LEGE nr. 284 din 28 decembrie 2010privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice
EMITENT
 • PARLAMENTUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 877 din 28 decembrie 2010
  Parlamentul României adoptă prezenta lege.

  Capitolul I Dispoziții generale

  Articolul 1
  (1) Prezenta lege are ca obiect de reglementare stabilirea unui sistem unitar de salarizare pentru personalul din sectorul bugetar plătit din bugetul general consolidat al statului.(2) Începând cu data intrării în vigoare a prezentei legi, drepturile salariale ale personalului prevăzut la alin. (1) sunt și rămân în mod exclusiv cele prevăzute în prezenta lege.


  Articolul 2
  (1) Dispozițiile prezentei legi se aplică:
  a) personalului din autorități și instituții publice, respectiv Parlamentul, Administrația Prezidențială, autoritatea judecătorească, Guvernul, ministerele, celelalte organe de specialitate ale administrației publice centrale, autorități ale administrației publice locale, alte autorități publice, autorități administrative autonome, precum și instituțiile din subordinea acestora, finanțate integral din bugetul de stat, bugetele locale, bugetul asigurărilor sociale de stat, bugetele fondurilor speciale;
  b) personalului din autorități și instituții publice finanțate din venituri proprii și subvenții acordate de la bugetul de stat, bugetele locale, bugetul asigurărilor sociale de stat, bugetele fondurilor speciale;
  c) personalului din autoritățile și instituțiile publice finanțate integral din venituri proprii;
  d) persoanelor care sunt conducători ai unor instituții publice în temeiul unui contract, altul decât contractul individual de muncă.
  (2) Dispozițiile prezentei legi nu se aplică Băncii Naționale a României, Comisiei Naționale a Valorilor Mobiliare, Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor și Comisiei de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private.(3) Intră în categoria personalului din sectorul bugetar personalul încadrat pe baza contractului individual de muncă, personalul care ocupă funcții de demnitate publică și personalul care ocupă funcții asimilate funcțiilor de demnitate publică, precum și personalul care beneficiază de statute speciale, inclusiv funcționarii publici și funcționarii publici cu statut special.


  Articolul 3

  Sistemul de salarizare reglementat prin prezenta lege are la bază următoarele principii:
  a) caracterul unitar, în sensul că reglementează salarizarea tuturor categoriilor de personal din sectorul bugetar, prin luarea în considerare a drepturilor de natură salarială stabilite prin acte normative speciale în sistemul de salarizare reglementat de prezenta lege;
  b) supremația legii, în sensul că drepturile de natură salarială se stabilesc numai prin norme juridice de forța legii;
  c) echitate și coerență, prin crearea de oportunități egale și remunerație egală pentru muncă de valoare egală, pe baza principiilor și normelor unitare privind stabilirea și acordarea salariului și a celorlalte drepturi de natură salarială ale personalului din sectorul bugetar;
  d) sustenabilitate financiară, prin stabilirea de majorări salariale în baza legilor speciale anuale.


  Articolul 4

  În sectorul bugetar, raportul între coeficientul de ierarhizare minim și coeficientul de ierarhizare maxim pe baza cărora se calculează salariile de bază este de 1 la 15.


  Capitolul II Reglementări comune

  Articolul 5

  Reglementările din cuprinsul prezentei legi au ca scop următoarele:
  a) armonizarea sistemului de salarizare a personalului din sectorul bugetar cu importanța, răspunderea, complexitatea activității și nivelul studiilor necesare pentru desfășurarea activității;
  b) stabilirea salariilor de bază, a soldelor funcțiilor de bază/salariilor funcțiilor de bază și a indemnizațiilor lunare de încadrare, ca principal element al câștigului salarial;
  c) realizarea ierarhiei salariilor de bază, a soldelor funcțiilor de bază/salariilor funcțiilor de bază și a indemnizațiilor lunare de încadrare, atât între domeniile de activitate, cât și în cadrul aceluiași domeniu, are la bază evaluarea posturilor, diferențierea făcându-se în funcție de următoarele criterii:– cunoștințe și experiență;– complexitate, creativitate și diversitatea activităților;– judecata și impactul deciziilor;– influență, coordonare și supervizare;– contacte și comunicare;– condiții de muncă;– incompatibilități și regimuri speciale;
  d) transparența mecanismului de stabilire a salariului de bază, a soldelor funcțiilor de bază/salariilor funcțiilor de bază și a indemnizațiilor lunare de încadrare, precum și a celorlalte drepturi salariale;
  e) diferențierea salariilor de bază, a soldelor funcțiilor de bază/salariilor funcțiilor de bază și a indemnizațiilor lunare de încadrare în funcție și de nivelul la care se prestează activitatea: central, teritorial și local.


  Articolul 6
  (1) Gestiunea sistemului de salarizare a personalului din instituțiile și autoritățile publice se asigură de fiecare ordonator principal de credite.(2) Gestiunea sistemului de salarizare a personalului din instituțiile de învățământ preuniversitar și universitar de stat se asigură de ordonatorii principali de credite și de Ministerul Educației, Cercetării, Tineretului și Sportului.(3) Gestiunea sistemului de salarizare a personalului din unitățile sanitare publice, din rețeaua Ministerului Sănătății și a autorităților administrației publice locale se asigură de ordonatorii principali de credite și de Ministerul Sănătății.(4) Ordonatorii principali de credite au obligația să stabilească salariile de bază, soldele funcțiilor de bază/salariile funcțiilor de bază, indemnizațiile lunare de încadrare, sporurile, alte drepturi salariale în bani și în natură stabilite potrivit legii, să asigure promovarea personalului în funcții, grade și trepte profesionale și avansarea în gradații, în condițiile legii, astfel încât să se încadreze în sumele aprobate cu această destinație în bugetul propriu.


  Articolul 7
  (1) Aplicarea prevederilor prezentei legi se realizează etapizat, prin modificarea succesivă, după caz, a salariilor de bază, soldelor funcțiilor de bază/salariilor funcțiilor de bază și a indemnizațiilor lunare de încadrare, prin legi speciale anuale de aplicare.(2) Valoarea salariilor de bază, soldelor funcțiilor de bază/salariilor funcțiilor de bază și a indemnizațiilor lunare de încadrare utilizată la reîncadrarea pe funcții a personalului în anul 2011 se stabilește prin legea privind salarizarea în anul 2011 a personalului plătit din fonduri publice.


  Articolul 7^1
  (1) Fiecare instituție și autoritate publică are obligația de a înființa registrul general de evidență prevăzut la art. 34 din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii, republicată, cu modificările și completările ulterioare, pentru personalul care este plătit din fonduri publice potrivit dispozițiilor prezentei legi, cu respectarea dispozițiilor privind protecția datelor cu caracter personal, precum și, dacă este cazul, a dispozițiilor privind protecția informațiilor clasificate.(2) Registrul general de evidență a personalului plătit din fonduri publice se va înregistra în prealabil la inspectoratul teritorial de muncă în a cărui rază teritorială se află sediul instituției/autorității publice, dată de la care devine document opozabil.(3) Registrul general de evidență a personalului plătit din fonduri publice se completează și se transmite inspectoratului teritorial de muncă în ordinea angajării/numirii și cuprinde elementele de identificare ale tuturor persoanelor plătite din fonduri publice, data angajării/numirii, funcția, salariul, sporurile și cuantumul acestora, perioada și cauzele de suspendare a raportului de muncă sau de serviciu, perioada detașării și data încetării funcției.(4) Registrul general de evidență a personalului plătit din fonduri publice este păstrat la sediul instituției/autorității publice, urmând să fie pus la dispoziție inspectorului de muncă sau oricărei altei autorități care îl solicită, în condițiile legii.(5) La solicitarea persoanei plătite din fonduri publice, instituția/autoritatea publică este obligată să elibereze un document care să ateste activitatea desfășurată de aceasta, durata activității, salariul, vechimea în muncă, în meserie și în specialitate.(6) În cazul încetării activității instituției/autorității publice, registrul general de evidență a personalului plătit din fonduri publice se depune la autoritatea publică competentă, potrivit legii, în a cărei rază teritorială s-a aflat sediul instituției/autorității publice.(7) Metodologia de întocmire a registrului general de evidență a personalului plătit din fonduri publice, înregistrările care se efectuează, precum și orice alte elemente în legătură cu întocmirea acestora se stabilesc prin hotărârea Guvernului prevăzută la art. 34 alin. (7) din Legea nr. 53/2003 , republicată, cu modificările și completările ulterioare.(8) Modul de aplicare a prevederilor alin. (2)-(4) cu privire la personalul din cadrul sistemului de apărare, ordine publică și securitate națională se stabilește prin hotărâre a Guvernului.
  (la 09-06-2016, Art. 7^1 a fost introdus de art. V din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 20 din 8 iunie 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 434 din 9 iunie 2016. )


  Articolul 8

  Monitorizarea și controlul aplicării prevederilor legale privind salarizarea personalului bugetar se realizează de către Guvern, prin Ministerul Muncii și Justiției Sociale, Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice prin Agenția Națională a Funcționarilor Publici, Ministerul Apărării Naționale, Ministerul Culturii, Ministerul Justiției, Ministerul Educației, Cercetării, Tineretului și Sportului, Ministerul Sănătății, Ministerul Finanțelor Publice, Ministerul Afacerilor Externe, instituțiile de apărare, ordine publică și siguranță națională, precum și de alte autorități publice centrale autonome cu atribuții în domeniu, potrivit atribuțiilor din domeniul de activitate al acestor autorități și instituții publice.


  Capitolul III


  Secţiunea 1 Elementele sistemului de salarizare

  Articolul 9
  (1) Sistemul de salarizare reglementează remunerarea personalului din sectorul bugetar în raport cu responsabilitățile postului, munca depusă, cantitatea și calitatea acesteia, importanța socială a muncii, condițiile concrete în care aceasta se desfășoară, rezultatele obținute, precum și cu criteriile prevăzute la art. 5 lit. c).(2) Sistemul de salarizare cuprinde salariile de bază, soldele/salariile de funcție și indemnizațiile lunare de încadrare, sporurile, premiile, stimulentele și alte drepturi în bani și în natură, corespunzătoare fiecărei categorii de personal din sectorul bugetar.(3) În cadrul legilor speciale de salarizare anuale se stabilesc majorările salariilor de bază, soldelor/salariilor de funcție și indemnizațiilor lunare de încadrare, astfel încât să se realizeze trecerea de la valoarea acestora determinată potrivit art. 7 alin. (2) la valorile stabilite potrivit prezentei legi, până la aplicarea integrală a prevederilor acesteia.(4) Indemnizația lunară pentru persoanele care ocupă funcții de demnitate publică este unica formă de remunerare a activității corespunzătoare funcției și reprezintă baza de calcul pentru stabilirea drepturilor și obligațiilor care se determină în raport cu venitul salarial, dacă nu se prevede altfel prin lege.


  Articolul 10
  (1) Salariile de bază, soldele/salariile de funcție și indemnizațiile lunare de încadrare se stabilesc prin înmulțirea coeficienților de ierarhizare corespunzători claselor de salarizare cu valoarea de referință, rotunjindu-se din leu în leu în favoarea salariatului.(2) Coeficienții de ierarhizare corespunzători claselor de salarizare sunt următorii:

  Clasa

  Coeficient de
  ierarhizare

  Clasa

  Coeficient de
  ierarhizare

  1

  1,00

  56

  3,89

  2

  1,03

  57

  3,99

  3

  1,05

  58

  4,09

  4

  1,08

  59

  4,19

  5

  1,10

  60

  4,29

  6

  1,13

  61

  4,40

  7

  1,16

  62

  4,51

  8

  1,19

  63

  4,62

  9

  1,22

  64

  4,74

  10

  1,25

  65

  4,86

  11

  1,28

  66

  4,98

  12

  1,31

  67

  5,10

  13

  1,35

  68

  5,23

  14

  1,38

  69

  5,36

  15

  1,41

  70

  5,50

  16

  1,45

  71

  5,63

  17

  1,49

  72

  5,77

  18

  1,52

  73

  5,92

  19

  1,56

  74

  6,07

  20

  1,60

  75

  6,22

  21

  1,64

  76

  6,37

  22

  1,68

  77

  6,53

  23

  1,72

  78

  6,70

  24

  1,77

  79

  6,86

  25

  1,81

  80

  7,03

  26

  1,86

  81

  7,21

  27

  1,90

  82

  7,39

  28

  1,95

  83

  7,58

  29

  2,00

  84

  7,76

  30

  2,05

  85

  7,96

  31

  2,10

  86

  8,16

  32

  2,15

  87

  8,36

  33

  2,20

  88

  8,57

  34

  2,26

  89

  8,78

  35

  2,32

  90

  9,00

  36

  2,37

  91

  9,23

  37

  2,43

  92

  9,46

  38

  2,49

  93

  9,70

  39

  2,56

  94

  9,94

  40

  2,62

  95

  10,19

  41

  2,69

  96

  10,44

  42

  2,75

  97

  10,70

  43

  2,82

  98

  10,97

  44

  2,89

  99

  11,25

  45

  2,96

  100

  11,53

  46

  3,04

  101

  11,81

  47

  3,11

  102

  12,11

  48

  3,19

  103

  12,41

  49

  3,27

  104

  12,75

  50

  3,35

  105

  13,10

  51

  3,44

  106

  13,45

  52

  3,52

  107

  13,90

  53

  3,61

  108

  14,15

  54

  3,70

  109

  14,63

  55

  3,79

  110

  15,00
  (3) Valoarea de referință corespunzătoare coeficientului de ierarhizare 1,00 se stabilește anual prin legea pentru aprobarea plafoanelor unor indicatori specificați în cadrul fiscal-bugetar potrivit Legii responsabilității fiscal-bugetare nr. 69/2010, la propunerea Ministerului Muncii și Justiției Sociale și Ministerului Finanțelor Publice.(4) La data intrării în vigoare a prezentei legi, valoarea de referință este de 600 lei.(5) Diferența dintre două clase de salarizare succesive este de 2,5% din salariul de bază, solda/salariul de funcție, indemnizația lunară de încadrare, utilizându-se rotunjirea la a doua zecimală a coeficienților de ierarhizare aferenți claselor de salarizare.


  Articolul 11
  (1) Clasele de salarizare și coeficienții de ierarhizare pe baza cărora se stabilesc salariile de bază, soldele/salariile de funcție și indemnizațiile lunare de încadrare, sporurile și alte drepturi specifice fiecărui domeniu de activitate corespunzător celor 7 familii ocupaționale de funcții bugetare, precum și pentru personalul din autoritățile și instituțiile publice finanțate integral din venituri proprii sunt prevăzuți în anexele nr. I-VIII.(2) Clasele de salarizare și coeficienții prevăzuți în anexe pentru funcțiile de execuție corespund nivelului minim al fiecărei funcții, la care se adaugă 5 gradații corespunzătoare tranșelor de vechime în muncă.(3) Tranșele de vechime în muncă, în funcție de care se acordă cele 5 gradații potrivit alin. (2), respectiv clasele de salarizare, sunt următoarele:– gradația 1 - de la 3 la 5 ani - 3 clase succesive de salarizare suplimentare față de nivelul minim al fiecărei funcții;– gradația 2 - de la 5 la 10 ani - două clase succesive de salarizare suplimentare față de cele deținute pentru gradația 1;– gradația 3 - de la 10 la 15 ani - două clase succesive de salarizare suplimentare față de cele deținute pentru gradația 2;– gradația 4 - de la 15 la 20 de ani - o clasă succesivă de salarizare suplimentară față de cele deținute pentru gradația 3;– gradația 5 - peste 20 de ani - o clasă succesivă de salarizare suplimentară față de cele deținute pentru gradația 4.(4) Gradația corespunzătoare tranșei de vechime în muncă se plătește cu începere de la data de întâi a lunii următoare celei în care s-a împlinit vechimea în muncă, prevăzută la tranșa respectivă, prin acordarea claselor de salarizare prevăzute la alin. (3).(5) Pentru acordarea gradației corespunzătoare tranșei de vechime în muncă, angajatorul va lua în considerare integral și perioadele lucrate anterior în alte domenii de activitate decât cele bugetare.(6) Funcțiile de demnitate publică alese și numite și cele asimilate funcțiilor de demnitate publică au un singur nivel de salarizare, care este corespunzător clasei de salarizare și coeficientului de ierarhizare.


  Articolul 12

  Salariul brut, solda lunară brută cuprind salariul de bază, solda funcției de bază/salariul funcției de bază, sporurile, indemnizațiile, compensațiile, precum și celelalte elemente ale sistemului de salarizare, corespunzătoare fiecărei categorii de personal din sectorul bugetar.


  Secţiunea a 2-a Salariile de bază, soldele funcțiilor de bază/salariile funcțiilor de bază și indemnizațiile lunare de încadrare

  Articolul 13
  (1) Salariile de bază, soldele/salariile de funcție și indemnizațiile lunare de încadrare se diferențiază pe funcții în raport cu criteriile prevăzute la art. 5 lit. c).(2) În cadrul fiecărei funcții, salariile de bază se diferențiază pe grade în cazul studiilor superioare și studiilor superioare de scurtă durată și pe trepte profesionale în cazul studiilor medii, respectiv pe grade profesionale în cazul funcționarilor publici, astfel încât să se asigure posibilitatea diferențierii salariilor de bază individuale în raport cu nivelul pregătirii profesionale a fiecărei persoane și cu experiența acesteia în muncă. De regulă, se utilizează 2 sau 3 grade și, respectiv, 2 sau 3 trepte profesionale.(3) În cadrul fiecărui grad sau fiecărei trepte profesionale, diferențierea salariilor de bază se face, de regulă, pe un număr de 5 gradații, corespunzătoare celor 5 tranșe de vechime în muncă, prevăzute la art. 11.


  Articolul 14

  Diferențierea salariilor de bază, a soldelor/salariilor de funcție și a indemnizațiilor lunare de încadrare se realizează prin utilizarea unor coeficienți de ierarhizare cuprinși în intervalul 1,00, pentru funcția cu cea mai mică responsabilitate, și 15,00, pentru funcția cu cea mai mare responsabilitate în stat.


  Articolul 15
  (1) Pentru personalul care ocupă o funcție de conducere, diferențierea salariilor de bază se face potrivit prevederilor art. 13, utilizându-se, de regulă, două niveluri de salarizare corespunzătoare celor două grade, care conțin sporul de vechime în muncă la valoarea maximă.(2) Nivelul de salarizare corespunzător gradului se stabilește de ordonatorul principal de credite, potrivit prevederilor prezentei legi.(3) Persoanele care ocupă, în condițiile legii, funcții de conducere pentru care condiția de ocupare a postului este de studii superioare și care nu au absolvit studii de acest nivel beneficiază de salariul de bază prevăzut de prezenta lege pentru aceste funcții, diminuat cu 10 clase de salarizare.(4) Persoanele care la data intrării în vigoare a prezentei legi ocupă funcții în condițiile prevăzute la alin. (3) vor beneficia de o perioadă tranzitorie de 5 ani în care să obțină nivelul de studii prevăzut de lege pentru exercitarea funcției de conducere. După această dată, în cazul în care condițiile de studii nu sunt îndeplinite, persoanele respective vor fi încadrate pe funcții de execuție existente în statul de funcții al ordonatorului de credite.


  Articolul 16
  (1) Personalul care s-a aflat în concediu plătit pentru creșterea și îngrijirea copilului în vârstă de până la 2 ani, respectiv 7 ani, în cazul copilului cu handicap, precum și personalul ale cărui raporturi de muncă sau raporturi de serviciu au fost suspendate din alte cauze, potrivit legii, la reluarea activității, își păstrează gradul sau treapta profesională în care a fost încadrat anterior suspendării și beneficiază de salariul de bază aferent gradului sau treptei profesionale.(2) Pentru personalul prevăzut la alin. (1), gradația corespunzătoare tranșei de vechime în muncă se stabilește conform legilor speciale aplicabile.


  Secţiunea a 3-a Sporuri

  Articolul 17

  Personalul care, potrivit programului normal de lucru, își desfășoară activitatea în timpul nopții, între orele 22,00 și 6,00, beneficiază pentru orele lucrate în acest interval de un spor pentru munca prestată în timpul nopții de 25% din salariul de bază, dacă timpul astfel lucrat reprezintă cel puțin 3 ore de noapte din timpul normal de lucru.


  Articolul 18
  (1) Pentru munca suplimentară efectuată peste durata normală a timpului de lucru de către personalul din sectorul bugetar încadrat în funcții de execuție sau de conducere, precum și munca prestată în zilele de repaus săptămânal, de sărbători legale și în celelalte zile în care, în conformitate cu reglementările în vigoare, nu se lucrează, în cadrul schimbului normal de lucru, se aplică prevederile Legii nr. 53/2003 - Codul muncii, cu modificările și completările ulterioare.(2) Plata muncii prestate peste durata normală a timpului de lucru se poate face numai dacă efectuarea orelor suplimentare a fost dispusă de șeful ierarhic, fără a se depăși 360 de ore anual. În cazul prestării de ore suplimentare peste un număr de 180 de ore anual este necesar acordul sindicatelor reprezentative sau, după caz, al reprezentanților salariaților, potrivit legii.(3) La locurile de muncă la care durata normală a timpului de lucru a fost redusă, potrivit legii, sub 8 ore pe zi, depășirea programului de lucru astfel aprobat se poate face numai temporar, fiind obligatorie compensarea cu timp liber corespunzător.(4) Prevederile alin. (1) nu se aplică persoanelor salarizate prin plata cu ora sau prin cumul de funcții.


  Articolul 19

  Pentru activitatea desfășurată de nevăzătorii cu handicap grav și accentuat, în cadrul programului normal de lucru, se acordă un spor de 15% din salariul de bază.


  Articolul 19^1
  (1) Personalul care deține titlul științific de doctor, indiferent de data obținerii acestuia, beneficiază de un spor de 15% din salariul de bază/solda funcției de bază/salariul funcției de bază/indemnizația de încadrare, dacă îndeplinește cumulativ următoarele condiții:
  a) își desfășoară activitatea în domeniul pentru care posedă titlul științific sau conducătorul instituției apreciază că pregătirea doctorală este utilă compartimentului în care își desfășoară activitatea persoana respectivă;
  b) nu a beneficiat de acordarea acestui spor sau nu i-a fost introdus în salariul de bază, potrivit reglementărilor legale anterioare, ca sumă compensatorie.
  (2) Prevederile alin. (1) se aplică persoanelor care îndeplinesc condițiile de acordare, începând cu luna următoare aprobării cererii.
  (la 05-11-2016, Art. 19^1 a fost introdus de pct. 1 al art. I din LEGEA nr. 193 din 28 octombrie 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 876 din 2 noiembrie 2016. )


  Articolul 20
  (1) Sporurile, indemnizațiile, primele și compensațiile specifice domeniului de activitate ce se acordă personalului bugetar sunt prevăzute în anexele nr. I-VIII.(2) Coeficientul de ierarhizare prevăzut de prezenta lege pentru funcția de auditor conține și sporul pentru complexitatea muncii.(3) Coeficientul de ierarhizare prevăzut de prezenta lege pentru funcția de manager public conține și sporul de manager public.(4) Pentru persoanele care exercită activitatea de control financiar preventiv, pe perioada de exercitare a acesteia, salariul de bază deținut se majorează cu 4 clase de salarizare succesive suplimentare.(5) Începând cu data intrării în vigoare a prezentei legi personalul prevăzut la art. 1 din Legea nr. 490/2004 privind stimularea financiară a personalului care gestionează fonduri comunitare, cu modificările și completările ulterioare, pe durata desfășurării activității în acest domeniu, în loc de majorarea de până la 75% a salariului de bază, beneficiază de o majorare salarială de până la 25 de clase de salarizare succesive față de clasa deținută, fără a depăși în total numărul maxim de clase de salarizare prevăzut la art. 10 alin. (2).(6) La stabilirea salariilor de bază ale personalului care beneficia de prevederile art. 227 din Ordonanța Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările și completările ulterioare, și art. IV din Ordonanța Guvernului nr. 29/2004 pentru reglementarea unor măsuri financiare, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 116/2004, cu modificările și completările ulterioare, se aplică o majorare salarială de până la 25 de clase de salarizare succesive față de clasa deținută, fără a depăși în total numărul maxim de clase de salarizare prevăzut la art. 10 alin. (2).*)(7) Prin ordin/decizie a ordonatorului principal de credite se stabilește procedura de aplicare a prevederilor alin. (6).*)(8) În anul 2011 prevederile alin. (6) și (7) nu se aplică.


  Articolul 21

  Locurile de muncă, categoriile de personal, mărimea concretă a sporului pentru condiții de muncă prevăzut în anexele nr. I-VIII, precum și condițiile de acordare a acestuia se stabilesc prin regulament elaborat de către fiecare dintre ministerele coordonatoare ale celor 6 domenii de activitate bugetară - administrație, sănătate, învățământ, justiție, cultură, diplomație, de către instituțiile de apărare, ordine publică și siguranță națională, precum și de către autoritățile publice centrale autonome, care se aprobă prin hotărâre a Guvernului, la propunerea fiecăruia dintre ministerele coordonatoare, fiecăreia dintre instituțiile de apărare, ordine publică și siguranță națională sau autoritățile publice centrale autonome, cu avizul Ministerului Muncii și Justiției Sociale și al Ministerului Finanțelor Publice și cu consultarea federațiilor sindicale reprezentative domeniului de activitate.


  Articolul 22
  (1) Suma sporurilor, compensațiilor, primelor și indemnizațiilor acordate cumulat pe total buget pentru fiecare ordonator principal de credite nu poate depăși 30% din suma salariilor de bază, a soldelor funcțiilor de bază/salariilor funcțiilor de bază sau a indemnizațiilor lunare de încadrare, după caz.(2) Suma sporurilor, compensațiilor, primelor și indemnizațiilor individuale nu va depăși 30% din salariul de bază, solda funcției de bază/salariul funcției de bază sau indemnizația lunară de încadrare.(3) Prin hotărâri ale Guvernului se pot aproba depășiri ale limitei prevăzute la alin. (2) pentru anumite categorii de personal și pentru condiții temporare de muncă care fac necesară acordarea unei plăți suplimentare, cu respectarea limitei prevăzute la alin. (1).(4) Prevederile alin. (1) și (2) nu se aplică personalului trimis în misiune în străinătate.


  Secţiunea a 4-a Premii

  Articolul 23
  (1) Ordonatorii de credite pot acorda premii lunare în limita a 2% din cheltuielile cu salariile aferente personalului prevăzut în statul de funcții, cu încadrare în fondurile aprobate prin buget. Premiile se pot acorda în cursul anului salariaților care au realizat sau au participat direct la obținerea unor rezultate deosebite în activitatea instituției. Sumele neconsumate pot fi utilizate în lunile următoare, în cadrul aceluiași an bugetar.(2) Premiile individuale se stabilesc de către ordonatorii de credite în limita sumelor alocate cu această destinație de către ordonatorul principal de credite și în limita individuală a două salarii de bază lunare pe an, a două solde lunare ale funcției de bază/a două salarii lunare ale funcției de bază pe an, cu consultarea organizațiilor sindicale reprezentative la nivel de unitate sau, după caz, cu consultarea reprezentanților salariaților, acolo unde nu sunt astfel de organizații sindicale.


  Secţiunea a 5-a Alte drepturi

  Articolul 24
  (1) În cazuri excepționale, posturile vacante și temporar vacante aferente funcțiilor didactice de predare, funcțiilor de specialitate medico-sanitară și asistență socială și funcțiilor de specialitate artistică pot fi ocupate și prin cumul de funcții, de personal angajat, cu respectarea prevederilor legale privind cumulul de funcții și a celor referitoare la ocuparea posturilor vacante, în condițiile prevăzute la alin. (2).(2) Posturile vacante și temporar vacante aferente funcțiilor didactice de predare, funcțiilor de specialitate medico-sanitară și asistență socială și funcțiilor de specialitate artistică, care nu au putut fi ocupate prin concurs, pot fi ocupate prin cumul și de către persoane din aceeași unitate și numai în condițiile în care programul funcției cumulate nu se suprapune celui corespunzător funcției de bază. În astfel de situații nu sunt aplicabile prevederile art. 18 alin. (1).


  Articolul 25
  (1) Exercitarea cu caracter temporar a unei funcții de conducere se realizează prin numirea temporară a unei persoane angajate care îndeplinește condițiile specifice pentru ocuparea funcției de conducere și care nu a fost sancționată disciplinar, pe o perioadă de maximum 6 luni într-un an calendaristic, dacă în statute sau în legi speciale nu se prevede altfel.(2) În mod excepțional, perioada prevăzută la alin. (1) poate fi prelungită cu maximum 6 luni, dacă în statute sau în legi speciale nu se prevede altfel.(3) În perioada prevăzută la alin. (1) și (2), persoana beneficiază de drepturile salariale aferente funcției de conducere respective.


  Articolul 26
  (1) Încadrarea și promovarea personalului plătit din fonduri publice pe funcții, grade sau trepte profesionale se fac potrivit prevederilor din statute sau alte acte normative specifice domeniului de activitate, aprobate prin legi, hotărâri ale Guvernului sau act administrativ al ordonatorului principal de credite.(2) În situația în care promovarea personalului bugetar în funcție, grad sau treaptă profesională nu este reglementată prin statute proprii, promovarea se face de regulă pe un post vacant existent în statul de funcții.(3) În situația în care nu există un post vacant, promovarea personalului plătit din fonduri publice în funcții, grade sau trepte profesionale se va face prin transformarea postului din statul de funcții în care acestea sunt încadrate într-unul de nivel imediat superior.(4) Promovarea în grade sau trepte profesionale imediat superioare se realizează pe baza criteriilor stabilite prin regulament-cadru, ce se aprobă prin hotărâre a Guvernului, dacă nu este reglementată altfel prin statute sau alte acte normative specifice.(5) Promovarea în grade sau trepte profesionale imediat superioare se face din 3 în 3 ani, în funcție de performanțele profesionale individuale, apreciate cu calificativul "foarte bine", cel puțin de două ori în ultimii 3 ani, de către comisia desemnată prin dispoziție a ordonatorului de credite bugetare, din care fac parte sindicatele sau, după caz, reprezentanții salariaților.(6) Activitatea profesională se apreciază anual, ca urmare a evaluării performanțelor profesionale individuale, de către conducătorul instituției publice, la propunerea șefului ierarhic, prin acordare de calificative: "foarte bine", "bine", "satisfăcător" și "nesatisfăcător". Ordonatorii principali de credite stabilesc criteriile de evaluare a performanțelor profesionale individuale conform criteriilor prevăzute la art. 5 lit. c) și pot stabili și alte criterii de evaluare în funcție de specificul domeniului de activitate.(7) Ocuparea unui post vacant sau temporar vacant se face prin concurs sau examen pe baza regulamentului-cadru ce cuprinde principiile generale și care se aprobă prin hotărâre a Guvernului sau alte acte normative specifice.(8) Ordonatorul principal de credite, în raport cu cerințele postului, stabilește criterii de selecție proprii în completarea celor prevăzute la alin. (7).


  Articolul 27

  În baza art. 18 alin. (1) și (3) din Legea nr. 288/2004 privind organizarea studiilor universitare, cu modificările și completările ulterioare, salarizarea absolvenților ciclului I și/sau II (Bologna) se face la nivelul absolvenților cu studii superioare de lungă durată (S).


  Articolul 28
  (1) Autoritățile, instituțiile publice și unitățile bugetare pot include în statele de funcții și unele funcții specifice altor domenii de activitate bugetară, prevăzute în anexele la prezenta lege, care se dovedesc a fi necesare desfășurării activității.(2) Salariile de bază ale personalului încadrat în funcții specifice, care nu sunt prevăzute în prezenta lege, se stabilesc de ordonatorii principali de credite, prin asimilare cu funcțiile și salariile de bază prevăzute în anexele la prezenta lege și aplicabile categoriei de personal respective, cu avizul Ministerului Muncii și Justiției Sociale, al Ministerului Finanțelor Publice și al Agenției Naționale a Funcționarilor Publici, pentru funcționarii publici.


  Articolul 29

  Personalul bugetar trimis în străinătate pentru îndeplinirea unor misiuni cu caracter temporar beneficiază de drepturile prevăzute de reglementările specifice în domeniu.


  Articolul 30
  (1) Soluționarea contestațiilor în legătură cu stabilirea salariilor de bază individuale, a sporurilor, a premiilor și a altor drepturi care se acordă potrivit prevederilor prezentei legi este de competența ordonatorilor de credite.(2) Contestația poate fi depusă în termen de 15 zile lucrătoare de la data luării la cunoștință a actului administrativ de stabilire a drepturilor salariale, la sediul ordonatorului de credite.(3) Ordonatorii de credite vor soluționa contestațiile în termen de 10 zile lucrătoare.(4) Împotriva măsurilor dispuse potrivit prevederilor alin. (1) persoana nemulțumită se poate adresa instanței de contencios administrativ sau, după caz, instanței judecătorești competente potrivit legii, în termen de 30 de zile calendaristice de la data comunicării soluționării contestației în scris.


  Articolul 31
  (1) Condiția prevăzută la art. 57 alin. (7) din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcționarilor publici, republicată, cu modificările și completările ulterioare, nu este obligatorie pentru recrutarea funcționarilor publici de conducere, în cazul exercitării cu caracter temporar a unei funcții publice de conducere, precum și pentru funcționarii publici care ocupă o funcție publică de conducere, pe o perioadă de 5 ani de la data intrării în vigoare a prezentei legi.(2) Funcționarii publici prevăzuți la alin. (1) sunt obligați să îndeplinească condiția prevăzută la art. 57 alin. (7) din Legea nr. 188/1999, republicată, cu modificările și completările ulterioare, în termenul prevăzut, sub sancțiunea eliberării din funcția publică.


  Capitolul IV Dispoziții finale

  Articolul 32

  Nivelul coeficienților de ierarhizare aferenți claselor de salarizare prevăzut în prezenta lege va fi revizuit periodic în funcție de evoluția nivelului de salarizare existent pe piața muncii din România, astfel încât salariile din sectorul public să poată fi stabilite la un nivel competitiv, în limita sustenabilității financiare.


  Articolul 33
  (1) La data intrării în vigoare a prezentei legi, reîncadrarea personalului se face corespunzător tranșelor de vechime în muncă avute în luna decembrie 2010 pe funcțiile corespunzătoare categoriei, gradului și treptei profesionale deținute, stabilindu-se clasa de salarizare și coeficientul de ierarhizare corespunzător acesteia.(2) La funcțiile publice unde s-au eliminat treptele de salarizare reîncadrarea personalului se va face la gradul deținut.(3) La funcțiile de conducere unde sunt prevăzute două grade de salarizare, nivelul de salarizare corespunzător gradului, respectiv clasei de salarizare și coeficientului de ierarhizare se stabilește de ordonatorul principal de credite în funcție de responsabilitatea, complexitatea și impactul deciziilor impuse de atribuțiile corespunzătoare fișei postului.


  Articolul 34
  (1) Personalul din autoritățile administrației publice centrale, din structurile din subordinea autorităților administrației publice centrale și din instituțiile publice locale, nominalizat în echipele de proiecte finanțate din fonduri comunitare nerambursabile postaderare, precum și din împrumuturi externe contractate sau garantate de stat rambursabile sau nerambursabile, beneficiază de la data intrării în vigoare a prezentei legi de o majorare a salariului de bază cu până la 75%, iar începând cu 1 ianuarie 2011, în locul majorării de până la 75%, de o majorare de până la 25 de clase de salarizare suplimentare aplicată la salariul de bază lunar, proporțional cu timpul efectiv alocat realizării activităților pentru fiecare proiect, indiferent de numărul de proiecte în care este implicat, fără a depăși durata maximă a timpului de lucru prevăzută de normele legale în vigoare și fără a depăși în total numărul maxim de clase de salarizare prevăzut la art. 10 alin. (2).(2) Echipa de proiect din instituția beneficiară este responsabilă de realizarea activităților stabilite a fi efectuate în mod direct în graficul de activități aprobat, precum și a celor care derivă din obligațiile beneficiarului față de autoritatea finanțatoare conform contractului/acordului/ordinului de finanțare semnat și în conformitate cu sistemul de management și control intern aplicabil. Activitățile prestate în cadrul proiectelor finanțate din fondurile prevăzute la alin. (1) de către personalul instituției publice nominalizat în echipele de proiect sunt reflectate corespunzător în cuprinsul fișei postului, conform prevederilor legale în vigoare.(3) Pentru fiecare proiect contractat din fonduri comunitare nerambursabile postaderare, conducătorul instituției nominalizează, prin act administrativ, persoanele care fac parte din echipa de proiect. O persoană poate fi nominalizată simultan în cadrul echipelor pentru maximum 4 proiecte.(4) Abrogat.
  (la 30-08-2015, Alin. (4) al art. 34 a fost abrogat de pct. 1 al art. I din ORDONANȚA nr. 30 din 26 august 2015 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 651 din 27 august 2015. )
  (5) Numărul maxim de persoane la nivelul unei autorități dintre cele prevăzute la alin. (1), care pot fi nominalizate în echipele de proiect finanțate din fonduri externe nerambursabile sau din împrumuturi externe contractate ori garantate de stat, rambursabile sau nerambursabile, este cel stabilit de prevederile contractului/acordului/ordinului de finanțare semnat de către instituția beneficiară cu autoritatea finanțatoare.
  (la 30-08-2015, Alin. (5) al art. 34 a fost modificat de pct. 2 al art. I din ORDONANȚA nr. 30 din 26 august 2015 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 651 din 27 august 2015. )
  (6) Coordonatorul de proiect/managerul de proiect/șeful de proiect semnează fișele de pontaj care atestă timpul efectiv lucrat în cadrul fiecărui proiect, pentru fiecare dintre persoanele nominalizate.(7) Procentul de majorare salarială prevăzut la alin. (1) se acordă de la data semnării contractului/acordului/ordinului de finanțare de către părțile contractante, respectiv instituția beneficiară și autoritatea finanțatoare, de la data intrării în vigoare a prezentului articol.(8) Majorarea prevăzută la alin. (1) se acordă numai pe perioada de implementare a proiectului așa cum a fost stabilită în contractul/acordul/ordinul de finanțare semnat, pe răspunderea ordonatorului de credite în cadrul căruia este organizată echipa de proiect.(9) Prevederile prezentului articol nu sunt aplicabile demnitarilor și înalților funcționari publici și nici personalului care beneficiază de prevederile Legii nr. 490/2004, cu modificările și completările ulterioare.(10) Cheltuielile cu salariile personalului din echipele de proiect, inclusiv contribuțiile salariale suportate de către angajat și angajator, pot fi rambursate de autoritatea finanțatoare, în conformitate cu regulile de eligibilitate, procedurile de rambursare aplicabile și cu procentul de cofinanțare stabilit în contractul/acordul/ordinul de finanțare semnat cu autoritatea finanțatoare. Pentru persoanele implicate în mai multe echipe de proiecte, rambursarea cheltuielilor se face pentru fiecare proiect în parte, proporțional cu timpul efectiv realizat, conform fișei de pontaj.(11) Conducătorul instituției are obligația de a se asigura de respectarea condițiilor și limitelor stabilite prin prevederile prezentei legi la nivelul tuturor echipelor de proiect organizate în cadrul instituției pe care o conduce.(12) Personalului care desfășoară activități în proiecte pe bază de contract individual de muncă pe durată determinată, încheiat în cadrul proiectelor finanțate din fonduri externe nerambursabile conform contractului de finanțare, i se aplică tarifele orare prevăzute de cererile de finanțare și ghidul solicitantului - condiții generale și specifice aplicabile.
  ----------
  Alin. (12) al art. 34 a revenit la forma introdusă prin art. II din LEGEA nr. 64 din 31 martie 2015, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 222 din 1 aprilie 2015, ca urmare a abrogării art. VI din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 80 din 16 noiembrie 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 939 din 22 noiembrie 2016, de către pct. 1 al Articolului unic din LEGEA nr. 80 din 27 aprilie 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 313 din 2 mai 2017.
  (12^1) Eliminat.
  ----------
  Alin. (12^1) al art. 34 a fost eliminat, ca urmare a abrogării art. VI din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 80 din 16 noiembrie 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 939 din 22 noiembrie 2016, de către pct. 1 din Articolul unic al LEGII nr. 80 din 27 aprilie 2017, publicate în MONITORUL OFICIAL nr. 313 din 2 mai 2017
  (13) Persoanele care își desfășoară activitatea în cadrul proiectelor finanțate din fonduri externe nerambursabile sunt încadrate în afara organigramei, iar numărul acestora este cel stabilit conform contractului de finanțare și anexelor la acesta, precum și ghidului solicitantului - condiții generale și specifice aplicabile.
  ----------
  Alin. (13) al art. 34 a revenit la forma introdusă prin art. II din LEGEA nr. 64 din 31 martie 2015, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 222 din 1 aprilie 2015, ca urmare a abrogării art. VI din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 80 din 16 noiembrie 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 939 din 22 noiembrie 2016, de către pct. 1 al Articolului unic din LEGEA nr. 80 din 27 aprilie 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 313 din 2 mai 2017
  (13^1) Eliminat.
  ----------
  Alin. (13^1) al art. 34 a fost eliminat, ca urmare a abrogării art. VI din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 80 din 16 noiembrie 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 939 din 22 noiembrie 2016, de către pct. 1 din Articolul unic al LEGII nr. 80 din 27 aprilie 2017, publicate în MONITORUL OFICIAL nr. 313 din 2 mai 2017
  (14) Prevederile de mai sus se pot aplica și contractelor de finanțare aflate în derulare la momentul intrării în vigoare a prezentei legi, prin semnarea de acte adiționale, după caz, cu respectarea prevederilor legale în materia conflictului de interese și incompatibilități.
  (la 04-04-2015, Alin. (14) al art. 34 a fost introdus de art. II din LEGEA nr. 64 din 31 martie 2015 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 222 din 1 aprilie 2015. )


  Articolul 35

  La 3 zile de la data publicării prezentei legi, pentru acordarea de ajutoare, recompense, contribuții la acțiuni umanitare și burse, se constituie fondul Președintelui României, fondul președintelui Senatului, fondul președintelui Camerei Deputaților, fondul primului-ministru, care se aprobă anual prin buget, în limita sumei maxime de 500 mii lei.


  Articolul 36

  Prevederile din actele normative referitoare la detașare, delegare și mutare, acordarea concediilor, la cheltuieli de transport, cheltuieli cu cazarea și locuința rămân în vigoare.


  Articolul 37
  (1) Prin contractele colective de muncă sau acordurile colective de muncă și contractele individuale de muncă nu pot fi negociate salarii sau alte drepturi în bani sau în natură care excedează prevederilor prezentei legi.(2) Salarizarea personalului autorităților și instituțiilor publice care și-au schimbat regimul de finanțare, în conformitate cu dispozițiile Legii nr. 329/2009 privind reorganizarea unor autorități și instituții publice, raționalizarea cheltuielilor publice, susținerea mediului de afaceri și respectarea acordurilor-cadru cu Comisia Europeană și Fondul Monetar Internațional, cu modificările și completările ulterioare, din instituții finanțate integral din venituri proprii în instituții finanțate integral sau parțial de la bugetul de stat se realizează potrivit prevederilor contractelor colective de muncă legal încheiate, până la împlinirea termenului pentru care au fost încheiate, în limita cheltuielilor de personal aprobate.(3) După expirarea perioadei de valabilitate a contractelor colective de muncă legal încheiate, salarizarea personalului prevăzut la alin. (2) se realizează în funcție de modul de organizare și finanțare al autorităților și instituțiilor publice vizate, potrivit prevederilor prezentei legi.


  Articolul 37^1
  (1) Salarizarea personalului din autoritățile și instituțiile publice finanțate integral din venituri proprii, aflate în subordinea, sub autoritatea, în coordonarea Guvernului, ministerelor și a celorlalte organe de specialitate ale administrației publice centrale și locale, precum și din cele aflate în coordonarea prim-ministrului și cele aflate sub controlul Parlamentului se realizează potrivit prevederilor contractelor colective de muncă legal încheiate, până la împlinirea termenului pentru care au fost încheiate, în limita cheltuielilor de personal aprobate.(2) După expirarea perioadei de valabilitate a contractelor colective de muncă legal încheiate, salarizarea personalului prevăzut la alin. (1) se face potrivit anexei nr. VIII la prezenta lege, majorate cu 10%.(3) În situația în care, în urma aplicării prevederilor alin. (2), rezultă un salariu de bază mai mic, se menține în plată cuantumul salariului de bază avut la data expirării contractului colectiv de muncă.(4) Personalul autorităților și instituțiilor publice finanțate integral din venituri proprii, aflate în subordinea, sub autoritatea, în coordonarea Guvernului, ministerelor și a celorlalte organe de specialitate ale administrației publice centrale și locale, precum și al celor aflate în coordonarea prim-ministrului și al celor aflate sub controlul Parlamentului, nou-înființate, beneficiază de salariile stabilite potrivit anexei nr. VIII la prezenta lege, majorate cu 10%.
  (la 05-11-2016, Art. 37^1 a fost introdus de pct. 2 al art. I din LEGEA nr. 193 din 28 octombrie 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 876 din 2 noiembrie 2016. )


  Articolul 38

  Încălcarea dispozițiilor prezentei legi privind stabilirea salariului de bază individual, după caz, a soldelor funcțiilor de bază/salariilor funcțiilor de bază și a indemnizațiilor la încadrarea, promovarea și avansarea personalului, a celorlalte drepturi, precum și acordarea de drepturi fără respectarea prevederilor acesteia atrag, după caz, răspunderea disciplinară, materială sau penală a persoanelor vinovate, potrivit legii.


  Articolul 39

  La data intrării în vigoare a prezentei legi se abrogă:
  a) alin. (1) al art. 50 și alin. (1) al art. 90 din Legea nr. 128/1997 privind statutul personalului didactic, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 158 din 16 iulie 1997, cu modificările și completările ulterioare;
  b) alin. (7) al art. 9 din Ordonanța Guvernului nr. 119/1999 privind controlul intern și controlul financiar preventiv, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 301/2002, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 799 din 12 noiembrie 2003, cu modificările și completările ulterioare;
  c) art. 5 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 52/1999 privind asigurarea unui cadru unitar pentru managementul proiectelor finanțate prin împrumuturi externe contractate sau garantate de stat, rambursabile sau nerambursabile, inclusiv privind plata specialiștilor români care își desfășoară activitatea în cadrul unităților de management de proiect, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 186 din 29 aprilie 1999, aprobată prin Legea nr. 172/2001, cu modificările ulterioare;
  d) alin. (2) al art. 35 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcționarilor publici, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 365 din 29 mai 2007, cu modificările și completările ulterioare;
  e) art. 4 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 291/2000 privind organizarea și funcționarea unor ministere, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 706 din 29 decembrie 2000, aprobată cu modificări prin Legea nr. 308/2001, cu modificările ulterioare;
  f) alin. (3) al art. 18 din Legea nr. 672/2002 privind auditul public intern, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 953 din 24 decembrie 2002, cu modificările și completările ulterioare;
  g) alin. (2) al art. 24 din Legea nr. 356/2003 privind înființarea, organizarea și funcționarea Institutului Cultural Român, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 529 din 23 iulie 2003, cu modificările și completările ulterioare;
  h) alin. (2) al art. 37 din Ordonanța Guvernului nr. 38/2003 privind salarizarea și alte drepturi ale polițiștilor, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 65 din 2 februarie 2003, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 353/2003, cu modificările și completările ulterioare;
  i) Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 17/2004 privind utilizarea veniturilor proprii obținute de instituțiile și unitățile de învățământ care organizează pe lângă acestea activități finanțate integral din venituri proprii, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 336 din 16 aprilie 2004, aprobată cu modificări prin Legea nr. 214/2004;
  j) alin. (1) și (2) ale art. 21 din Legea nr. 495/2004 privind salarizarea și alte drepturi bănești ale personalului din administrația centrală a Ministerului Afacerilor Externe și de la misiunile diplomatice, oficiile consulare și institutele culturale românești din străinătate, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.136 din 1 decembrie 2004, cu modificările și completările ulterioare;
  k) alin. (3) al art. 9 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 74/2005 privind înființarea Autorității Naționale pentru Reglementarea și Monitorizarea Achizițiilor Publice, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 572 din 4 iulie 2005, aprobată cu modificări prin Legea nr. 111/2006, cu modificările ulterioare;
  l) alin. (3) al art. 5 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 49/2005 privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul administrației publice centrale, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 517 din 17 iunie 2005, aprobată cu modificări prin Legea nr. 411/2005, cu modificările și completările ulterioare;
  m) alin. (2) al art. 262 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziție publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice și a contractelor de concesiune de servicii, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 418 din 15 mai 2006, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 337/2006, cu modificările și completările ulterioare;
  n) alin. (6) al art. 41 din Legea nr. 96/2006 privind Statutul deputaților și al senatorilor, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 763 din 12 noiembrie 2008, cu modificările ulterioare;
  o) art. 24^1 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 27/2006 privind salarizarea și alte drepturi ale judecătorilor, procurorilor și altor categorii de personal din sistemul justiției, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 314 din 7 aprilie 2006, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 45/2007, cu modificările și completările ulterioare;
  p) alin. (2) al art. 38 din Ordonanța Guvernului nr. 64/2006 privind salarizarea și alte drepturi ale funcționarilor publici cu statut special din sistemul administrației penitenciare, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 747 din 1 septembrie 2006, aprobată cu modificări prin Legea nr. 462/2006, cu modificările ulterioare;
  q) art. 10 și anexa nr. 2 din Hotărârea Guvernului nr. 525/2007 privind organizarea și funcționarea Autorității Naționale pentru Reglementarea și Monitorizarea Achizițiilor Publice, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 395 din 12 iunie 2007, cu modificările ulterioare;
  r) art. 23 și 33 din Ordonanța Guvernului nr. 6/2007 privind unele măsuri de reglementare a drepturilor salariale și a altor drepturi ale funcționarilor publici până la intrarea în vigoare a legii privind sistemul unitar de salarizare și alte drepturi ale funcționarilor publici, precum și creșterile salariale care se acordă funcționarilor publici în anul 2007, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 66 din 29 ianuarie 2007, aprobată cu modificări prin Legea nr. 232/2007, cu modificările ulterioare;
  s) alin. (1) al art. 23 din Ordonanța Guvernului nr. 8/2007 privind salarizarea personalului auxiliar din cadrul instanțelor judecătorești și al parchetelor de pe lângă acestea, precum și din cadrul altor unități din sistemul justiției, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 72 din 31 ianuarie 2007, aprobată cu modificări prin Legea nr. 247/2007, cu modificările și completările ulterioare;
  t) alin. (3) al art. 28 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 189/2008 privind managementul instituțiilor publice de cultură, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 817 din 5 decembrie 2008, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 269/2009, cu modificările ulterioare;
  u) alin. (2) al art. 37 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 92/2008 privind statutul funcționarului public denumit manager public, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 484 din 30 iunie 2008, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 135/2009;
  v) art. 30^2 din Ordonanța Guvernului nr. 10/2008 privind nivelul salariilor de bază și al altor drepturi ale personalului bugetar salarizat potrivit Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 24/2000 privind sistemul de stabilire a salariilor de bază pentru personalul contractual din sectorul bugetar și personalului salarizat potrivit anexelor nr. II și III la Legea nr. 154/1998 privind sistemul de stabilire a salariilor de bază în sectorul bugetar și a indemnizațiilor pentru persoane care ocupă funcții de demnitate publică, precum și unele măsuri de reglementare a drepturilor salariale și a altor drepturi ale personalului contractual salarizat prin legi speciale, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 79 din 1 februarie 2008, aprobată cu modificări prin Legea nr. 177/2008, cu modificările și completările ulterioare;
  w) Legea-cadru nr. 330/2009 privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 762 din 9 noiembrie 2009, cu modificările ulterioare;
  x) Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 1/2010 privind unele măsuri de reîncadrare în funcții a unor categorii de personal din sectorul bugetar și stabilirea salariilor acestora, precum și alte măsuri în domeniul bugetar, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 62 din 27 ianuarie 2010;
  y) orice alte dispoziții contrare prezentei legi.


  Articolul 40

  La data intrării în vigoare a prezentei legi, Legea nr. 161/2003*) privind unele măsuri pentru asigurarea transparenței în exercitarea demnităților publice, a funcțiilor publice și în mediul de afaceri, prevenirea și sancționarea corupției, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 279 din 21 aprilie 2003, cu modificările și completările ulterioare, se modifică și se completează după cum urmează:1. La articolul 94, alineatul (2^1) se modifică și va avea următorul cuprins:(2^1) Nu se află în situație de incompatibilitate, în sensul prevederilor alin. (2) lit. a) și c), funcționarul public care:
  a) este desemnat printr-un act administrativ, emis în condițiile legii, să reprezinte interesele statului în legătură cu activitățile desfășurate de operatorii economici cu capital ori patrimoniu integral sau majoritar de stat, în condițiile rezultate din actele normative în vigoare;
  b) este desemnat printr-un act administrativ, emis în condițiile legii, să participe în calitate de reprezentant al autorității ori instituției publice în cadrul unor organisme sau organe colective de conducere constituite în temeiul actelor normative în vigoare;
  c) exercită un mandat de reprezentare, pe baza desemnării de către o autoritate sau instituție publică, în condițiile expres prevăzute de actele normative în vigoare.
  2. La articolul 94, după alineatul (2^1) se introduce un nou alineat, alineatul (2^2), cu următorul cuprins:(2^2) Nu se află în situație de incompatibilitate, în sensul prevederilor alin. (2), funcționarul public care este desemnat prin act administrativ pentru a face parte din echipa de proiect finanțat din fonduri comunitare nerambursabile postaderare, precum și din împrumuturi externe contractate sau garantate de stat rambursabile sau nerambursabile, cu excepția funcționarilor publici care exercită atribuții ca auditor sau atribuții de control asupra activității derulate în cadrul acesteia și a funcționarilor publici care fac parte din echipa de proiect, dar pentru care activitatea desfășurată în cadrul respectivei echipe generează o situație de conflict de interese cu funcția publică pe care o ocupă.3. La articolul 96, alineatul (1) se modifică și va avea următorul cuprins:

  Articolul 96
  (1) Funcționarii publici, funcționarii publici parlamentari și funcționarii publici cu statut special pot exercita funcții sau activități în domeniul didactic, al cercetării științifice, al creației literar-artistice. Funcționarii publici, funcționarii publici parlamentari și funcționarii publici cu statut special pot exercita funcții în alte domenii de activitate din sectorul privat, care nu sunt în legătură directă sau indirectă cu atribuțiile exercitate ca funcționar public, funcționar public parlamentar sau funcționar public cu statut special, potrivit fișei postului.


  Articolul 41

  La data intrării în vigoare a prezentei legi, Legea nr. 188/1999*) privind Statutul funcționarilor publici, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 365 din 29 mai 2007, cu modificările și completările ulterioare, se modifică după cum urmează:1. Articolul 63 se modifică și va avea următorul cuprins:

  Articolul 63

  În carieră, funcționarul public poate promova în funcția publică, în condițiile legii. Promovarea în clasă și promovarea în grade profesionale nu sunt condiționate de existența unui post vacant.
  2. La articolul 65 alineatul (2), litera b) se abrogă.3. Articolul 67 se abrogă.4. La articolul 69 alineatul (3), litera a) se abrogă.5. La articolul 77 alineatul (3), litera d) se modifică și va avea următorul cuprins:
  d) retrogradarea în funcția publică pe o perioadă de până la un an.


  Articolul 42

  La data intrării în vigoare a prezentei legi, Legea nr. 7/2006*) privind statutul funcționarului public parlamentar, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 345 din 25 mai 2009, se modifică și se completează după cum urmează:1. Articolul 9 se modifică și va avea următorul cuprins:

  Articolul 9

  Calitatea de funcționar public parlamentar este incompatibilă cu orice altă funcție publică, cu excepția funcțiilor și activităților didactice din învățământul superior, cercetare științifică și creație literar-artistică, precum și cu excepția funcțiilor exercitate în domenii de activitate din sectorul privat, care nu sunt în legătură directă sau indirectă cu atribuțiile exercitate ca funcționar public parlamentar, potrivit fișei postului.
  2. La articolul 10 alineatul (1), litera c) se modifică și va avea următorul cuprins:
  c) în cadrul regiilor autonome sau al societăților comerciale din sectorul public;
  3. La articolul 23, după alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (3), cu următorul cuprins:(3) În situația în care nu există un post vacant, promovarea funcționarului public parlamentar se va face prin transformarea postului din statul de funcții în care acesta este încadrat într-unul de nivel imediat superior, prin examen, în condițiile stabilite prin metodologia de promovare prevăzută la art. 24 alin. (2).4. La articolul 25, după alineatul (1) se introduc două noi alineate, alineatele (2) și (3), cu următorul cuprins:(2) Funcționarul public parlamentar poate fi promovat temporar într-o funcție publică parlamentară temporar vacantă, prin examen, în condițiile stabilite prin metodologia de promovare prevăzută la art. 24 alin. (2).(3) În perioada prevăzută la alin. (2), funcționarul public parlamentar beneficiază de drepturile salariale aferente funcției pe care o ocupă temporar.5. La articolul 41, alineatul (3) se modifică și va avea următorul cuprins:(3) Cu 5 zile înaintea plecării în concediul de odihnă, funcționarul public parlamentar primește indemnizația de concediu, care nu poate fi mai mică decât suma rezultată din cumularea salariului de bază și a sporurilor acordate la salariul de bază din luna anterioară plecării în concediul de odihnă.


  Articolul 43

  La data intrării în vigoare a prezentei legi, Hotărârea Guvernului nr. 611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea și dezvoltarea carierei funcționarilor publici, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 530 din 14 iulie 2008, cu modificările și completările ulterioare, se modifică după cum urmează:1. La articolul 3, litera c) se modifică și va avea următorul cuprins:
  c) dezvoltarea carierei - evoluția ansamblului situațiilor juridice și efectelor produse, prin mobilitate și promovare într-o funcție publică superioară, care intervin de la data nașterii raportului de serviciu al funcționarului public și până în momentul încetării acestui raport;
  2. La articolul 127, litera a) se modifică și va avea următorul cuprins:
  a) copie de pe carnetul de muncă sau adeverința eliberată de compartimentul de resurse umane în vederea atestării vechimii în gradul profesional din care se promovează;
  3. Articolul 153 se abrogă.4. La anexa nr. 6 "Raport de evaluare a performanțelor profesionale individuale ale funcționarilor publici", primul rând din tabel se modifică și va avea următorul cuprins:
  Numele și prenumele funcționarului public evaluat ........
  Funcția publică ..........
  Data ultimei promovări ............


  Articolul 44

  La data intrării în vigoare a prezentei legi, articolul 51 din Legea nr. 293/2004*) privind Statutul funcționarilor publici cu statut special din Administrația Națională a Penitenciarelor, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 628 din 22 septembrie 2009, se modifică și va avea următorul cuprins:

  Articolul 51

  Funcționarii publici pot exercita funcții sau activități în domeniul didactic, al cercetării științifice, al creației literar-artistice și în alte domenii de activitate din sectorul privat, care nu sunt în legătură directă sau indirectă cu atribuțiile exercitate ca funcționar public potrivit fișei postului.


  Articolul 45

  La data intrării în vigoare a prezentei legi, alineatul (1) al articolului II din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 14/2003 pentru modificarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 142/2000 privind înființarea, organizarea și funcționarea Agenției SAPARD pentru implementarea tehnică și financiară a Instrumentului special de preaderare pentru agricultură și dezvoltare rurală, aprobată cu modificări prin Legea nr. 240/2003, se modifică după cum urmează:

  Articolul II
  (1) Salariile de bază ale personalului contractual al Agenției de Plăți pentru Dezvoltare Rurală și Pescuit se majorează, pe perioada cât își desfășoară activitatea în domeniul gestionării asistenței financiare comunitare, cu 10 până la 25 de clase de salarizare succesive față de clasa deținută, în funcție de îndeplinirea criteriilor stabilite prin ordin al ministrului agriculturii și dezvoltării rurale și fără a depăși în total numărul maxim de clase de salarizare prevăzut la art. 10 alin. (2) din Legea-cadru nr. 284/2010 privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice.


  Articolul 46

  Prezenta lege intră în vigoare la data de 1 ianuarie 2011, cu excepția art. 34 și 35, care intră în vigoare la 3 zile de la data publicării prezentei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.


  Articolul 47

  Anexele nr. I-VIII fac parte integrantă din prezenta lege.

  Această lege a fost adoptată în temeiul prevederilor art. 114 alin. (3) din Constituția României, republicată, în urma angajării răspunderii Guvernului în fața Camerei Deputaților și a Senatului, în ședința comună din 14 decembrie 2010.
  PREȘEDINTELE CAMEREI DEPUTAȚILOR
  ROBERTA ALMA ANASTASE
  p. PREȘEDINTELE SENATULUI,
  PETRU FILIP

  București, 28 decembrie 2010.
  Nr. 284.

  Anexa nr. I

  FAMILIA OCUPAȚIONALĂ DE FUNCȚII BUGETARE "ADMINISTRAȚIE"


  Capitolul I

  A. Salarizarea funcționarilor publici
  a) Funcții corespunzătoare categoriei înalților funcționari publici

  Nr.
  crt.

  Funcția

  Nivelul
  studiilor

  Funcții publice de stat*)

  Gradul I

  Gradul II

  Clasa

  Coeficient
  de ierarhizare

  Clasa

  Coeficient
  de ierarhizare

  1.

  Prefect

  S

  90

  9,00

  94

  9,94

  2.

  Secretar general

  S

  88

  8,57

  92

  9,46

  3.

  Subprefect/șef departament

  S

  87

  8,36

  91

  9,23

  4.

  Secretar general adjunct

  S

  86

  8,16

  90

  9,00

  5.

  Inspector guvernamental/comisar general

  S

  86

  8,16

  90

  9,00

  NOTĂ:
  Clasa de salarizare cuprinde și cele 9 clase de salarizare corespunzătoare tranșelor de vechime în muncă la nivel maxim.

  b) Funcții publice de conducere

  Nr.
  crt.

  Funcția

  Nivelul
  studiilor

  Funcții publice de stat*)

  Funcții publice teritoriale**)

  Funcții publice locale***)

  Gradul I

  Gradul II

  Gradul I

  Gradul II

  Gradul I

  Gradul II

  Clasa

  Coeficient
  de
  ierarhizare

  Clasa

  Coeficient
  de
  ierarhizare

  Clasa

  Coeficient
  de
  ierarhizare

  Clasa

  Coeficient
  de
  ierarhizare

  Clasa

  Coeficient
  de
  ierarhizare

  Clasa

  Coeficient
  de
  ierarhizare

  1.

  Secretar al județului,
  respectiv al
  municipiului București

  S

  -


  -


  85

  7,96

  91

  9,23

  -


  -


  2.

  Secretar al
  municipiului reședință
  de județ cu peste
  150.000 locuitori,
  inclusiv sectoarele
  municipiului București

  S

  -


  -


  83

  7,58

  87

  8,36

  -


  -


  3.

  Secretar al
  municipiului reședință
  de județ cu până la
  150.000 locuitori

  S

  -


  -


  81

  7,21

  85

  7,96

  -


  -


  4.

  Secretar al unității
  administrativ- teritoriale  - municipiu categoria I

  S

  -


  -


  -


  -


  76

  6,37

  80

  7,03


  - municipiu categoria II

  S

  -


  -


  -


  -


  75

  6,22

  79

  6,86


  - oraș categoria I

  S

  -


  -


  -


  -


  74

  6,07

  78

  6,70


  - oraș categoria II

  S

  -


  -


  -


  -


  72

  5,77

  76

  6,37


  -oraș categoria III

  S

  -


  -


  -


  -


  70

  5,50

  74

  6,07


  - comună (cu peste
  7.000 locuitori)

  S

  -


  -


  -


  -


  70

  5,50

  74

  6,07


  - comună (între
  3000-7000
  locuitori)

  S

  -


  -


  -


  -


  68

  5,23

  72

  5,77


  - comună (până la
  3000 locuitori)

  S

  -


  -


  -


  -


  66

  4,98

  70

  5,50

  5.

  Director general*1)
  inspector șef de stat,
  inspector general de
  stat

  S

  86

  8,16

  90

  9,00

  78

  6,70

  82

  7,39

  74

  6,07

  76

  6,37

  6.

  Arhitect-șef*2)

  S

  -


  -


  77

  6,53

  81

  7,21

  73

  5,92

  75

  6,22

  7.

  Director general
  adjunct, inspector de
  stat șef adjunct
  inspector general de
  stat adjunct, comisar
  general adjunct

  S

  84

  7,76

  88

  8,57

  76

  6,37

  80

  7,03

  72

  5,77

  74

  6,07

  8.

  Director, șef
  compartiment,
  inspector șef, comisar
  șef divizie, șef sector
  la Consiliul Legislativ,
  comisar șef secție,
  director executiv

  S

  84

  7,76

  88

  8,57

  76

  6,37

  80

  7,03

  72

  5,77

  74

  6,07

  9.

  Director adjunct,
  contabil-șef, inginer-
  șef, inspector-șef
  adjunct, șef sector,
  comisar-șef adjunct,
  comisar- șef secție
  divizie, director
  executiv adjunct

  S

  82

  7,39

  86

  8,16

  74

  6,07

  78

  6,70

  70

  5,50

  72

  5,77

  10.

  Șef serviciu, șef
  administrație
  financiară - nivel oraș,
  arhitect șef la nivel de
  oraș

  S

  80

  7,03

  84

  7,76

  72

  5,77

  76

  6,37

  68

  5,23

  70

  5,50

  11.

  Șef birou, șef oficiu,
  șef administrație
  financiară - nivel
  comună

  S

  78

  6,70

  82

  7,39

  70

  5,50

  74

  6,07

  66

  4,98

  68

  5,23

  -------------
  *1) Funcția publică locală se utilizează, în condițiile legii, în cadrul autorităților și instituțiilor publice din administrația publică locală cu un număr de minimum 150 de posturi.
  *2) Funcția publică locală se utilizează la nivelul municipiilor.
  NOTĂ:
  Clasa de salarizare cuprinde și cele 9 clase de salarizare corespunzătoare tranșelor de vechime în muncă la nivel maxim.

  c) Funcții publice generale de execuție

  Nr.
  crt.

  Funcția, gradul profesional

  Nivelul
  studiilor

  Funcții publice de stat*)

  Funcții publice teritoriale**)

  Funcții publice locale***)

  Clasa

  Coeficient
  de
  ierarhizare

  Clasa

  Coeficient
  de
  ierarhizare

  Clasa

  Coeficient
  de
  ierarhizare

  1.

  Auditor, grad profesional superior

  S

  70

  5,50

  55

  3,79

  49

  3,27

  grad profesional principal

  S

  54

  3,70

  42

  2,75

  38

  2,49

  grad profesional asistent

  S

  49

  3,27

  37

  2,43

  32

  2,15

  2.

  Consilier, consilier juridic, expert,
  inspector; grad profesional superior

  S

  63

  4,62

  50

  3,35

  44

  2,89

  grad profesional principal

  S

  47

  3,11

  39

  2,56

  33

  2,20

  grad profesional asistent

  S

  42

  2,75

  34

  2,26

  27

  1,90

  grad profesional debutant

  S

  24

  1,77

  24

  1,77

  24

  1,77

  3.

  Referent de specialitate; grad profesional
  superior

  SSD

  48

  3,19

  39

  2,56

  35

  2,32

  grad profesional principal

  SSD

  34

  2,26

  28

  1,95

  22

  1,68

  grad profesional asistent

  SSD

  22

  1,68

  18

  1,52

  16

  1,45

  grad profesional debutant

  SSD

  12

  1,31

  12

  1,31

  12

  1,31

  4.

  Referent; grad profesional superior

  M

  33

  2,20

  23

  1,72

  21

  1,64

  grad profesional principal

  M

  25

  1,81

  19

  1,56

  17

  1,49

  grad profesional asistent

  M

  20

  1,60

  15

  1,41

  13

  1,35

  grad profesional debutant

  M

  8

  1,19

  8

  1,19

  8

  1,19

  NOTE:1. Pentru funcția de consilier juridic din cadrul Administrației Prezidențiale și al Secretariatului General al Guvernului, care desfășoară activități de reprezentare a interesului instituțiilor statului în relația cu terții, precum și cei implicați în finalizarea procesului legislativ, se adaugă încă 9 clase de salarizare succesive suplimentare.2. La clasa de salarizare se adaugă maximum 9 clase de salarizare corespunzătoare tranșelor de vechime în muncă.

  d) Funcții publice specifice de execuție

  Nr.
  crt.

  Funcția

  Nivelul
  studiilor

  Funcții publice de stat*)

  Funcții publice teritoriale**)

  Funcții publice locale***)

  Clasa

  Coeficient
  de
  ierarhizare

  Clasa

  Coeficient
  de
  ierarhizare

  Clasa

  Coeficient
  de
  ierarhizare

  1.

  Consilier parlamentar

  S

  70

  5,50

  -


  -


  2.

  Expert parlamentar

  S

  67

  5,10

  -


  -


  3.

  Consultant parlamentar

  S

  54

  3,70

  -


  -


  4.

  Șef cabinet

  S

  50

  3,35

  -


  -


  5.

  Șef cabinet, referent parlamentar
  (stenodactilograf)

  SSD

  48

  3,19

  -


  -


  6.

  Șef cabinet, referent parlamentar
  (stenodactilograf)

  PL

  46

  3,04

  -


  -


  7.

  Șef cabinet, referent parlamentar
  (stenodactilograf)

  M

  41

  2,69

  -


  -


  8.

  Controlor delegat al Ministerului
  Finanțelor Publice,grad profesional
  superior

  S

  67

  5,10

  -


  -


  9.

  Inspector vamal, inspector de muncă,
  inspector social,
  grad profesional superior

  S

  63

  4,62

  50

  3,35

  -


  grad profesional principal

  S

  47

  3,11

  39

  2,56

  -


  grad profesional asistent

  S

  42

  2,75

  34

  2,26

  -


  grad profesional debutant

  S

  24

  1,77

  24

  1,77

  -


  10.

  Comisar, grad profesional superior

  S

  63

  4,62

  50

  3,35

  -


  grad profesional principal

  S

  47

  3,11

  39

  2,56

  -


  grad profesional asistent

  S

  42

  2,75

  34

  2,26

  -


  grad profesional debutant

  S

  24

  1,77

  24

  1,77

  -


  11.

  Comisar, grad profesional superior

  SSD

  48

  3,19

  39

  2,56

  -


  grad profesional principal

  SSD

  34

  2,26

  28

  1,95

  -


  grad profesional asistent

  SSD

  22

  1,68

  18

  1,52

  -


  grad profesional debutant

  SSD

  12

  1,31

  12

  1,31

  -


  12.

  Comisar, grad profesional superior

  M

  33

  2,20

  23

  1,72

  -


  grad profesional principal

  M

  25

  1,81

  19

  1,56

  -


  grad profesional asistent

  M

  20

  1,60

  15

  1,41

  -


  grad profesional debutant

  M

  8

  1,19

  8

  1,19

  -


  13.

  Consilier evaluare-examinare, expert
  evaluare-examinare; grad profesional
  superior

  S

  63

  4,62

  -


  -


  grad profesional principal

  S

  47

  3,11

  -


  -


  grad profesional asistent

  S

  42

  2,75

  -


  -


  grad profesional debutant

  S

  24

  1,77

  -


  -


  14.

  Analist evaluare- examinare; grad
  profesional superior

  S

  61

  4,40

  -


  -


  grad profesional principal

  S

  45

  2,96

  -


  -


  grad profesional asistent

  S

  40

  2,62

  -


  -


  grad profesional debutant

  S

  24

  1,77

  -


  -


  NOTE:1. În Compartimentul inspecție și pază ecologică al Administrației Rezervației Biosferei "Delta Dunării" va fi utilizată funcția de inspector ecolog în locul funcției de consilier, pentru cei cu studii superioare, respectiv funcția de agent ecolog în locul funcției de referent, pentru cei cu studii medii, fiind salarizați în mod corespunzător la nivelul funcției înlocuite.2. Salariul de bază al persoanei cu responsabilitate în domeniul urbanismului și amenajării teritoriului și al autorizării executării lucrărilor de construcții la nivel de comună se majorează cu 4 clase de salarizare succesive pe perioada de exercitare a acestor responsabilități.3. Pentru compensarea activității specifice salariul de bază al polițiștilor comunitari se majorează cu până la 3 clase de salarizare succesive, prin act administrativ al ordonatorului de credite.4. La clasa de salarizare se adaugă maximum 9 clase de salarizare corespunzătoare tranșelor de vechime în muncă.

  e) Funcții publice specifice de manager public

  Nr.
  crt.

  Funcția

  Nivelul
  studiilor

  Clasa

  Coeficient
  de ierarhizare

  1.

  Manager public, grad profesional superior

  S

  82

  7,39


  grad profesional principal

  S

  80

  7,03


  grad profesional asistent

  S

  77

  6,53

  NOTĂ:
  La clasa de salarizare se adaugă maximum 9 clase de salarizare corespunzătoare tranșelor de vechime în muncă.
  -------------
  *) Funcții publice de stat, stabilite și avizate potrivit legii în cadrul aparatului Administrației Prezidențiale, al Parlamentului, al Guvernului, al ministerelor, al Înaltei Curți de Casație și Justiție, al Consiliului Concurenței, al Curții de Conturi, al Consiliului Național pentru Studierea Arhivelor Securității, al Consiliului Național al Audiovizualului, al Consiliului Legislativ, al celorlalte organe de specialitate ale administrației publice centrale, al Casei Naționale de Pensii și Alte Drepturi de Asigurări Sociale, al Inspecției Muncii, al Casei Naționale de Asigurări de Sănătate, al Agenției Naționale pentru Ocuparea Forței de Muncă, al Autorității Naționale Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor, precum și pentru funcțiile publice corespunzătoare categoriei înalților funcționari publici din cadrul instituției prefectului.
  **) Funcții publice teritoriale stabilite și avizate potrivit legii din cadrul instituției prefectului, serviciilor publice deconcentrate ale ministerelor și ale celorlalte organe ale administrației publice centrale din unitățile administrativ-teritoriale, precum și pentru funcțiile publice locale stabilite și avizate potrivit legii în cadrul aparatului de specialitate al consiliilor județene, al primarului general al municipiului București, al primarilor sectoarelor municipiului București, al primarilor municipiilor reședință de județ, precum și al instituțiilor înființate în subordinea, coordonarea sau sub autoritatea consiliilor județene ori Consiliului General al Municipiului București sau a consiliilor locale ale sectoarelor municipiului București, respectiv municipiilor reședință de județ.
  ***) Funcții publice locale, stabilite și avizate potrivit legii în cadrul aparatului de specialitate al primarilor municipiilor, orașelor și comunelor și al instituțiilor înființate în subordinea, coordonarea sau sub autoritatea consiliilor locale.

  B. Reglementări specifice funcționarilor publici

  Articolul 1
  (1) Funcționarii publici beneficiază de un spor pentru condiții periculoase sau vătămătoare de până la 15% din salariul de bază, corespunzător timpului lucrat.(2) Locurile de muncă, categoriile de personal, mărimea concretă a sporului, precum și condițiile de acordare a acestora se stabilesc de către ordonatorul principal de credite, cu consultarea sindicatelor sau, după caz, a reprezentanților funcționarilor publici, în limita prevederilor din regulamentul elaborat potrivit prezentei legi, având la bază buletinele de determinare sau, după caz, expertizare, emise de către autoritățile abilitate în acest sens.


  Articolul 2

  Funcționarii publici care, în condițiile legii, exercită temporar o funcție publică de conducere sau o funcție publică corespunzătoare categoriei înalților funcționari publici au dreptul la salariul de bază corespunzător funcției publice pe care o exercită cu caracter temporar.


  Articolul 3

  Funcționarii publici care ocupă o altă funcție publică prin mutare în cadrul altui compartiment sau transfer beneficiază de salariul de bază corespunzător funcției publice pe care o ocupă prin modificarea raporturilor de serviciu.


  Articolul 4
  (1) Înalții funcționari publici și funcționarii publici de conducere care solicită mutarea într-o funcție publică de conducere sau, după caz, de execuție vacantă pentru care îndeplinesc condițiile specifice au dreptul la salariul de bază pentru funcția publică în care vor fi numiți.(2) Funcționarii publici de conducere care ocupă, ca urmare a reorganizării, funcții publice de conducere de nivel inferior sau, după caz, de execuție au dreptul la salariul de bază pentru funcția publică în care vor fi numiți.


  Articolul 5
  (1) Funcționarii publici care absolvă studii universitare de licență în domeniul de activitate al autorității sau instituției publice, încadrați pe funcții publice cu nivel de studii inferior, se numesc, în condițiile legii, într-o funcție publică de execuție cu gradul profesional de asistent din clasa corespunzătoare studiilor absolvite.(2) În situația în care salariul de bază stabilit în condițiile alin. (1) este mai mic decât cel avut anterior promovării, funcționarul public își menține salariul de bază avut anterior promovării în clasă.


  Articolul 6
  (1) Funcționarii publici redistribuiți au dreptul la salariul de bază pentru funcția publică în care vor fi redistribuiți.(2) Prevederile alin. (1) se aplică în mod corespunzător și funcționarilor publici reintegrați, dacă prin hotărârea judecătorească definitivă și irevocabilă nu se prevede altfel.


  Articolul 7
  (1) Funcționarii publici au următoarele drepturi prevăzute de alte acte normative, al căror cuantum se suportă de la bugetul de stat, bugetul local sau, după caz, de la bugetul de asigurări sociale:
  a) indemnizațiile stabilite pentru activități suplimentare la care sunt desemnați să participe în cadrul unor comisii organizate în condițiile legii;
  b) alte drepturi care nu sunt de natură salarială, stabilite în condițiile legii.
  (2) Drepturile prevăzute la alin. (1) se acordă în condițiile și limitele prevăzute în actele normative prin care sunt reglementate.


  Capitolul II

  A. Salarizarea personalului contractual din administrația publică centrală de specialitate*), servicii deconcentrate ale ministerelor și ale altor organe centrale de specialitate, prefecturi, consilii județene, municipii, administrația publică locală - consilii, primării și servicii publice din subordinea acestora1. Salarii de bază pentru funcții de specialitate
  a) Funcții de conducere

  Nr.
  crt.

  Funcția

  Nivelul
  studiilor

  Administrația publică centrală
  de specialitate*)

  Servicii deconcentrate ale
  ministerelor și ale altor organe
  centrale de specialitate, prefecturi,
  consilii județene, municipii**)

  Administrația publică locală,
  Consilii, primării și servicii publice
  din subordinea acestora

  Gradul I

  Gradul II

  Gradul I

  Gradul II

  Gradul I

  Gradul II

  Clasa

  Coeficient
  de
  ierarhizare

  Clasa

  Coeficient
  de
  ierarhizare

  Clasa

  Coeficient
  de
  ierarhizare

  Clasa

  Coeficient
  de
  ierarhizare

  Clasa

  Coeficient
  de
  ierarhizare

  Clasa

  Coeficient
  de
  ierarhizare

  1.

  Secretar general

  S

  86

  8,16

  90

  9,00

  -


  -


  -


  -


  2.

  Secretar general
  adjunct

  S

  84

  7,76

  88

  8,57

  -


  -


  -


  -


  3.

  Șef departament

  S

  85

  7,96

  89

  8,78

  -


  -


  -


  -


  4.

  Director general,
  inspector de stat
  șef, inspector
  general

  S

  84

  7,76

  88

  8,57

  76

  6,37

  80

  7,03

  72

  5,77

  74

  6,07

  5.

  Director general
  adjunct, inspector
  de stat șef adjunct
  inspector general
  adjunct

  S

  82

  7,39

  86

  8,16

  74

  6,07

  78

  6,70

  70

  5,50

  72

  5,77

  6.

  Director, inspector
  șef, șef sector,
  șef compartiment

  S

  82

  7,39

  86

  8,16

  74

  6,07

  78

  6,70

  70

  5,50

  72

  5,77

  7.

  Director adjunct,
  inspector șef
  adjunct, contabil
  șef, inginer șef

  S

  80

  7,03

  84

  7,76

  72

  5,77

  76

  6,37

  68

  5,23

  70

  5,50

  8.

  Șef serviciu, șef
  secție, președinte
  federație

  S

  78

  6,70

  82

  7,39

  70

  5,50

  74

  6,07

  66

  4,98

  68

  5,23

  9.

  Șef birou, șef
  atelier, șef
  laborator, șef
  oficiu, secretar
  general federație

  S

  76

  6,37

  80

  7,03

  68

  5,23

  72

  5,77

  64

  4,74

  66

  4,98

  NOTE:1. Salariile de bază stabilite pentru funcțiile prevăzute pentru administrația publică centrală de specialitate se utilizează și pentru salarizarea funcțiilor de altă specialitate decât cele specifice din cadrul altor instituții centrale.2. Clasa de salarizare cuprinde și cele 9 clase de salarizare corespunzătoare tranșelor de vechime în muncă la nivel maxim.

  b) Funcții de execuție pe grade și trepte profesionale

  Nr.
  crt.

  Funcția

  Nivelul
  studiilor

  Administrația publică
  centrală de specialitate*)

  Servicii deconcentrate
  ale ministerelor
  și ale altor organe centrale
  de specialitate, prefecturi,
  consilii județene,
  municipii**)

  Administrația
  publică locală,
  Consilii, primării și servicii
  publice din subordinea
  acestora

  Clasa

  Coeficient
  de
  ierarhizare

  Clasa

  Coeficient
  de
  ierarhizare

  Clasa

  Coeficient
  de
  ierarhizare

  1.

  Auditor gradul I A

  S

  67

  5,10

  53

  3,61

  45

  2,96


  gradul I

  S

  52

  3,52

  43

  2,82

  36

  2,37

  gradul II

  S

  46

  3,04

  33

  2,20

  31

  2,10

  2.

  Consilier, expert, inspector de
  specialitate, revizor contabil, arhitect;
  gradul I A

  S

  61

  4,40

  48

  3,19

  40

  2,62


  gradul I

  S

  46

  3,04

  38

  2,49

  31

  2,10

  gradul II

  S

  40

  2,62

  33

  2,20

  26

  1,86

  debutant

  S

  24

  1,77

  24

  1,77

  24

  1,77

  3.

  Consilier juridic gradul I A

  S

  61

  4,40

  48

  3,19

  40

  2,62


  gradul I

  S

  46

  3,04

  38

  2,49

  31

  2,10

  gradul II

  S

  40

  2,62

  33

  2,20

  26

  1,86

  debutant

  S

  24

  1,77

  24

  1,77

  24

  1,77

  4.

  Tehnician-economist secretar superior,
  interpret relații, interpret profesional,
  conductor arhitect,inspector, referent,
  subinginer, arhivist; gradul IA

  SSD

  42

  2,75

  37

  2,43

  32

  2,15


  gradul I

  SSD

  32

  2,15

  26

  1,86

  20

  1,60

  gradul II

  SSD

  20

  1,60

  17

  1,49

  14

  1,38

  debutant

  SSD

  12

  1,31

  12

  1,31

  12

  1,31

  5.

  Referent IA

  M

  31

  2,10

  21

  1,64

  19

  1,56


  I

  M

  22

  1,68

  17

  1,49

  15

  1,41

  II

  M

  18

  1,52

  13

  1,35

  11

  1,28

  debutant

  M

  8

  1,19

  8

  1,19

  8

  1,19

  6.

  Agent agricol I

  M

  -


  -


  20

  1,60


  II

  M;G

  -


  -


  13

  1,35

  debutant

  M;G

  -


  -


  8

  1,19

  NOTE:1. Salariile de bază stabilite pentru funcțiile prevăzute pentru serviciile deconcentrate ale ministerelor se utilizează și pentru salarizarea personalului din aparatul propriu al prefecturilor, al consiliilor județene și al Consiliului General al Municipiului București, cu excepția secretarilor, iar pentru funcțiile de la cabinetul primarului municipiului reședință de județ și de la cabinetul primarilor sectoarelor municipiului București se utilizează salariul de bază prevăzut pentru gradul/treapta IA al/a funcției corespunzătoare nivelului studiilor.2. Salariile de bază stabilite pentru funcțiile prevăzute la administrația publică locală se utilizează și pentru salarizarea funcțiilor de la cabinetul primarului comunei, orașului și municipiului, utilizându-se salariul de bază al gradului/treptei IA al/a funcției corespunzătoare nivelului studiilor.3. Stabilirea categoriilor județelor, municipiilor și orașelor se face prin hotărâre a Guvernului.4. Salariul de bază individual al administratorului public se stabilește de către primar, președintele consiliului județean sau primarul general al municipiului București, în condițiile legii, în funcție de tipul unității administrativ-teritoriale și de atribuțiile stabilite în fișa postului, între limite, astfel: limita minimă este nivelul salariului de bază al secretarului unității administrativ-teritoriale, iar limita maximă este indemnizația primarului, a președintelui consiliului județean sau a primarului general al municipiului București, după caz.5. Pentru compensarea activității specifice salariul de bază al polițiștilor comunitari se majorează cu până la 3 clase de salarizare succesive, prin act administrativ al ordonatorului de credite.6. La clasa de salarizare se adaugă maximum 9 clase de salarizare corespunzătoare tranșelor de vechime în muncă.
  2. Funcții specifice unor ministere1. MINISTERUL ECONOMIEI
  Salarii de bază pentru personalul care îndeplinește funcții specifice comerțului exterior și cooperării economice
  a) Funcții de conducere

  Nr.
  crt.

  Funcția

  Nivelul
  studiilor

  Administrația publică centrală de specialitate

  Gradul I

  Gradul II

  Clasa

  Coeficient
  de
  ierarhizare

  Clasa

  Coeficient
  de
  ierarhizare

  1.

  Director general cu rang de ministru
  consilier

  S

  89

  8,78

  91

  9,23

  2.

  Director general adjunct, director de
  cabinet cu rang de consilier economic

  S

  88

  8,57

  90

  9,00

  3.

  Director cu rang de secretar economic I

  S

  88

  8,57

  90

  9,00

  4.

  Director adjunct cu rang de secretar
  economic I

  S

  84

  7,76

  86

  8,16

  5.

  Șef serviciu cu rang de secretar
  economic II

  S

  80

  7,03

  82

  7,39

  6.

  Șef birou cu rang de secretar
  economic II

  S

  75

  6,22

  77

  6,53

  NOTĂ:
  Clasa de salarizare cuprinde și cele 9 clase de salarizare corespunzătoare tranșelor de vechime în muncă la nivel maxim.

  b) Funcții de execuție pe grade și trepte profesionale

  Nr.
  crt.

  Funcția

  Nivelul
  studiilor

  Administrația publică
  centrală de specialitate

  Clasa

  Coeficient
  de
  ierarhizare

  1.

  Ministru consilier

  S

  80

  7,03

  2.

  Consilier economic

  S

  79

  6,86

  3.

  Secretar economic I

  S

  76

  6,37


  II

  S

  68

  5,23

  III

  S

  65

  4,86

  4.

  Atașat economic

  S

  63

  4,62

  5.

  Referent transmitere I

  M

  42

  2,75


  II

  M

  38

  2,49

  III

  M

  34

  2,26

  debutant

  M

  8

  1,19

  NOTĂ:
  La clasa de salarizare se adaugă maximum 9 clase de salarizare corespunzătoare tranșelor de vechime în muncă.
  2. MINISTERUL EDUCAȚIEI, CERCETĂRII, TINERETULUI ȘI SPORTULUI

  Nr.
  crt.

  Funcția

  Nivelul
  studiilor

  Administrația publică
  centrală de specialitate

  Clasa

  Coeficient
  de
  ierarhizare


  Funcții de execuție pe grade profesionale
  1.

  Instructor sportiv, referent sportiv; gradul I

  SSD

  42

  2,75


  gradul II

  SSD

  32

  2,15


  gradul III

  SSD

  20

  1,60


  debutant

  SSD

  12

  1,31

  NOTĂ:
  La clasa de salarizare se adaugă maximum 9 clase de salarizare corespunzătoare tranșelor de vechime în muncă.
  3. MINISTERUL DEZVOLTĂRII REGIONALE ȘI ADMINISTRAȚIEI PUBLICE1. Funcții specifice Arhivelor Naționale

  Nr.
  crt.

  Funcția

  Nivelul
  studiilor

  Administrația publică
  centrală de specialitate

  Clasa

  Coeficient
  de
  ierarhizare

  1.

  a) Funcții de execuție pe grade profesionale
  Arhivist gradul IA

  S

  61

  4,40


  gradul I

  S

  46

  3,04

  gradul II

  S

  40

  2,62

  debutant

  S

  24

  1,77

  2.

  Arhivist gradul I A

  SSD

  42

  2,75


  gradul I

  SSD

  32

  2,15

  gradul II

  SSD

  20

  1,60

  debutant

  SSD

  12

  1,31

  b) Funcții de execuție pe trepte profesionale
  3.

  Arhivar IA

  M

  31

  2,10


  I

  M

  22

  1,68

  II

  M

  18

  1,52

  debutant

  M

  8

  1,19

  NOTĂ:
  La clasa de salarizare se adaugă maximum 9 clase de salarizare corespunzătoare tranșelor de vechime în muncă.
  2. Funcții specifice Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară
  a) Funcții de conducere

  Nr.
  crt.

  Funcția

  Nivelul
  studiilor

  Gradul I

  Gradul II

  Clasa

  Coeficient
  de
  ierarhizare

  Clasa

  Coeficient
  de
  ierarhizare

  1.

  Director general

  S

  97

  10,70

  101

  11,81

  2.

  Director general adjunct

  S

  94

  9,94

  99

  11,25

  3.

  Director oficiu

  S

  92

  9,46

  97

  10,70

  4.

  Director

  S

  92

  9,46

  97

  10,70

  5.

  Șef serviciu

  S

  82

  7,39

  93

  9,70

  6.

  Șef birou

  S

  80

  7,03

  90

  9,00

  NOTĂ:
  Clasa de salarizare cuprinde și cele 9 clase de salarizare corespunzătoare tranșelor de vechime în muncă la nivel maxim.

  b) Funcții de execuție pe grade profesionale

  Nr.
  crt.

  Funcția

  Nivelul
  studiilor

  Clasa

  Coeficient
  de ierarhizare

  1

  Consilier al directorului general

  S

  80

  7,03

  2

  Registrator de carte funciară gr. IA

  S

  80

  7,03

  3

  Registrator de carte funciară gr. I

  S

  76

  6,37

  4

  Registrator de carte funciară gr. II

  S

  72

  5,77

  5

  Asistent registrator principal gr. IA

  S

  68

  5,23

  6

  Asistent registrator principal gr. I

  S

  61

  4,40

  7

  Asistent registrator principal gr. II

  S

  57

  3,99

  8

  Asistent registrator principal debutant

  S

  33

  2,20

  9

  Specialist GIS/IT IA

  S

  80

  7,03

  10

  Specialist GIS/IT I

  S

  76

  6,37

  11

  Specialist GIS/IT II

  S

  72

  5,77

  12

  Specialist GIS/IT debutant

  S

  40

  2,62

  13

  Consilier cadastru gr. IA

  S

  80

  7,03

  14

  Consilier cadastru gr. I

  S

  76

  6,37

  15

  Consilier cadastru gr. II

  S

  72

  5,77

  16

  Consilier cadastru debutant

  S

  40

  2,62

  17

  Subinginer cadastru gr. IA

  SSD

  58

  4,09

  18

  Subinginer cadastru gr. I

  SSD

  54

  3,70

  19

  Subinginer cadastru gr. II

  SSD

  50

  3,35

  20

  Subinginer cadastru debutant

  SSD

  30

  2,05

  21

  Asistent registrator tr. IA

  M

  44

  2,89

  22

  Asistent registrator tr. I

  M

  40

  2,62

  23

  Asistent registrator tr. II

  M

  36

  2,37

  24

  Asistent registrator debutant

  M

  26

  1,86

  25

  Tehnician cadastru tr. IA

  M

  44

  2,89

  26

  Tehnician cadastru tr. I

  M

  40

  2,62

  27

  Tehnician cadastru tr. II

  M

  36

  2,37

  28

  Tehnician cadastru debutant

  M

  26

  1,86

  NOTĂ:
  Pentru funcțiile de execuție la clasa de salarizare se adaugă maximum 9 clase de salarizare corespunzătoare tranșelor de vechime în muncă.
  4. MINISTERUL SĂNĂTĂȚII

  Nr.
  crt.

  Funcția

  Nivelul
  studiilor

  Administrația publică centrală
  de specialitate

  Clasa

  Coeficient
  de
  ierarhizare


  a) Funcții de execuție pe grade profesionale  1.

  Asistent-șef

  S

  61

  4,40

  2.

  Asistent-șef

  SSD

  56

  3,89


  b) Funcții de execuție pe trepte profesionale  3.

  Asistent-șef

  PL

  53

  3,61

  4.

  Asistent-șef

  M

  51

  3,44

  NOTĂ:
  La clasa de salarizare se adaugă maximum 9 clase de salarizare corespunzătoare tranșelor de vechime în muncă.
  5. CONSILIERI PENTRU AFACERI EUROPENE DIN AUTORITĂȚI ȘI INSTITUȚII PUBLICE

  Nr.
  crt.

  Funcția

  Nivelul
  studiilor

  Administrația publică
  centrală de specialitate

  Clasa

  Coeficient
  de
  ierarhizare

  1.

  Consilier pentru afaceri europene*)

  S

  63

  4,62

  -----------
  *) Pentru funcția de consilier pentru afaceri europene din cadrul Serviciului de contencios european din cadrul Departamentului pentru Afaceri Europene se adaugă încă 6 clase de salarizare succesive suplimentare.
  NOTĂ:
  La clasa de salarizare se adaugă maximum 9 clase de salarizare corespunzătoare tranșelor de vechime în muncă.
  6. FUNCȚII SPECIFICE DIN APARATUL PROPRIU ȘI DIN UNITĂȚILE TERITORIALE ALE MINISTERULUI FINANȚELOR PUBLICE

  Nr.
  crt.

  Funcția

  Nivelul
  studiilor

  Administrația publică
  centrală de specialitate

  Clasa

  Coeficient
  de
  ierarhizare

  1.

  Casier trezorier I

  M

  31

  2,10


  Casier trezorier II

  M;G

  18

  1,52

  Casier trezorier; debutant

  M;G

  8

  1,19

  2.

  Agent fiscal, operator rol, numărător bani I

  M;G

  18

  1,52


  debutant

  M;G

  8

  1,19

  NOTĂ:
  La clasa de salarizare se adaugă maximum 9 clase de salarizare corespunzătoare tranșelor de vechime în muncă.
  ------------
  *) Aparatul de lucru al: Parlamentului României, Administrației Prezidențiale, Înaltei Curți de Casație și Justiție, Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție, Curții Constituționale, Consiliului Legislativ, Consiliului Concurenței, Curții de Conturi, Consiliului Național pentru Studierea Arhivelor Securității, Guvernului și ministerelor, Avocatului Poporului, Autorității Naționale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal, Consiliului Național al Audiovizualului, Agenției Naționale de Presă AGERPRES, Consiliului Economic și Social, Autorității Electorale Permanente, altor organe centrale de specialitate.
  **) Instituția prefectului, serviciile publice deconcentrate ale ministerelor și ale celorlalte organe ale administrației publice centrale din unitățile administrativ-teritoriale, precum aparatul de specialitate al consiliilor județene, al primarului general al municipiului București, al primarilor sectoarelor municipiului București, al primarilor municipiilor reședință de județ, precum și al instituțiilor înființate în subordinea, coordonarea sau sub autoritatea consiliilor județene ori Consiliului General al Municipiului București sau a consiliilor locale ale sectoarelor municipiului București, respectiv municipiilor reședință de județ, instituțiile cu atribuții în domeniul administrării, gestionării, expertizării și restaurării monumentelor istorice din subordinea Ministerului Culturii.

  B. Salarizarea personalului contractual din cadrul cabinetului demnitarului, Administrației Prezidențiale, al serviciilor Parlamentului și aparatului de lucru al Guvernului
  (la 11-06-2017, Titlul Literei B. din Capitolul II, Anexa I a fost modificat de Punctul 1, Punctul VII, Punctul 7, ARTICOL UNIC din LEGEA nr. 129 din 31 mai 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 422 din 08 iunie 2017 )

  Salarii de bază pentru funcții de execuție de specialitate specifice*1)

  Nr.
  crt.

  Funcția

  Nivelul
  studiilor

  Administrația publică
  centrală de specialitate

  Clasa

  Coeficient
  de
  ierarhizare

  1.

  Director de cabinet

  S

  79

  6,86

  2.

  Șef birou senatorial, șef cabinet

  S

  48

  3,19

  3.

  Șef birou senatorial, stenodactilograf, șef cabinet, referent

  SSD

  46

  3,04

  4.

  Șef birou senatorial, stenodactilograf, șef cabinet, referent

  PL

  44

  2,89

  5.

  Șef birou senatorial, stenodactilograf, șef cabinet, referent

  M

  39

  2,56

  6.

  Consilier

  S

  68

  5,23

  7.

  Expert

  S

  65

  4,86

  8.

  Consultant

  S

  48

  3,19

  9.

  Secretar cabinet, secretar dactilograf, curier personal (șofer)

  M

  25

  1,81

  ------------
  *1) Se utilizează și pentru cancelaria prefectului, cabinetul președintelui consiliului județean și cabinetul primarului general al municipiului București.
  NOTĂ:
  La clasa de salarizare se adaugă maximum 9 clase de salarizare corespunzătoare tranșelor de vechime în muncă.

  C. Alte unități bugetare de subordonare centrală și locală, precum și din compartimentele de contabilitate, financiar, aprovizionare, investițiiI. Salarii de bază pentru funcții de specialitate
  a) Funcții de conducere

  Nr.
  crt.

  Funcția

  Nivelul
  studiilor

  Gradul I

  Gradul II

  Clasa

  Coeficient
  de
  ierarhizare

  Clasa

  Coeficient
  de
  ierarhizare

  1.

  Director general

  S

  76

  6,37

  79

  6,86

  2.

  Director general adjunct

  S

  74

  6,07

  78

  6,70

  3.

  Director

  S

  74

  6,07

  78

  6,70

  4.

  Director adjunct, contabil-șef, inginer-
  șef, redactor-șef, inspector-șef

  S

  73

  5,92

  77

  6,53

  5.

  Șef serviciu, șef secție, șef filială, șef
  corp control comercial I, redactor șef
  adjunct, președinte federație, șef
  centru

  S

  70

  5,50

  75

  6,22

  6.

  Șef birou, șef atelier, șef stație, șef
  sector, șef oficiu, șef laborator, șef
  fermă, șef bază experimentală, șef
  corp control comercial II, secretar
  general federație

  S

  67

  5,10

  72

  5,77

  7.

  Președinte club

  S

  58

  4,09

  61

  4,40

  8.

  Vicepreședinte club, șef complex
  sportiv, șef bază sportivă/secție
  sportivă

  S

  54

  3,70

  57

  3,99

  NOTĂ:
  Clasa de salarizare cuprinde și cele 9 clase de salarizare corespunzătoare tranșelor de vechime în muncă la nivel maxim.

  b) Funcții de execuție pe grade și trepte profesionale

  Nr.
  crt.

  Funcția

  Nivelul
  studiilor

  Clasa

  Coeficient
  de
  ierarhizare

  1.

  Auditor gradul I

  S

  53

  3,61


  gradul II

  S

  43

  2,82

  2.

  Consilier, expert, referent de specialitate, inspector de
  specialitate; gradul I

  S

  48

  3,19


  gradul II

  S

  38

  2,49


  gradul III

  S

  33

  2,20


  debutant

  S

  24

  1,77

  3.

  Inginer, economist; specialist I A

  S

  48

  3,19


  gradul I

  S

  38

  2,49


  gradul II

  S

  33

  2,20


  debutant

  S

  24

  1,77

  4.

  Referent, subinginer, conductor arhitect, arhivist, tehnician-
  economist; I

  SSD

  37

  2,43


  II

  SSD

  25

  1,81


  III

  SSD

  17

  1,49


  debutant

  SSD

  12

  1,31

  5.

  Consilier juridic gradul IA

  S

  48

  3,19


  gradul I

  S

  38

  2,49


  gradul II

  S

  33

  2,20


  debutant

  S

  24

  1,77

  6.

  Tehnician, merceolog, contabil, referent; IA

  M

  22

  1,68


  I

  M

  18

  1,52


  II

  M

  14

  1,38


  debutant

  M

  8

  1,19

  NOTĂ:
  La clasa de salarizare se adaugă maximum 9 clase de salarizare corespunzătoare tranșelor de vechime în muncă.
  II. Unități de perfecționare a personalului cu pregătire superioară
  Salarii de bază pentru funcțiile de specialitate

  Nr.
  crt.

  Funcția

  Nivelul
  studiilor

  Clasa

  Coeficient
  de
  ierarhizare

  Funcții de execuție pe grade profesionale

  1.

  Expert-consultant IA

  S

  48

  3,19


  I

  S

  38

  2,49


  II

  S

  33

  2,20

  NOTĂ:
  La clasa de salarizare se adaugă maximum 9 clase de salarizare corespunzătoare tranșelor de vechime în muncă.
  III. Unități de perfecționare a personalului cu pregătire medie și centre de calificare și recalificare
  Salarii de bază pentru funcțiile de specialitate

  Nr.
  crt.

  Funcția

  Nivelul
  studiilor

  Clasa

  Coeficient
  de
  ierarhizare


  a) Funcții de execuție pe grade profesionale
  1.

  Expert gradul I

  S

  48

  3,19


  gradul II

  S

  38

  2,49


  debutant

  S

  33

  2,20


  b) Funcții de execuție pe trepte profesionale
  2.

  Instructor I

  M

  22

  1,68


  II

  M

  18

  1,52


  III

  M

  14

  1,38


  debutant

  M

  8

  1,19

  NOTE:1. Salariile de bază prevăzute în prezenta anexă se aplică și funcțiilor de specialitate din școala populară de artă.2. La clasa de salarizare se adaugă maximum 9 clase de salarizare corespunzătoare tranșelor de vechime în muncă.
  IV. Proiectare
  Salarii de bază pentru funcțiile de specialitate

  Nr.
  crt.

  Funcția

  Nivelul
  studiilor

  Clasa

  Coeficient
  de
  ierarhizare


  a) Funcții de execuție pe grade profesionale  1.

  Proiectant gradul I

  S

  48

  3,19


  gradul II

  S

  38

  2,49


  gradul III

  S

  33

  2,20


  debutant

  S

  24

  1,77

  2.

  Subinginer cartograf I

  SSD

  37

  2,43


  II

  SSD

  25

  1,81


  III

  SSD

  17

  1,49


  debutant

  SSD

  12

  1,31


  b) Funcții de execuție pe trepte profesionale
  3.

  Tehnician proiectant I

  M

  22

  1,68


  II*)

  M

  18

  1,52


  III*)

  M

  14

  1,38


  debutant*)

  M

  8

  1,19

  ---------
  *) Salariul de bază prevăzut pentru această funcție se utilizează și la funcția de desenator tehnic cartograf.
  NOTĂ:
  La clasa de salarizare se adaugă maximum 9 clase de salarizare corespunzătoare tranșelor de vechime în muncă.
  V. Unități de informatică
  Salarii de bază pentru funcțiile de specialitate

  Nr.
  crt.

  Funcția

  Nivelul
  studiilor

  Clasa

  Coeficient
  de
  ierarhizare

  a) Funcții de execuție pe grade profesionale

  1.

  Analist, programator, inginer de sistem; IA

  S

  48

  3,19


  I

  S

  38

  2,49


  II

  S

  33

  2,20


  debutant

  S

  24

  1,77

  2.

  Informatician, conductor tehnic; I

  SSD

  37

  2,43


  II

  SSD

  25

  1,81


  III

  SSD

  17

  1,49


  debutant

  SSD

  12

  1,31

  b) Funcții de execuție pe trepte profesionale

  3.

  Analist (programator) ajutor IA

  M

  22

  1,68


  I

  M

  18

  1,52


  II

  M

  14

  1,38


  debutant

  M

  8

  1,19

  4.

  Operator, controlor date; I

  M

  22

  1,68


  II

  M

  18

  1,52


  III

  M

  14

  1,38


  debutant

  M

  8

  1,19

  NOTĂ:
  La clasa de salarizare se adaugă maximum 9 clase de salarizare corespunzătoare tranșelor de vechime în muncă.
  VI. Administrația publică locală
  a) Servicii publice de salvamont din subordinea consiliilor județene și locale
  Salarii de bază pentru funcțiile specifice din serviciile publice de salvamont

  Nr.
  crt.

  Funcția

  Nivelul
  studiilor

  Clasa

  Coeficient
  de
  ierarhizare

  1.

  Salvator montan gradul I


  42

  2,75


  gradul II


  34

  2,26


  gradul III


  27

  1,90

  NOTĂ:
  La clasa de salarizare se adaugă maximum 9 clase de salarizare corespunzătoare tranșelor de vechime în muncă.

  b) Servicii voluntare pentru situații de urgență din subordinea consiliilor locale
  Salarii de bază pentru funcțiile specifice din serviciile voluntare pentru situații de urgență

  Nr.
  crt.

  Funcția

  Nivelul
  studiilor

  Clasa

  Coeficient
  de
  ierarhizare

  1.

  Șef serviciu voluntar pentru situații de urgență

  M

  50

  3,35

  2.

  Șef compartiment pentru prevenire

  M

  48

  3,19

  3.

  Șef formație intervenție, salvare și prim ajutor

  M

  46

  3,04

  4.

  Specialist pentru prevenire


  42

  2,75

  5.

  Servant pompier


  27

  1,90

  6.

  Șef grupă intervenție


  40

  2,62

  7.

  Șef echipă specializată


  40

  2,62

  8.

  Mecanic utilaj


  27

  1,90

  9.

  Conducător autospecială


  27

  1,90

  NOTĂ:
  La clasa de salarizare se adaugă maximum 9 clase de salarizare corespunzătoare tranșelor de vechime în muncă.

  D. Alte funcții comune din sectorul bugetar
  Salarii de bază pentru personalul plătit din fonduri publice, care desfășoară activitate de secretariat-administrativ, gospodărire, întreținere-reparații și de deservire
  a) Funcții de conducere

  Nr.
  crt.

  Funcția

  Nivelul
  studiilor

  Gradul I

  Gradul II

  Clasa

  Coeficient
  de
  ierarhizare

  Clasa

  Coeficient
  de
  ierarhizare

  1.

  Șef formație muncitori


  25

  1,81

  30

  2,05

  NOTĂ:
  Clasa de salarizare cuprinde și cele 9 clase de salarizare corespunzătoare tranșelor de vechime în muncă la nivel maxim.

  b) Funcții de execuție pe trepte profesionale

  Nr.
  crt.

  Funcția

  Nivelul
  studiilor

  Clasa

  Coeficient
  de
  ierarhizare

  Funcții de execuție pe grade profesionale

  1.

  Stenodactilograf, secretar-dactilograf, dactilograf; IA

  M

  15

  1,41


  I

  M; G

  12

  1,31


  debutant

  M; G

  8

  1,19

  2.

  Secretar

  M; G

  12

  1,31

  3.

  Secretar debutant

  M; G

  8

  1,19

  4.

  Administrator I

  M

  15

  1,41


  II

  M

  12

  1,31

  5.

  Șef depozit I

  M

  15

  1,41


  II

  M

  12

  1,31

  6.

  Casier, magaziner; funcționar, arhivar

  M; G

  13

  1,35

  7.

  Casier, magaziner; funcționar, arhivar; debutant

  M; G

  8

  1,19

  8.

  Șef formație pază/pompieri


  15

  1,41

  9.

  Portar, paznic, pompier, îngrijitor, guard, bufetier, manipulant
  bunuri, curier


  12

  1,31

  10.

  Maistru I


  17

  1,49


  II


  14

  1,38

  11.

  Șofer I


  15

  1,41


  II


  12

  1,31

  12.

  Muncitor calificat I


  15

  1,41


  II


  12

  1,31


  III


  10

  1,25


  IV


  8

  1,19

  13.

  Muncitor necalificat I


  5

  1,10


  II - fără sporuri


  1

  1,00

  NOTĂ:
  La clasa de salarizare se adaugă maximum 9 clase de salarizare corespunzătoare tranșelor de vechime în muncă.
  NOTE:1. În unitățile bugetare din subordinea ministerelor și a celorlalte instituții ale administrației publice, încadrarea șoferilor se face ținându-se seama de importanța activității și de autovehiculul pe care îl deservesc.2. Personalul salarizat potrivit prezentei anexe care își desfășoară activitatea în cadrul aparatului de lucru al: Parlamentului României, Administrației Prezidențiale, Înaltei Curți de Casație și Justiție, Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție, Curții Constituționale, Consiliului Legislativ, Consiliului Concurenței, Curții de Conturi, Consiliului Național pentru Studierea Arhivelor Securității, Guvernului și ministerelor, Avocatului Poporului, altor organe centrale de specialitate beneficiază de majorarea salariului de bază cu până la 6 clase de salarizare succesive.

  E. Unități sportiveI. Salariul de bază pentru funcțiile de specialitate din federații sportive

  Nr.
  crt.

  Funcția

  Nivelul
  studiilor*)

  Clasa

  Coeficient
  de
  ierarhizare


  a) Funcții de execuție pe grade profesionale
  1.

  Secretar federație, antrenor federal, antrenor lot național**),
  expert sportiv; gradul I A


  45

  2,96


  gradul I


  43

  2,82


  gradul II


  38

  2,49


  gradul III


  31

  2,10


  gradul IV


  29

  2,00

  2.

  Instructor sportiv gradul I


  31

  2,10


  gradul II


  29

  2,00


  debutant


  12

  1,31


  b) Funcții de execuție pe trepte profesionale
  3.

  Instructor sportiv, referent; I


  29

  2,00


  II


  23

  1,72


  III


  19

  1,56


  debutant


  12

  1,31

  -----------
  *) Nivelul studiilor și condițiile de ocupare a funcțiilor se stabilesc prin ordin al ministrului.
  **) Se poate utiliza și la cluburile sportive, cu aprobarea ministrului.
  NOTĂ:
  La clasa de salarizare se adaugă maximum 9 clase de salarizare corespunzătoare tranșelor de vechime în muncă.
  II. Salariul de bază pentru funcțiile de specialitate din alte unități sportive

  Nr.
  crt.

  Funcția

  Nivelul
  studiilor*)

  Clasa

  Coeficient
  de
  ierarhizare

  Funcții de execuție pe categorii de clasificare**)  1.

  Expert sportiv gradul I A


  45

  2,96


  gradul I


  43

  2,82


  gradul II


  38

  2,49

  2.

  Referent sportiv gradul III


  33

  2,20


  gradul IV


  31

  2,10


  debutant


  12

  1,31

  3.

  Antrenor categoria I


  43

  2,82


  categoria II


  38

  2,49


  categoria III


  33

  2,20


  categoria IV


  31

  2,10


  categoria V


  29

  2,00


  debutant


  12

  1,31

  ---------
  *) Nivelul studiilor și condițiile de ocupare a funcțiilor se stabilesc prin ordin al ministrului.
  **) Categoria de clasificare de antrenor corespunde gradului profesional.
  NOTĂ:
  La clasa de salarizare se adaugă maximum 9 clase de salarizare corespunzătoare tranșelor de vechime în muncă.

  F. Unități de navigațieI. Salarii de bază pentru funcții de specialitate1. Funcții de conducere

  Nr.
  crt.

  Funcția

  Nivelul
  studiilor

  Gradul I

  Clasa

  Coeficient
  de
  ierarhizare

  1

  Șef grup scafandri

  M; G

  57

  3,99

  NOTĂ:
  Clasa de salarizare cuprinde și cele 9 clase de salarizare corespunzătoare tranșelor de vechime în muncă la nivel maxim.
  2. Funcții de execuție

  Nr.
  crt.

  Funcția

  Nivelul
  studiilor

  Clasa

  Coeficient
  de
  ierarhizare

  1.

  Comandant instructor

  S

  71

  5,63

  2.

  Șef mecanic instructor

  S

  62

  4,51

  a) Funcții de execuție pe nave maritime  3.

  Comandant

  S

  69

  5,36

  4.

  Șef mecanic

  S

  67

  5,10

  5.

  Pilot maritim I

  S

  63

  4,62

  6.

  Pilot maritim II

  S

  63

  4,62

  7.

  Ofițer punte secund, pilot maritim aspirant

  S

  60

  4,29

  8.

  Ofițer mecanic secund, șef electrician

  S

  59

  4,19

  9.

  Ofițer maritim punte

  S, M

  46

  3,04

  10.

  Ofițer mecanic maritim, ofițer electrician maritim

  S

  56

  3,89

  11.

  Ofițer punte aspirant

  M

  24

  1,77

  12.

  Ofițer maritim mecanic, electrician aspirant

  M

  24

  1,77

  b) Funcții de execuție pe nave portuare, tehnice, fluviale  13.

  Căpitan maritim-portuar, ofițer punte maritim-portuar

  SSD, M

  39

  2,56

  14.

  Șef mecanic maritim-portuar, ofițer mecanic maritim-
  portuar, ofițer electrician maritim-portuar

  SSD, M

  44

  2,89

  15.

  Ofițer mecanic, ofițer electrician; aspirant

  M

  18

  1,52

  16.

  Ofițer punte aspirant

  M

  18

  1,52

  17.

  Căpitan fluvial categoria A, căpitan fluvial categoria B

  M

  49

  3,27

  18.

  Șef mecanic fluvial

  M

  49

  3,27

  19.

  Timonier fluvial

  M, G

  44

  2,89

  20.

  Mecanic

  M

  44

  2,89

  21.

  Marinar stagiar

  G

  18

  1,52

  22.

  Mecanic stagiar

  G

  17

  1,49

  c) Funcții de execuție comune pe nave  23.

  Șef echipaj

  M, G

  42

  2,75

  24.

  Conducător șalupă, timonier maritim

  M, G

  39

  2,56

  25.

  Motorist, electrician de bord, fitter, pompagiu

  M;G

  19

  1,56

  26.

  Marinar, bucătar, macaragiu macarale plutitoare

  M;G

  27

  1,90

  27.

  Scafandru autonom

  M;G

  45

  2,96

  28.

  Scafandru greu

  M;G

  41

  2,69

  29.

  Scafandru debutant

  M;G

  16

  1,45

  NOTĂ:
  La clasa de salarizare se adaugă maximum 9 clase de salarizare corespunzătoare tranșelor de vechime în muncă.
  II. Alte drepturi
  Pentru activitatea de imersiune, se acordă o indemnizație de 50 lei/ora de scufundare.

  G. Aviația sportivă
  AEROCLUBUL ROMÂNIEII. Salarii de bază pentru funcții de specialitate
  a) Funcții de conducere

  Nr.
  crt.

  Funcția

  Nivelul
  studiilor*)

  Clasa

  Coeficient
  de
  ierarhizare

  1.

  Director general Aeroclubul României

  S

  82

  7,39

  2.

  Director general adjunct Aeroclubul României

  S

  81

  7,21

  1) Funcțiile de conducere specifice activității de zbor  1.

  Comandant detașament de zbor


  80

  7,03

  2.

  Comandant aeroclub teritorial


  80

  7,03

  3.

  Comandant adjunct aeroclub teritorial


  74

  6,07

  4.

  Șef zbor aeroclub teritorial


  70

  5,50

  2) Funcțiile de conducere specifice activității tehnic-aeronautice  1.

  Șef grupă lucrări - reparații (LR)


  74

  6,07

  2.

  Șef sector tehnic


  70

  5,50

  3) Funcțiile de conducere specifice activității operativ-aeronautice  1.

  Director zbor


  77

  6,53

  2.

  Director tehnic


  77

  6,53

  3.

  Șef serviciu informare zbor-navigație, șef serviciu certificare
  personal aeronautic, șef serviciu aeronave ultraușoare


  74

  6,07

  --------
  *) Nivelul studiilor și condițiile de ocupare a funcțiilor se stabilesc prin ordin al ministrului transporturilor.
  NOTĂ:
  Clasa de salarizare cuprinde și cele 9 clase de salarizare corespunzătoare tranșelor de vechime în muncă la nivel maxim.

  b) Funcții de execuție1. Personal navigant și tehnic navigant profesionist

  Nr.
  crt.

  Funcția

  Nivelul
  studiilor*)

  Clasa

  Coeficient
  de
  ierarhizare

  1.

  Pilot recepție și control, parașutist recepție și control,
  inginer recepție și control


  59

  4,19

  2.

  Pilot instructor, parașutist instructor


  44

  2,89

  3.

  Pilot comandant, mecanic navigant instructor


  37

  2,43

  4.

  Copilot, mecanic navigant


  35

  2,32

  5.

  Pilot în pregătire, parașutist în pregătire


  24

  1,77

  ---------
  * Nivelul studiilor și condițiile de ocupare a funcțiilor se stabilesc prin ordin al ministrului transporturilor.
  NOTE:1. În cazul pierderii licenței de zbor pentru calificarea deținută, din cauze medicale, personalul navigant și tehnic navigant profesionist își menține încadrarea în clasa deținută, ca instructor de sol.2. La clasa de salarizare se adaugă maximum 9 clase de salarizare corespunzătoare tranșelor de vechime în muncă.
  2. Personal tehnic aeronautic

  Nr.
  crt.

  Funcția

  Nivelul studiilor

  Clasa

  Coeficient
  de
  ierarhizare

  6.

  Inginer de aviație

  S + Licență


  clasa I


  59

  4,19


  clasa a II-a


  52

  3,52


  clasa a III-a


  45

  2,96


  clasa a IV-a


  42

  2,75


  debutant


  24

  1,77

  7.

  Tehnician de aviație

  M + Licență


  clasa I


  42

  2,75


  clasa a II-a


  35

  2,32


  clasa a III-a


  30

  2,05


  clasa a IV-a


  26

  1,86


  debutant


  16

  1,45

  8.

  Mecanic de aviație

  M + Licență
  sau Școală
  profesională +
  Licență


  clasa I


  42

  2,75


  clasa a II-a


  35

  2,32


  clasa a III-a


  30

  2,05


  clasa a IV-a


  26

  1,86


  debutant


  16

  1,45

  9.

  Mecanic pentru întreținerea aparatelor de lansare la
  zbor (turn de parașutism, automosor, plior parașute,
  deltaplanism)

  Școală
  profesională +
  Licență


  clasa I


  40

  2,62


  clasa a II-a


  34

  2,26


  clasa a III-a


  31

  2,10


  clasa a IV-a


  27

  1,90


  debutant


  16

  1,45

  10.

  Maistru de aviație

  Școală
  maiștri + Licență


  clasa I


  49

  3,27


  clasa a II-a


  45

  2,96


  clasa a III-a


  22

  1,68
  3. Personal operativ aeronautic

  Nr.
  crt.

  Funcția

  Nivelul studiilor

  Clasa

  Coeficient
  de
  ierarhizare

  11.

  Meteorolog aeronautic specialist

  S


  gradul I


  52

  3,52


  gradul II


  46

  3,04


  gradul III


  39

  2,56


  gradul IV


  35

  2,32


  debutant


  24

  1,77

  12.

  Meteorolog aeronautic

  M + Curs
  de calificare


  treapta I


  43

  2,82


  treapta II


  35

  2,32


  debutant


  16

  1,45

  13.

  Dispecer operațiuni zbor

  M + Curs
  de calificare + Licență


  treapta I


  42

  2,75


  treapta II


  35

  2,32


  treapta III


  30

  2,05


  debutant


  16

  1,45

  NOTĂ:
  La clasa de salarizare se adaugă maximum 9 clase de salarizare corespunzătoare tranșelor de vechime în muncă.
  II. Sporuri și alte drepturi
  Criteriile de încadrare și de avansare în clase, grade și trepte a personalului navigant și tehnic navigant profesionist, tehnic-aeronautic și operativ-aeronautic se stabilesc prin ordin al ministrului transporturilor.

  Nr.
  crt.

  Indemnizații de zbor pentru personalul navigant și tehnic navigant profesionist, precum și indemnizația de exploatare
  pentru personalul tehnic aeronautic din Aeroclubul României


  Activitatea pentru care se acordă

  Indemnizația - limită maximă

  1.

  Misiuni prevăzute în Codul aerian

  73 lei/oră/zbor

  2.

  Misiuni prevăzute în Codul aerian

  57 lei/start sau tur de pistă

  3.

  Salturi cu parașuta

  141 lei/salt

  4.

  Lansarea la zbor a aeronavelor și aterizări

  9,5 lei/lansare sau aterizare
  1. Indemnizația de zbor la bază pentru zboruri de acrobație și înaltă acrobație aeriană va fi echivalată, astfel:– o oră zbor acrobație = 2 ore zbor normal;– o oră zbor înaltă acrobație = 4 ore zbor normal.
  Zborul în formație este echivalent cu zborul de înaltă acrobație.
  2. Criteriile pentru acordarea indemnizației de zbor și de exploatare pe funcții și misiuni, în limitele maxime prevăzute, precum și majorarea cu până la 60% a indemnizației pentru zborurile ce se execută în condiții deosebite se stabilesc prin decizia directorului general al Aeroclubului României. Valoarea indemnizației de zbor și de exploatare pe funcții și misiuni va fi stabilită prin criterii, astfel încât să nu depășească alocația bugetară pe anul în curs.

  H. Agricultură
  Laboratorul central de carantină fitosanitară; Laboratorul central pentru controlul reziduurilor de pesticide în plante și produse vegetale; Laboratorul central pentru controlul calității semințelor și materialului săditor; laboratoarele pentru controlul calității și igienei vinului
  Salarii de bază pentru funcții de specialitate1. Funcții de execuție pe grade profesionale

  Nr.
  crt.

  Funcția

  Nivelul
  studiilor

  Clasa

  Coeficient
  de
  ierarhizare

  1.

  Inginer*), chimist/biolog; expert

  S

  47

  3,11


  Inginer*), chimist/biolog; gradul I

  S

  42

  2,75


  Inginer*), chimist/biolog; gradul II

  S

  35

  2,32


  Inginer*), chimist/biolog; debutant

  S

  24

  1,77

  2.

  Subinginer, asistent veterinar, tehnician**),
  conductor tehnic; gradul I

  SSD

  35

  2,32


  gradul II

  SSD

  29

  2,00


  gradul III

  SSD

  19

  1,56


  debutant

  SSD

  12

  1,31

  NOTĂ:
  La clasa de salarizare se adaugă maximum 9 clase de salarizare corespunzătoare tranșelor de vechime în muncă.
  2. Funcții de execuție pe trepte profesionale

  Nr.
  crt.

  Funcția

  Nivelul
  studiilor

  Clasa

  Coeficient
  de
  ierarhizare

  3.

  Tehnician**), IA

  M

  32

  2,15


  Tehnician**), I

  M

  20

  1,60


  Tehnician**), II

  M

  12

  1,31


  Tehnician**), debutant

  M

  8

  1,19

  ----------
  *) Specialitatea funcției de inginer este cea care se regăsește în activitatea de bază a unității (industrie alimentară, agronomie, horticultură, zootehnie și altele).
  Cu același nivel sunt salarizate și funcțiile de biolog, chimist, dacă persoanele încadrate pe aceste funcții desfășoară activitate în specialitatea funcției.
  **) Specialitatea funcției de tehnician este cea care se regăsește în activitatea de bază a unității (industrie alimentară, agronomie, horticultură, zootehnie și altele).
  Cu același nivel sunt salarizate și funcțiile de tehnician în biologie sau chimie, dacă persoanele încadrate pe aceste funcții desfășoară activitate în specialitatea funcției.
  NOTĂ:
  La clasa de salarizare se adaugă maximum 9 clase de salarizare corespunzătoare tranșelor de vechime în muncă.
  Notă
  Pentru lucrările agricole, horticole și zootehnice, prezidiul ASAS stabilește tarifele de lucru pentru munca organizată în acord, cu avizul Ministerului Muncii, Familiei, Protecției Sociale și Persoanelor Vârstnice.
  I. Activitatea de cadastru de la consiliile locale
  Salarii de bază pentru funcții de specialitate1. Funcții de execuție pe grade profesionale

  Nr.
  crt.

  Funcția

  Nivelul
  studiilor

  Clasa

  Coeficient
  de
  ierarhizare

  1.

  Inginer cadastru gradul IA

  S

  47

  3,11


  gradul I

  S

  42

  2,75


  gradul II

  S

  35

  2,32


  debutant

  S

  24

  1,77

  2.

  Subinginer cadastru gradul I

  SSD

  35

  2,32


  gradul II

  SSD

  29

  2,00


  gradul III

  SSD

  19

  1,56


  debutant

  SSD

  12

  1,31

  NOTĂ:
  La clasa de salarizare se adaugă maximum 9 clase de salarizare corespunzătoare tranșelor de vechime în muncă.
  2. Funcții de execuție pe trepte profesionale

  Nr.
  crt.

  Funcția

  Nivelul
  studiilor

  Clasa

  Coeficient
  de
  ierarhizare

  3.

  Tehnician cadastru IA

  M

  32

  2,15


  I

  M

  20

  1,60


  II

  M

  12

  1,31


  debutant

  M

  8

  1,19

  4.

  Operator cadastru I

  M;G

  19

  1,56


  II

  M;G

  17

  1,49