LEGE Nr. 82 din 21 iulie 1992
privind rezervele materiale naţionale
EMITENT
 • PARLAMENTUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL NR. 182 din 30 iulie 1992  Parlamentul României adopta prezenta lege.

  Capitolul 1 Dispoziţii generale


  Articolul 1

  Rezervele materiale naţionale se constituie în scopul de a interveni operativ pentru protecţia populaţiei, economiei şi apărarea tarii, în situaţii excepţionale determinate de calamitati naturale, epidemii, epizootii, accidente industriale sau nucleare, fenomene sociale sau economice, conjuncturi externe şi în caz de război.


  Articolul 2

  Administrarea rezervelor materiale naţionale se asigura de către Administraţia Naţionala a Rezervelor Materiale, ca organ de specialitate al administraţiei publice centrale în subordinea Guvernului, avînd personalitate juridică.
  Administraţia Naţionala a Rezervelor Materiale este condusă de un secretar de stat.
  Păstrarea pe timp îndelungat a produselor se realizează în unităţile teritoriale subordonate, care au personalitate juridică, cît şi în spaţiile unor agenţi economici, în funcţie de natura produselor.


  Articolul 3

  Nomenclatorul produselor, nivelurile maxime şi cele intangibile ale stocurilor, precum şi termenele de păstrare îndelungată a acestora se aproba de către Guvern, la propunerea Administraţiei Naţionale a Rezervelor Materiale.
  Produsele la care se stabilesc stocuri intangibile, precum şi nivelurile acestor stocuri se propun cu avizul ministrului apărării naţionale.


  Capitolul 2 Acumularea şi scoaterea produselor din rezervele materiale naţionale


  Articolul 4

  Acumularea produselor ca rezerve materiale naţionale se realizează pe baza unui program anual aprobat de Guvern.
  Produsele ajunse la limita termenului de păstrare se improspateaza pe baza programului anual stabilit de Administraţia Naţionala a Rezervelor Materiale.


  Articolul 5

  Produsele pot fi scoase din rezervele materiale naţionale în următoarele situaţii:
  a) în condiţiile prevăzute la art. 1, cu titlu de împrumut pe termen scurt sau cu caracter definitiv, cu aprobarea primului-ministru;
  b) din stocurile intangibile, cu avizul ministrului apărării naţionale şi cu aprobarea primului-ministru;
  c) în vederea improspatarii şi pentru valorificarea celor devenite disponibile, cu aprobarea Administraţiei Naţionale a Rezervelor Materiale.
  Pentru produsele scoase cu titlu de împrumut, agenţii economici beneficiari depun o garanţie, în lei sau în valută, al carei cuantum să asigure reîntregirea stocurilor.
  Depăşirea termenului de restituire stabilit atrage după sine plata unor penalităţi de 1% din valoarea produsului prevăzută în contractul de împrumut, pentru fiecare zi de întîrziere, pentru primele 20 de zile, şi de 1,5% pentru fiecare zi de depasire de la 21 pînă la 30 de zile, după care se retine garanţia produsului.
  Pentru produsele scoase din rezervele materiale naţionale, Administraţia NaŢionala a Rezervelor Materiale poate percepe o cota de adaos negociabila de pînă la 8% din valoarea acestora, în scopul recuperării cheltuielilor de administrare aferente.


  Articolul 6

  Administraţia Naţionala a Rezervelor Materiale desfăşoară activităţi cu caracter comercial de vînzare-cumpărare la intern şi de import-export pentru acumularea şi improspatarea stocurilor, precum şi pentru valorificarea produselor care se scot din nomenclator sau depăşesc nivelul maxim al stocurilor şi a celor ce devin disponibile ca urmare a actualizării periodice a structurii sortimentale, preţurile fiind stabilite prin negociere sau licitaţie.
  Cu aprobarea Guvernului, Administraţia Naţionala a Rezervelor Materiale poate acumula şi unele stocuri de conjunctura din producţia interna sau din import, în scopul valorificării ulterioare, în condiţii avantajoase, în ţara sau la export.


  Capitolul 3 Finanţarea rezervelor materiale naţionale


  Articolul 7

  Finanţarea cheltuielilor necesare acumularii de produse în rezervele materiale naţionale, administrării acestora, precum şi pentru dezvoltarea activităţii se asigura integral din bugetul de stat.


  Articolul 8

  Sumele provenite din garanţiile pentru împrumuturile nerestituite, din realizarea programului de improspatare şi din activităţi cu caracter comercial rămîn la dispoziţia Administraţiei Naţionale a Rezervelor Materiale, urmînd a fi folosite pentru reîntregirea stocurilor şi pentru crearea unor stocuri de conjunctura.
  În situaţiile cînd scoaterea la improspatare a unor produse nu se poate realiza datorită conjuncturii de piaţa, pentru evitarea deprecierii, cu aprobarea primului-ministru, acestea pot fi valorificate la preţuri reduse faţă de cele practicate pe piaţa.
  Influentele valorice determinate de preţurile produselor la ieşire şi intrare în cadrul programului de improspatare vor fi acoperite din sumele încasate conform art. 5 alin. 4 şi art. 6, iar diferenţele se regularizează anual, per sold, cu bugetul de stat.
  În situaţiile prevăzute la art. 1, cînd datorită consecinţelor asupra populaţiei sinistrate apar nevoi sociale deosebite, Guvernul poate aproba scoaterea unor cantităţi de produse, în mod gratuit, urmînd ca fondurile necesare reintregirii stocurilor să fie finanţate de la bugetul de stat.


  Capitolul 4 Sancţiuni


  Articolul 9

  Diminuarea, sub orice formă, fără aprobarea legală, a cantităţilor de produse ale rezervelor materiale naţionale încredinţate spre păstrare unor agenţi economici, dacă fapta nu este comisă în astfel de condiţii încît, potrivit legii penale, să fie considerată infracţiune, constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la 50.000 la 200.000 lei.
  Sancţiunea poate fi aplicată şi persoanelor juridice.
  Constatarea contravenţiei şi aplicarea sancţiunii se fac de către împuterniciţii Administraţiei Naţionale a Rezervelor Materiale, precum şi de alte organe de control financiar anume împuternicite în acest scop.
  Contravenţiei prevăzute la alin. 1 îi sînt aplicabile dispoziţiile Legii nr. 32/1968 privind stabilirea şi sancţionarea contravenţiilor, cu excepţia celor prevăzute în art. 25-27 referitoare la plata a jumătate din minimul amenzii.


  Articolul 10

  În cazurile prevăzute la art. 9, agenţii economici sînt obligaţi sa reintregeasca, în termen de 30 de zile de la constatarea contravenţiei, cantităţile de produse ale rezervelor materiale naţionale.
  Neîndeplinirea obligaţiei prevăzute în alineatul precedent constituie infracţiune şi se pedepseşte cu închisoare de la 6 luni la 2 ani sau cu amendă.


  Capitolul 5 Dispoziţii finale


  Articolul 11

  Prevederile prezentei legi se aplică în mod corespunzător şi produselor agricole vegetale constituite în rezerve materiale naţionale, care se păstrează în spaţiile unităţilor aparţinînd Ministerului Agriculturii şi Alimentaţiei, asupra cărora Administraţia Naţionala a Rezervelor Materiale are drept de control.


  Articolul 12

  Înfiinţarea de unităţi teritoriale, precum şi amplasarea acestora se aproba de către Guvern, la propunerea Administraţiei Naţionale a Rezervelor Materiale, cu avizul Ministerului Apărării Naţionale.


  Articolul 13

  Litigiile patrimoniale în care figurează ca parte Administraţia Naţionala a Rezervelor Materiale ori o unitate din subordinea acesteia se judeca în prima instanţa de Tribunalul municipiului Bucureşti.


  Articolul 14

  Organizarea, funcţionarea şi administrarea rezervelor materiale naţionale în condiţiile prezentei legi se stabilesc prin hotărîri cu caracter militar ale Guvernului.


  Articolul 15

  Pe data intrării în vigoare a prezentei legi se abroga Decretul nr. 357/1979 privind regimul rezervelor de stat de produse industriale şi agricole vegetale, nepublicat, precum şi orice alte dispoziţii contrare.
  Această lege a fost adoptată de Camera Deputaţilor în şedinţa din 7 iulie 1992, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constituţia României.
  p. PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR
  IONEL ROMAN
  Această lege a fost adoptată de Senat în şedinţa din 7 iulie 1992, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constituţia României.
  PREŞEDINTELE SENATULUI
  academician ALEXANDRU BÎRLĂDEANU
  -----------------