DECRET nr. 96 din 30 iulie 1975
privind asigurarea intervenţiei în caz de accident nuclear
EMITENT
 • CONSILIUL DE STAT
 • Publicat în  BULETINUL OFICIAL nr. 84 din 31 iulie 1975  Consiliul de Stat al Republicii Socialiste România decretează:

  Articolul 1

  Pentru coordonarea, pregătirea şi conducerea activităţii de intervenţie în caz de accident nuclear, se organizează, sub conducerea Ministerului Apărării Naţionale, Comandamentul republican pentru intervenţie în caz de accident nuclear, constituit din reprezentanţi ai Ministerului Apărării Naţionale, Comitetului de Stat pentru Energie Nucleara, Ministerului Energiei Electrice, Ministerului Sănătăţii, Consiliului Naţional al Apelor, Ministerului Agriculturii şi Industriei Alimentare şi Ministerului de Interne, conform anexei nr. 1 la prezentul decret.


  Articolul 2

  Comandamentul republican asigura coordonarea tuturor măsurilor privind supravegherea radioactivitatii, pregătirea şi intervenţia în caz de accident nuclear.
  În acest scop:
  a) aproba organizarea sistemelor de supraveghere şi control al radioactivitatii;
  b) avizează planurile de intervenţie în caz de accident nuclear;
  c) avizează propunerile organelor centrale şi locale cu privire la fondurile necesare pentru asigurarea măsurilor de protecţie şi intervenţie;
  d) controlează realizarea sarcinilor ce revin în acest domeniu ministerelor şi celorlalte organe centrale şi locale;
  e) informează conducerea de partid şi de stat în caz de accident nuclear.


  Articolul 3

  Convocarea Comandamentului republican se face de către preşedintele acestuia, semestrial şi ori de cîte ori este nevoie.
  Măsurile stabilite de către Comandamentul republican pentru intervenţie în caz de accident nuclear sînt obligatorii pentru unităţile socialiste, alte persoane juridice şi pentru orice persoane fizice.


  Articolul 4

  Pentru rezolvarea operativă a problemelor curente privind organizarea şi pregătirea măsurilor de intervenţie în caz de accident nuclear, funcţionează Statul major al Comandamentului republican format din cîte 1-2 specialişti de la organele prevăzute la art. 1, numiţi de către Comandamentul republican.


  Articolul 5

  Coordonarea şi conducerea activităţii de intervenţie în caz de accident nuclear, pe plan local, se va asigura de consiliile locale de apărare, care funcţionează în baza Legii privind organizarea apărării naţionale a Republicii Socialiste România.


  Articolul 6

  Consiliile locale de apărare organizează şi conduc în mod unitar acţiunile pentru pregătirea şi intervenţia în caz de accident nuclear.
  În acest scop;
  a) iau măsuri de protecţie a populaţiei din zonele ce pot fi afectate;
  b) stabilesc planurile de intervenţie în caz de accident nuclear;
  c) organizează sistemul de înştiinţare şi alarmare a populaţiei;
  d) iau măsuri de pregătire a populaţiei şi a formatiilor de intervenţie şi controlează dotarea lor din punct de vedere material, potrivit dispoziţiilor legale;
  e) organizează controlul sistematic al nivelului de radioactivitate în zona şi controlul radiobiologic al populaţiei;
  f) organizează evacuarea, la nevoie, a unei părţi din populaţie;
  g) introduc semnalul pentru alarmarea populaţiei în caz de accident nuclear şi asigura executarea măsurilor prevăzute în planurile de intervenţie.
  În vederea îndeplinirii atribuţiilor prevăzute în prezentul articol, consiliile locale de apărare pot folosi şi specialişti locali.


  Articolul 7

  Pentru asigurarea măsurilor de supraveghere radioactiva, de protecţie şi de intervenţie în caz de accident nuclear, ministerelor şi organelor centrale şi locale le revin următoarele atribuţii:
  A. Ministerul Apărării Naţionale:
  a) coordonează, îndrumă şi controlează întreaga activitate privind măsurile de supraveghere radioactiva, protecţia şi intervenţia în caz de accident nuclear;
  b) stabileşte şi urmăreşte executarea sistemelor de înştiinţare şi alarmare a populaţiei din zonele ce pot fi afectate;
  c) controlează întocmirea planurilor pentru evacuarea populaţiei din zonele periculoase din punct de vedere al contaminarii;
  d) organizează şi participa la controlul sistematic al nivelului de radioactivitate şi la decontaminarea populaţiei, animalelor şi a bunurilor materiale din zona;
  e) stabileşte şi controlează aplicarea măsurilor de protecţie a populaţiei, animalelor şi bunurilor materiale din zona de pericol;
  f) organizează, îndrumă şi controlează pregătirea populaţiei din zonele ce pot fi afectate, privind comportarea şi măsurile de protecţie ce trebuie luate în caz de accident nuclear;
  g) primeşte date şi informaţii privind pericolul de contaminare radioactiva şi de accident nuclear şi dispune măsurile urgente ce se impun.
  B. Comitetul de Stat pentru Energia Nucleara:
  a) stabileşte norme şi metode de lucru pentru aprecierea riscului nuclear şi realizează aparatura necesară în acest scop;
  b) asigura asistenţa tehnico-ştiinţifică şi pregătirea de specialitate a personalului din reţeaua de supraveghere şi control a radioactivitatii factorilor de mediu;
  c) participa cu echipe de specialişti la intervenţie în zona de accident nuclear;
  d) studiază şi asigură realizarea în ţara a unor aparate, materiale şi mijloace necesare supravegherii radioactivitatii, protecţiei şi intervenţiei în caz de accident nuclear, pe baza sarcinilor trasate de Comandamentul republican;
  e) asigura materiale didactice necesare pregătirii populaţiei din zonele ce pot fi afectate de accident nuclear.
  C. Consiliul Naţional al Apelor:
  a) studiază şi organizează supravegherea hidrometeorologica a zonelor ce pot fi infectate şi avertizeaza asupra direcţiei de deplasare a norului radioactiv în caz de accident nuclear;
  b) asigura supravegherea sistematica a radioactivitatii factorilor de mediu prin reţeaua de supraveghere şi control a radioactivitatii mediului înconjurător, organizată potrivit dispoziţiilor legale;
  c) asigura colectarea şi prelucrarea datelor din reţeaua de supraveghere şi control a radioactivitatii mediului înconjurător şi le transmite Ministerului Apărării şi Ministerului Sănătăţii;
  d) stabileşte şi asigura aplicarea măsurilor pentru protecţia apelor şi intervine, în caz de accident nuclear, cu personalul şi tehnica din unităţile subordonate.
  D. Ministerul Agriculturii şi Industriei Alimentare stabileşte şi asigura aplicarea măsurilor pentru protecţia animalelor, culturilor şi cerealelor şi intervine, în caz de accident nuclear, cu personalul şi tehnica din unităţile subordonate.
  E. Ministerul sănătăţii:
  a) stabileşte norme şi metode privind protecţia medicală a populaţiei, a mediului înconjurător şi a produselor alimentare;
  b) pregăteşte cadre de specialitate în probleme referitoare la nocivitatea radioactivitatii mediului înconjurător, protecţiei medicale contra iradierii interne şi externe a populaţiei;
  c) asigura controlul sanitar radiobiologic, radiotoxicologic şi radioecologic al mediului înconjurător, alimentelor şi populaţiei şi asigura tratamentul pentru populaţie în caz de accident nuclear, în conformitate cu convenţiile încheiate cu Ministerul Apărării Naţionale.
  F. Ministerul de Interne:
  a) organizează şi asigura paza şi controlul circulaţiei din zona accidentului nuclear;
  b) participa la organizarea şi evacuarea populaţiei din zona.
  G. Consiliile populare judeţene, ale municipiului Bucureşti şi municipale şi comitetele lor executive, precum şi consiliile populare orăşeneşti şi comunale şi birourile lor executive:
  a) asigura mijloacele necesare înştiinţării şi alarmarii populaţiei din zona ce poate fi afectată de accident, conform planului de intervenţie aprobat de Comandamentul republican;
  b) întocmesc planurile şi iau măsuri de evacuare a populaţiei din zona în caz de accident nuclear;
  c) asigura executarea şi luarea măsurilor de protecţie de către populaţia din zona ce poate fi afectată de accident;
  d) asigura participarea şi pregătirea populaţiei din zonele ce pot fi afectate, cu privire la comportarea şi măsurile de protecţie ce trebuie luate în caz de accident nuclear;
  e) iau măsuri pentru folosirea personalului şi a tehnicii din unităţile subordonate, în acţiunile de limitare şi lichidare a urmărilor unui accident nuclear;
  f) asigura mijloacele şi fondurile necesare pentru pregarirea şi ducerea intervenţiei în caz de accident nuclear.


  Articolul 8

  Comitetul de Stat al Planificarii şi Ministerul Finanţelor vor lua măsuri pentru includerea în planul de dezvoltare economico-socială şi în bugetul de stat a prevederilor şi fondurilor necesare ministerelor şi celorlalte organe centrale şi locale de stat cărora le revin sarcini în baza prezentului decret. În scopul îmbunătăţirii controlului şi supravegherii radioactivitatii factorilor de mediu şi a populaţiei, pentru anul 1975 se suplimenteaza planul de cheltuieli al Consiliului Naţional al Apelor cu suma de 2.781.000 lei, conform anexei nr. 2, de la fondul de rezerva bugetară la dispoziţia Consiliului de Miniştri, iar pentru perioada 1976-1980 se vor înscrie în proiectele planurilor de dezvoltare economico-socială şi a bugetului de stat fondurile prevăzute în anexa nr. 3 la prezentul decret.


  Articolul 9

  Anexele nr. 1-4 fac parte din prezentul decret.


  Articolul 10

  Pe baza prevederilor prezentului decret, Comandamentul republican va întocmi un regulament de funcţionare a comandamentului.
  NICOLAE CEAUŞESCU
  Preşedintele
  REPUBLICII SOCIALISTE ROMÂNIA


  Anexa 1
  COMANDAMENTUL REPUBLICAN
  pentru intervenţie în caz de accident nuclear
      Preşedinţe: - prim-adjunctul ministrului apărării naţionale şi
                        şef
      Membri: - preşedintele Consiliului Naţional al Apelor
                      - prim-adjunctul ministrului sănătăţii
                      - un adjunct al ministrului de interne
                      - un adjunct al ministrului agriculturii şi
                        industriei alimentare
                      - un adjunct al ministrului energiei electrice
                      - un vicepreşedinte al Comitetului de Stat pentru
                        Energia Nucleara
      Secretar: - comandantul Comandamentului apărării locale
                        antiaeriene.

  --------