NORME METODOLOGICE din 17 octombrie 2007
privind procedura de avizare a acordului de primire pentru cercetătorii din ţări terţe în scopul desfăşurării în România de activităţi de cercetare-dezvoltare
EMITENT
 • MINISTERUL EDUCAŢIEI, CERCETĂRII ŞI TINERETULUI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 758 din 8 noiembrie 2007
  Articolul 1

  Domeniul de aplicare
  (1) Prezentele norme metodologice transpun Directiva 2005/71/CE privind procedura specifică pentru admisia cetăţenilor ţărilor terţe în scopul desfăşurării unei activităţi de cercetare ştiinţifică, publicată în Jurnalul Oficial al Comunităţilor Europene (JOCE) nr. 289 din 3 noiembrie 2005. Acestea stabilesc procedura de avizare a acordului de primire pentru cercetătorii din ţări terţe în scopul desfăşurării în România de activităţi de cercetare-dezvoltare pe o perioadă mai mare de 3 luni, în vederea acordării vizei de lungă şedere şi de prelungire a dreptului de şedere temporară pentru realizarea unui proiect de cercetare în conformitate cu acordurile de primire încheiate cu unităţi de cercetare-dezvoltare autorizate.
  (2) Prezentele norme metodologice nu se aplică cercetătorilor trimişi de către o organizaţie de cercetare dintr-un stat membru al Uniunii Europene sau al Spaţiului Economic European către o unitate de cercetare-dezvoltare din România să desfăşoare activităţi de cercetare-dezvoltare.


  Articolul 2

  Dispoziţii generale
  În sensul prezentelor norme metodologice, termenii şi expresiile se definesc astfel:
  a) ţară terţă înseamnă orice ţară care nu este membră a Uniunii Europene sau parte a Spaţiului Economic European;
  b) cercetare-dezvoltare înseamnă principalele activităţi creatoare şi generatoare de progres economic şi social, cuprinzând cercetarea fundamentală, cercetarea aplicativă, dezvoltarea tehnologică şi inovarea, definite conform anexei la Ordonanţa Guvernului nr. 57/2002 privind cercetarea ştiinţifică şi dezvoltarea tehnologică, aprobată prin Legea nr. 324/2003, cu modificările şi completările ulterioare;
  c) unitate de cercetare-dezvoltare autorizată înseamnă un organism public sau privat care desfăşoară activităţi de cercetare-dezvoltare, în conformitate cu legislaţia naţională, şi care îndeplineşte condiţiile de autorizare prevăzute în prezentele norme metodologice;
  d) cercetător este definit conform art. 2 lit. k) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 194/2002 privind regimul străinilor în România, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.


  Articolul 3

  Autorizarea unităţilor de cercetare-dezvoltare
  (1) O unitate de cercetare-dezvoltare care doreşte să primească un cercetător dintr-o ţară terţă în scopul desfăşurării în România de activităţi de cercetare-dezvoltare pe o perioadă mai mare de 3 luni trebuie să fie autorizată de Autoritatea Naţională pentru Cercetare Ştiinţifică şi să încheie cu cercetătorul un acord de primire avizat de Autoritatea Naţională pentru Cercetare Ştiinţifică.
  (2) Pentru a fi autorizată, în sensul prezentelor norme metodologice, o unitate de cercetare-dezvoltare trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele condiţii:
  a) să depună cererea de autorizare prevăzută în anexa nr. 1, care face parte integrantă din prezentele norme metodologice, la Consiliul Naţional al Cercetării ştiinţifice din Învăţământul Superior (dacă este instituţie de învăţământ superior de stat sau privată acreditată sau structură a acesteia), Colegiul consultativ pentru cercetare-dezvoltare şi inovare (dacă este institut naţional de cercetare-dezvoltare, unitate sau instituţie de drept public sau privat), Academia Română sau la academiile de ramură (dacă este institut, centru sau staţiune de cercetare aparţinând acesteia);
  b) să prezinte împreună cu cererea de autorizare copii după actul de înfiinţare, ultimul bilanţ şi statut;
  c) să facă dovada desfăşurării de activităţi de cercetare prin prezentarea în copie a cel puţin unui contract de cercetare încheiat anterior solicitării, anexat la cererea de autorizare.
  (3) Autoritatea Naţională pentru Cercetare Ştiinţifică comunică unităţii de cercetare-dezvoltare, în termenul legal de la data primirii certificării de la Consiliul Naţional al Cercetării ştiinţifice din Învăţământul Superior, Colegiul consultativ pentru cercetare-dezvoltare şi inovare, Academia Română sau academiile de ramură, după caz, acordul său la cererea de autorizare, conform anexei nr. 2, care face parte integrantă din prezentele norme metodologice.
  (4) Autorizarea unităţii de cercetare-dezvoltare se acordă pe o perioadă de 5 ani.
  (5) Autoritatea Naţională pentru Cercetare Ştiinţifică publică şi actualizează cu regularitate pe pagina sa de internet, la adresa www.mct.ro, listele cu unităţi de cercetare-dezvoltare autorizate.


  Articolul 4

  Acordul de primire
  (1) Acordul de primire precizează relaţia juridică dintre unitatea de cercetare-dezvoltare şi cercetător, conform formularului-tip prezentat în anexa nr. 3, care face parte integrantă din prezentele norme metodologice. Condiţiile de muncă ale cercetătorului urmează a fi stabilite ulterior de către părţi.
  (2) Cercetătorului dintr-o ţară terţă admis să desfăşoare activităţi de cercetare-dezvoltare în alt stat membru în condiţiile Directivei 2005/71/CE i se va permite să desfăşoare o parte din activitatea de cercetare-dezvoltare pe teritoriul României, în următoarele condiţii:
  a) dacă cercetătorul stă pe teritoriul României pentru o perioadă de până la 3 luni, cercetarea poate fi desfăşurată în baza acordului de primire încheiat în alt stat membru, cu condiţia ca acesta să aibă suficiente mijloace de întreţinere şi să nu fie considerat o ameninţare pentru ordinea, siguranţa şi sănătatea publică în România;
  b) dacă cercetătorul rămâne pe teritoriul României pentru mai mult de 3 luni, este necesar un nou acord de primire pentru desfăşurarea activităţii de cercetare-dezvoltare în România.
  (3) Unitatea de cercetare-dezvoltare autorizată va informa cu promptitudine Autoritatea Naţională pentru Cercetare Ştiinţifică în legătură cu orice impediment privind implementarea acordului de primire.


  Articolul 5

  Procedura de avizare a acordului de primire
  (1) Unitatea de cercetare-dezvoltare autorizată depune la Autoritatea Naţională pentru Cercetare Ştiinţifică acordul de primire spre avizare, în două exemplare, câte unul pentru fiecare parte semnatară.
  (2) Avizul final al Autorităţii Naţionale pentru Cercetare Ştiinţifică se va acorda pe formularul de acord de primire de către directorul general al Direcţiei generale programe sau, după caz, al organismului intermediar pentru cercetare.
  (3) Avizul se acordă în termen de maximum 30 de zile de la solicitarea unităţilor de cercetare-dezvoltare autorizate cu îndeplinirea cumulativă a condiţiilor prevăzute în art. 47^1 alin. (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 194/2002, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.
  (4) Avizul este valabil 6 luni de la data acordării.


  Articolul 6

  Încetarea acordului de primire
  (1) Acordul de primire încetează în mod automat în cazul în care cercetătorul nu este admis sau în cazul în care relaţia juridică dintre cercetător şi unitatea de cercetare-dezvoltare autorizată încetează.
  (2) În termen de două luni de la încetarea acordului de primire, unitatea de cercetare-dezvoltare va informa Autoritatea Naţională de Cercetare Ştiinţifică cu privire la îndeplinirea de către cercetător a activităţilor de cercetare-dezvoltare prevăzute în proiectul de cercetare.
  (3) În situaţia în care, din motive întemeiate, acordul de primire îşi încetează valabilitatea înainte de finalizarea proiectului, unitatea de cercetare-dezvoltare este obligată în termen de o lună să notifice acest fapt Autorităţii Naţionale de Cercetare Ştiinţifică.


  Articolul 7

  Condiţii de refuz şi de retragere
  A. În cazul autorizării unităţii de cercetare-dezvoltare
  (1) Autorizarea sau reînnoirea autorizării unităţii de cercetare-dezvoltare, după caz, este refuzată în următoarele situaţii:
  a) când nu sunt respectate condiţiile prevăzute la art. 3 alin. (2);
  b) când nu este respectată prevederea prevăzută la art. 6 alin. (2).
  (2) În cazul în care autorizarea sau reînnoirea autorizării unităţii de cercetare-dezvoltare a fost refuzată, se interzice solicitarea unei noi autorizări pe o perioadă de un an de la data publicării deciziei de refuz.
  (3) Autorizarea unităţii de cercetare-dezvoltare este retrasă în următoarele situaţii:
  a) când a fost obţinută în mod fraudulos;
  b) când acordul de primire a fost încheiat în mod fraudulos;
  c) când nu este respectată prevederea prevăzută la art. 6 alin. (3).
  (4) În cazul în care autorizarea unităţii de cercetare-dezvoltare a fost retrasă se interzice solicitarea unei noi autorizări pe o perioadă de 5 ani de la data publicării deciziei de retragere.
  B. În cazul avizării acordului de primire
  Avizul Autorităţii Naţionale pentru Cercetare Ştiinţifică este refuzat în următoarele situaţii:
  a) autorizarea unităţii de cercetare-dezvoltare şi-a încetat valabilitatea;
  b) documentaţia necesară obţinerii avizului este prezentată incomplet sau se constată omisiuni care nu sunt remediate în termen de 5 zile lucrătoare de la data primirii în scris a notificării Autorităţii Naţionale pentru Cercetare Ştiinţifică;
  c) unitatea de cercetare-dezvoltare a încheiat în mod fraudulos un acord de primire cu un cetăţean al unei ţări terţe.


  Articolul 8

  Contestaţii
  Contestaţiile la decizia Autorităţii Naţionale pentru Cercetare Ştiinţifică de refuz al autorizării, reînnoirii autorizării sau al avizării acordului de primire, precum şi de retragere a autorizării unităţii de cercetare-dezvoltare se depun la sediul Autorităţii Naţionale pentru Cercetare Ştiinţifică în termen de 10 zile de la data comunicării.


  Articolul 9

  Drepturile cercetătorului
  (1) Cercetătorul admis în condiţiile prezentelor norme metodologice poate desfăşura activităţi didactice în conformitate cu legislaţia naţională.
  (2) Numărul maxim de ore sau de zile pentru activitatea didactică se stabileşte conform legislaţiei în vigoare la data solicitării cercetătorului.
  (3) Cercetătorul admis în condiţiile prezentelor norme metodologice beneficiază de aceleaşi drepturi şi obligaţii ca şi cercetătorii cetăţeni români, în conformitate cu legislaţia şi procedurile naţionale în vigoare, în ceea ce priveşte:
  a) recunoaşterea diplomelor, a certificatelor, precum şi a altor calificări profesionale;
  b) raporturile de muncă;
  c) securitatea socială;
  d) beneficiile fiscale;
  e) accesul la bunuri şi servicii, precum şi la furnizarea de bunuri şi servicii care sunt disponibile publicului.


  Articolul 10

  Dispoziţii finale
  (1) Prezentele norme metodologice nu aduc atingere dispoziţiilor mai favorabile cuprinse în:
  a) acordurile bilaterale sau multilaterale încheiate între Comunitate sau între Comunitate şi statele membre, pe de o parte, şi una ori mai multe ţări terţe, pe de altă parte;
  b) acordurile bilaterale sau multilaterale încheiate între unul sau mai multe state membre şi una ori mai multe ţări terţe.
  (2) Prezentele norme metodologice nu aduc atingere dreptului statului român de a adopta dispoziţii mai favorabile pentru persoanele cărora li se aplică.


  Anexa 1
  la normele metodologice
    Unitate de cercetare-dezvoltare ..... CNCSIS/Colegiul consultativ CDI/
    ..................................... Academia Română/academii de ramură

    Nr. înregistrare ...... Data ........ Nr. înregistrare .... Data .......

                                       CERERE
                            de autorizare a unităţii de
          cercetare-dezvoltare în vederea aplicării directivei 2005/71/CE

      Prin prezenta cerere se solicită autorizarea/reînnoirea autorizării
    unităţii de cercetare-dezvoltare cu denumirea ..............................,
    adresa ........................., nr. de înregistrare la registrul comerţului
    .............., C.U.I ................ reprezentată de ......................
                                                         (nume, prenume, funcţie)
    pentru o perioadă de cinci (5) ani în vederea primirii de cercetători din
    state terţe în scopul desfăşurării de activităţi de cercetare-dezvoltare în
    cadrul unor proiecte de cercetare.
      Se anexează următoarele documente:
      a) copii ale actului de înfiinţare, ultimului bilanţ şi statutului;
      b) copia a cel puţin unui contract de cercetare încheiat anterior
         solicitării.
      Declarăm pe propria răspundere că datele prezentate sunt în conformitate
      cu realitatea.

      Reprezentant legal al unităţii Compartiment juridic al unităţii
      de cercetare-dezvoltare de cercetare-dezvoltare
      Funcţia ...................... Funcţia ...........................
      Nume şi prenume .............. Nume şi prenume ...................
             (semnătura şi ştampila) (semnătura)


  Anexa 2
  la normele metodologice
    CNCSIS/Colegiul consultativ CDI/ Autoritatea Naţională pentru
    Academia Română/academii de ramură Cercetare Ştiinţifică
    Nr. înregistrare ..... Data ......... Nr. înregistrare ..... Data ......

                                                                 De acord
                                                                 ---------
                                                              Preşedinte ANCS
                                                               Nume, prenume
                                                              ................
                                                          (semnătura şi ştampila)

                                     AUTORIZARE

      Prin prezenta se certifică îndeplinirea de către .........................,
                                     (denumirea unităţii de cercetare-dezvoltare)
    adresa ........................., nr. de înregistrare la registrul comerţului
    .................., C.U.I ................, reprezentată de ................,
                                                         (nume, prenume, funcţie)
    a condiţiilor prevăzute în normele metodologice ce transpun Directiva 2005/
    71/CE privind procedura specifică de admisie a cetăţenilor ţărilor terţe în
    scopul desfăşurării de activităţi de cercetare ştiinţifică şi se supune spre
    aprobare autorizarea în acest sens a unităţii de cercetare-dezvoltare precum
    şi includerea sa în lista unităţilor autorizate care se publică pe pagina de
    internet www.mct.ro a Autorităţii Naţionale pentru Cercetare Ştiinţifică.
      Prezenta autorizare este valabilă pentru o perioadă de cinci ani până la
    data de ........ (ziua şi luna de depunere a cererii de autorizare/anul de
    depunere a cererii de avizare + 5).

           Preşedintele CNCSIS/Colegiul consultativ CDI/Academia Română/
                                 academii de ramură
                                  Nume şi prenume
                                 .................
                              (semnătura şi ştampila)


  Anexa 3
  la normele metodologice
                                                       AVIZAT A.N.C.S.
                                                 Direcţia generală programe/
                                           Direcţia generală organism intermediar
                                                       pentru cercetare
                                                       Director general
                                                    .....................

                                      Nr. înregistrare .... Data avizării .......
   Unitate de
   cercetare-dezvoltare .......... Autoritatea Naţională pentru Cercetare
   Nr. înregistrare .... Data .... Ştiinţifică
                                      Nr. înregistrare ....... Data .............

                                  ACORD DE PRIMIRE
      În vederea primirii unui cercetător dintr-o ţară terţă invitat de o unitate
    de cercetare-dezvoltare autorizată, cu scopul de a desfăşura activităţi de
    cercetare-dezvoltare în cadrul unui proiect de cercetare pe o durată mai mare
    de trei luni, s-a încheiat prezentul acord prin care:
      I. Unitatea de cercetare-dezvoltare solicitantă,
      Denumire ..................................................................
      Adresă ....................................................................
      Nr. de înregistrare la registrul comerţului ........... C.U.I. ............
      Reprezentant legal (nume, prenume, funcţie) ...............................
      confirmă primirea în calitate de cercetător a
      Nume (dl, dna) ............................................................
      Prenume ...................................................................
      Data naşterii .............................................................
      Locul naşterii ............................................................
      Cetăţenia .................................................................
      Domiciliu actual ..........................................................
      Titlu (prof., dr., cercetător etc.) .......................................
      Ultima organizaţie angajatoare ............................................
      pentru a desfăşura activităţi de cercetare ştiinţifică în cadrul
      proiectului
      (titlul) ..............., derulat prin Programul (PNII, PC7 etc.) ........,
    finanţat prin contract de cercetare încheiat cu ............................,
                                                     (denumirea contractorului)
    înregistrat cu nr .......... din data de ..............,
      ce constau în îndeplinirea următoarelor sarcini:
      ...........................................................................
      ...........................................................................
      ...........................................................................
      Data prevăzută de început a activităţii ...................................
      Data prevăzută de sfârşit a activităţii ...................................
      Adresa pe durata şederii ..................................................
      ...........................................................................
      ...........................................................................
      şi garantează că:
      1. cercetătorul este acceptat în scopul desfăşurării activităţilor mai sus
         menţionate;
      2. proiectul de cercetare este validat de conducerea unităţii noastre după
    examinarea scopului şi a duratei activităţii de cercetare, a disponibilităţii
    resurselor financiare necesare realizării lui, precum şi a calificărilor
    corespunzătoare ale cercetătorului, care îi permit accesul la programe de
    doctorat şi în acelaşi timp sunt relevante pentru obiectivele proiectului;
      3. suportă cheltuielile de şedere şi îndepărtare a cercetătorului, în cazul
    în care acesta rămâne ilegal pe teritoriul României după încetarea dreptului
    de şedere, pentru o perioadă de maxim 6 luni de la încetarea Acordului de
    primire.
      II. Cercetătorul se angajează să:
      1. îndeplinească sarcinile asumate în cadrul proiectului de cercetare;
      2. dispună pe perioada şederii de resurse lunare suficiente pentru a-şi
    acoperi cheltuielile de întreţinere şi costurile călătoriei de întoarcere la
    finalizarea proiectului;
      3. deţină pe perioada şederii o asigurare medicală valabilă.
      III. Părţile vor reglementa raporturile de muncă prin încheierea unui
    contract individual de muncă sau a unei convenţii civile de prestări
    servicii.
      Semnat la ................
                 (localitatea)
      la .......................
                 (data)

    Semnătura reprezentantului legal al unităţii Semnătura cercetătorului
          de cercetare-dezvoltare Compartiment juridic
    Direcţia integrare europeană şi relaţii şi contencios
              internaţionale
                                                         Nume şi prenume
            Nume şi prenume
    Avizul se prelungeşte până la data de .........

  ----