LEGE nr. 193 din 19 iulie 2018pentru reglementarea principiilor privind asigurarea strategiei naționale a României referitoare la menținerea ciclului nuclear integrat, prin asigurarea materiei prime pentru fabricarea combustibilului nuclear necesar funcționării unităților de la Centrala Nuclearoelectrică de la Cernavodă
EMITENT
 • PARLAMENTUL ROMÂNIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 640 din 23 iulie 2018
  Parlamentul României adoptă prezenta lege.

  Articolul 1
  (1) Prezenta lege stabilește principiile pentru asigurarea și menținerea ciclului integrat de fabricație a combustibilului nuclear în România, în condiții de securitate națională, cu respectarea prevederilor Tratatului privind funcționarea Uniunii Europene și a recomandărilor Agenției de Aprovizionare a EURATOM, în principal cu privire la asigurarea a minimum 2 furnizori calificați pentru furnizarea combustibilului nuclear.(2) Măsurile propuse prin prezenta lege contribuie la menținerea securității și independenței energetice a României.


  Articolul 2
  (1) În vederea menținerii ciclului integrat de fabricație a combustibilului nuclear în România, necesar funcționării reactoarelor nuclearoenergetice de tip CANDU, combustibilul nuclear, respectiv pulberea de dioxid de uraniu sunt produse pe teritoriul României de către Compania Națională a Uraniului - S.A.(2) În cazul în care nu se va putea asigura integral cantitatea de combustibil nuclear necesar funcționării reactoarelor nuclearo-energetice de tip CANDU de la Centrala Nuclearoelectrică de la Cernavodă, denumită în continuare CNE Cernavodă, Compania Națională a Uraniului - S.A. are obligația de a notifica operatorul unităților 1 și 2 de la CNE Cernavodă, anual, în primele 3 luni ale anului, cu privire la acest aspect, menționând în clar cantitățile disponibile, precum și perioadele de timp în care acestea pot fi livrate. (3) În situația prevăzută la alin. (2), operatorul unităților 1 și 2 de la CNE Cernavodă are dreptul de a achiziționa combustibilul nuclear prin procedura competitivă. (4) Compania Națională a Uraniului - S.A. are un drept exclusiv de a presta servicii de calificare, depozitare și procesare a octoxidului de uraniu pe teritoriul României.(5) Prețul aferent serviciilor de calificare, depozitare și procesare a octoxidului de uraniu, precum și prețul dioxidului de uraniu furnizat de către Compania Națională a Uraniului - S.A. pe teritoriul României sunt prețuri reglementate, avizate de Consiliul Concurenței sau de către Ministerul Finanțelor Publice, pe baza costurilor efective ale Companiei Naționale a Uraniului - S.A. pentru furnizarea pulberii de dioxid de uraniu sau pentru prestarea serviciilor de calificare, depozitare și procesare a octoxidului de uraniu. (6) Criteriile și modalitățile concrete de stabilire și ajustare a prețurilor reglementate menționate la alin. (5) se stabilesc prin hotărâre a Guvernului, la propunerea Consiliului Concurenței/ Ministerului Finanțelor Publice, în termen de 60 de zile de la data publicării prezentei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.(7) Furnizarea materiei prime pentru fabricarea combustibilului nuclear necesar reactoarelor nuclearoenergetice de tip CANDU pentru funcționarea CNE Cernavodă se realizează prin menținerea componentei strategice a ciclului integrat de fabricație a combustibilului nuclear în România, în vederea asigurării independenței energetice a României, prin exploatarea uraniului, prin furnizarea pulberii de dioxid de uraniu de către Compania Națională a Uraniului - S.A., precum și prin prepararea, depozitarea, procesarea și rafinarea materiei prime, inclusiv a octoxidului de uraniu, pe teritoriul României, prin intermediul Companiei Naționale a Uraniului - S.A.(8) Furnizarea materiei prime pentru fabricarea combustibilului nuclear necesar reactoarelor nuclearoenergetice de tip CANDU, transportul, depozitarea, procesarea și rafinarea acesteia se realizează cu respectarea specificațiilor tehnice și a specificațiilor normative aplicabile și cu normele Comisiei Naționale pentru Controlul Activităților Nucleare.(9) Producerea combustibilului nuclear necesar reactoarelor nuclearoenergetice de tip CANDU este o activitate de interes strategic și se realizează și prin măsuri de susținere a activității singurului producător de combustibil nuclear de tip CANDU de pe teritoriul României, cu respectarea legislației Uniunii Europene în domeniu.(10) În situația în care sursa autohtonă de pulbere sinterizabilă de dioxid de uraniu nu corespunde calitativ prin raport la specificațiile tehnice elaborate de proiectantul tehnologiei CANDU, întreaga cantitate de pulbere necesară va putea fi achiziționată de către operatorul CNE Cernavodă din import, după caz.(11) Apa grea necesară funcționării reactoarelor de la CNE Cernavodă este asigurată din stocul aflat la Centrul Național de Management al Apei Grele.


  Articolul 3
  (1) Începând cu data intrării în vigoare a prezentei legi, se asigură și se protejează interesele strategice ale României privind securizarea unui ciclu integrat de fabricație a combustibilului nuclear pentru unitățile 1 și 2 de la CNE Cernavodă în scopul asigurării securității și independenței energetice a României.(2) Principiile reglementate prin prezenta lege cu privire la menținerea unui ciclu integrat de fabricație a combustibilului nuclear în România vor fi prioritare față de oricare alte prevederi legale aplicabile la achiziționarea de combustibil nuclear de către operatorul CNE Cernavodă.

  Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 și ale art. 76 alin. (2) din Constituția României, republicată.
  p. PREȘEDINTELE CAMEREI DEPUTAȚILOR,
  FLORIN IORDACHE
  PREȘEDINTELE SENATULUI
  CĂLIN-CONSTANTIN-ANTON POPESCU-TĂRICEANU

  București, 19 iulie 2018.
  Nr. 193.
  ------