionale şi care
          dintre compusii lor reprezintă substanţe periculoase.

  16 09 substanţe oxidante
  16 09 01* permanganati, de ex. permanganat de potasiu
  16 09 02* cromati, de ex. cromat de potasiu, bicromat de potasiu sau sodiu
  16 09 03* peroxizi, de ex. apa oxigenata
  16 09 04* substanţe oxidante, fără alte specificaţii

  16 10 deşeuri lichide apoase destinate tratarii în afară unităţii
  16 10 01* deşeuri lichide apoase cu conţinut de substanţe periculoase
  16 10 02 deşeuri lichide apoase, altele decât cele menţionate la 16 10 01
  16 10 03* concentrate apoase cu conţinut de substanţe periculoase
  16 10 04 concentrate apoase, altele decât cele specificate la 16 10 03

  16 11 deşeuri de captusire şi refractare
  16 11 01* materiale de captusire şi refractare pe bază de carbon din procesele
            metalurgice, cu conţinut de substanţe periculoase
  16 11 02 materiale de captusire şi refractare pe bază de carbon din procesele
            metalurgice, altele decât cele specificate la 16 11 01
  16 11 03* alte materiale de captusire şi refractare din procesele metalurgice,
            cu conţinut de substanţe periculoase
  16 11 04 materiale de captusire şi refractare din procesele metalurgice,
            altele decât cele menţionate la 16 11 03
  16 11 05* materiale de captusire şi refractare din procesele ne-metalurgice,
            cu conţinut de substanţe periculoase
  16 11 06 materiale de captusire şi refractare din procesele ne-metalurgice,
            altele decât cele specificate la 16 11 05

  17 DEŞEURI DIN CONSTRUCŢII ŞI DEMOLĂRI (INCLUSIV PĂMÂNT EXCAVAT DIN
            AMPLASAMENTE CONTAMINATE)

  17 01 beton, caramizi, tigle şi materiale ceramice
  17 01 01 beton
  17 01 02 caramizi
  17 01 03 tigle şi materiale ceramice
  17 01 06* amestecuri sau fractii separate de beton, caramizi, tigle sau
            materiale ceramice cu conţinut de substanţe periculoase
  17 01 07 amestecuri de beton, caramizi, tigle şi materiale ceramice, altele
            decât cele specificate la 17 01 06

  17 02 lemn, sticlă şi materiale plastice
  17 02 01 lemn
  17 02 02 sticlă
  17 02 03 materiale plastice
  17 02 04* sticlă, materiale plastice sau lemn cu conţinut de sau contaminate
            cu substanţe periculoase

  17 03 amestecuri bituminoase, gudron de huila şi produse gudronate
  17 03 01* asfalturi cu conţinut de gudron de huila
  17 03 02 asfalturi, altele decât cele specificate la 17 03 01
  17 03 03* gudron de huila şi produse gudronate

  17 04 metale (inclusiv aliajele lor)
  17 04 01 cupru, bronz, alama
  17 04 02 aluminiu
  17 04 03 plumb
  17 04 04 zinc
  17 04 05 fier şi oţel
  17 04 06 staniu
  17 04 07 amestecuri metalice
  17 04 09* deşeuri metalice contaminate cu substanţe periculoase
  17 04 10* cabluri cu conţinut de ulei, gudron sau alte substanţe periculoase
  17 04 11 cabluri, altele decât cele specificate la 17 04 10

  17 05 pământ (inclusiv excavat din amplasamente contaminate), pietre şi
            deşeuri de la dragare
  17 05 03* pământ şi pietre cu conţinut de substanţe periculoase
  17 05 04 pământ şi pietre, altele decât cele specificate la 17 05 03
  17 05 05* deşeuri de la dragare cu conţinut de substanţe periculoase
  17 05 06 deşeuri de la dragare, altele decât cele specificate la 17 05 05
  17 05 07* resturi de balast cu conţinut de substanţe periculoase
  17 05 08 resturi de balast, altele decât cele specificate la 17 05 07

  17 06 materiale izolante şi materiale de construcţie cu conţinut de azbest
  17 06 01* materiale izolante cu conţinut de azbest
  17 06 03* alte materiale izolante constând din sau cu conţinut de substanţe
            periculoase
  17 06 04 materiale izolante, altele decât cele specificate la 17 06 01
            şi 17 06 03
  17 06 05* materiale de construcţie cu conţinut de azbest

  17 08 materiale de construcţie pe bază de gips
  17 08 01* materiale de construcţie pe bază de gips contaminate cu substanţe
            periculoase
  17 08 02 materiale de construcţie pe bază de gips, altele decât cele
            specificate la 17 08 01

  17 09 alte deşeuri de la construcţii şi demolări
  17 09 01* deşeuri de la construcţii şi demolări cu conţinut de mercur
  17 09 02* deşeuri de la construcţii şi demolări cu conţinut de PCB
            (de ex: cleiuri cu conţinut de PCB, duşumele pe bază de rasini cu
            conţinut de PCB, elemente cu cleiuri de glazura cu PCB, condensatori
            cu conţinut de PCB)
  17 09 03* alte deşeuri de la construcţii şi demolări (inclusiv amestecuri
            de deşeuri) cu conţinut de substanţe periculoase
  17 09 04 amestecuri de deşeuri de la construcţii şi demolări, altele decât
            cele specificate la 17 09 01, 17 09 02 şi 17 09 03

  18 DEŞEURI REZULTATE DIN ACTIVITĂŢILE UNITĂŢILOR SANITARE ŞI DIN
            ACTIVITĂŢI VETERINARE ŞI/SAU CERCETĂRI CONEXE (cu excepţia
            deşeurilor de la prepararea hranei în bucatarii sau restaurante,
            care nu au legătură directa cu activitatea sanitară)

  18 01 deşeuri rezultate din activităţile de prevenire, diagnostic şi
            tratament desfăşurate în unităţile sanitare
  18 01 01 obiecte ascutite (cu excepţia 18 01 03)
  18 01 02 fragmente şi organe umane, inclusiv recipienţi de sânge şi sânge
            conservat (cu excepţia 18 01 03)
  18 01 03* deşeuri a căror colectare şi eliminare fac obiectul unor măsuri
            speciale privind prevenirea infectiilor
  18 01 04 deşeuri a căror colectare şi eliminare nu fac obiectul unor măsuri
            speciale privind prevenirea infectiilor (de ex: îmbrăcăminte,
            aparate gipsate, lenjerie, îmbrăcăminte disponibilă, scutece)
  18 01 06* chimicale constând din sau conţinând substanţe periculoase
  18 01 07 chimicale, altele decât cele specificate la 18 01 06
  18 01 08* medicamente citotoxice şi citostatice
  18 01 09 medicamente, altele decât cele specificate la 18 01 08
  18 01 10* deşeuri de amalgam de la tratamentele stomatologice

  18 02 deşeuri din unităţile veterinare de cercetare, diagnostic, tratament
            şi prevenire a bolilor
  18 02 01 obiecte ascutite (cu excepţia 18 02 02)
  18 02 02* deşeuri a căror colectare şi eliminare fac obiectul unor măsuri
            speciale pentru prevenirea infectiilor
  18 02 03 deşeuri a căror colectare şi eliminare nu fac obiectul unor măsuri
            speciale pentru prevenirea infectiilor
  18 02 05* chimicale constând din sau conţinând substanţe periculoase
  18 02 06 chimicale, altele decât cele specificate la 18 02 05
  18 02 07* medicamente citotoxice şi citostatice
  18 02 08 medicamente, altele decât cele specificate la 18 02 07

  19 DEŞEURI DE LA INSTALAŢII DE TRATARE A REZIDUURILOR, DE LA STAŢIILE
            DE EPURARE A APELOR UZATE ŞI DE LA TRATAREA APELOR PENTRU ALIMENTARE
            CU APA ŞI UZ INDUSTRIAL

  19 01 deşeuri de la incinerarea sau piroliza deşeurilor
  19 01 02 materiale feroase din cenusile de ardere
  19 01 05* turte de filtrare de la epurarea gazelor
  19 01 06* deşeuri lichide apoase de la epurarea gazelor şi alte deşeuri lichide
            apoase
  19 01 07* deşeuri solide de la epurarea gazelor
  19 01 10* cărbune activ epuizat de la epurarea gazelor de ardere
  19 01 11* cenusi de ardere şi zguri cu conţinut de substanţe periculoase
  19 01 12 cenusi de ardere şi zguri, altele decât cele menţionate la 19 01 11
  19 01 13* cenusi zburătoare cu conţinut de substanţe periculoase
  19 01 14 cenusi zburătoare, altele decât cele menţionate la 19 01 13
  19 01 15* praf de cazan cu conţinut de substanţe periculoase
  19 01 16 praf de cazan, altul decât cel menţionat la 19 01 15
  19 01 17* deşeuri de piroliza cu conţinut de substanţe periculoase
  19 01 18 deşeuri de piroliza, altele decât cele menţionate la 19 01 17
  19 01 19 nisipuri de la paturile fluidizate
  19 01 99 alte deşeuri nespecificate

  19 02 deşeuri de la tratarea fizico-chimica a deşeurilor (inclusiv
            decromare, decianurare, neutralizare)
  19 02 03 deşeuri preamestecate conţinând numai deşeuri nepericuloase
  19 02 04* deşeuri preamestecate conţinând cel puţin un deseu periculos
  19 02 05* namoluri de la tratarea fizico-chimica cu conţinut de substanţe
            periculoase
  19 02 06 namoluri de la tratarea fizico-chimica, altele decât cele
            specificate la 19 02 05
  19 02 07* ulei şi concentrate de la separare
  19 02 08* deşeuri lichide combustibile cu conţinut de substanţe periculoase
  19 02 09* deşeuri solide combustibile cu conţinut de substanţe periculoase
  19 02 10 deşeuri combustibile, altele decât cele specificate la 19 02 08
            şi 19 02 09
  19 02 11* alte deşeuri cu conţinut de substanţe periculoase
  19 02 99 alte deşeuri nespecificate

  19 03 deşeuri stabilizate/solidificate*4)
  19 03 04* deşeuri încadrate ca periculoase, parţial*5) stabilizate
  19 03 05 deşeuri stabilizate, altele decât cele specificate la 19 03 04
  19 03 06* deşeuri încadrate ca periculoase, solidificate
  19 03 07 deşeuri solidificate, altele decât cele specificate la 19 03 06

  -----------------
      *4) Procesele de stabilizare modifica periculozitatea componentelor
      deseului şi astfel transforma un deseu periculos într-unul nepericulos.
      Procesele de solidificare schimba numai starea fizica a deseului (de
      exemplu, din lichid în solid) prin utilizarea de aditivi, fără a schimba
      proprietăţile chimice ale deseului.
      *5) Un deseu este considerat parţial stabilizat dacă după procesul de
      stabilizare, componentii periculosi care nu au fost transformati complet
      în unii nepericulosi pot fi eliberaţi în mediu pe termen scurt, mediu şi
      lung.

  19 04 deşeuri vitrificate şi deşeuri de la vitrificare
  19 04 01 deşeuri vitrificate
  19 04 02* cenusa zburătoare sau alte deşeuri de la epurarea gazelor de ardere
  19 04 03* faza solida nevitrificata
  19 04 04 deşeuri lichide apoase de la vitrificarea deşeurilor

  19 05 deşeuri de la tratarea aeroba a deşeurilor solide
  19 05 01 fracţiunea necompostata din deşeurile municipale şi asimilabile
  19 05 02 fracţiunea necompostata din deşeurile animaliere şi vegetale
  19 05 03 compost fără specificarea provenientei
  19 05 99 alte deşeuri nespecificate

  19 06 deşeuri de la tratarea anaeroba a deşeurilor
  19 06 03 faza lichidă de la tratarea anaeroba a deşeurilor municipale
  19 06 04 faza fermentată de la tratarea anaeroba a deşeurilor municipale
  19 06 05 faza lichidă de la tratarea anaeroba a deşeurilor animale şi vegetale
  19 06 06 faza fermentată de la tratarea anaeroba a deşeurilor animale şi
            vegetale
  19 06 99 alte deşeuri nespecificate

  19 07 levigate din halde
  19 07 02* levigate din depozite de deşeuri cu conţinut de substanţe periculoase
  19 07 03 levigate din depozite de deşeuri, altele decât cele specificate
            la 19 07 02

  19 08 deşeuri nespecificate de la staţiile de epurare a apelor reziduale
  19 08 01 deşeuri reţinute pe site
  19 08 02 deşeuri de la deznisipatoare
  19 08 05 namoluri de la epurarea apelor uzate orăşeneşti
  19 08 06* rasini schimbatoare de ioni saturate sau epuizate
  19 08 07* soluţii sau namoluri de la regenerarea rasinilor schimbatoare de ioni
  19 08 08* deşeuri ale sistemelor cu membrana cu conţinut de metale grele
  19 08 09 amestecuri de grăsimi şi uleiuri de la separarea amestecurilor
            apa/ulei din sectorul uleiurilor şi grasimilor comestibile
  19 08 10* amestecuri de grăsimi şi uleiuri de la separarea amestecurilor
            apa/ulei din alte sectoare decât cel specificat la 19 08 09
  19 08 11* namoluri cu conţinut de substanţe periculoase de la epurarea
            biologica a apelor reziduale industriale
  19 08 12 namoluri de la epurarea biologica a apelor reziduale industriale,
            altele decât cele specificate la 19 08 11
  19 08 13* namoluri cu conţinut de substanţe periculoase provenite din alte
            procedee de epurare a apelor reziduale industriale
  19 08 14 namoluri provenite din alte procedee de epurare a apelor reziduale
            industriale decât cele specificate la 19 08 13
  19 08 99 alte deşeuri nespecificate

  19 09 deşeuri de la potabilizarea apei pentru consum sau obţinerea apei
            pentru uz industrial
  19 09 01 deşeuri solide de la filtrarea primara şi separarea cu site
  19 09 02 namoluri de la limpezirea apei
  19 09 03 namoluri de la decarbonatare
  19 09 04 cărbune activ epuizat
  19 09 05 rasini schimbatoare de ioni saturate sau epuizate
  19 09 06 soluţii şi namoluri de la regenerarea schimbatorilor de ioni
  19 09 99 alte deşeuri nespecificate

  19 10 deşeuri de la maruntirea deşeurilor cu conţinut de metale
  19 10 01 deşeuri de fier şi oţel
  19 10 02 deşeuri neferoase
  19 10 03* fractii de span uşor şi praf conţinând substanţe periculoase
  19 10 04 fractii de span uşor şi praf, altele decât cele specificate
            la 19 10 03
  19 10 05* alte fractii cu conţinut de substanţe periculoase
  19 10 06 alte fractii decât cele specificate la 19 10 05

  19 11 deşeuri de la regenerarea uleiurilor
  19 11 01* argile de filtrare epuizate
  19 11 02* gudroane acide
  19 11 03* deşeuri lichide apoase
  19 11 04* deşeuri de la spalarea combustibililor cu baze
  19 11 05* namoluri de la epurarea efluentilor proprii cu conţinut de substanţe
            periculoase
  19 11 06 namoluri de la epurarea efluentilor proprii, altele decât cele
            specificate la 19 11 05
  19 11 07* deşeuri de la spalarea gazelor de ardere
  19 11 99 alte deşeuri nespecificate

  19 12 deşeuri de la tratarea mecanică a deşeurilor (de ex. sortare,
            maruntire, compactare, granulare) nespecificate în alta poziţie
            a catalogului
  19 12 01 hârtie şi carton
  19 12 02 metale feroase
  19 12 03 metale neferoase
  19 12 04 materiale plastice şi de cauciuc
  19 12 05 sticlă
  19 12 06* lemn cu conţinut de substanţe periculoase
  19 12 07 lemn, altul decât cel specificat la 19 12 06
  19 12 08 materiale textile
  19 12 09 minerale (de ex: nisip, pietre)
  19 12 10 deşeuri combustibile (rebuturi de derivati de combustibili)
  19 12 11* alte deşeuri (inclusiv amestecuri de materiale) de la tratarea
            mecanică a deşeurilor cu conţinut de substanţe periculoase
  19 12 12 alte deşeuri (inclusiv amestecuri de materiale) de la tratarea
            mecanică a deşeurilor, altele decât cele specificate la 19 12 11

  19 13 deşeuri de la lucrări de remediere a solului şi apelor subterane
  19 13 01* deşeuri solide de la remedierea solului cu conţinut de substanţe
            periculoase
  19 13 02 deşeuri solide de la remedierea solului, altele decât cele
            specificate la 19 13 01
  19 13 03* namoluri de la remedierea solului cu conţinut de substanţe
            periculoase
  19 13 04 namoluri de la remedierea solului, altele decât cele specificate
            la 19 13 03
  19 13 05* namoluri de la remedierea apelor subterane cu conţinut de substanţe
            periculoase
  19 13 06 namoluri de la remedierea apelor subterane, altele decât cele
            specificate la 19 13 05
  19 13 07* deşeuri lichide apoase şi concentrate apoase de la remedierea
            apelor subterane cu conţinut de substanţe periculoase
  19 13 08 deşeuri lichide apoase şi concentrate apoase de la remedierea apelor
            subterane, altele decât cele specificate la 19 13 07

  20 DEŞEURI MUNICIPALE ŞI ASIMILABILE DIN COMERŢ, INDUSTRIE, INSTITUŢII,
            INCLUSIV FRACŢIUNI COLECTATE SEPARAT

  20 01 fracţiuni colectate separat (cu excepţia 15 01)
  20 01 01 hârtie şi carton
  20 01 02 sticlă
  20 01 08 deşeuri biodegradabile de la bucatarii şi cantine
  20 01 10 îmbrăcăminte
  20 01 11 textile
  20 01 13* solventi
  20 01 14* acizi
  20 01 15* baze
  20 01 17* substanţe chimice fotografice
  20 01 19* pesticide
  20 01 21* tuburi fluorescente şi alte deşeuri cu conţinut de mercur
  20 01 23* echipamente abandonate cu conţinut de CFC (clorofluorocarburi)
  20 01 25 uleiuri şi grăsimi comestibile
  20 01 26* uleiuri şi grăsimi, altele decât cele specificate la 20 01 25
  20 01 27* vopsele, cerneluri, adezivi şi rasini conţinând substanţe periculoase
  20 01 28 vopsele, cerneluri, adezivi şi rasini, altele decât cele specificate
            la 20 01 27
  20 01 29* detergenti cu conţinut de substanţe periculoase
  20 01 30 detergenti, alţii decât cei specificati la 20 01 29
  20 01 31* medicamente citotoxice şi citostatice
  20 01 32 medicamente, altele decât cele menţionate la 20 01 31
  20 01 33* baterii şi acumulatori incluşi în 16 06 01, 16 06 02 sau 16 06 03
            şi baterii şi acumulatori nesortati conţinând aceste baterii
  20 01 34 baterii şi acumulatori, altele decât cele specificate la 20 01 33
  20 01 35* echipamente electrice şi electronice casate, altele decât cele
            specificate la 20 01 21 şi 20 01 23 cu conţinut de componenţi
            periculosi*6)
  20 01 36 echipamente electrice şi electronice casate, altele decât cele
            specificate la 20 01 21, 20 01 23 şi 20 01 35
  20 01 37* lemn cu conţinut de substanţe periculoase
  20 01 38 lemn, altul decât cel specificat la 20 01 37
  20 01 39 materiale plastice
  20 01 40 metale
  20 01 41 deşeuri de la curatatul coşurilor
  20 01 99 alte fractii, nespecificate

  20 02 deşeuri din grădini şi parcuri (incluzând deşeuri din cimitire)
  20 02 01 deşeuri biodegradabile
  20 02 02 pământ şi pietre
  20 02 03 alte deşeuri nebiodegradabile

  20 03 alte deşeuri municipale
  20 03 01 deşeuri municipale amestecate
  20 03 02 deşeuri din pieţe
  20 03 03 deşeuri stradale
  20 03 04 namoluri din fosele septice
  20 03 06 deşeuri de la curatarea canalizarii
  20 03 07 deşeuri voluminoase
  20 03 99 deşeuri municipale, fără alta specificaţie

  -----------
      *6) Componentele periculoase de la echipamentele electrice şi electronice
       pot include acumulatorii şi bateriile menţionate la 16 06 şi notate ca
       periculoase; comutatoare cu mercur; sticlă de la tuburile catodice sau
       alta sticlă activata.

  ---------