LEGE nr. 125 din 30 mai 2017privind modificarea şi completarea Legii nr. 656/2002 pentru prevenirea şi sancţionarea spălării banilor, precum şi pentru instituirea unor măsuri de prevenire şi combatere a finanţării terorismului
EMITENT
 • PARLAMENTUL ROMÂNIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 415 din 6 iunie 2017
  Parlamentul României adoptă prezenta lege.

  Articolul I

  Legea nr. 656/2002 pentru prevenirea şi sancţionarea spălării banilor, precum şi pentru instituirea unor măsuri de prevenire şi combatere a finanţării terorismului, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 702 din 12 octombrie 2012, cu modificările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:1. La articolul 5, alineatele (2) şi (12) se modifică şi vor avea următorul cuprins:(2) Banca Naţională a României sau, după caz, Autoritatea de Supraveghere Financiară va informa de îndată Oficiul cu privire la autorizarea ori refuzul autorizării operaţiunilor prevăzute la art. 28 din Legea nr. 535/2004, cu modificările şi completările ulterioare, comunicând şi motivul pentru care s-a dispus soluţia respectivă.
  ..................................................................................................(12) Agenţia Naţională de Administrare Fiscală comunică lunar Oficiului toate informaţiile pe care le deţine, potrivit legii, în legătură cu declaraţiile persoanelor fizice privind numerarul în valută şi/sau în moneda naţională, care este egal sau depăşeşte limita stabilită prin Regulamentul (CE) nr. 1.889/2005 al Parlamentului European şi al Consiliului din 26 octombrie 2005 privind controlul numerarului la intrarea sau ieşirea din Uniune, deţinute de acestea la intrarea sau ieşirea din Uniune. Agenţia Naţională de Administrare Fiscală va comunica Oficiului de îndată, dar nu mai târziu de 24 de ore, toate informaţiile legate de suspiciunile de spălare de bani sau finanţare a terorismului ce sunt identificate în cursul activităţii specifice.
  2. La articolul 7, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:(2) Persoanele prevăzute la art. 10 şi instituţiile competente prevăzute la alin. (1) vor transmite Oficiului datele şi informaţiile solicitate, în termen de 15 zile de la data primirii cererii, iar pentru cererile care prezintă un caracter de urgenţă, formulate în temeiul art. 5 alin. (3), în termen de 48 de ore de la data primirii cererii.3. La articolul 8, alineatele (1), (2), (5), (7) şi (10) se modifică şi vor avea următorul cuprins:

  Articolul 8
  (1) Oficiul va proceda la analizarea şi prelucrarea informaţiilor, iar atunci când se constată existenţa unor indicii de spălare a banilor sau de finanţare a terorismului, va informa de îndată Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie. În situaţia în care se constată finanţarea terorismului, va informa de îndată Serviciul Român de Informaţii cu privire la operaţiunile suspecte de finanţare a terorismului.(2) Identitatea persoanei fizice care a informat persoana fizică desemnată în conformitate cu art. 20 alin. (1) şi a persoanei fizice care, în conformitate cu art. 20 alin. (1), a informat Oficiul nu poate fi dezvăluită în cuprinsul informării.
  ..................................................................................................(5) După primirea informaţiilor, în conformitate cu alin. (1), procurorul care efectuează sau supraveghează urmărirea penală şi Serviciul Român de Informaţii pot solicita Oficiului completarea acestora.
  ..................................................................................................(7) Organele de urmărire penală vor comunica periodic Oficiului stadiul de rezolvare a informărilor transmise, precum şi cuantumul sumelor aflate în conturile persoanelor fizice sau juridice pentru care s-a dispus blocarea, ca urmare a suspendărilor efectuate ori a măsurilor asigurătorii dispuse.
  ..................................................................................................(10) După primirea rapoartelor privind tranzacţiile suspecte, în cazul în care se constată existenţa unor indicii temeinice de săvârşire a altor infracţiuni decât cele de spălare a banilor sau de finanţare a terorismului, Oficiul va informa de îndată organul competent.
  4. La articolul 24 alineatul (1), litera a) se modifică şi va avea următorul cuprins:
  a) Banca Naţională a României sau Autoritatea de Supraveghere Financiară, pentru persoanele supuse supravegherii prudenţiale a acestora, după caz, potrivit legii, inclusiv pentru sucursalele din România ale persoanelor juridice străine supuse unei supravegheri similare în ţara de origine;
  5. La articolul 25, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:

  Articolul 25
  (1) Personalul Oficiului, inclusiv personalul detaşat, are obligaţia de a nu transmite informaţiile primite în timpul activităţii decât în condiţiile legii. Obligaţia se menţine şi după încetarea funcţiei, pe termen nelimitat.
  6. După articolul 25 se introduce un nou articol, articolul 25^1, cu următorul cuprins:

  Articolul 25^1
  (1) Autorităţile prevăzute la art. 24 alin. (1) lit. a) informează, după caz, Autoritatea europeană de supraveghere, respectiv Autoritatea bancară europeană, Autoritatea europeană pentru asigurări şi pensii ocupaţionale şi Autoritatea europeană pentru valori mobiliare şi pieţe, în conformitate cu prevederile Regulamentului (UE) nr. 1.093/2010, Regulamentului (UE) nr. 1.094/2010 şi, respectiv, Regulamentului (UE) nr. 1.095/2010, asupra următoarelor cazuri:
  a) când apreciază că un stat terţ îndeplineşte cerinţele prevăzute la art. 25 alin. (4) lit. b) şi d), pentru persoanele supuse supravegherii acestora;
  b) când apreciază că legislaţia unui stat terţ nu permite aplicarea măsurilor obligatorii de cunoaştere a clientelei;
  c) când apreciază că un stat terţ impune aplicarea de proceduri de cunoaştere a clientelei şi de păstrare a evidenţelor referitoare la aceasta, echivalente cu cele prevăzute în prezenta lege, iar aplicarea acestora este supravegheată de o manieră echivalentă celei reglementate prin prezenta lege;
  d) în acele situaţii vizând statele terţe, ce fac obiectul informării Comisiei de către Oficiu, conform reglementărilor emise în baza prezentei legi.
  (2) Autorităţile prevăzute la art. 24 alin. (1) lit. a) transmit, după caz, Autorităţii europene de supraveghere, respectiv Autorităţii bancare europene, Autorităţii europene pentru asigurări şi pensii ocupaţionale şi Autorităţii europene pentru valori mobiliare şi pieţe, informaţii din domeniul prevenirii şi combaterii spălării banilor şi finanţării terorismului, în conformitate cu prevederile Regulamentului (UE) nr. 1.093/2010, Regulamentului (UE) nr. 1.094/2010 şi, respectiv, Regulamentului (UE) nr. 1.095/2010.(3) Autorităţile prevăzute la art. 24 alin. (1) lit. a) cooperează, după caz, cu autorităţile europene de supraveghere, respectiv Autoritatea bancară europeană, Autoritatea europeană pentru asigurări şi pensii ocupaţionale şi Autoritatea europeană pentru valori mobiliare şi pieţe, în conformitate cu prevederile Regulamentului (UE) nr. 1.093/2010, Regulamentului (UE) nr. 1.094/2010 şi, respectiv, Regulamentului (UE) nr. 1.095/2010, şi transmit acestora informaţiile necesare îndeplinirii obligaţiilor în temeiul Directivei 2005/60/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 26 octombrie 2005 privind prevenirea utilizării sistemului financiar în scopul spălării banilor şi finanţării terorismului.(4) În scopul realizării informărilor prevăzute la alin. (1), Oficiul furnizează autorităţilor prevăzute la art. 24 alin. (1) lit. a) informaţiile ce fac obiectul transmiterii către Autoritatea europeană de supraveghere, respectiv Autoritatea bancară europeană, Autoritatea europeană pentru asigurări şi pensii ocupaţionale şi Autoritatea europeană pentru valori mobiliare şi pieţe, conform legii.
  7. La articolul 26, alineatele (2), (7) şi (8) se modifică şi vor avea următorul cuprins:(2) Oficiul are ca obiect de activitate prevenirea şi combaterea spălării banilor şi a finanţării terorismului, scop în care primeşte, analizează, prelucrează informaţii şi informează, în condiţiile art. 8 alin. (1), Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie.
  ..................................................................................................(7) Plenul Oficiului este structura deliberativă şi de decizie, fiind format din câte un reprezentant al Ministerului Finanţelor Publice, Ministerului Justiţiei, Ministerului Afacerilor Interne, Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, Băncii Naţionale a României, Curţii de Conturi şi Autorităţii de Supraveghere Financiară, numit în funcţie pe o perioadă de 5 ani, prin hotărâre a Guvernului.(8) Activitatea deliberativă şi de decizie prevăzută la alin. (7) se referă la elemente de strategie în domeniul prevenirii şi combaterii spălării banilor şi finanţării terorismului şi îndrumări de specialitate. Asupra chestiunilor de natură economico-administrativă, plenul Oficiului se pronunţă doar la solicitarea preşedintelui.
  8. La articolul 28, alineatele (5) şi (6) se modifică şi vor avea următorul cuprins:(5) Contravenţiile se constată şi sancţiunile prevăzute la alin. (2) se aplică de către reprezentanţii împuterniciţi, după caz, de Oficiu sau de altă autoritate competentă, în condiţiile legii, să efectueze controlul. În cazul în care controlul este efectuat de Banca Naţională a României sau de către Autoritatea de Supraveghere Financiară, constatarea contravenţiilor şi aplicarea sancţiunilor se fac de către reprezentanţii împuterniciţi, anume desemnaţi de către entităţi, în condiţiile legii.(6) Pentru faptele prevăzute la alin. (1) se pot aplica de către Oficiu, Banca Naţională a României sau de către Autoritatea de Supraveghere Financiară, pe lângă sancţiunile contravenţionale, şi măsuri sancţionatorii specifice, potrivit competenţei acestora.9. La data aplicării art. 19 alin. (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 74/2013 privind unele măsuri pentru îmbunătăţirea şi reorganizarea activităţii Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 144/2014, cu modificările ulterioare, în tot cuprinsul Legii nr. 656/2002, republicată, cu modificările ulterioare, denumirea „Garda Financiară“ se înlocuieşte cu „Agenţia Naţională de Administrare Fiscală“.


  Articolul II

  În termen de 30 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei legi, la propunerea Oficiului Naţional de Prevenire şi Combatere a Spălării Banilor, Guvernul aprobă, prin hotărâre, modificarea corespunzătoare a Regulamentului de aplicare a prevederilor Legii nr. 656/2002 pentru prevenirea şi sancţionarea spălării banilor, precum şi pentru instituirea unor măsuri de prevenire şi combatere a finanţării actelor de terorism, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 594/2008, cu modificările ulterioare.


  Articolul III

  Prezenta lege intră în vigoare la 3 zile de la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I, cu excepţia art. I pct. 7 - referitor la art. 26 alin. (7), care intră în vigoare la 30 de zile de la data publicării.


  Articolul IV

  În termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei legi, Oficiul Naţional de Prevenire şi Combatere a Spălării Banilor prezintă Guvernului, spre aprobare, un nou regulament de organizare şi funcţionare.

  *
  * *

  Prezenta lege transpune prevederile art. 8 din Directiva 2010/78/UE a Parlamentului European şi a Consiliului din 24 noiembrie 2010 de modificare a Directivelor 98/26/CE, 2002/87/CE, 2003/6/CE, 2003/41/CE, 2003/71/CE, 2004/39/CE, 2004/109/CE, 2005/60/CE, 2006/48/CE, 2006/49/CE şi 2009/65/CE cu privire la competenţele Autorităţii europene de supraveghere (Autoritatea bancară europeană), ale Autorităţii europene de supraveghere (Autoritatea europeană pentru asigurări şi pensii ocupaţionale) şi ale Autorităţii europene de supraveghere (Autoritatea europeană pentru valori mobiliare şi pieţe), publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 331 din 15 decembrie 2010.
  Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, în condiţiile art. 77 alin. (2), cu respectarea prevederilor art. 75 şi ale art. 76 alin. (1) din Constituţia României, republicată.
  p. PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR,
  PETRU-GABRIEL VLASE
  PREŞEDINTELE SENATULUI
  CĂLIN-CONSTANTIN-ANTON POPESCU-TĂRICEANU

  Bucureşti, 30 mai 2017.
  Nr. 125.
  ----