ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ nr. 97 din 9 noiembrie 2018privind aprobarea Programului-pilot de acordare a unui suport alimentar pentru preșcolarii și elevii din 50 de unități de învățământ preuniversitar de stat
EMITENT
 • GUVERNUL ROMÂNIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 968 din 15 noiembrie 2018
  Având în vedere situația identificată la nivelul sistemului educațional preuniversitar, în care un număr mare de elevi se află în situație de eșec școlar sau abandonează/părăsesc timpuriu școala, frecventarea școlii fiind direct influențată de condițiile socioeconomice și geografice defavorabile (distanțe mari și/sau trasee dificile de la domiciliu la unitatea de învățământ, lipsa mesei de prânz), neputând astfel participa la activitățile educaționale curriculare sau extracurriculare, date care reies și din comunicările Eurostat privind rata de părăsire timpurie a școlii, aceasta având pentru România o valoare de 18,1%, în anul 2017,
  faptul că deja a început anul școlar 2018-2019 și că fiecare copil al României are dreptul la educație, însă statutul socioeconomic al familiilor din care provine marea majoritate a copiilor de vârstă școlară nu le permite nici măcar asigurarea zilnică a unui pachet pentru a fi prezenți la orele de curs, aspect ce constituie o situație extraordinară a cărei reglementare nu poate fi amânată, impunându-se adoptarea de măsuri imediate pe calea ordonanței de urgență,
  necesitatea intensificării eforturilor pentru îndeplinirea obiectivelor de țară asumate în calitate de stat membru al Uniunii Europene, pentru orizontul 2020, inclusiv în ceea ce privește diminuarea ratei părăsirii timpurii a școlii până la 11,3%, în condițiile în care valoarea acestui indicator a fost de 18,1% în 2017 (conform datelor oficiale Eurostat),
  întrucât evaluarea corespunzătoare a impactului Programului-pilot de acordare a unui suport alimentar pentru preșcolarii și elevii din 50 de unități de învățământ preuniversitar de stat, implementat și în anii școlari 2016-2017, respectiv 2017-2018, conform Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 72/2016 privind aprobarea Programului-pilot de acordare a unui suport alimentar pentru preșcolarii și elevii din 50 de unități de învățământ preuniversitar de stat, aprobată prin Legea nr. 92/2017, și Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 92/2017 privind aprobarea Programului-pilot de acordare a unui suport alimentar pentru preșcolarii și elevii din 50 de unități de învățământ preuniversitar de stat, aprobată cu modificări prin Legea nr. 107/2018, impune implementarea acestuia o perioadă mai mare de timp, fiind necesară continuarea pilotării cel puțin un ciclu de învățământ,
  date fiind condițiile socioeconomice care impietează asupra capacității multor familii de a susține școlarizarea sau participarea copiilor lor la întregul program zilnic de activități școlare, inclusiv cele extracurriculare, condiții care impun implementarea cu celeritate a unor măsuri de sprijin,
  în contextul în care nu se instituie cu celeritate măsuri de remediere a situației cu iminență de agravare, România riscă să nu își realizeze obiectivul asumat - asigurarea echității în participarea la educație - obiectiv derivat din statutul de membru al Uniunii Europene.
  Pentru o intervenție corectă și fiabilă în sensul remedierii situației identificate, printr-o etapă-pilot de evaluare a măsurii instituite,
  în temeiul art. 115 alin. (4) din Constituția României, republicată,
  Guvernul României adoptă prezenta ordonanță de urgență.

  Articolul 1
  (1) Începând cu data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență și până la sfârșitul anului 2019, în perioada desfășurării activității didactice, preșcolarilor și elevilor din 50 de unități de învățământ preuniversitar de stat, denumite în continuare unități-pilot, li se acordă, cu titlu gratuit, un suport alimentar, constând într-un pachet alimentar sau într-o masă caldă pe zi, în limita unei valori zilnice de 10 lei/beneficiar, inclusiv taxa pe valoarea adăugată.(2) Limita valorică prevăzută la alin. (1) cuprinde prețul produselor, cheltuielile de transport, de distribuție și de depozitare a acestora, după caz.(3) La cererea motivată a părinților/reprezentanților legali/ocrotitorilor legali, formulată în scris și susținută de document-suport, înregistrată la secretariatul unității de învățământ în care este înmatriculat preșcolarul/elevul, preșcolarii și elevii care, din considerente de natură medicală, culturală sau religioasă nu pot beneficia de pachetul alimentar/masă caldă vor beneficia de produse alimentare adecvate situației acestora, în limita valorii zilnice prevăzute la alin. (1).(4) Pentru menținerea sănătății preșcolarilor și elevilor prevăzuți la alin. (1), în cadrul programului-pilot se vor distribui numai produse alimentare obținute în unități autorizate/înregistrate sanitar-veterinar și pentru siguranța alimentelor, în conformitate cu prevederile legislației sanitar-veterinare și pentru siguranța alimentelor în vigoare.(5) Produsele distribuite vor respecta cerințele prevăzute de Regulamentul (UE) nr. 1.169/2011 al Parlamentului European și al Consiliului din 25 octombrie 2011 privind informarea consumatorilor cu privire la produsele alimentare, de modificare a Regulamentelor (CE) nr. 1.924/2006 și (CE) nr. 1.925/2006 ale Parlamentului European și ale Consiliului și de abrogare a Directivei 87/250/CEE a Comisiei, a Directivei 90/496/CEE a Consiliului, a Directivei 1999/10/CE a Comisiei, a Directivei 2000/13/CE a Parlamentului European și a Consiliului, a Directivelor 2002/67/CE și 2008/5/CE ale Comisiei și a Regulamentului (CE) nr. 608/2004 al Comisiei, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 304 din 22 noiembrie 2011, cu modificările și completările ulterioare.


  Articolul 2
  (1) În vederea aplicării prezentei ordonanțe de urgență, unităților administrativ-teritoriale de care aparțin unitățile-pilot le vor fi acordate sume defalcate din unele venituri ale bugetului de stat pentru bugetele locale, potrivit anexei care face parte integrantă din prezenta ordonanță de urgență.(2) Sumele prevăzute la alin. (1) pot fi suplimentate din veniturile proprii ale bugetelor locale ale unităților/subdiviziunilor administrativ-teritoriale sau din alte surse de finanțare, legal prevăzute, în următoarele situații:
  a) stabilirea prin hotărâre a consiliului local a unei valori zilnice mai mari decât cea prevăzută la art. 1 alin. (1);
  b) creșterea, în perioada aplicării programului, a numărului de preșcolari/elevi beneficiari din unitățile-pilot.
  (3) Reflectarea în bugetele unităților/subdiviziunilor administrativ-teritoriale a sumelor defalcate din unele venituri ale bugetului de stat primite, precum și a creditelor destinate implementării programului-pilot de acordare a unui suport alimentar se va face cu ajutorul indicatorilor distincți, prevăzuți în normele metodologice de aplicare a prezentei ordonanțe de urgență.


  Articolul 3
  (1) Procedura de atribuire a contractelor de furnizare/servicii a pachetelor alimentare/mesei calde se organizează la nivelul fiecărei unități/subdiviziuni administrativ-teritoriale și se stabilește potrivit prevederilor legislației în domeniul achizițiilor publice.(2) Unitățile/Subdiviziunile administrativ-teritoriale care dispun de mijloacele necesare preparării și distribuirii pachetelor alimentare/mesei calde, în scopul creșterii calității acestora, pot utiliza în acest scop sumele alocate potrivit prevederilor art. 2 alin. (1).(3) Pentru obținerea unor prețuri cât mai competitive, autoritățile contractante pot opta pentru atribuirea contractului de achiziție publică fie pe întreg pachetul alimentar/întreaga masă caldă, fie pe loturi distincte pe categorii de produse ce intră în componența pachetului alimentar/mesei calde, potrivit legislației în domeniul achizițiilor publice, iar faza finală a procedurii de atribuire poate fi organizată prin licitație electronică, cu respectarea legislației din domeniul achizițiilor publice.(4) Responsabilii pentru efectuarea plăților către furnizori sunt primarii unităților/subdiviziunilor administrativ-teritoriale sau persoanele împuternicite, după caz.(5) Plata produselor și a serviciilor contractate se efectuează de către ordonatorii principali de credite, la solicitarea furnizorilor, pe baza documentelor de recepție calitativă și cantitativă, întocmite și aprobate de unitățile-pilot.(6) Sumele defalcate din unele venituri ale bugetului de stat alocate unităților/subdiviziunilor administrativ-teritoriale, rămase neutilizate la finele exercițiului bugetar, se regularizează cu bugetul din care au fost alocate.


  Articolul 4
  (1) Dreptul de a beneficia de prevederile art. 1 alin. (1) îl au elevii/preșcolarii prezenți la activitățile didactice.(2) Autoritățile administrației publice locale, instituțiile și autoritățile cu atribuții în domeniul educației au obligația să urmărească și să verifice buna desfășurare a procesului de aprovizionare privind distribuția către elevi/preșcolari a pachetului alimentar/mesei calde.(3) Controlul respectării prevederilor legislației în vigoare privind condițiile igienico-sanitare prin care pachetul alimentar/masa caldă este oferit/oferită către elevi/preșcolari, precum și al respectării unei alimentații corespunzătoare din punct de vedere nutrițional, în unitățile de învățământ preuniversitar, se exercită de către personalul împuternicit de Ministerul Sănătății din cadrul direcțiilor de sănătate publică județene și a municipiului București.(4) Unitățile care produc, prepară, transportă și distribuie alimente în cadrul acestui program sunt supuse controalelor sanitar-veterinare și pentru siguranța alimentelor oficiale, efectuate de către personalul de specialitate din cadrul direcțiilor sanitar-veterinare și pentru siguranța alimentelor județene, respectiv a municipiului București, în conformitate cu prevederile Regulamentului (UE) nr. 625/2017 al Parlamentului European și al Consiliului din 15 martie 2017 privind controalele oficiale și alte activități oficiale efectuate pentru a asigura aplicarea legislației privind alimentele și furajele, a normelor privind sănătatea și bunăstarea animalelor, sănătatea plantelor și produsele de protecție a plantelor, de modificare a Regulamentelor (CE) nr. 999/2001, (CE) nr. 396/2005, (CE) nr. 1.069/2009, (CE) nr. 1.107/2009, (UE) nr. 1.151/2012, (UE) nr. 652/2014, (UE) 2016/429 și (UE) 2016/2.031 ale Parlamentului European și ale Consiliului, a Regulamentelor (CE) nr. 1/2005 și (CE) nr. 1.099/2009 ale Consiliului și a Directivelor 98/58/CE, 1.999/74/CE, 2007/43/CE, 2008/119/CE și 2008/120/CE ale Consiliului și de abrogare a Regulamentelor (CE) nr. 854/2004 și (CE) nr. 882/2004 ale Parlamentului European și ale Consiliului, precum și a Directivelor 89/608/CEE, 89/662/CEE, 90/425/CEE, 91/496/CEE, 96/23/CE, 96/93/CE și 97/78/CE ale Consiliului și a Deciziei 92/438/CEE a Consiliului.


  Articolul 5
  (1) Unitățile-pilot sunt prevăzute în anexă.(2) La închiderea programului-pilot, la finalul anului 2019, în urma analizei realizate de Ministerul Educației Naționale, pe baza rezultatelor obținute și interpretate lunar, pe parcursul derulării proiectului, la nivelul fiecărui inspectorat școlar județean/Inspectoratului Școlar al Municipiului București, prin hotărâre a Guvernului, se va decide asupra oportunității extinderii acestui program la nivel național, respectiv asupra modalității de implementare.(3) Unitățile de învățământ incluse în Programul-pilot de acordare a unui suport alimentar pentru preșcolarii și elevii din 50 de unități de învățământ preuniversitar de stat pot beneficia și de finanțare externă pentru susținerea unor activități similare Programului-pilot.(4) Ministerul Educației Naționale, inspectoratele școlare, unitățile administrativ-teritoriale, unitățile de învățământ pot accesa fonduri de la bugetul Uniunii Europene sau pot finanța din fonduri proprii/din bugetele locale desfășurarea unor programe similare și în alte unități de învățământ decât cele 50 prevăzute în anexă.(5) Ministerul Educației Naționale are atribuții de monitorizare și evaluare a programului-pilot.(6) În termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență, Ministerul Sănătății și Ministerul Educației Naționale, împreună cu Autoritatea Națională Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor, elaborează normele metodologice de aplicare a prezentei ordonanțe de urgență, care se aprobă prin hotărâre a Guvernului.

  PRIM-MINISTRU
  VASILICA-VIORICA DĂNCILĂ
  Contrasemnează:
  Ministrul educației naționale, interimar,
  Rovana Plumb
  Ministrul fondurilor europene,
  Rovana Plumb
  Viceprim-ministru, ministrul dezvoltării regionale și administrației publice,
  Paul Stănescu
  Ministrul finanțelor publice,
  Eugen Orlando Teodorovici
  p. Ministrul sănătății,
  Cristian-Vasile Grasu,
  secretar de stat

  București, 9 noiembrie 2018.
  Nr. 97.

  ANEXĂ

  LISTA
  unităților/subdiviziunilor administrativ-teritoriale și a unităților-pilot în care se implementează programul-pilot de acordare a unui suport alimentar și sumele alocate pentru finanțarea programului

  Nr.
  crt.

  Județul

  Unitatea/Subdiviziunea
  administrativ-teritorială

  Unitatea de învățământ

  Suma
  - mii lei -

  Total
  perioadă

  din care:

  Anul 2018

  Anul 2019

  0

  1

  2

  3

  4 = 5 + 6

  5

  6

  1

  ALBA

  BUCERDEA GRÂNOASĂ

  ȘCOALA GIMNAZIALĂ „IOAN MAIORESCU“

  684

  206,00

  478,0

  2

  ARAD

  ARAD

  ȘCOALA GIMNAZIALĂ „ILARION FELEA“

  854

  257,00

  597,0

  3

  BACĂU

  DOFTEANA

  ȘCOALA GIMNAZIALĂ „SCARLAT LONGHIN“

  1.117

  338,00

  779,0

  4

  BACĂU

  AGĂȘ

  ȘCOALA GIMNAZIALĂ COȘNEA

  92

  28,00

  64,0

  5

  BIHOR

  SÂNMARTIN

  ȘCOALA GIMNAZIALĂ „FLOARE DE LOTUS“

  1.969

  594,00

  1.375,0

  6

  BISTRIȚA-NĂSĂUD

  TIHA BÂRGĂULUI

  ȘCOALA GIMNAZIALĂ TIHA BÂRGĂULUI

  920

  277,00

  643,0

  7

  BOTOȘANI

  UNGURENI

  LICEUL TEHNOLOGIC PLOPENII MARI

  1.625

  493,00

  1.132,0

  8

  BOTOȘANI

  BOTOȘANI

  LICEUL CU PROGRAM SPORTIV BOTOȘANI

  2.077

  640,00

  1.437,0

  9

  BRAȘOV

  PĂRĂU

  ȘCOALA GIMNAZIALĂ PÂRĂU

  651

  196,00

  455,0

  10

  BRAȘOV

  TICUȘU VECHI

  ȘCOALA GIMNAZIALĂ TICUȘU VECHI

  487

  147,00

  340,0

  11

  BRĂILA

  CIOCILE

  ȘCOALA GIMNAZIALĂ CIOCILE

  726

  219,00

  507,0

  12

  BUZĂU

  BUZĂU

  ȘCOALA GIMNAZIALĂ „MIHAIL KOGĂLNICEANU“

  1.565

  471,00

  1.094,0

  13

  CARAȘ-SEVERIN

  VRANI

  ȘCOALA GIMNAZIALĂ VRANI

  240

  31,00

  209,0

  14

  CĂLĂRAȘI

  DRAGALINA

  LICEUL TEHNOLOGIC „DUILIU ZAMFIRESCU“

  2.115

  270,00

  1.845,0

  15

  CLUJ

  CLUJ-NAPOCA

  COLEGIUL NAȚIONAL PEDAGOGIC „GHEORGHE LAZĂR“

  1.860

  238,00

  1.622,0

  16

  CONSTANȚA

  CONSTANȚA

  COLEGIUL NAȚIONAL PEDAGOGIC „BRĂTESCU“

  2.452

  313,00

  2.139,0

  17

  COVASNA

  MALNAȘ

  ȘCOALA GIMNAZIALĂ „TOKES JOZSEF“ MALNAȘ

  221

  29,00

  192,0

  18

  DÂMBOVIȚA

  RÂNCĂCIOV

  ȘCOALA GIMNAZIALĂ RÂNCĂCIOV

  582

  75,00

  507,0

  19

  DOLJ

  BÂRCA

  LICEUL TEORETIC „ADRIAN PĂUNESCU“

  799

  102,00

  697,0

  20

  DOLJ

  PLENIȚA

  LICEUL TEORETIC „CONSTANTIN NICOLAESCU“ PLOPȘOR

  1.187

  152,00

  1.035,0

  21

  GALAȚI

  FRUMUȘIȚA

  ȘCOALA GIMNAZIALĂ „PETRU RAREȘ“

  508

  65,00

  443,0

  22

  GIURGIU

  FLOREȘTI

  ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 1

  779

  100,00

  679,0

  23

  GORJ

  POLOVRAGI

  ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 1 POLOVRAGI

  531

  68,00

  463,0

  24

  HARGHITA

  ODORHEIU SECUIESC

  LICEUL „MARIN PREDA“

  599

  77,00

  522,0

  25

  HUNEDOARA

  SÂNTĂMĂRIA-ORLEA

  ȘCOALA GIMNAZIALĂ SÂNTĂMĂRIA-ORLEA

  426

  55,00

  371,0

  26

  IAȘI

  DAGÂȚA

  ȘCOALA PROFESIONALĂ DAGÂȚA

  1.457

  186,00

  1.271,0

  27

  IALOMIȚA

  CĂZĂNEȘTI

  LICEUL TEHNOLOGIC CĂZĂNEȘTI

  725

  93,00

  632,0

  28

  MARAMUREȘ

  BICAZ

  ȘCOALA GIMNAZIALĂ BICAZ

  199

  26,00

  173,0

  29

  MEHEDINȚI

  GRUIA

  ȘCOALA GIMNAZIALĂ GRUIA

  858

  110,00

  748,0

  30

  MUREȘ

  SÂNPAUL

  ȘCOALA GIMNAZIALĂ „DOSA DANIEL“ VALEA IZVOARELOR

  1.101

  141,00

  960,0

  31

  NEAMȚ

  ROMAN

  LICEUL CU PROGRAM SPORTIV ROMAN

  1.627

  208,00

  1.419,0

  32

  OLT

  OSICA DE JOS

  ȘCOALA GIMNAZIALĂ OSICA DE JOS

  296

  38,00

  258,0

  33

  PRAHOVA

  POSEȘTII PÂMÂNTENI

  ȘCOALA GIMNAZIALĂ POSEȘTII PÂMÂNTENI

  832

  107,00

  725,0

  34

  SATU MARE

  TEREBEȘTI

  ȘCOALA GIMNAZIALĂ TEREBEȘTI

  517

  66,00

  451,0

  35

  SĂLAJ

  HIDA

  LICEUL TEHNOLOGIC „LIVIU REBREANU“

  836

  107,00

  729,0

  36

  SIBIU

  AVRIG

  LICEUL TEORETIC „GHEORGHE LAZĂR“

  1.730

  221,00

  1.509,0

  37

  SIBIU

  SĂLIȘTE

  LICEUL TEHNOLOGIC „IOAN LUPAȘ“

  1.563

  200,00

  1.363,0

  38

  SIBIU

  SIBIU

  COLEGIUL NAȚIONAL PEDAGOGIC „ANDREI ȘAGUNA“

  1.719

  220,00

  1.499,0

  39

  SUCEAVA

  MOLDOVA SULIȚA

  ȘCOALA GIMNAZIALĂ MOLDOVA SULIȚA

  475

  61,00

  414,0

  40

  TELEORMAN

  LUNCA

  ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 1

  815

  104,00

  711,0

  41

  TELEORMAN

  TALPA

  ȘCOALA GIMNAZIALĂ TALPA

  288

  37,00

  251,0

  42

  TIMIȘ

  MAȘLOC

  ȘCOALA GIMNAZIALĂ MAȘLOC

  625

  80,00

  545,0

  43

  TULCEA

  CEATALCHIOI

  ȘCOALA GIMNAZIALĂ CEATALCHIOI

  74

  10,00

  64,0

  44

  VASLUI

  BĂCEȘTI

  ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 1 „TEODOR JUNCU“

  837

  107,00

  730,0

  45

  VASLUI

  BOGDĂNIȚA

  ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 1, sat CEPEȘTI

  402

  52,00

  350,0

  46

  VÂLCEA

  LĂDEȘTI

  LICEUL TEORETIC „VIRGIL IERUNCA“

  666

  85,00

  581,0

  47

  VRANCEA

  MĂRĂȘEȘTI

  LICEUL TEHNOLOGIC „EREMIA GRIGORESCU“

  1.410

  180,00

  1.230,0

  48

  BUCUREȘTI

  SECTOR 2

  ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 71

  422

  54,00

  368,0

  49

  BUCUREȘTI

  SECTOR 5

  ȘCOALA GIMNAZIALĂ „PETRACHE POENARU“

  832

  107,00

  725,0

  50

  ILFOV

  ȘTEFĂNEȘTII DE JOS

  ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 1

  1.321

  169,00

  1.152,0

  TOTAL ȚARĂ

  46.693

  8.210

  38.483

  (la 11-12-2018, Tabelul din Anexă a fost modificat de RECTIFICAREA nr. 97 din 9 noiembrie 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1049 din 11 decembrie 2018 )

  -----