HOTĂRÎRE nr. 844 din 20 decembrie 1991
privind înfiinţarea Comitetului Interministerial de Garanţii şi Credite de Comerţ Exterior
EMITENT
 • GUVERN
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 3 din 15 ianuarie 1992  Guvernul României hotărăşte:

  Articolul 1

  Se infiinteza Comitetul Interministerial de Garanţii şi Credite de Comerţ Exterior, care examinează şi aproba, potrivit competentelor aprobate, operaţiunile de finanţare, garantare şi asigurare a creditelor de export-import ce se efectuează de Banca de Export-Import a României, în numele şi în contul statului, la propunerea acestuia.


  Articolul 2

  Componenta Comitetului Interministerial de Garanţii şi Credite de Comerţ Exterior este prevăzută în anexa nr. 1 a prezentei hotărîri.


  Articolul 3

  Banca de Export-Import a României desfăşoară activitatea de analiza a riscurilor de ţara, ramuri şi sectoare economice, elaborează şi prezintă comitetului clasamente de risc de ţara, pe baza cărora aceasta stabileşte distribuirea plafoanelor valorice în cadrul cărora urmează să se desfăşoare activităţile de finanţare, garantare, asigurare şi reasigurare a creditelor de export-import în numele şi în contul statului, potrivit criteriilor de desfăşurare a acestor activităţi şi programului anual pe zone, plafoane valorice, feluri de acţiuni şi forme prin care se acordă sprijin pentru simularea comerţului exterior, aprobate de guvern.
  Programul anual va fi elaborat de Ministerul Comerţului şi Turismului, în colaborare cu ministere economice, Ministerul Economiei şi Finanţelor şi Banca de Export-Import a României.


  Articolul 4

  Ministerul Economiei şi Finanţelor împreună cu Banca de Expor-Import a României vor stabili norme privind relaţiile cu Trezoreria Statului, conturile de execuţie, contabilitatea operaţiunilor, modalitatea de execuţie, contabilitatea operaţiunilor, modalitatea de raportare a datelor privind operaţiunile de finanţare, garantare şi asigurare a creditelor de export-import desfăşurate de banca în numele şi în contul statului.


  Articolul 5

  Banca de Export-Import a României asigura secretariatul tehnic al Comitetului Interministerial de Garanţii şi Credite de Comerţ Exterior şi suporta cheltuielile legate de activitatea desfăşurată de acesta, inclusiv indemnizaţiile membrilor acestuia, la nivelurile aprobate de Guvern.


  Articolul 6

  În termen de 30 de zile de la data adoptării prezentei hotărîri, comitetul interministerial va elabora şi supune aprobării Guvernului organizarea, atribuţiile, competentele şi regulamentul de lucru, precum şi Convenţia financiară dintre Ministerul Economiei şi Finanţelor şi Banca de Export-Import a României, în baza căreia aceasta va desfăşura activităţi în numele şi contul statului.


  Articolul 7

  Cheltuielile pentru stimularea activităţii de comerţ exterior, prin operaţiunile de finanţare, garantare, asigurare şi reasigurare ce se efectuează Banca de Export-Import a României, în numele şi în contul statului, se finanţează, potrivit legii, din bugetul administraţiei centrale de stat.
  În acest scop, Banca de Export-Import a României elaborează, cu avizul Comitetului Interministerial de Garanţii şi Credite de Comerţ Exterior, un proiect de buget, potrivit normelor Ministerului Economiei şi Finanţelor.


  Articolul 8

  Finanţarea şi suportarea activităţii de asigurare a creditelor de export-import în numele şi în contul statului, în limitele şi condiţiile stabilite de comitet, se realizează printr-un fond distinct, constituit în lei şi valuta la dispoziţia Băncii de Export-Import a României.
  Încasările din prime şi recuperari de daune vor alimenta fondul sus-menţionat.
  Cheltuielile fondului sînt formate din despăgubirile plătite şi eventualele reasigurari.
  În cazul cînd cheltuielile depăşesc veniturile, soldul se reglementează cu bugetul statului, la propunerea Băncii de Export-Import a României, potrivit dispoziţiilor legale în vigoare. Disponibilităţile fondului la sfîrşitul anului se transfera cu aceeaşi destinaţie în anul următor.
  PRIM-MINISTRU
  THEODOR STOLOJAN


  Anexa 1
  COMITETUL INTERMINISTERIAL DE GARANŢII ŞI CREDITE DE COMERŢ EXTERIOR
  1. Preşedinte - secretarul de stat sau subsecretarul de stat de la
  Ministerul Economiei şi Finanţelor
  2. Vicepreşedinte - viceguvernatorul Băncii Naţionale a României
  3. Vicepreşedinte - secretarul de stat de la Departamentul comerţului exterior 4. Vicepreşedinte - preşedintele Băncii de Export-Import a României
  5. Membru - vicepreşedinte al Băncii de Export-Import a României,
  coordonator al activităţii de garantare, asigurare şi
  evaluare a riscurilor
  6. Membru - director general - Ministerul Economiei şi Finanţelor
  7. Membru - director general al Direcţiei generale a strategiei
  dezvoltării comerţului exterior şi a conjuncturii din
  Ministerul Comerţului şi Turismului 8. Membru - director al Direcţiei de export-import din Ministerul
  Industriei
  9. Membru - director al Direcţiei de export-import din Ministerul
  Agriculturii şi Alimentaţiei 10. Membru - director al Direcţiei de export-import din Ministerul
  Comunicaţiilor 11. Membru - director al Direcţiei economice din Ministerul Afacerilor
  Externe 12. Membru - director al Direcţiei de orientare a politicii bancare,
  asigurări şi marketing din Banca de Export-Import a
  României
  13. Membru - director al Direcţiei de finanţare comerţ exterior din
  Banca de Export-Import a României 14. Membru - director al Direcţiei de asigurare şi reasigurare a
  creditelor de export-import din Banca de Export-Import a
  României
  15. Membru - director - Ministerul Apărării Naţionale
  16. Membru - director - Ministerul Transporturilor.
  ------------------