DECIZIE nr. 164 din 27 februarie 2007
referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 82 alin. (1) şi (2) din Legea nr. 51/1995 pentru organizarea şi exercitarea profesiei de avocat
EMITENT
 • CURTEA CONSTITUŢIONALĂ
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 203 din 26 martie 2007  Ioan Vida - preşedinte
  Nicolae Cochinescu - judecător
  Aspazia Cojocaru - judecător
  Acsinte Gaspar - judecător
  Kozsokar Gabor - judecător
  Petre Ninosu - judecător
  Ion Predescu - judecător
  Şerban Viorel Stănoiu - judecător
  Tudorel Toader - judecător
  Antonia Constantin - procuror
  Florentina Geangu - magistrat-asistent
  Pe rol se află soluţionarea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 82 alin. (1) şi (2) din Legea nr. 51/1995 pentru organizarea şi exercitarea profesiei de avocat, excepţie ridicată de Societatea Comercială "Amparo Extreme" - S.R.L. din Bucureşti în Dosarul nr. 27.705/2/2005 al Curţii de Apel Bucureşti - Secţia a V-a comercială.
  La apelul nominal se constată lipsa părţilor, faţă de care procedura de citare a fost legal îndeplinită.
  Reprezentantul Ministerului Public pune concluzii de respingere a excepţiei de neconstituţionalitate ca neîntemeiată, făcând referire la jurisprudenţa în materie a Curţii Constituţionale.
  CURTEA,
  având în vedere actele şi lucrările dosarului, reţine următoarele:
  Prin Încheierea din 6 octombrie 2006, pronunţată în Dosarul nr. 27.705/2/2005, Curtea de Apel Bucureşti - Secţia a V-a comercială a sesizat Curtea Constituţională cu excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 82 alin. (1) şi (2) din Legea nr. 51/1995, excepţie ridicată de Societatea Comercială "Amparo Extreme" - S.R.L. din Bucureşti.
  În motivarea excepţiei de neconstituţionalitate autorul acesteia susţine, în esenţă, că textele de lege criticate încalcă prevederile constituţionale ale art. 45, art. 53 alin. (1) şi art. 135 alin. (1), deoarece restrâng, în mod nejustificat, dreptul la exercitarea unei activităţi economice şi la liberă iniţiativă.
  Curtea de Apel Bucureşti - Secţia a V-a comercială apreciază că excepţia ridicată este neîntemeiată.
  În conformitate cu dispoziţiile art. 30 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, încheierea de sesizare a fost comunicată preşedinţilor celor două Camere ale Parlamentului, Guvernului şi Avocatului Poporului, pentru a-şi exprima punctele de vedere asupra excepţiei de neconstituţionalitate ridicate.
  Avocatul Poporului consideră că dispoziţiile de lege criticate nu contravin prevederilor constituţionale invocate.
  Preşedinţii celor două Camere ale Parlamentului şi Guvernul nu au comunicat punctele lor de vedere cu privire la excepţia de neconstituţionalitate ridicată.
  CURTEA,
  examinând încheierea de sesizare, punctul de vedere al Avocatului Poporului, raportul întocmit de judecătorul-raportor, concluziile procurorului, dispoziţiile legale criticate, raportate la prevederile Constituţiei, precum şi Legea nr. 47/1992, reţine următoarele:
  Curtea Constituţională a fost legal sesizată şi este competentă, potrivit dispoziţiilor art. 146 lit. d) din Constituţie, ale art. 1 alin. (2), ale art. 2, 3, 10 şi 29 din Legea nr. 47/1992, să soluţioneze excepţia de neconstituţionalitate.
  Obiectul excepţiei de neconstituţionalitate îl constituie prevederile art. 82 alin. (1) şi (2) din Legea nr. 51/1995 pentru organizarea şi exercitarea profesiei de avocat, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 113 din 6 martie 2001, care au următorul conţinut: "(1) La data intrării în vigoare a prezentei legi persoanele fizice sau juridice care au fost autorizate în baza altor acte normative ori au fost încuviinţate prin hotărâri judecătoreşti să desfăşoare activităţi de consultanţă, reprezentare sau asistenţă juridică, în orice domenii, îşi încetează de drept activitatea. Continuarea unor asemenea activităţi constituie infracţiune şi se pedepseşte potrivit legii penale.
  (2) De asemenea, la data intrării în vigoare a prezentei legi încetează de drept efectele oricărui act normativ, administrativ sau jurisdicţional prin care au fost recunoscute ori încuviinţate activităţi de consultanţă, reprezentare şi asistenţă juridică contrare dispoziţiilor prezentei legi."
  În susţinerea neconstituţionalităţii acestor dispoziţii legale, autorul excepţiei invocă încălcarea prevederilor constituţionale ale art. 45 privind libertatea economică, ale art. 53 alin. (1) privind restrângerea exerciţiului unor drepturi şi al unor libertăţi şi ale art. 135 alin. (1) privind economia.
  Examinând excepţia de neconstituţionalitate, Curtea constată că s-a mai pronunţat în jurisprudenţa sa atât cu privire la constituţionalitatea textelor de lege criticate în prezenta cauză, cât şi asupra constituţionalităţii Legii nr. 51/1995, în integralitatea sa. Astfel, referindu-se şi la jurisprudenţa sa anterioară în materie, Curtea Constituţională a statuat, în Decizia nr. 260 din 12 mai 2005, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 548 din 28 iunie 2005, că, "deşi avocatura este o profesie liberală şi independentă, exercitarea sa trebuie să se desfăşoare într-un cadru organizat, în conformitate cu reguli prestabilite, a căror respectare trebuie asigurată inclusiv prin aplicarea unor măsuri coercitive, raţiuni care au impus constituirea unor structuri organizatorice unitare şi prohibirea constituirii în paralel a altor structuri destinate practicării aceleiaşi activităţi, fără suport legal".
  O atare soluţie legislativă nu poate fi calificată însă ca venind în contradicţie cu prevederile constituţionale ale art. 45 privind libertatea economică, ale art. 53 alin. (1) privind restrângerea exerciţiului unor drepturi şi al unor libertăţi şi ale art. 135 alin. (1) privind economia.
  Întrucât nu au intervenit elemente noi, de natură a determina reconsiderarea jurisprudenţei în materie a Curţii Constituţionale, argumentarea şi soluţia reţinute în decizia de mai sus îşi menţin valabilitatea şi în prezenta cauză.
  De altfel, în acelaşi sens s-a pronunţat şi Curtea Europeană a Drepturilor Omului. Astfel, în cauza Bota contra României, 2003, care viza o asociaţie de consultanţă juridică, Curtea a decis, cu privire la admisibilitatea cererii, că dizolvarea asociaţiei respective, care funcţiona cu încălcarea prevederilor Legii nr. 51/1995 pentru organizarea şi exercitarea profesiei de avocat, este proporţională cu scopul vizat şi că motivele invocate de jurisdicţiile interne se dovedesc pertinente şi suficiente. De aceea, Curtea a conchis că ingerinţa era "necesară într-o societate democratică".
  Faţă de cele arătate, în temeiul art. 146 lit. d) şi al art. 147 alin. (4) din Constituţie, precum şi al art. 1-3, al art. 11 alin. (1) lit. A.d) şi al art. 29 alin. (1) şi (6) din Legea nr. 47/1992,
  CURTEA CONSTITUŢIONALĂ
  În numele legii
  DECIDE:
  Respinge excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 82 alin. (1) şi (2) din Legea nr. 51/1995 pentru organizarea şi exercitarea profesiei de avocat, excepţie ridicată de Societatea Comercială "Amparo Extreme" - S.R.L. din Bucureşti în Dosarul nr. 27.705/2/2005 al Curţii de Apel Bucureşti - Secţia a V-a comercială.
  Definitivă şi general obligatorie.
  Pronunţată în şedinţa publică din data de 27 februarie 2007.
  PREŞEDINTELE CURŢII CONSTITUŢIONALE,
  prof. univ. dr. IOAN VIDA
  Magistrat-asistent,
  Florentina Geangu
  __________