ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 24 din 30 martie 2000(*actualizată*)
privind sistemul de stabilire a salariilor de baza pentru personalul contractual din sectorul bugetar
(actualizată până la data de 26 ianuarie 2006*)
EMITENT
 • GUVERNUL
 • ----------
  În temeiul prevederilor art. 114 alin. (4) din Constituţia României,
  Guvernul României emite următoarea ordonanţă de urgenţă:

  Capitolul 1 Indemnizaţii şi salarii de bază


  Articolul 1

  (1) Pentru activitatea desfăşurată personalul contractual din sectorul bugetar primeşte un salariu de bază stabilit potrivit anexelor nr. I-V la prezenta ordonanţă de urgenţă, precum şi celelalte drepturi salariale prevăzute prin dispoziţiile legale în vigoare, corespunzătoare fiecărui domeniu de activitate.
  (2) În sensul prevederilor alin. (1), prin expresia personal contractual din sectorul bugetar, denumit în continuare personal contractual, se înţelege personalul angajat în acest sector în funcţii de conducere sau în funcţii de execuţie, pe bază de contract individual de muncă încheiat în condiţiile legii.


  Articolul 2

  Salariile de bază pentru fiecare funcţie de execuţie, pe grade profesionale sau trepte profesionale, ocupate de personalul contractual, se stabilesc între limita minima şi cea maximă prevăzute în anexele nr. I-V care fac parte integrantă din prezenta ordonanţă de urgenţă.


  Articolul 3

  (1) În cazul personalului contractual care ocupa o funcţie de conducere în sectorul bugetar, salariul de bază este cel corespunzător funcţiei de execuţie, gradului profesional sau treptei profesionale, la care se adauga o indemnizaţie de conducere, diferenţiată în raport cu complexitatea şi răspunderea ce revin funcţiei de conducere, potrivit anexei nr. VI care face parte integrantă din prezenta ordonanţă de urgenţă.
  (2) Indemnizaţia de conducere face parte din salariul de bază şi este stabilită în procente din salariul de bază al funcţiei de execuţie.
  (3) Indemnizaţia de conducere se acorda în mod corespunzător şi personalului contractual care conduce sau coordonează programe sau proiecte prevăzute în programul de activitate al instituţiei publice respective, pe perioada de derulare a acestora.


  Capitolul 2 Modul de stabilire a salariilor de bază şi a indemnizaţiilor de conducere


  Articolul 4

  Salariile de bază şi indemnizaţiile de conducere pentru personalul contractual se stabilesc astfel încât, împreună cu celelalte elemente ale sistemului de salarizare, să se încadreze în fondurile alocate de la bugetul de stat, bugetul asigurărilor sociale de stat, bugetele locale şi bugetele fondurilor speciale pentru cheltuielile cu salariile, în vederea realizării obiectivelor stabilite.


  Articolul 5

  (1) În limita fondurilor bugetare aprobate prin bugetul de stat, bugetul asigurărilor sociale de stat şi bugetele fondurilor speciale, ordonatorii principali de credite defalchează pe luni cheltuielile cu salariile şi le comunica Ministerului Finanţelor, în termen de 15 zile lucrătoare de la data publicării în Monitorul Oficial al României a legii bugetului de stat şi, respectiv, a legii bugetului asigurărilor sociale de stat, atât pentru aparatul propriu, cât şi pentru unităţile subordonate. Defalcarea pe luni se va realiza astfel încât să se asigure desfăşurarea în bune condiţii a activităţii până la sfârşitul anului.
  (2) În termenul prevăzut la alin. (1) sumele defalcate pe luni pentru unităţile subordonate se comunica de către ordonatorii principali de credite, după caz, ordonatorilor secundari, iar aceştia, ordonatorilor terţiari de credite bugetare. Deschiderile de credite bugetare şi cheltuielile cu salariile, ce se pot efectua de fiecare ordonator principal de credite, nu pot depăşi totalul sumelor defalcate, pe luni, cumulate de la începutul anului.


  Articolul 6

  Stabilirea salariului de bază pentru personalul contractual se va face pe baza normelor metodologice pentru evaluarea performantelor profesionale individuale ale personalului din sectorul bugetar, aprobate potrivit prevederilor art. 12 alin. (1) şi (2) din Legea nr. 154/1998.


  Articolul 7

  (1) Indemnizaţia de conducere se stabileşte, la încadrarea în funcţie, de către conducătorul instituţiei publice, în raport cu complexitatea activităţii desfăşurate în cadrul acesteia.
  (2) Indemnizaţia de conducere poate fi reevaluată anual, în raport cu rezultatele obţinute de compartimentul condus în realizarea sarcinilor programate, după aprobarea bugetului instituţiei publice respective.


  Capitolul 3 Gestiunea sistemului de salarizare a personalului contractual


  Articolul 8

  Gestiunea sistemului de salarizare a personalului contractual se asigura de fiecare ordonator principal de credite, cu încadrarea în resursele financiare alocate anual şi în numărul de posturi aprobate prin acte normative.


  Articolul 9

  Monitorizarea şi controlul aplicării prevederilor legale privind salarizarea personalului contractual se realizează de Ministerul Muncii şi Protecţiei Sociale şi de Ministerul Finanţelor, potrivit atribuţiilor din domeniul de activitate al acestor ministere.


  Capitolul 4 Dispoziţii finale


  Articolul 10

  (1) Prevederile prezentei ordonanţe de urgenţă se aplică începând cu data de 1 aprilie 2000.
  (2) Personalul contractual care prin aplicarea prevederilor prezentei ordonanţe de urgenţă are salariul de bază sub cel corespunzător limitei minime a funcţiei, gradului profesional sau treptei profesionale avute va fi încadrat la nivelul minim prevăzut în anexele la prezenta ordonanţă de urgenţă.
  (3) Stabilirea salariului de bază între limitele prevăzute prin prezenta ordonanţă de urgenţă se face o data pe an, pe baza evaluării anuale a performantelor profesionale individuale, efectuată în condiţiile legii.
  (4) Pentru anul 2000, pe baza rezultatului evaluării, salariile de bază stabilite în condiţiile prezentei ordonanţe de urgenţă se aplică în doua etape, astfel: doua treimi din creşterile salariilor de bază rezultate, începând cu data de 1 aprilie 2000, şi o treime din creşterile respective, începând cu data de 1 septembrie 2000.
  (5) Prin derogare de la prevederile alin. (4), începând cu luna decembrie a anului 2000 salariile de baza ale personalului din unităţile de cultura vor putea fi majorate în mod suplimentar, până la nivelul rezultat din evaluarea performantelor profesionale individuale, efectuată în cursul anului 2000, cu încadrarea în bugetul aprobat pentru anul 2000.
  -------------
  Alin. (5) al art. 10 a fost introdus de ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 282 din 20 decembrie 2000, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 687 din 21 decembrie 2000.


  Articolul 11

  Drepturile salariale stabilite, care nu au putut fi achitate datorită neîncadrării în cheltuielile salariale, defalcate lunar potrivit art. 5, se suporta, în condiţiile legii, de persoanele care au aprobat aceste drepturi salariale.


  Articolul 12

  Până la intrarea în vigoare a legii salarizării funcţionarilor publici prevederile prezentei ordonanţe de urgenţă se aplică şi în cazul personalului contractual care ocupa o funcţie publică.


  Articolul 13

  Prevederile prezentei ordonanţe de urgenţă nu se aplică:
  a) personalului din organele autorităţii judecătoreşti, salarizat potrivit Legii nr. 50/1996 privind salarizarea şi alte drepturi ale personalului din organele autorităţii judecătoreşti, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
  b) preşedintelui, vicepreşedintelui şi secretarului general ai Academiei Române; salariile de bază ale acestora se stabilesc în conformitate cu prevederile Statutului Academiei Române;
  c) personalului diplomatic şi consular de cariera;
  d) personalului didactic şi didactic auxiliar din unităţile de învăţământ;
  e) personalului militar din instituţiile publice de apărare naţională, ordine publică şi siguranţa naţională.


  Articolul 14

  Prevederile prezentei ordonanţe de urgenţă se aplică şi personalului civil încadrat în structurile unor ministere cu atribuţii privind apărarea, ordinea publică şi siguranţa naţională.


  Articolul 15

  La data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă se abrogă anexele nr. IV/1-IV/3, V, VI, VII/2-VII/12, VIII/1, VIII/2, IX/1 şi IX/2 la Legea nr. 154/1998, precum şi orice alte dispoziţii contrare.

  PRIM-MINISTRU
  MUGUR CONSTANTIN ISĂRESCU
  Contrasemnează:
  ---------------
  Ministru de stat,
  preşedintele Consiliului
  de Coordonare Economico-Financiară,
  Mircea Ciumara
  Ministrul muncii şi protecţiei
  sociale,
  Smaranda Dobrescu
  Ministrul finanţelor,
  Decebal Traian Remeş
  Ministrul funcţiei publice,
  Vlad Roşca
  Bucureşti, 30 martie 2000.
  Nr. 24.

  Anexa I

  (în ianuarie 2006)
  ADMINISTRAŢIA PUBLICĂ CENTRALA DE SPECIALITATE (ministere, alte organe de specialitate din subordinea Guvernului ori a ministerelor, serviciile Administraţiei Prezidenţiale*1), aparatul de lucru al Guvernului şi aparatul Parlamentului României)
  ___________
  *1) Administraţia Prezidenţială poate aplica pentru salariaţii săi, prin analogie, prevederile legale în vigoare, referitoare la sporuri, indiferent de natura lor. Ordonatorul principal de credite va stabili, în mod concret, salariaţii care urmează să beneficieze de sporuri, cuantumul acestora, precum şi condiţiile de acordare, cu încadrarea în cheltuielile de personal aprobate prin buget.
  I. Salarii de baza pentru funcţii de specialitate*)
  ---------
  *) Salariile de baza stabilite pentru funcţiile prevăzute la cap. I. lit. B se utilizează şi pentru salarizarea funcţiilor de alta specialitate decât cele specifice din cadrul altor instituţii centrale, precum şi pentru salarizarea personalului din aparatul propriu al prefecturilor, al consiliilor judeţene şi al Consiliului General al Municipiului Bucureşti, cu exceptia secretarilor prevăzuţi la cap. II din Anexa nr. II.
  A. Funcţii de conducere
  ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
  Nr. Funcţia Nivelul studiilor Salariul de baza
  crt. - lei -
  ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
   1 Secretar general S 2.401
   2 Secretar general adjunct S 2.161
  ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
      NOTA: Se utilizează în ministere şi în alte organe centrale de specialitate.

  B. Funcţii de execuţie
  ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
                                                                              Salariul de baza
  Nr. Funcţia Nivelul - lei -
  crt. studiilor ────────────────
                                                                              minim maxim
  ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────

               a) Funcţii de execuţie pe grade profesionale
    1 Consilier, expert, inspector de specialitate, revizor
        contabil, auditor; gradul IA S 521 1.190
    2 Consilier, expert, inspector de specialitate, revizor
        contabil, auditor; gradul I S 475 1.041
    3 Consilier, expert, inspector de specialitate, revizor
        contabil, auditor; gradul II S 437 943
    4 Referent de specialitate, inspector de specialitate,
        revizor contabil; gradul III S 422 845
    5 Referent de specialitate, inspector de specialitate,
        revizor contabil; gradul IV S 414 759
    6 Referent, inspector, revizor contabil; debutant S 394 -
    7 Tehnician-economist, secretar superior, referent, interpret
        relaţii, interpret profesional, subinginer; gradul IA SSD 429 1.041
    8 Tehnician-economist, secretar superior, referent, interpret
        relaţii, interpret profesional, subinginer; gradul I SSD 422 845
    9 Tehnician-economist, secretar superior, referent, interpret
        relaţii, interpret profesional, subinginer; gradul II SSD 414 759
   10 Tehnician-economist, secretar superior, referent, interpret
        relaţii, interpret profesional, subinginer; gradul III SSD 406 686
   11 Tehnician-economist, secretar superior, referent, interpret
        relaţii, interpret profesional, subinginer; debutant SSD 373 -

             b) Funcţii de execuţie pe grade profesionale din
                         serviciile de contencios
   12 Consilier juridic gradul IA S 521 1.190
   13 Consilier juridic gradul I S 475 1.041
   14 Consilier juridic gradul II S 437 943
   15 Consilier juridic gradul III S 422 845
   16 Consilier juridic gradul IV S 414 759
   17 Consilier juridic debutant S 394 -

               c) Funcţii de execuţie pe trepte profesionale
   18 Referent IA M 429 606
   19 Referent I M 422 527
   20 Referent II M 414 490
   21 Referent III M 406 429
   22 Referent IV M 399 408
   23 Referent debutant M 371 -
  ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────

  II. Salarii de baza pentru funcţii de conducere şi de execuţie de specialitate specifice serviciilor Parlamentului, Administraţiei Prezidenţiale*1), Guvernului, Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie, Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, Curţii Constituţionale, Consiliului Legislativ, Consiliului Concurentei, Avocatului Poporului, Curţii de Conturi şi Consiliului Naţional al Audiovizualului
  ___________
  *1) Administraţia Prezidenţială poate aplica pentru salariaţii săi, prin analogie, prevederile legale în vigoare, referitoare la sporuri, indiferent de natura lor. Ordonatorul principal de credite va stabili, în mod concret, salariaţii care urmează să beneficieze de sporuri, cuantumul acestora, precum şi condiţiile de acordare, cu încadrarea în cheltuielile de personal aprobate prin buget.
  A. Funcţii de conducere specifice
  ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
  Nr. Funcţia Nivelul Salariul de baza
  crt. studiilor - lei -
  ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
   1 Sef departament, director general S 2.073
  ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────

  B. Funcţii de execuţie de specialitate specifice
  ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
                                                                  Salariul de baza
  Nr. Funcţia*) Nivelul - lei -
  crt. studiilor ────────────────
                                                                  minim maxim
  ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
    2 Sef birou senatorial, sef cabinet S 475 1.041
    3 Sef birou senatorial, stenodactilograf, sef SSD 399 870
        cabinet, referent
    4 Sef birou senatorial, stenodactilograf, sef M 391 759
        cabinet, referent
    5 Sef birou senatorial, stenodactilograf, sef PL 391 870
        cabinet, referent
    6 Director de cabinet S 806 1.896
    7 Consilier S 806 1.896
    8 Expert S 781 1.726
    9 Consultant S 534 1.163
   10 Secretar cabinet, secretar dactilograf M 391 637
  ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
      *) Se utilizează şi pentru cabinetul demnitarului.

  III. Funcţii specifice unor ministere
  1. MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE
  a) Funcţii specifice din aparatul propriu şi din unităţile teritoriale
  Garda financiara - personal militarizat
  ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
  Nr. Funcţia Nivelul Salariul de baza
  crt. studiilor - lei -
  ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
   1 Comisar general S 2.185
  ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
  ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
                                                                  Salariul de baza
  Nr. Funcţia Nivelul - lei -
  crt. studiilor ────────────────
                                                                  minim maxim
  ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
                                Funcţii de execuţie

        a) Funcţii de execuţie pe grade profesionale
   1 Comisar principal IA S 521 1.190
   2 Comisar principal I S 475 1.041
   3 Comisar principal II S 437 943
   4 Comisar principal III S 422 845
   5 Comisar principal IV S 414 821
   6 Comisar debutant S 394 -
   7 Comisar principal I S.S.D. 422 943
   8 Comisar principal II S.S.D. 414 845
   9 Comisar principal III S.S.D. 406 759
  10 Comisar debutant S.S.D. 373 -

        b) Funcţii de execuţie pe trepte profesionale
  11 Comisar IA M 429 637
  12 Comisar I M 414 564
  13 Comisar II M 406 515
  14 Comisar III M 399 466
  15 Comisar debutant M 371 -
  ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────

  Audit intern
  ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
                                                                  Salariul de baza
  Nr. Funcţia Nivelul - lei -
  crt. studiilor ────────────────
                                                                  minim maxim
  ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
   1 Auditor - ofiţer S 1.210 1.707
   2 Auditor - expert S 843 1.340
   3 Auditor - inspector S 598 1.095
   4 Auditor - asistent S 475 973
  ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────

  b) Funcţii specifice din serviciile publice deconcentrate
  Funcţii de execuţie pe trepte profesionale specifice unităţilor subordonate Ministerului Finanţelor Publice
  ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
                                                                  Salariul de baza
  Nr. Funcţia Nivelul - lei -
  crt. studiilor ────────────────
                                                                  minim maxim
  ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
   1. Casier trezorier I M 406 491
   2. Casier trezorier II; agent fiscal, operator
        rol, numărător bani; I M; G 399 430
   3. Casier trezorier, agent fiscal, operator rol,
        numărător bani; debutant M; G 371 -
  ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────

  2. MINISTERUL ECONOMIEI ŞI COMERŢULUI
  ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
                                                                  Salariul de baza
  Nr. Funcţia Nivelul - lei -
  crt. studiilor ────────────────
                                                                  minim maxim
  ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
        a) Funcţii de execuţie pe grade profesionale

   1. Ministru consilier S 521 1.911*)
   2. Consilier economic S 490 1.042
   3. Secretar economic I S 445 944
   4. Secretar economic II S 414 845
   5. Secretar economic III S 406 759
  ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
      *) Cuprinde şi indemnizaţia de conducere.

      b) Funcţii de execuţie pe trepte profesionale

   1. Referent transmitere I M 414 528
   2. Referent transmitere II M 406 479
   3. Referent transmitere III M 399 430
   4. Referent debutant M 371 -
  ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────

  3. AGENŢIA NAŢIONALĂ PENTRU SPORT
  Funcţii de execuţie
  ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
                                                           Nivelul Salariul de
  Nr. Funcţia studiilor baza
  crt. - lei -
                                                                    ─────────────
                                                                    minim maxim
  ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
                       Funcţii de execuţie pe grade profesionale

   1. Instructor sportiv, referent sportiv; gradul I SSD 422 845
   2. Instructor sportiv, referent sportiv; gradul II SSD 414 759
   3. Instructor sportiv, referent sportiv; gradul III SSD 406 686
   4. Instructor sportiv, referent sportiv; debutant SSD 373 -
  ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────

  4. MINISTERUL ADMINISTRAŢIEI ŞI INTERNELOR
  Funcţii specifice Arhivelor Naţionale
  ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
                                                                  Salariul de baza
  Nr. Funcţia Nivelul - lei -
  crt. studiilor ────────────────
                                                                  minim maxim
  ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
        a) Funcţii de execuţie pe grade profesionale

   1. Arhivist gradul IA S 521 1.190
   2. Arhivist gradul I S 475 1.041
   3. Arhivist gradul II S 437 943
   4. Arhivist gradul III S 422 845
   5. Arhivist gradul IV S 414 759
   6. Arhivist debutant S 394 -
   7. Arhivist gradul IA SSD 429 1.041
   8. Arhivist gradul I SSD 422 845
   9. Arhivist gradul II SSD 414 759
  10. Arhivist gradul III SSD 406 686
  11. Arhivist debutant SSD 373 -

        b) Funcţii de execuţie pe trepte profesionale

  12. Arhivar IA M 429 606
  13. Arhivar I M 422 527
  14. Arhivar II M 414 490
  15. Arhivar III M 406 429
  16. Arhivar debutant M 371 -
  ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────

  5. MINISTERUL SĂNĂTĂŢII
  Funcţii specifice din aparatul propriu şi din serviciile deconcentrate
  ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
                                                                 Salariul de baza
  Nr. Funcţia Nivelul - lei -
  crt. studiilor ─────────────────
                                                                 minim maxim
  ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
        a) Funcţii de execuţie pe grade profesionale
   1. Asistent - sef SSD 462 998

        b) Funcţii de execuţie pe trepte profesionale
   2. Asistent - sef PL 432 874
   3. Asistent - sef M 422 802
  ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────

  Salariile de baza prevăzute în prezenta anexa se aplica personalului care a fost salarizat potrivit anexei nr. V la Legea nr. 154/1998.
  -------------
  Anexa I a fost înlocuită cu anexa I din ORDONANŢA nr. 3 din 12 ianuarie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 59 din 23 ianuarie 2006, conform alin. (1) al art. 3 din acelaşi act normativ.


  Anexa II

  (în ianuarie 2006)
  ADMINISTRAŢIA PUBLICĂ LOCALA
  Consilii, primarii şi servicii publice din subordinea acestora
  I. Salarii de baza pentru activitatea de specialitate
  Funcţii de execuţie
  ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
                                                                              Salariul de baza
  Nr. Funcţia Nivelul - lei -
  crt. studiilor ────────────────
                                                                              minim maxim
  ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
               a) Funcţii de execuţie pe grade profesionale
    1 Consilier, inspector de specialitate, revizor contabil,
        arhitect, auditor; gradul IA S 437 904
    2 Consilier, inspector de specialitate, revizor contabil,
        arhitect, auditor; gradul I S 429 799
    3 Referent de specialitate, inspector de specialitate,
        revizor contabil, arhitect; gradul II S 422 694
    4 Referent de specialitate, inspector de specialitate,
        revizor contabil, arhitect; gradul III S 414 629
    5 Referent, inspector, revizor contabil, arhitect; debutant S 394 -
    6 Conductor arhitect IA, referent IA, inspector IA,
        subinginer IA SSD 422 642
    7 Conductor arhitect I, referent I, inspector I, subinginer I SSD 414 555
    8 Conductor arhitect II, referent II, inspector II,
        subinginer II SSD 406 500
    9 Conductor arhitect, referent, subinginer, inspector;
        debutant SSD 373 -

             b) Funcţii de execuţie pe grade profesionale din serviciile de contencios
   10 Consilier juridic gradul IA S 521 1.008
   11 Consilier juridic gradul I S 475 904
   12 Consilier juridic gradul II S 429 799
   13 Consilier juridic gradul III S 422 694
   14 Consilier juridic gradul IV S 414 603
   15 Consilier juridic debutant S 394 -

               c) Funcţii de execuţie pe trepte profesionale
   16 Referent, inspector; IA M 422 590
   17 Referent, inspector; I M 414 551
   18 Referent, inspector; II M 406 498
   19 Referent, inspector; III M 399 459
   20 Referent, inspector; debutant M 371 -
   21 Agent agricol I M 406 488
   22 Agent agricol II M; G 399 459
   23 Agent agricol III M; G 391 422
   24 Agent agricol debutant M; G 371 -
  ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────

  II. Salarii de baza pentru funcţii din aparatul consiliilor
  1. Consiliul General al Municipiului Bucureşti
  ───────────────────────────────────────────────────────────────────
  Nr. Funcţia Salariul de baza
  crt. - lei -
  ───────────────────────────────────────────────────────────────────
   1. Secretar 2.401
  ───────────────────────────────────────────────────────────────────

  2. Consilii judeţene
  ───────────────────────────────────────────────────────────────────
                                            Salariul de baza
  Nr. Funcţia - lei -
  crt. ─────────────────────────────────
                                    Categoria I Categoria II
  ───────────────────────────────────────────────────────────────────
   2 Secretar 2.286 2.132
  ───────────────────────────────────────────────────────────────────

  3. Consilii locale: municipale, orăşeneşti, comunale.
  ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
                                             Salariul de baza
                                                 - lei -
  Nr. Funcţia ──────────────────────────────────────────────────────────
  crt. Cu peste 320.000 Categoria
                          locuitori*) ───────────────────────────────────
                                                 I II III
  ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
   3 Municipii
        - secretar 1.901 1.721 1.567 1.413
  ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
      *) Se aplica şi la sectoarele municipiului Bucureşti.

  ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
   4 Oraşe
        - secretar - 1.265 1.208 1.180
  ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
  ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
                                               Salariul de baza
                                                    - lei -
                       ───────────────────────────────────────────────────────────
  Nr. Funcţia Categoria
  crt. Cu peste 15.000 ────────────────────────────────────────
                          locuitori I II III
                                             intre intre până la
                                          7.001-15.000 3.001-7.000 3.000
                                           locuitori locuitori locuitori
  ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
  5 Comune
        - secretar 1.175 942 885 857
  ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────

      NOTA:
      1. Stabilirea categoriilor judeţelor, municipiilor şi oraşelor se face prin
         hotărâre a Guvernului.
      2. În cazul secretarului unităţilor administrativ teritoriale, care în mod
         excepţional potrivit legii, are studii medii, salariul de baza prevăzut
         de prezenta ordonanţă, se diminuează cu 10%.

  Salariile de baza prevăzute în prezenta anexa se aplica personalului care a fost salarizat potrivit anexei nr. VI la Legea nr. 154/1998.
  -------------
  Anexa II a fost înlocuită cu anexa II din ORDONANŢA nr. 3 din 12 ianuarie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 59 din 23 ianuarie 2006, conform alin. (1) al art. 3 din acelaşi act normativ.


  Anexa III/1

  Abrogată.
  ----------
  Anexa III/1 a fost abrogată de art. II din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 25 din 13 martie 2002, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 226 din 4 aprilie 2002 şi de pct. 1 al art. I din LEGEA nr. 514 din 12 iulie 2002, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 539 din 24 iulie 2002.


  Anexa III/2

  Abrogată.
  ----------
  Anexa III/2 a fost abrogată de alin. (2) al art. 6 din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 160 din 13 octombrie 2000, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 510 din 18 octombrie 2000.


  Anexa III/3

  (în ianuarie 2006)
  CONSILIUL CONCURENTEI
  Salarii de baza pentru funcţiile de execuţie de specialitate specifice ale Consiliului Concurentei
  ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
                                                              Salariul de baza
  Nr. Funcţia Nivelul - lei -
  crt. studiilor ─────────────────
                                                              minim maxim
  ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
   1. Inspector de concurenta gradul I S 789 1.789
   2. Inspector de concurenta gradul II S 713 1.618
   3. Inspector de concurenta gradul III S 636 1.447
   4. Inspector de concurenta asistent S 460 1.040
  ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────

  Salariile de baza prevăzute în prezenta anexa se aplica personalului care a fost salarizat potrivit anexei nr. IV/3 la Legea nr. 154/1998.
  -------------
  Anexa III/3 a fost înlocuită cu anexa III din ORDONANŢA nr. 3 din 12 ianuarie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 59 din 23 ianuarie 2006, conform alin. (1) al art. 3 din acelaşi act normativ.


  Anexa IV/1

  (valabil la 01.10.2003)
  SĂNĂTATE
  1. Unităţi sanitare şi de asistenţă socială,
  altele decât cele clinice
  A. Salarii de baza pentru personalul de specialitate medico-sanitar
  ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
  Nr. Funcţia Nivelul Salariul de baza -lei-
  crt. studiilor ----------------------
                                                            minim maxim
  ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
    1 Medic primar S 4.517.000 9.202.000
      - din anatomia patologică şi medicina
      legală*2) S 5.559.000 13.802.000
    2 Medic specialist S 3.867.000 6.590.000
      - din anatomia patologică şi medicina
      legală*2) S 4.517.000 8.597.000
    3 Medic S 2.943.000 5.776.000
      - din anatomia patologică şi medicina
      legală*2) S 3.558.000 7.986.000
    4 Medic stagiar S 2.800.000 -
      - din anatomia patologică şi medicina
      legală*2) S 3.327.000 -
    5 Farmacist primar*) S 3.867.000 6.902.000
      - din anatomia patologică şi medicina
      legală*2) S 4.382.000 10.647.000
    6 Farmacist specialist S 3.358.000 5.776.000
      - din anatomia patologică şi medicina
      legală*2) S 3.867.000 7.634.000
    7 Farmacist S 2.943.000 4.559.000
      - din anatomia patologică şi medicina
      legală*2) S 3.140.000 7.040.000
    8 Farmacist stagiar S 2.800.000 -
      - din anatomia patologică şi medicina
      legală*2) S 3.088.000 -
    9 Fiziokinetoterapeut, bioinginer medical;
      principal S 3.052.000 6.860.000
   10 Fiziokinetoterapeut, bioinginer medical;
      specialist S 2.998.000 5.419.000
   11 Fiziokinetoterapeut, bioinginer medical S 2.943.000 4.515.000
   12 Fiziokinetoterapeut, bioinginer medical;
      debutant S 2.800.000 -
   13 Dentist principal SSD 2.943.000 5.057.000
   14 Dentist SSD 2.889.000 4.471.000
   15 Dentist debutant SSD 2.650.000 -
   16 Asistent medical principal*****) SSD 2.943.000 5.132.000
      - din anatomia patologică şi medicina
      legală*2) SSD 3.379.000 6.380.000
   17 Asistent medical*****) SSD 2.889.000 4.590.000
      - din anatomia patologică şi medicina
      legală*2) SSD 3.107.000 5.386.000
   18 Asistent medical debutant*****) SSD 2.650.000 -
      - din anatomia patologică şi medicina
      legală*2) SSD 2.943.000 -
   19 Asistent medical principal**) PL 2.889.000 5.057.000
      - din anatomia patologică şi medicina
      legală*2) PL 2.943.000 6.229.000
   20 Asistent medical**) PL 2.834.000 4.515.000
      - din anatomia patologică şi medicina
      legală*2) PL 2.889.000 5.235.000
   21 Asistent medical debutant**) PL 2.600.000 -
      - din anatomia patologică şi medicina
      legală*2) PL 2.834.000 -
   22 Asistent medical principal**) M 2.889.000 4.696.000
      - din anatomia patologică şi medicina
      legală*2) M 2.943.000 5.595.000
   23 Asistent medical**) M 2.834.000 3.974.000
      - din anatomia patologică şi medicina
      legală*2) M 2.889.000 4.515.000
   24 Asistent medical debutant**) M 2.600.000 -
      - din anatomia patologică şi medicina
      legală*2) M 2.834.000 -
   25 Tehnician dentar principal***) M 2.889.000 4.877.000
   26 Tehnician dentar***) M 2.834.000 4.154.000
   27 Tehnician dentar debutant***) M 2.600.000 -
   28 Sora medicală principala****) M 2.889.000 4.333.000
      - din anatomia patologică şi medicina
      legală*2) M 2.943.000 5.419.000
   29 Sora medicală****) M 2.834.000 3.613.000
      - din anatomia patologică şi medicina
      legală*2) M 2.889.000 3.974.000
   30 Sora medicală debutantă****) M 2.600.000 -
      - din anatomia patologică şi medicina
      legală*2) M 2.834.000 -
  ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────

  *) Se poate utiliza numai în unităţi sanitare umane.
  **) Se aplica şi funcţiilor de asistent farmacie, asistent social şi
  educator-puericultor, tehnician dentar şi tehnician sanitar din
  profilurile: utilaje medicale, optician, protezare ortopedică şi
  protezare auditivă, care au studii de acest nivel.
  ***) Se aplica şi funcţiilor de tehnician sanitar din profilurile:
  utilaje medicale, optician, protezare ortopedică şi protezare auditivă.
  ****) Se aplica şi funcţiilor: oficiant medical, laborant cu liceul
  sanitar, operator registrator de urgenţă, moaşă, masor, gipsar,
  autopsier, registrator medical, statistician medical, instructor
  C.F.M, instructor de educaţie, instructor de ergoterapie, asistent
  social, educator-puericultor.
  *****) Se aplica următoarelor funcţii: asistent medical specialist;
  tehnician superior de imagistica, radiologie, radioterapie şi
  radiodiagnostic; cosmetician medical specialist; asistent medical
  specializat; tehnician de laborator clinic; tehnician de farmacie;
  asistent de fiziokinetoterapie; asistent medical de urgente
  medico-chirurgicale; asistent medico-social; tehnician dentar
  specializat, asistent de profilaxie stomatologică; asistent igienist
  pentru cabinet stomatologic; asistent pentru stomatologie, care au
  studii de acest nivel.
  B. Salarii de baza pentru personalul de specialitate din compartimentele
  paraclinice medico-sanitare
  ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
  Nr. Funcţia Nivelul Salariul de baza -lei-
  crt. studiilor ----------------------
                                                            minim maxim
  ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
   31 Biolog, biochimist, chimist, fizician;
      principal S 3.867.000 6.860.000
      - din anatomia patologică şi medicina
      legală*2) S 4.382.000 10.647.000
   32 Biolog, biochimist, chimist, fizician;
      specialist S 3.358.000 5.419.000
      - din anatomia patologică şi medicina
      legală*2) S 3.867.000 7.634.000
   33 Biolog, biochimist, chimist, fizician S 2.943.000 4.515.000
      - din anatomia patologică şi medicina
      legală*2) S 3.140.000 5.419.000
   34 Biolog, biochimist, chimist, fizician;
      debutant S 2.800.000 -
      - din anatomia patologică şi medicina
      legală*2) S 3.088.000 -
   35 Psiholog, logoped, sociolog, profesor
      C.F.M., kinetoterapeut, asistent social;
      principal. S 2.998.000 5.327.000
   36 Psiholog, logoped, sociolog, profesor
      C.F.M., kinetoterapeut, asistent social S 2.943.000 4.877.000
   37 Psiholog, logoped, sociolog, profesor
      C.F.M., kinetoterapeut, asistent social;
      debutant.. S 2.800.000 -
   38 Profesor C.F.M., biolog, chimist;
      principal*) SSD 2.943.000 5.057.000
   39 Profesor C.F.M., biolog, chimist;*) SSD 2.889.000 4.471.000
   40 Profesor C.F.M. biolog, chimist;
      debutant*) SSD 2.650.000

  C. Salarii de baza pentru personalul auxiliar sanitar
   41 Infirmieră, agent D.D.D. G 2.780.000 2.889.000
   42 Infirmieră, agent D.D.D.; debutant G 2.550.000
   43 Brancardier, băieş, nămolar, spălătoreasă,
      îngrijitoare G 2.725.000 2.889.000
      - din anatomia patologică şi medicina
      legală*2) G 2.780.000 3.793.000
   44 Ambulanţier**) 2.834.000 3.974.000
   45 Şofer autosanitară I***) 2.834.000 3.613.000
   46 Şofer autosanitară II***) 2.780.000 3.251.000
   47 Şofer autosanitară III***) 2.725.000 2.889.000
  ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────

  *) Se aplica şi funcţiilor de educator-puericultor, asistent social şi
  cosmetician, ocupate de persoane care au absolvit cu diploma
  învăţământul superior de scurta durata, cu durata studiilor de 2-3 ani
  învăţământ de zi sau de 3-4 ani învăţământ seral sau fără frecventa.
  **) Se ocupa prin concurs de către personalul care îndeplineşte condiţiile
  de încadrare pentru funcţia de şofer autosanitară I, poseda diploma de
  absolvire a cursului organizat potrivit Ordinului ministrului sănătăţii
  nr. 388/1992 şi are 2 ani vechime în funcţia de şofer autosanitară I.
  ***) Se aplica nivelurile I şi II pentru salarizarea şoferilor
  autosanitarelor din serviciile de ambulanta judeţene şi al municipiului
  Bucureşti, iar nivelurile de salarizare II şi III, şoferilor
  autosanitarelor din alte unităţi sanitare.
  II. Unităţi clinice, institute şi centre medicale*1)
  A. Salarii de baza pentru personalul de specialitate medico-sanitar
  ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
  Nr. Funcţia Nivelul Salariul de baza -lei-
  crt. studiilor ----------------------
                                                            minim maxim
  ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
    1 Medic primar S 5.154.000 11.134.000
      - din anatomia patologică şi medicina
      legală*2) S 6.186.000 15.223.000
    2 Medic specialist S 4.517.000 8.663.000
      - din anatomia patologică şi medicina
      legală*2) S 5.154.000 10.468.000
    3 Medic rezident anul VI-VII S 6.448.000 -
    4 Medic rezident anul IV-V S 6.027.000 -
      - din anatomia patologică şi medicina
      legală*2) S 6.728.000 -
    5 Medic rezident anul III S 5.326.000 -
      - din anatomia patologică şi medicina
      legală*2) S 6.027.000 -
    6 Medic rezident anul II S 4.626.000 -
      - din anatomia patologică şi medicina
      legală*2) S 5.326.000 -
    7 Medic rezident anul I S 3.924.000 -
      - din anatomia patologică şi medicina
      legală*2) S 4.626.000 -
    8 Farmacist primar*) S 3.867.000 9.022.000
      - din anatomia patologică şi medicina
      legală*2) S 4.769.000 11.640.000
    9 Farmacist specialist S 3.224.000 7.218.000
      - din anatomia patologică şi medicina
      legală*2) S 3.611.000 9.294.000
   10 Farmacist rezident anul III S 4.626.000 -
   11 Farmacist rezident anul II S 4.206.000 -
   12 Farmacist rezident anul I S 3.785.000 -
   13 Fiziokinetoterapeut, bioinginer medical;
      principal S 3.052.000 9.022.000
   14 Fiziokinetoterapeut, bioinginer medical;
      specialist S 2.943.000 7.218.000
   15 Asistent medical principal****) SSD 2.943.000 6.754.000
      - din anatomia patologică şi medicina
      legală*2) SSD 3.445.000 8.275.000
   16 Asistent medical****) SSD 2.889.000 6.031.000
      - din anatomia patologică şi medicina
      legală*2) SSD 2.998.000 6.648.000
   17 Asistent medical principal**) PL 2.889.000 6.678.000
      - din anatomia patologică şi medicina
      legală*2) PL 3.434.000 8.123.000
   18 Asistent medical**) PL 2.834.000 5.957.000
      - din anatomia patologică şi medicina
      legală*2) PL 2.943.000 6.498.000
   19 Asistent medical principal**) M 2.889.000 5.776.000
      - din anatomia patologică şi medicina
      legală*2) M 3.197.000 7.218.000
   20 Asistent medical**) M 2.834.000 5.235.000
      - din anatomia patologică şi medicina
      legală*2) M 2.889.000 5.776.000
   21 Sora medicală principala***) M 2.889.000 5.235.000
      - din anatomia patologică şi medicina
      legală*2) M 2.998.000 6.678.000
   22 Sora medicală***) M 2.834.000 4.515.000
      - din anatomia patologică şi medicina
      legală*2) M 2.889.000 5.235.000
  ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────

  B. Salarii de baza pentru personalul de
  specialitate din compartimentele paraclinice medico-sanitare
  ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
  Nr. Funcţia Nivelul Salariul de baza -lei-
  crt. studiilor ----------------------
                                                            minim maxim
  ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
   23 Biolog, biochimist, chimist, fizician; S 3.867.000 9.022.000
      principal
      - din anatomia patologică şi medicina
      legală*2) S 4.769.000 11.640.000
   24 Biolog, biochimist, chimist, fizician; S
      specialist S 3.224.000 7.218.000
      - din anatomia patologică şi medicina
      legală*2) S 3.611.000 9.294.000
   25 Psiholog, logoped, sociolog, profesor S 2.998.000 8.663.000
      C.F.M., kinetoterapeut, asistent social;
      principal
   26 Profesor C. F. M. principal SSD 2.943.000 6.678.000
  ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────

      *1) Se poate aplica şi personalului de cercetare cu studii superioare din
          unităţile clinice, din institutele şi centrele medicale, care este
          confirmat în gradele profesionale de la cap. II lit. A nr. crt. 1-12
          şi lit. B nr. crt. 23-25
      *2) Salariul de baza la limita maxima cuprinde şi salariul de baza mai
          mare, prevăzut la pct.2 din Nota la anexa nr.2 la Hotărârea Guvernului
          nr. 281/1993, pentru personalul din anatomia patologică şi medicina
          legală, care lucrează în morgi, prosecturi şi histopatologie.

      *) Se poate utiliza numai în unităţi sanitare umane.
      **) Se aplica şi funcţiilor de asistent farmacie, asistent social şi
         educator-puericultor, tehnician dentar şi tehnician sanitar din
         profilurile: utilaje medicale, optician, protezare ortopedică şi
         protezare auditivă, care au studii de acest nivel.
      ***) Se aplica şi funcţiilor de oficiant sanitar, laborant cu liceu
         sanitar.
      ****) Se aplica următoarelor funcţii: asistent medical specialist;
         tehnician superior de imagistica, radiologie, radioterapie şi
         radiodiagnostic; cosmetician medical specialist; asistent medical
         specializat; tehnician de laborator clinic; tehnician de farmacie;
         asistent de fiziokinetoterapie; asistent medical de urgente
         medico-chirurgicale; asistent medico-social; tehnician dentar
         specializat, asistent de profilaxie stomatologică; asistent igienist
         pentru cabinet stomatologic; asistent pentru stomatologie, care au
         studii de acest nivel.

      NOTA:
      1. Salariul de baza pentru personalul medical cuprinde la cap. II şi sporul
         pentru institute, centre medicale, clinici universitare prevăzut la
         art. 8 lit.b) din Hotărârea Guvernului nr. 281/1993 cu modificările şi
         completările ulterioare.
      2. Salarizarea fizicienilor principali din compartimentul (laboratorul) de
         igiena radiaţiilor nucleare din cadrul direcţiilor de sănătate publică,
         din centrele universitare, care îşi desfăşoară activitatea şi în unităţi
         sanitare clinice, se stabileşte pe baza salariilor de baza din cap. II
         "Unităţi clinice, institute şi centre medicale" - litera B.

                                         x
                                        x x

        Salariile de baza prevăzute în prezenta anexa se aplica personalului
        care a fost salarizat potrivit anexei nr. VII/2 la Legea nr. 154/1998.

  --------------
  Anexa IV/1 a fost înlocuită cu anexa IV/1b din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 191 din 12 decembrie 2002, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 951 din 24 decembrie 2002, conform alin. (3) al art. 14 din acelaşi act normativ.


  Anexa IV/1


  În anexa IV/11 din ORDONANŢA nr. 3 din 12 ianuarie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 59 din 23 ianuarie 2006 sunt prevăzute salariile de bază pentru personalul de specialitate din UNITĂŢILE DE ASISTENŢĂ SOCIALĂ ŞI UNITĂŢILE DE ASISTENŢĂ MEDICO-SOCIALĂ:
  "ANEXA IV/11
  (în ianuarie 2006)
  ASISTENŢĂ SOCIALA
  UNITĂŢI DE ASISTENŢĂ SOCIALA ŞI UNITĂŢI DE ASISTENŢĂ MEDICO-SOCIALA
  A. Salarii de baza pentru personalul de specialitate
  *Font 9*
  ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
  Nr. Nivelul Salariul de baza - lei -
  crt. Funcţia studiilor ────────────────────────
                                                                         minim maxim
  ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
    1 Asistent social, psiholog, psihopedagog, logoped,
        kinetoterapeut, sociolog, educator specializat; S 415 737
        principal
    2 Asistent social, psiholog, psihopedagog, logoped,
        kinetoterapeut, sociolog, educator specializat S 407 675
    3 Asistent social, psiholog, psihopedagog, logoped,
        kinetoterapeut, sociolog, educator specializat; S 388 -
        debutant
    4 Medic primar S 600 1.221
    5 Medic specialist S 513 874
    6 Medic S 391 766
    7 Medic stagiar S 375 -
    8 Fiziokinetoterapeut, bioinginer medical; principal S 405 910
    9 Fiziokinetoterapeut, bioinginer medical; specialist S 398 719
   10 Fiziokinetoterapeut, bioinginer medical S 391 599
   11 Fiziokinetoterapeut, bioinginer medical; debutant S 372 -
   12 Profesor C.F.M. principal S 415 737
   13 Profesor C.F.M. S 407 675
   14 Profesor C.F.M. debutant S 388 -
   15 Asistent social, asistent medical***), educator
        puericultor, educator specializat; principal S.S.D. 407 710
   16 Asistent social, asistent medical***), educator
        puericultor, educator specializat S.S.D. 400 635
   17 Asistent social, asistent medical***), educator
        puericultor, educator specializat; debutant S.S.D. 367 -
   18 Profesor C.F.M. principal S.S.D. 407 700
   19 Profesor C.F.M. S.S.D. 400 619
   20 Profesor C.F.M. debutant S.S.D. 367 -
   21 Asistent social, asistent medical, educator
        puericultor, educator specializat, pedagog de PL 400 700
        recuperare; principal
   22 Asistent social, asistent medical, educator
        puericultor, educator specializat, pedagog de PL 392 625
        recuperare
   23 Asistent social, asistent medical, educator
        puericultor, educator specializat, pedagog de PL 366 -
        recuperare; debutant
   24 Asistent social, asistent medical*), educator M 400 650
        puericultor; principal
   25 Asistent social, asistent medical*), educator M 392 550
        puericultor
   26 Asistent social, asistent medical*), educator M 366 -
        puericultor; debutant
   27 Sora medicală principala**) M 390 585
   28 Sora medicală**) M 383 488
   29 Sora medicală debutantă**) M 357 -
  ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────

      *) Se aplica şi funcţiilor de educator specializat, lucrător social, instructor de
      educaţie, instructor de ergoterapie, masor.
      **) Se aplica şi funcţiilor: oficiant medical, laborant cu liceul sanitar, operator
      registrator de urgenţă, registrator medical, statistician medical, instructor C.F.M.
      ***) Se aplica următoarelor funcţii: asistent medical specialist; tehnician superior de
      radiologie radioterapie şi radiodiagnostic; asistent medical specializat; asistent de
      fiziokinetoterapie; asistent medico-social.

  B. Salarii de baza pentru personalul auxiliar
  *Font 9*
  ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
  Nr. Nivelul Salariul de baza - lei -
  crt. Funcţia studiilor ────────────────────────
                                                                         minim maxim
  ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
   1 Infirmieră, agent D.D.D. G 372 387
   2 Infirmieră, agent D.D.D.; debutant G 354 -
   3 Brancardier, băieş, nămolar, spălătoreasă, G 365 387
        îngrijitoare
  ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────

  NOTA:
  Personalul medico-sanitar din Institutul Naţional de Expertiza Medicală şi Recuperare a Capacităţii de Muncă se salarizează potrivit prevederilor aplicabile personalului de specialitate medico-sanitar şi personalului de specialitate din compartimentele paraclinice medico-sanitare din unităţile clinice, institutele şi centrele medicale, preluând după caz şi alte funcţii din domeniul unităţilor sanitare, altele decât cele clinice."


  Anexa IV/2

  (în ianuarie 2006)
  CERCETARE
  UNITĂŢI DE CERCETARE ŞTIINŢIFICĂ, DEZVOLTARE TEHNOLOGICA ŞI PROIECTARE
  Salarii de baza pentru funcţiile de specialitate din activitatea de cercetare ştiinţifică şi dezvoltare tehnologica
  ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
                                                                  Salariul de baza
  Nr. Funcţia Nivelul - lei -
  crt. studiilor ────────────────
                                                                  minim maxim
  ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
                       a) Funcţii de execuţie pe grade profesionale

    1 Cercetător ştiinţific principal gradul I S 569 1.731
    2 Cercetător ştiinţific principal gradul II S 456 1.620
    3 Cercetător ştiinţific principal gradul III S 405 1.263
    4 Cercetător ştiinţific S 398 977

                    b) Funcţii de execuţie de specialitate neatestate
    5 Asistent de cercetare ştiinţifică S 391 769
    6 Asistent de cercetare ştiinţifică stagiar S 372 -

              c) Funcţii de execuţie auxiliare din activitatea de cercetare
                           ştiinţifică, pe trepte profesionale
    7 Asistent I M 391 614
    8 Asistent II M 384 523
    9 Asistent III M 376 484
   10 Asistent stagiar M 351 -
  ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
      NOTA:
      Funcţiile prevăzute la poziţiile nr. 1-4, utilizate în unităţile de
  cercetare ştiinţifică ale Academiei Române, sunt echivalate cu funcţiile
  didactice din învăţământul superior, după cum urmează: cercetător ştiinţific
  principal gradul I cu profesor universitar; cercetător ştiinţific principal
  gradul II cu conferenţiar universitar; cercetător ştiinţific principal
  gradul III cu sef de lucrări (lector universitar) şi cercetător ştiinţific cu
  asistent universitar.

  Salariile de baza prevăzute în prezenta anexa se aplica personalului care a fost salarizat potrivit anexei nr. VII/3 la Legea nr. 154/1998.
  -------------
  Anexa IV/2 a fost înlocuită cu anexa IV/1 din ORDONANŢA nr. 3 din 12 ianuarie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 59 din 23 ianuarie 2006, conform alin. (1) al art. 3 din acelaşi act normativ.


  Anexa IV/3

  (în ianuarie 2006)
  CULTURA
  UNITĂŢI DE CULTURA
  I. Salarii de baza pentru funcţiile de specialitate din unităţile teatrale, muzicale şi de cinematografie
  ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
                                                                              Salariul de baza
  Nr. Funcţia Nivelul - lei -
  crt. studiilor ────────────────
                                                                              minim maxim
  ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
        a) Funcţii de execuţie pe grade profesionale
   1 Regizor artistic, dirijor, solist (vocal, balet, concertist,
        instrumentist), actor, pictor scenograf, consultant
        artistic, coregraf, concert-maestru*), artist
        instrumentist I; S
        gradul IA 600 1.221
        gradul I 420 1.077
        gradul II 413 802
        gradul III 405 719
        gradul IV 398 635
        gradul V 391 587
        debutant 372 -
    2 Maestru (balet-dans, cor, corepetitor), dirijor cor,
        producător delegat, impresar artistic, regizor scena
        (culise); S
        gradul I 398 886
        gradul II 391 742
        gradul III 384 635
    3 Sef orchestra, artist instrumentist II, maestru de studii
         (balet, canto), secretar literar (muzical, public
        relations), operator imagine (sunet), sufleor opera, artist
        liric opera, artist circ, balerin opera; S
        gradul I 413 802
        gradul II 405 719
        gradul III 398 635
        gradul IV 391 587
        debutant 372 -
    4 Artist liric, balerin, dansator, acompaniator, corepetitor,
        actor mânuitor păpuşi, sculptor păpuşi, sufleor teatru,
        artist plastic, machior, peruchier, montor imagine, editor
        imagine; S
        gradul I 405 683
        gradul II 398 623
        gradul III 391 587
        debutant 372 -

        b) Funcţii de execuţie pe trepte profesionale
    5 Dirijor, sef orchestra, maestru (balet-dans, corepetitor),
        concert-maestru, maestru de studii balet, maestru
        lumini-sunet, impresar artistic;
        I 391 587
        II 384 503
        III 376 444
        debutant 351 -
    6 Solist (vocal, balet, concertist, instrumentist), actor,
        instrumentist, sufleor opera, corist opera;
        I 391 587
        II 384 503
        III 376 444
        debutant 351 -
    7 Maestru artist circ, artist circ, maestru (acordor
        pian-clavecin, lutier), specialist (orgă, instrumente de
        suflat);
        I 405 719
        II 398 635
        III 391 587
        IV 384 503
        V 376 456
        debutant 351 -
    8 Corist, balerin, dansator, corepetitor, actor mânuitor
        păpuşi, sculptor păpuşi, sufleor teatru, artist plastic,
        machior, peruchier, montor imagine, operator imagine,
        editor imagine, regizor scena (culise), secretar platou;
        I 391 515
        II 384 480
        III 376 431
        debutant 351 -
    9 Regizor scena (culise), secretar platou; M
        I 391 515
        II 384 480
        III 376 431
        debutant 351 -
   10 Supraveghetor sala, controlor bilete, garderobier, plasator M; G 362 408

        c) Muncitori din activitatea specifica instituţiilor teatrale şi muzicale
   11 Muncitor calificat I 405 512
        II 398 485
        III 391 452
        IV 384 425
        V 376 392
        VI 369 384
  ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
      *) La salarizarea funcţiei de concert-maestru se utilizează gradele profesionale I, IA,
         II şi III.

  II. Salarii de baza pentru funcţiile de specialitate din presa, edituri, informare documentară
  ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
                                                                              Salariul de baza
  Nr. Funcţia Nivelul - lei -
  crt. studiilor ────────────────
                                                                              minim maxim
  ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
                    a) Funcţii de execuţie pe grade profesionale
   1. Redactor de rubrica, redactor, lector, publicist
        comentator, corespondent în străinătate; S
        gradul IA 413 958
        gradul I 405 719
        gradul II 398 635
        gradul III 391 587
        debutant 372 -
   2. Sef agenţie publicitate, administrator (publicaţii,
        editura), reporter (fotoreporter, corespondent local); S
        gradul I*) 405 695
        gradul II 398 623
        gradul III 391 575
        debutant 372 -
   3 Secretar (tehnic) de redacţie,
        documentarist, traducător, caricaturist, desenator
        artistic, corector, tehnoredactor; S
        gradul I 405 683
        gradul II 398 623
        gradul III 391 587
        debutant 372 -
   4. Redactor, secretar de redacţie; S.S.D.
        gradul I 398 635
        gradul II 391 587
        gradul III 384 503
        debutant 352 -

                   b) Funcţii de execuţie pe trepte profesionale
   5. Redactor, secretar (tehnic) de redacţie,
        documentarist, traducător, caricaturist,
        desenator artistic, corector, tehnoredactor; M
        treapta IA 391 587
        treapta I 384 515
        treapta II 376 480
        debutant 351 -
   6. Laborant foto, retuşor foto, fotograf; M; G
        treapta I 391 503
        treapta II 384 444
        treapta III 376 408
        debutant 351 -
  ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
      *) Nivelul de salarizare nu se aplica funcţiilor de administrator (publicaţii, editura).

  III. Salarii de baza pentru funcţiile de specialitate din muzee şi biblioteci
  Funcţii de execuţie
  ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
                                                                  Salariul de baza
  Nr. Funcţia Nivelul - lei -
  crt. studiilor ────────────────
                                                                  minim maxim
  ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
        a) Funcţii de execuţie pe grade profesionale
   1 Muzeograf, restaurator, conservator,
        bibliograf, bibliotecar, arheolog, arhitect; S
        gradul IA 405 958
        gradul I 398 659
        gradul II 391 599
        debutant 372 -
   2 Biolog, fizician, chimist; principal S 531 941
        Biolog, fizician, chimist; specialist 461 743
        Biolog, fizician, chimist 404 620
        Biolog, fizician, chimist; debutant 384 -
   3 Sociolog, psiholog; principal S 415 737
        Sociolog, psiholog 407 675
        Sociolog, psiholog; debutant 388 -
   4 Muzeograf, restaurator, conservator,
        bibliograf, bibliotecar-arhivist, bibliotecar; S.S.D.
        gradul I 398 719
        gradul II 391 587
        gradul III 384 503
        debutant 352 -

        b) Funcţii de execuţie pe trepte profesionale
   5 Bibliotecar P.L.
        treapta I 391 650
        treapta II 384 550
        treapta III 376 490
        debutant 351 -
   6 Restaurator*), conservator, trezorier,
        gestionar custode sala; M
        treapta I 391 587
        treapta II 384 515
        treapta III 376 480
        debutant 351 -
   7 Bibliotecar M
        treapta IA 391 587
        treapta I 384 515
        treapta II 376 480
        debutant 351 -
   8 Supraveghetor muzeu, mânuitor carte M; G 369 408
  ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
      *) În instituţiile muzeale din domeniul tradiţiei populare pot fi încadraţi
         şi absolvenţi ai învăţământului gimnazial şi profesional.

  IV. Salarii de baza pentru funcţiile de specialitate din case de cultura, cămine culturale şi alte instituţii de cultura
  ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
                                                                  Salariul de baza
  Nr. Funcţia Nivelul - lei -
  crt. studiilor ────────────────
                                                                  minim maxim
  ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
                       a) Funcţii de execuţie pe grade profesionale
   1. Referent; S
         gradul I 405 683
         gradul II 398 623
         gradul III 391 587
         debutant 372 -
   2. Referent; S.S.D.
         gradul I 398 635
         gradul II 391 587
         gradul III 384 503
         debutant 352 -

                       b) Funcţii de execuţie pe trepte profesionale
   3. Referent;
         treapta IA 391 587
         treapta I 384 515
         treapta II 376 480
         debutant 351 -
  ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
      NOTA:
      1. Persoanele încadrate în unităţile de cultura, care au rezultate
         valoroase în activitate, pot ocupa în mod cu totul excepţional, în baza
         criteriilor elaborate de Ministerul Culturii şi Cultelor şi cu aprobarea
         nominala a ministrului culturii şi cultelor, funcţii de specialitate
         fără a avea studiile necesare postului.
      2. Salariile de baza pentru salariaţii teatrelor naţionale, ai celor la
         care spectacolele se desfăşoară preponderent în limba unei minorităţi
         naţionale, operelor naţionale, muzeelor naţionale şi muzeele de
         importanta naţională stabilite potrivit legii, bibliotecilor naţionale,
         ai Bibliotecii Academiei Române şi ai Operei Maghiare din Cluj-Napoca,
         precum şi ai Filarmonicii "George Enescu" - Bucureşti, pentru
         activitatea de importanta naţională desfăşurată în aceste instituţii,
         pot fi cu până la 20% mai mari, în limita fondului de salarii aprobat
         prin buget, cu exceptia personalului de specialitate artistică din
         cadrul Filarmonicii "George Enescu" din Bucureşti care beneficiază în
         continuare de prevederile Legii nr. 102/2004.
      3. Pe funcţiile noi introduse prin Ordonanţă Guvernului nr. 9/2005,
         aprobata cu modificări şi completări prin Legea nr. 112/2005, vor
         putea fi promovate persoanele încadrate în instituţiile publice
         respective, care îndeplinesc condiţia de studii prevăzută pentru
         noile funcţii, în condiţiile art. 7 alin. (2) şi art. 8 din prezenta
         ordonanţă.

  Salariile de baza prevăzute în prezenta anexa se aplica personalului care a fost salarizat potrivit anexei nr. VII/4 la Legea nr. 154/1998.
  -------------
  Anexa IV/3 a fost înlocuită cu anexa IV/2 din ORDONANŢA nr. 3 din 12 ianuarie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 59 din 23 ianuarie 2006, conform alin. (1) al art. 3 din acelaşi act normativ.


  Anexa IV/4

  (în ianuarie 2006)
  CULTE
  Salarii de baza pentru personalul clerical*)
  ---------
  *) Se utilizează pentru salarizarea personalului încadrat în unităţile bugetare.
  Condiţiile de ocupare a gradelor profesionale se stabilesc prin hotărâre a Guvernului.
  Ministerul Culturii şi Cultelor este autorizat să certifice asimilarea funcţiilor de la alte culte cu cea de preot.
  Funcţii de execuţie
  ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────
                                                           Salariul de baza
  Nr. Funcţia Nivelul - lei -
  crt. studiilor ─────────────────
                                                           minim maxim
  ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────
   1. Preot
          gradul I S 405 862
          gradul II S 398 719
          definitiv S 391 647
          debutant S 372 -
   2. Preot
          gradul I M 384 623
          definitiv M 376 599
          debutant M 351 -
  ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────

  Salariile de baza prevăzute în prezenta anexa se aplica personalului care a fost salarizat potrivit anexei nr. VII/5 la Legea nr. 154/1998.
  -------------
  Anexa IV/4 a fost înlocuită cu anexa IV/3 din ORDONANŢA nr. 3 din 12 ianuarie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 59 din 23 ianuarie 2006, conform alin. (1) al art. 3 din acelaşi act normativ.


  Anexa IV/5

  (în ianuarie 2006)
  SPORT
  UNITĂŢI SPORTIVE
  I. Salariul de baza pentru funcţiile de specialitate din federaţii sportive
  ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
                                                                              Salariul de baza
  Nr. Funcţia Nivelul - lei -
  crt. studiilor*) ────────────────
                                                                              minim maxim
  ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
        a) Funcţii de execuţie pe grade profesionale
    1 Secretar federaţie, antrenor federal, antrenor lot
        naţional**), expert sportiv; gradul IA 405 893
    2 Secretar federaţie, antrenor federal, antrenor lot
        naţional**), expert sportiv; gradul I 398 764
    3 Secretar federaţie, antrenor federal, antrenor lot
        naţional**), expert sportiv; gradul II 391 682
    4 Secretar federaţie, antrenor federal, antrenor lot
        naţional**); gradul III, instructor sportiv gradul 384 623
    5 Secretar federaţie, antrenor federal; gradul IV,
        instructor sportiv gradul II 376 576
    6 Instructor sportiv debutant 351 -

        b) Funcţii de execuţie pe trepte profesionale
    7 Instructor sportiv I, referent I 391 576
    8 Instructor sportiv II, referent II 384 517
    9 Instructor sportiv III, referent III 376 482
   10 Instructor sportiv debutant 351 -
  ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
      *) Nivelul studiilor şi condiţiile de ocupare a funcţiilor se stabilesc prin ordin al
         preşedintelui Agenţiei Naţionale pentru Sport.
      **) Se poate utiliza şi la cluburile sportive, cu aprobarea preşedintelui Agenţiei
          Naţionale pentru Sport.

  II. Salariul de baza pentru funcţiile de specialitate din alte unităţi sportive
  ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
                                                                          Salariul de baza
  Nr. Funcţia Nivelul - lei -
  crt. studiilor*) ────────────────
                                                                          minim maxim
  ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
        Funcţii de execuţie pe categorii de clasificare**)
   1. Expert sportiv gradul IA 474 917
   2. Antrenor categoria I, expert sportiv gradul I 427 851
   3. Antrenor categoria II, expert sportiv gradul II 387 728
   4. Antrenor categoria III, referent sportiv gradul III 387 700
   5. Antrenor categoria IV, referent sportiv gradul IV 387 647
   6. Antrenor categoria V 387 577
   7. Antrenor debutant, referent sportiv debutant 387 -
  ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
      *) Nivelul studiilor şi condiţiile de ocupare a funcţiilor se stabilesc prin ordin
         al preşedintelui Agenţiei Naţionale pentru Sport.
      **) Categoria de clasificare de antrenor corespunde gradului profesional.

  Salariile de baza prevăzute în prezenta anexa se aplica personalului care a fost salarizat potrivit anexei nr. VII/6 la Legea nr. 154/1998.
  -------------
  Anexa IV/5 a fost înlocuită cu anexa IV/4 din ORDONANŢA nr. 3 din 12 ianuarie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 59 din 23 ianuarie 2006, conform alin. (1) al art. 3 din acelaşi act normativ.


  Anexa IV/6

  (în ianuarie 2006)
  AUTORITATEA VAMALĂ
  DIRECŢIA GENERALA A VĂMILOR
  Salarii de baza pentru funcţiile de specialitate

  Capitolul I

  Aparatul central
  ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
                                                                          Salariul de baza
  Nr. Funcţia Nivelul - lei -
  crt. studiilor ────────────────
                                                                          minim maxim
  ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
                           a) Funcţii de execuţie pe grade profesionale
    1 Expert vamal S 672 1.573
    2 Inspector vamal, referent de specialitate; gradul IA S 572 1.339
    3 Inspector vamal, referent de specialitate; gradul I S 532 1.245
    4 Inspector vamal, referent de specialitate; gradul II S 492 1.151
    5 Inspector vamal, referent de specialitate; gradul III S 452 1.057
    6 Inspector vamal, referent de specialitate; gradul IV S 446 963
    7 Inspector vamal, referent de specialitate; debutant S 439 -
    8 Referent gradul I S.S.D. 462 1.081
    9 Referent gradul II S.S.D. 422 987
   10 Referent gradul III S.S.D. 414 893
   11 Referent debutant S.S.D. 407 -

                          b) Funcţii de execuţie pe trepte profesionale
   12 Referent IA M 432 1.010
   13 Referent I M 398 916
   14 Referent II M 391 822
   15 Referent III M 384 729
   16 Referent IV M 376 635
   17 Referent debutant M 351 -
  ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────


  Capitolul II

  Direcţia Generala a Vămilor
  Direcţia de supraveghere şi control vamal, Direcţia de supraveghere pentru zonele vamale speciale
  Salarii de baza pentru funcţiile de specialitate
  ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
                                                                          Salariul de baza
  Nr. Funcţia Nivelul - lei -
  crt. studiilor ────────────────
                                                                          minim maxim
  ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
        a) Funcţii de execuţie pe grade profesionale
   1 Expert vamal S 802 1.761
   2 Inspector vamal, referent de specialitate; gradul IA S 682 1.597
   3 Inspector vamal, referent de specialitate; gradul I S 642 1.503
   4 Inspector vamal, referent de specialitate; gradul II S 592 1.385
   5 Inspector vamal, referent de specialitate; gradul III S 542 1.268
   6 Inspector vamal, referent de specialitate; gradul IV S 533 1.151
   7 Inspector vamal, referent de specialitate; debutant S 526 -
   8 Referent gradul I S.S.D. 562 1.315
   9 Referent gradul II S.S.D. 512 1.198
   10 Referent gradul III S.S.D. 500 1.081
   11 Referent debutant S.S.D. 493 -

        b) Funcţii de execuţie pe trepte profesionale
   12 Referent IA M 532 1.245
   13 Referent I M 482 1.128
   14 Referent II M 442 1.034
   15 Referent III M 398 940
   16 Referent IV M 376 846
   17 Referent debutant M 351 -
  ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────


  Capitolul III

  Direcţia regională vamală
  Salarii de baza pentru activitatea de specialitate
  ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
                                                                Nivelul Salariul de baza
  Nr. Funcţia studiilor - lei -
  crt. ────────────────
                                                                          minim maxim
  ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
                          a) Funcţii de execuţie pe grade profesionale
   1 Expert vamal S 592 1.385
   2 Inspector vamal, referent de specialitate; gradul IA S 533 1.151
   3 Inspector vamal, referent de specialitate; gradul I S 452 1.057
   4 Inspector vamal, referent de specialitate; gradul II S 398 940
   5 Inspector vamal, referent de specialitate; gradul III S 391 846
   6 Inspector vamal, referent de specialitate; debutant S 372 -
   7 Referent gradul I S.S.D. 398 916
   8 Referent gradul II S.S.D. 391 822
   9 Referent gradul III S.S.D. 384 752
  10 Referent debutant S.S.D. 352 -
                         b) Funcţii de execuţie pe trepte profesionale
  11 Referent IA M 398 822
  12 Referent I M 391 752
  13 Referent II M 384 682
  14 Referent III M 376 588
  15 Referent debutant M 351 -
  ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────


  Capitolul IV

  Birouri vamale
  Salarii de baza pentru activitatea de specialitate
  A. Funcţii de execuţie de categoria A
  ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
                                                                  Salariul de baza
  Nr. Funcţia Nivelul - lei -
  crt. studiilor ────────────────
                                                                  minim maxim
  ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
                    a) Funcţii de execuţie pe grade profesionale
    1 Expert vamal S sau 532 1.245
                                              şcoala vamală
    2 Inspector vamal principal S sau 432 1.010
                                              şcoala vamală
    3 Inspector vamal gradul I S sau 405 916
                                              şcoala vamală
    4 Inspector vamal gradul II S sau 398 822
                                              şcoala vamală
    5 Inspector vamal gradul III S sau 391 729
                                              şcoala vamală
    6 Inspector vamal debutant S sau 372 -
                                              şcoala vamală
    7 Inspector vamal Şcoala vamală 398 834
                                                 sau SSD
    8 Controlor vamal gradul I şcoala vamală 391 729
                                                 sau SSD
    9 Controlor vamal gradul II şcoala vamală 384 635
                                                 sau SSD
   10 Agent vamal debutant şcoala vamală 352 -
                                                 sau SSD

                   b) Funcţii de execuţie pe trepte profesionale
   11 Controlor vamal I M 391 752
   12 Controlor vamal II M 384 682
   13 Controlor vamal III M 376 588
   14 Controlor vamal debutant M 351 -
  ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────

  B. Funcţii de execuţie de categoria B
  ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
                                                                  Salariul de baza
  Nr. Funcţia Nivelul - lei -
  crt. studiilor ────────────────
                                                                  minim maxim
  ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
                    a) Funcţii de execuţie pe grade profesionale
   1 Inspector pentru datoria vamală principal S 432 1.010
   2 Inspector pentru datoria vamală gradul I S 405 916
   3 Inspector pentru datoria vamală gradul II S 398 822
   4 Inspector pentru datoria vamală gradul III S 391 729
   5 Inspector pentru datoria vamală debutant S 372 -
   6 Inspector pentru datoria vamală Şcoala vamală 398 834
                                                      sau SSD
   7 Controlor pentru datoria vamală gradul I Şcoala vamală 391 729
                                                      sau SSD
   8 Controlor pentru datoria vamală gradul II Şcoala vamală 384 635
                                                      sau SSD
   9 Controlor pentru datoria vamală debutant Şcoala vamală 352 -
                                                      sau SSD

                   b) Funcţii de execuţie pe trepte profesionale
  10 Controlor pentru datoria vamală I M 391 752
  11 Controlor pentru datoria vamală II M 384 682
  12 Controlor pentru datoria vamală III M 376 588
  13 Controlor pentru datoria vamală debutant M 351 -
  ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────

  Salariile de baza prevăzute în prezenta anexa se aplica personalului care a fost salarizat potrivit anexei nr. VII/7 la Legea nr. 154/1998.
  -------------
  Anexa IV/6 a fost înlocuită cu anexa IV/5 din ORDONANŢA nr. 3 din 12 ianuarie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 59 din 23 ianuarie 2006, conform alin. (1) al art. 3 din acelaşi act normativ.


  Anexa IV/7

  (în ianuarie 2006)
  NAVIGAŢIE
  UNITĂŢI NAVALE ŞI CĂPITĂNII DE PORTURI
  Salarii de baza pentru funcţiile de specialitate
  ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
                                                                              Salariul de baza
  Nr. Funcţia Nivelul - lei -
  crt. studiilor ────────────────
                                                                              minim maxim
  ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
    1 Comandant instructor S 405 940
    2 Sef mecanic instructor S 398 682
                         a) Funcţii de execuţie pe nave maritime
    3 Comandant S 405 858
    4 Sef mecanic S 398 694
    5 Căpitan secund, sef mecanic secund, sef electrician S 391 588
    6 Ofiţer punte, ofiţer mecanic, ofiţer electrician S 391 553
    1 Ofiţer aspirant S 372 -
        b) Funcţii de execuţie pe nave portuare, tehnice, fluviale
    8 Căpitan dragor M 384 576
    9 Căpitan M 384 529
   10 Sef mecanic M 384 517
   11 Dragor - sef M 384 506
   12 Ofiţer punte M 376 482
   13 Ofiţer mecanic, ofiţer electrician M 376 471
   14 Dragor M 369 436
   15 Ofiţer punte, ofiţer mecanic, ofiţer electrician,
        dragor; aspirant M 351 -
                          c) Funcţii de execuţie comune pe nave
   16 Sef staţie RTG M 384 506
   17 Ofiţer RTG I M 376 459
   18 Ofiţer RTG II M 369 424
   19 Sef echipaj 369 494
   20 Conducător şalupă, sef timonier, ajutor ofiţer mecanic 362 459
   21 Electrician, motorist, motopompist, timonier, marinar 362 436
   22 Electrician, motorist, motopompist, timonier, marinar;
        debutant 351 -
   23 Scafandru autonom 376 553
   24 Scafandru greu 369 506
   25 Scafandru debutant 351 -

        d) Funcţii de execuţie de specialitate din activitatea căpităniilor de porturi
                              - Funcţii de execuţie pe grade profesionale -
   26 Căpitan de port specialist S 398 694
   27 Căpitan de port gradul I S 391 584

                             - Funcţii de execuţie pe trepte profesionale -
   28 Căpitan de port gradul II M 376 529
   29 Ofiţer de port gradul I M 384 506
   30 Ofiţer de port gradul II M 376 459
   31 Ofiţer de port debutant M 351 -
  ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────

      Căpităniile de porturi vor putea utiliza şi funcţiile prevăzute la lit. a) - c) din
  prezenta anexa, în funcţie de dotare şi de atribuţiile acestora, stabilite conform
  prevederilor legale.

      NOTA:
      Criteriile şi condiţiile pentru ocuparea funcţiilor prevăzute în prezenta anexa se
  stabilesc prin ordin al ministrului transporturilor, construcţiilor şi turismului şi se
  utilizează de către toate unităţile, indiferent de subordonare.

  Salariile de baza prevăzute în prezenta anexa se aplica personalului care a fost salarizat potrivit anexei nr. VII/8 la Legea nr. 154/1998.
  -------------
  Anexa IV/7 a fost înlocuită cu anexa IV/6 din ORDONANŢA nr. 3 din 12 ianuarie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 59 din 23 ianuarie 2006, conform alin. (1) al art. 3 din acelaşi act normativ.


  Anexa IV/8

  (în ianuarie 2006)
  AGRICULTURA
  LABORATOARE CENTRALE: PENTRU CONTROLUL CALITĂŢII SEMINŢELOR, PENTRU CONTROLUL SANITAR-VETERINAR DE DIAGNOSTIC, PENTRU CONTROLUL ALIMENTELOR DE ORIGINE ANIMALA, PENTRU CONTROLUL ŞTIINŢIFIC AL PRODUSELOR BIOLOGICE ŞI MEDICAMENTELOR DE UZ VETERINAR, PENTRU CARANTINA FITOSANITARA, PRECUM ŞI UNITĂŢI CU ŞI FĂRĂ PERSONALITATE JURIDICA SUBORDONATE DIRECŢIILOR GENERALE PENTRU AGRICULTURA ŞI ALIMENTAŢIE, DIRECŢIILOR SANITAR-VETERINARE JUDEŢENE
  Salarii de baza pentru funcţiile de specialitate
  ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
                                                                              Salariul de baza
  Nr. Funcţia Nivelul - lei -
  crt. studiilor ────────────────
                                                                              minim maxim
  ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
                              a) Funcţii de execuţie pe grade profesionale
   1. Inginer*), meteorolog (hidrolog, hidrogeolog, pedolog);
        expert S 413 940
   2. Inginer*), meteorolog (hidrolog, hidrogeolog, pedolog);
        gradul I S 405 658
   3. Inginer*), meteorolog (hidrolog, hidrogeolog, pedolog);
        gradul II S 398 576
   4. Inginer*), meteorolog (hidrolog, hidrogeolog, pedolog);
        gradul III S 391 553
   5. Inginer*), meteorolog (hidrolog, hidrogeolog, pedolog);
        debutant S 372 -
   6. Medic primar veterinar**) S 413 1.057
   7. Medic veterinar gradul I S 405 752
   8. Medic veterinar gradul II S 398 658
   9. Medic veterinar gradul III S 391 553
  10. Medic veterinar debutant S 372 -
  11. Subinginer, asistent veterinar, conductor tehnic; I S.S.D. 398 658
  12. Subinginer, asistent veterinar, conductor tehnic; II S.S.D. 391 529
  13. Subinginer, asistent veterinar, conductor tehnic; III S.S.D. 384 494
  14. Subinginer, asistent veterinar, conductor tehnic;
        debutant S.S.D. 352 -

                              b) Funcţii de execuţie pe trepte profesionale
  15. Tehnician***), observator meteorolog (hidrolog,
        hidrogeolog); IA M 391 565
  16. Tehnician***), observator meteorolog (hidrolog,
        hidrogeolog); I M 384 482
  17. Tehnician***), observator meteorolog (hidrolog,
        hidrogeolog); II M 376 436
  18. Tehnician***), observator meteorolog (hidrolog,
        hidrogeolog); debutant M 351 -
  19. Asistent veterinar I, tehnician veterinar IA M 391 565
  20. Asistent veterinar II, tehnician veterinar I M 384 506
  21. Asistent veterinar III, tehnician veterinar II M 376 459
  22. Asistent veterinar, tehnician veterinar; debutant M 351 -
  23. Agent veterinar I Şcoala 376 436
                                                                profesională
  24. Agent veterinar II Şcoala 369 388
                                                                profesională
  25. Agent veterinar debutant Şcoala 352 -
                                                                profesională
  ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
      *) Specialitatea funcţiei de inginer este cea care se regăseşte în activitatea de
         baza a unităţii (agronomie, horticultura, zootehnie şi altele). Cu acelaşi nivel
         pot fi salarizate şi funcţiile de biolog (chimist), dacă persoanele încadrate pe
         aceste funcţii desfăşoară activitate în specialitatea funcţiei.
      **) În funcţia de medic primar veterinar pot fi încadrate persoanele care au obţinut
          acest grad profesional pe baza examenului organizat de ministerele coordonatoare.
      ***) Specialitatea funcţiei de tehnician este cea care se regăseşte în activitatea de
           baza a unităţii (agronomie, horticultura, zootehnie şi altele).

  Salariile de baza prevăzute în prezenta anexa se aplica personalului care a fost salarizat potrivit anexei nr. VII/9 la Legea nr. 154/1998.
  -------------
  Anexa IV/8 a fost înlocuită cu anexa IV/7 din ORDONANŢA nr. 3 din 12 ianuarie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 59 din 23 ianuarie 2006, conform alin. (1) al art. 3 din acelaşi act normativ.


  Anexa IV/9

  (în ianuarie 2006)
  OFICII DE CADASTRU ŞI ORGANIZARE A TERITORIULUI
  Salarii de baza pentru funcţiile de specialitate
  ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
                                                                  Salariul de baza
  Nr. Funcţia Nivelul - lei -
  crt. studiilor ────────────────
                                                                  minim maxim
  ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
                      a) Funcţii de execuţie pe grade profesionale
    1 Inginer cadastru gradul IA S 413 940
    2 Inginer cadastru gradul I S 405 658
    3 Inginer cadastru gradul II S 398 600
    4 Inginer cadastru gradul III S 391 553
    5 Inginer cadastru debutant S 372 -
    6 Subinginer cadastru I S.S.D. 398 658
    1 Subinginer cadastru II S.S.D. 391 565
    8 Subinginer cadastru III S.S.D. 384 494
    9 Subinginer cadastru debutant S.S.D. 352 -

                      b) Funcţii de execuţie pe trepte profesionale
   10 Tehnician cadastru IA M 391 565
   11 Tehnician cadastru I M 384 482
   12 Tehnician cadastru II M 376 436
   13 Tehnician cadastru debutant M 351 -
   14 Operator cadastru I M; G 384 436
   15 Operator cadastru II M; G 376 388
   16 Operator cadastru debutant M; G 351 -
  ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────

  Salariile de baza prevăzute în prezenta anexa se aplica personalului care a fost salarizat potrivit anexei nr. VII/10 la Legea nr. 154/1998.
  -------------
  Anexa IV/9 a fost înlocuită cu anexa IV/8 din ORDONANŢA nr. 3 din 12 ianuarie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 59 din 23 ianuarie 2006, conform alin. (1) al art. 3 din acelaşi act normativ.


  Anexa IV/10

  (în ianuarie 2006)
  PROTECŢIA MEDIULUI
  AGENŢII DE PROTECŢIE A MEDIULUI, ADMINISTRAŢIA REZERVAŢIEI BIOSFEREI "DELTA DUNĂRII"
  Salarii de baza pentru funcţiile de specialitate
  ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
  Nr. Nivelul Salariul de baza - lei -
  crt. Funcţia studiilor ────────────────────────
                                                                         minim maxim
  ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
                       a) Funcţii de execuţie pe grade profesionale
    1 Inspector de specialitate expert, inginer expert*) S 413 940
    2 Inspector de specialitate, inginer*); gradul I S 405 658
    3 Inspector de specialitate, inginer*); gradul II S 398 576
    4 Inspector de specialitate, inginer*); gradul III S 391 553
    5 Inspector, inginer*); debutant S 372 -
    6 Subinginer I S.S.D. 398 658
    7 Subinginer II S.S.D. 391 529
    8 Subinginer III S.S.D. 384 494
    9 Subinginer debutant S.S.D. 352 -

                           b) Funcţii de execuţie pe trepte profesionale
   10 Tehnician, observator condiţii mediu; IA**) M 391 565
   11 Tehnician, observator condiţii mediu; I**) M 384 482
   12 Tehnician, observator condiţii mediu; II**) M 376 436
   13 Tehnician, observator condiţii mediu; debutant**) M 351 -
  ───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
      *) Specialitatea funcţiei de inginer este cea care se regăseşte în activitatea de
         baza a unităţii. Cu acelaşi nivel pot fi salarizate, în activitatea de baza,
         şi funcţiile de biolog, chimist, fizician şi altele, dacă persoanele încadrate pe
         aceste funcţii desfăşoară activitate în specialitatea funcţiei.
      **) Specialitatea funcţiilor de tehnician şi de observator condiţii mediu este cea
          care se regăseşte în activitatea de baza a unităţii.

  Salariile de baza prevăzute în prezenta anexa se aplica personalului care a fost salarizat potrivit anexei nr. VII/11 la Legea nr. 154/1998.
  -------------
  Anexa IV/10 a fost înlocuită cu anexa IV/9 din ORDONANŢA nr. 3 din 12 ianuarie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 59 din 23 ianuarie 2006, conform alin. (1) al art. 3 din acelaşi act normativ.


  Anexa IV/11

  (în ianuarie 2006)
  AVIAŢIA SPORTIVA
  AEROCLUBUL ROMÂNIEI
  I. Salarii de baza pentru funcţiile de specialitate
  1. Personal navigant şi tehnic navigant profesionist
  Funcţii de execuţie
  ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
  Nr. Nivelul Salariul de baza - lei -
  crt. Funcţia studiilor*) ────────────────────────
                                                                         minim maxim
  ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
   1 Personal navigant şi tehnic navigant profesionist
        clasa I 405 940
        clasa a II-a 398 675
        clasa a III-a 391 588
        clasa a IV-a 384 553
        clasa a V-a 376 -
  ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
      *) Nivelul studiilor şi condiţiile de ocupare a funcţiilor se stabilesc prin ordin
         al ministrului transporturilor, construcţiilor şi turismului.

  2. Personal tehnic aeronautic
  ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
  Nr. Nivelul Salariul de baza - lei -
  crt. Funcţia studiilor ────────────────────────
                                                                         minim maxim
  ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
                           a) Funcţii de execuţie pe clase profesionale
   1 Inginer de aviaţie S
        clasa I 413 940
        clasa a II-a 405 670
        clasa a III-a 398 588
        clasa a IV-a 391 553
        debutant 372 -
   2 Tehnician de aviaţie M
        clasa I 398 565
        clasa a II-a 391 517
        clasa a III-a 384 471
        clasa a IV-a 376 436
        debutant 351 -
   3 Mecanic de aviaţie Şcoala tehnica
        clasa I de aviaţie sau 405 600
        clasa a II-a echivalenta 398 517
        clasa a III-a 391 459
        clasa a IV-a 376 436
        debutant 351 -
   4 Mecanic pentru întreţinerea aparatelor de M
        lansare la zbor (turn de paraşutism, Şcoala
        automosor, plior paraşute, deltaplanism, etc.) profesională
        clasa I 398 565
        clasa a II-a 391 494
        clasa a III-a 384 459
        clasa a IV-a 376 436
        debutant 351 -
   5 Maistru de aviaţie Şcoala de
        clasa I maiştri 391 611
        clasa a II-a aviaţie 384 565
        clasa a III-a 376 482
  ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────

  3. Personal operativ aeronautic
  Funcţii de execuţie
  ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
  Nr. Nivelul Salariul de baza - lei -
  crt. Funcţia studiilor ────────────────────────
                                                                         minim maxim
  ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
                           a) Funcţii de execuţie pe grade profesionale
   1 Meteorolog aeronautic specialist S
        gradul I 413 940
        gradul II 405 670
        gradul III 398 588
        gradul IV 391 553
        debutant 372 -

                           b) Funcţii de execuţie pe trepte profesionale
   2 Meteorolog aeronautic M + curs de calificare
        I 384 506
        II 376 459
        debutant 351 -
   3 Controlor trafic dirijare M + curs de calificare
        I 384 565
        II 376 506
        III 369 459
   4 Controlor trafic operaţiuni
        auxiliare M + curs de calificare
        I 391 517
        II 384 471
        III 376 436
        debutant 351 -
  ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────

      NOTA:
      1. Criteriile de încadrare şi de avansare în clase a personalului navigant, tehnic
         navigant şi tehnic aeronautic şi, respectiv în grade şi trepte profesionale a
         personalului operativ aeronautic, se stabilesc prin ordin al ministrului
         transporturilor, construcţiilor şi turismului.
      2. În cazul pierderii licenţei de zbor pentru calificarea deţinută, din cauze
         medicale, personalul navigant şi tehnic navigant profesionist îşi menţine
         încadrarea în clasa deţinută, ca instructor la sol.

  Salariile de baza prevăzute în prezenta anexa se aplica personalului care a fost salarizat potrivit anexei nr. VII/12 la Legea nr. 154/1998.
  -------------
  Anexa IV/11 a fost înlocuită cu anexa IV/10 din ORDONANŢA nr. 3 din 12 ianuarie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 59 din 23 ianuarie 2006, conform alin. (1) al art. 3 din acelaşi act normativ.


  Anexa V/1

  (în ianuarie 2006)
  FUNCŢII DE EXECUŢIE DIN ALTE UNITĂŢI BUGETARE DE SUBORDONARE CENTRALA, PRECUM ŞI DIN COMPARTIMENTELE DE CONTABILITATE, FINANCIAR, APROVIZIONARE, INVESTIŢII DIN ACTIVITĂŢILE CUPRINSE ÎN ANEXELE IV/1-IV/11 ŞI DIN UNITĂŢILE DE ÎNVĂŢĂMÂNT
  I. Salarii de baza pentru activitatea de specialitate
  *Font 9*
  ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
  Nr. Nivelul Salariul de baza - lei -
  crt. Funcţia studiilor ────────────────────────
                                                                           minim maxim
  ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
             a) Funcţii de execuţie pe grade profesionale
    1 Consilier, expert, inspector de specialitate,
        auditor; gradul I, inginer, economist; specialist IA S 437 862
    2 Referent de specialitate, inspector de specialitate,
        auditor; gradul II, economist, referent, inginer;
        gradul I S 429 689
    3 Referent de specialitate, inspector de specialitate;
        gradul III, economist, referent, inginer; gradul II S 422 641
    4 Referent de specialitate, inspector de specialitate;
        gradul IV, economist, referent, inginer; gradul III S 414 593
    5 Referent, inspector, inginer, economist; debutant S 394 -
    6 Referent, subinginer, conductor arhitect, arhivist,
        tehnician-economist; I S.S.D. 405 621
    7 Referent, subinginer, conductor arhitect, arhivist,
        tehnician-economist; II S.S.D. 397 574
    8 Referent, subinginer, conductor arhitect, arhivist,
        tehnician-economist; III S.S.D. 390 512
    9 Referent, subinginer, conductor arhitect, arhivist,
        tehnician-economist; debutant S.S.D. 358 -
             b) Funcţii de execuţie pe grade profesionale
                   din serviciile de contencios
   10 Consilier juridic gradul IA S 437 862
   11 Consilier juridic gradul I S 429 689
   12 Consilier juridic gradul II S 422 641
   13 Consilier juridic gradul III S 414 593
   14 Consilier juridic debutant S 394 -
             c) Funcţii de execuţie pe trepte profesionale
   15 Tehnician, merceolog, contabil, referent; IA M 422 540
   16 Tehnician, merceolog, contabil, referent; I M 414 496
   17 Tehnician, merceolog, contabil, referent; II M 406 448
   18 Tehnician, merceolog, contabil, referent; III M 399 410
   19 Tehnician, merceolog, contabil, referent; debutant M 371 -
  ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────

  II. Unităţi de perfecţionare a personalului cu pregătire superioară
  Salarii de baza pentru funcţiile de specialitate
  *Font 9*
  ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
  Nr. Nivelul Salariul de baza - lei -
  crt. Funcţia studiilor ────────────────────────
                                                                          minim maxim
  ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
                Funcţii de execuţie pe grade profesionale
   1 Expert-consultant IA S 429 862
   2 Expert-consultant I S 422 754
   3 Expert-consultant II S 414 668
  ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────

  III. Unităţi de perfecţionare a personalului cu pregătire medie şi centre de calificare şi recalificare
  Salarii de baza pentru funcţiile de specialitate
  *Font 9*
  ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
  Nr. Nivelul Salariul de baza - lei -
  crt. Funcţia studiilor ────────────────────────
                                                                           minim maxim
  ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
              a) Funcţii de execuţie pe grade profesionale
   1 Expert gradul I S 429 754
   2 Expert gradul II S 422 646
   3 Expert gradul III S 414 593
   4 Expert debutant s 394 -
             b) Funcţii de execuţie pe trepte profesionale
   5 Instructor I M 394 565
   6 Instructor II M 387 483
   7 Instructor III M 380 442
   8 Instructor debutant M 354 -
  ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────

  NOTA:
  Salariile de baza prevăzute în prezenta anexa se aplica şi funcţiilor de specialitate din şcoala populara de arta.
  IV. Proiectare
  Salarii de baza pentru funcţiile de specialitate
  *Font 9*
  ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
  Nr. Nivelul Salariul de baza - lei -
  crt. Funcţia studiilor ────────────────────────
                                                                           minim maxim
  ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
               a) Funcţii de execuţie pe grade profesionale
    1 Proiectant gradul I S 437 840
    2 Proiectant gradul II S 429 733
    3 Proiectant gradul III S 422 636
    4 Proiectant gradul IV S 414 582
    5 Proiectant debutant S 394 -
    6 Subinginer cartograf I S.S.D. 405 621
    7 Subinginer cartograf II S.S.D. 397 569
    8 Subinginer cartograf III S.S.D. 390 497
    9 Subinginer cartograf debutant S.S.D. 358 -
            b) Funcţii de execuţie pe trepte profesionale
   10 Tehnician proiectant I M 394 565
   11 Tehnician proiectant II*) M 387 483
   12 Tehnician proiectant III*) M 380 442
   13 Tehnician proiectant debutant*) M 354 -
  ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────

      *) Salariul de baza prevăzut pentru aceasta funcţie se utilizează şi la funcţia de
      desenator tehnic cartograf.

  V. Unităţi de informatica
  Salarii de baza pentru funcţiile de specialitate
  *Font 9*
  ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
  Nr. Nivelul Salariul de baza - lei -
  crt. Funcţia studiilor ────────────────────────
                                                                           minim maxim
  ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
                           a) Funcţii de execuţie pe grade profesionale
    1 Analist, programator, inginer de sistem; IA S 445 862
    2 Analist, programator, inginer de sistem; I S 437 819
    3 Analist, programator, inginer de sistem; II S 429 733
    4 Analist, programator, inginer de sistem; III S 422 636
    5 Analist, programator, inginer de sistem; IV S 414 582
    6 Analist, programator, inginer de sistem; debutant S 394 -
    7 Informatician, conductor tehnic; I S.S.D. 405 621
    8 Informatician, conductor tehnic; II S.S.D. 397 569
    9 Informatician, conductor tehnic; III S.S.D. 390 497
   10 Informatician, conductor tehnic; debutant S.S.D. 358 -
            b) Funcţii de execuţie pe trepte profesionale
   11 Analist (programator) ajutor IA M 401 565
   12 Analist (programator) ajutor I M 394 523
   13 Analist (programator) ajutor II M 387 472
   14 Analist (programator) ajutor III M 380 432
   15 Analist (programator) debutant M 354 -
   16 Operator, controlor date; I M 401 523
   17 Operator, controlor date; II M 394 472
   18 Operator, controlor date; III M 387 432
   19 Operator, controlor date; IV M 380 394
   20 Operator, controlor date; debutant M 354 -
  ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────

  VI. Administraţia publică locala
  Servicii publice de salvamont din subordinea consiliilor judeţene şi locale
  Salarii de baza pentru funcţiile specifice din serviciile publice de salvamont
  *Font 9*
  ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
  Nr. Nivelul Salariul de baza - lei -
  crt. Funcţia studiilor*) ────────────────────────
                                                                           minim maxim
  ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
   1 Salvator montan gradul I 413 813
   2 Salvator montan gradul II 398 610
   3 Salvator montan gradul III 398 504
  ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────

      *) Nivelul studiilor şi condiţiile de ocupare a funcţiilor se stabilesc prin ordin
     comun al ministrului transporturilor, construcţiilor şi turismului şi al ministrului
     administraţiei şi internelor.

      NOTA:
      1. Pentru activitatea desfăşurată în condiţii de încordare psihica foarte ridicata,
  personalul încadrat pe funcţia de salvator montan beneficiază de un spor de până la 25% din
  salariul de baza.
      2. Categoriile de personal, condiţiile de acordare şi mărimea concretă a sporului pentru
  încordare psihica, în limita prevăzută la pct. 1, se stabilesc de către ordonatorii principali
  de credite, cu încadrarea în cheltuielile de personal prevăzute în bugetul aprobat.
                                   *
                                  * *

      Salariile de baza prevăzute în prezenta anexa se aplica personalului care a fost salarizat
  potrivit anexei nr. VIII/1 la Legea nr. 154/1998.

  -------------
  Anexa V/1 a fost înlocuită cu anexa V/1 din ORDONANŢA nr. 3 din 12 ianuarie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 59 din 23 ianuarie 2006, conform alin. (1) al art. 3 din acelaşi act normativ.


  Anexa V/2

  (în ianuarie 2006)
  ALTE FUNCŢII COMUNE DIN SECTORUL BUGETAR
  Salarii de baza pentru personalul din activitatea de secretariat-administrativ, gospodărire, întreţinere-reparaţii şi de deservire*1)
  Funcţii de execuţie pe trepte profesionale
  *Font 9*
  ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
  Nr. Nivelul Salariul de baza - lei -
  crt. Funcţia studiilor ────────────────────────
                                                                           minim maxim
  ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
    1 Stenodactilograf IA*) M 391 534
    2 Stenodactilograf I M 384 452
    3 Stenodactilograf II M 376 414
    4 Stenodactilograf debutant M 351 -
    5 Secretar-dactilograf, dactilograf; IA*) M 384 501
    6 Secretar-dactilograf, dactilograf; I M; G 376 442
    7 Secretar-dactilograf, dactilograf; II M; G 369 403
    8 Secretar-dactilograf, dactilograf; debutant M; G 351 -
    9 Secretar, secretar-dactilograf; I**) M; G 376 425
   10 Secretar, secretar-dactilograf; II**) M; G 369 387
   11 Secretar, secretar-dactilograf; debutant**) M; G 351 -
   12 Administrator I M 384 539
   13 Administrator II M 376 490
   14 Administrator III M 369 442
   15 Sef depozit I M 376 485
   16 Sef depozit II M 369 442
   17 Casier, magaziner; I M 376 474
   18 Casier, magaziner; II M; G 369 425
   19 Casier, magaziner; debutant M; G 351 -
   20 Funcţionar, arhivar; I M 384 463
   21 Funcţionar, arhivar; II M 376 425
   22 Funcţionar, arhivar; III M 369 387
   23 Funcţionar, arhivar; debutant M 351 -
   24 Sef formaţie paza, pompieri 362 425
   25 Portar, paznic, pompier, îngrijitor, guard,
        bufetier, manipulant bunuri, curier; I 369 384
   26 Portar, paznic, pompier, îngrijitor, guard,
        bufetier, manipulant bunuri, curier; II 362 376
   27 Maistru I 376 523
   28 Maistru II 369 485
   29 Şofer IA***) 390 620
   30 Şofer I***) 383 543
   31 Şofer II****) 369 512
   32 Muncitor calificat I 405 512
   33 Muncitor calificat II 398 485
   34 Muncitor calificat III 391 452
   35 Muncitor calificat IV 384 425
   36 Muncitor calificat V 376 392
   37 Muncitor calificat VI 369 384
   38 Muncitor necalificat 362 376
  ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────

      *1) Se utilizează în administraţia publică şi în unităţile subordonate acesteia, finanţate
      parţial sau integral de la bugetul de stat.
      *) Se utilizează în ministere şi celelalte instituţii centrale ale administraţiei publice.
      **) Se utilizează în activitatea de secretariat-administrativ din unităţile bugetare.
      ***) Se utilizează în Parlament, în ministere şi în celelalte instituţii centrale ale
      administraţiei publice, în parcul propriu.
      ****) Se utilizează în ministere şi celelalte instituţii centrale ale administraţiei
      publice, în parcul comun.

      NOTA:
      În unităţile bugetare din subordinea ministerelor şi a celorlalte instituţii ale
  administraţiei publice, încadrarea şoferilor se face ţinând seama şi de autovehiculul pe
   care îl deservesc, potrivit echivalării categoriilor de calificare cu treptele profesionale,
  elaborata de Ministerul Muncii Solidarităţii Sociale şi Familiei.

                                        *
                                       * *
      Salariile de baza prevăzute în prezenta anexa se aplica personalului care a fost
  salarizat potrivit anexei nr. VIII/2 la Legea nr. 154/1998.

  -------------
  Anexa V/2 a fost înlocuită cu anexa V/2 din ORDONANŢA nr. 3 din 12 ianuarie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 59 din 23 ianuarie 2006, conform alin. (1) al art. 3 din acelaşi act normativ.


  Anexa VI/1

  (în ianuarie 2006)
  INDEMNIZAŢII DE CONDUCERE COMUNE
  *Font 9*
  ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
                                                                 Indemnizaţia de conducere în
  Nr. procente din salariul de baza
  crt. Funcţia - % -
                                                                ──────────────────────────────
                                                                         limita maxima
  ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
   1 Director general, inspector de stat sef 55
   2 Director general adjunct, inspector de stat sef adjunct 50
   3 Director, inspector sef 50
   4 Director adjunct, inspector sef adjunct 40
   5 Contabil sef 40
   6 Inginer sef 40
   7 Sef serviciu, sef secţie, sef serviciu contencios 30
   8 Sef birou, sef atelier, sef laborator, sef oficiu 25
   9 Sef formaţie muncitori 15
  ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────

  -------------
  Anexa VI/1 a fost înlocuită cu anexa VI/1 din ORDONANŢA nr. 3 din 12 ianuarie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 59 din 23 ianuarie 2006, conform alin. (1) al art. 3 din acelaşi act normativ.


  Anexa VI/2

  (în ianuarie 2006)
  INDEMNIZAŢII DE CONDUCERE SPECIFICE
  *Font 9*
  ┌────┬────────────────────────────────────────────────────────────────────┬────────────────┐
  │ │ │Indemnizaţia de │
  │ │ │ conducere în │
  │Nr. │ │ procente din │
  │crt.│ Funcţia │salariul de baza│
  │ │ │ - % - │
  │ │ ├────────────────┤
  │ │ │ limita maxima │
  ├────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────┤
  │ │A. Serviciile Parlamentului, Administraţiei Prezidenţiale, │ │
  │ │ Guvernului, Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie, Parchetului │ │
  │ │ de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, Curţii │ │
  │ │ Constituţionale, Consiliului Legislativ, Consiliului Concurentei, │ │
  │ │ Avocatului Poporului, Curţii de Conturi şi Consiliului Naţional │ │
  │ │ al Audiovizualului │ │
  ├────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────┤
  │ 1 │Sef departament, director general │ 55 │
  ├────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────┤
  │ 2 │Director, sef sector, sef compartiment │ 50 │
  ├────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────┤
  │ 3 │Director adjunct, sef sector adjunct, sef compartiment adjunct │ 40 │
  ├────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────┤
  │ 4 │Sef serviciu, sef secţie │ 30 │
  ├────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────┤
  │ 5 │Sef birou, sef oficiu, sef atelier │ 25 │
  ├────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────┤
  │ │ B. Ministere, alte organe de specialitate, precum şi unităţile │ │
  │ │ teritoriale de specialitate din subordinea acestora │ │
  ├────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────┤
  │ │ a) aparatul propriu │ │
  ├────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────┤
  │ │ 1. Ministerul Finanţelor Publice │ │
  ├────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────┤
  │ │1.1. Garda Financiara - aparatul central │ │
  ├────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────┤
  │ 1 │Comisar general adjunct │ 50 │
  ├────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────┤
  │ 2 │Comisar sef divizie │ 30 │
  ├────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────┤
  │ │ 2. Ministerul Educaţiei şi Cercetării │ │
  ├────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────┤
  │ │ │Indemnizaţia de │
  │Nr. │ │ conducere în │
  │crt.│ Funcţia*) │ procente din │
  │ │ │salariul de baza│
  │ │ │ - % - │
  │ │ ├────────────────┤
  │ │ │minim maxim│
  ├────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────┤
  │ 1 │Inspector general │ 45 55 │
  ├────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────┤
  │ 2 │Inspector principal de specialitate │ 45 50 │
  ├────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────┴────────────────┤
  │ │*) Se calculează conform art. 51 alin. (1) din Legea nr. 128/1997. │
  ├────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────┬────────────────┤
  │ │ │Indemnizaţia de │
  │ │ │ conducere în │
  │Nr. │ │ procente din │
  │crt.│ Funcţia │salariul de baza│
  │ │ │ - % - │
  │ │ ├────────────────┤
  │ │ │ limita maxima │
  ├────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────┤
  │ │ b) servicii publice descentralizate │ │
  ├────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────┤
  │ │ 1. Ministerul Finanţelor Publice │ │
  ├────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────┤
  │ │1.1. Garda Financiara - aparatul teritorial │ │
  ├────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────┤
  │ 1 │Comisar sef secţie │ 40 │
  ├────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────┤
  │ 2 │Comisar sef secţie adjunct │ 30 │
  ├────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────┤
  │ 3 │Comisar sef secţie divizie │ 25 │
  ├────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────┤
  │ │1.2. Direcţii generale ale finanţelor publice │ │
  ├────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────┤
  │ │ - Administraţia finanţelor publice a municipiului │ │
  ├────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────┤
  │ 1 │Director administraţie financiara │ 40 │
  ├────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────┤
  │ 2 │Director adjunct administraţie financiara │ 30 │
  ├────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────┤
  │ │ - Administraţia finanţelor publice a oraşului │ │
  ├────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────┤
  │ 3 │Sef administraţie │ 30 │
  ├────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────┤
  │ │ - Administraţia finanţelor publice a comunei │ │
  ├────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────┤
  │ 4 │Sef administraţie │ 25 │
  ├────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────┤
  │ │ │Indemnizaţia de │
  │Nr. │ │ conducere în │
  │crt.│ Funcţia │ procente din │
  │ │ │salariul de baza│
  │ │ │ - % - │
  │ │ ├────────────────┤
  │ │ │minim maxim│
  ├────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────┤
  │ │ 2. Ministerul Educaţiei şi Cercetării │ │
  ├────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────┤
  │ │2.1. Inspectoratul şcolar*) │ │
  ├────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────┤
  │ 1 │Inspector şcolar general │ 45 55 │
  ├────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────┤
  │ 2 │Inspector şcolar general adjunct │ 35 45 │
  ├────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────┤
  │ 3 │Inspector şcolar de specialitate │ 30 40 │
  ├────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────┤
  │ 4 │Inspector şcolar │ 25 30 │
  ├────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────┤
  │ │*) Se calculează conform art. 51 alin. (1) din Legea nr. 128/1997. │ │
  ├────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────┤
  │ │ │Indemnizaţia de │
  │Nr. │ │ conducere în │
  │crt.│ Funcţia │ procente din │
  │ │ │salariul de baza│
  │ │ │ - % - │
  │ │ ├────────────────┤
  │ │ │ limita maxima │
  ├────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────┤
  │ │ c) aparatul propriu al administraţiei publice locale şi │ │
  │ │ serviciile publice din subordinea acesteia │ │
  ├────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────┤
  │ │1. Prefecturi, consilii judeţene, Primăria Municipiului Bucureşti şi│ │
  │ │Consiliul General al Municipiului Bucureşti şi sectoarele │ │
  │ │ municipiului Bucureşti, consilii locale │ │
  ├────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────┤
  │ │1.1. La nivel de judet, la municipiul Bucureşti şi la sectoarele │ │
  │ │municipiului Bucureşti, la municipiile de categoria I │ │
  ├────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────┤
  │ 1 │Sef departament*), arhitect sef**) │ 55 │
  ├────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────┤
  │ 2 │Arhitect - sef adjunct***) │ 50 │
  ├────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────┤
  │ 3 │Sef filiala, sef corp control comercial I │ 30 │
  ├────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────┤
  │ 4 │Sef corp control comercial II │ 25 │
  ├────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────┤
  │ │1.2. La nivel de municipii, altele decât cele de categoria I şi │ │
  │ │ la oraş │ │
  ├────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────┤
  │ 1 │Sef corp control comercial I, arhitect - sef****) │ 30 │
  ├────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────┤
  │ 2 │Sef corp control comercial II │ 25 │
  ├────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────┤
  │ │1.3. La nivel de comuna │ │
  ├────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────┤
  │ 1 │Sef percepţie │ 25 │
  ├────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────┤
  │ 2 │Sef birou │ 15 │
  ├────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────┤
  │ │1.4. Indemnizaţii pentru îndeplinirea unor sarcini, activităţi şi │ │
  │ │responsabilităţi suplimentare funcţiei de baza, care fac parte din │ │
  │ │salariul de baza │ │
  ├────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────┤
  │ 1 │Persoana cu responsabilitate în domeniul urbanismului şi │ 15 │
  │ │amenajării teritoriului şi al autorizării executării lucrărilor de │ │
  │ │construcţii*****) │ │
  ├────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────┴────────────────┤
  │ │*) Se utilizează numai la Consiliul General al Municipiului Bucureşti. │
  │ │**) Se utilizează la nivel de judet, la Primăria Municipiului Bucureşti, la │
  │ │sectoarele Municipiului Bucureşti, şi la municipiile de toate categoriile. │
  │ │***) Se utilizează numai la Primăria Municipiului Bucureşti │
  │ │****) Se utilizează la oraşe. │
  │ │*****) Se utilizează la comune. │
  ├────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────┬────────────────┤
  │ │ d) din unităţi subordonate ministerelor şi altor organe de │ │
  │ │ specialitate │ │
  ├────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────┤
  │ │ │Indemnizaţia de │
  │ │ │ conducere în │
  │Nr. │ Funcţia │ procente din │
  │crt.│ │salariul de baza│
  │ │ │ - % - │
  │ │ ├────────────────┤
  │ │ │ limita maxima │
  ├────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────┤
  │ │ 1. Ministerul Culturii şi Cultelor │ │
  ├────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────┤
  │ │1.1. Funcţiile de conducere din activitatea redacţională │ │
  ├────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────┤
  │ 1 │Redactor - sef │ 40 │
  ├────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────┤
  │ 2 │Redactor - sef adjunct │ 30 │
  ├────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────┤
  │ 3 │Sef redacţie, secretar general de redacţie │ 25 │
  ├────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────┤
  │ │1.2. Indemnizaţii pentru îndeplinirea unor sarcini sau activităţi │ │
  │ │suplimentare funcţiei de baza, care fac parte din salariul de baz │ │
  ├────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────┤
  │ 1 │Artiştii lirici opera, artiştii lirici, coriştii opera, coriştii, │ 10 │
  │ │balerinii, artiştii instrumentişti, instrumentiştii, dansatorii, │ │
  │ │care desfăşoară activitate solistică. │ │
  ├────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────┤
  │ 2 │Artiştii instrumentişti şi instrumentiştii care desfăşoară │ 10 │
  │ │activitate de sef de partida. │ │
  ├────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────┤
  │ 3 │Dirijor, concert - maestru, solist concertist, solist instrumentist,│ 15 │
  │ │dirijor cor academic │ │
  ├────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────┤
  │ │ 2. Agenţia Naţională pentru Sport │ │
  ├────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────┤
  │ │2.1. Funcţii de conducere din federaţii sportive │ │
  ├────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────┤
  │ 1 │Preşedinte federaţie │ 30 │
  ├────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────┤
  │ 2 │Secretar general federaţie │ 25 │
  ├────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────┤
  │ │2.2. Funcţii de conducere din alte unităţi sportive │ │
  ├────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────┤
  │ │2.2.1. Cluburi │ │
  ├────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────┤
  │ 1 │Preşedinte club │ 20 │
  ├────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────┤
  │ 2 │Vicepreşedinte club │ 10 │
  ├────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────┤
  │ │2.2.2. Complex sportiv │ │
  ├────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────┤
  │ 1 │Sef complex sportiv │ 10 │
  ├────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────┤
  │ │ │Indemnizaţia de │
  │ │ │ conducere în │
  │Nr. │ Funcţia │ procente din │
  │crt.│ │salariul de baza│
  │ │ │ - % - │
  │ │ ├────────────────┤
  │ │ │ limita maxima │
  ├────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────┤
  │ │ 3. Ministerul Transporturilor, Construcţiilor şi Turismului │ │
  ├────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────┤
  │ │3.1. Unităţi navale şi căpitănii de porturi │ │
  ├────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────┤
  │ │ Funcţiile de conducere din unităţile navale şi căpităniile de │ │
  │ │ porturi │ 20 │
  ├────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────┤
  │ 1 │Căpitan sef port │ 20 │
  ├────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────┤
  │ 2 │Sef grup scafandri │ 10 │
  ├────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────┤
  │ │3.2. Pentru activitatea de imersiune, desfăşurată potrivit │ │
  │ │prevederilor art. 8 lit. f) din Hotărârea Guvernului nr. 281/1993, │ │
  │ │se acorda o indemnizaţie de 3 lei/ora de scufundare. │ │
  ├────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────┤
  │ │3.3. Aviaţie sportiva │ │
  ├────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────┤
  │ │3.3.1. Funcţiile de conducere specifice activităţii de zbor │ │
  ├────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────┤
  │ 1 │Comandant detaşament zbor │ 50 │
  ├────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────┤
  │ 2 │Comandant aeroclub teritorial │ 50 │
  ├────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────┤
  │ 3 │Comandant adjunct aeroclub teritorial │ 30 │
  ├────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────┤
  │ 4 │Sef sector zbor aeroclub teritorial │ 15 │
  ├────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────┤
  │ │3.3.2. Funcţiile de conducere specifice activităţii tehnic │ │
  │ │ aeronautice │ │
  ├────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────┤
  │ 1 │Sef grupa lucrări - reparaţii (LR) │ 30 │
  ├────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────┤
  │ 2 │Sef sector tehnic │ 15 │
  ├────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────┤
  │ │3.3.3. Funcţiile de conducere specifice activităţii │ │
  │ │operativ-aeronautice │ │
  ├────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────┤
  │ 1 │Director zbor │ 40 │
  ├────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────┤
  │ 2 │Director tehnic │ 40 │
  ├────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────┤
  │ 3 │Sef serviciu informare zbor - meteo - navigaţie │ 30 │
  ├────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────┤
  │ │3.3.4. Indemnizaţia de zbor pentru personalul navigant şi tehnic │ │
  │ │navigant profesionist, precum şi indemnizaţia de exploatare pentru │ │
  │ │personalul tehnic aeronautic din Aeroclubul României │ │
  ├────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────┤
  │ │ Activitatea pentru care se acorda: │ Indemnizaţia │
  ├────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────┤
  │ 1 │Misiuni prevăzute în Codul aerian │ 3 lei/ora de │
  │ │ │ zbor │
  ├────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────┤
  │ 2 │Misiuni prevăzute în Codul aerian │ 2 lei /start │
  ├────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────┤
  │ 3 │Salturi cu paraşută │ 8 lei /salt │
  ├────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────┤
  │ 4 │Lansarea la zbor a aeronavelor şi aterizări │2 lei/aterizare │
  └────┴────────────────────────────────────────────────────────────────────┴────────────────┘

  NOTA:
  1. Indemnizaţia de zbor la baza pentru zboruri de acrobaţie şi înalta acrobaţie aeriana va fi echivalată, astfel:
  1 ora zbor acrobaţie = 2 ore zbor normal
  1 ora zbor înalta acrobaţie = 4 ore zbor normal
  Zborul în formaţie este echivalent cu zborul de înalta acrobaţie.
  2. Indemnizaţia de zbor la baza, acordata personalului navigant şi tehnic navigant profesionist, face parte din salariul de baza şi constituie baza de calcul pentru toate drepturile care se acorda în raport cu acesta.
  3. Criteriile pentru acordarea indemnizaţiei de zbor şi de exploatare pe funcţii şi misiuni, în limitele prevăzute, precum şi majorarea cu până la 60% a indemnizaţiei pentru zborurile ce se executa în condiţii deosebite se stabilesc de către Aeroclubul României.
  *Font 9*
  ┌────┬────────────────────────────────────────────────────────────────────┬────────────────┐
  │ │ │Indemnizaţia de │
  │Nr. │ │ conducere în │
  │crt.│ Funcţia │ procente din │
  │ │ │salariul de baza│
  │ │ │ - % - │
  │ │ ├────────────────┤
  │ │ │ limita maxima │
  ├────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────┤
  │ │ 4. Ministerul Agriculturii, Pădurilor şi Dezvoltării Rurale │ │
  ├────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────┤
  │ │4.1. Funcţii de conducere din activitatea specifica │ │
  ├────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────┤
  │ 1 │Sef oficiu*), inspector sef*) │ 40 │
  ├────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────┤
  │ 2 │Sef staţie, sef ferma, sef centru, sef circumscripţie │ 30 │
  ├────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────┤
  │ │*) Se utilizează la oficiile sau inspectoratele cu personalitate │ │
  │ │juridica, după caz. │ │
  ├────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────┤
  │ │4.2. Indemnizaţii pentru îndeplinirea unor sarcini, activităţi şi │ │
  │ │responsabilităţi suplimentare funcţiei de baza, care fac parte din │ │
  │ │salariul de baza │ │
  ├────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────┤
  │ │- Medicii veterinari încadraţi în activităţile prevăzute în Anexa │10% din salariul│
  │ │nr. IV/7 la prezenta ordonanţă, autorizaţi să exercite atribuţii de │ de baza al │
  │ │inspector al politiei sanitar-veterinare. │ funcţiei de │
  │ │ │ execuţie │
  │ │ │ îndeplinite │
  ├────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────┤
  │ │Mărimea concretă a sporului se stabileşte de organul care îl │ │
  │ │autorizează. │ │
  ├────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────┤
  │ │ │Indemnizaţia de │
  │Nr. │ │ conducere în │
  │crt.│ Funcţia │ procente din │
  │ │ │salariul de baza│
  │ │ │ - % - │
  │ │ ├────────────────┤
  │ │ │ limita maxima │
  ├────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────┤
  │ │ 5. Ministerul Mediului şi Gospodăririi Apelor │ │
  ├────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────┤
  │ │5.1. Funcţii de conducere din activitatea specifica │ │
  ├────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────┤
  │ 1 │Inspector sef*) │ 40 │
  ├────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────┤
  │ │*) Se utilizează la agenţiile de supraveghere a protecţiei mediului │ │
  ├────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────┤
  │ │ 6. Academia Română │ │
  ├────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────┤
  │ │6.1. Funcţii de conducere specifice din activitatea de cercetare │ │
  │ │ştiinţifică, dezvoltare tehnologica şi proiectare. │ │
  ├────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────┤
  │ 1 │Director institut │ 50 │
  ├────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────┤
  │ 2 │Director adjunct ştiinţific, director adjunct institut │ 40 │
  ├────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────┤
  │ 3 │Secretar ştiinţific, director centru │ 30 │
  ├────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────┤
  │ │ 7. Ministerul Muncii, Solidarităţii Sociale şi Familiei │ │
  ├────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────┤
  │ │7.1. Funcţii de conducere specifice în unităţile de perfecţionare a │ │
  │ │personalului cu pregătire medie şi centre de calificare şi │ │
  │ │recalificare │ │
  ├────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────┤
  │ 1 │Director centru de perfecţionare │ 30 │
  ├────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────┤
  │ 2 │Director adjunct centru de perfecţionare │ 25 │
  ├────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────┤
  │ 3 │Director centru de calificare şi recalificare │ 30 │
  ├────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────┤
  │ 4 │Sef centru de calificare │ 15 │
  ├────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────┤
  │ │ │Indemnizaţia de │
  │Nr. │ │ conducere în │
  │crt.│ Funcţia │ procente din │
  │ │ │salariul de baza│
  │ │ │ - % - │
  │ │ ├────────────────┤
  │ │ │ limita maxima │
  ├────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────┤
  │ │ C. Autoritatea vamală │ │
  ├────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────┤
  │ 1 │Sef birou vamal │ 30 │
  ├────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────┤
  │ 2 │Sef adjunct birou vamal │ 25 │
  ├────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────┤
  │ 3 │Sef tura, sef sector │ 20 │
  └────┴────────────────────────────────────────────────────────────────────┴────────────────┘

  -------------
  Anexa VI/2 a fost înlocuită cu anexa VI/2 din ORDONANŢA nr. 3 din 12 ianuarie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 59 din 23 ianuarie 2006, conform alin. (1) al art. 3 din acelaşi act normativ.
  ---------