LEGE nr. 329 din 5 noiembrie 2009privind reorganizarea unor autorități și instituții publice, raționalizarea cheltuielilor publice, susținerea mediului de afaceri și respectarea acordurilor-cadru cu Comisia Europeană și Fondul Monetar Internațional
EMITENT
 • PARLAMENTUL
 • Publicată în   MONITORUL OFICIAL nr. 761 din 9 noiembrie 2009
  Parlamentul României adoptă prezenta lege.

  Capitolul I Dispoziții generale

  Articolul 1

  Prezenta lege reglementează:
  a) reorganizarea unor autorități și instituții publice;
  b) măsuri de reducere a cheltuielilor de personal în sistemul bugetar;
  c) abrogată;
  (la 19-10-2014, Lit. c) a art. 1 a fost abrogată de art. unic din LEGEA nr. 134 din 15 octombrie 2014, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 753 din 16 octombrie 2014. )

  d) măsuri privind disciplina financiar-bugetară la nivelul regiilor autonome, societăților și companiilor naționale, al societăților comerciale la care statul sau unitățile administrativ-teritoriale au calitatea de acționar unic ori majoritar, precum și al filialelor acestora;
  e) măsuri pentru susținerea mediului de afaceri în scopul depășirii dificultăților financiare și relansării circuitului comercial.


  Articolul 2

  Măsurile instituite de prezenta lege au caracter excepțional și urmăresc reducerea efectelor crizei economice și îndeplinirea obligațiilor ce rezultă din Memorandumul de înțelegere dintre Comunitatea Europeană și România, încheiat la București și Bruxelles la data de 23 iunie 2009, și din Acordul stand-by încheiat între România și Fondul Monetar Internațional.


  Capitolul II Măsuri de reorganizare a unor autorități și instituții publice

  Articolul 3

  Reorganizarea se realizează prin una dintre următoarele modalități:
  a) desființarea autorității sau instituției publice, ca urmare a comasării prin absorbție, și preluarea activității acesteia de către o altă autoritate sau instituție publică existentă;
  b) desființarea autorității sau instituției publice, ca urmare a comasării prin absorbție, și preluarea activității acesteia de către un compartiment nou-înființat în cadrul altor autorități sau instituții publice;
  c) desființarea autorităților sau instituțiilor publice, ca urmare a comasării prin fuziune, și constituirea unei noi persoane juridice;
  d) desființarea unei autorități sau instituții publice, ca urmare a divizării, și preluarea activității acesteia de către două sau mai multe entități existente ori care iau astfel ființă;
  e) reducerea de posturi din cadrul autorităților sau instituțiilor publice;
  f) schimbarea regimului de finanțare a unor autorități sau instituții publice, prin virarea veniturilor încasate la bugetul de stat și finanțarea cheltuielilor de la bugetul de stat.


  Articolul 4
  (1) Autoritățile și instituțiile publice înființate prin lege, ordonanță de urgență a Guvernului sau ordonanță a Guvernului, supuse reorganizării potrivit prezentei legi, precum și modalitatea de reorganizare sunt prevăzute în anexa nr. 1.(2) Autoritățile și instituțiile publice înființate prin hotărâre a Guvernului, supuse reorganizării potrivit prezentei legi, precum și modalitatea de reorganizare sunt prevăzute în anexa nr. 2.


  Articolul 5
  (1) Înființarea, organizarea și funcționarea, atribuțiile structurilor sau, după caz, ale entităților rezultate din reorganizarea autorităților și instituțiilor publice prevăzute în anexele nr. 1 și 2, precum și alte aspecte determinate de aplicarea măsurilor de reorganizare se reglementează prin hotărâre a Guvernului.(2) Desființarea, realizată prin prezenta lege, a autorităților sau instituțiilor publice prevăzute în anexa nr. 1 va produce efecte la data intrării în vigoare a hotărârii Guvernului privind înființarea noii entități rezultate din reorganizare.(3) Desființarea autorităților și instituțiilor publice prevăzute în anexa nr. 2 se va realiza prin hotărârea Guvernului de înființare a noii entități rezultate din reorganizare.(4) În situația în care, prin reorganizare, autoritatea sau instituția publică se desființează și activitățile sunt preluate de o autoritate ori instituție publică existentă, actul normativ privind organizarea și funcționarea acesteia din urmă se modifică în mod corespunzător.(5) Actele normative prevăzute la alin. (1)-(4) se supun spre aprobare Guvernului în termen de 7 zile de la data intrării în vigoare a prezentei legi. Acestea vor reglementa și situația patrimoniului autorităților și instituțiilor publice reorganizate, precum și, după caz, a entităților aflate în subordinea acestora.


  Articolul 6
  (1) Personalul autorităților și instituțiilor publice care se desființează în urma reorganizării se preia de autoritățile și instituțiile publice la care trece activitatea acestora.(2) De la prevederile alin. (1) sunt exceptați polițiștii din cadrul structurii înființate în Inspectoratul General al Poliției Române, ca urmare a reorganizării Agenției Naționale Antidrog, potrivit dispozițiilor art. II din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 20/2009 pentru modificarea art. 13 alin. (2) și (3) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 30/2007 privind organizarea și funcționarea Ministerului Administrației și Internelor și pentru reorganizarea unor unități din subordinea Ministerului Administrației și Internelor.(3) Personalul instituțiilor desființate va fi încadrat în limita posturilor aprobate pentru instituția care preia activitatea acestora, beneficiind de drepturile salariale acordate, potrivit legii, pentru categoriile de funcții din cadrul autorității sau instituției publice.(4) Încadrarea personalului în numărul de posturi aprobat și pe noile funcții din instituția care îl preia, precum și stabilirea drepturilor salariale aferente se realizează în termen de maximum 60 de zile de la data intrării în vigoare a actelor normative prevăzute la art. 5 alin. (1)-(4), cu respectarea regimului juridic aplicabil fiecărei categorii de funcții.(5) Încetarea raporturilor de muncă sau de serviciu ale personalului, ca urmare a reorganizării potrivit prezentei legi, se face cu respectarea procedurilor legale aplicabile categoriei de personal din care face parte și a prevederilor legale privind protecția socială, pe baza criteriilor stabilite între conducerea autorității ori instituției publice și reprezentanții salariaților sau, după caz, ai sindicatelor, în termen de maximum 60 de zile de la data intrării în vigoare a actelor normative prevăzute la art. 5 alin. (1)-(4).(6) În absența criteriilor stabilite potrivit alin. (5), la aplicarea măsurii de încetare a raporturilor de muncă sau, după caz, de serviciu, se vor avea în vedere următoarele criterii minimale:
  a) dacă sunt îndeplinite condițiile de pensionare, prevăzute de lege;
  b) calificativul obținut la ultima evaluare a performanțelor profesionale individuale, realizată în condițiile legii;
  c) existența unor sancțiuni disciplinare, aplicate în condițiile legii;
  d) măsura să afecteze mai întâi persoanele care nu au copii în întreținere;
  e) dacă măsura ar afecta 2 soți care lucrează în aceeași unitate, desfacerea contractului de muncă sau, după caz, a raportului de serviciu al soțului care are venitul cel mai mic;
  f) măsura să afecteze în ultimul rând familiile monoparentale care au în îngrijire copii, întreținătorii de familie, precum și salariații bărbați sau femei care au cel mult 5 ani până la îndeplinirea condițiilor de pensionare;
  g) alte criterii stabilite de legi speciale, dacă este cazul.


  Articolul 7
  (1) Începând cu data intrării în vigoare a prezentei legi, veniturile obținute de autoritățile și instituțiile publice finanțate integral sau parțial din venituri proprii, care sunt reorganizate ca instituții publice finanțate integral de la bugetul de stat, potrivit anexelor nr. 1 și 2, se fac venit la bugetul de stat.(2) Disponibilitățile în lei și în valută ale autorităților și instituțiilor publice prevăzute la alin. (1), existente la data intrării în vigoare a prezentei legi, se virează integral la bugetul de stat, potrivit mecanismului stabilit prin norme metodologice aprobate prin ordin al ministrului finanțelor publice în termen de 15 zile de la data intrării în vigoare a prezentei legi.(3) Restituirile de sume aferente veniturilor încasate din activitatea desfășurată de autoritățile și instituțiile publice prevăzute la alin. (1) se efectuează de la bugetul de stat conform procedurii de restituire prevăzute de normele metodologice aprobate prin ordin al ministrului finanțelor publice.(4) În situația autorităților prevăzute la alin. (1), reorganizate în cadrul aceluiași ordonator principal de credite, se abilitează Ministerul Finanțelor Publice să îi suplimenteze în mod corespunzător bugetul la propunerea acestuia.


  Articolul 8
  (1) Prin derogare de la prevederile Legii nr. 500/2002 privind finanțele publice, cu modificările ulterioare, sumele aferente subvențiilor primite și neutilizate la data intrării în vigoare a prezentei legi se virează integral la bugetul de stat de către autoritățile și instituțiile publice reorganizate, fără a se mai regulariza cu bugetul de stat la sfârșitul anului.(2) Cu creditele bugetare neutilizate, aferente instituțiilor publice finanțate integral de la bugetul de stat, care se reorganizează în subordinea sau în structura altor ordonatori de credite, se suplimentează bugetul ordonatorului principal de credite care preia finanțarea acestora.(3) Ministerul Finanțelor Publice este autorizat să introducă modificări în volumul și în structura veniturilor și cheltuielilor bugetului de stat, bugetului fondurilor externe nerambursabile, bugetului activităților finanțate integral din venituri proprii, bugetului fondurilor provenite din credite externe, după caz, precum și modificări în bugetele ordonatorilor principali de credite, la propunerea acestora, în baza protocoalelor de predare-preluare, modificări ce decurg din aplicarea măsurilor de reorganizare a autorităților și instituțiilor publice prevăzute de prezenta lege.(4) Se autorizează ordonatorii principali de credite să detalieze modificările prevăzute la alin. (3) și să le introducă în bugetele lor și în anexele la acestea.(5) Protocoalele de predare-preluare se încheie în termen de 15 zile de la data intrării în vigoare a actelor normative prevăzute la art. 5 și cuprind creditele bugetare rămase neutilizate la data intrării în vigoare a prezentei legi, structurile de personal preluate, patrimoniul aferent, precum și celelalte drepturi și obligații ce decurg din acestea.(6) Până la introducerea modificărilor prevăzute la alin. (3), finanțarea autorităților și instituțiilor publice reorganizate se va asigura din bugetele ordonatorilor principali de credite care preiau activitatea și personalul acestora, în limita creditelor bugetare deschise și repartizate.


  Articolul 9

  Până la data de 31 decembrie 2009, Trezoreria Statului transferă într-un cont distinct de venituri bugetare sumele achitate în conturile de disponibilități deschise pe numele instituțiilor și autorităților care se reorganizează în condițiile prevăzute de prezenta lege.


  Capitolul III Măsuri de reducere a cheltuielilor de personal în sistemul bugetar

  Articolul 10
  (1) În vederea încadrării în constrângerile bugetare determinate de situația de criză economică, în perioada octombrie-decembrie 2009, conducătorii autorităților și instituțiilor publice, indiferent de modul de finanțare, au obligația de a diminua cheltuielile de personal, în medie cu 15,5% lunar, prin aplicarea uneia dintre următoarele măsuri:
  a) să acorde personalului propriu, indiferent de statutul acestuia, zile libere fără plată pentru o perioadă de până la 10 zile lucrătoare;
  b) să reducă programul de lucru;
  c) să dispună o măsură ce combină alternativele prevăzute la lit. a) și b);
  d) altă măsură cu efect echivalent.
  (2) Cu respectarea prevederilor alin. (1), autoritățile și instituțiile publice au obligația de a-și organiza activitatea astfel încât să asigure continuitatea serviciilor de interes public.(3) Modalitatea de aplicare a măsurilor prevăzute la alin. (1) se stabilește cu acordul salariatului, după consultarea organizațiilor sindicale sau, după caz, a reprezentanților salariaților.(4) În lipsa acordului sau în cazul în care, ca urmare a opțiunii exprimate de salariat, nu se poate asigura continuitatea serviciului de interes public, intervalul și numărul de zile libere, precum și reducerea programului se stabilesc de conducătorul instituției publice, astfel încât să nu fie efectuate mai mult de 4 zile libere într-o lună, iar diminuarea salariului să nu depășească nivelul prevăzut la alin. (1).(5) Angajatorul nu poate acorda zilele libere prevăzute la alin. (1) în zilele de sărbătoare legală.(6) Zilele libere sau, după caz, reducerea programului de lucru prevăzute la alin. (1) și la alin. (3)-(5) nu afectează durata concediului de odihnă anual și sunt asimilate unei perioade de activitate, inclusiv în specialitate, efectivă. Salariatul beneficiază în această perioadă de toate drepturile cuvenite, potrivit legii, altele decât cele salariale.(7) Pentru personalul militar din instituțiile din sistemul de apărare națională, ordine publică și siguranță națională, măsura prevăzută la alin. (1) lit. a) se aplică pentru un număr de până la 14 zile calendaristice.


  Articolul 11

  Prin derogare de la prevederile art. 119 din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii, cu modificările și completările ulterioare, de la data intrării în vigoare a prezentei legi până la data de 31 decembrie 2010, munca suplimentară se compensează prin ore libere plătite acordate până la data de 31 decembrie 2010, pentru activitatea prestată în afara duratei normale a timpului de muncă săptămânal în cursul anului 2009, și până la data de 31 martie 2011, pentru activitatea suplimentară prestată în anul 2010.


  Articolul 12

  De la data intrării în vigoare a prezentei legi până la data de 31 decembrie 2010, indemnizația prevăzută la art. 8 alin. (6) din Ordonanța Guvernului nr. 22/2007 privind organizarea și funcționarea Comisiei Naționale de Prognoză, aprobată cu modificări prin Legea nr. 212/2007, cu modificările și completările ulterioare, este egală cu 1% din indemnizația lunară a președintelui Comisiei Naționale de Prognoză.


  Articolul 13

  De la data intrării în vigoare a prezentei legi până la data de 31 decembrie 2010, indemnizația prevăzută la art. 61 alin. (4) din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare, este egală cu 1% din indemnizația secretarului de stat, în lunile în care au loc ședințe ale comisiei. Indemnizația se suportă de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Finanțelor Publice.


  Articolul 14

  De la data intrării în vigoare a prezentei legi până la data de 31 decembrie 2010, indemnizația prevăzută la art. 5 alin. (7) din Legea nr. 672/2002 privind auditul public intern, cu modificările și completările ulterioare, este egală cu 1% din indemnizația secretarului de stat.


  Articolul 15

  De la data intrării în vigoare a prezentei legi până la data de 31 decembrie 2010, indemnizația prevăzută la art. 13 alin. (9) din Ordonanța Guvernului nr. 14/2003 privind înființarea, organizarea și funcționarea Autorității Naționale pentru Persoanele cu Handicap, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 239/2003, cu modificările și completările ulterioare, este egală cu 1% din indemnizația președintelui consiliului județean, respectiv a primarilor sectoarelor municipiului București.


  Articolul 16

  Prima de care beneficiază angajații la plecarea în concediu, aferentă anului 2009, poate fi plătită de ordonatorii de credite ai autorităților și instituțiilor publice până la data de 31 ianuarie 2010, indiferent de data la care aceasta a fost solicitată.


  Capitolul IV

  Abrogat
  (la 19-10-2014, Cap. IV a fost abrogat de art. unic din LEGEA nr. 134 din 15 octombrie 2014, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 753 din 16 octombrie 2014. )

  Articolul 17

  Abrogat.
  (la 19-10-2014, Art. 17 a fost abrogat de art. unic din LEGEA nr. 134 din 15 octombrie 2014, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 753 din 16 octombrie 2014. )


  Articolul 18

  Abrogat.
  (la 19-10-2014, Art. 18 a fost abrogat de art. unic din LEGEA nr. 134 din 15 octombrie 2014, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 753 din 16 octombrie 2014. )


  Articolul 19

  Abrogat.
  (la 19-10-2014, Art. 19 a fost abrogat de art. unic din LEGEA nr. 134 din 15 octombrie 2014, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 753 din 16 octombrie 2014. )


  Articolul 20

  Abrogat.
  (la 19-10-2014, Art. 20 a fost abrogat de art. unic din LEGEA nr. 134 din 15 octombrie 2014, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 753 din 16 octombrie 2014. )


  Articolul 21

  Abrogat.
  (la 19-10-2014, Art. 21 a fost abrogat de art. unic din LEGEA nr. 134 din 15 octombrie 2014, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 753 din 16 octombrie 2014. )


  Articolul 22

  Abrogat.
  (la 19-10-2014, Art. 22 a fost abrogat de art. unic din LEGEA nr. 134 din 15 octombrie 2014, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 753 din 16 octombrie 2014. )


  Articolul 23

  Abrogat.
  (la 19-10-2014, Art. 23 a fost abrogat de art. unic din LEGEA nr. 134 din 15 octombrie 2014, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 753 din 16 octombrie 2014. )


  Articolul 24

  Abrogat.
  (la 19-10-2014, Art. 24 a fost abrogat de art. unic din LEGEA nr. 134 din 15 octombrie 2014, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 753 din 16 octombrie 2014. )


  Articolul 25

  Abrogat.
  (la 19-10-2014, Art. 25 a fost abrogat de art. unic din LEGEA nr. 134 din 15 octombrie 2014, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 753 din 16 octombrie 2014. )


  Articolul 26

  Abrogat.
  (la 19-10-2014, Art. 26 a fost abrogat de art. unic din LEGEA nr. 134 din 15 octombrie 2014, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 753 din 16 octombrie 2014. )


  Capitolul V Măsuri privind disciplina financiar-bugetară la nivelul unor operatori economici

  Articolul 27

  Abrogat.
  (la 01-09-2013, Art. 27 a fost abrogat de lit. b) a art. 15 din ORDONANȚA nr. 26 din 21 august 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 549 din 29 august 2013. )


  Articolul 28

  Abrogat.
  (la 01-09-2013, Art. 28 a fost abrogat de lit. b) a art. 15 din ORDONANȚA nr. 26 din 21 august 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 549 din 29 august 2013. )


  Articolul 29

  Abrogat.
  (la 01-09-2013, Art. 29 a fost abrogat de lit. b) a art. 15 din ORDONANȚA nr. 26 din 21 august 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 549 din 29 august 2013. )


  Articolul 30

  Abrogat.
  (la 13-03-2015, Art. 30 a fost abrogat de lit. b) a art. XXVI din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 2 din 11 martie 2015, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 176 din 13 martie 2015. )


  Articolul 31

  Abrogat.
  (la 01-09-2013, Art. 31 a fost abrogat de lit. b) a art. 15 din ORDONANȚA nr. 26 din 21 august 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 549 din 29 august 2013. )


  Capitolul VI Măsuri pentru susținerea mediului de afaceri în scopul depășirii dificultăților financiare și relansării circuitului comercial

  Articolul 32

  După articolul 19^1 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 927 din 23 decembrie 2003, cu modificările și completările ulterioare, se introduce un nou articol, articolul 19^2, cu următorul cuprins:
  Scutirea de impozit a profitului reinvestit
  Art. 19^2. (1) Profitul investit în producția și/sau achiziția de echipamente tehnologice (mașini, utilaje și instalații de lucru), astfel cum sunt prevăzute în subgrupa 2.1 din Catalogul privind clasificarea și duratele normale de funcționare a mijloacelor fixe, folosite în scopul obținerii de venituri impozabile, este scutit de impozit.(2) Profitul investit potrivit alin. (1) reprezintă soldul contului de profit și pierdere, respectiv profitul contabil cumulat de la începutul anului, utilizat în acest scop în anul efectuării investiției. Scutirea de impozit pe profit aferentă investițiilor realizate se acordă în limita impozitului pe profit datorat pentru perioada respectivă.(3) Pentru perioada 1 octombrie-31 decembrie 2009, în aplicarea facilității se ia în considerare profitul contabil înregistrat începând cu data de 1 octombrie 2009 și investit în activele menționate la alin. (1) produse și/sau achiziționate după aceeași dată.(4) Pentru contribuabilii care au obligația de a plăti impozit pe profit trimestrial, în situația în care se efectuează investiții în trimestrele anterioare, din profitul contabil cumulat de la începutul anului se scade suma profitului investit anterior pentru care s-a aplicat facilitatea.(5) În cazul contribuabililor prevăzuți la art. 103 care devin plătitori de impozit pe profit în conformitate cu prevederile art. 107^1, pentru aplicarea facilității se ia în considerare profitul contabil cumulat de la începutul anului investit în activele menționate la alin. (1), produse și/sau achiziționate începând cu trimestrul în care aceștia au devenit plătitori de impozit pe profit. Pentru anul 2009 profitul contabil luat în considerare la aplicarea facilității este cel înregistrat după data de 1 octombrie 2009.(6) Scutirea se calculează trimestrial sau anual, după caz, iar suma profitului pentru care s-a beneficiat de scutirea de impozit pe profit va fi repartizată cu prioritate pentru constituirea rezervelor până la concurența profitului contabil înregistrat la sfârșitul exercițiului financiar. În cazul în care la sfârșitul exercițiului financiar se realizează pierdere contabilă nu se efectuează regularizarea profitului investit, iar contribuabilul nu este obligat să repartizeze suma profitului investit pentru constituirea rezervelor.(7) Pentru activele prevăzute la alin. (1) care se realizează pe parcursul mai multor ani consecutivi, facilitatea se acordă pentru lucrările realizate efectiv, în baza unor situații parțiale de lucrări, pentru investițiile puse în funcțiune parțial în anul respectiv.(8) Prevederile alin. (1) se aplică pentru activele considerate noi, în sensul că nu au fost anterior utilizate.(9) Contribuabilii care beneficiază de prevederile alin. (1) au obligația de a păstra în patrimoniu activele respective cel puțin o perioadă egală cu jumătate din durata lor normală de funcționare, stabilită potrivit Catalogului privind clasificarea și duratele normale de funcționare a mijloacelor fixe. În cazul nerespectării acestei condiții, pentru sumele respective se recalculează impozitul pe profit și se stabilesc majorări de întârziere, de la data aplicării facilității, potrivit legii. Nu intră sub incidența acestor prevederi activele transferate în cadrul operațiunilor de reorganizare în cazul în care societatea beneficiară preia rezerva aferentă profitului scutit, asumându-și astfel drepturile și obligațiile societății cedente, precum și activele înstrăinate în cadrul procedurii de lichidare/faliment, potrivit legii.(10) Abrogat.
  (la 01-10-2010, Alin. (10) al art. 19^2 a fost abrogat de pct. 2 al art. I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 87 din 29 septembrie 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 669 din 30 septembrie 2010. )
  (11) Contribuabilii care aplică prevederile prezentului articol nu pot beneficia de prevederile art. 26^1 din Legea nr. 346/2004 privind stimularea înființării și dezvoltării întreprinderilor mici și mijlocii, cu modificările și completările ulterioare.(12) Prin excepție de la prevederile art. 7 alin. (1) pct. 33 și ale art. 24 alin. (5), valoarea fiscală, respectiv valoarea de intrare a activelor prevăzute la alin. (1) se determină prin scăderea din valoarea de producție și/sau de achiziție a sumei pentru care s-a aplicat facilitatea prevăzută la alin. (1).(13) Prevederile prezentului articol se aplică până la data de 31 decembrie 2010 inclusiv.


  Capitolul VII Măsuri pentru stimularea înnoirii Parcului auto național, inclusiv a celui destinat lucrărilor agricole

  Articolul 33
  (1) Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 217/2008 privind reluarea pentru anul 2009 a Programului de stimulare a înnoirii Parcului auto național, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 848 din 17 decembrie 2008, aprobată cu modificări prin Legea nr. 136/2009, cu modificările ulterioare, se modifică și se completează după cum urmează:1. Articolul 2 se modifică și va avea următorul cuprins:

  Articolul 2

  Obiectivul prezentei ordonanțe de urgență îl constituie diminuarea poluării prin scoaterea din uz a autoturismelor și autoutilitarelor ușoare vechi, cu nivel de poluare ridicat, proprietate a persoanelor fizice și juridice române.
  2. La articolul 3, litera g) se modifică și va avea următorul cuprins:
  g) proprietar:1. orice persoană fizică având domiciliul sau reședința în România, care deține în proprietate, indiferent de data dobândirii acestui drept, un autovehicul uzat înmatriculat pe numele său, precum și moștenitorii săi;2. orice persoană juridică română, care deține în proprietate, indiferent de data dobândirii acestui drept, un autovehicul uzat înmatriculat pe numele său;
  3. La articolul 3, după litera h) se introduc două noi litere, literele i) și j), cu următorul cuprins:i) primă de casare - parte din prețul de achiziție a unui autovehicul nou, suportată prin modalitate nerambursabilă din Fondul pentru mediu, în schimbul predării spre casare a unui autovehicul uzat;
  j) tichet valoric - document a cărui valoare nominală reprezintă echivalentul primei de casare.
  4. Articolul 6 se modifică și va avea următorul cuprins:

  Articolul 6
  (1) Poate beneficia de tichete valorice în cuantum de 3.800 lei fiecare proprietarul definit la art. 3 lit. g), care îndeplinește cumulativ următoarele condiții:
  a) a predat autovehiculul uzat spre casare unui operator economic autorizat, conform prevederilor legale, să desfășoare activități de colectare a vehiculelor scoase din uz, obținând un certificat de distrugere și tichetul valoric;
  b) a radiat autovehiculul uzat.
  (2) În situația în care proprietarul prevăzut la art. 3 lit. g) dorește să achiziționeze un autovehicul nou, acesta se înscrie la un producător validat.(3) În varianta prevăzută la alin. (2) valoarea nominală a tichetelor se scade din prețul de achiziție al autovehiculului nou.
  5. La articolul 8, alineatul (3) se modifică și va avea următorul cuprins:(3) Constatarea contravenției prevăzute la alin. (2) și aplicarea sancțiunii se realizează de personal împuternicit din cadrul Ministerului Finanțelor Publice.6. Articolul 10 se modifică și va avea următorul cuprins:

  Articolul 10

  Pentru ducerea la îndeplinire în anul 2009 a prevederilor prezentei ordonanțe de urgență se alocă de la Fondul pentru mediu suma de 228.000 mii lei.
  7. După articolul 12 se introduce un nou articol, articolul 13, cu următorul cuprins:

  Articolul 13

  Modelul, procedura de confecționare, eliberare și valabilitatea tichetelor valorice se aprobă prin ordin comun al ministrului mediului și al ministrului finanțelor publice.
  (2) Persoanele înscrise în Programul de stimulare a înnoirii Parcului auto național la data intrării în vigoare a prezentei legi și care nu au obținut certificatele de distrugere beneficiază de tichete valorice în condițiile prevăzute de aceasta.(3) Instrucțiunile privind modalitățile de aplicare a Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 217/2008 privind reluarea pentru anul 2009 a Programului de stimulare a înnoirii Parcului auto național, aprobate prin Ordinul ministrului mediului nr. 89/2009, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 90 din 16 februarie 2009, cu modificările ulterioare, se modifică în mod corespunzător, în termen de 10 zile de la data intrării în vigoare a prezentei legi.


  Articolul 34

  La articolul II din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 66/2009 pentru modificarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 217/2008 privind reluarea pentru anul 2009 a Programului de stimulare a înnoirii Parcului auto național se introduce un nou alineat, alineatul (2), cu următorul cuprins:(2) Metodologia de finanțare a Programului de stimulare a înnoirii Parcului auto național destinat persoanelor juridice se stabilește prin ghidul de finanțare aferent programului, care se elaborează de Administrația Fondului pentru Mediu și se aprobă prin ordin al ministrului mediului, cu respectarea legislației privind ajutorul de stat, Administrația Fondului pentru Mediu parcurgând toate procedurile în domeniul ajutorului de stat.


  Articolul 35

  Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 50/2008 pentru instituirea taxei pe poluare pentru autovehicule, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 327 din 25 aprilie 2008, cu modificările ulterioare, se modifică și se completează după cum urmează:1. Articolul 1 se modifică și va avea următorul cuprins:

  Articolul 1
  (1) Prezenta ordonanță de urgență stabilește cadrul legal pentru instituirea taxei pe poluare pentru autovehicule, denumită în continuare taxă, care constituie venit la bugetul Fondului pentru mediu și se gestionează de Administrația Fondului pentru Mediu.(2) Din sumele colectate potrivit prezentei ordonanțe de urgență se finanțează programe și proiecte pentru protecția mediului.
  2. La articolul 3 alineatul (2), litera b) se modifică și va avea următorul cuprins:
  "b) autovehiculele special modificate în scopul conducerii de către persoanele cu handicap, precum și autovehiculele special modificate în scopul preluării și transportării persoanelor cu handicap grav sau accentuat, astfel cum aceste persoane sunt definite în Legea nr. 448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicată, cu modificările și completările ulterioare;".3. La articolul 3 alineatul (2), după litera e) se introduce o nouă literă, litera f), cu următorul cuprins:
  f) autovehicule speciale a căror deplasare pe drumurile publice este în general limitată numai la și de la locul de muncă, ale căror motoare respectă normele privind poluarea chimică aplicabile mașinilor mobile nerutiere.
  4. La articolul 3, alineatele (3)-(5) se modifică și vor avea următorul cuprins:(3) Excepția prevăzută la alin. (2) lit. b) se aplică numai pentru achiziționarea unui singur autovehicul în decurs de 5 ani și atunci când autovehiculul este în proprietatea persoanei cu handicap.(4) Modificările speciale aduse autovehiculelor se înscriu de către Regia Autonomă «Registrul Auto Român» în cartea de identitate a vehiculului. Lista modificărilor speciale aduse autovehiculelor va fi aprobată prin ordin al ministrului transporturilor și infrastructurii.(5) Autovehiculele dotate cu cutie de viteze care poate funcționa în regim automat nu intră în categoria celor exceptate de la plata taxei.


  Articolul 36

  Abrogat.
  (la 23-07-2010, Art. 36 a fost abrogat de litera b) a art. II din LEGEA nr. 167 din 14 iulie 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 504 din 20 iulie 2010. )


  Articolul 37

  Se instituie Programul de stimulare a înnoirii Parcului național de tractoare și mașini agricole autopropulsate, denumit în continuare Program, în condițiile stabilite prin prezentul capitol.


  Articolul 38

  Obiectivul prezentului capitol îl reprezintă diminuarea poluării prin scoaterea din uz a tractoarelor și mașinilor agricole autopropulsate vechi, cu perioadă de exploatare depășită, precum și creșterea productivității activității din agricultură.


  Articolul 39

  În sensul prezentului capitol, termenii și expresiile de mai jos se definesc astfel:1. Autoritate - Administrația Fondului pentru Mediu;2. tractor - vehicul cu motor, cu roți sau șenile, având cel puțin două axe, a cărui funcție principală rezultă din puterea sa de tracțiune și care este conceput pentru a tracta, împinge, purta sau acționa diverse utilaje și mașini interschimbabile utilizate în exploatările agricole ori forestiere sau pentru alte lucrări ori tractării remorcilor;3. tractor uzat - orice tractor, cu o vechime mai mare sau egală cu 10 ani de la anul fabricației, care conține cumulativ următoarele componente esențiale: motorul, transmisia, trenul de rulare, caroseria, șasiul, precum și echipamentele electronice de gestionare a funcțiilor vehiculului și dispozitivul catalizator, dacă acestea au fost prevăzute din fabricație;4. tractor nou - tractorul care nu a fost niciodată înmatriculat/înregistrat și care nu a fost utilizat potrivit destinației acestuia;5. mașină agricolă autopropulsată - vehicul cu motor, având cel puțin două axe, destinat din fabricație utilizării în agricultură;6. mașină agricolă autopropulsată uzată - orice mașină agricolă autopropulsată, cu o vechime de cel puțin 10 ani de la anul fabricației, care conține cumulativ următoarele componente esențiale: motorul, transmisia, trenul de rulare, caroseria, șasiul, precum și echipamentele electronice de gestionare a funcțiilor vehiculului și dispozitivul catalizator, dacă acestea au fost prevăzute din fabricație;7. mașină agricolă autopropulsată nouă - mașină agricolă autopropulsată care nu a fost niciodată înregistrată și care nu a fost utilizată potrivit destinației acesteia;8. proprietar:
  a) orice persoană fizică cu domiciliul sau reședința în România, care deține în proprietate un tractor uzat sau o mașină agricolă autopropulsată uzată, înmatriculată/înregistrată pe numele său, precum și moștenitorii acestuia;
  b) orice persoană juridică română care deține în proprietate un tractor uzat sau o mașină agricolă autopropulsată uzată înregistrată pe numele său;
  9. primă de casare - parte din prețul de achiziție al unui tractor nou sau al unei mașini agricole autopropulsate noi, suportată prin modalitate nerambursabilă de către Autoritate, din Fondul pentru mediu, în schimbul predării spre casare a unui tractor uzat sau a unei mașini agricole autopropulsate uzate;10. producător - orice persoană juridică, producător, importator autorizat de tractoare și/sau mașini agricole autopropulsate noi sau distribuitor autorizat al acestora;11. producător validat - orice persoană juridică, producător, importator autorizat de tractoare sau distribuitor autorizat al acestora, căreia i-a fost aprobată cererea de înscriere în Program.


  Articolul 40

  Orice persoană juridică, producător, importator sau distribuitor autorizat de tractoare, care dorește înscrierea în Programul prevăzut la art. 37, depune la Autoritate o documentație care va fi asimilată proiectelor de mediu, în sensul prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 196/2005, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 105/2006, cu modificările și completările ulterioare.


  Articolul 41
  (1) Autoritatea analizează documentația depusă și, prin structurile sale de decizie, aprobă cererile care îndeplinesc criteriile impuse pentru validare.(2) Autoritatea face publică lista producătorilor validați prin publicarea acesteia pe pagina de internet proprie.


  Articolul 42
  (1) Cuantumul primei de casare este de cel mult 17.000 lei, fără ca acesta să depășească 40% din prețul de achiziție al tractorului nou sau al mașinii agricole autopropulsate noi, fără TVA.
  (la 31-10-2013, Alin. (1) al art. 42 a fost modificat de articolul unic din LEGEA nr. 275 din 24 octombrie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 659 din 28 octombrie 2013. )
  (2) Poate beneficia de prima de casare orice proprietar al unui tractor uzat sau al unei mașini agricole autopropulsate uzate, care întrunește cumulativ următoarele condiții:
  a) s-a înscris la un producător validat pentru achiziționarea unui tractor nou sau a unei mașini agricole autopropulsate noi;
  b) a predat tractorul uzat sau mașina agricolă autopropulsată uzată spre casare unui operator economic autorizat conform prevederilor legale să desfășoare activități de colectare a vehiculelor scoase din uz, obținând un certificat de distrugere;
  c) a radiat tractorul uzat sau mașina agricolă autopropulsată uzată;
  d) achiziționează un tractor nou sau o mașină agricolă autopropulsată nouă de la producătorul validat la care s-a înscris.
  (3) De prevederile alin. (2) beneficiază și proprietarii de tractoare uzate și mașini agricole autopropulsate uzate, persoane fizice, precum și moștenitorii acestora, care s-au asociat în vederea achiziționării în coproprietate a unui tractor nou și/sau a unei mașini agricole autopropulsate noi, pentru desfășurarea unor activități agricole specifice. În această situație fiecare beneficiază de o primă în sumă de cel mult 17.000 de lei, cu condiția ca asociații să achiziționeze în coproprietate un tractor nou și/sau o mașină agricolă autopropulsată nouă, iar cuantumul cumulat al primelor să nu depășească 40% din valoarea noii achiziții, fără TVA.
  (la 31-10-2013, Alin. (3) al art. 42 a fost modificat de articolul unic din LEGEA nr. 275 din 24 octombrie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 659 din 28 octombrie 2013. )


  Articolul 43

  Suma prevăzută la art. 42 se va scădea din prețul de achiziție al unui tractor nou sau al unei mașini agricole autopropulsate noi.


  Articolul 44
  (1) Se interzic omologarea pentru circulație și reînmatricularea sau, după caz, reînregistrarea ori folosirea ulterioară a tractoarelor și mașinilor agricole autopropulsate uzate, predate spre casare conform prevederilor art. 42, sau reutilizarea caroseriei, a șasiului ori a motorului acestora.(2) Comercializarea ulterioară a tractoarelor și mașinilor agricole autopropulsate uzate sau introducerea pe orice cale spre reutilizare a caroseriei, a șasiului ori a motorului acestora de către operatorii economici autorizați, prevăzuți la art. 42 alin. (2) lit. b), constituie contravenție și se sancționează cu amendă de la 10.000 lei la 20.000 lei.(3) Constatarea contravenției prevăzute la alin. (2) și aplicarea sancțiunilor se realizează de personalul împuternicit din cadrul Ministerului Finanțelor Publice.


  Articolul 45

  Contravențiilor prevăzute la art. 44 alin. (2) le sunt aplicabile dispozițiile Ordonanței Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările și completările ulterioare.


  Articolul 46

  Pentru ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentului capitol se alocă anual din Fondul pentru mediu fonduri în limita sumei aprobate prin bugetul de venituri și cheltuieli al Fondului pentru mediu și al Administrației Fondului.


  Articolul 47

  Metodologia de finanțare și categoriile de beneficiari pentru Programul de stimulare a înnoirii Parcului național de tractoare și mașini agricole autopropulsate se stabilesc prin ghidul de finanțare aferent programului, care se elaborează de Administrația Fondului și se aprobă prin ordin al ministrului mediului, în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei legi.


  Capitolul VIII Măsuri pentru facilitarea accesului la finanțarea acordată beneficiarilor din sectorul agricol și alimentar

  Articolul 48

  (1) Anual, din prevederile bugetare ale Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale, precum și din rambursările de credite și plățile de dobânzi efectuate de către băncile comerciale în «Fondul pentru stimularea investițiilor în agricultură» pentru creditele acordate în baza Legii nr. 231/2005 privind stimularea investițiilor în agricultură, industrie alimentară, silvicultură, piscicultură, precum și în activități nonagricole, cu modificările și completările ulterioare, se alocă fondurile necesare garantării finanțărilor, acordate potrivit legii, de către instituțiile finanțatoare fermierilor și procesatorilor de produse agricole pentru finanțarea capitalului de lucru.
  (la 16-11-2010, Alin. (1) al art. 48 a fost modificat de art. II din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 99 din 10 noiembrie 2010 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 766 din 16 noiembrie 2010. )
  (2) Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale, conform prevederilor alin. (1), alocă din prevederile bugetare fondurile necesare fondurilor de garantare, de la capitolul 83.01 «Agricultură, silvicultură, piscicultură și vânătoare», titlul 80 «Împrumuturi». Alocarea fondurilor se face în raport cu gradul de utilizare a celor acordate anterior.
  (la 16-11-2010, Alin. (2) al art. 48 a fost modificat de art. II din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 99 din 10 noiembrie 2010 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 766 din 16 noiembrie 2010. )
  (3) Acordarea fondurilor se efectuează în baza convențiilor încheiate între Ministerul Agriculturii, Pădurilor și Dezvoltării Rurale și fondurile de garantare.
  (4) În înțelesul prezentului capitol, prin fond de garantare se înțelege instituția financiară nebancară care are în obiectul de activitate emiterea de garanții și asumarea de angajamente de garantare, înscrisă în registrele Băncii Naționale a României, conform legii.


  Articolul 49

  Fondurile alocate și dobânzile aferente acestora se evidențiază distinct în înregistrările contabile ale fondurilor de garantare, fiind considerate împrumuturi subordonate, așa cum sunt definite de reglementările contabile ale Băncii Naționale a României.


  Articolul 50

  Dobânda încasată de fondurile de garantare ca venit financiar din plasarea în depozite bancare și/sau titluri de trezorerie a sumelor alocate de Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale, conform art. 48, este venit neimpozabil pentru acestea și va fi utilizată exclusiv pentru plata garanțiilor executate.
  (la 21-06-2012, Art. 50 a fost modificat de pct. 1 al art. III din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 28 din 13 iunie 2012 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 415 din 21 iunie 2012. )


  Articolul 51
  (1) Fondurile alocate sunt utilizate de fondurile de garantare pentru constituirea plafonului anual de garantare, cu o expunere a acestuia de până la 5 ori.(2) Sumele alocate din bugetul Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale și dobânzile aferente acestora sunt utilizate de fondurile de garantare pentru acoperirea riscului asumat de fondurile de garantare din garanțiile acordate pe seama acestor sume prin plata valorii garanției/soldului garanției, după caz, în situația contractelor de garantare executate de instituțiile de credit pentru împrumutații care nu își îndeplinesc obligațiile asumate prin contractele de credit.(3) Dobânzile încasate de fondurile de garantare prin plasarea sumelor alocate de Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale vor fi utilizate, pentru acoperirea riscului asumat de fondurile de garantare din garanțiile acordate pe seama fondurilor alocate în condițiile prezentei legi, precum și în condițiile Legii nr. 218/2005 privind stimularea absorbției fondurilor SAPARD, Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală, Fondul european pentru pescuit, Fondul european de garantare agricolă, prin preluarea riscului de creditare de către fondurile de garantare, republicată, cu modificările ulterioare, și a Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 79/2009 privind reglementarea unor măsuri pentru stimularea absorbției fondurilor alocate prin Programul Național de Dezvoltare Rurală pentru renovarea și dezvoltarea spațiului rural prin creșterea calității vieții și diversificării economiei în zonele rurale, aprobată prin Legea nr. 373/2009, cu modificările și completările ulterioare, prin plata valorii garanției în cazul contractelor de garantare executate de instituțiile finanțatoare, respectiv plata valorii scrisorilor de garanție executate de APDRP pentru împrumutații care nu își îndeplinesc obligațiile asumate prin contractele de finanțare.(4) În funcție de tipul entității juridice, după caz, acționarii/asociații/administratorii/reprezentanții legali ai beneficiarilor, în calitate de persoane fizice, vor încheia cu instituția finanțatoare contracte de fideiusiune, care sunt titluri executorii, conform legii.
  (la 23-03-2017, Articolul 51 din Capitolul VIII a fost completat de Articolul III din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 22 din 16 martie 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 202 din 23 martie 2017 )

  (la 21-06-2012, Art. 51 a fost modificat de pct. 2 al art. III din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 28 din 13 iunie 2012 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 415 din 21 iunie 2012. )


  Articolul 52
  (1) Beneficiarii garanțiilor acordate de fondurile de garantare, în calitate de fermieri sau procesatori de produse agricole, sunt:
  a) societăți comerciale constituite conform Legii nr. 31/1990 privind societățile comerciale, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
  b) asociații agricole constituite conform Legii nr. 36/1991 privind societățile agricole și alte forme de asociere în agricultură, cu modificările ulterioare, și Legii cooperației agricole nr. 566/2004, cu modificările și completările ulterioare;
  c) persoane fizice autorizate și asociații de fermieri, constituite conform legii.
  (2) Beneficiarii prevăzuți la alin. (1) trebuie să se încadreze în categoria întreprinderilor mici și mijlocii, respectiv să aibă mai puțin de 250 de angajați și o cifră de afaceri anuală netă care să nu depășească echivalentul în lei a 50 milioane euro sau un rezultat anual al bilanțului contabil care să nu depășească echivalentul în lei a 43 milioane euro. Calculul cifrei de afaceri și al numărului de salariați se face ținându-se cont de statutul întreprinderii, respectiv întreprindere autonomă, legată sau parteneră, astfel cum sunt acestea definite în Legea nr. 346/2004 privind stimularea înființării și dezvoltării întreprinderilor mici și mijlocii, cu modificările și completările ulterioare, care a preluat prevederile anexei la Recomandarea (CE) din 6 mai 2003 privind definiția microîntreprinderilor, a întreprinderilor mici și mijlocii, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. L124 din 20 mai 2003.


  Articolul 53

  Fondurile de garantare acordă garanții beneficiarilor prevăzuți la art. 52, care îndeplinesc condițiile prevăzute în Comunicarea Comisiei cu privire la aplicarea art. 87 și 88 din Tratatul CE privind ajutoarele de stat sub formă de garanții, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. 2008/C155/02, denumită în continuare Comunicarea Comisiei, respectiv:
  a) beneficiarii nu se află în dificultate financiară conform definiției "firmei în dificultate" menționată în secțiunea 2.1 din Liniile directoare privind ajutorul de stat pentru salvarea și restructurarea întreprinderilor aflate în dificultate, publicate în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene C 244, 01/10/2004;
  b) garanția este legată de o tranzacție financiară specifică, respectiv finanțarea acordată de o instituție finanțatoare, de o sumă maximă fixată și o durată limitată;
  c) garanția acoperă maximum 80% din valoarea finanțării acordate de către instituțiile finanțatoare. În acest sens, fondurile de garantare au în vedere următoarele aspecte:– atunci când valoarea finanțării scade în timp, suma garantată trebuie să descrească în mod proporțional, astfel încât, în orice moment, garanția să nu acopere mai mult de 80% din valoarea finanțării;– pierderile trebuie suportate proporțional și în același mod de către instituțiile finanțatoare și de către fondurile de garantare;
  d) beneficiarul plătește anual un comision de garantare calculat pe baza ratingului atribuit de instituția finanțatoare în funcție de suma efectiv garantată.


  Articolul 54

  Comisioanele de garantare practicate de fondurile de garantare sunt cele stabilite conform pct. 3.3 din Comunicarea Comisiei și datorate de instituțiile finanțatoare pentru garanțiile emise în favoarea beneficiarilor prevăzuți la art. 52 sunt venituri ale fondurilor de garantare.


  Articolul 55

  În situația în care valoarea garanțiilor executate de instituțiile de credit depășește nivelul dobânzilor acumulate și afectează sumele alocate pentru acordarea de garanții, reîntregirea sumelor alocate se va realiza din bugetul Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale.
  (la 21-06-2012, Art. 55 a fost modificat de pct. 3 al art. III din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 28 din 13 iunie 2012 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 415 din 21 iunie 2012. )


  Articolul 55^1

  Lunar, până pe data de 10 a lunii curente, fondurile de garantare vor transmite Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale situația sumelor primite și utilizate, în vederea întocmirii contului de execuție pentru luna expirată și transmiterii acestuia la Ministerul Finanțelor Publice până la data de 15 a lunii curente.
  (la 21-06-2012, Art. 55^1 a fost introdus de pct. 4 al art. III din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 28 din 13 iunie 2012 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 415 din 21 iunie 2012. )


  Articolul 56

  În termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentului capitol, la propunerea Ministerului Agriculturii, Pădurilor și Dezvoltării Rurale, Guvernul adoptă, prin hotărâre, normele metodologice de aplicare a prevederilor prezentului capitol.


  Capitolul IX Dispoziții finale

  Articolul 57

  De la data intrării în vigoare a hotărârilor Guvernului privind înființarea, organizarea și funcționarea noilor entități rezultate din reorganizarea autorităților și instituțiilor publice prevăzute în anexele nr. 1 și 2, în cuprinsul actelor normative în vigoare, următoarele expresii și denumiri se înlocuiesc după cum urmează:
  a) sintagmele "Inspectoratul Național pentru Evidența Persoanelor" și "Centrul Național de Administrare a Bazelor de Date privind Evidența Persoanelor" se înlocuiesc cu sintagma "Direcția pentru Evidența Persoanelor și Administrarea Bazelor de Date";
  b) sintagma "Institutul Național de Administrație" se înlocuiește cu sintagma "Agenția Națională a Funcționarilor Publici";
  c) sintagmele "Administrația Națională a Rezervelor de Stat" și "Oficiul Central de Stat pentru Probleme Speciale" se înlocuiesc cu sintagma "Administrația Națională a Rezervelor de Stat și Probleme Speciale";
  d) sintagma "directorul general al Arhivelor Naționale" se înlocuiește cu sintagma "directorul Arhivelor Naționale";
  e) sintagma "directorii direcțiilor județene ale Arhivelor Naționale" se înlocuiește cu sintagma "șefii serviciilor județene ale Arhivelor Naționale";
  f) sintagma "direcțiile județene ale Arhivelor Naționale" se înlocuiește cu sintagma "serviciile județene ale Arhivelor Naționale", respectiv sintagma "Direcția Municipiului București a Arhivelor Naționale" se înlocuiește cu sintagma "Serviciul Municipiului București al Arhivelor Naționale";
  g) în cuprinsul Ordonanței Guvernului nr. 84/2001 privind înființarea, organizarea și funcționarea serviciilor publice comunitare de evidență a persoanelor, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 544 din 1 septembrie 2001, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 372/2002, cu modificările și completările ulterioare, termenul "Inspectorat" se înlocuiește cu termenul "Direcția";
  h) în cuprinsul Legii nr. 477/2003 privind pregătirea economiei naționale și a teritoriului pentru apărare, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 824 din 20 noiembrie 2003, termenul "Oficiu" se înlocuiește cu sintagma "Administrația Națională";
  i) sintagma "Oficiul Național al Monumentelor Istorice" și sintagma "Institutul Național al Monumentelor Istorice" se înlocuiesc cu sintagma "Institutul Național al Patrimoniului";
  j) la art. 17 alin. (2) din Ordonanța Guvernului nr. 43/2000 privind protecția patrimoniului arheologic și declararea unor situri arheologice ca zone de interes național, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 951 din 24 noiembrie 2006, cu completările ulterioare, sintagma "Institutul de Memorie Culturală" se înlocuiește cu sintagma "Centrul de Pregătire Profesională în Cultură";
  k) sintagma "Centrul European de Cultură Sinaia" se înlocuiește cu sintagma "Centrul de Pregătire Profesională în Cultură";
  l) sintagma "Centrul de Consultanță pentru Programe Culturale Europene" și sintagma "Centrul de Studii și Cercetări în Domeniul Culturii" se înlocuiesc cu sintagma "Centrul de Cercetare și Consultanță în Domeniul Culturii";
  m) în cuprinsul Ordonanței Guvernului nr. 7/2003 privind promovarea, dezvoltarea și monitorizarea activităților nucleare, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 388 din 9 mai 2005, cu modificările și completările ulterioare, sintagma "Agenția Nucleară" se înlocuiește cu sintagma "Agenția Nucleară și pentru Deșeuri Radioactive";
  n) în cuprinsul Ordonanței Guvernului nr. 11/2003 privind gospodărirea în siguranță a deșeurilor radioactive, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 289 din 2 mai 2007, sintagma "Agenția Națională pentru Deșeuri Radioactive" se înlocuiește cu sintagma "Agenția Nucleară și pentru Deșeuri Radioactive";
  o) sintagma "Școala Națională de Sănătate Publică și Management Sanitar" se înlocuiește cu sintagma "Școala Națională de Sănătate Publică, Management și Perfecționare în Domeniul Sanitar București";
  p) în cuprinsul Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei și faunei sălbatice, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 442 din 29 iunie 2007, cu modificările și completările ulterioare, sintagma "Agenția Națională pentru Arii Naturale Protejate" se înlocuiește cu sintagma "Ministerul Mediului";
  q) în cuprinsul Legii viei și vinului în sistemul organizării comune a pieței vitivinicole nr. 244/2002, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 633 din 14 septembrie 2007, sintagmele "Oficiul Național al Denumirilor de Origine pentru Vinuri" și "Oficiul Național al Viei și Vinului" se înlocuiesc cu sintagma "Oficiul Național al Viei și Produselor Vitivinicole";
  r) în cuprinsul Legii calului nr. 389/2005, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 9 din 5 ianuarie 2006, cu modificările și completările ulterioare, sintagma "Autoritatea Hipică Națională" se înlocuiește cu sintagma "Agenția Națională pentru Ameliorare și Reproducție în Zootehnie";
  s) sintagma "Agenția de Compensare pentru Achiziții de Tehnică Specială" se înlocuiește cu sintagma "Oficiul de Compensare pentru Achiziții de Tehnică Specială";
  ș) sintagma "Institutul de Investigare a Crimelor Comunismului" se înlocuiește cu sintagma "Institutul de Investigare a Crimelor Comunismului și Memoria Exilului Românesc";
  t) sintagma "Agenția Română pentru Investiții Străine" se înlocuiește cu sintagma "Centrul Român pentru Promovarea Comerțului și Investițiilor Străine".


  Articolul 58

  Legea nr. 477/2003 privind pregătirea economiei naționale și a teritoriului pentru apărare, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 824 din 20 noiembrie 2003, se modifică după cum urmează:1. La articolul 4, alineatul (1) se modifică și va avea următorul cuprins:

  Articolul 4
  (1) Pentru îndeplinirea atribuțiilor care revin Guvernului privind pregătirea economiei naționale și a teritoriului pentru apărare, se înființează prin hotărâre a Guvernului, în subordinea Ministerului Administrației și Internelor, Administrația Națională a Rezervelor de Stat și Probleme Speciale, denumită în continuare Administrația Națională.
  2. La articolul 46, alineatul (2) se modifică și va avea următorul cuprins:(2) La nivelul județului și al municipiului București, atribuțiile în acest domeniu sunt îndeplinite prin intermediul structurilor teritoriale pentru probleme speciale, fără personalitate juridică, care sprijină autoritățile administrației publice locale, potrivit legii, în vederea mobilizării operatorilor economici și a instituțiilor publice.


  Articolul 59

  Legea nr. 82/1992 privind rezervele de stat, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 354 din 11 decembrie 1997, cu modificările și completările ulterioare, se modifică după cum urmează:1. La articolul 1, alineatele 2 și 3 se modifică și vor avea următorul cuprins:
  Rezervele de stat fac parte din domeniul privat al statului și se administrează de către Administrația Națională a Rezervelor de Stat și Probleme Speciale, care se înființează prin hotărâre a Guvernului în subordinea Ministerului Administrației și Internelor.
  Administrația Națională a Rezervelor de Stat și Probleme Speciale este condusă de un președinte, cu rang de secretar de stat, care are calitatea de ordonator de credite.
  2. La articolul 1^1, litera f) se modifică și va avea următorul cuprins:
  "f) stoc intangibil - cantitatea de produs din cadrul stocului rezervă de stat asimilată rezervelor de mobilizare pe timp de pace;".3. La articolul 3, alineatul 2 se modifică și va avea următorul cuprins:
  Produsele la care se stabilesc stocuri intangibile, precum și nivelurile acestora se stabilesc de Administrația Națională a Rezervelor de Stat și Probleme Speciale.
  4. Articolul 11 se modifică și va avea următorul cuprins:

  Articolul 11

  Numărul unităților teritoriale subordonate Administrației Naționale a Rezervelor de Stat și Probleme Speciale, înființarea, desființarea, reorganizarea, precum și amplasarea acestora se aprobă prin hotărâri ale Guvernului, la propunerea Administrației Naționale a Rezervelor de Stat și Probleme Speciale.
  5. Articolul 13 se modifică și va avea următorul cuprins:

  Articolul 13

  Organizarea, funcționarea și administrarea rezervelor de stat în condițiile prezentei legi se stabilesc prin hotărâri ale Guvernului.


  Articolul 60

  Alineatul 1 al articolului 3 din Legea Arhivelor Naționale nr. 16/1996, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 71 din 9 aprilie 1996, cu modificările și completările ulterioare, se modifică și va avea următorul cuprins:
  "Administrarea, supravegherea și protecția specială a Fondului Arhivistic Național al României se realizează de către Arhivele Naționale, care se înființează prin hotărâre a Guvernului, la nivel de direcție, în subordinea Ministerului Administrației și Internelor."


  Articolul 61

  Legea cadastrului și a publicității imobiliare nr. 7/1996, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 201 din 3 martie 2006, cu modificările ulterioare, se modifică după cum urmează:1. La articolul 3, alineatul (8) se modifică și va avea următorul cuprins:(8) Directorul general este ordonator de credite și reprezintă Agenția Națională pe plan intern și internațional. În îndeplinirea atribuțiilor și responsabilităților, directorul general emite ordine cu caracter individual și normativ. Ordinele cu caracter normativ se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.2. La articolul 8, alineatele (1) și (2) se modifică și vor avea următorul cuprins:

  Articolul 8
  (1) Activitatea Agenției Naționale și a unităților subordonate este finanțată integral de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Administrației și Internelor. Agenția Națională poate beneficia de programe cu finanțare internațională.(2) Toate încasările Agenției Naționale și ale unităților subordonate se fac venit la bugetul de stat. Agenția Națională și unitățile subordonate încasează sume din:
  a) servicii prestate;
  b) tarife stabilite conform actelor normative;
  c) închirieri de spații și aparatură;
  d) alte sume încasate în condițiile legii.
  3. La articolul 8, alineatele (10)-(12) se abrogă.


  Articolul 62

  Legea serviciilor comunitare de utilități publice nr. 51/2006, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 254 din 21 martie 2006, cu modificările și completările ulterioare, se modifică după cum urmează:1. La articolul 15, alineatul (1) se modifică și va avea următorul cuprins:

  Articolul 15
  (1) Activitatea A.N.R.S.C. este finanțată integral de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Administrației și Internelor. A.N.R.S.C. poate beneficia de programe cu finanțare internațională. Tarifele percepute pentru acordarea licențelor, tarifele percepute pentru eliberarea autorizațiilor, tarifele pentru consultanță și prestări de servicii acordate la cerere, contribuții ale operatorilor de servicii de utilități publice aflați în sfera sa de reglementare și orice alte sume încasate în condițiile legii se fac venit la bugetul de stat.
  2. La articolul 15, alineatele (3) și (4) se abrogă.3. La articolul 16, alineatul (7) se modifică și va avea următorul cuprins:(7) În exercitarea prerogativelor sale, președintele A.N.R.S.C. emite avize, ordine și decizii.


  Articolul 63

  Alineatele (1)-(3) ale articolului 13 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 30/2007 privind organizarea și funcționarea Ministerului Administrației și Internelor, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 309 din 9 mai 2007, aprobată cu modificări prin Legea nr. 15/2008, cu modificările ulterioare, se modifică după cum urmează:

  Articolul 13
  (1) În domeniul administrației publice, instituțiile publice și organele de specialitate ale administrației publice centrale din subordinea Ministerului Administrației și Internelor sunt: Agenția Națională de Cadastru și Publicitate Imobiliară, Autoritatea Națională de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilități Publice, Agenția Națională a Funcționarilor Publici, Inspectoratul General pentru Situații de Urgență, Direcția Generală de Pașapoarte, Direcția Regim Permise de Conducere și Înmatriculare a Vehiculelor și Arhivele Naționale.(2) Structurile de ordine și siguranță publică din subordinea Ministerului Administrației și Internelor sunt: Poliția Română, Jandarmeria Română, Poliția de Frontieră Română, Oficiul Român pentru Imigrări, Direcția pentru Evidența Persoanelor și Administrarea Bazelor de Date, Administrația Națională a Rezervelor de Stat și Probleme Speciale și Inspectoratul General de Aviație al Ministerului Administrației și Internelor. Aceste structuri au în compunere unități centrale de specialitate, care, după caz, în funcție de nivelul de organizare, pot avea în subordine, la nivel teritorial, inspectorate, direcții generale, direcții, servicii, mari unități, unități și/sau subunități operative, de instrucție, medicale și de învățământ, precum și de asigurare a acțiunilor și suport logistic.(3) Managementul integrat în domeniul ordinii și siguranței publice se realizează de Departamentul ordine și siguranță publică. Departamentul ordine și siguranță publică este structură operațională fără personalitate juridică și este format din următoarele componente de ordine și siguranță publică subordonate ministerului: Poliția Română, Jandarmeria Română, Poliția de Frontieră Română, Administrația Națională a Rezervelor de Stat și Probleme Speciale, Oficiul Român pentru Imigrări, Inspectoratul General de Aviație al Ministerului Administrației și Internelor și Direcția pentru Evidența Persoanelor și Administrarea Bazelor de Date. Departamentul ordine și siguranță publică este condus de un secretar de stat, care este ajutat de un adjunct.


  Articolul 64
  (1) Legea nr. 181/2007 privind înființarea, organizarea și funcționarea Agenției Naționale a Zonei Montane, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 412 din 20 iunie 2007, se modifică după cum urmează:1. Articolul 1 se modifică și va avea următorul cuprins:

  Articolul 1
  (1) Se înființează Agenția Națională a Zonei Montane, denumită în continuare Agenția, instituție publică cu personalitate juridică în subordinea Ministerului Agriculturii, Pădurilor și Dezvoltării Rurale, finanțată integral de la bugetul de stat.(2) Agenția preia în structura sa Centrul de Formare și Inovație pentru Dezvoltare în Carpați, denumit în continuare CEFIDEC.(3) Personalul aferent preluat conform alin. (2) se consideră preluat/transferat în interesul serviciului.(4) Agenția are sediul central în municipiul Alba Iulia, județul Alba.
  2. Articolul 4 se modifică și va avea următorul cuprins:

  Articolul 4

  Județele cu zonă montană sunt prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta lege.
  3. Articolul 5 se modifică și va avea următorul cuprins:

  Articolul 5
  (1) Structura organizatorică, statul de funcții, numărul de posturi și regulamentul de organizare și funcționare ale Agenției se aprobă prin ordin al ministrului agriculturii, pădurilor și dezvoltării rurale.(2) Numărul de posturi pentru Agenție se stabilește din numărul total de posturi aprobat pentru Ministerul Agriculturii, Pădurilor și Dezvoltării Rurale.
  4. Articolul 6 se abrogă.5. La articolul 7, alineatele (2) și (3) se abrogă.6. Articolul 8 se modifică și va avea următorul cuprins:

  Articolul 8

  Personalul din cadrul Agenției va urma cursuri de perfecționare în specialitate.
  7. Articolul 9 se modifică și va avea următorul cuprins:

  Articolul 9
  (1) Conducerea Agenției se asigură de către un director general, numit de ministrul agriculturii, pădurilor și dezvoltării rurale, în condițiile legii.(2) În exercitarea funcției, directorul general al Agenției emite decizii și instrucțiuni.(3) Directorul general al Agenției are calitatea de ordonator secundar de credite.
  8. Articolul 10 se abrogă.9. La articolul 11, alineatul (2) se abrogă.10. Articolul 12 se abrogă.11. La articolul 13, alineatul (2) se abrogă.12. Articolul 14 se abrogă.(2) Agenția preia patrimoniul, posturile, drepturile și îndatoririle Centrului de Formare și Inovație pentru Dezvoltare în Carpați, potrivit prevederilor Legii nr. 181/2007, pe bază de protocol de predare-primire, în termen de 60 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei legi.


  Articolul 65
  (1) Legea nr. 379/2003 privind regimul mormintelor și operelor comemorative de război, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 700 din 7 octombrie 2003, cu modificările ulterioare, se modifică după cum urmează:1. Articolul 25 se modifică și va avea următorul cuprins:

  Articolul 25
  (1) Se înființează Oficiul Național pentru Cultul Eroilor, organ de specialitate al administrației publice centrale, cu personalitate juridică, în subordinea Ministerului Apărării Naționale.(2) Organizarea și funcționarea, precum și stabilirea numărului maxim de posturi ale Oficiului Național pentru Cultul Eroilor se fac prin regulament de organizare și funcționare, aprobat prin hotărâre a Guvernului.(3) Oficiul Național pentru Cultul Eroilor este condus de un director, numit prin ordin al ministrului apărării naționale, în conformitate cu dispozițiile legale.(4) Structura posturilor pe compartimente, statul de funcții și structura de personal se aprobă prin ordin al ministrului apărării naționale.(5) Oficiul Național pentru Cultul Eroilor întocmește proiectul bugetului propriu care se prevede distinct în bugetul Ministerului Apărării Naționale.(6) Finanțarea Oficiului Național pentru Cultul Eroilor se asigură de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Apărării Naționale.
  2. La articolul 26, litera e) se modifică și va avea următorul cuprins:
  "e) propune Ministerului Apărării Naționale inițierea proiectelor de hotărâri ale Guvernului pentru înființarea, modificarea, precum și pentru construirea mormintelor și operelor comemorative de război străine pe teritoriul României;".(2) Pentru anul 2009, bugetul aferent Oficiului Național pentru Cultul Eroilor se preia de către Ministerul Apărării Naționale de la Secretariatul General al Guvernului, prin protocol de predare-preluare.(3) Se autorizează Ministerul Finanțelor Publice să introducă modificările ce decurg din aplicarea prevederilor prezentei legi în structura bugetului de stat și în volumul, structura și anexele bugetelor Ministerului Apărării Naționale și Secretariatului General al Guvernului, la propunerea ordonatorilor principali de credite, pe baza protocolului de predare-preluare.(4) Protocolul de predare-preluare se încheie în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei legi și cuprinde prevederile bugetare, execuția bugetară până la data preluării, structurile de personal preluate, patrimoniul aferent, precum și celelalte drepturi și obligații ce decurg din acestea.(5) Până la introducerea modificărilor prevăzute la alin. (3), finanțarea Oficiului Național pentru Cultul Eroilor se asigură de la bugetul de stat, prin bugetul Secretariatului General al Guvernului.


  Articolul 66

  Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 189/2002 privind operațiunile compensatorii referitoare la contractele de achiziții pentru nevoi de apărare, ordine publică și siguranță națională, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 942 din 23 decembrie 2002, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 354/2003, se modifică după cum urmează:1. La articolul 4, litera g) se modifică și va avea următorul cuprins:
  "g) Oficiul de Compensare pentru Achiziții de Tehnică Specială, denumit în continuare Oficiu - entitate aflată în subordinea Ministerului Economiei, având ca obiect de activitate punerea în aplicare a procedurilor prevăzute în prezenta ordonanță de urgență pentru executarea operațiunilor compensatorii;".2. La articolul 8, alineatul (1) se modifică și va avea următorul cuprins:

  Articolul 8
  (1) Oficiul este finanțat de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Economiei.
  3. La articolul 8, alineatele (1^1), (1^4) și (1^5) se abrogă.


  Articolul 67

  Alineatul (1) al articolului 4 din Legea nr. 246/2007 privind înființarea, organizarea și funcționarea Institutului de Drept Public și Științe Administrative al României, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 485 din 19 iulie 2007, se modifică și va avea următorul cuprins:

  Articolul 4
  (1) Cheltuielile curente și de capital ale Institutului se finanțează din venituri proprii și din subvenții de la bugetul de stat. Subvențiile de la bugetul de stat vor fi acordate începând cu data de 1 ianuarie 2013.


  Articolul 68

  La data intrării în vigoare a hotărârilor Guvernului privind înființarea, organizarea și funcționarea noilor entități rezultate din reorganizarea autorităților și instituțiilor publice prevăzute în anexele nr. 1 și 2 se abrogă:
  a) art. 11, 12, 14, 15, 17 și 18 din Ordonanța Guvernului nr. 84/2001 privind înființarea, organizarea și funcționarea serviciilor publice comunitare de evidență a persoanelor, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 544 din 1 septembrie 2001, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 372/2002, cu modificările și completările ulterioare;
  b) art. X din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 50/2004 pentru modificarea și completarea unor acte normative în vederea stabilirii cadrului organizatoric și funcțional corespunzător desfășurării activităților de eliberare și evidență a cărților de identitate, actelor de stare civilă, pașapoartelor simple, permiselor de conducere și certificatelor de înmatriculare a vehiculelor, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 595 din 1 iulie 2004, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 520/2004, cu completările ulterioare;
  c) Ordonanța Guvernului nr. 81/2001 privind înființarea și organizarea Institutului Național de Administrație, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 542 din 1 septembrie 2001, aprobată cu modificări prin Legea nr. 106/2002, cu modificările și completările ulterioare;
  d) art. 1^2 alin. 1, art. 5 alin. 2 din Legea nr. 82/1992 privind rezervele de stat, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 354 din 11 decembrie 1997, cu modificările și completările ulterioare;
  e) art. 4 alin. (2) din Legea nr. 477/2003 privind pregătirea economiei naționale și a teritoriului pentru apărare, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 824 din 20 noiembrie 2003;
  f) art. 4 alin. (1)-(3) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 129/2006 privind regimul de control al exporturilor de produse și tehnologii cu dublă utilizare, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.045 din 29 decembrie 2006, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 136/2007;
  g) Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 73/2007 privind organizarea și funcționarea Agenției pentru Serviciile Societății Informaționale, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 444 din 29 iunie 2007, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 125/2008, cu modificările ulterioare;
  h) art. 27 din Legea nr. 422/2001 privind protejarea monumentelor istorice, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 938 din 20 noiembrie 2006, cu modificările ulterioare;
  i) art. 59-61 din Legea nr. 182/2000 privind protejarea patrimoniului cultural național mobil, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 828 din 9 decembrie 2008;
  j) Hotărârea Guvernului nr. 486/2002 privind înființarea, organizarea și funcționarea Laboratorului Național de Cercetare în Domeniul Conservării și Restaurării Patrimoniului Cultural Național Mobil, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 366 din 31 mai 2002;
  k) art. 682, art. 683 alin. (1), (6)-(8), art. 684-687, art. 688 alin. (1) teza a 2-a și alin. (3), art. 689, 690 și art. 692 alin. (1) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 372 din 28 aprilie 2006, cu modificările și completările ulterioare;
  l) teza întâi a alin. (2) al art. 6 din Legea nr. 176/2000 privind dispozitivele medicale, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 79 din 24 ianuarie 2005;
  m) art. 14 alin. (1) din Ordonanța Guvernului nr. 125/1998 privind înființarea, organizarea și funcționarea Agenției Naționale a Medicamentului, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 329 din 31 august 1998, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 594/2002, cu modificările și completările ulterioare;
  n) art. 8-11, art. 11^1 și art. 29 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 217/2003 pentru prevenirea și combaterea violenței în familie, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 367 din 29 mai 2003, cu modificările și completările ulterioare;
  o) Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 12/2001 privind înființarea Autorității Naționale pentru Protecția Drepturilor Copilului, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 63 din 6 februarie 2001, aprobată cu modificări prin Legea nr. 252/2001, cu modificările ulterioare;
  p) art. 4 alin. (2) și (3) din Legea muntelui nr. 347/2004, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 448 din 30 iunie 2009;
  q) art. 5 și anexele nr. 2 și 3 din Legea calului nr. 389/2005, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 9 din 5 ianuarie 2006, cu modificările și completările ulterioare;
  r) Ordonanța Guvernului nr. 5/2009 privind înființarea Agenției de Credite pentru Studenții din Instituțiile de Învățământ Superior de Stat și Particular Acreditate, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 60 din 30 ianuarie 2009, aprobată prin Legea nr. 265/2009;
  s) Legea nr. 390/2002 privind înființarea, organizarea și funcționarea Agenției Române pentru Investiții Străine, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 443 din 24 iunie 2002, cu modificările și completările ulterioare;
  ș) art. 2 alin. (1) lit. c), e) și j) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 25/2007 privind stabilirea unor măsuri pentru reorganizarea aparatului de lucru al Guvernului, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 270 din 23 aprilie 2007, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 99/2008, cu modificările și completările ulterioare;
  t) art. 27 și 53 din Legea nr. 379/2003 privind regimul mormintelor și operelor comemorative de război, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 700 din 7 octombrie 2003, cu modificările ulterioare;
  ț) art. 21 lit. c), liniuța a patra din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 64/2003 pentru stabilirea unor măsuri privind înființarea, organizarea, reorganizarea sau funcționarea unor structuri din cadrul aparatului de lucru al Guvernului, a ministerelor, a altor organe de specialitate ale administrației publice centrale și a unor instituții publice, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 464 din 29 iunie 2003, aprobată cu modificări prin Legea nr. 194/2004, cu modificările ulterioare;
  u) orice dispoziție contrară prevederilor prezentei legi.


  Articolul 69

  Anexele nr. 1 și 2 fac parte integrantă din prezenta lege.


  Articolul 70
  (1) Dispozițiile cap. IV și V intră în vigoare la 15 zile de la data publicării prezentei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.(2) Prevederile art. 37-47 din cap. VII intră în vigoare la data de 1 ianuarie 2010, dată la care se abrogă Legea nr. 10/2008 pentru instituirea Programului de stimulare a înnoirii Parcului național de tractoare, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 29 din 15 ianuarie 2008.

  Această lege a fost adoptată în temeiul prevederilor art. 114 alin. (3) din Constituția României, republicată, în urma angajării răspunderii Guvernului în fața Camerei Deputaților și a Senatului, în ședința comună din data de 15 septembrie 2009.
  PREȘEDINTELE CAMEREI DEPUTAȚILOR
  ROBERTA ALMA ANASTASE
  PREȘEDINTELE SENATULUI
  MIRCEA-DAN GEOANĂ

  București, 5 noiembrie 2009.
  Nr. 329.

  Anexa nr. 1

  LISTA
  instituțiilor și autorităților publice înființate prin lege,
  ordonanță de urgență a Guvernului și ordonanță a Guvernului,
  supuse reorganizării

  Nr.
  crt.
  Autoritatea
  coordonatoare


  Instituția supusă
  reorganizării/sursa
  de finanțare


  Actul normativ
  de înființare
  în vigoare


  Modalitatea de
  reorganizare  Structura/entitatea
  rezultată/sursa de
  finanțare/ministerul
  sau autoritatea
  coordonatoare

  Obser-
  vații/
  Redu-
  cere de
  posturi

  1

  2

  3

  4

  5

  6

  7

  1.
  În subordinea
  Guvernului și în
  coordonarea
  primului-ministru,
  printr-un
  consilier de stat  Agenția Română pentru
  Investiții Străine
  Finanțată integral de
  la bugetul de stat,
  prin bugetul
  Secretariatului
  General al Guvernului


  Legea nr. 390/2002 privind
  înființarea, organizarea
  și funcționarea Agenției
  Române pentru Investiții
  Străine, cu modificările
  și completările ulterioare  Desființare, ca urmare a
  comasării prin fuziune,
  cu Centrul Român pentru
  Promovarea Comerțului și
  constituirea unei noi
  persoane juridice
  (poziția 6, anexa nr. 2)


  Centrul Român pentru
  Promovarea Comerțului și
  Investițiilor Străine, în
  subordinea Ministerului
  Întreprinderilor Mici și
  Mijlocii, Comerțului și
  Mediului de Afaceri
  Finanțat integral de la
  bugetul de stat, prin
  bugetul Ministerului
  Întreprinderilor Mici și
  Mijlocii, Comerțului și
  Mediului de Afaceri

  10
  2.  În coordonarea
  primului-ministru,
  printr-un
  consilier de stat
  Instituție
  autonomă


  Agenția de Compensare
  pentru Achiziții de
  Tehnică Specială
  Finanțată integral din
  venituri proprii  Ordonanța de urgență a
  Guvernului nr. 189/2002
  privind operațiunile
  compensatorii referitoare
  la contractele de
  achiziții pentru nevoi
  de apărare, ordine publică
  și siguranță națională,
  aprobată cu modificări
  prin Legea nr. 354/2004,
  cu modificările și
  completările ulterioare

  Desființarea și preluarea
  activității de către
  oficiul nou-înființat, cu
  personalitate juridică, în
  subordinea Ministerului
  Economiei
  Schimbarea regimului de
  finanțare
  Oficiul de Compensare
  pentru Achiziții de
  Tehnică Specială, în
  subordinea Ministerului
  Economiei
  Finanțat integral de la
  bugetul de stat, prin
  bugetul Ministerului
  Economiei  10  3.

  Abrogată


  4.
  În subordinea
  Guvernului și
  coordonarea
  primului-ministru,
  printr-un
  consilier de stat  Agenția Națională
  pentru Resurse Minerale
  Finanțată integral de
  la bugetul de stat

  Legea petrolului nr.
  238/2004, cu modificările
  și completările ulterioare


  Reducere de posturi
  Agenția Națională pentru
  Resurse Minerale, în
  coordonarea primului-
  ministru, printr-un
  consilier de stat
  Finanțată integral de la
  bugetul de stat, prin
  bugetul Secretariatului
  General al Guvernului

  8
  5.

  Abrogată


  6.

  În subordinea
  Guvernului și
  coordonarea
  primului-ministru,
  printr-un
  consilier de stat
  Agenția pentru Stra-
  tegii Guvernamentale
  Finanțată integral de
  la bugetul de stat,
  prin bugetul Secretari-
  atului General al
  Guvernului  Ordonanța de urgență a
  Guvernului nr. 64/2003
  pentru stabilirea unor
  măsuri privind înființarea
  organizarea, reorganizarea
  sau funcționarea unor
  structuri din cadrul
  aparatului de lucru al
  Guvernului,a ministerelor,
  a altor organe de
  specialitate ale
  administrației publice
  centrale și a unor
  instituții publice,
  aprobată cu modificări
  prin Legea nr. 194/2004,
  cu modificările și
  completările ulterioare

  Desființarea instituției
  publice și preluarea
  activității de un
  departament din cadrul
  Secretariatului General
  al Guvernului
  Departament în cadrul
  Secretariatului General
  al Guvernului
  Finanțat integral de la
  bugetul de stat, prin
  bugetul Secretariatului
  General al Guvernului  21

  7.  În subordinea
  Guvernului și
  coordonarea
  primului-ministru,
  printr-un
  consilier de stat


  Agenția Națională
  Anti-Doping
  Finanțată din venituri
  proprii și subvenții
  acordate de la bugetul
  de stat


  Legea nr. 227/2006 privind
  prevenirea și combaterea
  dopajului în sport,
  republicată în Monitorul
  Oficial al României,
  Partea I, nr. 485 din
  14 iulie 2009

  Reducere de posturi  Agenția Națională
  Anti-Doping
  Finanțată din venituri
  proprii și subvenții
  acordate de la bugetul
  de stat, prin bugetul
  Secretariatului General
  al Guvernului

  17  8.
  În subordinea
  Guvernului și
  coordonarea
  primului-ministru

  Autoritatea Națională
  Sanitară Veterinară și
  pentru Siguranța
  Alimentelor
  Finanțată din venituri
  proprii și subvenții
  acordate de la bugetul
  de stat

  Ordonanța Guvernului
  nr. 42/2004 privind
  organizarea activității
  sanitar-veterinare și
  pentru siguranța alimen-
  telor, aprobată prin Legea
  nr. 215/2004, cu
  modificările și comple-
  tările ulterioare

  Reducere de posturi
  Autoritatea Națională
  Sanitară Veterinară și
  pentru Siguranța
  Alimentelor
  Finanțată din venituri
  proprii și subvenții
  acordate de la bugetul
  de stat

  920
  9.


  Aparatul de lucru
  al primului-
  ministru
  Agenția Națională
  pentru Romi
  Finanțată integral de
  la bugetul de stat,
  prin bugetul
  Secretariatului
  General al Guvernului

  Ordonanța de urgență a
  Guvernului nr. 78/2004
  pentru înființarea
  Agenției Naționale
  pentru Romi, aprobată
  cu modificări prin Legea
  nr. 7/2005

  Reducere de posturi


  Agenția Națională
  pentru Romi
  Finanțată integral de la
  bugetul de stat, prin
  bugetul Secretariatului
  General al Guvernului

  8


  10.


  Instituție publică
  autonomă de
  interes național,
  în coordonarea
  directă a viceprim
  -ministrului

  Autoritatea Națională
  de Reglementare în
  Domeniul Energiei- ANRE
  Finanțată integral din
  venituri proprii


  Legea energiei electrice
  nr. 13/2007, cu
  modificările și
  completările ulterioare,
  Legea gazelor
  nr. 351/2004, cu
  modificările ulterioare
  Ordonanța de urgență a
  Guvernului nr. 221/2008
  pentru stabilirea unor
  măsuri de reorganizare
  în cadrul administrației
  publice centrale,
  aprobată prin Legea
  nr. 186/2009

  Preia Agenția Română
  pentru Conservarea
  Energiei din cadrul
  Ministerului Economiei
  Schimbarea regimului
  de finanțare
  Reducere de posturi
  Autoritatea Națională de
  Reglementare în Domeniul
  Energiei - ANRE
  Finanțată integral de la
  bugetul de stat, prin
  bugetul Secretariatului
  General al Guvernului
  97


  11.  În subordinea
  Guvernului și
  coordonarea
  primului-ministru,
  printr-un
  consilier de stat


  Comisia Națională
  pentru Controlul
  Activităților Nucleare
  Finanțată integral din
  venituri proprii  Legea nr. 111/1996 privind
  desfășurarea în siguranță,
  reglementarea, autorizarea
  și controlul activităților
  nucleare, republicată în
  Monitorul Oficial al
  României, Partea I, nr.
  552 din 27 iunie 2006
  Ordonanța de urgență a
  Guvernului nr. 17/2009
  privind desființarea
  Cancelariei Primului-
  Ministru și stabilirea
  unor măsuri pentru
  reorganizarea aparatului
  de lucru al Guvernului

  Reducere de posturi
  Schimbarea regimului
  de finanțare

  Comisia Națională pentru
  Controlul Activităților
  Nucleare
  Finanțată integral de la
  bugetul de stat, prin
  bugetul Secretariatului
  General al Guvernului

  34  12.  Ministerul
  Finanțelor Publice


  Comisia Națională de
  Prognoză
  Finanțată integral de
  la bugetul de stat,
  prin bugetul
  Ministerului
  Finanțelor Publice

  Ordonanța Guvernului nr.
  22/2007 privind
  organizarea și
  funcționarea Comisiei
  Naționale de Prognoză,
  aprobată cu modificări
  prin Legea nr. 212/2007,
  cu modificările și
  completările ulterioare
  Ordonanța de urgență a
  Guvernului nr. 29/2007
  privind unele măsuri de
  reorganizare a
  Ministerului Economiei și
  Finanțelor, aprobată prin
  Legea nr. 59/2008

  Reducere de posturi  Comisia Națională de
  Prognoză
  Finanțată integral de la
  bugetul de stat, prin
  bugetul Ministerului
  Finanțelor Publice


  15  13.


  În subordinea
  Guvernului și
  coordonarea
  Secretariatului
  General al
  Guvernului

  Oficiul Român pentru
  Adopții
  Finanțat integral de la
  bugetul de stat, prin
  bugetul Secretariatului
  General al Guvernului

  Legea nr. 274/2004
  privind înființarea,
  organizarea și
  funcționarea Oficiului
  Român pentru Adopții,
  cu modificările și
  completările ulterioare

  Reducere de posturi


  Oficiul Român pentru
  Adopții
  Finanțat integral de la
  bugetul de stat, prin
  bugetul Secretariatului
  General al Guvernului

  6


  14.  În subordinea
  Guvernului și
  coordonarea
  Secretariatului
  General al
  Guvernului


  Oficiul Național pentru
  Cultul Eroilor
  Finanțat integral de la
  bugetul de stat, prin
  bugetul Secretariatului
  General al Guvernului


  Legea nr. 379/2003 privind
  regimul mormintelor și
  operelor comemorative de
  război, cu modificările
  ulterioare  Desființarea instituției
  publice și preluarea
  activității în cadrul unui
  oficiu cu personalitate
  juridică, în subordinea
  Ministerului Apărării
  Naționale

  Oficiul Național pentru
  Cultul Eroilor, în
  subordinea Ministerului
  Apărării Naționale
  Finanțat integral de la
  bugetul de stat, prin
  bugetul Ministerului
  Apărării Naționale

  12  15.
  Ministerul
  Transporturilor
  și Infrastructurii


  Centrul Național de
  Calificare și Instruire
  Feroviară - CENAFER
  Finanțat integral din
  venituri proprii
  Ordonanța Guvernului
  nr. 58/2004 privind
  înființarea Centrului
  Național de Calificare și
  Instruire Feroviară -
  CENAFER, aprobată cu
  modificări și completări
  prin Legea nr. 408/2004
  Hotărârea Guvernului
  nr. 1.663/2004 privind
  organizarea și
  funcționarea Centrului
  Național de Calificare și
  Instruire Feroviară -
  CENAFER (în aplicarea
  art. 11 din Ordonanța
  Guvernului nr. 58/2004
  privind înființarea
  Centrului Național de
  Calificare și Instruire
  Feroviară - CENAFER)

  Reducere de posturi
  Schimbarea regimului
  de finanțare


  Centrul Național de
  Calificare și Instruire
  Feroviară - CENAFER
  Finanțat integral de la
  bugetul de stat, prin
  bugetul Ministerului
  Transporturilor și
  Infrastructurii

  22
  16.


  Ministerul
  Transporturilor și
  Infrastructurii
  Agenția de Sănătate
  Publică a Ministerului
  Transporturilor și
  Infrastructurii
  Finanțată din venituri
  proprii și subvenții
  de la bugetul de stat
  Ordonanța de urgență a
  Guvernului nr. 64/2003
  pentru stabilirea unor
  măsuri privind
  înființarea, organizarea,
  reorganizarea sau
  funcționarea unor
  structuri din cadrul
  aparatului de lucru al
  Guvernului, a ministerelor
  a altor organe de
  specialitate ale
  administrației publice
  centrale și a unor
  instituții publice,
  aprobată cu modificări
  prin Legea nr. 194/2004,
  cu modificările ulterioare
  [art. 14 alin. (2)]

  Se propune:
  - desființarea prin
  divizare;
  - preluarea activității
  sanitar-veterinare de
  către Autoritatea
  Națională Sanitară
  Veterinară și pentru
  Siguranța Animalelor;
  - preluarea activității
  de medicină preventivă,
  avizare și autorizare
  sanitară și inspecția
  sanitară de stat, de
  către Ministerul
  Transporturilor și
  Infrastructurii


  Nu rezultă entitate nouă
  Entitățile absorbante
  sunt Autoritatea
  Națională Sanitară
  Veterinară și pentru
  Siguranța Alimentelor și
  Ministerul Transporturilor
  și Infrastructurii
  Autoritatea Națională
  Sanitară Veterinară și
  pentru Siguranța
  Animalelor - finanțată
  din venituri proprii și
  subvenții acordate de la
  bugetul de stat
  Ministerul Transporturilor
  și Infrastructurii -
  finanțat integral de la
  bugetul de stat

  212


  17.
  Ministerul
  Afacerilor Externe  Agenția Națională de
  Control al Exporturilor
  Finanțată integral de
  la bugetul de stat,
  prin bugetul
  Ministerului
  Afacerilor Externe


  Ordonanța de urgență a
  Guvernului nr. 129/2006
  privind regimul de control
  al exporturilor de
  produse și tehnologii cu
  dublă utilizare, aprobată
  cu modificări și
  completări prin Legea
  nr. 136/2007

  Desființarea instituției
  publice și preluarea
  activității de către o
  direcție generală, în
  cadrul Ministerului
  Afacerilor Externe  Direcție generală în
  cadrul Ministerului
  Afacerilor Externe
  Finanțată integral de la
  bugetul de stat, prin
  bugetul Ministerului
  Afacerilor Externe


  25
  18.
  Ministerul
  Afacerilor Externe  Institutul "Eudoxiu
  Hurmuzachi" pentru
  Românii de Pretutindeni
  Finanțat din venituri
  proprii și subvenții
  acordate de la bugetul
  de stat, prin bugetul
  Ministerului Afacerilor
  Externe

  Legea nr. 299/2007
  privind sprijinul acordat
  românilor de
  pretutindeni, republicată
  în Monitorul Oficial al
  României, Partea I, nr.
  261 din 22 aprilie 2009


  Reducere de posturi
  Institutul "Eudoxiu
  Hurmuzachi" pentru
  Românii de Pretutindeni
  Finanțat din venituri
  proprii și subvenții
  acordate de la bugetul
  de stat, prin bugetul
  Ministerului Afacerilor
  Externe

  19
  19.  Ministerul
  Justiției și
  Libertăților
  Cetățenești
  Oficiul Național al
  Registrului Comerțului
  Finanțat din venituri
  proprii
  Legea nr. 26/1990
  privind registrul
  comerțului, republicată
  în Monitorul Oficial al
  României, Partea I,
  nr. 49 din 4 februarie
  1998, cu modificările și
  completările ulterioare

  Reducere de posturi
  Schimbarea regimului
  de finanțare

  Oficiul Național al
  Registrului Comerțului
  Finanțat integral de la
  bugetul de stat, prin
  bugetul Ministerului
  Justiției și Libertăților
  Cetățenești

  513  20.

  Ministerul
  Comunicațiilor
  și Societății
  Informaționale


  Ministerul
  Comunicațiilor și
  Societății
  Informaționale
  Finanțat integral de la
  bugetul de stat
  Ordonanța de urgență a
  Guvernului nr. 221/2008
  pentru stabilirea unor
  măsuri de reorganizare
  în cadrul administrației
  publice centrale,
  aprobată prin Legea
  nr. 186/2009, cu
  modificările ulterioare
  (numărul de posturi este
  stabilit prin Hotărârea
  Guvernului nr. 12/2009
  privind organizarea și
  funcționarea Ministerului
  Comunicațiilor și
  Societății Informaționale,
  cu modificările și
  completările ulterioare)

  Reducere de posturi

  Ministerul Comunicațiilor
  și Societății
  Informaționale
  Finanțat integral de la
  bugetul de stat

  58

  21.
  Ministerul
  Comunicațiilor
  și Societății
  Informaționale

  Agenția pentru
  Serviciile Societății
  Informaționale
  Finanțată din venituri
  proprii
  Ordonanța de urgență a
  Guvernului nr. 73/2007
  privind organizarea și
  funcționarea Agenției
  pentru Serviciile
  Societății Informaționale,
  aprobată cu modificări și
  completări prin Legea
  nr. 125/2008, cu
  modificările ulterioare  Desființare, ca urmare a
  divizării: o parte din
  activitate va fi preluată
  de către Centrul Național
  de Management pentru
  Societatea Informațională,
  iar o altă parte de
  Centrul Național "România
  Digitală" (două persoane
  juridice nou-înființate)
  Schimbarea regimului
  de finanțare

  Centrul Național de
  Management pentru
  Societatea Informațională
  și Centrul Național
  "România Digitală",
  instituții cu
  personalitate juridică a
  căror înființare se
  dorește în subordinea
  Ministerului
  Comunicațiilor și
  Societății Informaționale
  Finanțate integral de la
  bugetul de stat, prin
  bugetul Ministerului
  Comunicațiilor și
  Societății Informaționale

  200
  22.
  Ministerul
  Întreprinderilor
  Mici și Mijlocii,
  Comerțului și
  Mediului de
  Afaceri  Ministerul
  Întreprinderilor
  Mici și Mijlocii,
  Comerțului și Mediului
  de Afaceri
  Finanțat integral de
  la bugetul de stat


  Ordonanța de urgență a
  Guvernului nr. 221/2008
  pentru stabilirea unor
  măsuri de reorganizare
  în cadrul administrației
  publice centrale,
  aprobată prin Legea
  nr. 186/2009, cu
  modificările ulterioare,
  (numărul de posturi este
  stabilit prin Hotărârea
  Guvernului nr. 4/2009
  privind organizarea și
  funcționarea Ministerului
  Întreprinderilor Mici și
  Mijlocii, Comerțului și
  Mediului de Afaceri)

  Reducere de posturi
  Ministerul Întreprinde-
  rilor Mici și Mijlocii,
  Comerțului și Mediului
  de Afaceri
  Finanțat integral de la
  bugetul de stat  10
  23.  Ministerul
  Întreprinderilor
  Mici și Mijlocii,
  Comerțului și
  Mediului de
  Afaceri


  Autoritatea Națională
  pentru Protecția
  Consumatorilor
  Finanțată din venituri
  proprii și subvenții de
  la bugetul de stat,
  prin bugetul Ministeru-
  lui Întreprinderilor
  Mici și Mijlocii,
  Comerțului și Mediului
  de Afaceri

  Ordonanța Guvernului
  nr. 21/1992 privind
  protecția consumatorilor,
  republicată, cu
  modificările și
  completările ulterioare


  Reducere de posturi
  Schimbarea regimului de
  finanțare

  Autoritatea Națională
  pentru Protecția
  Consumatorilor
  Finanțată integral de la
  bugetul de stat, prin
  bugetul Ministerului
  Întreprinderilor Mici și
  Mijlocii, Comerțului și
  Mediului de Afaceri  40  24.

  Ministerul
  Întreprinderilor
  Mici și Mijlocii,
  Comerțului și
  Mediului de
  Afaceri

  Oficiul de Stat pentru
  Invenții și Mărci
  Finanțat integral din
  venituri proprii


  Legea nr. 64/1991
  privind brevetele de
  invenție, republicată în
  Monitorul Oficial al
  României, Partea I, nr.
  541 din 8 august 2007

  Reducere de posturi

  Oficiul de Stat pentru
  Invenții și Mărci
  Finanțat integral din
  venituri proprii


  63

  25.
  Ministerul
  Educației,
  Cercetării și
  Inovării

  Ministerul Educației,
  Cercetării și Inovării
  Finanțat integral de la
  bugetul de stat

  Ordonanța de urgență a
  Guvernului nr. 221/2008
  pentru stabilirea unor
  măsuri de reorganizare
  în cadrul administrației
  publice centrale,
  aprobată prin Legea
  nr. 186/2009, cu
  modificările ulterioare

  Reducere de posturi
  Ministerul Educației,
  Cercetării și Inovării
  Finanțat integral de la
  bugetul de stat

  40
  26.
  Ministerul
  Educației,
  Cercetării și
  Inovării

  Agenția de Credite
  pentru Studenții din
  Instituțiile de
  Învățământ Superior de
  Stat și Particular
  Acreditate
  Finanțată din venituri
  proprii și subvenții de
  la bugetul de stat,
  prin bugetul
  Ministerului
  Educației, Cercetării
  și Inovării

  Ordonanța Guvernului
  nr. 5/2009 privind
  înființarea Agenției de
  Credite pentru Studenții
  din Instituțiile de
  Învățământ Superior de
  Stat și Particular
  Acreditate, aprobată prin
  Legea nr. 265/2009
  Desființare, ca urmare a
  comasării prin fuziune
  cu Centrul Național
  pentru Burse de Studii
  în Străinătate și
  înființarea Agenției de
  Credite și Burse de
  Studii

  Agenția de Credite și
  Burse de Studii
  Finanțată din venituri
  proprii și subvenții de la
  bugetul de stat, prin
  bugetul Ministerului
  Educației, Cercetării și
  Inovării

  10
  27.

  Ministerul
  Educației,
  Cercetării și
  Inovării


  Agenția Română de
  Asigurare a Calității
  în Învățământul
  Preuniversitar
  Finanțată integral din
  venituri proprii
  Ordonanța de urgență a
  Guvernului nr. 75/2005
  privind asigurarea
  calității educației,
  aprobată cu modificări și
  completări prin Legea
  nr. 87/2006, cu
  modificările ulterioare


  Reducere de posturi
  Schimbarea regimului
  de finanțare  Agenția Română de
  Asigurare a Calității în
  Învățământul
  Preuniversitar
  Finanțată din venituri
  proprii și subvenții de la
  bugetul de stat, prin
  bugetul Ministerului
  Educației, Cercetării și
  Inovării

  10

  28.


  Ministerul
  Educației,
  Cercetării și
  Inovării  Autoritatea Națională
  pentru Cercetare
  Științifică
  Finanțată integral de
  la bugetul de stat,
  prin bugetul
  Ministerului Educației,
  Cercetării și Inovării  Ordonanța de urgență a
  Guvernului nr. 11/2004
  privind stabilirea unor
  măsuri de reorganizare
  în cadrul administrației
  publice centrale,
  aprobată cu modificări și
  completări prin Legea
  nr. 228/2004, cu
  modificările și
  completările ulterioare

  Reducere de posturi


  Autoritatea Națională
  pentru Cercetare
  Științifică
  Finanțată integral de la
  bugetul de stat, prin
  bugetul Ministerului
  Educației, Cercetării și
  Inovării  15


  29.
  Ministerul
  Tineretului și
  Sportului


  Ministerul Tineretului
  și Sportului
  Finanțat integral de la
  bugetul de stat

  Ordonanța de urgență a
  Guvernului nr. 221/2008
  pentru stabilirea unor
  măsuri de reorganizare
  în cadrul administrației
  publice centrale,
  aprobată prin Legea
  nr. 186/2009, cu
  modificările ulterioare

  Reducere de posturi
  Ministerul Tineretului și
  Sportului
  Finanțat integral de la
  bugetul de stat

  139
  30.
  Ministerul
  Tineretului și
  Sportului


  Institutul Național de
  Cercetare pentru Sport
  Finanțat din venituri
  proprii și subvenții de
  la bugetul de stat,
  prin bugetul
  Ministerului
  Tineretului și
  Sportului

  Legea educației fizice și
  sportului nr. 69/2000, cu
  modificările și
  completările ulterioare

  Reducere de posturi
  Institutul Național de
  Cercetare pentru Sport
  Finanțat din venituri
  proprii și subvenții de la
  bugetul de stat, prin
  bugetul Ministerului
  Tineretului și Sportului


  27
  31.
  Ministerul
  Mediului  Agenția Națională
  pentru Arii Naturale
  Protejate
  Finanțată din venituri
  proprii și subvenții de
  la bugetul de stat,
  prin bugetul
  Ministerului
  Mediului

  Ordonanța de urgență a
  Guvernului nr. 57/2007
  privind regimul ariilor
  naturale protejate,
  conservarea habitatelor
  naturale, a florei și
  faunei sălbatice, cu
  modificările și
  completările ulterioare

  Desființarea și preluarea
  activității de către un
  compartiment nou-înființat
  în cadrul Ministerului
  Mediului
  Direcție în cadrul
  Ministerului Mediului
  Finanțată integral de la
  bugetul de stat, prin
  bugetul Ministerului
  Mediului  85

  32.  Ministerul
  Economiei


  Agenția Română pentru
  Conservarea Energiei
  Finanțată din venituri
  proprii și subvenții de
  la bugetul de stat  Ordonanța Guvernului
  nr. 22/2008 privind
  eficiența energetică și
  promovarea utilizării la
  consumatorii finali a
  surselor regenerabile de
  energie


  Desființare prin
  comasare - absorbție
  și preluarea activității
  de către Autoritatea
  Națională de Reglementare
  în Domeniul Energiei -
  ANRE


  Autoritatea Națională de
  Reglementare în
  Domeniul Energiei - ANRE
  Finanțată integral de la
  bugetul de stat, prin
  bugetul Secretariatului
  General al Guvernului


  18


  33.  Ministerul
  Economiei


  Agenția Nucleară
  Finanțată integral de
  la bugetul de stat,
  prin bugetul
  Ministerului Economiei  Ordonanța Guvernului
  nr. 7/2003 privind
  promovarea, dezvoltarea
  și monitorizarea
  activităților nucleare,
  republicată, cu
  modificările și
  completările ulterioare

  Desființare, ca urmare a
  comasării prin fuziune
  cu Agenția Națională
  pentru Deșeuri Radioactive
  Schimbarea regimului
  de finanțare


  Agenția Nucleară și
  pentru Deșeuri Radioactive
  Finanțată din venituri
  proprii și subvenții de la
  bugetul de stat, prin
  bugetul Ministerului
  Economiei

  12  34.


  Ministerul
  Economiei

  Agenția Națională
  pentru Deșeuri
  Radioactive
  Finanțată integral din
  venituri proprii


  Ordonanța Guvernului
  nr. 11/2003 privind
  gospodărirea în
  siguranță a deșeurilor
  radioactive, republicată


  Desființare, ca urmare a
  comasării prin fuziune
  cu Agenția Nucleară
  Schimbarea regimului
  de finanțare


  Agenția Nucleară și
  pentru Deșeuri Radioactive
  Finanțată din venituri
  proprii și subvenții de la
  bugetul de stat, prin
  bugetul Ministerului
  Economiei

  2


  35.
  Ministerul
  Economiei  Agenția Română pentru
  Dezvoltarea Durabilă a
  Zonelor Industriale
  Finanțată integral de
  la bugetul de stat,
  prin bugetul
  Ministerului
  Economiei

  Ordonanța de urgență a
  Guvernului nr. 14/2009
  privind înființarea
  Agenției Române pentru
  Dezvoltarea Durabilă a
  Zonelor Industriale -
  ARDDZI, aprobată cu
  modificări prin Legea
  nr. 214/2009

  Reducerea numărului de
  posturi  Agenția Română pentru
  Dezvoltarea Durabilă a
  Zonelor Industriale
  Finanțată integral de la
  bugetul de stat, prin
  bugetul Ministerului
  Economiei


  20
  36.  Ministerul
  Economiei


  Oficiul Participațiilor
  Statului și Privati-
  zării în Industrie
  Finanțat integral din
  venituri proprii  Ordonanța de urgență a
  Guvernului nr. 88/2001
  privind înființarea
  Oficiului Participațiilor
  Statului și Privatizării
  în Industrie, aprobată cu
  modificări prin Legea
  nr. 552/2001

  Reducerea numărului de
  posturi
  Schimbarea regimului
  de finanțare
  Oficiul Participațiilor
  Statului și Privatizării
  în Industrie
  Finanțat integral de la
  bugetul de stat, prin
  bugetul Ministerului
  Economiei

  25  37.  Ministerul
  Administrației
  și Internelor

  Administrația Națională
  a Rezervelor de Stat
  Finanțată integral de
  la bugetul de stat,
  prin bugetul
  Ministerului
  Administrației și
  Internelor
  Legea nr. 82/1992
  privind rezervele de stat,
  republicată, cu
  modificările și
  completările ulterioare  Desființare, prin
  comasare cu Oficiul
  Central de Stat pentru
  Probleme Speciale, și
  înființarea unei entități
  noi, Administrația
  Națională a Rezervelor
  de Stat și Probleme
  Speciale, care va prelua
  activitatea celor două
  instituții supuse
  reorganizării

  Administrația Națională
  a Rezervelor de Stat și
  Probleme Speciale
  Finanțată integral de la
  bugetul de stat, prin
  bugetul Ministerului
  Administrației și
  Internelor
  40  38.  Ministerul
  Administrației
  și Internelor

  Oficiul Central de
  Stat pentru Probleme
  Speciale
  Finanțat integral de la
  bugetul de stat, prin
  bugetul Ministerului
  Administrației și
  Internelor

  Legea nr. 477/2003
  privind pregătirea
  economiei naționale
  și a teritoriului pentru
  apărare  Desființare, prin
  comasare cu Administrația
  Națională a Rezervelor de
  Stat, și preluarea
  activității de către
  Administrația Națională
  a Rezervelor de Stat și
  Probleme Speciale

  Administrația Națională
  a Rezervelor de Stat și
  Probleme Speciale
  Finanțată integral de la
  bugetul de stat, prin
  bugetul Ministerului
  Administrației și
  Internelor

  65  39.


  Ministerul
  Administrației
  și Internelor
  Inspectoratul Național
  pentru Evidența
  Persoanelor
  Finanțat integral de la
  bugetul de stat, prin
  bugetul Ministerului
  Administrației și
  Internelor  Ordonanța Guvernului
  nr. 84/2001 privind
  înființarea, organizarea
  și funcționarea servici-
  ilor publice comunitare
  de evidență a persoanelor,
  aprobată cu modificări
  și completări prin Legea
  nr. 372/2002, cu
  modificările și
  completările ulterioare
  Desființare, ca urmare a
  comasării prin fuziune
  cu Centrul Național de
  Administrare a Bazelor
  de Date privind Evidența
  Persoanelor, și
  constituirea unei noi
  persoane juridice, în
  subordinea Ministerului
  Administrației și
  Internelor - Direcția
  pentru Evidența
  Persoanelor și
  Administrarea Bazelor
  de Date

  Direcția pentru Evidența
  Persoanelor și
  Administrarea Bazelor
  de Date
  Finanțată integral de la
  bugetul de stat, prin
  bugetul Ministerului
  Administrației și
  Internelor


  21


  40.
  Ministerul
  Administrației
  și Internelor


  Centrul Național de
  Administrare a Bazelor
  de Date privind
  Evidența Persoanelor
  Finanțat integral de la
  bugetul de stat, prin
  bugetul Ministerului
  Administrației și
  Internelor
  Ordonanța de urgență a
  Guvernului nr. 50/2004
  pentru modificarea și
  completarea unor acte
  normative în vederea
  stabilirii cadrului
  organizatoric și
  funcțional corespunzător
  desfășurării activităților
  de eliberare și evidență
  a cărților de identitate,
  actelor de stare civilă,
  pașapoartelor simple,
  permiselor de conducere și
  certificatelor de
  înmatriculare a
  vehiculelor, aprobată cu
  modificări și completări
  prin Legea nr. 520/2004,
  cu completările
  ulterioare,

  Desființare, ca urmare a
  comasării prin fuziune
  cu Inspectoratul
  Național pentru Evidența
  Persoanelor, și
  constituirea unei noi
  persoane juridice, în
  subordinea Ministerului
  Administrației și
  Internelor - Direcția
  pentru Evidența
  Persoanelor și
  Administrarea Bazelor
  de Date  Direcția pentru Evidența
  Persoanelor și
  Administrarea Bazelor
  de Date
  Finanțată integral de la
  bugetul de stat, prin
  bugetul Ministerului
  Administrației și
  Internelor
  60
  41.
  Ministerul
  Administrației
  și Internelor


  Institutul Național de
  Administrație (INA)
  Finanțat din venituri
  proprii și subvenții de
  la bugetul de stat,
  prin bugetul
  Ministerului
  Administrației și
  Internelor

  Ordonanța Guvernului
  nr. 81/2001 privind
  înființarea și organizarea
  Institutului Național de
  Administrație, aprobată
  cu modificări prin Legea
  nr. 106/2002, cu
  modificările și
  completările ulterioare

  Desființare prin
  comasare prin absorbție
  și preluarea activității
  de către o direcție nouă
  în cadrul Agenției
  Naționale a Funcționarilor
  Publici (ANFP)


  Direcție nou-înființată în
  cadrul Agenției Naționale
  a Funcționarilor Publici
  Finanțată integral de la
  bugetul de stat, prin
  bugetul Ministerului
  Administrației și
  Internelor

  18
  (apa-
  ratul
  cen-
  tral)
  42.  Ministerul
  Administrației
  și Internelor

  Agenția Națională de
  Cadastru și Publicitate
  Imobiliară (ANCPI)
  Finanțată integral din
  venituri proprii  Legea cadastrului și a
  publicității imobiliare
  nr. 7/1996, republicată,
  cu modificările ulterioare
  Reducere de posturi  Agenția Națională de
  Cadastru și Publicitate
  Imobiliară (ANCPI)
  Finanțată integral de la
  bugetul de stat, prin
  bugetul Ministerului
  Administrației și
  Internelor

  252
  Insti-
  tuția
  își
  păs-
  trează
  denu-
  mirea

  43.
  Ministerul
  Administrației
  și Internelor


  Autoritatea Națională
  de Reglementare pentru
  Serviciile Comunitare
  de Utilități Publice
  Finanțată integral din
  venituri proprii  Legea serviciilor
  comunitare de utilități
  publice nr. 51/2006,
  publicată în Monitorul
  Oficial al României,
  Partea I, nr. 254 din
  21 martie 2006, cu
  modificările și
  completările ulterioare

  Reducere de posturi
  Autoritatea Națională de
  Reglementare pentru
  Serviciile Comunitare de
  Utilități Publice
  Finanțată integral de la
  bugetul de stat, prin
  bugetul Ministerului
  Administrației și
  Internelor

  63
  Insti-
  tuția
  își
  păs-
  trează
  denu-
  mirea

  44.


  Ministerul
  Administrației
  și Internelor
  Arhivele Naționale
  Finanțată integral
  de la bugetul de stat,
  prin bugetul
  Ministerului
  Administrației și
  Internelor
  Legea Arhivelor Naționale
  nr. 16/1996, publicată
  în Monitorul Oficial al
  României, Partea I, nr.
  71 din 9 aprilie 1996, cu
  modificările și
  completările ulterioare
  Reducere de posturi
  Reorganizarea
  aparatului central al
  Arhivelor Naționale la
  nivel de direcție cu
  personalitate juridică în
  subordinea Ministerului
  Administrației și
  Internelor
  Reorganizarea direcțiilor
  județene ale Arhivelor
  Naționale și a Direcției
  Municipiului București a
  Arhivelor Naționale la
  nivel de servicii

  Arhivele Naționale
  Finanțată integral
  de la bugetul de stat,
  prin bugetul Ministerului
  Administrației și
  Internelor

  548
  Insti-
  tuția
  își
  păs-
  trează
  denu-
  mirea  45.
  Ministerul
  Administrației
  și Internelor


  Agenția Națională a
  Funcționarilor Publici
  (ANFP)
  Finanțată integral de
  la bugetul de stat,
  prin bugetul
  Ministerului
  Administrației și
  Internelor

  Legea nr. 188/1999
  privind statutul
  funcționarilor publici,
  republicată în Monitorul
  Oficial al României,
  Partea I, nr. 365 din
  29 mai 2007, cu
  modificările și
  completările ulterioare

  Reducere de posturi
  Agenția Națională a
  Funcționarilor Publici
  Finanțată integral de la
  bugetul de stat, prin
  bugetul Ministerului
  Administrației și
  Internelor


  20
  46.
  Ministerul
  Administrației
  și Internelor
  Coordonarea
  metodologică a
  Institutului
  Național de
  Administrație

  Centrele regionale de
  formare continuă
  pentru administrația
  publică locală
  Finanțate din venituri
  proprii  Ordonanța Guvernului
  nr. 81/2001 privind
  înființarea și organizarea
  Institutului Național de
  Administrație, publicată
  în Monitorul Oficial al
  României, Partea I,
  nr. 542 din 1 septembrie
  2001, aprobată cu
  modificări prin Legea
  nr. 106/2002, cu
  modificările și
  completările ulterioare

  Desființare și preluarea
  activității de către
  instituții nou-înființate
  în subordinea Agenției
  Naționale a
  Funcționarilor Publici
  Reducere de posturi


  Centrele regionale de
  formare continuă pentru
  administrația publică
  locală se înființează în
  subordinea Agenției
  Naționale a
  Funcționarilor Publici
  Finanțate integral de la
  bugetul de stat, prin
  bugetul Ministerului
  Administrației și
  Internelor

  38
  47.
  Ministerul Muncii,
  Familiei și
  Protecției Sociale


  Agenția Națională
  pentru Egalitatea de
  Șanse între Femei și
  Bărbați (ANES)
  Finanțată integral din
  bugetul de stat, prin
  bugetul Ministerului
  Muncii, Familiei și
  Protecției Sociale

  Legea nr. 202/2002
  privind egalitatea de
  șanse și de tratament
  între femei și bărbați,
  republicată în Monitorul
  Oficial al României,
  Partea I, nr. 150 din
  1 martie 2007

  Reducere de posturi
  Agenția Națională
  pentru Egalitatea de
  Șanse între Femei și
  Bărbați (ANES)
  Finanțată integral de la
  bugetul de stat, prin
  bugetul Ministerului
  Muncii, Familiei și
  Protecției Sociale

  26
  48.  Ministerul Muncii,
  Familiei și
  Protecției Sociale

  Agenția Națională
  pentru Prestații
  Sociale
  Finanțată integral din
  bugetul de stat, prin
  bugetul Ministerului
  Muncii, Familiei și
  Protecției Sociale

  Art. 30 din Legea
  nr. 47/2006 privind
  sistemul național de
  asistență socială,
  publicată în Monitorul
  Oficial al României,
  Partea I, nr. 239 din
  16 martie 2006

  Reducere de posturi
  Preia activitatea
  Direcției de muncă și
  protecție socială
  Agenția Națională
  pentru Prestații Sociale
  Finanțată integral de la
  bugetul de stat, prin
  bugetul Ministerului
  Muncii, Familiei și
  Protecției Sociale

  201  49.
  Ministerul Muncii,
  Familiei și
  Protecției Sociale


  Agenția Națională pen-
  tru Protecția Familiei
  Finanțată integral de
  la bugetul de stat,prin
  bugetul Ministerului
  Muncii, Familiei și
  Protecției Sociale


  Legea nr. 217/2003
  pentru prevenirea și
  combaterea violenței în
  familie, publicată în
  Monitorul Oficial al
  României, Partea I,
  nr. 367 din 29 mai 2003,
  cu modificările și
  completările ulterioare

  Desființare, ca urmare a
  comasării cu Autoritatea
  Națională pentru
  Protecția Drepturilor
  Copilului, cu constituirea
  unei noi persoane
  juridice


  Autoritatea Națională
  pentru Protecția Familiei
  și a Drepturilor Copilului
  Finanțată integral de la
  bugetul de stat, prin
  bugetul Ministerului
  Muncii, Familiei și
  Protecției Sociale

  7
  50.  Ministerul Muncii,
  Familiei și
  Protecției Sociale

  Autoritatea Națională
  pentru Protecția
  Drepturilor Copilului
  Finanțată integral de
  la bugetul de stat,
  prin bugetul
  Ministerului Muncii,
  Familiei și Protecției
  Sociale  Ordonanța de urgență a
  Guvernului nr. 12/2001
  privind înființarea
  Autorității Naționale
  pentru Protecția
  Drepturilor Copilului,
  publicată în Monitorul
  Oficial al României,
  Partea I, nr. 63 din
  6 februarie 2001,
  aprobată cu modificări
  prin Legea nr. 252/2001,
  cu modificările
  ulterioare


  Desființare ca urmare a
  comasării cu Agenția
  Națională pentru
  Protecția Familiei
  Activitatea Centrului-
  pilot de asistență și
  protecție a victimelor
  violenței în familie și
  cea a Centrului de
  Informare și Consultanță
  pentru Familie vor fi
  preluate de Autoritatea
  Națională pentru
  Protecția Familiei
  și a Drepturilor
  Copilului, nou-înființată.

  Autoritatea Națională
  pentru Protecția Familiei
  și a Drepturilor
  Copilului
  Finanțată integral de la
  bugetul de stat, prin
  bugetul Ministerului
  Muncii, Familiei și
  Protecției Sociale  13  51.


  Ministerul Muncii,
  Familiei și
  Protecției Sociale
  Inspecția Muncii
  Finanțată din venituri
  proprii și subvenții de
  la bugetul de stat,
  prin bugetul Ministeru-
  lui Muncii, Familiei și
  Protecției Sociale

  Legea nr. 108/1999 pentru
  înființarea și organizarea
  Inspecției Muncii,
  republicată în Monitorul
  Oficial al României,
  Partea I, nr. 740 din
  10 octombrie 2002

  Reducere de posturi
  Preia Inspecția socială

  Inspecția Muncii
  Finanțată integral de la
  bugetul de stat, prin
  bugetul Ministerului
  Muncii, Familiei și
  Protecției Sociale

  400


  52.


  Ministerul Muncii,
  Familiei și
  Protecției Sociale
  Inspecția socială
  Finanțată integral de
  la bugetul de stat,
  prin bugetul
  Ministerului Muncii,
  Familiei și Protecției
  Sociale

  Art. 29 din Legea nr.
  47/2006 privind sistemul
  național de asistență
  socială, publicată în
  Monitorul Oficial al
  României, Partea I, nr.
  239 din 16 martie 2006

  Desființare, ca urmare a
  comasării prin absorbție,
  și preluarea activității
  de către Inspecția Muncii  Inspecția Muncii
  Finanțată integral de la
  bugetul de stat, prin
  bugetul Ministerului
  Muncii, Familiei și
  Protecției Sociale

  80


  53.

  Ministerul Muncii,
  Familiei și
  Protecției Sociale  Autoritatea Națională
  pentru Persoanele cu
  Handicap
  Finanțată integral de
  la bugetul de stat,
  prin bugetul
  Ministerului Muncii,
  Familiei și Protecției
  Sociale

  Ordonanța Guvernului nr.
  14/2003 privind înființa-
  rea, organizarea și
  funcționarea Autorității
  Naționale pentru Persoa-
  nele cu Handicap,
  publicată în Monitorul
  Oficial al României,
  Partea I, nr. 63 din 1
  februarie 2003, aprobată
  cu modificări și
  completări prin Legea nr.
  239/2003, cu modificările
  și completările ulterioare

  Reducere de posturi

  Autoritatea Națională
  pentru Persoanele cu
  Handicap
  Finanțată integral de la
  bugetul de stat, prin
  bugetul Ministerului
  Muncii, Familiei și
  Protecției Sociale


  21

  54.
  Ministerul
  Sănătății  Ministerul Sănătății
  Finanțat integral de la
  bugetul de stat


  Art. 15 din Ordonanța de
  urgență a Guvernului nr.
  221/2008 pentru stabilirea
  unor măsuri de
  reorganizare în cadrul
  administrației publice
  centrale, publicată în
  Monitorul Oficial al
  României, Partea I, nr.
  882 din 24 decembrie 2008,
  aprobată prin Legea nr.
  186/2009, cu modificările
  și completările ulterioare

  Reducere de posturi
  Ministerul Sănătății
  Finanțat integral de la
  bugetul de stat


  29
  55.

  Ministerul
  Sănătății
  Școala Națională de
  Sănătate Publică și
  Management Sanitar
  București
  Finanțată din venituri
  proprii
  Art. 682 din Legea nr.
  95/2006 privind reforma în
  domeniul sănătății,
  publicată în Monitorul
  Oficial al României,
  Partea I, nr. 372 din 28
  aprilie 2006, cu modifică-
  rile și completările
  ulterioare, ca efect al
  reorganizării Institutului
  Național de Cercetare-
  Dezvoltare în Sănătate
  București, care s-a
  desființat

  Desființare, ca urmare a
  comasării prin fuziune cu
  Centrul Național de
  Perfecționare în Domeniul
  Sanitar București, și
  constituirea unei noi
  persoane juridice  Școala Națională de
  Sănătate Publică,
  Management și Perfec-
  ționare în Domeniul
  Sanitar București
  Persoană juridică în
  subordinea Universității
  de Medicină și Farmacie
  "Carol Davila" și în
  coordonarea Ministerului
  Sănătății
  Finanțată integral din
  venituri proprii

  7

  56.

  Ministerul
  Sănătății
  Agenția Națională a
  Medicamentului
  București
  Finanțată din venituri
  proprii

  Art. 1 din Ordonanța
  Guvernului nr. 125/1998
  privind înființarea,
  organizarea și
  funcționarea Agenției
  Naționale a Medicamentului
  publicată în Monitorul
  Oficial al României,
  Partea I, nr. 329 din 31
  august 1998, aprobată cu
  modificări și completări
  prin Legea nr. 594/2002,
  cu modificările și
  completările ulterioare

  Reducere de posturi
  Schimbarea regimului de
  finanțare  Agenția Națională a
  Medicamentului București,
  în subordinea Ministerului
  Sănătății
  Finanțată integral de la
  bugetul de stat, prin
  bugetul Ministerului
  Sănătății


  151

  57.  Ministerul
  Sănătății


  Oficiul Tehnic de
  Dispozitive Medicale,
  din subordinea
  Ministerului Sănătății
  Finanțat din venituri
  proprii


  Art. 6 din Legea nr.
  176/2000 privind
  dispozitivele medicale,
  republicată în Monitorul
  Oficial al României,
  Partea I, nr. 79 din
  24 ianuarie 2005
  Hotărârea Guvernului
  nr. 2.281/2004 pentru
  aprobarea Regulamentului
  de organizare și
  funcționare a Oficiului
  Tehnic de Dispozitive
  Medicale [art. 6 alin. (3)
  din Legea nr. 176/2000,
  republicată]

  Reducere de posturi
  Schimbarea regimului de
  finanțare

  Oficiul Tehnic de
  Dispozitive Medicale, în
  subordinea Ministerului
  Sănătății
  Finanțat integral de la
  bugetul de stat, prin
  bugetul Ministerului
  Sănătății
  29  58.

  Ministerul
  Dezvoltării
  Regionale și
  Locuinței


  Centrul Național pentru
  Reducerea Riscului
  Seismic
  Finanțat din venituri
  proprii și subvenții
  acordate de la bugetul
  de stat  Ordonanța Guvernului nr.
  54/2002 privind
  înființarea Centrului
  Național pentru Reducerea
  Riscului Seismic,
  publicată în Monitorul
  Oficial al României,
  Partea I, nr. 633 din 27
  august 2002, aprobată cu
  modificări prin Legea
  nr. 614/2002  Denumirea "Centrul
  Național pentru Reducerea
  Riscului Seismic" se
  înlocuiește cu denumirea
  "Centrul Național de
  Cercetare-Dezvoltare
  pentru Protecția
  Construcțiilor la Acțiuni
  Seismice și Alunecări de
  Teren - CNRRS"
  Reducere de posturi  Centrul Național de
  Cercetare-Dezvoltare
  pentru Protecția
  Construcțiilor la Acțiuni
  Seismice și Alunecări de
  Teren - CNRRS (denumire
  nouă, fără a deveni
  entitate nouă)
  Finanțat din venituri
  proprii și subvenții
  acordate de la bugetul
  de stat, prin bugetul
  Ministerului Dezvoltării
  Regionale și Locuinței

  14

  59.
  Ministerul
  Dezvoltării
  Regionale și
  Locuinței

  Agenția Națională
  pentru Locuințe
  Finanțată din venituri
  proprii

  Legea nr. 152/1998 privind
  înființarea Agenției
  Naționale pentru Locuințe,
  publicată în Monitorul
  Oficial al României,
  Partea I, nr. 265 din
  16 iulie 1998, cu
  modificările și
  completările ulterioare

  Reducere de posturi
  Agenția Națională pentru
  Locuințe
  Finanțată din venituri
  proprii

  33
  60.  Ministerul
  Agriculturii,
  Pădurilor și
  Dezvoltării Rurale
  Ministerul Agricultu-
  rii, Pădurilor și
  Dezvoltării Rurale
  Finanțat integral de la
  bugetul de stat  Ordonanța de urgență a
  Guvernului nr. 221/2008
  pentru stabilirea unor
  măsuri de reorganizare
  în cadrul administrației
  publice centrale,
  publicată în Monitorul
  Oficial al României,
  Partea I, nr. 882 din 24
  decembrie 2008, aprobată
  prin Legea nr. 186/2009,
  cu modificările ulterioare

  Reducere de posturi  Ministerul Agriculturii,
  Pădurilor și Dezvoltării
  Rurale
  Finanțat integral de la
  bugetul de stat  136  61.


  Ministerul
  Agriculturii,
  Pădurilor și
  Dezvoltării Rurale  Agenția Domeniilor
  Statului
  Finanțată integral din
  venituri proprii  Legea nr. 268/2001 privind
  privatizarea societăților
  comerciale ce dețin în
  administrare terenuri
  proprietate publică și
  privată a statului cu
  destinație agricolă și
  înființarea Agenției
  Domeniilor Statului,
  publicată în Monitorul
  Oficial al României,
  Partea I, nr. 299 din
  7 iunie 2001, cu
  modificările și
  completările ulterioare

  Reducere de posturi
  Schimbarea regimului de
  finanțare
  Agenția Domeniilor
  Statului
  Finanțată integral de la
  bugetul de stat, prin
  bugetul Ministerului
  Agriculturii, Pădurilor și
  Dezvoltării Rurale
  94


  62.  Ministerul
  Agriculturii,
  Pădurilor și
  Dezvoltării Rurale
  Centrul de Formare și
  Inovație pentru
  Dezvoltare în Carpați
  Finanțat integral de la
  bugetul de stat, prin
  bugetul Ministerului
  Agriculturii, Pădurilor
  și Dezvoltării Rurale

  Legea muntelui nr.
  347/2004, republicată în
  Monitorul Oficial al
  României, Partea I, nr.
  448 din 30 iunie 2009  Desființare, ca urmare a
  comasării prin absorbție,
  și preluarea atribuțiilor
  de către Agenția Națională
  a Zonei Montane  Agenția Națională a Zonei
  Montane
  Finanțată integral de la
  bugetul de stat, prin
  bugetul Ministerului
  Agriculturii, Pădurilor și
  Dezvoltării Rurale

  0  63.


  Ministerul
  Agriculturii,
  Pădurilor și
  Dezvoltării Rurale  Agenția Națională de
  Consultanță Agricolă
  Finanțată din venituri
  proprii și subvenții de
  la bugetul de stat


  Ordonanța Guvernului
  nr. 22/2005 privind
  reorganizarea activității
  de consultanță agricolă,
  publicată în Monitorul
  Oficial al României,
  Partea I, nr. 102 din
  31 ianuarie 2005,
  aprobată cu modificări
  prin Legea nr. 77/2005,
  cu modificările ulterioare

  Oficiile județene de
  consultanță agricolă se
  transformă în camere
  agricole  Camerele agricole,
  instituții publice
  descentralizate
  Finanțate din venituri
  proprii și subvenții de la
  bugetul de stat, prin
  bugetul Ministerului
  Agriculturii, Pădurilor și
  Dezvoltării Rurale


  1092


  64.
  Ministerul
  Agriculturii,
  Pădurilor și
  Dezvoltării Rurale

  Autoritatea Hipică
  Națională
  Finanțată din venituri
  proprii și subvenții de
  la bugetul de stat
  Legea calului nr. 389/2005
  publicată în Monitorul
  Oficial al României,
  Partea I, nr. 9 din 5
  ianuarie 2006, cu modifi-
  cările și completările
  ulterioare


  Desființare, prin
  preluarea atribuțiilor de
  către Agenția Națională
  pentru Ameliorare și
  Reproducție în Zootehnie
  "Prof. dr. G.K.
  Constantinescu"
  Schimbarea regimului de
  finanțare

  Agenția Națională pentru
  Ameliorare și Reproducție
  în Zootehnie "Prof. dr.
  G.K. Constantinescu"
  Finanțată integral de la
  bugetul de stat, prin
  bugetul Ministerului
  Agriculturii, Pădurilor și
  Dezvoltării Rurale

  0
  65.  Ministerul
  Agriculturii,
  Pădurilor și
  Dezvoltării Rurale
  Laboratorul Central
  pentru Calitatea
  Semințelor și a
  Materialului Săditor
  Finanțat din venituri
  proprii și subvenții de
  la bugetul de stat

  Legea nr. 266/2002 privind
  producerea, prelucrarea,
  controlul și certificarea
  calității, comercializarea
  semințelor și a
  materialului săditor,
  precum și înregistrarea
  soiurilor de plante,
  publicată în Monitorul
  Oficial al României,
  Partea I, nr. 343 din
  23 mai 2002

  Preia Banca de Resurse
  Genetice Vegetale Suceava,
  care se desființează.
  Schimbarea regimului de
  finanțare  Laboratorul Central pentru
  Calitatea Semințelor și a
  Materialului Săditor
  Finanțat integral de la
  bugetul de stat, prin
  bugetul Ministerului
  Agriculturii, Pădurilor și
  Dezvoltării Rurale
  0  66.  Ministerul
  Agriculturii,
  Pădurilor și
  Dezvoltării Rurale
  Oficiul Național al
  Denumirilor de Origine
  pentru Vinuri
  Finanțat integral din
  venituri proprii  Legea viei și vinului în
  sistemul organizării
  comune a pieței
  vitivinicole nr. 244/2002,
  republicată în Monitorul
  Oficial al României,
  Partea I, nr. 633 din
  14 septembrie 2007

  Desființare prin comasare
  cu Oficiul Național al
  Viei și Vinului și
  constituirea Oficiului
  Național al Viei și
  Produselor Vitivinicole
  Schimbarea regimului de
  finanțare

  Oficiul Național al Viei
  și Produselor Vitivinicole
  Finanțat prin venituri
  proprii și subvenții de la
  bugetul de stat, prin
  bugetul Ministerului
  Agriculturii, Pădurilor și
  Dezvoltării Rurale

  0  67.  Ministerul
  Agriculturii,
  Pădurilor și
  Dezvoltării Rurale
  Oficiul Național al
  Viei și Vinului
  Finanțat din venituri
  proprii și subvenții de
  la bugetul de stat  Legea viei și vinului în
  sistemul organizării
  comune a pieței
  vitivinicole nr. 244/2002,
  republicată în Monitorul
  Oficial al României,
  Partea I, nr. 633 din
  14 septembrie 2007

  Desființare prin comasare
  cu Oficiul Național al
  Denumirilor de Origine
  pentru Vinuri și
  constituirea Oficiului
  Național al Viei și
  Produselor Vitivinicole

  Oficiul Național al Viei
  și Produselor Vitivinicole
  Finanțat din venituri
  proprii și subvenții de la
  bugetul de stat, prin
  bugetul Ministerului
  Agriculturii, Pădurilor și
  Dezvoltării Rurale

  0  68.  Ministerul
  Culturii, Cultelor
  și Patrimoniului
  Național
  Ministerul Culturii,
  Cultelor și
  Patrimoniului Național
  Finanțat integral de la
  bugetul de stat  Ordonanța de urgență a
  Guvernului nr. 221/2008
  pentru stabilirea unor
  măsuri de reorganizare în
  cadrul administrației
  publice centrale,
  publicată în Monitorul
  Oficial al României,
  Partea I, nr. 882 din
  24 decembrie 2008,
  aprobată prin Legea nr.
  186/2009, cu modificările
  ulterioare (numărul de
  posturi este stabilit prin
  Hotărârea Guvernului
  nr. 9/2009)

  Reducere de posturi  Ministerul Culturii,
  Cultelor și Patrimoniului
  Național
  Finanțat integral de la
  bugetul de stat  25  69.


  Ministerul
  Culturii, Cultelor
  și Patrimoniului
  Național  Oficiul Național al
  Monumentelor Istorice
  Finanțat din venituri
  proprii și din
  subvenții de la bugetul
  de stat

  Art. 28 din Legea nr.
  422/2001 privind
  protejarea monumentelor
  istorice, republicată în
  Monitorul Oficial al
  României, Partea I, nr.
  938 din 20 noiembrie 2006,
  cu modificările și
  completările ulterioare
  Hotărârea Guvernului
  nr. 1.258/2001 privind
  organizarea și
  funcționarea Oficiului
  Național al Monumentelor
  Istorice

  Reorganizare prin comasare
  cu Institutul Național al
  Monumentelor Istorice,
  care se desființează.  Institutul Național al
  Patrimoniului
  Finanțat din venituri
  proprii și din subvenții
  de la bugetul de stat,
  prin bugetul Ministerului
  Culturii, Cultelor și
  Patrimoniului Național  22


  70.


  Ministerul
  Culturii, Cultelor
  și Patrimoniului
  Național  Institutul Național al
  Monumentelor Istorice
  Finanțat din venituri
  proprii și din
  subvenții de la bugetul
  de stat

  Art. 27 din Legea nr.
  422/2001 privind
  protejarea monumentelor
  istorice, republicată în
  Monitorul Oficial al
  României, Partea I, nr.
  938 din 20 noiembrie 2006,
  cu modificările și
  completările ulterioare
  Hotărârea Guvernului
  nr. 261/2002 privind
  organizarea și
  funcționarea Institutului
  Național al Monumentelor
  Istorice

  Desființare cu preluarea
  activității de către
  Oficiul Național al
  Monumentelor Istorice  Institutul Național al
  Patrimoniului
  Finanțat din venituri
  proprii și din subvenții
  de la bugetul de stat,
  prin bugetul Ministerului
  Culturii, Cultelor și
  Patrimoniului Național  16


  71.
  Ministerul
  Culturii, Cultelor
  și Patrimoniului
  Național

  Institutul Național de
  Cercetare în Domeniul
  Conservării și
  Restaurării
  Finanțat din venituri
  proprii și din
  subvenții de la bugetul
  de stat

  Art. 59 din Legea nr.
  182/2000 privind
  protejarea patrimoniului
  cultural național mobil,
  republicată în Monitorul
  Oficial al României,
  Partea I, nr. 828 din
  9 decembrie 2008
  Hotărârea Guvernului
  nr. 486/2002 privind
  înființarea, organizarea
  și funcționarea
  Laboratorului Național
  de Cercetare în Domeniul
  Conservării și Restaurării
  Patrimoniului Cultural
  Național Mobil

  Desființare și organizare
  ca secție a Muzeului
  Național de Istorie a
  României

  Secție în cadrul Muzeului
  Național de Istorie a
  României
  Finanțată din venituri
  proprii și din subvenții
  de la bugetul de stat,
  prin bugetul Ministerului
  Culturii, Cultelor și
  Patrimoniului Național
  5,5
  72.

  Ministerul
  Culturii, Cultelor
  și Patrimoniului
  Național