LEGE nr. 99 din 19 mai 2016privind achizițiile sectoriale
EMITENT
 • PARLAMENTUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 391 din 23 mai 2016
  Parlamentul României adoptă prezenta lege.

  Capitolul I Dispoziții generale

  Secţiunea 1 Obiect, scop și principii

  Articolul 1
  (1) Prezenta lege reglementează modul de realizare de către entitățile contractante a achizițiilor sectoriale, procedurile de atribuire a contractelor sectoriale și de organizare a concursurilor de soluții, instrumentele și tehnicile specifice care pot fi utilizate pentru atribuirea contractelor sectoriale, precum și anumite aspecte specifice în legătură cu executarea contractelor sectoriale.(2) Domeniul de aplicare a prezentei legi nu include serviciile de interes general fără caracter economic.


  Articolul 2
  (1) Scopul prezentei legi îl constituie asigurarea cadrului legal necesar pentru a realiza achiziționarea de bunuri, servicii și lucrări în condiții de eficiență economică și socială.(2) Principiile care stau la baza atribuirii contractelor sectoriale și a organizării concursurilor de soluții sunt:
  a) nediscriminarea;
  b) tratamentul egal;
  c) recunoașterea reciprocă;
  d) transparența;
  e) proporționalitatea;
  f) asumarea răspunderii.


  Secţiunea a 2-a Definiții

  Articolul 3
  (1) Pentru aplicarea prezentei legi, termenii și expresiile de mai jos semnifică, după cum urmează:
  a) achiziție sectorială - achiziția de lucrări, de produse sau de servicii prin intermediul unui contract sectorial de către una sau mai multe entități contractante de la operatori economici desemnați de către acestea, cu condiția ca lucrările, produsele sau serviciile achiziționate să fie destinate efectuării uneia dintre activitățile relevante prevăzute la art. 5-11;
  b) acord-cadru - acordul încheiat în formă scrisă între una sau mai multe entități contractante și unul sau mai mulți operatori economici care are ca obiect stabilirea termenilor și condițiilor care guvernează contractele sectoriale ce urmează a fi atribuite într-o anumită perioadă, în special în ceea ce privește prețul și, după caz, cantitățile avute în vedere;
  c) activități de achiziție auxiliare - activități care constau în furnizarea de asistență și suport pentru activitățile de achiziție, respectiv în una dintre următoarele forme:(i) infrastructură tehnică care să permită entităților contractante atribuirea de contracte sectoriale sau încheierea de acorduri-cadru pentru lucrări, produse sau servicii;(ii) asistență și consiliere cu privire la desfășurarea sau structurarea procedurilor de achiziție sectorială;(iii) pregătirea și administrarea procedurilor de achiziție sectorială în numele și în beneficiul entităților contractante în cauză;
  d) activități de achiziție centralizate - activitățile desfășurate de o unitate de achiziții centralizate în mod permanent, în una dintre următoarele forme:(i) achiziția în nume propriu de produse și/sau servicii destinate unei/unor alte entități contractante;(ii) atribuirea de contracte sectoriale sau încheierea de acorduri-cadru pentru lucrări, produse sau servicii în numele și pentru o altă/alte entitate contractantă/ entități contractante;
  e) autorități contractante:(i) autoritățile și instituțiile publice centrale sau locale, precum și structurile din componența acestora care au delegată calitatea de ordonator de credite și care au stabilite competențe în domeniul achizițiilor sectoriale;(ii) organismele de drept public;(iii) asocierile formate de una sau mai multe autorități contractante dintre cele prevăzute la pct. (i) sau (ii);
  (la 22-12-2017, Litera e) din Alineatul (1) , Articolul 3 , Sectiunea a 2-a , Capitolul I a fost modificată de Punctul 1, Articolul II din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 107 din 20 decembrie 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1022 din 22 decembrie 2017 )

  f) candidat - orice operator economic care a depus o solicitare de participare în cadrul unei proceduri de licitație restrânsă, negociere competitivă, dialog competitiv sau parteneriat pentru inovare sau care a fost invitat să participe la o procedură de negociere fără invitație prealabilă la procedura concurențială de ofertare;
  g) cerințe de etichetare - cerințele care trebuie să fie îndeplinite de lucrări, produse, servicii, procese sau proceduri pentru a obține o anumită etichetă;
  h) ciclu de viață - ansamblul etapelor succesive și/sau interdependențe, care includ cercetarea și dezvoltarea care urmează a fi efectuate, producția, comercializarea și condițiile acesteia, transportul, utilizarea și întreținerea, pe toată durata existenței unui produs sau a unei lucrări sau a prestării unui serviciu, de la achiziția materiilor prime sau generarea resurselor până la eliminarea, curățarea amplasamentului și încheierea serviciului sau a utilizării;
  i) concursuri de soluții - procedurile care permit entității contractante să achiziționeze, în special în domeniul amenajării teritoriului și urbanismului, al arhitecturii și ingineriei sau al prelucrării datelor, un plan sau un proiect selectat de un juriu pe baze concurențiale, cu sau fără acordarea de premii;
  j) contract pe termen lung - contractul sectorial încheiat pe o durată de cel puțin 5 ani care cuprinde durata de execuție a lucrărilor ori a construcției, dacă acesta are o componentă care constă în execuție de lucrări ori a unei construcții, precum și durata de prestare a serviciilor, stabilite astfel încât contractantul să obțină un profit rezonabil;
  k) contract sectorial - contractul cu titlu oneros, asimilat, potrivit legii, actului administrativ, încheiat în scris între unul sau mai mulți operatori economici și una sau mai multe entități contractante, care are ca obiect execuția de lucrări, furnizarea de produse sau prestarea de servicii în scopul realizării activității lor principale în unul dintre domeniile definite de prezenta lege ca fiind relevante;
  l) contract sectorial de lucrări - contractul de achiziție sectorială care are ca obiect:(i) fie exclusiv execuția, fie atât proiectarea, cât și execuția de lucrări în legătură cu una dintre activitățile prevăzute în anexa nr. 1;(ii) fie exclusiv execuția, fie atât proiectarea, cât și execuția unei construcții;(iii) realizarea, prin orice mijloace, a unei construcții care corespunde cerințelor stabilite de entitatea contractantă care exercită o influență determinantă asupra tipului sau proiectării construcției;
  m) contract sectorial de produse - contractul de achiziție sectorială care are ca obiect achiziția de produse prin cumpărare, inclusiv cu plata în rate, închiriere, leasing cu sau fără opțiune de cumpărare sau prin orice alte modalități contractuale în temeiul cărora entitatea contractantă beneficiază de aceste produse, indiferent dacă dobândește sau nu proprietatea asupra acestora; contractul de achiziție de produse poate include, cu titlu accesoriu, lucrări sau operațiuni de amplasare și de instalare;
  n) contract sectorial de servicii - contractul de achiziție sectorială care are ca obiect prestarea de servicii, altele decât cele care fac obiectul unui contract sectorial de lucrări potrivit lit. l);
  o) contractant - orice operator economic care este parte la un contract sectorial;
  p) construcție - rezultatul unui ansamblu de lucrări de construcții de clădiri sau de geniu civil, care poate îndeplini prin el însuși o funcție economică sau tehnică;
  q) CPV - nomenclatorul de referință în domeniul achizițiilor publice, adoptat prin Regulamentul (CE) nr. 2.195/2002 al Parlamentului European și al Consiliului din 5 noiembrie 2002 privind Vocabularul comun privind achizițiile publice (CPV);
  r) document al achiziției - invitația la o procedură concurențială de ofertare, anunțul de participare, documentația de atribuire, precum și orice document suplimentar emis de entitatea contractantă sau la care aceasta face trimitere pentru a descrie sau stabili elemente ale achiziției sectoriale ori ale procedurii de atribuire;
  (la 22-12-2017, Litera r) din Alineatul (1) , Articolul 3 , Sectiunea a 2-a , Capitolul I a fost modificată de Punctul 1, Articolul II din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 107 din 20 decembrie 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1022 din 22 decembrie 2017 )

  s) documentația de atribuire - documentul achiziției care cuprinde cerințele, criteriile, regulile și alte informații necesare pentru a asigura operatorilor economici o informare completă, corectă și explicită cu privire la cerințe sau elemente ale achiziției sectoriale, obiectul contractului sectorial și modul de desfășurare a procedurii de atribuire, inclusiv specificațiile tehnice sau documentul descriptiv, condițiile contractuale propuse, formatele de prezentare a documentelor de către candidați și ofertanți, informațiile privind obligațiile generale aplicabile;
  t) drepturi exclusive sau speciale - drepturi acordate de o entitate competentă prin orice act legislativ sau act administrativ al cărui efect constă în limitarea exercitării unei activități relevante la una sau mai multe entități și care afectează substanțial capacitatea altor entități de a desfășura o astfel de activitate;
  u) DUAE - documentul unic de achiziții european furnizat în format electronic prin utilizarea formatului standard stabilit de Comisia Europeană, constând în declarația pe propria răspundere a operatorului economic cu privire la îndeplinirea criteriilor de calificare și selecție;v) etichetă - orice document, certificat sau atestare care confirmă că lucrări, produse, servicii, procese sau proceduri îndeplinesc anumite cerințe;
  w) e-Certis - sistemul electronic implementat și administrat de Comisia Europeană cuprinzând informații privind certificate și alte documente justificative solicitate în mod obișnuit de entitățile contractante în cadrul procedurilor de atribuire;
  x) evaluare tehnică europeană - evaluarea documentată a performanțelor unui produs pentru construcții, în ceea ce privește caracteristicile esențiale ale acestuia, în conformitate cu respectivul document de evaluare european, astfel cum este definit în art. 2 pct. 12 din Regulamentul (UE) nr. 305/2011 al Parlamentului European și al Consiliului din 9 martie 2011 de stabilire a unor condiții armonizate pentru comercializarea produselor pentru construcții și de abrogare a Directivei 89/106/CEE a Consiliului;
  y) furnizor - entitatea care pune la dispoziția unui contractant produse, inclusiv servicii de instalare sau amplasare a acestora, dacă este cazul, sau care prestează servicii către acesta, care nu are calitatea de subcontractant;
  z) furnizor de servicii de achiziție - o persoană de drept public sau de drept privat care oferă pe piață activități de achiziție auxiliare;
  aa) inovare - realizarea unui produs, serviciu sau proces nou sau care este îmbunătățit în mod semnificativ, inclusiv procese de producție sau de construcție, noi metode de comercializare sau noi metode organizatorice în activitatea comercială, organizarea locului de muncă sau relațiilor externe ale organizației, printre altele, cu scopul de a contribui la soluționarea provocărilor societale ori a sprijini strategia Europa 2020 pentru o creștere inteligentă, ecologică și favorabilă incluziunii;
  bb) întreprindere publică - persoana juridică ce desfășoară activități economice și asupra căreia se exercită direct sau indirect, ca urmare a unor drepturi de proprietate, a participațiilor financiare sau a regulilor specifice prevăzute în actul de înființare a întreprinderii respective, influența dominantă a unei autorități contractante în sensul lit. e); prezumția de exercitare a influenței dominante se aplică în orice situație în care, în raport cu o astfel de persoană, una sau mai multe autorități contractante în sensul lit. e) se află, direct ori indirect, în cel puțin unul dintre următoarele cazuri:(i) dețin majoritatea capitalului subscris;(ii) dețin controlul majorității voturilor asociate acțiunilor emise de întreprindere;(iii) pot numi în componența consiliului de administrație, a organului de conducere sau de supraveghere mai mult de jumătate din numărul membrilor acestuia;
  (la 22-12-2017, Litera bb) din Alineatul (1) , Articolul 3 , Sectiunea a 2-a , Capitolul I a fost modificată de Punctul 1, Articolul II din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 107 din 20 decembrie 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1022 din 22 decembrie 2017 )

  cc) licitație electronică - procesul repetitiv desfășurat prin mijloace electronice după o primă evaluare inițială completă a ofertelor, în cadrul căruia ofertanții au posibilitatea de a reduce prețurile prezentate și/sau de a îmbunătăți alte elemente cuantificabile ale ofertelor, care permite clasificarea ofertelor prin metode automate de evaluare;
  dd) lucrări de geniu civil - lucrările de construcții menționate în cadrul claselor 45.21, 45.23, 45.24 și 45.25 din anexa nr. 1, cu excepția celor care au ca obiect construcția de clădiri;
  ee) mijloace electronice - echipamente electronice de procesare, inclusiv compresie digitală, și stocare a datelor emise, transmise și recepționate prin cablu, radio, mijloace optice sau prin alte mijloace electromagnetice;
  ff) ofertă - actul juridic prin care operatorul economic își manifestă voința de a se angaja din punct de vedere juridic într-un contract de achiziție publică. Oferta cuprinde propunerea financiară, propunerea tehnică, precum și alte documente stabilite prin documentația de atribuire;
  gg) ofertă alternativă - oferta care se poate abate într-o anumită măsură de la cerințele documentației de atribuire, dar care asigură realizarea scopului aplicării procedurii de atribuire;
  hh) ofertant - orice operator economic care a depus o ofertă în cadrul unei proceduri de atribuire;
  ii) operator economic - orice persoană fizică sau juridică, de drept public sau de drept privat sau grup ori asociere de astfel de persoane, care este autorizată conform prevederilor art. 207 din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată, cu modificările ulterioare, care oferă în mod licit pe piață executarea de lucrări și/sau a unei construcții, furnizarea de produse sau prestarea de servicii, inclusiv orice asociere temporară formată între două sau mai multe dintre aceste entități;
  jj) organisme de drept public - orice entități care îndeplinesc în mod cumulativ următoarele condiții:(i) sunt înființate pentru a satisface nevoi de interes general, fără caracter comercial sau industrial, indiferent de forma de constituire sau organizare;(ii) au personalitate juridică;(iii) sunt finanțate, în majoritate, de către autorități contractante dintre cele prevăzute la lit. e) pct. (i) sau de către alte organisme de drept public sau se află în subordinea, sub autoritatea sau în coordonarea ori controlul unei entități dintre cele prevăzute la lit. e) pct. (i) sau ale unui alt organism de drept public sau mai mult de jumătate din membrii consiliului de administrație/organului de conducere sau de supraveghere sunt numiți de către o autoritate contractantă dintre cele prevăzute la lit. e) pct. (i) sau de către un alt organism de drept public;
  (la 22-12-2017, Litera jj) din Alineatul (1) , Articolul 3 , Sectiunea a 2-a , Capitolul I a fost modificată de Punctul 1, Articolul II din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 107 din 20 decembrie 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1022 din 22 decembrie 2017 )

  kk) parteneriat pentru inovare - procedura de atribuire utilizată de entitatea contractantă pentru dezvoltarea și achiziția ulterioară a unui produs, serviciu sau a unor lucrări inovatoare, în condițiile în care soluțiile disponibile pe piață la un anumit moment nu satisfac necesitățile entității contractante;
  ll) persoane cu funcții de decizie - conducătorul entității contractante, membrii organelor decizionale ale entității contractante care au legătură cu procedura de atribuire, precum și orice alte persoane din cadrul entității contractante ce pot influența conținutul documentelor achiziției și/sau desfășurarea procedurii de atribuire;
  mm) referință tehnică - orice specificație elaborată de organismele europene de standardizare, alta decât standardele europene sau alte organizații care au activități de standardizare la care România este parte, în conformitate cu proceduri adaptate în funcție de evoluția cerințelor pieței;
  nn) scris(ă) sau în scris - orice ansamblu de cuvinte sau cifre care poate fi citit, reprodus și comunicat ulterior, inclusiv informații transmise și stocate prin mijloace electronice;
  oo) servicii de interes general fără caracter economic - servicii furnizate fără contraprestație, cum ar fi cele care constituie prerogativele tradiționale ale statului, respectiv poliția, justiția și sistemele obligatorii de securitate socială, precum și alte servicii ce pot fi calificate ca fiind fără caracter economic potrivit criteriilor din jurisprudența Curții de Justiție a Uniunii Europene;
  pp) sistem dinamic de achiziții - procesul de achiziție organizat în integralitate prin mijloace electronice și deschis, pe întreaga sa perioadă de valabilitate, oricărui operator economic care îndeplinește criteriile de calificare și selecție, pentru achiziții de uz curent, ale căror caracteristici general disponibile pe piață satisfac necesitățile entității contractante;
  qq) Sistemul electronic de achiziții publice, denumit în continuare SEAP - desemnează sistemul informatic de utilitate publică, accesibil prin internet la o adresă dedicată, utilizat în scopul aplicării prin mijloace electronice a procedurilor de atribuire și în scopul publicării anunțurilor la nivel național;
  rr) specificații tehnice - cerințe, prescripții, caracteristici de natură tehnică ce permit fiecărui produs, serviciu sau lucrare să fie descris, în mod obiectiv, într-o manieră corespunzătoare îndeplinirii necesității entității contractante;
  ss) solicitare de participare - solicitarea transmisă de operatorul economic împreună cu documentele necesare în vederea îndeplinirii cerințelor de calificare în prima etapă în cadrul unei proceduri de licitație restrânsă, negociere competitivă, dialog competitiv sau parteneriat pentru inovare;
  tt) specificație tehnică comună - o specificație tehnică în domeniul tehnologiei informației și comunicațiilor elaborată în conformitate cu prevederile art. 13 și 14 din Regulamentul (UE) nr. 1.025/2012 al Parlamentului European și al Consiliului din 25 octombrie 2012 privind standardizarea europeană, de modificare a Directivelor 89/686/CEE și 93/15/CEE ale Consiliului și a Directivelor 94/9/CE, 94/25/CE, 95/16/CE, 97/23/CE, 98/34/CE, 2004/22/CE, 2007/23/CE, 2009/23/CE și 2009/105/CE ale Parlamentului European și ale Consiliului și de abrogare a Deciziei 87/95/CEE a Consiliului și a Deciziei nr. 1.673/2006/CE a Parlamentului European și a Consiliului;
  uu) standard - o specificație tehnică adoptată ca standard internațional, standard european sau standard național de către un organism de standardizare recunoscut, pentru aplicare repetată sau continuă, care nu este obligatorie;vv) standard european - un standard adoptat de o organizație de standardizare europeană, care este pus la dispoziția publicului;
  ww) standard internațional - un standard adoptat de un organism de standardizare internațional, care este pus la dispoziția publicului;xx) standard național - un standard adoptat de un organism de standardizare național, care este pus la dispoziția publicului;
  yy) stat membru - orice stat membru al Uniunii Europene sau al Spațiului Economic European;
  zz) subcontractant - orice operator economic care nu este parte a unui contract de achiziție publică și care execută și/sau furnizează anumite părți ori elemente ale lucrărilor sau ale construcției ori îndeplinesc activități care fac parte din obiectul contractului de achiziție publică, răspunzând în fața contractantului de organizarea și derularea tuturor etapelor necesare în acest scop;
  aaa) TFUE - Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene;
  bbb) Tratate - Tratatul privind Uniunea Europeană și Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene;
  ccc) unitate de achiziții centralizate - o entitate contractantă în sensul art. 4 alin. (1) sau o autoritatea contractantă în sensul lit. e), care furnizează activități de achiziție centralizate și, după caz, activități de achiziție auxiliare; achizițiile desfășurate de o unitate de achiziții centralizate în vederea realizării de activități de achiziție centralizate sunt considerate a fi achiziții în scopul desfășurării unei activități relevante prevăzute la art. 5-11;
  (la 22-12-2017, Litera ccc) din Alineatul (1) , Articolul 3 , Sectiunea a 2-a , Capitolul I a fost modificată de Punctul 1, Articolul II din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 107 din 20 decembrie 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1022 din 22 decembrie 2017 )

  ddd) unitate operațională separată - structură din cadrul entității contractante, separată din punct de vedere tehnic, geografic sau organizatoric de alte structuri ale entității contractante;
  eee) zile - zile calendaristice, cu excepția cazurilor în care se prevede expres că sunt zile lucrătoare;
  fff) abatere profesională - orice comportament culpabil care afectează credibilitatea profesională a operatorului economic în cauză, cum ar fi încălcări ale drepturilor de proprietate intelectuală, săvârșite cu intenție sau din culpă gravă, inclusiv încălcări ale normelor de deontologie în sensul strict al profesiei căreia îi aparține acest operator.
  (2) Termenele prevăzute în cuprinsul prezentei legi se calculează conform următoarelor reguli:
  a) la calculul unui termen exprimat în zile, luni sau ani de la un anumit eveniment sau act ori acțiune, data la care se produce respectivul eveniment, act ori acțiune nu se ia în considerare;
  b) cu aplicarea în mod corespunzător a dispozițiilor lit. a) și d), termenul exprimat în zile începe să curgă la începutul primei ore a primei zile a termenului și se încheie la expirarea ultimei ore a ultimei zile a termenului;
  c) cu aplicarea în mod corespunzător a dispozițiilor lit. a) și d), termenul exprimat în luni sau ani începe să curgă la începutul primei ore a primei zile a termenului și se încheie la expirarea ultimei ore a zilei care reprezintă ziua din ultima lună sau an corespunzătoare zilei în care a început să curgă termenul; dacă, în cazul termenului exprimat în luni sau ani, în luna în care se încheie termenul nu există o zi corespunzătoare zilei în care a început să curgă termenul, termenul se încheie la expirarea ultimei ore a ultimei zile a lunii respective;
  d) dacă ultima zi a unui termen exprimat în zile, luni sau ani este o zi de sărbătoare legală, duminică sau sâmbătă, termenul se încheie la expirarea ultimei ore a următoarei zile lucrătoare;
  e) la calculul unui termen exprimat în zile lucrătoare se aplică în mod corespunzător dispozițiile lit. a), b) și d) cu deosebirea că zilele nelucrătoare din cadrul termenului nu se iau în considerare.


  Secţiunea a 3-a Entități contractante

  Articolul 4
  (1) Au calitatea de entitate contractantă în sensul prezentei legi orice entitate care desfășoară una dintre activitățile relevante prevăzute la art. 5-11 și care se încadrează în una dintre următoarele categorii:
  a) autorități contractante în sensul art. 3 alin. (1) lit. e);
  (la 22-12-2017, Litera a) din Alineatul (1) , Articolul 4 , Sectiunea a 3-a , Capitolul I a fost modificată de Punctul 2, Articolul II din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 107 din 20 decembrie 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1022 din 22 decembrie 2017 )

  b) întreprinderile publice în sensul art. 3 alin. (1) lit. bb);
  c) oricare subiect de drept, altul decât cele prevăzute la lit. a) și b) care funcționează în baza unor drepturi exclusive sau speciale, astfel cum sunt definite la art. 3 alin. (1) lit. t), acordate de o entitate competentă;
  (la 22-12-2017, Litera d) din Alineatul (1) , Articolul 4 , Sectiunea a 3-a , Capitolul I a fost abrogată de Punctul 3, Articolul II din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 107 din 20 decembrie 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1022 din 22 decembrie 2017 )
  (2) Prin excepție de la alin. (1) lit. c), nu constituie drepturi exclusive sau speciale în sensul art. 3 alin. (1) lit. t), drepturile acordate prin proceduri în care s-a asigurat o publicitate adecvată și în care acordarea drepturilor respective s-a bazat pe criterii obiective, cum ar fi:
  a) proceduri de atribuire cu publicarea unui anunț de participare/anunț de concesionare, prevăzute de legea privind achizițiile publice, legea privind concesiunile de lucrări și concesiunile de servicii sau Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 114/2011 privind atribuirea anumitor contracte de achiziții publice în domeniile apărării și securității, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 195/2012, sau de prezenta lege;
  b) proceduri prin care se asigură un nivel adecvat de transparență prealabilă pentru acordarea de autorizații pe baza unor criterii obiective, prevăzute de Legea energiei electrice și a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificările și completările ulterioare, Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 13/2013 privind serviciile poștale, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 187/2013, Legea petrolului nr. 238/2004, cu modificările și completările ulterioare, sau Regulamentul (CE) nr. 1.370/2007 al Parlamentului European și al Consiliului din 23 octombrie 2007 privind serviciile publice de transport feroviar și rutier de călători și de abrogare a Regulamentelor (CEE) nr. 1.191/69 și nr. 1.107/70 ale Consiliului;
  c) orice alte proceduri organizate pe baza unor criterii obiective prin care se asigură un nivel adecvat de transparență prealabilă și pentru care s-a asigurat publicitatea corespunzătoare.


  Secţiunea a 4-a Activități relevante
  Paragraful 1 Gaze și energie termică

  Articolul 5
  (1) Sunt considerate activități relevante în domeniul gazelor și energiei termice:
  a) punerea la dispoziție sau exploatarea de rețele fixe destinate furnizării de servicii publice în domeniul producerii, transportului sau distribuției de gaze sau energie termică;
  b) livrarea, în regim reglementat, a gazelor sau energiei termice prin rețele de natura celor prevăzute la lit. a).
  (2) Livrarea gazelor sau energiei termice prin rețele destinate furnizării de servicii publice de către o entitate contractantă, alta decât o autoritate contractantă, nu se consideră a fi o activitate relevantă în sensul alin. (1), dacă sunt îndeplinite cumulativ condițiile următoare:
  (la 22-12-2017, Partea introductivă a Alineatului (2) din Articolul 5 , Paragraful 1 , Sectiunea a 4-a , Capitolul I a fost modificată de Punctul 4, Articolul II din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 107 din 20 decembrie 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1022 din 22 decembrie 2017 )

  a) producerea de gaze sau de energie termică de către entitatea contractantă respectivă este consecința inevitabilă a desfășurării unei alte activități decât cele considerate de prezenta lege ca fiind relevante;
  b) livrarea gazelor și energiei termice prin rețele publice este destinată doar exploatării economice a unei astfel de producții și reprezintă maximum 20% din cifra de afaceri a entității contractante, ținând cont de media ultimilor 3 ani, inclusiv anul în curs.

  Paragraful 2 Energie electrică

  Articolul 6
  (1) Sunt considerate activități relevante în domeniul energiei electrice:
  a) punerea la dispoziție sau exploatarea de rețele fixe destinate furnizării de servicii publice în domeniul producerii, transportului sau distribuției de energie electrică;
  b) livrarea în regim reglementat, a energiei electrice prin rețele de natura celor prevăzute la lit. a).
  (2) Livrarea energiei electrice prin rețele destinate furnizării de servicii publice de către o entitate contractantă, alta decât o autoritate contractantă, nu se consideră a fi o activitate relevantă în sensul alin. (1), dacă sunt îndeplinite cumulativ condițiile următoare:
  (la 22-12-2017, Partea introductivă a Alineatului (2) din Articolul 6 , Paragraful 2 , Sectiunea a 4-a , Capitolul I a fost modificată de Punctul 5, Articolul II din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 107 din 20 decembrie 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1022 din 22 decembrie 2017 )

  a) producerea de energie electrică de către entitatea contractantă respectivă are drept scop desfășurarea unei alte activități decât cele considerate de prezenta lege ca fiind relevante;
  b) livrarea energiei electrice prin rețele publice depinde doar de consumul propriu al entității contractante respective și nu a depășit 30% din producția totală de energie a entității contractante respective, ținând cont de media ultimilor 3 ani, inclusiv anul în curs.
  (la 22-12-2017, Alineatul (3) din Articolul 6 , Paragraful 2 , Sectiunea a 4-a , Capitolul I a fost abrogat de Punctul 6, Articolul II din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 107 din 20 decembrie 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1022 din 22 decembrie 2017 )

  Paragraful 3 Apă

  Articolul 7
  (1) Sunt considerate activități relevante în domeniul apei:
  a) punerea la dispoziție sau exploatarea de rețele fixe destinate furnizării de servicii publice în domeniul producerii, transportului sau distribuției de apă potabilă;
  b) furnizarea de apă potabilă unor rețele de natura celor prevăzute la lit. a).
  (2) Prezenta lege se aplică și contractelor sectoriale, acordurilor-cadru sau concursurilor de soluții atribuite sau organizate de entități contractante care desfășoară o activitate prevăzută la alin. (1) și care au legătură cu următoarele:
  a) proiecte de inginerie hidraulică, irigații sau drenare, dacă volumul de apă utilizat pentru furnizarea de apă potabilă reprezintă mai mult de 20% din volumul total de apă pus la dispoziție prin astfel de proiecte sau instalații de irigare sau drenare;
  b) evacuarea sau tratarea apelor uzate.
  (3) Furnizarea apei potabile către rețele destinate furnizării de servicii publice de către o entitate contractantă, alta decât o autoritate contractantă, nu se consideră a fi o activitate relevantă în sensul alin. (1), dacă sunt îndeplinite cumulativ condițiile următoare:
  (la 22-12-2017, Partea introductivă a Alineatului (3) din Articolul 7 , Paragraful 3 , Sectiunea a 4-a , Capitolul I a fost modificată de Punctul 7, Articolul II din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 107 din 20 decembrie 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1022 din 22 decembrie 2017 )

  a) producerea de apă potabilă de către entitatea contractantă respectivă are drept scop desfășurarea unei alte activități decât cele considerate de prezenta lege ca fiind relevante;
  b) furnizarea apei potabile către rețele publice depinde doar de consumul propriu al entității contractante respective și nu a depășit 30% din producția totală de apă potabilă a entității contractante respective, ținând cont de media ultimilor 3 ani, inclusiv anul în curs.

  Paragraful 4 Servicii de transport

  Articolul 8
  (1) Este considerată activitate relevantă în domeniul transporturilor punerea la dispoziție sau exploatarea rețelelor destinate furnizării de servicii publice în domeniul transportului pe calea ferată, cu sisteme automate, cu metroul, tramvaiul, troleibuzul, autobuzul sau pe cablu.(2) În sensul prevederilor alin. (1), se consideră că există o rețea pentru prestarea serviciilor de transport, în cazul în care condițiile de operare, care pot viza rutele ce urmează a fi deservite, capacitatea de transport care urmează să fie asigurată sau frecvența serviciului, sunt prestabilite de o entitate competentă.

  Paragraful 5 Porturi și aeroporturi

  Articolul 9

  În sensul prezentei legi, se consideră activități relevante în domeniul porturi și aeroporturi acele activități care presupun exploatarea unui areal geografic în scopul punerii la dispoziția transportatorilor aerieni, maritimi sau fluviali, a aeroporturilor și a porturilor maritime sau fluviale sau a altor terminale de transport.

  Paragraful 6 Servicii poștale

  Articolul 10
  (1) Este considerată activitate relevantă în domeniul poștei, prestarea următoarelor servicii:
  a) servicii poștale, respectiv serviciile constând în colectarea, sortarea, transportul și livrarea la destinatari a trimiterilor poștale - corespondență, cărți, cataloage, ziare, periodice, colete poștale conținând bunuri cu sau fără valoare comercială - indiferent de greutate;
  b) servicii de gestiune a serviciilor de curierat, respectiv serviciile care precedă și urmează expedierii, inclusiv servicii de gestiune a corespondenței;
  c) servicii privind trimiterile poștale neincluse la lit. a), cum ar fi publicitatea directă prin corespondență, care nu poartă adresă.
  (2) Prestarea serviciilor prevăzute la alin. (1) lit. b) și c) intră în categoria activităților relevante numai dacă persoana în cauză prestează și servicii poștale potrivit prevederilor alin. (1) lit. a) și numai dacă activitatea de servicii poștale nu este direct expusă concurenței conform prevederilor art. 54.(3) În sensul prezentului articol și fără a aduce atingere prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 13/2013, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 187/2013:
  a) obiect poștal înseamnă un obiect care poartă o adresă, în forma finală în care urmează să fie expediat, indiferent de greutatea sa. În afară de articolele de corespondență, în această categorie mai intră cărți, cataloage, ziare, periodice și colete poștale care conțin mărfuri cu sau fără valoare comercială, indiferent de greutate;
  b) servicii poștale înseamnă servicii care constau în ridicarea, trierea, dirijarea și distribuirea obiectelor poștale. Acestea trebuie să includă atât serviciile care se încadrează, precum și serviciile care nu se încadrează în domeniul de aplicare al serviciului universal;
  c) alte servicii în afara celor poștale înseamnă servicii furnizate în următoarele domenii:(i) servicii de gestiune a serviciilor de curierat, servicii anterioare și ulterioare expedierii, inclusiv servicii de gestiune a corespondenței;(ii) servicii privind obiecte poștale neincluse la lit. a), cum ar fi publicitatea prin poștă care nu poartă adresă.

  Paragraful 7 Extracția de petrol și gaze naturale. Prospectarea și extracția de cărbune sau alți combustibili solizi

  Articolul 11
  (1) În sensul prezentei legi, se consideră activități relevante acele activități legate de exploatarea unui areal geografic în scopul:
  a) extracției de petrol și gaze naturale;
  b) prospectării și extracției de cărbune sau de alți combustibili solizi.
  (2) În sensul alin. (1) lit. a), activitățile legate de exploatarea unui areal geografic în scopul extracției de petrol și gaze naturale includ producția de petrol brut sau gaze naturale, precum și dezvoltarea infrastructurii corespunzătoare pentru producția viitoare de petrol brut sau gaze naturale.


  Secţiunea a 5-a Domeniu de aplicare
  Paragraful 1 Praguri

  Articolul 12
  (1) Entitatea contractantă are obligația publicării unui anunț de participare și/sau de atribuire în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene la atribuirea contractelor de achiziție publică/acordurilor-cadru a căror valoare estimată, fără TVA, este egală sau mai mare decât următoarele praguri valorice:
  a) 1.994.386 lei, pentru contractele sectoriale de produse și de servicii, precum și pentru concursurile de soluții;
  b) 24.977.096 lei, pentru contractele sectoriale de lucrări;
  c) 4.502.000 lei, pentru contractele sectoriale de servicii care au ca obiect servicii sociale și alte servicii specifice, prevăzute în anexa nr. 2.
  (la 04-06-2018, Alineatul (1) din Articolul 12 , Paragraful 1 , Sectiunea a 5-a , Capitolul I a fost modificat de Punctul 1, Articolul II din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 45 din 24 mai 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 459 din 04 iunie 2018 ) Notă
  În Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. L279/2019 a fost publicat Regulamentul delegat (UE) nr. 2019/1829 al Comisiei Europene de modificare a Directivei 2014/25/UE a Parlamentului European și a Consiliului, privitor la cuantumul noilor praguri valorice aplicabile în cadrul procedurilor de achiziție publică la nivel național. Aceste modificări ale Directivelor sus-menționate vor intra în vigoare la data de 1 ianuarie 2020 și vor fi valabile și aplicabile tuturor procedurilor lansate după acest moment. Regulamentele sunt obligatorii în toate elementele lor și se aplică direct în toate statele membre. Aceste modificări sunt operate de către Comisia Europeană și au un caracter regulat.
  Astfel, începând cu data de 1 ianuarie 2020 cuantumul noilor praguri va fi următorul:
  Art. 12 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 99/2016 - pentru produse și servicii - de la 1 994 386 lei (443 000 EUR) se va majora la 2 001 114 lei (428 000 EUR)
  Art. 12 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 99/2016 - pentru lucrări - de la 24 977 096 lei (5 548 000 EUR) se va majora la 25 013 925 lei (5 350 000 EUR)
  Notă
  Articolul 4 din Directiva nr. 24/2014 privind achizițiile publice și de abrogare a Directivei 2004/18/CE, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. 94 din 28 martie 2014, cu modificările și completările aduse prin Regulamentul delegat nr. 2170/2015 de modificare a Directivei 2014/24/UE a Parlamentului European și a Consiliului în ceea ce privește pragurile de aplicare pentru procedurile de atribuire a contractelor de achiziții publice, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. 307 din 25 noiembrie 2015 și Regulamentul delegat (UE) nr. 2365/2017 al Comisiei din 18 decembrie 2017 de modificare a Directivei 2014/24/CE a Parlamentului European și a Consiliului în ceea ce privește pragurile de aplicare pentru procedurile de atribuire a contractelor de achiziții publice, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. 337 din 19 decembrie 2017, prevede:
  „Prezenta directivă se aplică achizițiilor publice a căror valoare estimată fără taxa pe valoarea adăugată (TVA) este egală sau mai mare decât următoarele praguri:
  (a) 5 548 000 EUR, pentru contractele de achiziții publice de lucrări;
  (b) 144 000 EUR, pentru contractele de achiziții publice de produse și de servicii atribuite de autoritățile guvernamentale centrale și concursurile de proiecte organizate de aceste autorități; în cazul în care sunt atribuite contracte de achiziții publice de produse de către autorități contractante care își desfășoară activitatea în domeniul apărării, acest prag se aplică numai pentru contractele care au ca obiect produsele menționate în anexa III;
  (c) 221 000 EUR, pentru contractele de achiziții publice de produse și de servicii atribuite de autoritățile contractante regionale și locale și concursurile de proiecte organizate de aceste autorități; pragul respectiv se aplică, de asemenea, contractelor de achiziții publice de produse atribuite de autoritățile guvernamentale centrale care își desfășoară activitatea în domeniul apărării, în cazul în care respectivele contracte se referă la produse care nu sunt menționate în anexa III;
  (d) 750 000 EUR pentru contractele de achiziții publice de servicii pentru servicii sociale și alte servicii specifice enumerate în anexa XIV”.
  Art. 15 din Directiva nr. 2014/25/UE privind achizițiile efectuate de entitățile care își desfășoară activitatea în sectoarele apei, energiei, transporturilor și serviciilor poștale și de abrogare a Directivei 2004/17/CΕ, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. 94 din 28 martie 2014, cu modificările și completările aduse prin Regulamentul delegat nr. 2171/2015 de modificare a Directivei 2014/25/UE a Parlamentului European și a Consiliului în ceea ce privește pragurile de aplicare pentru procedurile de atribuire a contractelor de achiziții publice, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. 307 din 25 noiembrie 2015 și Regulamentul delegat nr. 2364/2017 de modificare a Directivei 2014/25/UE a Parlamentului European și a Consiliului în ceea ce privește pragurile de aplicare pentru procedurile de atribuire a contractelor de achiziții publice, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. 337 din 19 decembrie 2017, prevede:
  „Cu excepția cazului în care sunt excluse în virtutea excluderilor prevăzute la articolele 18-23 sau în temeiul articolului 34, privind desfășurarea activității în cauză, prezenta directivă se aplică achizițiilor publice a căror valoare estimată fără taxa pe valoarea adăugată (TVA) este egală sau mai mare decât următoarele praguri:
  (a) 414 000 EUR pentru contractele de achiziții de produse și de servicii, precum și pentru concursurile de proiecte;
  (b) 5 186 000 EUR pentru contractele de achiziții de lucrări;
  (c) 1 000 000 EUR pentru contractele de achiziții de servicii pentru servicii sociale și alte servicii specifice enumerate în anexa XVII”.
  Potrivit Comunicării Comisiei privind valorile corespunzătoare ale pragurilor prevăzute în Directivele 2014/23/UE, 2014/24/UE, 2014/25/UE și 2009/81/CE ale Parlamentului European și ale Consiliului (2017/C 438/01) publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. 438 din 19 decembrie 2017, valorile corespunzătoare pragurilor prevăzute în Directivele 2014/23/UE, 2014/24/UE, 2014/25/UE, și 2009/81/CE, exprimate în alte monede naționale decât euro, sunt următoarele:

  80 000 EUR

  BGN

  Leva nouă bulgărească

  156 464


  CZK

  Coroană cehă

  2 151 760


  DKK

  Coroană daneză

  595 608


  GBP

  Liră sterlină

  65 630


  HRK

  Kuna croată

  601 232


  HUF

  Forint maghiar

  24 852 800


  PLN

  Zlot nou polonez

  344 936


  RON

  Leu nou românesc

  360 160


  SEK

  Coroană suedeză

  758 768

  144 000 EUR

  BGN

  Leva nouă bulgărească

  281 635


  CZK

  Coroană cehă

  3 873 168


  DKK

  Coroană daneză

  1 072 094


  GBP

  Liră sterlină

  118 133


  HRK

  Kuna croată

  1 082 218


  HUF

  Forint maghiar

  44 735 040


  PLN

  Zlot nou polonez

  620 885


  RON

  Leu nou românesc

  648 288


  SEK

  Coroană suedeză

  1 365 782

  221 000 EUR

  BGN

  Leva nouă bulgărească

  432 232


  CZK

  Coroană cehă

  5 944 237


  DKK

  Coroană daneză

  1 645 367


  GBP

  Liră sterlină

  181 302


  HRK

  Kuna croată

  1 660 903


  HUF

  Forint maghiar

  68 655 860


  PLN

  Zlot nou polonez

  952 886


  RON

  Leu nou românesc

  994 942


  SEK

  Coroană suedeză

  2 096 097

  443 000 EUR

  BGN

  Leva nouă bulgărească

  866 419


  CZK

  Coroană cehă

  11 915 371


  DKK

  Coroană daneză

  3 298 179


  GBP

  Liră sterlină

  363 424


  HRK

  Kuna croată

  3 329 322


  HUF

  Forint maghiar

  137 622 380


  PLN

  Zlot nou polonez

  1 910 083


  RON

  Leu nou românesc

  1 994 386


  SEK

  Coroană suedeză

  4 201 678

  750 000 EUR

  BGN

  Leva nouă bulgărească

  1 466 850


  CZK

  Coroană cehă

  20 172 750


  DKK

  Coroană daneză

  5 583 825


  GBP

  Liră sterlină

  615 278


  HRK

  Kuna croată

  5 636 550


  HUF

  Forint maghiar

  232 995 000


  PLN

  Zlot nou polonez

  3 233 775


  RON

  Leu nou românesc

  3 376 500


  SEK

  Coroană suedeză

  7 113 450

  1 000 000 EUR

  BGN

  Leva nouă bulgărească

  1 955 800


  CZK

  Coroană cehă

  26 897 000


  DKK

  Coroană daneză

  7 445 100


  GBP

  Liră sterlină

  820 370


  HRK

  Kuna croată

  7 515 400


  HUF

  Forint maghiar

  310 660 000


  PLN

  Zlot nou polonez

  4 311 700


  RON

  Leu nou românesc

  4 502 000


  SEK

  Coroană suedeză

  9 484 600

  5 548 000 EUR

  BGN

  Leva nouă bulgărească

  10 850 778


  CZK

  Coroană cehă

  149 224 556


  DKK

  Coroană daneză

  41 305 415


  GPB

  Liră sterlină

  4 551 413


  HRK

  Kuna croată

  41 695 439


  HUF

  Forint maghiar

  1 723 541 680


  PLN

  Zlot nou polonez

  23 921 312


  RON

  Leu nou românesc

  24 977 096


  SEK

  Coroană suedeză

  52 620 561
  (2) Entitățile contractante prevăzute la art. 4 alin. (1) lit. a) și b) atribuie contractele sectoriale, acordurile-cadru și organizează concursurile de soluții care privesc achiziții sectoriale a căror valoare estimată este mai mică decât pragurile corespunzătoare prevăzute la alin. (1) lit. a) și b), prin aplicarea procedurii simplificate.(2^1) Abrogat.
  (la 04-06-2018, Alineatul (2^1) din Articolul 12 , Paragraful 1 , Sectiunea a 5-a , Capitolul I a fost abrogat de Punctul 3, Articolul II din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 45 din 24 mai 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 459 din 04 iunie 2018 ) (3) Entitățile contractante, altele decât cele prevăzute la art. 4 alin. (1) lit. a) și b), pot organiza propriile proceduri de atribuire a contractelor sectoriale, acordurilor-cadru și concursurilor de soluții care privesc achiziții sectoriale a căror valoare estimată este mai mică decât pragurile corespunzătoare prevăzute la alin. (1) lit. a) și b), cu respectarea principiilor prevăzute la art. 2 alin. (2).
  (la 04-06-2018, Alineatul (3) din Articolul 12 , Paragraful 1 , Sectiunea a 5-a , Capitolul I a fost modificat de Punctul 2, Articolul II din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 45 din 24 mai 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 459 din 04 iunie 2018 )
  (4) Entitățile contractante au dreptul de a achiziționa direct produse sau servicii în cazul în care valoarea estimată a achiziției, fără TVA, este mai mică de 135.060 lei, respectiv lucrări, în cazul în care valoarea estimată a achiziției, fără TVA, este mai mică de 450.200 lei.
  (la 04-06-2018, Alineatul (4) din Articolul 12 , Paragraful 1 , Sectiunea a 5-a , Capitolul I a fost modificat de Punctul 2, Articolul II din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 45 din 24 mai 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 459 din 04 iunie 2018 )
  (5) Prin normele metodologice de aplicare a prezentei legi se stabilesc modalitățile de realizare a achizițiilor directe.
  (la 22-12-2017, Articolul 12 din Paragraful 1 , Sectiunea a 5-a , Capitolul I a fost completat de Punctul 10, Articolul II din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 107 din 20 decembrie 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1022 din 22 decembrie 2017 )

  Paragraful 2 Revizuirea pragurilor

  Articolul 13
  (1) Pragurile valorice prevăzute la art. 12 alin. (1), precum și orice praguri modificate rezultate în urma aplicării prezentului alineat se modifică de către Comisia Europeană conform regulilor și procedurilor corespunzătoare prevăzute la art. 17 din Directiva 2014/25/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 26 februarie 2014 privind achizițiile efectuate de entitățile care își desfășoară activitatea în sectoarele apei, energiei, transporturilor și serviciilor poștale și de abrogare a Directivei 2004/17/CE.(2) De la data intrării în vigoare a oricăror praguri valorice modificate de către Comisia Europeană conform dispozițiilor alin. (1), pragurile valorice prevăzute la art. 12 alin. (1) sau orice praguri modificate anterior se înlocuiesc cu pragurile modificate corespunzătoare, iar orice referire sau trimitere din cuprinsul prezentei legi la pragurile prevăzute la art. 12 alin. (1) este înțeleasă ca referire sau trimitere la pragurile corespunzătoare astfel modificate.(3) Agenția Națională pentru Achiziții Publice, denumită în continuare ANAP, publică pe pagina sa de internet pragurile valorice stabilite de către Comisia Europeană conform regulilor și procedurilor corespunzătoare prevăzute la art. 17 din Directiva 2014/25/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 26 februarie 2014, la data intrării în vigoare a acestora.

  Paragraful 3 Modul de calcul al valorii estimate a achiziției

  Articolul 14
  (1) Entitatea contractantă calculează valoarea estimată a unei achiziții sectoriale având în vedere valoarea totală de plată, fără TVA, estimată de entitatea contractantă, luând în considerare orice eventuale forme de opțiuni și orice eventuale prelungiri ale contractului, menționate în mod explicit în documentele achiziției sectoriale.(2) În cazul în care entitatea contractantă prevede, în conformitate cu dispozițiile prezentei legi, acordarea unor premii/prime pentru ofertanți sau candidați, determinarea valorii estimate a achiziției sectoriale trebuie să includă și valoarea premiilor/primelor respective.


  Articolul 15
  (1) În cazul în care entitatea contractantă atribuie contracte sectoriale pentru unitățile operaționale separate din structura sa, valoarea estimată se calculează prin luarea în considerare a valorii estimate totale pentru toate unitățile operaționale luate separat.(2) Prin excepție de la prevederile alin. (1), dacă o unitate operațională este responsabilă în mod independent pentru achizițiile sale sectoriale sau pentru anumite categorii ale acestora, valorile estimate se pot calcula la nivelul unității în cauză.(3) În sensul dispozițiilor alin. (2), o unitate operațională este responsabilă în mod independent pentru achizițiile sale sectoriale sau pentru anumite categorii ale acestora dacă sunt îndeplinite în mod cumulativ următoarele condiții:
  a) unitatea operațională desfășoară în mod independent procedurile de atribuire;
  b) unitatea operațională ia în mod independent deciziile privind achizițiile sectoriale;
  c) unitatea operațională are la dispoziție în buget sume identificate în mod distinct pentru achiziții sectoriale;
  d) unitatea operațională încheie în mod independent contractele sectoriale;
  e) unitatea operațională asigură plata contractelor sectoriale din bugetul pe care îl are la dispoziție.


  Articolul 16
  (1) Entitatea contractantă nu are dreptul de a utiliza metode de calcul al valorii estimate a achiziției cu scopul de a evita aplicarea procedurilor de atribuire prevăzute de prezenta lege.(2) Entitatea contractantă nu are dreptul de a diviza contractul de achiziție sectorială în mai multe contracte distincte de valoare mai mică și nici de a utiliza metode calcul care să conducă la o subevaluare a valorii estimate a contractului de achiziție publică, cu scopul de a evita aplicarea procedurilor de atribuire prevăzute de prezenta lege.


  Articolul 17

  Valoarea estimată a achiziției sectoriale se determină înainte de inițierea procedurii de atribuire și este valabilă la momentul inițierii procedurii de atribuire. Inițierea procedurii de atribuire se realizează prin una dintre următoarele modalități:
  a) transmiterea unei invitații la procedura concurențială de ofertare, conform art. 83 sau art. 126 alin. (2);
  (la 22-12-2017, Litera a) din Articolul 17 , Paragraful 3 , Sectiunea a 5-a , Capitolul I a fost modificată de Punctul 11, Articolul II din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 107 din 20 decembrie 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1022 din 22 decembrie 2017 )

  b) transmiterea invitației de participare la procedura de negociere fără invitație prealabilă la procedura concurențială de ofertare, conform art. 117.


  Articolul 18
  (1) În cazul concursului de soluții prevăzut la art. 118 lit. a), valoarea estimată se calculează pe baza valorii estimate, fără TVA, a contractului sectorial de servicii, inclusiv a oricăror eventuale premii sau plăți către participanți, cu condiția ca aceasta să fie egală cu sau mai mare decât pragul prevăzut la art. 12 alin. (1) lit. a).(2) În cazul concursului de soluții prevăzut la art. 118 lit. b), valoarea estimată se calculează prin raportare la valoarea totală a premiilor sau plăților către participanți și include valoarea estimată, fără TVA, a contractului sectorial de servicii care poate fi încheiat în temeiul dispozițiilor art. 117 alin. (1) lit. j), în cazul în care entitatea contractantă și-a exprimat în anunțul de concurs intenția de a atribui acest contract, cu condiția ca aceasta să fie egală cu sau mai mare decât pragul prevăzut la art. 12 alin. (1) lit. a).


  Articolul 19

  În cazul acordului-cadru sau al sistemului dinamic de achiziții, valoarea estimată a achiziției sectoriale se consideră a fi valoarea maximă estimată, fără TVA, a tuturor contractelor sectoriale subsecvente care se anticipează că vor fi atribuite în baza acordului-cadru sau prin utilizarea sistemului dinamic de achiziții pe întreaga sa durată.


  Articolul 20

  În cazul parteneriatului pentru inovare, valoarea estimată a achiziției sectoriale se consideră a fi valoarea maximă estimată, fără TVA, a activităților de cercetare și dezvoltare care urmează să se realizeze pe durata tuturor etapelor parteneriatului avut în vedere, precum și a produselor, serviciilor sau lucrărilor care urmează să fie realizate și achiziționate la sfârșitul parteneriatului respectiv.


  Articolul 21

  În cazul contractelor sectoriale de lucrări, valoarea estimată a achiziției sectoriale se calculează luând în considerare atât costul lucrărilor, cât și valoarea totală estimată a produselor și serviciilor puse la dispoziția contractantului de către entitatea contractantă, necesare pentru executarea lucrărilor.


  Articolul 22
  (1) În cazul în care entitatea contractantă intenționează să achiziționeze o construcție sau servicii, iar atribuirea contractelor poate fi realizată pe loturi separate, valoarea estimată a achiziției sectoriale se determină luând în considerare valoarea globală estimată a tuturor loturilor.(2) În cazul în care valoarea cumulată a loturilor este egală sau mai mare decât pragurile valorice corespunzătoare prevăzute la art. 12 alin. (1), procedurile de atribuire reglementate de prezenta lege se aplică pentru atribuirea fiecărui lot, indiferent de valoarea estimată a acestuia.


  Articolul 23
  (1) În cazul în care entitatea contractantă intenționează să achiziționeze produse similare, iar atribuirea contractelor poate fi realizată pe loturi separate, valoarea estimată a achiziției sectoriale se determină luând în considerare valoarea globală estimată a tuturor loturilor, indiferent de valoarea estimată a acestuia.(2) În cazul în care valoarea cumulată a loturilor este egală sau mai mare decât pragurile valorice corespunzătoare prevăzute la art. 12 alin. (1), procedurile de atribuire reglementate de prezenta lege se aplică pentru atribuirea fiecărui lot.(3) În sensul dispozițiilor alin. (1), prin produse similare se înțelege acele produse care îndeplinesc în mod cumulativ următoarele condiții:
  a) sunt destinate unor utilizări identice sau similare;
  b) fac parte din gama normală de produse care sunt furnizate/comercializate de către operatori economici cu activitate constantă în sectorul respectiv.


  Articolul 24
  (1) Prin excepție de la prevederile art. 22 și 23, entitățile contractante prevăzute la art. 4 alin. (1) lit. a) și b) pot aplica procedura simplificată sau, în condițiile art. 12 alin. (4), achiziția directă, pentru atribuirea contractelor pe loturi individuale, în cazul în care sunt îndeplinite în mod cumulativ următoarele condiții:
  (la 04-06-2018, Partea introductivă a alineatului (1) din Articolul 24 , Paragraful 3 , Sectiunea a 5-a , Capitolul I a fost modificată de Punctul 4, Articolul II din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 45 din 24 mai 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 459 din 04 iunie 2018 )
  a) valoarea estimată, fără TVA, a lotului respectiv este mai mică de 360.160 lei, în cazul achiziției de produse sau servicii, sau mai mică de 4.502.000 lei, în cazul achiziției de lucrări;
  (la 04-06-2018, Litera a) din Alineatul (1) , Articolul 24 , Paragraful 3 , Sectiunea a 5-a , Capitolul I a fost modificată de Punctul 4, Articolul II din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 45 din 24 mai 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 459 din 04 iunie 2018 )

  b) valoarea cumulată a loturilor pentru care este îndeplinită condiția prevăzută la lit. a) și care sunt sau au fost atribuite în temeiul prezentului articol nu depășește 20% din valoarea globală a tuturor loturilor în care a fost împărțită lucrarea avută în vedere, achiziția de produse similare sau serviciile avute în vedere.
  (2) În cazul excepției prevăzute la alin. (1), entitățile contractante prevăzute la art. 4 alin. (1) lit. c) pot aplica procedura proprie de atribuire a contractelor sectoriale.
  (la 22-12-2017, Articolul 24 din Paragraful 3 , Sectiunea a 5-a , Capitolul I a fost modificat de Punctul 12, Articolul II din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 107 din 20 decembrie 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1022 din 22 decembrie 2017 )


  Articolul 25

  În cazul contractelor sectoriale de produse sau de servicii cu caracter de regularitate sau care se intenționează să fie reînnoite în cursul unei anumite perioade, valoarea estimată a achiziției sectoriale se calculează pe baza următoarelor:
  a) fie valoarea reală globală a tuturor contractelor similare succesive atribuite în ultimele 12 luni sau în anul bugetar anterior, ajustată, acolo unde este posibil, pentru a lua în considerare modificările cantitative și valorice care pot surveni într-un interval de 12 luni de la data contractului inițial;
  b) fie valoarea estimată globală a tuturor contractelor succesive atribuite într-un interval de 12 luni de la prima livrare.


  Articolul 26

  În cazul contractelor sectoriale de produse prin cumpărare în rate, prin închiriere sau prin leasing cu sau fără opțiune de cumpărare, valoarea estimată a achiziției sectoriale se calculează în funcție de durata contractului, astfel:
  a) în cazul contractelor sectoriale încheiate pe durată determinată mai mică sau egală cu 12 luni, valoarea estimată este valoarea totală estimată pentru întreaga durată a contractului respectiv;
  b) în cazul contractelor sectoriale încheiate pe durată determinată mai mare de 12 luni, valoarea estimată este valoarea totală estimată pentru întreaga durată a contractului respectiv la care se adaugă valoarea reziduală estimată a produselor la sfârșitul perioadei pentru care s-a încheiat contractul;
  c) în cazul contractelor sectoriale încheiate pe durată nedeterminată sau în cazul în care durata acestora nu poate fi stabilită la data estimării, valoarea estimată se calculează prin înmulțirea cu 48 a valorii lunare a contractului.


  Articolul 27

  În cazul contractelor sectoriale de servicii având ca obiect servicii de asigurare, valoarea estimată a achiziției sectoriale se calculează pe baza primelor de asigurare ce urmează a fi plătite și a oricăror altor forme de remunerare aferente serviciilor respective.


  Articolul 28

  În cazul contractelor sectoriale de servicii având ca obiect servicii bancare sau alte servicii financiare, valoarea estimată a achiziției sectoriale se calculează pe baza onorariilor, comisioanelor ce urmează a fi plătite, dobânzilor și a oricăror alte forme de remunerare aferente serviciilor respective.


  Articolul 29

  În cazul contractelor sectoriale de servicii având ca obiect servicii de proiectare, valoarea estimată a achiziției sectoriale se calculează pe baza onorariilor, comisioanelor ce urmează a fi plătite și a oricăror altor forme de remunerare aferente serviciilor respective.


  Articolul 30

  În cazul contractelor sectoriale de servicii care nu prevăd un preț total, valoarea estimată a achiziției sectoriale se calculează în funcție de durata contractului, astfel:
  a) în cazul contractelor sectoriale încheiate pe durată determinată mai mică sau egală cu 48 de luni, valoarea estimată este valoarea totală a contractului pentru întreaga durată a acestuia;
  b) în cazul contractelor sectoriale încheiate pe durată nedeterminată sau pe durată determinată mai mare de 48 de luni, valoarea estimată se calculează prin înmulțirea cu 48 a valorii lunare a contractului.


  Secţiunea a 6-a Achiziții mixte
  Paragraful 1 Achiziții mixte care cuprind aceeași activitate

  Articolul 31
  (1) În cazul contractelor mixte care au ca obiect atât achiziții sectoriale pentru care se aplică dispozițiile prezentei legi, cât și achiziții pentru care se aplică dispozițiile altor acte normative, iar diferitele părți ale unui anumit contract mixt sunt în mod obiectiv separabile, entitatea contractantă are dreptul de a alege între a atribui contracte distincte pentru părțile separate și a atribui un singur contract.(2) În cazul în care, în temeiul alin. (1), entitatea contractantă alege să atribuie contracte distincte pentru părțile separate, regimul juridic și actul normativ care se aplică atribuirii fiecăruia dintre aceste contracte distincte sunt cele determinate în funcție de caracteristicile fiecărei părți avute în vedere.(3) În cazul în care, în temeiul alin. (1), entitatea contractantă alege să atribuie un singur contract, cu excepția situației în care sunt aplicabile dispozițiile art. 42, atribuirea contractului mixt se realizează potrivit dispozițiilor prezentei legi, indiferent de valoarea părților care, dacă ar fi cuprinse în contracte separate, ar fi supuse unui alt act normativ și indiferent de actul normativ care s-ar aplica părților respective.(4) În cazul contractelor mixte care au ca obiect atât elemente de achiziție de produse, lucrări sau servicii, cât și de concesiuni, dispozițiile prezentei legi se aplică atribuirii contractului exclusiv în situațiile în care valoarea estimată a părții/părților din contract care reprezintă achiziție sectorială, calculată potrivit dispozițiilor art. 14-30, este egală sau depășește pragurile valorice corespunzătoare prevăzute la art. 12 alin. (1).(5) În cazul contractelor mixte care au ca obiect atât achiziții pentru care se aplică dispozițiile prezentei legi, cât și achiziții pentru care se aplică dispozițiile altor acte normative, iar diferitele părți ale unui anumit contract nu sunt în mod obiectiv separabile, contractul este atribuit potrivit actului normativ aplicabil în funcție de obiectul său principal.


  Articolul 32
  (1) Contractele care au ca obiect cel puțin două tipuri de achiziție sectorială, constând în lucrări, servicii sau produse se atribuie în conformitate cu dispozițiile prezentei legi aplicabile pentru tipul de achiziție care reflectă scopul principal al contractului în cauză.(2) În cazul contractelor mixte care au ca obiect atât servicii sociale și alte servicii specifice, prevăzute în anexa nr. 2, cât și alte servicii, precum și în cazul contractelor mixte care au ca obiect atât servicii, cât și produse, scopul principal se determină în funcție de cea mai mare dintre valorile estimate ale serviciilor sau produselor respective.

  Paragraful 2 Achiziții mixte care cuprind mai multe activități

  Articolul 33
  (1) În cazul contractelor care acoperă mai multe activități, entitățile contractante pot alege să atribuie contracte distincte pentru fiecare activitate în parte sau să atribuie un singur contract. Decizia de atribuire a unui singur contract și atribuirea mai multor contracte separate nu poate fi luată în scopul excluderii contractului sectorial sau a contractelor sectoriale din domeniul de aplicare al prezentei legi sau, după caz, al legii privind achizițiile publice sau al legii privind concesiunile de lucrări și concesiunile de servicii.(2) În cazul în care, în temeiul alin. (1), entitățile contractante aleg să atribuie contracte distincte, regimul juridic și actul normativ care se aplică atribuirii fiecăruia dintre aceste contracte distincte sunt cele determinate în funcție de caracteristicile fiecărei activități avute în vedere.(3) Prin excepție de la prevederile art. 31 și 32, dacă entitățile contractante aleg să atribuie un singur contract, se aplică prevederile alin. (5) și (6) din prezentul articol.(4) Prin excepție de la prevederile alin. (3), dacă una dintre activitățile vizate este reglementată de Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 114/2011, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 195/2012, sau de alte acte normative emise în temeiul art. 20 alin. (3) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 114/2011, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 195/2012, în legătură cu situațiile prevăzute la art. 346 din TFUE, se aplică prevederile art. 43-45.(5) În cazul contractelor care acoperă mai multe activități, regimul juridic și actul normativ aplicabil se stabilesc în funcție de activitatea principală.(6) În cazul contractelor în privința cărora este în mod obiectiv imposibil să se stabilească activitatea principală, regimul juridic și actul normativ aplicabil se stabilesc în funcție de următoarele criterii:
  a) dacă una dintre activități face obiectul dispozițiilor prezentei legi, iar cealaltă activitate face obiectul legii privind achizițiile publice, contractul se atribuie conform dispozițiilor legii privind achizițiile publice;
  b) dacă una dintre activități face obiectul dispozițiilor prezentei legi, iar cealaltă activitate face obiectul legii privind concesiunile de lucrări și concesiunile de servicii, contractul se atribuie în conformitate cu prezenta lege;
  c) dacă una dintre activități face obiectul dispozițiilor prezentei legi, iar cealaltă activitate nu intră sub incidența prezentei legi și nici a legii privind achizițiile publice sau a legii privind concesiunile de lucrări și concesiunile de servicii, contractul se atribuie conform dispozițiilor prezentei legi.


  Capitolul II Exceptări

  Secţiunea 1 Exceptări aplicabile tuturor entităților contractante și excluderi specifice
  Paragraful 1 Exceptări aplicabile contractelor sectoriale atribuite în scopul revânzării sau închirierii către terți

  Articolul 34
  (1) Prezenta lege nu este aplicabilă contractelor sectoriale care sunt atribuite cu scopul de a se achiziționa produse care urmează să fie revândute sau închiriate unor terțe părți, în condițiile în care entitatea contractantă nu beneficiază de un drept special sau exclusiv în acest sens, iar alte persoane au și ele dreptul de a vinde sau de a închiria produse similare în aceleași condiții ca și entitatea contractantă.(2) Prevederile alin. (1) nu sunt aplicabile achizițiilor sectoriale desfășurate de o unitate de achiziții centralizate, în vederea realizării de activități de achiziție centralizate.(3) Entitățile contractante au obligația de a informa ANAP cu privire la categoriile de produse și activități pe care le consideră excluse în temeiul alin. (1).(4) ANAP are obligația de a comunica la solicitarea Comisiei Europene informațiile primite potrivit alin. (3).

  Paragraful 2 Exceptări aplicabile contractelor atribuite și concursurilor de soluții organizate pentru desfășurarea altor activități decât pentru desfășurarea unei activități relevante sau pentru desfășurarea unei activități relevante într-o țară terță

  Articolul 35
  (1) Prezenta lege nu este aplicabilă:
  a) contractelor pe care entitățile contractante le atribuie pentru desfășurarea altor activități decât pentru desfășurarea activităților lor relevante;
  b) contractelor sectoriale care sunt atribuite cu scopul de a se achiziționa produse, servicii sau lucrări destinate efectuării unor activități relevante într-un stat terț Uniunii Europene, în condițiile în care în efectuarea respectivelor activități nu intervine utilizarea fizică a unei rețele sau a unui areal geografic din Uniunea Europeană.
  (2) Prezenta lege nu este aplicabilă nici concursurilor de soluții organizate în scopurile prevăzute la alin. (1).(3) Entitățile contractante au obligația de a informa ANAP cu privire la categoriile de activități pe care le consideră excluse în temeiul alin. (1).(4) ANAP are obligația de a comunica la solicitarea Comisiei Europene informațiile primite potrivit alin. (3).

  Paragraful 3 Exceptări aplicabile contractelor sectoriale atribuite și concursurilor de soluții organizate conform unor norme internaționale

  Articolul 36
  (1) Prezenta lege nu este aplicabilă contractelor sectoriale și concursurilor de soluții pe care entitatea contractantă este obligată să le atribuie sau să le organizeze conform unor proceduri de atribuire diferite de cele prevăzute în prezenta lege, stabilite în unul dintre următoarele moduri:
  a) printr-un instrument juridic care creează obligații de drept internațional public, precum un tratat sau acord internațional, încheiat în conformitate cu Tratatele, între România și una sau mai multe țări terțe sau subdiviziuni ale acestora, care vizează lucrări, produse sau servicii destinate implementării sau exploatării în comun a unui proiect de către semnatari;
  b) de către o organizație internațională.
  (2) Entitățile contractante au obligația de a informa ANAP cu privire la acordurile prevăzute la alin. (1) lit. a) existente în domeniul lor de activitate, încheiate în conformitate cu Tratatele.(3) ANAP are obligația de a comunica Comisiei Europene informațiile primite potrivit alin. (2).(4) Prezenta lege nu este aplicabilă contractelor sectoriale și concursurilor de soluții care sunt atribuite sau organizate de entitatea contractantă în conformitate cu regulile în materie de achiziții stabilite de o organizație internațională sau de o instituție financiară internațională, în cazul în care contractele sectoriale sau concursurile de soluții în cauză sunt finanțate integral de organizația sau instituția respectivă.(5) În cazul contractelor sectoriale și al concursurilor de soluții cofinanțate în cea mai mare parte de o organizație internațională sau de o instituție financiară internațională, părțile convin asupra procedurilor de atribuire aplicabile.(6) În cazul contractelor sectoriale și al concursurilor de soluții care implică aspecte de apărare sau securitate și care sunt atribuite sau se organizează conform unor norme internaționale sunt aplicabile dispozițiile art. 46.

  Paragraful 4 Exceptări specifice pentru contractele sectoriale de servicii

  Articolul 37
  (1) Prezenta lege nu este aplicabilă pentru atribuirea contractelor sectoriale de servicii care au ca obiect:
  a) cumpărarea sau închirierea, prin orice mijloace financiare, de terenuri, clădiri existente, alte bunuri imobile ori a drepturilor asupra acestora;
  b) contracte pentru spațiu de emisie sau furnizarea de programe care sunt atribuite furnizorilor de servicii media;
  c) servicii de arbitraj, mediere și alte forme de soluționare alternativă a disputelor;
  d) oricare dintre serviciile juridice prevăzute la alin. (3);
  e) servicii financiare în legătură cu emisiunea, vânzarea, cumpărarea sau transferul valorilor mobiliare ori al altor instrumente financiare, potrivit prevederilor art. 4 alin. (1) pct. 50 din Regulamentul (UE) nr. 575/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 26 iunie 2013 privind cerințele prudențiale pentru instituțiile de credit și firmele de investiții și de modificare a Regulamentului (UE) nr. 648/2012, servicii ale băncilor centrale și operațiuni efectuate cu Fondul European de Stabilitate Financiară și cu Mecanismul European de Stabilitate;
  f) împrumuturi, indiferent dacă sunt sau nu în legătură cu emisiunea, vânzarea, cumpărarea sau transferul valorilor mobiliare sau al altor instrumente financiare;
  g) contracte de muncă;
  h) servicii de apărare civilă, protecție civilă și prevenirea pericolelor, prestate de persoane fără scop patrimonial care fac obiectul codurilor CPV 75250000-3, 75251000-0, 75251100-1, 75251110-4, 75251120-7, 75252000-7, 75222000-8, 98113100-9 și 85143000-3, cu excepția serviciilor de ambulanță pentru transportul pacienților;
  i) servicii de transport public de călători feroviar sau cu metroul.
  (2) În sensul alin. (1) lit. b):
  a) noțiunile serviciu media audiovizual și furnizor de servicii media au înțelesurile prevăzute la art. 1 pct. 1 și 12 din Legea audiovizualului nr. 504/2002, cu modificările și completările ulterioare;
  b) noțiunea program cuprinde atât programele având înțelesul prevăzut la art. 1 pct. 4 din Legea nr. 504/2002, cu modificările și completările ulterioare, incluse într-un serviciu de programe de televiziune, cât și programele incluse într-un serviciu de programe de radiodifuziune și materialele pentru programe, iar noțiunea material pentru programe are același înțeles cu noțiunea program.
  (3) Serviciile juridice care fac obiectul alin. (1) lit. d) sunt următoarele:
  a) asistența și reprezentarea unui client de către un avocat în sensul prevederilor Legii nr. 51/1995 pentru organizarea și exercitarea profesiei de avocat, republicată, cu modificările ulterioare, în cadrul unei proceduri de arbitraj sau de mediere ori al altei forme de soluționare alternativă a disputelor desfășurate în fața unei instanțe sau altui organism național de arbitraj sau de mediere ori de soluționare alternativă a disputelor în altă formă din România ori din alt stat sau în fața unei instanțe internaționale de arbitraj sau de mediere ori de soluționare alternativă a disputelor în altă formă;
  b) asistența și reprezentarea unui client de către un avocat în sensul prevederilor Legii nr. 51/1995, republicată, cu modificările ulterioare, în cadrul unor proceduri judiciare în fața instanțelor de judecată sau a autorităților publice naționale din România ori din alt stat sau în fața instanțelor de judecată ori a instituțiilor internaționale;
  c) asistență și consultanță juridică acordată de un avocat, anticipat sau în vederea pregătirii oricăreia dintre procedurile prevăzute la lit. a) și b) sau în cazul în care există indicii concrete și o probabilitate ridicată ca speța în legătură cu care sunt acordate asistența și consultanța juridică să facă obiectul unor astfel de proceduri;
  d) servicii juridice furnizate de fiduciari sau administratori-sechestru ori alte servicii juridice furnizate de entități desemnate de o instanță judecătorească națională sau care sunt desemnați potrivit legislației în vigoare să îndeplinească sarcini specifice sub supravegherea și controlul instanțelor judecătorești;
  e) servicii prestate de executorii judecătorești.

  Paragraful 5 Exceptări aplicabile contractelor sectoriale de servicii atribuite pe baza unui drept exclusiv

  Articolul 38

  Prezenta lege nu este aplicabilă contractelor sectoriale de servicii atribuite unei entități care este ea însăși autoritate contractantă sau unei asocieri de autorități contractante, în baza unui drept exclusiv de care acestea beneficiază pentru prestarea serviciilor respective în virtutea legii ori a altor acte cu caracter normativ care sunt publicate, în măsura în care acestea sunt compatibile cu prevederile TFUE.
  (la 22-12-2017, Articolul 38 din Paragraful 5 , Sectiunea 1 , Capitolul II a fost modificat de Punctul 13, Articolul II din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 107 din 20 decembrie 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1022 din 22 decembrie 2017 )

  Paragraful 6 Exceptări aplicabile contractelor atribuite de anumite entități contractante pentru achiziționarea de apă și pentru furnizarea de energie sau furnizarea de combustibili pentru producerea energiei

  Articolul 39

  Prezenta lege nu este aplicabilă:
  a) contractelor care au ca obiect cumpărarea de apă, dacă acestea sunt atribuite de o entitate contractantă care desfășoară una sau ambele activități legate de apa potabilă prevăzute la art. 7 alin. (1);
  b) contractelor atribuite de entități contractante care desfășoară activități de natura celor prevăzute la art. 5 alin. (1), art. 6 alin. (1) sau art. 11, în vederea furnizării de energie sau furnizării de combustibili pentru producerea energiei.

  Paragraful 7 Exceptări aplicabile contractelor având ca obiect activități efectuate în scopul explorării de petrol și gaze naturale

  Articolul 40
  (1) Prezenta lege nu se aplică contractelor atribuite de entitățile contractante având ca obiect activități efectuate în scopul explorării de petrol și gaze naturale.(2) În sensul alin. (1) activitățile efectuate în scopul explorării de petrol și gaze naturale includ totalitatea activităților întreprinse în vederea verificării dacă dintr-o anumită zonă sunt prezente zăcăminte de petrol și/sau de gaze naturale, evaluarea cantitativă și calitativă a acestora, precum și determinarea condițiilor tehnice și economice de valorificare.


  Secţiunea a 2-a Achiziții care includ aspecte de apărare și securitate
  Paragraful 1 Apărare și securitate

  Articolul 41
  (1) Prezenta lege se aplică contractelor sectoriale atribuite și concursurilor de soluții organizate în domeniile apărării și securității naționale, cu excepția:
  a) celor pentru care se aplică dispozițiile Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 114/2011, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 195/2012;
  b) celor pentru care nu sunt aplicabile dispozițiile Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 114/2011, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 195/2012, potrivit art. 21, 22 sau 56 din aceasta.
  (2) Prezenta lege nu este aplicabilă contractelor sectoriale atribuite și concursurilor de soluții organizate în domeniile apărării și securității naționale care nu sunt exceptate în temeiul alin. (1), în măsura în care protecția intereselor esențiale de securitate ale statului nu poate fi garantată doar prin măsuri mai puțin invazive, cum ar fi impunerea unor cerințe în vederea protejării caracterului confidențial al informațiilor pe care entitatea contractantă le pune la dispoziție în cadrul unei proceduri de atribuire potrivit dispozițiilor prezentei legi.(3) Prezenta lege nu este aplicabilă contractelor sectoriale atribuite și concursurilor de soluții organizate în domeniile apărării și securității naționale care nu sunt exceptate în temeiul alin. (1), în măsura în care aplicarea prezentei legi ar obliga entitatea contractantă să furnizeze informații a căror divulgare este contrară intereselor esențiale ale securității naționale, potrivit art. 346 alin. (1) lit. a) din TFUE.(4) Prezenta lege nu este aplicabilă contractelor sectoriale sau concursurilor de soluții în legătură cu care este îndeplinită cel puțin una dintre următoarele condiții:
  a) atribuirea și executarea contractului sectorial sau a concursului de soluții reprezintă informații secrete de stat, în conformitate cu dispozițiile legale privind protecția informațiilor clasificate;
  b) atribuirea și executarea contractului sectorial sau a concursului de soluții necesită impunerea, potrivit dispozițiilor legale, a unor măsuri speciale de securitate pentru protejarea unor interese esențiale de securitate ale statului, cu condiția ca acestea să nu poată fi garantate prin măsuri mai puțin invazive, cum ar fi cerințele prevăzute la alin. (2).

  Paragraful 2 Achiziții mixte care se referă la activități identice și implică aspecte de apărare sau de securitate

  Articolul 42
  (1) În cazul contractelor mixte care au ca obiect atât achiziții pentru care se aplică dispozițiile prezentei legi, cât și achiziții pentru care se aplică dispozițiile Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 114/2011, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 195/2012, sau ale altor acte normative/memorandumuri emise în temeiul art. 20 alin. (3) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 114/2011, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 195/2012, în legătură cu situațiile prevăzute la art. 346 din TFUE, iar diferitele părți ale unui anumit contract mixt sunt în mod obiectiv separabile, entitatea contractantă are dreptul de a alege între a atribui contracte distincte pentru părțile separate și a atribui un singur contract.(2) În cazul în care, în temeiul alin. (1), entitatea contractantă alege să atribuie contracte distincte pentru părțile separate, regimul juridic și actul normativ care se aplică atribuirii fiecăruia dintre aceste contracte distincte sunt cele determinate în funcție de caracteristicile fiecărei părți avute în vedere.(3) În cazul în care, în temeiul alin. (1), entitatea contractantă alege să atribuie un singur contract, pentru stabilirea regimului juridic și a actului normativ aplicabilă atribuirii contractului respectiv se aplică următoarele criterii:
  a) atunci când o parte a contractului face obiectul actelor normative emise în temeiul art. 20 alin. (3) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 114/2011, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 195/2012, în legătură cu situațiile prevăzute la art. 346 din TFUE, contractul poate fi atribuit fără aplicarea dispozițiilor prezentei legi, cu condiția ca atribuirea unui singur contract să fie justificată de motive obiective;
  b) atunci când o parte a contractului face obiectul dispozițiilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 114/2011, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 195/2012, contractul poate fi atribuit în conformitate cu dispozițiile Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 114/2011, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 195/2012, cu condiția ca atribuirea unui singur contract să fie justificată de motive obiective.
  (4) Dispozițiile alin. (3) lit. b) nu aduc atingere pragurilor și excepțiilor prevăzute de dispozițiile Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 114/2011, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 195/2012.(5) În cazul în care, în legătură cu un anumit contract, sunt incidente deopotrivă dispozițiile alin. (3) lit. a) și lit. b), se aplică dispozițiile alin. (3) lit. a).(6) Decizia de a atribui un singur contract în conformitate cu alin. (3) nu poate fi luată de entitatea contractantă în scopul exceptării atribuirii unor contracte de la aplicarea prevederilor prezentei legi sau ale Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 114/2011, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 195/2012.(7) În cazul contractelor mixte care au ca obiect atât achiziții pentru care se aplică dispozițiile prezentei legi, cât și achiziții pentru care se aplică dispozițiile Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 114/2011, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 195/2012, sau ale altor acte normative emise în temeiul art. 20 alin. (3) din aceasta, în legătură cu situațiile prevăzute la art. 346 din TFUE, iar diferitele părți ale unui anumit contract mixt nu sunt în mod obiectiv separabile, contractul poate fi atribuit în conformitate cu dispozițiile actelor normative emise în temeiul art. 20 alin. (3) menționat mai sus, dacă include elemente în legătură cu situațiile prevăzute la art. 346 din TFUE, sau în conformitate cu prevederile ordonanței de urgență, în caz contrar.

  Paragraful 3 Achiziții care se referă la mai multe activități relevante și implică aspecte legate de apărare sau securitate

  Articolul 43
  (1) În cazul contractelor care vizează mai multe activități relevante și implică aspecte legate de apărare sau securitate, entitățile contractante au dreptul de a alege între a atribui contracte distincte pentru părțile separate și a atribui un singur contract.(2) Decizia de a atribui un singur contract sau mai multe contracte distincte nu poate fi luată de entitatea contractantă în temeiul alin. (1) în scopul excluderii atribuirii unui contract sau a unor contracte de la aplicarea prevederilor prezentei legi sau ale Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 114/2011, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 195/2012.(3) În cazul în care în temeiul alin. (1), entitățile contractante aleg să atribuie contracte separate, regimul juridic și actul normativ aplicabile atribuirii fiecăruia dintre aceste contracte sunt cele determinate de caracteristicile fiecărei activități avute în vedere.


  Articolul 44

  În cazul în care entitățile contractante aleg să atribuie un singur contract, se aplică prevederile art. 45, cu condiția ca atribuirea unui singur contract să fie justificată de motive obiective și să nu fie luată de entitatea contractantă în scopul excluderii atribuirii unor contracte de la aplicarea prevederilor prezentei legi.


  Articolul 45
  (1) În cazul contractelor care vizează o activitate care face obiectul prezentei legi și o altă activitate care face obiectul actelor normative emise în temeiul art. 20 alin. (3) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 114/2011, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 195/2012, în legătură cu situațiile prevăzute la art. 346 din TFUE, contractele pot fi atribuite fără aplicarea dispozițiilor prezentei legi.(2) În cazul contractelor care vizează o activitate care face obiectul prezentei legi și o altă activitate care face obiectul dispozițiilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 114/2011, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 195/2012, contractele pot fi atribuite în conformitate cu dispozițiile Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 114/2011, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 195/2012.(3) În cazul contractelor prevăzute la alin. (2), care includ achiziții sau alte elemente reglementate de actele normative emise în temeiul art. 20 alin. (3) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 114/2011, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 195/2012 în legătură cu situațiile prevăzute la art. 346 din TFUE, contractele pot fi atribuite fără aplicarea dispozițiilor prezentei legi.(4) Dispozițiile alin. (2) nu aduc atingere pragurilor și excluderilor prevăzute de dispozițiile Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 114/2011, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 195/2012.

  Paragraful 4 Contracte sectoriale și concursuri de soluții care implică aspecte de apărare sau securitate, atribuite sau organizate conform unor norme internaționale

  Articolul 46
  (1) Prezenta lege nu este aplicabilă contractelor sectoriale și concursurilor de soluții care implică aspecte de apărare sau de securitate și pe care entitatea contractantă este obligată să le atribuie sau să le organizeze conform unor proceduri de atribuire diferite de cele prevăzute în prezenta lege, stabilite în unul dintre următoarele moduri:
  a) printr-un acord sau înțelegere internațională, încheiat în conformitate cu Tratatele, între România și una sau mai multe țări terțe ori subdiviziuni ale acestora, care vizează lucrări, produse sau servicii destinate implementării sau exploatării în comun a unui proiect de către semnatari;
  b) printr-un acord sau un aranjament internațional referitor la staționarea de trupe și care vizează operatorii economici ai unui stat membru sau ai unei țări terțe;
  c) de către o organizație internațională.
  (2) Entitățile contractante au obligația de a informa ANAP cu privire la acordurile prevăzute la alin. (1) lit. a) existente în domeniul lor de activitate.(3) ANAP are obligația de a comunica Comisiei Europene informațiile primite potrivit alin. (2).(4) Prezenta lege nu este aplicabilă contractelor sectoriale și concursurilor de soluții care implică aspecte de apărare sau de securitate și care sunt atribuite sau organizate de entitatea contractantă în conformitate cu regulile în materie de achiziții stabilite de o organizație internațională sau de o instituție financiară internațională, în cazul în care contractele sectoriale sau concursurile de soluții în cauză sunt finanțate integral de organizația sau instituția respectivă, precum și în cazul în care legislația prevede altfel.(5) În cazul contractelor sectoriale și al concursurilor de soluții care implică aspecte de apărare sau de securitate cofinanțate în cea mai mare parte de o organizație internațională sau de o instituție financiară internațională, părțile convin asupra procedurilor de atribuire aplicabile.(6) Prezenta lege nu este aplicabilă contractelor de achiziție sectorială/acordurilor-cadru și concursurilor de soluții care implică aspecte de apărare și securitate națională și pe care entitatea contractantă le atribuie unei organizații internaționale.


  Secţiunea a 3-a Situații speciale
  Paragraful 1 Contracte încheiate între entități contractante

  Articolul 47
  (1) Prezenta lege nu este aplicabilă contractelor sectoriale atribuite de o entitate contractantă unei persoane juridice de drept privat sau de drept public în cazul în care sunt îndeplinite cumulativ următoarele condiții:
  a) entitatea contractantă exercită asupra persoanei juridice în cauză un control similar celui pe care îl exercită asupra propriilor departamente sau servicii;
  b) mai mult de 80% din activitățile persoanei juridice controlate sunt efectuate în vederea îndeplinirii sarcinilor care îi sunt încredințate de către entitatea contractantă care o controlează sau de către alte persoane juridice controlate de respectiva entitate contractantă;
  c) nu există participare privată directă la capitalul persoanei juridice controlate, cu excepția formelor de participare a capitalului privat care nu oferă controlul sau dreptul de veto, dar a căror existență este necesară potrivit dispozițiilor legale, în conformitate cu Tratatele, și care nu exercită o influență determinantă asupra persoanei juridice controlate.
  (2) În sensul alin. (1) lit. a) se consideră că o entitate contractantă exercită asupra unei persoane juridice un control similar celui pe care îl exercită asupra propriilor departamente sau servicii atunci când exercită o influență determinantă atât asupra obiectivelor strategice, cât și asupra deciziilor importante ale persoanei juridice controlate; un astfel de control poate fi exercitat și de o altă persoană juridică, ea însăși controlată în același mod de către entitatea contractantă.(3) Excepția prevăzută la alin. (1) se aplică și atunci când o persoană juridică controlată care are calitatea de entitate contractantă atribuie un contract entității contractante care o controlează sau unei alte persoane juridice controlate de aceeași entitate contractantă, cu condiția să nu existe participare privată directă la capitalul persoanei juridice căreia i se atribuie contractul, cu excepția formelor de participare a capitalului privat care nu oferă controlul sau dreptul de veto, dar a căror existență este necesară potrivit dispozițiilor legale, în conformitate cu Tratatele, și care nu exercită o influență determinantă asupra persoanei juridice controlate.


  Articolul 48
  (1) Prezenta lege nu este aplicabilă contractelor sectoriale atribuite unei persoane juridice de drept privat sau de drept public de către o entitate contractantă care nu exercită asupra acelei persoane juridice un control potrivit prevederilor art. 47 alin. (1), în cazul în care sunt îndeplinite cumulativ următoarele condiții:
  a) entitatea contractantă exercită în comun cu alte entități contractante asupra persoanei juridice în cauză un control similar celui pe care îl exercită asupra propriilor departamente sau servicii;
  b) mai mult de 80% din activitățile respectivei persoane juridice sunt efectuate în vederea îndeplinirii sarcinilor care îi sunt încredințate de către entitățile contractante care o controlează sau de către alte persoane juridice controlate de aceleași autorități contractante;
  c) nu există participare privată directă la capitalul persoanei juridice controlate, cu excepția formelor de participare a capitalului privat care nu oferă controlul sau dreptul de veto, dar a căror existență este necesară potrivit dispozițiilor legale, în conformitate cu Tratatele, și care nu exercită o influență determinantă asupra persoanei juridice controlate.
  (2) În sensul alin. (1) lit. a), entitățile contractante exercită în comun controlul asupra unei persoane juridice dacă sunt îndeplinite cumulativ următoarele condiții:
  a) organele de decizie ale persoanei juridice controlate sunt compuse din reprezentanți ai tuturor entităților contractante participante, aceeași persoană având dreptul de a reprezenta mai multe sau toate entitățile contractante participante;
  b) entitățile contractante sunt în măsură să exercite în comun o influență determinantă asupra obiectivelor strategice și a deciziilor importante ale persoanei juridice controlate;
  c) persoana juridică controlată nu urmărește interese contrare celor ale autorităților contractante care o controlează.


  Articolul 49

  Prezenta lege nu este aplicabilă contractelor încheiate exclusiv între două sau mai multe entități contractante în cazul în care sunt îndeplinite cumulativ următoarele condiții:
  a) contractul instituie sau pune în aplicare o cooperare între entitățile contractante participante, cu scopul de a asigura că serviciile publice a căror realizare trebuie să o asigure sunt prestate în vederea îndeplinirii unor obiective comune;
  b) punerea în aplicare a cooperării are la bază exclusiv considerații de interes public;
  c) entitățile contractante participante desfășoară pe piața liberă mai puțin de 20% din activitățile vizate de cooperare.


  Articolul 50
  (1) Procentele prevăzute la art. 47 alin. (1) lit. b), art. 48 alin. (1) lit. b) și la art. 49 lit. c) se stabilesc pe baza cifrei medii de afaceri totale sau a unui indicator alternativ corespunzător bazat pe activitatea desfășurată, cum ar fi costurile suportate de persoana juridică sau de entitatea contractantă, după caz, în legătură cu servicii, produse și lucrări din ultimii 3 ani anteriori atribuirii contractului.(2) În cazul în care, în situația prevăzută la alin. (1), din cauza datei la care persoana juridică sau entitatea contractantă, după caz, a fost înființată sau și-a început activitatea sau ca urmare a reorganizării activităților sale, cifra de afaceri sau un alt indicator alternativ corespunzător bazat pe activitatea desfășurată, cum ar fi costurile, nu este disponibil pentru ultimii 3 ani sau nu mai este relevant, procentele prevăzute la art. 47 alin. (1) lit. b), art. 48 alin. (1) lit. b) și la art. 49 lit. c) pot fi stabilite prin utilizarea unor metode estimative, în special prin utilizarea previziunilor de afaceri.

  Paragraful 2 Contracte atribuite unei întreprinderi afiliate

  Articolul 51
  (1) Prezenta lege nu este aplicabilă atribuirii contractului sectorial:
  a) de către o entitate contractantă unei întreprinderi afiliate; sau
  b) de către o asociere de mai multe entități contractante, formată exclusiv cu scopul de a derula o activitate relevantă, unei întreprinderi afiliate la una dintre entitățile contractante respective.
  (2) Prevederile alin. (1) sunt aplicabile:
  a) în cazul unui contract sectorial de servicii, numai dacă cel puțin 80% din cifra medie de afaceri în domeniul serviciilor, din ultimii 3 ani, a întreprinderii afiliate provine din prestarea de astfel de servicii pentru entitatea contractantă sau pentru întreprinderile cu care este afiliată;
  b) în cazul unui contract sectorial de produse, numai dacă cel puțin 80% din cifra medie de afaceri în domeniul furnizării de produse, din ultimii 3 ani, a întreprinderii afiliate provine din furnizarea de astfel de produse pentru entitatea contractantă sau pentru întreprinderile cu care este afiliată;
  c) în cazul unui contract sectorial de lucrări, numai dacă cel puțin 80% din cifra medie de afaceri în domeniul lucrărilor, din ultimii 3 ani, a întreprinderii afiliate provine din execuția de astfel de lucrări pentru entitatea contractantă sau pentru întreprinderile cu care este afiliată.
  (3) În sensul prevederilor alin. (1) și (2), întreprindere afiliată reprezintă orice persoană care desfășoară activități economice și care intră, în conformitate cu prevederile legale referitoare la consolidarea conturilor, în perimetrul de consolidare al entității contractante sau orice persoană care desfășoară activități economice și care se află în oricare din următoarele situații:
  a) entitatea contractantă exercită, direct sau indirect, o influență dominantă asupra sa;
  b) exercită, direct sau indirect, o influență dominantă asupra unei entități contractante;
  c) împreună cu entitatea contractantă, se află, direct sau indirect, sub influența dominantă a unei alte persoane care desfășoară activități economice; pentru noțiunea de influență dominantă, prevederile art. 3 alin. (1) lit. bb) se aplică în mod corespunzător.
  (4) În cazul în care, în funcție de data la care o întreprindere afiliată a fost înființată sau și-a început activitatea, cifra de afaceri nu este disponibilă pentru ultimii 3 ani, este suficient ca întreprinderea să demonstreze că cifra de afaceri prevăzută la alin. (2) este credibilă, în special prin utilizarea previziunilor de afaceri.(5) În cazul în care mai mult de o întreprindere afiliată la entitatea contractantă furnizează servicii sau lucrări identice sau similare, procentajele prevăzute la alin. (2) se calculează luând în considerare cifra totală de afaceri care rezultă din prestarea de servicii, furnizarea de produse sau execuția de lucrări de către respectivele întreprinderi afiliate.(6) Entitățile contractante au obligația de a transmite ANAP orice informații pe care aceasta le solicită cu privire la contractele pentru care s-au considerat aplicabile prevederile alin. (1) și (2).

  Paragraful 3 Contracte sectoriale atribuite unei asocieri de mai multe entități contractante sau unei entități contractante care face parte dintr-o astfel de asociere

  Articolul 52
  (1) Prezenta lege nu este aplicabilă pentru atribuirea contractului sectorial:
  a) de către o asociere de mai multe entități contractante, formată exclusiv cu scopul de a derula o activitate relevantă, uneia dintre entitățile contractante respective;
  b) de către o entitate contractantă unei asocieri de entități contractante din care ea însăși face parte, înființată exclusiv cu scopul de a derula o activitate relevantă.
  (2) Prevederile alin. (1) sunt aplicabile numai dacă asocierea a fost înființată pentru efectuarea activității în cauză pe o perioadă de cel puțin 3 ani, iar instrumentul juridic prin care s-a înființat asocierea prevede că entitățile contractante în cauză vor face parte din asocierea respectivă pentru o perioadă cel puțin egală cu cea menționată.(3) Entitățile contractante au obligația de a transmite ANAP orice informații pe care aceasta le solicită cu privire la contractele pentru care s-au considerat aplicabile prevederile alin. (1).

  Paragraful 4 Servicii de cercetare și dezvoltare

  Articolul 53

  Prezenta lege se aplică contractelor sectoriale de servicii care au ca obiect prestarea de servicii de cercetare și dezvoltare care fac obiectul codurilor CPV cuprinse între 73000000-2 și 73120000-9, 73300000-5, 73420000-2 sau 73430000-5, doar dacă sunt îndeplinite în mod cumulativ următoarele condiții:
  a) rezultatele sunt destinate, în mod exclusiv, entității contractante, pentru uz propriu în exercitarea propriei activități; și
  b) serviciul prestat este remunerat în totalitate de către entitatea contractantă.

  Paragraful 5 Activități expuse direct concurenței

  Articolul 54
  (1) Prezenta lege nu este aplicabilă pentru atribuirea contractelor sectoriale și concursurilor de soluții, în cazul în care activitatea relevantă pentru care sunt destinate este expusă direct concurenței pe o piață la care accesul nu este restricționat.(2) În sensul prevederilor alin. (1), constatarea faptului că o anumită activitate relevantă este sau nu expusă direct concurenței se stabilește de către Comisia Europeană pe baza unei notificări/cereri formulate în acest sens de entitatea contractantă interesată, care va cuprinde toate informațiile necesare pentru adoptarea unei decizii pertinente în legătură cu situația existentă.(3) Înainte de a se adresa Comisiei Europene, entitatea contractantă solicită în scris Consiliului Concurenței punctul de vedere cu privire la faptul că o anumită activitate relevantă este sau nu expusă direct concurenței. Autoritățile de reglementare în domeniul activităților relevante au obligația ca, în termenul stabilit de Consiliul Concurenței, să furnizeze informațiile pe care acesta le consideră necesare formulării punctului său de vedere.(4) Consiliul Concurenței va transmite punctul de vedere în termen de 30 de zile de la data primirii tuturor informațiilor necesare evaluării expunerii directe la concurență a activității relevante.(5) Procedura specifică pentru elaborarea și transmiterea cererii prevăzute la alin. (2) se stabilește prin hotărâre a Guvernului.

  Paragraful 6 Activități de achiziție centralizată

  Articolul 55
  (1) Entitatea contractantă nu aplică dispozițiile prezentei legi pentru achizițiile care îndeplinesc una dintre următoarele condiții:
  a) au ca obiect produse sau servicii achiziționate de la o unitate de achiziții centralizate care furnizează activitățile de achiziție centralizate prevăzute la art. 3 alin. (1) lit. d);
  b) au ca obiect lucrări, produse sau servicii achiziționate în temeiul unor contracte atribuite de către o unitate de achiziții centralizate care furnizează activitățile de achiziție centralizate prevăzute la art. 3 alin. (1) lit. d);
  c) au ca obiect lucrări, produse sau servicii a căror achiziție se realizează prin utilizarea unui sistem dinamic de achiziții administrat de o unitate de achiziții centralizate care furnizează activitățile de achiziție centralizate prevăzute la art. 3 alin. (1) lit. d);
  d) au ca obiect lucrări, produse sau servicii achiziționate printr-un acord-cadru încheiat de o unitate de achiziții centralizate care furnizează activitățile de achiziție centralizate prevăzute la art. 3 alin. (1) lit. d), în măsura în care identitatea entității contractante a fost prevăzută în cuprinsul invitației la procedura concurențială de ofertare publicate în cadrul procedurii de atribuire a acordului-cadru organizate de către unitatea de achiziții centralizate.
  (la 22-12-2017, Litera d) din Alineatul (1) , Articolul 55 , Paragraful 6 , Sectiunea a 3-a , Capitolul II a fost modificată de Punctul 14, Articolul II din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 107 din 20 decembrie 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1022 din 22 decembrie 2017 )
  (2) În cazul prevăzut la alin. (1), entitatea contractantă are obligația de a aplica dispozițiile prezentei legi numai în ceea ce privește activitățile pe care le realizează ea însăși, cum ar fi:
  a) atribuirea unui contract în cadrul unui sistem dinamic de achiziții care este administrat de către o unitate de achiziții centralizate;
  b) încheierea unui contract subsecvent prin reluarea competiției în executarea unui acord-cadru încheiat de către o unitate de achiziții centralizate.
  (3) Înființarea de unități de achiziții centralizate de către entități contractante și situațiile și condițiile în care acestea achiziționează lucrări, produse și/sau servicii se stabilesc prin hotărâre a Guvernului.(4) Înființarea de unități de achiziții centralizate de către entitățile contractante, altele decât cele prevăzute la art. 4 alin. (1) lit. a) și b), și situațiile și modul în care acestea achiziționează lucrări, produse și/sau servicii se stabilesc de către entitățile contractante, altele decât cele prevăzute la art. 4 alin. (1) lit. a) și b), conform unor reguli proprii.


  Articolul 56
  (1) Toate procedurile de atribuire organizate de o unitate de achiziții centralizate se realizează prin mijloace electronice de comunicare, în conformitate cu prevederile art. 78-81 și ale normelor metodologice de aplicare a prevederilor prezentei legi.(2) Entitatea contractantă nu are obligația de a aplica procedurile de atribuire reglementate de prezenta lege atunci când, în condițiile stabilite prin hotărârea Guvernului prevăzută la art. 55 alin. (3) sau prin regulile proprii potrivit prevederilor art. 55 alin. (4), atribuie unei unități de achiziții centralizate un contract sectorial de servicii având ca obiect furnizarea de activități de achiziție centralizate.(3) Contractele sectoriale de servicii prevăzute la alin. (2) pot include și furnizarea de activități de achiziție auxiliare.(4) Atribuirea contractelor sectoriale de servicii privind furnizarea de activități de achiziție auxiliare altfel decât de către o unitate de achiziții centralizate potrivit alin. (2) se realizează prin aplicarea procedurilor de atribuire reglementate de prezenta lege în cazul contractelor sectoriale de servicii.(5) Dispozițiile prezentei legi nu sunt aplicabile în cazul în care o unitate de achiziții centralizate furnizează activități de achiziție centralizate sau un furnizor de servicii de achiziție furnizează activități de achiziție auxiliare pentru o entitate contractantă altfel decât în temeiul unui contract sectorial.

  Paragraful 7 Achiziții realizate ocazional în comun

  Articolul 57
  (1) Două sau mai multe entități contractante pot conveni să efectueze în comun anumite achiziții specifice.(2) În cazul în care o procedură de atribuire a unui contract sectorial este gestionată în întregime în comun, în numele și pe seama tuturor entităților contractante, acestea sunt responsabile în mod solidar pentru îndeplinirea obligațiilor care le revin în temeiul prezentei legi.(3) Dispozițiile alin. (2) se aplică în mod corespunzător și în cazul în care o singură entitate contractantă gestionează procedura de atribuire a unui contract sectorial, acționând atât în nume propriu, cât și în numele și pe seama celorlalte entități contractante.(4) În cazul în care o procedură de atribuire a unui contract sectorial nu este gestionată în întregime în numele și pe seama entităților contractante, acestea sunt responsabile în mod solidar numai cu privire la activitățile efectuate în comun.(5) În cazul prevăzut la alin. (4), fiecare entitate contractantă este responsabilă în mod individual pentru îndeplinirea obligațiilor sale în temeiul prezentei legi în ceea ce privește activitățile pe care le realizează în nume propriu.

  Paragraful 8 Achiziții care implică entități contractante din alte state membre

  Articolul 58
  (1) Fără a aduce atingere dispozițiilor art. 47-52, entitățile contractante naționale pot acționa în comun cu entități contractante din alte state membre pentru atribuirea contractelor sectoriale în conformitate cu dispozițiile art. 59-61.(2) Entitățile contractante naționale nu vor folosi mijloacele și instrumentele reglementate de dispozițiile art. 59-61 în scopul evitării aplicării normelor imperative naționale de drept public care, în conformitate cu dreptul Uniunii Europene, se aplică statutului sau activităților acestora.


  Articolul 59
  (1) Entitățile contractante naționale au dreptul de a utiliza activitățile de achiziție centralizate furnizate de o unitate de achiziții centralizate dintr-un alt stat membru.(2) Furnizarea activităților de achiziție centralizate de către o unitate de achiziții centralizate dintr-un alt stat membru se realizează în conformitate cu dispozițiile legislației naționale a statului membru în care este situată unitatea de achiziții centralizate.(3) Dispozițiile legislației naționale a statului membru în care este situată unitatea de achiziții centralizate se aplică, de asemenea, pentru:
  a) atribuirea unui contract în cadrul unui sistem dinamic de achiziții;
  b) încheierea unui contract subsecvent prin reluarea competiției în executarea unui acord-cadru.
  (4) Entitățile contractante naționale pot, împreună cu entități contractante din alte state membre, să atribuie în comun un contract sectorial, să încheie un acord-cadru sau să administreze un sistem dinamic de achiziții, precum și, în măsura în care identitatea entităților contractante a fost prevăzută în cuprinsul invitației la o procedură concurențială de ofertare, să încheie contracte sectoriale în executarea acordului-cadru sau în cadrul sistemului dinamic de achiziții.(5) În cazul prevăzut la alin. (4) și cu excepția situației în care elementele necesare sunt stabilite printr-un acord internațional încheiat între România și statul membru în cauză, entitățile contractante participante încheie un acord prin care stabilesc:
  a) responsabilitățile părților și dispozițiile de drept național aplicabile;
  b) aspectele de organizare internă a procedurii de atribuire, inclusiv gestionarea procedurii, repartizarea lucrărilor, produselor sau serviciilor care urmează să fie achiziționate și încheierea contractelor.


  Articolul 60
  (1) Entitatea contractantă participantă la o achiziție sectorială realizată în conformitate cu dispozițiile art. 59 alin. (4) nu are obligația de a aplica dispozițiile prezentei legi atunci când achiziționează lucrări, produse sau servicii care fac obiectul achiziției de la entitatea contractantă responsabilă pentru gestionarea procedurii de atribuire.(2) Entitățile contractante participante la o achiziție sectorială realizată în conformitate cu dispozițiile art. 59 alin. (4) pot stabili, potrivit dispozițiilor art. 59 alin. (5) lit. a), repartizarea responsabilităților specifice între acestea și pot conveni asupra aplicării legislației naționale interne a oricăruia dintre statele membre în care sunt situate entitățile contractante participante.(3) Modul de alocare a responsabilităților și legislația națională aplicabilă se menționează în documentația de atribuire pentru contractele sectoriale atribuite în comun în conformitate cu dispozițiile art. 59 alin. (4).


  Articolul 61
  (1) În cazul în care mai multe entități contractante din România și alte State Membre au înființat o entitate comună, inclusiv o grupare europeană de cooperare teritorială în temeiul Regulamentului (CE) nr. 1.082/2006 al Parlamentului European și al Consiliului din 5 iulie 2006 privind o grupare europeană de cooperare teritorială (GECT) sau o altă entitate în temeiul dreptului Uniunii Europene, entitățile contractante participante convin, prin decizie a organismului competent al entității comune, asupra aplicării dispozițiilor de drept național în materie de achiziții sectoriale ale unuia dintre următoarele state membre:
  a) statul membru în care entitatea comună își are sediul;
  b) statul membru în care entitatea comună își desfășoară activitățile.
  (2) Acordul prevăzut la alin. (1) poate produce efecte pe o perioadă nedeterminată, atunci când este încorporat în actul constitutiv al entității comune, sau poate fi limitat la o perioadă determinată, anumite tipuri de contracte sau una sau mai multe atribuiri de contracte individuale.


  Capitolul III Reguli generale de participare și desfășurare a procedurilor de atribuire

  Secţiunea 1 Operatori economici

  Articolul 62

  Entitățile contractante au obligația să respecte toate principiile conform art. 2 alin. (2), în mod special un tratament egal și nediscriminatoriu, și să acționeze într-o manieră transparentă și proporțională.


  Articolul 63
  (1) Entitățile contractante nu vor concepe sau structura achizițiile sectoriale ori elemente ale acestora cu scopul exceptării acestora de la aplicarea dispozițiilor prezentei legi sau al restrângerii artificiale a concurenței.(2) În sensul alin. (1), se consideră că există o restrângere artificială a concurenței în cazul în care achiziția sectorială ori elemente ale acesteia sunt concepute sau structurate cu scopul de a favoriza sau dezavantaja în mod nejustificat anumiți operatori economici.


  Articolul 64
  (1) Entitatea contractantă precizează în documentația de atribuire reglementările obligatorii în domeniile mediului, social și al relațiilor de muncă, stabilite prin legislația adoptată la nivelul Uniunii Europene, legislația națională, prin acorduri colective sau prin tratatele, convențiile și acordurile internaționale în aceste domenii, care trebuie respectate pe parcursul executării contractului sectorial sau să indice instituțiile competente de la care operatorii economici pot obține informații detaliate privind reglementările respective.(2) În cazul prevăzut la alin. (1), entitatea contractantă are totodată obligația de a solicita operatorilor economici să indice în cadrul ofertei faptul că la elaborarea acesteia au ținut cont de obligațiile relevante din domeniile mediului, social și al relațiilor de muncă.


  Articolul 65
  (1) Operatorii economici care, potrivit legislației statului în care sunt stabiliți, au dreptul să presteze o anumită activitate inclusă în obiectul achiziției sectoriale nu pot fi respinși numai pe motiv că, în temeiul legislației statului membru în care se atribuie contractul, sunt obligați să fie persoane fizice sau persoane juridice.(2) În cazul contractelor sectoriale de servicii și de lucrări și al contractelor sectoriale de produse care includ și servicii sau lucrări sau operațiuni de amplasare și de instalare, entitatea contractantă poate obliga persoanele juridice sau alte entități constituite într-o altă formă de organizare prevăzută de dispozițiile legale să indice, în cadrul ofertelor sau solicitărilor de participare, numele și calificările profesionale relevante ale persoanelor fizice responsabile cu executarea contractului în cauză.


  Articolul 66

  Orice operator economic are dreptul de a participa la procedura de atribuire în calitate de ofertant sau candidat, individual ori în comun cu alți operatori economici, inclusiv în forme de asociere temporară constituite în scopul participării la procedura de atribuire, în condițiile prevăzute de prezenta lege.
  (la 22-12-2017, Articolul 66 din Sectiunea 1 , Capitolul III a fost modificat de Punctul 15, Articolul II din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 107 din 20 decembrie 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1022 din 22 decembrie 2017 )


  Articolul 67
  (1) Entitatea contractantă nu are dreptul de a impune operatorilor economici care participă în comun la procedura de atribuire să adopte sau să constituie o anumită formă juridică pentru depunerea unei oferte sau a unei solicitări de participare.(2) Entitatea contractantă are dreptul de a solicita operatorilor economici participanți în comun la procedura de atribuire, odată ce le-a fost atribuit contractul, să adopte sau să constituie o anumită formă juridică, cu condiția ca acest lucru să fi fost prevăzut în invitația la procedura concurențială de ofertare sau documentația de atribuire și în măsura în care o astfel de modificare este necesară pentru executarea în mod corespunzător a contractului de achiziție sectorial.
  (la 22-12-2017, Alineatul (2) din Articolul 67 , Sectiunea 1 , Capitolul III a fost modificat de Punctul 16, Articolul II din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 107 din 20 decembrie 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1022 din 22 decembrie 2017 )
  (3) Entitatea contractantă are dreptul de a stabili prin documentația de atribuire, atunci când este necesar și justificat din motive obiective, modul în care operatorii economici urmează să îndeplinească cerințele referitoare la capacitatea economică și financiară și capacitatea tehnică și profesională, în cazul participării în comun la procedura de atribuire, cu respectarea principiului proporționalității.(4) Entitatea contractantă are dreptul de a stabili prin documentația de atribuire anumite condiții specifice privind executarea contractului sectorial sau a acordului-cadru, în cazul în care operatori economici participă în comun la procedura de atribuire, diferite de cele aplicabile ofertanților individuali, justificate de motive obiective și cu respectarea principiului proporționalității.(5) Prin normele metodologice de aplicare a prevederilor prezentei legi se stabilesc prevederi sau cerințe standard în legătură cu modalitățile de îndeplinire de către operatori economici care participă în comun la procedura de atribuire a cerințelor referitoare la capacitatea economică și financiară și capacitatea tehnică și profesională.


  Articolul 68
  (1) Entitatea contractantă solicită ofertantului/candidatului să precizeze în ofertă ori în solicitarea de participare:
  a) partea/părțile din contract pe care urmează să le subcontracteze; și
  b) datele de identificare ale subcontractanților propuși, dacă aceștia din urmă sunt cunoscuți la momentul depunerii ofertei sau a solicitării de participare.
  (la 22-12-2017, Alineatul (1) din Articolul 68 , Sectiunea 1 , Capitolul III a fost modificat de Punctul 17, Articolul II din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 107 din 20 decembrie 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1022 din 22 decembrie 2017 )
  (2) Subcontractanții propuși trebuie să respecte aceleași obligații ca și ofertanții, în domeniul mediului, social și al relațiilor de muncă, stabilite prin legislația adoptată la nivelul Uniunii Europene, legislația națională, prin acorduri colective sau prin tratatele și acordurile internaționale în aceste domenii, prevăzute în documentația de atribuire.


  Secţiunea a 2-a Contracte rezervate

  Articolul 69
  (1) Entitatea contractantă poate rezerva dreptul de participare la procedura de atribuire doar unităților protejate autorizate conform Legii nr. 448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicată, cu modificările și completările ulterioare, și întreprinderilor sociale de inserție prevăzute de Legea nr. 219/2015 privind economia socială.(2) În anunțul/invitația de participare entitatea contractantă precizează explicit prezentul articol ca temei legal al procedurii de atribuire.


  Secţiunea a 3-a Confidențialitate

  Articolul 70
  (1) Fără a aduce atingere celorlalte prevederi ale prezentei legi sau dispozițiilor legale privind liberul acces la informațiile de interes public ori ale altor acte normative care reglementează activitatea entității contractante, entitatea contractantă are obligația de a nu dezvălui informațiile transmise de operatorii economici indicate de aceștia ca fiind confidențiale, inclusiv secrete tehnice sau comerciale și elementele confidențiale ale ofertelor.(2) Dispozițiile alin. (1) nu afectează obligațiile entității contractante prevăzute la art. 155 și art. 227-229 în legătură cu transmiterea spre publicare a anunțului de atribuire și, respectiv, comunicarea rezultatului procedurii de atribuire către candidați/ofertanți.(3) Entitatea contractantă poate impune operatorilor economici anumite cerințe în vederea protejării caracterului confidențial al informațiilor pe care aceasta le pune la dispoziție pe durata întregii proceduri de atribuire, inclusiv informațiile puse la dispoziție în cadrul funcționării unui sistem de calificare, potrivit prevederilor art. 175, indiferent dacă acesta a făcut sau nu obiectul unui anunț privind existența unui sistem de calificare utilizat ca modalitate de invitare la o procedură concurențială de ofertare.


  Secţiunea a 4-a Reguli de evitare a conflictului de interese

  Articolul 71

  Pe parcursul aplicării procedurii de atribuire, entitatea contractantă are obligația de a lua toate măsurile necesare pentru a preveni, identifica și remedia situațiile de conflict de interese, în scopul evitării denaturării concurenței și al asigurării tratamentului egal pentru toți operatorii economici.


  Articolul 72

  În sensul prezentei legi, prin conflict de interese se înțelege orice situație în care personalul entității contractante sau al unui furnizor de servicii de achiziție care acționează în numele entității contractante care sunt implicați în desfășurarea procedurii de atribuire sau care pot influența rezultatul acesteia au, în mod direct sau indirect, un interes financiar, economic sau un alt interes personal, care ar putea fi perceput ca element care compromite imparțialitatea sau independența lor în contextul procedurii de atribuire.


  Articolul 73
  (1) Reprezintă situații potențial generatoare de conflict de interese orice situații care ar putea duce la apariția unui conflict de interese în sensul art. 72, cum ar fi următoarele, reglementate cu titlu exemplificativ:
  a) participarea în procesul de verificare/evaluare a solicitărilor de participare/ofertelor a persoanelor care dețin părți sociale, părți de interes, acțiuni din capitalul subscris al unuia dintre ofertanți/candidați, terți susținători sau subcontractanți propuși ori a persoanelor care fac parte din consiliul de administrație/organul de conducere sau de supervizare al unuia dintre ofertanți/candidați, terți susținători sau subcontractanți propuși;
  b) participarea în procesul de verificare/evaluare a solicitărilor de participare/ofertelor a unei persoane care este soț/soție, rudă sau afin, până la gradul al doilea inclusiv, cu persoane care fac parte din consiliul de administrație/organul de conducere sau de supervizare al unuia dintre ofertanți/candidați, terți susținători ori subcontractanți propuși;
  c) participarea în procesul de verificare/evaluare a solicitărilor de participare/ofertelor a unei persoane despre care se constată sau cu privire la care există indicii rezonabile/informații concrete că poate avea, direct sau indirect, un interes personal, financiar, economic ori de altă natură, sau se află într-o altă situație de natură să îi afecteze independența și imparțialitatea pe parcursul procesului de evaluare;
  d) situația în care ofertantul individual/ofertantul asociat/ candidatul/subcontractantul propus/terțul susținător are drept membri în cadrul consiliului de administrație/organului de conducere sau de supervizare și/sau are acționari ori asociați semnificativi persoane care sunt soț/soție, rudă sau afin până la gradul al doilea inclusiv ori care se află în relații comerciale cu persoane cu funcții de decizie în cadrul entității contractante sau al furnizorului de servicii de achiziție implicat în procedura de atribuire;
  e) situația în care ofertantul/candidatul a nominalizat printre principalele persoane desemnate pentru executarea contractului persoane care sunt soț/soție, rudă sau afin până la gradul al doilea inclusiv ori care se află în relații comerciale cu persoane cu funcții de decizie în cadrul entității contractante sau al furnizorului de servicii de achiziție implicat în procedura de atribuire.
  (2) În sensul dispozițiilor alin. (1) lit. d), prin acționar sau asociat semnificativ se înțelege persoana care exercită drepturi aferente unor acțiuni care, cumulate, reprezintă cel puțin 10% din capitalul social sau îi conferă deținătorului cel puțin 10% din totalul drepturilor de vot în adunarea generală.


  Articolul 74

  Ofertantul declarat câștigător cu care entitatea contractantă a încheiat contractul sectorial nu are dreptul de a angaja sau încheia orice alte înțelegeri privind prestarea de servicii, direct sau indirect, în scopul îndeplinirii contractului sectorial, cu persoane fizice sau juridice care au fost implicate în procesul de verificare/evaluare a solicitărilor de participare/ofertelor depuse în cadrul unei proceduri de atribuire sau angajați/foști angajați ai entității contractante sau ai furnizorului de servicii de achiziție implicat în procedura de atribuire cu care entitatea contractantă/furnizorul de servicii de achiziție implicat în procedura de atribuire a încetat relațiile contractuale ulterior atribuirii contractului sectorial, pe parcursul unei perioade de cel puțin 12 luni de la încheierea contractului, sub sancțiunea rezoluțiunii ori rezilierii de drept a contractului respectiv.


  Articolul 75
  (1) În cazul în care entitatea contractantă identifică o situație potențial generatoare de conflict de interese în sensul art. 72, aceasta are obligația de a întreprinde orice demersuri necesare pentru a stabili dacă situația respectivă reprezintă o situație de conflict de interese și de a prezenta candidatului/ofertantului aflat în respectiva situație o expunere a motivelor care, în opinia entității contractante, sunt de natură să ducă la un conflict de interese.(2) În cazul prevăzut la alin. (1), entitatea contractantă va solicita candidatului/ofertantului transmiterea punctului său de vedere cu privire la respectiva situație.(3) În cazul în care, în urma aplicării dispozițiilor alin. (1) și (2), entitatea contractantă stabilește că există un conflict de interese, adoptă măsurile necesare pentru eliminarea circumstanțelor care au generat conflictul de interese, dispunând măsuri precum: înlocuirea persoanelor responsabile cu evaluarea ofertelor, atunci când le este afectată imparțialitatea, acolo unde este posibil, sau eliminarea ofertantului/candidatului aflat în relație cu persoanele cu funcții de decizie din cadrul entității contractante.


  Articolul 76
  (1) Entitatea contractantă precizează în documentația de atribuire numele persoanelor ce dețin funcții de decizie în cadrul entității contractante sau al furnizorului de servicii de achiziție implicat în procedura de atribuire.(2) Entitatea contractantă publică prin mijloace electronice denumirea și datele de identificare ale ofertantului/candidatului/ subcontractantului propus/terțului susținător, în termen de maximum 5 zile de la expirarea termenului-limită de depunere a solicitărilor de participare/ofertelor, cu excepția persoanelor fizice, în cazul cărora se publică doar numele.


  Articolul 77

  Entitățile contractante, altele decât cele prevăzute la art. 4 alin. (1) lit. a) și b), pot stabili reguli proprii de evitare a conflictului de interese, astfel încât să asigure respectarea principiilor prevăzute art. 2 alin. (2).


  Secţiunea a 5-a Reguli aplicabile comunicărilor

  Articolul 78
  (1) Orice comunicare, solicitare, informare, notificare și altele asemenea, prevăzute de prezenta lege, sunt transmise în scris, prin mijloace electronice de comunicare sau, ca excepție, prin alte mijloace decât cele electronice.(2) Instrumentele și dispozitivele utilizate pentru comunicarea prin mijloace electronice, precum și caracteristicile tehnice ale acestora trebuie să fie nediscriminatorii, disponibile cu caracter general, trebuie să asigure interoperabilitatea cu produsele de uz general în domeniul tehnologiei informației și comunicațiilor și să nu limiteze accesul operatorilor economici la procedura de atribuire.(3) Prin excepție de la prevederile alin. (1), comunicarea verbală poate fi utilizată pentru alte comunicări decât cele privind elementele esențiale ale unei proceduri de atribuire, cu condiția consemnării în scris a principalelor elemente ale conținutului comunicării verbale, cu condiția respectării principiilor prevăzute la art. 2 alin. (2).(4) În sensul dispozițiilor alin. (3), elementele esențiale ale procedurii de atribuire includ documentele achiziției, solicitările de participare, confirmările interesului și ofertele.(5) Conținutul comunicărilor verbale cu ofertanții care ar putea avea un impact semnificativ asupra conținutului și evaluării ofertelor se consemnează prin mijloace corespunzătoare, cum ar fi minute, înregistrări audio sau sinteze ale principalelor elemente ale comunicării.


  Articolul 79
  (1) Entitatea contractantă are obligația de a asigura protejarea integrității datelor și a confidențialității ofertelor și a solicitărilor de participare în cadrul tuturor operațiunilor de comunicare, transmitere și stocare a informațiilor.(2) Conținutul ofertelor și al solicitărilor de participare, precum și cel al planurilor/proiectelor în cazul concursurilor de soluții sunt confidențiale până la data publicării raportului procedurii.
  (la 04-06-2018, Alineatul (2) din Articolul 79 , Sectiunea a 5-a , Capitolul III a fost modificat de Punctul 5, Articolul II din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 45 din 24 mai 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 459 din 04 iunie 2018 )
  (3) Entitatea contractantă ia cunoștință de conținutul ofertelor, al solicitărilor de participare sau al planurilor/proiectelor în cazul concursurilor de soluții numai de la data stabilită pentru deschiderea acestora.


  Articolul 80
  (1) Entitatea contractantă are dreptul, dacă este necesar, să impună utilizarea unor instrumente și dispozitive care nu sunt disponibile cu caracter general, cu condiția să ofere mijloace alternative de acces.(2) Entitatea contractantă oferă mijloace alternative de acces adecvate dacă se află în una dintre următoarele situații:
  a) oferă acces direct, liber, complet și gratuit, prin mijloace electronice, la instrumentele și dispozitivele prevăzute la alin. (1) de la data publicării invitației la procedura concurențială de ofertare/invitației pentru confirmarea interesului; în cuprinsul invitației se specifică adresa de internet la care sunt accesibile aceste instrumente și dispozitive;
  (la 22-12-2017, Litera a) din Alineatul (2) , Articolul 80 , Sectiunea a 5-a , Capitolul III a fost modificată de Punctul 18, Articolul II din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 107 din 20 decembrie 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1022 din 22 decembrie 2017 )

  b) asigură că operatorii economici care nu au acces la instrumentele și dispozitivele prevăzute la alin. (1) și nici posibilitatea de a le obține în termenele stabilite, cu condiția ca lipsa accesului să nu poată fi atribuită operatorului economic în cauză, pot avea acces la procedura de atribuire prin utilizarea unor dispozitive provizorii puse la dispoziție cu titlu gratuit online;
  c) asigură disponibilitatea unei metode alternative pentru depunerea electronică a ofertelor.


  Articolul 81

  Prin normele metodologice de aplicare a prevederilor prezentei legi se stabilesc, cu luarea în considerare a progresului tehnologic, următoarele:
  a) situațiile și condițiile în care este permisă folosirea altor mijloace de comunicare decât cele electronice;
  b) regulile și cerințele care trebuie îndeplinite de dispozitivele și instrumentele utilizate în legătură cu transmiterea și primirea ofertelor, a solicitărilor de participare sau a planurilor/proiectelor în cazul concursurilor de soluții, inclusiv situațiile și condițiile în care poate fi solicitată sau este necesară utilizarea semnăturii electronice extinse, precum și modalitățile de implementare a acesteia;
  c) utilizarea unor standarde tehnice specifice în vederea asigurării interoperabilității instrumentelor și dispozitivelor utilizate pentru comunicarea electronică.


  Capitolul IV Modalitățile de atribuire

  Secţiunea 1 Procedurile de atribuire
  Paragraful 1 Aplicarea procedurilor de atribuire

  Articolul 82
  (1) Fără a aduce atingere prevederilor de la art. 12 alin. (3), procedurile de atribuire reglementate de prezenta lege, aplicabile pentru atribuirea contractelor sectoriale/acordurilor-cadru sau organizarea concursurilor de soluții cu o valoare estimată egală sau mai mare decât pragurile prevăzute la art. 12 alin. (4), sunt următoarele:
  (la 22-12-2017, Partea introductivă a Alineatului (1) din Articolul 82 , Paragraful 1 , Sectiunea 1 , Capitolul IV a fost modificată de Punctul 19, Articolul II din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 107 din 20 decembrie 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1022 din 22 decembrie 2017 )

  a) licitația deschisă;
  b) licitația restrânsă;
  c) negocierea competitivă;
  d) dialogul competitiv;
  e) parteneriatul pentru inovare;
  f) negocierea fără invitație prealabilă la procedura concurențială de ofertare;
  g) concursul de soluții;
  h) procedura de atribuire aplicabilă în cazul serviciilor sociale și al altor servicii specifice;
  i) procedura simplificată.(1^1) Procedura de atribuire aplicată în cazul serviciilor sociale și al altor servicii specifice menționată la alin. (1) lit. h) este:
  a) una din procedurile prevăzute la alin. (1) lit. a)-g) în cazul în care valoarea estimată este egală sau mai mare decât pragul prevăzut la art. 12 alin. (1) lit. c);
  b) procedura proprie, în cazul în care valoarea estimată este mai mică decât pragul prevăzut la art. 12 alin. (1) lit. c).
  (la 04-06-2018, Litera b) din Alineatul (1^1) , Articolul 82 , Paragraful 1 , Sectiunea 1 , Capitolul IV a fost modificată de Punctul 6, Articolul II din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 45 din 24 mai 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 459 din 04 iunie 2018 )

  (la 22-12-2017, Articolul 82 din Paragraful 1 , Sectiunea 1 , Capitolul IV a fost completat de Punctul 20, Articolul II din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 107 din 20 decembrie 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1022 din 22 decembrie 2017 )
  (2) Entitatea contractantă atribuie contractele sectoriale/ acordurile-cadru în cazul în care valoarea estimată este egală sau mai mare decât pragurile valorice prevăzute la art. 12 alin. (1) prin aplicarea procedurilor de licitație deschisă, licitație restrânsă, negociere competitivă sau dialog competitiv.(3) Entitatea contractantă are dreptul de a aplica parteneriatul pentru inovare exclusiv în condițiile prevăzute la art. 108-116.(4) Entitatea contractantă are dreptul de a aplica procedura de negociere fără invitație prealabilă la o procedură concurențială de ofertare exclusiv în cazurile și condițiile prevăzute la art. 117.(5) Entitatea contractantă are dreptul de a organiza un concurs de soluții exclusiv în condițiile prevăzute la art. 3 alin. (1) lit. i) și art. 118-123.(6) Entitatea contractantă atribuie contractele de achiziție publică/acordurile-cadru având ca obiect servicii sociale și alte servicii specifice în condițiile prevăzute la art. 124 și 125.


  Articolul 83
  (1) Invitația la procedura concurențială de ofertare se poate face prin unul dintre următoarele mijloace:
  a) printr-un anunț orientativ periodic, în conformitate cu prevederile art. 152, în cazul în care contractul sectorial este atribuit prin licitație restrânsă sau negociere competitivă;
  b) printr-un anunț privind existența unui sistem de calificare, în conformitate cu prevederile art. 153, în cazul în care contractul sectorial este atribuit prin licitație restrânsă sau negociere competitivă, ori în cadrul unui dialog competitiv sau al unui parteneriat pentru inovare;
  c) printr-un anunț de participare, în conformitate cu prevederile art. 154, în cazul în care contractul sectorial este atribuit prin oricare dintre procedurile reglementate de prezenta lege.
  (2) În cazul prevăzut la alin. (1) lit. a), operatorii economici care și-au manifestat interesul în urma publicării anunțului orientativ periodic sunt invitați ulterior să își confirme interesul în scris prin intermediul unei invitații pentru confirmarea interesului, în conformitate cu prevederile art. 161.

  Paragraful 2 Licitația deschisă

  Articolul 84

  În cadrul procedurii de licitație deschisă, orice operator economic are dreptul de a depune ofertă în urma publicării unui anunț de participare.


  Articolul 85

  Licitația deschisă se inițiază prin transmiterea spre publicare a unui anunț de participare, în conformitate cu prevederile art. 83 alin. (1) lit. c) și art. 154 alin. (3), prin care entitatea contractantă solicită operatorilor economici depunerea de oferte.


  Articolul 86
  (1) Procedura de licitație deschisă se desfășoară, de regulă, într-o singură etapă.(2) Entitatea contractantă are dreptul de a decide organizarea unei etape finale de licitație electronică, caz în care are obligația de a preciza această decizie în anunțul de participare și în documentația de atribuire.


  Articolul 87
  (1) Perioada cuprinsă între data transmiterii anunțului de participare spre publicare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene și data-limită de depunere a ofertelor este de cel puțin 35 de zile.(2) În cazul în care entitatea contractantă a publicat un anunț orientativ periodic care nu a fost utilizat în sine ca mijloc de invitație la procedura concurențială de ofertare, aceasta are dreptul de a reduce perioada prevăzută la alin. (1) la cel puțin 15 zile dacă sunt îndeplinite în mod cumulativ următoarele condiții:
  a) anunțul menționat la partea introductivă a prezentului alineat a inclus, pe lângă informațiile obligatorii, și pe cele suplimentare care trebuie incluse într-un anunț orientativ periodic utilizat în sine ca mijloc de invitație la procedura concurențială de ofertare, în măsura în care informațiile din urmă erau disponibile la momentul publicării lui;
  b) anunțul orientativ periodic a fost transmis spre publicare cu o perioadă cuprinsă între 35 de zile și 12 luni înainte de data transmiterii anunțului de participare.
  (3) În cazul în care o situație de urgență survenită în urma unor evenimente care nu puteau fi prevăzute de către entitatea contractantă și care nu sunt imputabile acesteia face imposibilă de respectat perioada prevăzută la alin. (1), entitatea contractantă poate stabili o perioadă redusă pentru depunerea ofertelor, care nu poate fi mai mică de 15 zile de la data transmiterii spre publicare a anunțului de participare, cu condiția demonstrării în mod corespunzător a respectivei situații de urgență.(4) Entitatea contractantă are dreptul de a reduce cu 5 zile perioada pentru depunerea ofertelor prevăzută la alin. (1) în cazul în care acceptă depunerea ofertelor prin mijloace electronice, în condițiile prezentei legi.


  Articolul 88

  Ofertantul depune oferta elaborată în conformitate cu informațiile și cerințele prevăzute în documentația de atribuire, însoțită de DUAE sau alte documente solicitate prin care ofertantul furnizează informații privind îndeplinirea criteriilor de calificare și selecție stabilite de entitatea contractantă.

  Paragraful 3 Licitația restrânsă

  Articolul 89

  În cadrul procedurii de licitație restrânsă, orice operator economic are dreptul de a depune o solicitare de participare ca răspuns la o invitație la procedura concurențială de ofertare, urmând ca numai candidații care îndeplinesc criteriile de calificare și selecție stabilite de entitatea contractantă să aibă dreptul de a depune oferta în etapa ulterioară.


  Articolul 90

  Licitația restrânsă se inițiază prin transmiterea spre publicare a unei invitații la procedura concurențială de ofertare, în conformitate cu prevederile art. 83 alin. (1) lit. a)-c) și art. 156, prin care entitatea contractantă solicită operatorilor economici depunerea de solicitări de participare, însoțite de DUAE sau alte documente prin care operatorul economic furnizează informații privind îndeplinirea criteriilor de calificare și selecție stabilite de entitatea contractantă.


  Articolul 91
  (1) Procedura de licitație restrânsă se desfășoară, de regulă, în două etape obligatorii:
  a) etapa depunerii solicitărilor de participare și a selectării candidaților prin aplicarea criteriilor de calificare și selecție;
  b) etapa depunerii ofertelor de către candidații selectați în cadrul primei etape și a evaluării acestora prin aplicarea criteriului de atribuire și a factorilor de evaluare.
  (2) În etapa prevăzută la alin. (1) lit. a), entitatea contractantă are dreptul de a limita numărul de candidați care îndeplinesc criteriile de calificare și selecție și care vor fi invitați să depună oferte în etapa a doua, cu condiția să fie asigurat un anumit număr minim de candidați.(3) Entitatea contractantă are obligația de a indica în invitația la procedura concurențială de ofertare criteriile sau regulile obiective și nediscriminatorii pe care intenționează să le aplice, numărul minim de candidați pe care intenționează să îi invite să depună oferte în etapa a doua a procedurii și, dacă este cazul, numărul maxim.(4) Numărul minim de candidați indicat în invitația la procedura concurențială de ofertare conform dispozițiilor alin. (2) trebuie să fie suficient pentru a asigura o concurență reală și, în orice situație, nu poate fi mai mic de 5.(5) Atunci când selectează candidații, entitatea contractantă are obligația de a aplica numai criteriile de calificare și selecție prevăzute în invitația la procedura concurențială de ofertare.(6) În urma finalizării etapei prevăzute la alin. (1) lit. a), entitatea contractantă transmite simultan tuturor candidaților selectați o invitație de participare la etapa a doua.(7) Entitatea contractantă are obligația de a invita în etapa a doua un număr de candidați cel puțin egal cu numărul minim de candidați indicat în invitația la procedura concurențială de ofertare conform dispozițiilor alin. (4).(8) În cazul în care numărul de candidați care îndeplinesc criteriile de calificare și selecție este mai mic decât numărul minim indicat în invitația la procedura concurențială de ofertare conform dispozițiilor alin. (4), entitatea contractantă are dreptul de a opta între a continua procedura de atribuire numai cu acel candidat/acei candidați care îndeplinește/îndeplinesc cerințele solicitate și a anula procedura, în condițiile prevăzute la art. 226.(9) Entitatea contractantă nu are dreptul de a invita în etapa a doua un operator economic care nu a depus o solicitare de participare în prima etapă sau nu a îndeplinit criteriile de calificare și selecție.(10) Entitatea contractantă are dreptul de a decide organizarea unei etape finale de licitație electronică, caz în care are obligația de a preciza această decizie în invitația la procedura concurențială de ofertare și în documentația de atribuire.


  Articolul 92
  (1) Perioada cuprinsă între data transmiterii anunțului de participare spre publicare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene sau, după caz, data trimiterii invitației pentru confirmarea interesului, și data-limită de depunere a solicitărilor de participare este de cel puțin 30 de zile și în niciun caz nu poate fi mai mică de 15 zile.(2) Termenul-limită pentru primirea ofertelor poate fi stabilit de comun acord între entitatea contractantă și candidații selectați, asigurându-se ca toți candidații selectați să aibă la dispoziție același termen pentru pregătirea și transmiterea ofertelor.(3) În lipsa unui acord cu privire la termenul-limită pentru primirea ofertelor, stabilit în conformitate cu alin. (2), acesta este de cel puțin 10 zile de la data la care a fost trimisă invitația de participare la etapa a doua a procedurii de atribuire.

  Paragraful 4 Negocierea competitivă

  Articolul 93

  În cadrul procedurii de negociere competitivă, orice operator economic are dreptul de a depune o solicitare de participare ca răspuns la o invitație la procedura concurențială de ofertare, urmând ca numai candidații care îndeplinesc criteriile de calificare și selecție stabilite de entitatea contractantă să aibă dreptul de a depune oferte inițiale în etapa ulterioară, pe baza cărora entitatea contractantă va derula negocieri în vederea îmbunătățirii acestora.


  Articolul 94

  Negocierea competitivă se inițiază prin transmiterea spre publicare a unei invitații la procedura concurențială de ofertare, în conformitate cu prevederile art. 83 alin. (1) lit. a)-c) și art. 156, prin care entitatea contractantă solicită operatorilor economici depunerea de solicitări de participare în vederea furnizării informațiilor și documentelor pentru calificare și selecție stabilite de entitatea contractantă.


  Articolul 95
  (1) Procedura de negociere competitivă se desfășoară, de regulă, în două etape:
  a) etapa depunerii solicitărilor de participare și a selectării candidaților prin aplicarea criteriilor de calificare și selecție;
  b) etapa depunerii ofertelor inițiale de către candidații selectați i^n cadrul primei etape și a evaluării conformității acestora cu cerințele minime stabilite de entitatea contractantă potrivit art. 96 alin. (2) și negocierile în vederea îmbunătățirii ofertelor inițiale, a depunerii ofertelor finale și a evaluării acestora, prin aplicarea criteriului de atribuire și a factorilor de evaluare.
  (2) În etapa prevăzută la alin. (1) lit. a), entitatea contractantă are dreptul de a limita numărul de candidați care îndeplinesc criteriile de calificare și selecție și care vor fi invitați să depună oferte inițiale, cu condiția să fie asigurat un număr de minimum 3 candidați.(3) Entitatea contractantă are obligația de a indica în invitația la procedura concurențială de ofertare criteriile sau regulile obiective și nediscriminatorii pe care intenționează să le aplice, numărul minim de candidați pe care intenționează să îi invite să depună oferte inițiale în etapa a doua a procedurii și, dacă este cazul, numărul maxim.(4) Numărul minim de candidați indicat în invitația la procedura concurențială de ofertare conform dispozițiilor alin. (3) trebuie să fie suficient pentru a asigura o concurență reală cu condiția să fie asigurat un număr de minimum 3 candidați.
  (la 22-12-2017, Alineatul (4) din Articolul 95 , Paragraful 4 , Sectiunea 1 , Capitolul IV a fost modificat de Punctul 21, Articolul II din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 107 din 20 decembrie 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1022 din 22 decembrie 2017 )
  (5) Atunci când selectează candidații, entitatea contractantă are obligația de a aplica numai criteriile de selecție prevăzute în invitația la procedura concurențială de ofertare.(6) În urma finalizării etapei prevăzute la alin. (1) lit. a), entitatea contractantă transmite simultan tuturor candidaților selectați o invitație de participare la etapa a doua.(7) Entitatea contractantă are obligația de a invita în etapa a doua un număr de candidați cel puțin egal cu numărul minim de candidați indicat în invitația la procedura concurențială de ofertare conform dispozițiilor alin. (4).(8) În cazul în care numărul de candidați care îndeplinesc criteriile de calificare și selecție este mai mic decât numărul minim indicat în invitația la procedura concurențială de ofertare conform dispozițiilor alin. (4), entitatea contractantă are dreptul de a opta între a continua procedura de atribuire numai cu acel candidat/acei candidați care îndeplinește/îndeplinesc cerințele solicitate și a anula procedura, în condițiile prevăzute la art. 226.(9) Entitatea contractantă nu are dreptul de a invita în etapa a doua un ofertant/candidat care nu a depus o solicitare de participare în prima etapă sau nu a îndeplinit criteriile de calificare și selecție.(10) Prin excepție de la prevederile alin. (1), entitatea contractantă poate atribui contractul sectorial/acordul-cadru pe baza ofertelor inițiale, fără parcurgerea negocierii prevăzute la alin. (1) lit. b), în cazul în care și-a rezervat această posibilitate prin invitația la procedura concurențială de ofertare.(11) Entitatea contractantă are dreptul de a decide organizarea unei etape finale de licitație electronică, caz în care are obligația de a preciza această decizie în invitația la procedura concurențială de ofertare și în documentația de atribuire.


  Articolul 96
  (1) În cuprinsul documentației de atribuire, entitatea contractantă definește obiectul achiziției sectoriale prin descrierea necesităților entității contractante și a specificațiilor tehnice solicitate pentru produsele, lucrările sau serviciile care urmează a fi achiziționate și stabilește criteriul de atribuire și factorii de evaluare.(2) În cadrul descrierii elementelor prevăzute la alin. (1), entitatea contractantă stabilește care sunt cerințele minime pe care ofertele trebuie să le îndeplinească.(3) Informațiile furnizate prin documentația de atribuire trebuie să fie suficient de precise pentru a permite operatorilor economici să determine natura și obiectul general al achiziției sectoriale și, pe baza acestora, să decidă transmiterea unei solicitări de participare sau neparticiparea la procedura de atribuire.


  Articolul 97
  (1) Perioada cuprinsă între data transmiterii anunțului de participare spre publicare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene sau, după caz, data trimiterii invitației pentru confirmarea interesului, dacă se utilizează un anunț orientativ periodic ca mijloc de invitare la procedura negocierii competitive și data-limită de depunere a solicitărilor de participare este de cel puțin 30 de zile și nu poate fi în niciun caz mai mică de 15 zile.(2) Termenul-limită pentru primirea ofertelor poate fi stabilit de comun acord între entitatea contractantă și candidații selectați, asigurându-se ca toți candidații selectați să aibă la dispoziție același termen pentru pregătirea și transmiterea ofertelor.(3) În lipsa unui acord cu privire la termenul-limită pentru primirea ofertelor, stabilit în conformitate cu alin. (2), acesta este de cel puțin 10 zile de la data la care a fost trimisă invitația de participare la etapa a doua a procedurii de atribuire.


  Articolul 98
  (1) Fără a aduce atingere prevederilor art. 95 alin. (10), entitatea contractantă negociază cu ofertanții ofertele inițiale și toate ofertele ulterioare depuse de aceștia, cu excepția ofertelor finale, în vederea îmbunătățirii conținutului acestora.(2) Cerințele minime stabilite de entitatea contractantă potrivit art. 96 alin. (2), criteriul de atribuire și factorii de evaluare nu pot face obiect al negocierilor.(3) Pe durata negocierilor, entitatea contractantă are obligația de a asigura respectarea principiului tratamentului egal și de a nu furniza informații într-o manieră discriminatorie, care ar putea crea unuia/unora dintre ofertanți un avantaj în raport cu ceilalți.(4) Entitatea contractată informează în scris toți ofertanții ale căror oferte nu au fost eliminate din competiție potrivit alin. (8) și (9) în legătură cu orice modificări ale documentației de atribuire, cu excepția prevederilor referitoare la cerințele minime stabilite de entitatea contractantă potrivit art. 96 alin. (2), care nu pot fi modificate.(5) În urma modificărilor prevăzute la alin. (4), entitatea contractantă acordă o perioadă suficientă ofertanților pentru îmbunătățirea ofertelor și retransmiterea ofertelor îmbunătățite, dacă este cazul.(6) Entitatea contractantă are obligația de a nu dezvălui celorlalți participanți informații confidențiale comunicate de un candidat sau ofertant care participă la negocieri, fără acordul scris al acestuia.(7) Acordul prevăzut la alin. (6) nu poate fi exprimat cu caracter general, ci este exprimat cu privire la fiecare intenție de comunicare a anumitor informații confidențiale.(8) Entitatea contractantă are dreptul de a desfășura negocierile în runde succesive, cu scopul de a reduce numărul de oferte care urmează să fie negociate.(9) Reducerea numărului de oferte potrivit dispozițiilor alin. (8) se realizează numai pe baza factorilor de evaluare stabiliți prin invitația la procedura concurențială de ofertare sau documentația de atribuire.(10) Aplicarea opțiunii prevăzute la alin. (8) trebuie indicată de entitatea contractantă în cadrul invitației la procedura concurențială de ofertare sau documentației de atribuire.(11) În cazul în care entitatea contractantă intenționează să încheie negocierile, aceasta îi informează pe ofertanții rămași în competiție și stabilește un termen pentru depunerea unor oferte noi sau revizuite, care reprezintă ofertele finale.(12) Entitatea contractantă verifică dacă ofertele finale prevăzute la alin. (11) respectă cerințele minime stabilite de entitatea contractantă potrivit art. 96 alin. (2) și celelalte cerințe prevăzute în documentația de atribuire, evaluează ofertele finale și atribuie contractul pe baza criteriului de atribuire și a factorilor de evaluare.

  Paragraful 5 Dialogul competitiv

  Articolul 99

  În cadrul procedurii de dialog competitiv, orice operator economic are dreptul de a depune o solicitare de participare în urma publicării unui anunț de participare sau a unui anunț privind existența unui sistem de calificare, urmând ca numai candidații care îndeplinesc criteriile de calificare și selecție stabilite de entitatea contractantă să aibă dreptul de a participa la etapa de dialog, iar candidații rămași la sfârșitul etapei de dialog au dreptul de a depune oferte finale.


  Articolul 100

  Procedura de dialog competitiv se inițiază prin transmiterea spre publicare a unui anunț de participare sau a unui anunț privind existența unui sistem de calificare, în conformitate cu prevederile art. 83 alin. (1) lit. b) sau c) și art. 156 prin care entitatea contractantă solicită operatorilor economici depunerea de solicitări de participare în vederea furnizării informațiilor și documentelor pentru calificare și selecție stabilite de entitatea contractantă.


  Articolul 101
  (1) Procedura de dialog competitiv se desfășoară, de regulă, în 3 etape:
  a) etapa depunerii solicitărilor de participare și a selectării candidaților prin aplicarea criteriilor de calificare și selecție;
  b) etapa dialogului cu candidații selectați, în vederea identificării soluției/soluțiilor apte să răspundă necesităților entității contractante și pe baza căreia/cărora se vor depune ofertele finale;
  c) etapa depunerii ofertelor finale de către candidații rămași în urma etapei de dialog și a evaluării acestora prin aplicarea criteriului de atribuire și a factorilor de evaluare.
  (2) În etapa prevăzută la alin. (1) lit. a), entitatea contractantă are dreptul de a limita numărul de candidați care îndeplinesc criteriile de calificare și selecție și care vor fi invitați să depună oferte în etapa de dialog, cu condiția să fie asigurat un anumit număr minim de candidați.(3) Entitatea contractantă are obligația de a indica în anunțul de participare criteriile sau regulile obiective și nediscriminatorii pe care intenționează să le aplice, numărul minim de candidați pe care intenționează să îi invite în etapa a doua a procedurii și, dacă este cazul, numărul maxim.(4) Numărul minim de candidați indicat în invitația la procedura concurențială de ofertare conform dispozițiilor alin. (3) trebuie să fie suficient pentru a asigura o concurență reală și, în orice situație, nu poate fi mai mic de 3.(5) Atunci când selectează candidații, entitatea contractantă are obligația de a aplica numai criteriile de calificare și selecție prevăzute în documentația de atribuire.(6) În urma finalizării etapei prevăzute la alin. (1) lit. a), entitatea contractantă transmite simultan tuturor candidaților selectați o invitație de participare la etapa a doua.(7) Entitatea contractantă are obligația de a invita în etapa a doua un număr de candidați cel puțin egal cu numărul minim de candidați indicat în anunțul de participare conform dispozițiilor alin. (4).(8) În cazul în care numărul de candidați care îndeplinesc criteriile de calificare și selecție este mai mic decât numărul minim indicat în invitația la procedura concurențială de ofertare conform dispozițiilor alin. (4), entitatea contractantă are dreptul de a opta între a continua procedura de atribuire numai cu acel candidat/acei candidați care îndeplinește/îndeplinesc cerințele solicitate și a anula procedura, în condițiile prevăzute la art. 226.(9) Entitatea contractantă nu are dreptul de a invita în etapa a doua un operator economic care nu a depus o solicitare de participare în prima etapă sau nu a fost selectat.(10) În urma finalizării etapei prevăzute la alin. (1) lit. b), entitatea contractantă transmite simultan tuturor candidaților rămași în competiție o invitație de depunere a ofertelor finale.


  Articolul 102

  Perioada cuprinsă între data transmiterii anunțului de participare spre publicare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene sau, după caz, data trimiterii invitației pentru confirmarea interesului, dacă se utilizează un anunț orientativ periodic ca mijloc de invitare la procedura negocierii competitive și data-limită de depunere a solicitărilor de participare este de cel puțin 30 de zile și nu poate fi în niciun caz mai mică de 15 zile.


  Articolul 103
  (1) Entitatea contractantă își stabilește și definește necesitățile și cerințele prin anunțul de participare și/sau printr-un document descriptiv.(2) Entitatea contractantă stabilește și definește în cadrul anunțului de participare și/sau al documentului descriptiv prevăzut la alin. (1) criteriul de atribuire și factorii de evaluare aleși, precum și un termen orientativ pentru desfășurarea procedurii de atribuire.(3) Criteriile de atribuire utilizate în cazul procedurii de dialog competitiv sunt cel mai bun raport calitate-preț sau cel mai bun raport calitate-cost prevăzute la art. 209 alin. (3) lit. c) și d).


  Articolul 104
  (1) Entitatea contractantă desfășoară etapa dialogului cu fiecare candidat selectat în parte, în scopul identificării și definirii celor mai bune mijloace pentru satisfacerea necesităților sale.(2) Numai candidații selectați de entitatea contractantă în urma finalizării etapei prevăzute la art. 101 alin. (1) lit. a) pot participa la etapa dialogului.(3) În cadrul dialogului, entitatea contractantă și candidații selectați pot discuta toate aspectele referitoare la achiziție.(4) Pe durata dialogului, entitatea contractantă are obligația de a asigura respectarea principiului tratamentului egal și de a nu furniza informații într-o manieră discriminatorie, care ar putea crea unuia/unora dintre participanți un avantaj în raport cu ceilalți.(5) Entitatea contractantă are obligația de a nu dezvălui celorlalți candidați soluțiile propuse sau alte informații confidențiale comunicate de un candidat care participă la dialog, fără acordul scris al acestuia.(6) Acordul prevăzut la alin. (5) nu poate fi exprimat cu caracter general, ci este exprimat cu privire la fiecare intenție de comunicare a anumitor informații confidențiale.


  Articolul 105
  (1) Entitatea contractantă are dreptul de a desfășura dialogul în runde succesive, cu scopul de a reduce numărul de soluții care urmează să fie discutate în etapa dialogului.(2) Reducerea numărului de soluții potrivit dispozițiilor alin. (1) se realizează numai pe baza factorilor de evaluare stabiliți prin anunțul de participare și/sau documentul descriptiv prevăzut la art. 103 alin. (1).(3) Aplicarea opțiunii prevăzute la alin. (1) trebuie indicată de entitatea contractantă în cadrul anunțului de participare și/sau al documentului descriptiv prevăzut la art. 103 alin. (1).(4) Entitatea contractantă continuă dialogul până când este în măsură să identifice soluția/soluțiile apte să satisfacă necesitățile sale.(5) După ce a declarat încheiată etapa dialogului și a informat în acest sens candidații rămași în competiție, entitatea contractantă îi invită pe fiecare dintre aceștia să depună ofertele finale pe baza soluției sau soluțiilor prezentate și specificate în cursul dialogului.(6) Ofertele finale prevăzute la alin. (5) cuprind toate elementele solicitate și necesare pentru realizarea proiectului.(7) Entitatea contractantă are dreptul de a solicita clarificări, precizări și îmbunătățiri ale ofertelor finale.(8) Clarificările, precizările și îmbunătățirile prevăzute la alin. (7), precum și orice informații suplimentare transmise de ofertant nu pot să conducă la modificarea elementelor esențiale ale procedurii de atribuire, inclusiv ale necesităților și cerințelor stabilite în anunțul de participare și/sau documentul descriptiv prevăzut la art. 103 alin. (1), în cazul în care modificarea acestor elemente, necesități și cerințe este susceptibilă a denatura concurența sau a avea un efect discriminatoriu.


  Articolul 106
  (1) Entitatea contractantă evaluează ofertele primite pe baza criteriului de atribuire și a factorilor de evaluare stabiliți prin anunțul de participare și/sau în documentul descriptiv prevăzut la art. 103 alin. (1).(2) La solicitarea entității contractante, se pot desfășura negocieri cu ofertantul a cărui ofertă finală a fost desemnată ca prezentând cel mai bun raport calitate-preț în urma aplicării factorilor de evaluare stabiliți de entitatea contractantă, având ca obiect confirmarea angajamentelor financiare sau a altor termeni sau condiții incluse în ofertă în vederea stabilirii clauzelor contractului, cu condiția ca aceste negocieri să nu conducă la modificări substanțiale ale aspectelor esențiale ale ofertei sau ale achiziției sectoriale, inclusiv ale necesităților și cerințelor stabilite prin anunțul de participare și/sau documentul descriptiv prevăzut la art. 103 alin. (1) și să nu riște să denatureze concurența sau să conducă la discriminare.


  Articolul 107

  Entitatea contractantă poate prevedea prime sau plăți pentru participanții la dialog în condițiile stabilite prin documentele achiziției.

  Paragraful 6 Parteneriatul pentru inovare

  Articolul 108

  În cadrul parteneriatului pentru inovare, orice operator economic are dreptul de a depune o solicitare de participare în urma publicării unui anunț de participare sau a unui anunț privind existența unui sistem de calificare, urmând ca numai candidații care îndeplinesc criteriile de calificare și selecție stabilite de entitatea contractantă să aibă dreptul de a depune oferte inițiale în etapa ulterioară, pe baza cărora entitatea contractantă va derula negocieri în vederea îmbunătățirii acestora.


  Articolul 109

  Parteneriatul pentru inovare se inițiază prin transmiterea spre publicare a unui anunț de participare sau a unui anunț privind existența unui sistem de calificare, în conformitate cu prevederile art. 83 alin. (1) lit. b) sau c) și art. 155, prin care entitatea contractantă solicită operatorilor economici depunerea de solicitări de participare în vederea furnizării informațiilor și documentelor pentru calificare și selecție stabilite de entitatea contractantă.


  Articolul 110
  (1) Parteneriatul pentru inovare se desfășoară în 3 etape:
  a) etapa depunerii solicitărilor de participare și a selectării candidaților, prin aplicarea criteriilor de calificare și selecție;
  b) etapa depunerii ofertelor inițiale de către candidații selectați în cadrul primei etape și a evaluării conformității acestora cu cerințele stabilite de entitatea contractantă potrivit art. 111 alin. (3);
  c) etapa negocierilor în vederea îmbunătățirii ofertelor inițiale, a depunerii ofertelor finale și a evaluării acestora, prin aplicarea criteriului de atribuire și a factorilor de evaluare.
  (2) Entitatea contractantă are dreptul de a limita numărul de candidați care îndeplinesc criteriile de calificare și selecție și care vor fi invitați să depună oferte inițiale, cu condiția să fie asigurat un anumit număr minim de candidați.(3) Entitatea contractantă are obligația de a indica în invitația la procedura concurențială de ofertare criteriile de selecție și regulile obiective și nediscriminatorii pe care intenționează să le aplice pentru selecția candidaților, numărul minim de candidați pe care intenționează să-i invite în etapa a doua a procedurii și, după caz, numărul maxim.(4) Numărul minim de candidați indicat în invitația la procedura concurențială de ofertare conform dispozițiilor alin. (3) trebuie să fie suficient pentru a asigura o concurență reală și, în orice situație, nu poate fi mai mic de 3.(5) Atunci când selectează candidații, entitatea contractantă are obligația de a aplica numai criteriile de calificare și selecție prevăzute în invitația la procedura concurențială de ofertare.(6) În etapa prevăzută la alin. (1) lit. a), entitatea contractantă are dreptul de a limita numărul de candidați care îndeplinesc criteriile de calificare și selecție și care vor fi invitați să depună oferte inițiale, cu condiția să fie asigurat un număr minim de candidați.(7) În urma finalizării etapei prevăzute la alin. (1) lit. a), entitatea contractantă transmite simultan tuturor candidaților selectați o invitație de participare la etapa a doua.(8) Entitatea contractantă are obligația de invita în etapa a doua cel puțin un număr de candidați egal cu numărul minim de candidați indicat în invitația la procedura concurențială de ofertare conform dispozițiilor alin. (4).(9) În cazul în care numărul de candidați care îndeplinesc criteriile de calificare și selecție este mai mic decât numărul minim indicat în invitația la procedura concurențială de ofertare conform dispozițiilor alin. (4), entitatea contractantă are dreptul de a opta între a continua procedura de atribuire numai cu acel candidat/acei candidați care îndeplinește/îndeplinesc cerințele solicitate sau de a anula procedura, în condițiile prevăzute la art. 226.(10) În urma finalizării etapei prevăzute la alin. (1) lit. b), entitatea contractantă transmite simultan tuturor candidaților o invitație de participare la etapa a treia a procedurii de atribuire.


  Articolul 111
  (1) Entitatea contractantă aplică parteneriatul pentru inovare atunci când identifică necesitatea dezvoltării și achiziției ulterioare a unui produs, serviciu sau a unor lucrări inovatoare, necesitate care nu poate fi satisfăcută de soluțiile disponibile pe piață la un anumit moment.(2) În cuprinsul documentației de atribuire, entitatea contractantă descrie necesitățile cu privire la produsul, serviciul sau lucrările inovatoare care nu pot fi satisfăcute prin achiziția produselor, serviciilor sau lucrărilor disponibile pe piață la acel moment.(3) În cadrul descrierii elementelor prevăzute la alin. (2), entitatea contractantă stabilește care sunt cerințele minime în legătură cu acestea pe care ofertele trebuie să le îndeplinească.(4) Informațiile furnizate prin documentele achiziției trebuie să fie suficient de precise pentru a permite operatorilor economici să determine natura și obiectul soluției solicitate și, pe baza acestora, să decidă transmiterea unei solicitări de participare sau neparticiparea la procedura de atribuire.(5) Entitatea contractantă poate decide să implementeze parteneriatul pentru inovare cu un singur partener sau cu mai mulți parteneri care desfășoară separat activități de cercetare și dezvoltare.(6) Criteriile de atribuire utilizate în cazul parteneriatului pentru inovare sunt cel mai bun raport calitate-preț sau cel mai bun raport calitate-cost, prevăzute la art. 209 alin. (3) lit. c) și d).


  Articolul 112

  Perioada cuprinsă între data transmiterii anunțului de participare spre publicare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene și data-limită de depunere a solicitărilor de participare este de cel puțin 30 de zile și nu poate fi în niciun caz mai mică de 15 zile.


  Articolul 113

  Parteneriatul pentru inovare are ca scop dezvoltarea unui produs, a unui serviciu inovator sau a unor lucrări inovatoare și achiziția ulterioară a produselor, serviciilor sau lucrărilor rezultate, cu condiția ca acestea să corespundă nivelurilor de performanță și costurilor maxime convenite între entitatea contractantă și participanți.


  Articolul 114
  (1) Parteneriatul pentru inovare se desfășoară în faze succesive, urmând succesiunea stadiilor din procesul de cercetare și de inovare, care poate include fabricarea produselor, prestarea serviciilor sau finalizarea lucrărilor.(2) În cadrul parteneriatului pentru inovare se stabilesc obiective intermediare care trebuie realizate de către parteneri, precum și plata prețului în tranșe corespunzătoare.(3) Pe baza obiectivelor stabilite potrivit alin. (2), entitatea contractantă poate decide după fiecare fază să înceteze parteneriatul pentru inovare sau, în cazul unui parteneriat pentru inovare încheiat cu mai mulți parteneri, să reducă numărul de parteneri prin încetarea anumitor contracte individuale, cu condiția ca entitatea contractantă să fi menționat în documentația de atribuire aceste posibilități, precum și condițiile aplicării acestora.


  Articolul 115
  (1) În legătură cu calificarea și selecția candidaților, entitatea contractantă stabilește în special criterii legate de capacitatea candidaților în domeniul cercetării și dezvoltării, elaborării de soluții inovatoare și implementării acestora.(2) Numai candidații selectați de entitatea contractantă în urma finalizării etapei prevăzute la art. 110 alin. (1) lit. a) pot prezenta proiecte de cercetare și inovare care să răspundă necesităților identificate de entitatea contractantă care nu pot fi satisfăcute de soluțiile existente.(3) În cadrul documentației de atribuire, entitatea contractantă definește regulile aplicabile drepturilor de proprietate intelectuală.(4) În cazul parteneriatului pentru inovare încheiat cu mai mulți parteneri, entitatea contractantă are obligația de a nu dezvălui celorlalți parteneri soluțiile propuse sau alte informații confidențiale comunicate de un partener în cadrul parteneriatului, fără acordul acestuia.(5) Acordul prevăzut la alin. (4) nu poate fi exprimat cu caracter general, ci este exprimat cu privire la fiecare intenție de comunicare a anumitor informații specifice.(6) Entitatea contractantă se asigură că structura parteneriatului și, în special, durata și valoarea diferitelor faze ale acestuia reflectă gradul de inovație al soluției propuse și succesiunea activităților de cercetare și inovare necesare pentru dezvoltarea unei soluții inovatoare care nu este disponibilă pe piață.(7) Valoarea estimată a produselor, serviciilor sau lucrărilor nu trebuie să fie disproporționată în raport cu investițiile necesare pentru dezvoltarea acestora.


  Articolul 116
  (1) Entitatea contractantă negociază cu ofertanții ofertele inițiale și toate ofertele ulterioare depuse de aceștia, cu excepția ofertelor finale, în vederea îmbunătățirii conținutului acestora.(2) Cerințele minime stabilite de entitatea contractantă potrivit art. 111 alin. (3), criteriul de atribuire și factorii de evaluare nu pot face obiect al negocierilor.(3) Pe durata negocierilor, entitatea contractantă are obligația de a asigura respectarea principiului tratamentului egal față de toți ofertanții și de a nu furniza informații într-o manieră discriminatorie, care ar putea crea unuia/unora dintre ofertanți un avantaj în raport cu ceilalți.(4) Entitatea contractantă informează în scris toți ofertanții ale căror oferte nu au fost eliminate din competiție potrivit alin. (8) și (9) în legătură cu orice modificări ale specificațiilor tehnice sau ale altor documente ale achiziției sectoriale, cu excepția prevederilor referitoare la cerințele minime stabilite de entitatea contractantă potrivit art. 111 alin. (3), care nu pot fi modificate.(5) În urma modificărilor prevăzute la alin. (4), entitatea contractantă acordă o perioadă suficientă ofertanților pentru îmbunătățirea ofertelor și retransmiterea ofertelor îmbunătățite, dacă este cazul.(6) Entitatea contractantă are obligația de a nu dezvălui celorlalți participanți informații confidențiale comunicate de un candidat sau ofertant care participă la negocieri, fără acordul scris al acestuia.(7) Acordul prevăzut la alin. (6) nu poate fi exprimat cu caracter general, ci este exprimat cu privire la fiecare intenție de comunicare a anumitor informații specifice.(8) Entitatea contractantă are dreptul de a desfășura negocierile în runde succesive, cu scopul de a reduce numărul de oferte care urmează să fie negociate.(9) Reducerea numărului de oferte potrivit dispozițiilor alin. (8) se realizează numai pe baza factorilor de evaluare stabiliți prin anunțul de participare sau alt document al achiziției.(10) Aplicarea opțiunii prevăzute la alin. (8) trebuie indicată de entitatea contractantă în cadrul anunțului de participare sau al altui document al achiziției.

  Paragraful 7 Negocierea fără invitație prealabilă la o procedură concurențială de ofertare

  Articolul 117
  (1) Entitatea contractantă are dreptul de a aplica procedura de negociere fără invitație prealabilă la o procedură concurențială de ofertare pentru atribuirea contractelor sectoriale, doar într-unul din următoarele cazuri:
  a) dacă în cadrul unei proceduri cu invitație prealabilă la o procedură concurențială de ofertare organizată pentru achiziția produselor, serviciilor sau lucrărilor respective nu a fost depusă nicio ofertă/solicitare de participare sau au fost depuse numai oferte/solicitări de participare neadecvate, cu condiția să nu se modifice în mod substanțial condițiile inițiale ale achiziției sectoriale;
  (la 22-12-2017, Litera a) din Alineatul (1) , Articolul 117 , Paragraful 7 , Sectiunea 1 , Capitolul IV a fost modificată de Punctul 22, Articolul II din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 107 din 20 decembrie 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1022 din 22 decembrie 2017 )

  b) dacă contractul este atribuit exclusiv în scop de cercetare științifică, experimental, de studiu sau de dezvoltare, și nu în scopul asigurării unui profit sau al recuperării costurilor cu cercetarea și dezvoltarea și în măsura în care atribuirea unui astfel de contract nu aduce atingere atribuirii competitive a contractelor ulterioare care urmăresc, în special, aceste obiective;
  c) dacă lucrările, produsele sau serviciile pot fi furnizate numai de către un anumit operator economic pentru unul dintre motivele prevăzute la alin. (2);
  d) ca o măsură strict necesară, atunci când perioadele de aplicare a procedurilor de licitație deschisă, licitație restrânsă, negociere competitivă, dialog competitiv sau procedura simplificată nu pot fi respectate din motive de extremă urgență, determinate de evenimente imprevizibile și care nu se datorează sub nicio formă unei acțiuni sau inacțiuni a entității contractante. În situații în care se impune intervenția imediată, entitatea contractantă are dreptul de a realiza achiziția publică în paralel cu aplicarea procedurii de negociere fără publicarea prealabilă a unui anunț de participare;
  (la 04-06-2018, Litera d) din Alineatul (1) , Articolul 117 , Paragraful 7 , Sectiunea 1 , Capitolul IV a fost modificată de Punctul 7, Articolul II din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 45 din 24 mai 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 459 din 04 iunie 2018 )

  e) atunci când este necesară achiziționarea de la contractantul inițial a unor cantități suplimentare de produse destinate înlocuirii parțiale sau extinderii produselor sau instalațiilor existente și numai dacă schimbarea contractantului inițial ar pune entitatea contractantă în situația de a achiziționa produse cu caracteristici tehnice diferite de cele deja existente care ar conduce la incompatibilitate sau la dificultăți tehnice disproporționate de utilizare și întreținere;
  f) atunci când, ulterior atribuirii unui contract sectorial de lucrări sau de servicii, entitatea contractantă intenționează să achiziționeze lucrări sau servicii noi și numai dacă se îndeplinesc în mod cumulativ condițiile prevăzute la alin. (3);
  g) pentru produsele cotate și achiziționate pe o piață de mărfuri.
  (la 04-06-2018, Litera g) din Alineatul (1) , Articolul 117 , Paragraful 7 , Sectiunea 1 , Capitolul IV a fost modificată de Punctul 7, Articolul II din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 45 din 24 mai 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 459 din 04 iunie 2018 )

  h) atunci când este posibilă achiziționarea de produse la un preț considerabil mai scăzut decât prețurile practicate în mod normal pe piață, ca urmare a apariției unei ocazii deosebit de avantajoase, disponibile doar pentru o perioadă foarte scurtă de timp;
  i) pentru cumpărarea de produse sau servicii în condiții speciale avantajoase de la un operator economic care încetează definitiv activitățile comerciale sau care se află într-o procedură de faliment, de concordat preventiv sau într-o procedură similară;
  j) atunci când, ca urmare a unui concurs de soluții, contractul sectorial de servicii urmează să fie atribuit, conform regulilor stabilite în cadrul concursului de soluții respectiv, concurentului câștigător sau unuia dintre concurenții câștigători ai concursului respectiv; în acest din urmă caz, entitatea contractantă are obligația de a transmite invitație la negocieri tuturor concurenților câștigători.
  (2) Motivele prevăzute la alin. (1) lit. c) sunt următoarele:
  a) scopul achiziției este crearea sau achiziționarea unei opere de artă sau unei reprezentații artistice unice;
  b) concurența lipsește din motive tehnice;
  c) protecția unor drepturi exclusive, inclusiv drepturi de proprietate intelectuală.
  (3) Condițiile prevăzute la alin. (1) lit. f) sunt următoarele:
  a) atribuirea se face contractantului inițial, iar noile lucrări, respectiv noile servicii, constau în repetarea unor lucrări sau servicii similare prevăzute în contractul atribuit inițial și sunt conforme cu cerințele prevăzute în documentele achiziției elaborate cu ocazia atribuirii contractului inițial;
  b) valoarea estimată a contractului inițial de lucrări/servicii s-a determinat prin luarea în considerare inclusiv a lucrărilor/serviciilor noi care pot fi achiziționate ulterior;
  c) în invitația prealabilă la o procedură concurențială de ofertare pentru atribuirea contractului inițial s-a precizat faptul că entitatea contractantă are dreptul de a opta pentru achiziționarea ulterioară de noi lucrări, respectiv noi servicii, de la operatorul economic a cărui ofertă va fi declarată câștigătoare în cadrul procedurii respective.
  (4) Entitatea contractantă poate aplica procedura de negociere fără invitație prealabilă la o procedură concurențială de ofertare în cazul prevăzut la alin. (1) lit. c) numai dacă, în legătură cu motivele prevăzute la alin. (2) lit. b) și c), nu există o soluție alternativă sau înlocuitoare rezonabilă din punct de vedere funcțional, iar absența concurenței sau protecția drepturilor exclusive nu sunt rezultatul unei restrângeri artificiale de către entitatea contractantă a parametrilor achiziției în vederea viitoarei proceduri de atribuire. Motivele tehnice pot fi generate, de asemenea, de cerințe specifice privind interoperabilitatea care trebuie îndeplinite pentru a asigura funcționarea lucrărilor, produselor sau serviciilor care urmează a fi achiziționate.(5) În sensul alin. (4), o soluție alternativă sau rezonabilă poate consta în utilizarea unor canale de distribuție alternative pe teritoriul României ori în afara acestuia sau achiziția unor lucrări, produse sau servicii comparabile din punct de vedere funcțional.(6) În cazul prevăzut la alin. (1) lit. d), entitatea contractantă nu are dreptul de a stabili durata contractului pe o perioadă mai mare decât cea necesară pentru a face față situației de urgență care a determinat aplicarea procedurii de negociere fără invitație prealabilă la o procedură concurențială de ofertare.

  Paragraful 8 Concursul de soluții

  Articolul 118

  Concursul de soluții poate fi organizat în una dintre următoarele modalități:
  a) în cadrul unei proceduri de atribuire a unui contract sectorial de servicii;
  b) ca o procedură de atribuire distinctă cu premii sau plăți acordate participanților.


  Articolul 119
  (1) Concursul de soluții se inițiază prin publicarea de către entitatea contractantă a unui anunț de concurs prin care solicită operatorilor economici interesați depunerea de proiecte. Art. 156-158 se aplică și anunțurilor privind concursurile de soluții.(2) În cazul în care entitatea contractantă intenționează să atribuie un contract subsecvent de achiziție de servicii ca urmare a unei proceduri de negociere fără invitație prealabilă la o procedură concurențială de ofertare, potrivit dispozițiilor art. 117 alin. (1) lit. j), entitatea contractantă indică acest lucru în anunțul de concurs.(3) Entitatea contractantă care a organizat un concurs de soluții transmite spre publicare un anunț cu privire la rezultatele concursului și trebuie să fie în măsură să facă dovada datei transmiterii anunțului.(4) Anunțul privind rezultatele unui concurs de soluții este transmis Oficiului pentru Publicații al Uniunii Europene în termen de 30 de zile de la data încheierii concursului de soluții.(5) Prin excepție de la prevederile alin. (3), în cazul în care comunicarea informațiilor privind rezultatul concursului ar împiedica aplicarea unor dispoziții legale, ar fi contrară interesului public, ar aduce atingere intereselor comerciale legitime ale unei întreprinderi publice sau private ori ar putea aduce atingere concurenței loiale între prestatorii de servicii, publicarea acestor informații nu este obligatorie.


  Articolul 120

  În cazul în care entitatea contractantă intenționează să limiteze numărul de participanți în cadrul unui concurs de soluții, entitatea contractantă stabilește criterii de calificare și selecție clare, obiective și nediscriminatorii, care trebuie să fie precizate în mod explicit în documentele achiziției, iar în toate cazurile, numărul de candidați invitați să participe este suficient pentru a asigura o concurență reală.


  Articolul 121
  (1) În scopul evaluării proiectelor prezentate în cadrul unui concurs de soluții, entitatea contractantă numește un juriu alcătuit exclusiv din persoane fizice independente față de participanții la concurs.(2) În cazul în care participanților la concurs li se solicită o anumită calificare profesională, cel puțin o treime din numărul membrilor juriului trebuie să dețină calificarea respectivă sau o calificare echivalentă.


  Articolul 122
  (1) Juriul este autonom în deciziile și opiniile pe care le emite.(2) Juriul are obligația de a evalua, în mod anonim și exclusiv pe baza criteriilor indicate în anunțul de concurs, planurile și proiectele depuse de candidați.(3) Anonimatul este menținut până la momentul în care juriul adoptă o decizie sau formulează o opinie.(4) Pe baza evaluării calitative a fiecărui proiect, juriul stabilește clasamentul proiectelor, precum și observațiile și aspectele care ar trebui clarificate, într-un raport semnat de toți membrii juriului.(5) Candidații pot fi invitați, dacă este necesar, să răspundă întrebărilor consemnate în raportul întocmit de juriu, în vederea clarificării oricărui aspect privind proiectele.(6) Juriul are obligația de a redacta un proces-verbal complet al dialogului dintre membrii juriului și candidați.


  Articolul 123

  Regulile detaliate de organizare a concursului de soluții se stabilesc prin normele metodologice de aplicare a prevederilor prezentei legi.

  Paragraful 9 Servicii sociale și alte servicii specifice

  Articolul 124
  (1) Fără a aduce atingere principiilor prevăzute la art. 2 alin. (2), în cazul atribuirii unui contract sectorial/acord-cadru care are ca obiect servicii sociale și alte servicii specifice, prevăzute în anexa nr. 2, cu o valoare estimată egală sau mai mare decât pragul prevăzut la art. 12 alin. (1) lit. c), autoritatea contractantă are următoarele obligații:
  a) de a-și face cunoscută intenția de a achiziționa respectivele servicii fie prin publicarea unui anunț de participare, fie prin intermediul unui anunț de intenție valabil în mod continuu;
  b) de a publica un anunț de atribuire a contractului.
  (la 22-12-2017, Alineatul (1) din Articolul 124 , Paragraful 9 , Sectiunea 1 , Capitolul IV a fost modificat de Punctul 23, Articolul II din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 107 din 20 decembrie 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1022 din 22 decembrie 2017 )
  (2) Alternativ publicării unor anunțuri de atribuire individuale, entitatea contractantă are dreptul de a grupa trimestrial anunțurile de atribuire prevăzute la alin. (1) lit. d), caz în care entitatea contractantă are obligația de a transmite spre publicare anunțurile de atribuire astfel grupate în termen de 30 de zile de la încheierea fiecărui trimestru.(3) Dispozițiile alin. (1) lit. a)-c) nu sunt aplicabile în cazul în care contractul sectorial/acordul-cadru având ca obiect servicii sociale și alte servicii specifice, prevăzute în anexa nr. 2, este atribuit prin procedura de negociere fără invitație prealabilă la o procedură concurențială de ofertare, în conformitate cu dispozițiile art. 117.(4) Criteriul de atribuire utilizat pentru atribuirea contractelor sectoriale/acordurilor-cadru având ca obiect servicii sociale și alte servicii specifice, prevăzute în anexa nr. 2, și cu o valoare estimată egală sau mai mare decât pragul de la art. 12 alin. (1) lit. c), este cel mai bun raport calitate-preț sau cel mai bun raport calitate-cost, prevăzute la art. 209 alin. (3) lit. c) și d), ținânduse seama de criteriile de calitate și de sustenabilitate ale serviciilor sociale.
  (la 22-12-2017, Alineatul (4) din Articolul 124 , Paragraful 9 , Sectiunea 1 , Capitolul IV a fost modificat de Punctul 23, Articolul II din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 107 din 20 decembrie 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1022 din 22 decembrie 2017 )


  Articolul 125
  (1) Entitatea contractantă are dreptul de a stabili ca participarea la procedurile de atribuire a contractelor sectoriale având ca obiect exclusiv serviciile de sănătate, sociale și culturale prevăzute la art. 124 care fac obiectul codurilor CPV 75121000-0, 75122000-7, 75123000-4, 79622000-0, 79624000-4, 79625000-1, 80110000-8, 80300000-7, 80420000-4, 80430000-7, 80511000-9, 80520000-5, 80590000-6, cuprinse între 85000000-9 la 85323000-9, 92500000-6, 92600000-7, 98133000-4, 98133110-8 să fie rezervată unor operatori economici, cum ar fi persoane juridice fără scop lucrativ, întreprinderi sociale și unități protejate, acreditate ca furnizori de servicii sociale, furnizori publici de servicii sociale.(2) Operatorii economici cărora le poate fi rezervată participarea la procedurile de atribuire prevăzute la alin. (1) trebuie să îndeplinească în mod cumulativ următoarele condiții:
  a) scopul pentru care a fost înființat operatorul economic este îndeplinirea unor obiective în domeniul serviciilor publice, în legătură cu prestarea serviciilor prevăzute la alin (1);
  b) profitul obținut de operatorul economic este reinvestit în vederea îndeplinirii scopului pentru care acesta a fost înființat; în cazul în care profitul este distribuit sau redistribuit, acest lucru se bazează pe considerente legate de participarea angajaților la beneficiile activității operatorului economic;
  c) organizarea structurilor de conducere sau a structurilor care dețin operatorul economic care execută contractul se bazează pe principiul participării angajaților în cadrul structurilor care dețin operatorul economic sau necesită participarea activă a angajaților, a utilizatorilor sau a altor entități interesate;
  d) operatorului economic nu i-a fost atribuit un contract pentru serviciile în cauză de către entitatea contractantă respectivă, în temeiul prezentului articol, în ultimii 3 ani.
  (3) Durata maximă a contractelor sectoriale prevăzute la alin. (1) este de 3 ani.(4) În cuprinsul anunțurilor prevăzute la art. 124 alin. (1) lit. a) publicate în vederea atribuirii contractelor sectoriale prevăzute la alin. (1) se face trimitere la prezentul articol.

  Paragraful 10 Procedura simplificată

  Articolul 126
  (1) Entitățile contractante prevăzute la art. 4 alin. (1) lit. a) și b) au dreptul de a aplica procedura simplificată în condițiile prevăzute la art. 12 alin. (2).(2) Procedura simplificată se inițiază prin publicarea în SEAP a unui anunț de participare simplificat, însoțit de documentația de atribuire aferentă.(3) Entitățile contractante prevăzute la art. 4 alin. (1) lit. a) și b) au obligația de a stabili perioada de depunere a ofertelor în funcție de complexitatea contractului de achiziție publică/ acordului-cadru și de cerințele specifice, astfel încât operatorii economici interesați să beneficieze de un interval de timp adecvat și suficient pentru elaborarea ofertelor și pentru pregătirea documentelor de calificare și selecție, dacă sunt solicitate prin documentele achiziției.(4) Entitățile contractante prevăzute la art. 4 alin. (1) lit. a) și b) pot decide desfășurarea procedurii simplificate:
  a) fie într-o etapă;
  b) fie în mai multe etape care presupun atât selecția candidaților, cât și negocierea și evaluarea ofertelor.
  (4^1) În cazul prevăzut la alin. (4) lit. a), entitatea contractantă are dreptul de a decide organizarea unei etape finale de licitație electronică, caz în care are obligația de a preciza această decizie în anunțul de participare simplificat și în documentația de atribuire.
  (la 22-12-2017, Articolul 126 din Paragraful 10 , Sectiunea 1 , Capitolul IV a fost completat de Punctul 24, Articolul II din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 107 din 20 decembrie 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1022 din 22 decembrie 2017 )
  (5) Conform alin. (4) lit. a) și fără a aduce atingere dispozițiilor alin. (3), perioada minimă între data transmiterii anunțului de participare la procedura simplificată și data-limită de depunere a ofertelor este de cel puțin:
  a) 10 zile, în cazul în care se are în vedere atribuirea unui contract de achiziție publică de servicii sau produse;
  b) 6 zile, în cazul în care se are în vedere atribuirea unui contract de achiziție publică de produse de complexitate redusă;
  c) 15 zile, în cazul în care se are în vedere atribuirea unui contract de achiziție publică de lucrări.
  (6) În cazul prevăzut la alin. (4) lit. b), dacă entitățile contractante prevăzute la art. 4 alin. (1) lit. a) și b) decid organizarea unei etape de negociere a ofertelor, acest aspect îl precizează în anunțul de participare simplificat.(7) În cazul prevăzut la alin. (4) lit. b), entitățile contractante prevăzute la art. 4 alin. (1) lit. a) și b) au obligația de a transmite anunțul de participare simplificat spre publicare în SEAP cu cel puțin 10 zile înainte de data-limită pentru depunerea solicitărilor de participare.(8) În cazul prevăzut la alin. (4) lit. b), entitățile contractante prevăzute la art. 4 alin. (1) lit. a) și b) au obligația de a transmite simultan tuturor candidaților selectați o invitație de participare la etapa a doua.(9) În etapa a doua a situației prevăzute la alin. (4) lit. b), perioada minimă între data transmiterii invitației de participare și data-limită de depunere a ofertelor este de cel puțin 10 zile. În cazul în care se are în vedere atribuirea unui contract de achiziție publică de produse de complexitate redusă perioada minimă este de cel puțin 6 zile.(10) În cazul în care o situație de urgență, demonstrată în mod corespunzător de către entitățile contractante prevăzute la art. 4 alin. (1) lit. a) și b) face imposibil de respectat perioadele prevăzute la alin. (5) sau (9), respectivele entități pot stabili o perioadă redusă pentru depunerea solicitărilor de participare/ofertelor, care nu poate fi mai mică de 6 zile de la data transmiterii spre publicare a anunțului de participare, respectiv transmiterii invitației de participare, în cazul atribuirii unui contract de achiziție publică de servicii sau produse, respectiv de 9 zile, în cazul unui contract de achiziție publică de lucrări.(11) Dacă entitățile contractante prevăzute la art. 4 alin. (1) lit. a) și b) decid să solicite criterii de calificare și selecție, entitățile contractante prevăzute la art. 4 alin. (1) lit. a) și b) pot solicita doar cerințe privind:
  a) motive de excludere, în conformitate cu capitolul V, secțiunea a 6-a, paragraful 2;
  b) capacitatea de exercitare a activității profesionale, în conformitate cu art. 186;
  (la 22-12-2017, Litera b) din Alineatul (11) , Articolul 126 , Paragraful 10 , Sectiunea 1 , Capitolul IV a fost modificată de Punctul 25, Articolul II din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 107 din 20 decembrie 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1022 din 22 decembrie 2017 )

  c) experiența similară, în conformitate cu art. 192 lit. a) și b).
  (12) Prin norme metodologice de aplicare a prezentei legi se pot stabili condiții și modalități suplimentare de aplicare a procedurii simplificate.
  (la 04-06-2018, Articolul 126 din Paragraful 10 , Sectiunea 1 , Capitolul IV a fost completat de Punctul 8, Articolul II din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 45 din 24 mai 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 459 din 04 iunie 2018 )
  (13) Abrogat.
  (la 22-12-2017, Alineatul (13) din Articolul 126 , Paragraful 10 , Sectiunea 1 , Capitolul IV a fost abrogat de Punctul 26, Articolul II din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 107 din 20 decembrie 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1022 din 22 decembrie 2017 )


  Secţiunea a 2-a Instrumente și tehnici specifice de atribuire a contractelor sectoriale
  Paragraful 1 Acordul-cadru

  Articolul 127

  Entitatea contractantă atribuie acordurile-cadru prin aplicarea procedurilor corespunzătoare prevăzute la art. 82.
  (la 22-12-2017, Articolul 127 din Paragraful 1 , Sectiunea a 2-a , Capitolul IV a fost modificat de Punctul 27, Articolul II din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 107 din 20 decembrie 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1022 din 22 decembrie 2017 )


  Articolul 128
  (1) Durata unui acord-cadru nu poate depăși 8 ani, cu excepția cazurilor excepționale pe care entitatea contractantă le justifică temeinic, în special prin obiectul acordului-cadru respectiv.(2) Entitatea contractantă are obligația de a stabili operatorul economic sau, după caz, operatorii economici care sunt parte a acordului-cadru respectiv prin aplicarea unor norme și criterii obiective care pot include reluarea procedurii între acei operatori economici care sunt parte la acordul-cadru.(3) Criteriile de calificare și selecție, criteriul de atribuire și factorii de evaluare sunt prevăzuți în documentele achiziției pentru acordul-cadru.(4) Entitățile contractante atribuie acorduri-cadru cu respectarea principiilor prevăzute la art. 2 alin. (2) fără să împiedice, să restrângă sau să denatureze concurența între operatorii economici.(5) Prin normele metodologice de aplicare a prevederilor prezentei legi se stabilesc condițiile și modalitățile de atribuire a acordului-cadru.

  Paragraful 2 Sistemul dinamic de achiziții

  Articolul 129
  (1) Entitatea contractantă are dreptul de a utiliza un sistem dinamic de achiziții pentru achiziții de uz curent, ale căror caracteristici general disponibile pe piață satisfac necesitățile entității contractante.(2) Sistemul dinamic de achiziții este organizat și funcționează în integralitate ca un proces electronic și este deschis, pe întreaga sa perioadă de valabilitate, oricărui operator economic care îndeplinește criteriile de calificare și selecție.(3) Sistemul dinamic de achiziții poate fi împărțit pe categorii de produse, lucrări sau servicii care sunt definite în mod obiectiv, pe baza caracteristicilor achizițiilor care urmează a fi realizate în cadrul categoriei în cauză, caracteristici care pot include referințe la dimensiunea maximă admisibilă a contractelor subsecvente specifice sau la o anumită zonă geografică în care contractele subsecvente specifice vor fi executate.


  Articolul 130
  (1) Pentru efectuarea unei achiziții în cadrul unui sistem dinamic de achiziții, entitatea contractantă aplică regulile licitației restrânse, precum și regulile specifice prevăzute în cuprinsul prezentului paragraf.(2) Toți candidații care îndeplinesc criteriile de calificare și selecție sunt admiși în sistem, entitatea contractantă neavând dreptul de a limita numărul de candidați care vor fi admiși în cadrul sistemului.(3) În cazul în care entitatea contractantă a împărțit sistemul pe categorii de produse, lucrări sau servicii în conformitate cu dispozițiile art. 129 alin. (3), entitatea contractantă specifică criteriile de calificare și selecție aplicabile pentru fiecare categorie.


  Articolul 131
  (1) Entitatea contractantă are obligația de a respecta următoarele termene:
  a) perioada minimă pentru depunerea solicitărilor de participare este de 30 de zile de la data transmiterii spre publicare a anunțului de participare sau, de la data trimiterii invitației pentru confirmarea interesului dacă se utilizează un anunț orientativ periodic ca mijloc de invitare la procedura concurențială de ofertare, și nu poate fi în niciun caz mai mic de 15 zile;
  b) perioada minimă pentru depunerea ofertelor este de 10 zile de la data transmiterii invitației de participare la etapa de depunere a ofertelor.
  (2) Din momentul transmiterii invitației de participare la etapa a doua a procedurii pentru prima achiziție specifică în cadrul unui sistem dinamic de achiziții nu se mai aplică alte termene pentru depunerea solicitărilor de participare.


  Articolul 132

  Toate comunicările în cadrul unui sistem dinamic de achiziții se realizează exclusiv prin mijloace electronice, în conformitate cu dispozițiile art. 78 alin. (1) și (2), art. 79 și 80 și ale normelor metodologice de aplicare a prevederilor prezentei legi.


  Articolul 133

  La atribuirea contractelor în cadrul unui sistem dinamic de achiziții, entitatea contractantă are următoarele obligații:
  a) de a publica o invitație la o procedură concurențială de ofertare în care se precizează în mod clar faptul că pentru atribuirea contractului sectorial/contractelor sectoriale se utilizează un sistem dinamic de achiziții;
  b) de a indica în documentele achiziției cel puțin natura și cantitatea estimată a achizițiilor avute în vedere, precum și toate informațiile necesare privind sistemul dinamic de achiziții, inclusiv cu privire la modul de funcționare a acestuia, echipamentele electronice utilizate și modalitățile și specificațiile tehnice de conectare;
  c) de a indica orice împărțire pe categorii de produse, lucrări sau servicii și caracteristicile care le definesc;
  d) de a permite, în conformitate cu dispozițiile art. 160, pe toată perioada de valabilitate a sistemului dinamic de achiziții, începând cu momentul publicării invitației la o procedură concurențială de ofertare și până la închiderea sistemului, accesul nerestricționat, direct și complet la conținutul documentelor achiziției.


  Articolul 134
  (1) După lansarea sistemului dinamic de achiziții și pe întreaga perioadă de valabilitate a acestuia, în condițiile prevăzute la art. 130 și 131, entitatea contractantă are obligația de a permite oricărui operator economic interesat să depună o solicitare de participare cu scopul de a fi admis în sistem.(2) După primirea unei solicitări de participare, entitatea contractantă evaluează îndeplinirea de către candidat a criteriilor de calificare și selecție stabilite.(3) Entitatea contractantă are obligația de a finaliza evaluarea prevăzută la alin. (2) în termen de 10 zile lucrătoare de la data primirii solicitării de participare.(4) Termenul prevăzut la alin. (3) poate fi prelungit până la 15 zile lucrătoare în situații specifice, în cazul în care este justificat în special prin necesitatea de a examina documente suplimentare sau de a verifica în alt mod îndeplinirea criteriilor de calificare și selecție.(5) Prin excepție de la dispozițiile alin. (3) și (4), atât timp cât nu a fost transmisă invitația de participare la procedura concurențială de ofertare pentru prima achiziție specifică în cadrul sistemului dinamic de achiziții, entitatea contractantă poate prelungi perioada de evaluare, cu condiția ca nicio invitație de participare la etapa a doua a procedurii să nu fie transmisă în perioada de evaluare astfel prelungită.(6) Entitatea contractantă indică în documentele achiziției durata prelungirii pe care intenționează să o aplice.(7) Entitatea contractantă informează operatorii economici cu privire la admiterea în sistemul dinamic de achiziții sau, după caz, respingerea solicitării de participare imediat după finalizarea evaluării prevăzute la alin. (2), în conformitate cu dispozițiile art. 224 și 225.


  Articolul 135
  (1) Entitatea contractantă transmite, în conformitate cu dispozițiile art. 161, câte o invitație de participare tuturor participanților admiși în cadrul sistemului dinamic de achiziții, în vederea depunerii de oferte pentru fiecare achiziție specifică în cadrul sistemului.(2) În cazul în care sistemul dinamic de achiziții a fost împărțit pe categorii de lucrări, produse sau servicii, entitatea contractantă transmite, în conformitate cu dispozițiile art. 161, câte o invitație de participare tuturor participanților care au fost admiși în cadrul sistemului dinamic de achiziții în categoria corespunzătoare achiziției specifice în cauză, în vederea depunerii de oferte pentru fiecare achiziție specifică în cadrul categoriei respective.


  Articolul 136
  (1) Entitatea contractantă atribuie contractul sectorial ofertantului care prezintă oferta cea mai avantajoasă, desemnată prin aplicarea criteriului de atribuire și a factorilor de evaluare stabiliți prin anunțul de participare, invitația pentru confirmarea interesului sau, atunci când mijlocul de invitare la o procedură concurențială de ofertare îl constituie un anunț privind existența unui sistem de calificare, în invitația de participare la procedura de ofertare.(2) Dacă este cazul, criteriul de atribuire și factorii de evaluare prevăzuți la alin. (1) pot fi detaliați în cadrul invitației de participare prevăzute la art. 135.


  Articolul 137
  (1) Entitatea contractantă are dreptul, în orice moment pe parcursul perioadei de valabilitate a sistemului dinamic de achiziții, de a solicita participanților admiși să depună, în conformitate cu dispozițiile art. 202 și 203, o declarație pe propria răspundere reînnoită și actualizată, în termen de 5 zile lucrătoare de la data transmiterii solicitării.(2) Dispozițiile art. 205-207 se aplică pe întreaga perioadă de valabilitate a sistemului dinamic de achiziții.


  Articolul 138
  (1) Entitatea contractantă indică perioada de valabilitate a sistemului dinamic de achiziții în invitația la procedura concurențială de ofertare.(2) Entitatea contractantă informează Comisia Europeană cu privire la orice modificare a perioadei de valabilitate a sistemului dinamic de achiziții, folosind următoarele formulare standard:
  a) formularul utilizat pentru invitația la procedura concurențială de ofertare, dacă perioada de valabilitate este modificată fără închiderea sistemului;
  b) formularul utilizat pentru anunțul de atribuire, dacă sistemul dinamic de achiziții este închis.
  (3) Formularele standard prevăzute la alin. (2) se stabilesc de Comisia Europeană conform art. 71 din Directiva 2014/25/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 26 februarie 2014 privind achizițiile efectuate de entitățile care își desfășoară activitatea în sectoarele apei, energiei, transporturilor și serviciilor poștale și de abrogare a Directivei 2004/17/CL.


  Articolul 139

  Este interzisă perceperea de tarife operatorilor economici interesați sau participanților la sistemul dinamic de achiziții.

  Paragraful 3 Licitația electronică

  Articolul 140
  (1) Entitatea contractantă poate să utilizeze licitația electronică în următoarele situații și numai dacă conținutul documentelor achiziției, în special specificațiile tehnice, pot fi stabilite în mod precis:
  a) ca o etapă finală a procedurii de licitație deschisă, licitație restrânsă, negociere competitivă sau a unei proceduri simplificate;
  (la 22-12-2017, Litera a) din Alineatul (1) , Articolul 140 , Paragraful 3 , Sectiunea a 2-a , Capitolul IV a fost modificată de Punctul 28, Articolul II din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 107 din 20 decembrie 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1022 din 22 decembrie 2017 )

  b) la reluarea competiției dintre operatorii economici parte la un acord-cadru, potrivit dispozițiilor art. 128 alin. (2);
  c) la depunerea ofertelor în vederea atribuirii unui contract sectorial în cadrul unui sistem dinamic de achiziții.
  (2) Entitatea contractantă are obligația de a anunța decizia de a organiza o licitație electronică în anunțul de participare și documentația de atribuire, sau în invitația pentru confirmarea interesului sau, atunci când ca mijloc de invitare la o procedură concurențială de ofertare se folosește un anunț privind existența unui sistem de calificare, în invitația de participare la procedura de ofertare.(3) Prin normele metodologice de aplicare a prevederilor prezentei legi se stabilesc informațiile minime care trebuie incluse în documentele achiziției în legătură cu organizarea unei licitații electronice.


  Articolul 141
  (1) Licitația electronică nu poate fi utilizată pentru atribuirea contractelor sectoriale/acordurilor-cadru de servicii și de lucrări care au incluse în obiectul acestora prestații intelectuale, cum ar fi proiectarea lucrărilor, întrucât acestea nu pot fi clasificate prin metode de evaluare automată.(2) Prin normele metodologice de aplicare a prevederilor prezentei legi se stabilesc categoriile de contracte care fac obiectul alin. (1), pentru a căror atribuire nu poate fi utilizată licitația electronică.


  Articolul 142

  Licitația electronică se bazează pe unul dintre următoarele elemente ale ofertelor:
  a) exclusiv pe prețuri, în cazul în care contractul este atribuit pe baza criteriului de atribuire al prețului cel mai scăzut;
  b) pe prețuri și/sau pe noile valori ale elementelor ofertelor indicate în documentele achiziției, în cazul în care contractul este atribuit pe baza criteriului de atribuire cel mai bun raport calitate-preț sau al costului cel mai scăzut.


  Articolul 143
  (1) Înainte de începerea licitației electronice, entitatea contractantă are obligația de a realiza o evaluare inițială integrală a ofertelor, în conformitate cu criteriul de atribuire și factorii de evaluare stabiliți prin documentele achiziției.(2) Entitatea contractantă are obligația de a transmite, simultan, prin mijloace electronice invitația la licitația electronică către toți ofertanții care au depus oferte admisibile.(3) Invitația la licitația electronică trebuie să precizeze data și momentul de început al licitației electronice, precum și instrucțiunile necesare pentru realizarea conectării individuale la echipamentul electronic utilizat pentru participarea la licitația electronică.(4) Entitatea contractantă nu are dreptul de a începe licitația electronică mai devreme de două zile lucrătoare de la data la care au fost transmise invitațiile la licitația electronică.(5) Licitația electronică se desfășoară în una sau mai multe runde succesive.


  Articolul 144
  (1) Invitația la licitația electronică este însoțită de:
  a) rezultatul evaluării integrale a ofertei depuse de ofertantul calificat și căruia îi este transmisă invitația, realizată prin aplicarea criteriului de atribuire și a factorilor de evaluare stabilit prin documentele achiziției;
  b) formula matematică ce va fi utilizată în cadrul licitației electronice pentru stabilirea automată a noului clasament, pe baza noilor prețuri și/sau a noilor valori prezentate de ofertanți.
  (2) Cu excepția cazurilor în care oferta cea mai avantajoasă din punct de vedere economic este desemnată prin aplicarea criteriului prețului cel mai scăzut, formula matematică prevăzută la alin. (1) lit. b) încorporează ponderile tuturor factorilor de evaluare ce urmează a fi aplicați pentru determinarea ofertei celei mai avantajoase din punct de vedere economic, conform mențiunilor din anunțul de participare sau din celelalte documente ale achiziției.(3) În situația prevăzută la alin. (2), eventualele intervale valorice sunt reduse în prealabil la valori determinate.(4) În cazul în care sunt permise oferte alternative, pentru fiecare ofertă alternativă se furnizează o formulă separată.


  Articolul 145
  (1) Pe parcursul fiecărei runde a licitației electronice, entitatea contractantă are obligația de a comunica în mod instantaneu tuturor ofertanților cel puțin informațiile care sunt suficiente pentru ca aceștia să-și poată determina, în orice moment, poziția pe care o ocupă în clasament.(2) Entitatea contractantă are dreptul de a comunica și alte informații privind:
  a) numărul participanților în runda respectivă a licitației electronice;
  b) prețurile sau valorile noi prezentate în cadrul rundei respective de către alți ofertanți, numai dacă acest lucru a fost prevăzut în documentele achiziției.
  (3) Pe parcursul desfășurării rundelor licitației electronice, entitatea contractantă nu poate dezvălui, în nicio situație, identitatea ofertanților.


  Articolul 146
  (1) Entitatea contractantă finalizează licitația electronică printr-una dintre următoarele modalități sau printr-o combinație a acestora:
  a) la data și ora indicate anterior;
  b) dacă nu se mai primesc prețuri și/sau valori noi care îndeplinesc cerințele cu privire la diferențele minime, cu condiția să se fi specificat un termen care va fi lăsat să curgă de la primirea ultimei oferte până la finalizarea licitației electronice;
  c) când numărul de runde de licitare indicat în prealabil a fost epuizat.
  (2) În cazul în care entitatea contractantă intenționează să finalizeze licitația electronică în modalitatea prevăzută la alin. (1) lit. a), lit. c) sau în modalitatea prevăzută la alin. (1) lit. c) în combinație cu modalitatea prevăzută la alin. (1) lit. b), în invitația de participare la licitația electronică este indicat calendarul fiecărei runde de licitare.


  Articolul 147

  Entitatea contractantă atribuie contractul sectorial prin aplicarea criteriului de atribuire și a factorilor de evaluare stabiliți prin documentele achiziției, pe baza rezultatului obținut în urma finalizării licitației electronice.


  Capitolul V Organizarea și desfășurarea procedurii de atribuire

  Secţiunea 1 Consultarea pieței

  Articolul 148
  (1) Înainte de inițierea procedurii de atribuire a contractului sectorial, entitatea contractantă are dreptul de a organiza consultări ale pieței în vederea pregătirii achiziției sectoriale, prin raportare la obiectul contractului sectorial, și pentru a informa operatorii economici cu privire la planurile de achiziție și cerințele avute în vedere în legătură cu acestea, făcând cunoscut acest lucru prin intermediul SEAP, precum și prin orice alte mijloace.(2) În cadrul consultărilor prevăzute la alin. (1), entitatea contractantă are dreptul de a invita experți independenți, autorități publice sau operatori economici, inclusiv organizații reprezentative ale acestora.(3) Entitatea contractantă are dreptul de a utiliza sau implementa opiniile, sugestiile ori recomandările primite în cadrul consultărilor prevăzute la alin. (1) pentru pregătirea achiziției și pentru organizarea și desfășurarea procedurii de atribuire, cu condiția ca utilizarea sau implementarea acestor opinii, sugestii ori recomandări să nu aibă ca efect denaturarea concurenței și/sau încălcarea principiilor nediscriminării și transparenței.(4) Modalitățile, condițiile și procedura de organizare și de desfășurare a consultărilor prevăzute la alin. (1) se stabilesc prin normele metodologice de aplicare a prevederilor prezentei legi.


  Articolul 149
  (1) În situația în care un candidat/ofertant sau o entitate care are legături cu un candidat/ofertant a oferit opinii, sugestii sau recomandări entității contractante în legătură cu pregătirea procedurii de atribuire, în cadrul consultărilor prevăzute la art. 148 sau în orice alt mod, inclusiv ca parte a unor servicii de consultanță, ori a participat în alt mod la pregătirea procedurii de atribuire, entitatea contractantă ia toate măsurile necesare pentru a se asigura că participarea respectivului candidat/ofertant la procedura de atribuire nu este de natură a denatura concurența.(2) Măsurile prevăzute la alin. (1) pot include, printre altele, comunicarea către ceilalți candidați/ofertanți a informațiilor relevante care au fost transmise în contextul participării candidatului/ofertantului la pregătirea procedurii de atribuire sau care decurg din această participare și stabilirea unor termene corespunzătoare pentru depunerea ofertelor.(3) Abrogat.
  (la 04-06-2018, Alineatul (3) din Articolul 149 , Sectiunea 1 , Capitolul V a fost abrogat de Punctul 9, Articolul II din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 45 din 24 mai 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 459 din 04 iunie 2018 )


  Secţiunea a 2-a Împărțirea pe loturi

  Articolul 150
  (1) Entitatea contractantă are dreptul de a recurge la atribuirea pe loturi a contractelor sectoriale și a acordurilor-cadru și, în acest caz, de a stabili dimensiunea și obiectul loturilor, cu condiția includerii acestor informații în documentele achiziției.(2) În sensul alin. (1), entitatea contractantă va stabili obiectul fiecărui lot, pe baze cantitative, adaptând dimensiunea contractelor individuale astfel încât să corespundă mai bine capacității întreprinderilor mici și mijlocii, sau pe baze calitative, în conformitate cu diferitele meserii și specializări implicate, pentru a adapta conținutul contractelor individuale mai îndeaproape la sectoarele specializate ale IMM-urilor sau în conformitate cu diferitele faze ulterioare ale proiectului.(3) În cazul prevăzut la alin. (1), entitatea contractantă precizează în anunțul de participare, în invitația pentru confirmarea interesului sau, atunci când ca mijloc de invitare la procedura concurențială de ofertare se folosește un anunț privind existența unui sistem de calificare, în invitația de participare la procedura de ofertare sau la negociere, dacă ofertele pot fi depuse pentru unul, pentru mai multe sau pentru toate loturile.(4) Entitatea contractantă are dreptul, chiar și în cazul în care pot fi depuse oferte pentru mai multe sau pentru toate loturile, să limiteze numărul de loturi care pot fi atribuite aceluiași ofertant.(5) În situația prevăzută la alin. (4), entitatea contractantă precizează în anunțul de participare, în invitația pentru confirmarea interesului sau, atunci când ca mijloc de invitare la procedura concurențială de ofertare se folosește un anunț privind existența unui sistem de calificare, în invitația de participare la procedura de ofertare sau la negociere, numărul maxim de loturi care pot fi atribuite unui ofertant.(6) Entitatea contractantă are obligația de a indica în documentele achiziției criteriile și regulile obiective și nediscriminatorii care se vor aplica pentru stabilirea loturilor care vor fi atribuite aceluiași ofertant, în cazul în care în urma aplicării criteriului de atribuire și a factorilor de evaluare ar rezulta atribuirea către un ofertant a unui număr de loturi mai mare decât numărul maxim admis.(7) În cazul în care aceluiași ofertant îi pot fi atribuite mai multe loturi, entitatea contractantă are dreptul de a decide atribuirea contractului/contractelor prin reunirea mai multor loturi sau a tuturor loturilor și atribuirea acestora aceluiași ofertant, dacă a precizat în anunțul de participare, în invitația pentru confirmarea interesului sau, atunci când ca mijloc de invitare la procedura concurențială de ofertare se folosește un anunț privind existența unui sistem de calificare, în invitația de participare la procedura de ofertare sau la negociere, faptul că își rezervă dreptul de a face acest lucru și a indicat loturile sau grupurile de loturi care pot fi reunite.(8) În cazul în care aceluiași ofertant îi pot fi atribuite mai multe loturi, entitatea contractantă efectuează o evaluare comparativă a ofertelor, pentru a stabili dacă ofertele depuse de către un ofertant pentru o anumită combinație de loturi luate în ansamblu ar primi un punctaj superior prin aplicarea criteriului de atribuire și a factorilor de evaluare stabiliți în documentația de atribuire prin raportare la loturile respective față de punctajul total obținut de ofertele pentru loturile individuale în cauză luate separat.(9) Entitatea contractantă efectuează evaluarea comparativă prevăzută la alin. (8) prin stabilirea în primul rând a punctajelor ofertelor pentru fiecare lot în parte prin aplicarea criteriului de atribuire și a factorilor de evaluare stabiliți în documentația de atribuire și, apoi, prin compararea punctajului total astfel obținut cu punctajul atribuit ofertelor depuse de către un ofertant pentru combinația de loturi respectivă, în ansamblu.


  Secţiunea a 3-a Reguli de publicitate și transparență

  Articolul 151

  Entitatea contractantă are obligația de a asigura transparența procedurii de atribuire a contractelor sectoriale/ acordurilor-cadru prin publicarea, în conformitate cu dispozițiile prezentei legi, a anunțurilor orientative periodice, anunțurilor privind existența unui sistem de calificare, anunțurilor de participare și a anunțurilor de atribuire.


  Articolul 152
  (1) Entitatea contractantă își poate face cunoscute intențiile cu privire la achizițiile planificate prin publicarea unui anunț orientativ periodic.(2) Anunțul orientativ periodic se publică în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene și la nivel național, în conformitate cu prevederile art. 156-158.(3) În cazul în care un anunț orientativ periodic este utilizat ca invitație la procedura de licitație restrânsă sau la negociere competitivă, acesta îndeplinește cumulativ următoarele cerințe:
  a) se referă în mod specific la produsele, lucrările sau serviciile care vor face obiectul contractului ce urmează să fie atribuit;
  b) menționează că atribuirea contractului se va face prin licitație restrânsă sau negociere competitivă și invită operatorii economici interesați să își exprime interesul;
  c) a fost trimis spre publicare într-o perioadă cuprinsă între 35 de zile și 12 luni înainte de data la care este trimisă invitația de confirmare a interesului.
  (4) Perioada acoperită de anunțul orientativ periodic este de maximum 12 luni de la data la care anunțul orientativ periodic este transmis spre publicare.(5) Prin excepție de la prevederile alin. (4), în cazul contractelor sectoriale care au ca obiect servicii sociale și alte servicii specifice, anunțul orientativ periodic poate acoperi o perioadă mai lungă de 12 luni.


  Articolul 153
  (1) În cazul în care entitățile contractante optează pentru instituirea unui sistem de calificare în conformitate cu art. 175, sistemul face obiectul unui anunț, care indică scopul sistemului de calificare și modul de acces la normele care îl guvernează.(2) Entitățile contractante precizează perioada de valabilitate a sistemului de calificare în anunțul privind existența sistemului. Acestea notifică Oficiul pentru Publicații al Uniunii Europene cu privire la orice modificare a perioadei de valabilitate, folosind următoarele formulare standard:
  a) dacă perioada de valabilitate este modificată fără a pune capăt sistemului, formularul pentru anunțul privind existența sistemelor de calificare;
  b) dacă se pune capăt sistemului, anunțul de atribuire a contractului prevăzut la art. 155.


  Articolul 154
  (1) Entitatea contractantă are obligația de a transmite spre publicare un anunț de participare atunci când:
  a) inițiază procedura de licitație deschisă pentru atribuirea contractelor sectoriale/acordurilor-cadru;
  b) inițiază procedura de licitație restrânsă, dialog competitiv sau negociere competitivă ori parteneriatul pentru inovare, pentru atribuirea contractelor sectoriale/acordurilor-cadru, în situația în care acestea nu se inițiază printr-unul dintre anunțurile prevăzute la art. 83 alin. (1) lit. a) sau b), după caz;
  c) lansează un sistem dinamic de achiziții;
  d) organizează un concurs de soluții;
  e) inițiază procedura de atribuire a contractelor sectoriale/ acordurilor-cadru pentru servicii sociale sau alte servicii specifice, prevăzute în anexa nr. 2, cu excepția cazului în care a fost publicat un anunț orientativ periodic care se publică în mod continuu sau a unui anunț privind existența unui sistem de calificare, care se publică în mod continuu.
  (2) Publicarea anunțului de participare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene este obligatorie în toate situațiile în care valoarea estimată a contractului sectorial/acordului-cadru este mai mare sau egală cu pragurile valorice prevăzute în art. 12 alin. (1).(3) Anunțul de participare se publică în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene și la nivel național, în conformitate cu prevederile art. 156-158.


  Articolul 155
  (1) Entitatea contractantă are obligația de a transmite spre publicare un anunț de atribuire în termen de 30 de zile de la data:
  a) încheierii contractului sectorial/acordului-cadru în urma finalizării procedurii de atribuire;
  b) finalizării unui concurs de soluții prin stabilirea concurentului câștigător;
  c) atribuirii unui contract sectorial printr-un sistem dinamic de achiziții;
  d) închiderii unui sistem dinamic de achiziții.
  (2) În cazul contractelor sectoriale încheiate în executarea acordurilor-cadru entitatea contractantă grupează trimestrial anunțurile de atribuire și are obligația de a transmite spre publicare anunțurile de atribuire astfel grupate în termen de 30 de zile de la încheierea fiecărui trimestru.(3) În cazul contractelor sectoriale/acordurilor-cadru atribuite printr-un sistem dinamic de achiziții entitatea contractantă are dreptul de a grupa trimestrial anunțurile de atribuire și are obligația de a transmite spre publicare anunțurile de atribuire astfel grupate în termen de 30 de zile de la încheierea fiecărui trimestru.(4) În cazul în care comunicarea unor informații privind atribuirea contractului sectorial/acordului-cadru ar împiedica aplicarea unor dispoziții legale, ar fi contrară interesului public, ar aduce atingere intereselor comerciale legitime ale unui anumit operator economic, public sau privat, sau ar putea aduce atingere concurenței loiale între operatorii economici, publicarea acestor informații nu este obligatorie.(5) Anunțul de atribuire se publică în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene și la nivel național, în conformitate cu prevederile art. 156-158.(6) În cazul contractelor pentru servicii de cercetare-dezvoltare, informațiile furnizate prin anunțul de atribuire privind natura și cantitatea serviciilor pot fi limitate la:
  a) mențiunea servicii de cercetare și dezvoltare atunci când contractele au fost atribuite printr-o procedură de negociere fără invitație la o procedură concurențială de ofertare în conformitate cu art. 117 alin. (1) lit. b);
  b) informații cel puțin la fel de detaliate cum s-a indicat în anunțul utilizat ca mijloc de invitare la procedura concurențială de ofertare.


  Articolul 156

  Anunțurile prevăzute la art. 151, inclusiv anunțurile corespunzătoare tip erată, se transmit spre publicare de către entitatea contractantă prin mijloace electronice în condițiile prevăzute prin normele metodologice de aplicare a prevederilor prezentei legi și se publică în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene cu respectarea formatelor-standard stabilite de Comisia Europeană în temeiul dispozițiilor art. 71 din Directiva 2014/25/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 26 februarie 2014 privind achizițiile efectuate de entitățile care își desfășoară activitatea în sectoarele apei, energiei, transporturilor și serviciilor poștale și de abrogare a Directivei 2004/17/CE.


  Articolul 157
  (1) Anunțurile prevăzute la art. 151 nu pot fi publicate la nivel național înainte de data publicării acestora în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.(2) Prin excepție de la dispozițiile alin. (1), publicarea la nivel național a anunțurilor prevăzute la art. 151 este permisă atunci când entitatea contractantă nu a fost notificată de către Oficiul pentru Publicații al Uniunii Europene cu privire la publicarea în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene a anunțurilor transmise spre publicare în termen de 48 de ore de la confirmarea primirii de către Oficiul pentru Publicații al Uniunii Europene a anunțului transmis spre publicare.


  Articolul 158

  Anunțurile prevăzute la art. 151 publicate la nivel național nu trebuie să conțină alte informații față de cele existente în anunțurile corespunzătoare publicate în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene și trebuie să menționeze data transmiterii către Oficiul pentru Publicații al Uniunii Europene.


  Articolul 159

  În cazul atribuirii contractelor de publicitate media cu o valoare estimată mai mare sau egală cu pragul valoric prevăzut la art. 12 alin. (1) lit. a), entitatea contractantă are următoarele obligații specifice de publicitate și transparență, suplimentare celor prevăzute de dispozițiile prezentei secțiuni în legătură cu publicitatea și transparența contractelor sectoriale de servicii:
  a) obligația de a publica un anunț de participare pe platforma electronică utilizată pentru realizarea achiziției, la o adresă dedicată, precum și pe pagina proprie de internet, însoțit de justificarea oportunității achiziției;
  b) obligația de a publica un anunț de atribuire pe platforma electronică utilizată pentru realizarea achiziției, la o adresă dedicată, precum și pe pagina proprie de internet;
  c) la încetarea contractului de publicitate media, obligația de a publica pe platforma electronică utilizată pentru realizarea achiziției un raport de evaluare a impactului achiziției serviciilor de publicitate respective.


  Articolul 160
  (1) Entitatea contractantă asigură prin mijloace electronice, prin intermediul SEAP, accesul direct, complet, nerestricționat și gratuit al operatorilor economici la documentele achiziției începând cu data publicării unei invitații la o procedură concurențială de ofertare sau unei invitații pentru confirmarea interesului.(2) În cazul în care mijlocul de invitare la o procedură concurențială de ofertare este un anunț privind existența unui sistem de calificare, acest acces este oferit cât mai curând posibil și cel târziu în momentul transmiterii invitației de participare la procedura de ofertare sau la negociere.(3) Entitatea contractantă prevede în cuprinsul invitației la procedura concurențială de ofertare sau al invitației pentru confirmarea interesului adresa de internet la care sunt disponibile documentele achiziției.(4) În cazul în care entitatea contractantă nu poate asigura prin mijloace electronice accesul direct, complet, nerestricționat și gratuit la anumite documente ale achiziției, iar entitatea contractantă se află într-una din situațiile prevăzute de normele metodologice de aplicare a prevederilor prezentei legi în care este permisă folosirea altor mijloace de comunicare decât cele electronice, entitatea contractantă indică în anunț sau în invitația pentru confirmarea interesului modalitatea prin care asigură accesul operatorilor economici la documentele achiziției.(5) În cazul prevăzut la alin. (4), entitatea contractantă are obligația de a prelungi termenul de depunere a ofertelor/solicitărilor de participare cu 5 zile, cu excepția situațiilor de urgență demonstrate în mod corespunzător de entitatea contractantă prevăzute la art. 87 alin. (3) și în cazul în care termenul este stabilit de comun acord în temeiul art. 92 alin. (2) și art. 97 alin. (2).(6) În situația în care entitatea contractantă, din motive legate de protejarea naturii confidențiale a informațiilor, nu poate asigura prin mijloace electronice acces direct, complet, nerestricționat și gratuit la anumite documente ale achiziției, aceasta are obligația să precizeze în anunț sau în invitația pentru confirmarea interesului măsurile pe care le solicită în scopul protejării naturii confidențiale a informațiilor, precum și modalitatea prin care asigură accesul operatorilor economici la documentele respective.(7) În cazul prevăzut la alin. (6), entitatea contractantă are obligația de a prelungi termenul de depunere a ofertelor cu 5 zile, cu excepția situațiilor de urgență demonstrate în mod corespunzător de entitatea contractantă prevăzute la art. 87 alin. (3) și în cazul în care termenul este stabilit de comun acord în temeiul art. 92 alin. (2) și al art. 97 alin. (2).


  Articolul 161
  (1) În cadrul procedurilor de licitație restrânsă, dialog competitiv, negociere competitivă și al parteneriatului pentru inovare, entitatea contractantă are obligația de a transmite invitația de participare la etapa a doua a procedurii tuturor candidaților selectați, simultan și în scris.(2) În cazul în care se utilizează un anunț orientativ periodic ca invitație la procedura concurențială de ofertare, în conformitate cu art. 83 alin. (1) lit. a), entitățile contractante îi invită simultan și în scris pe operatorii economici care și-au exprimat interesul să confirme menținerea în continuare a acestui interes.(3) Invitația de participare prevăzută la alin. (1) include o referință la adresa electronică la care documentele achiziției au fost puse la dispoziția operatorilor economici prin mijloace electronice.(4) În cazul în care, pentru unul dintre motivele prevăzute la art. 160 alin. (4) sau (6), entitatea contractantă nu a putut asigura prin mijloace electronice accesul direct, complet, nerestricționat și gratuit la anumite documente ale achiziției, iar acestea nu au fost puse la dispoziție într-un alt mod, entitatea contractantă atașează documentele achiziției la invitația de participare prevăzută la alin. (1).(5) Informațiile care trebuie incluse în invitația de participare prevăzută la alin. (1) se stabilesc prin normele metodologice de aplicare a prevederilor prezentei legi.


  Articolul 162
  (1) Fără a afecta aplicabilitatea prevederilor prezentei legi referitoare la perioadele minime care trebuie asigurate între, pe de o parte, data transmiterii invitației de participare la o procedură concurențială de ofertare și, pe de altă parte, data-limită pentru depunerea ofertelor/solicitărilor de participare, entitatea contractantă are obligația de a corela și stabili perioada de depunere a ofertelor în funcție de complexitatea contractului sectorial/acordului-cadru și de cerințele specifice, astfel încât operatorii economici interesați să beneficieze de un interval de timp adecvat și suficient pentru elaborarea ofertelor/solicitărilor de participare și pentru pregătirea documentelor de calificare și selecție care sunt solicitate prin documentele achiziției.(2) În situația în care ofertele/solicitările de participare nu pot fi elaborate decât după vizitarea amplasamentului sau după consultarea la fața locului a unor documente suplimentare pe care se bazează documentele achiziției, perioada stabilită de entitatea contractantă pentru depunerea ofertelor/solicitărilor de participare este mai mare decât perioada minimă prevăzută de prezenta lege pentru procedura de atribuire utilizată și este stabilită astfel încât operatorii economici interesați să aibă posibilitatea reală și efectivă de a obține toate informațiile necesare pentru pregătirea corespunzătoare a ofertelor/ solicitărilor de participare.


  Articolul 163
  (1) Entitatea contractantă prelungește perioada stabilită în invitația de participare la o procedură concurențială de ofertare sau în documentele achiziției pentru depunerea ofertelor/solicitărilor de participare, în următoarele cazuri:
  a) în cazul în care, din orice motiv, informațiile suplimentare sau răspunsul entității contractante la solicitările de clarificări transmise de către operatorii economici nu sunt comunicate în termenele prevăzute la art. 173, deși clarificările sau informațiile suplimentare au fost solicitate de operatorul economic în termenul prevăzut în anunțul de participare/simplificat/de concurs;
  (la 22-12-2017, Litera a) din Alineatul (1) , Articolul 163 , Sectiunea a 3-a , Capitolul V a fost modificată de Punctul 29, Articolul II din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 107 din 20 decembrie 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1022 din 22 decembrie 2017 )

  b) în cazul în care se modifică semnificativ documentele achiziției.
  (2) Durata prelungirii perioadei stabilite potrivit alin. (1) este proporțională cu volumul și complexitatea informațiilor transmise prin clarificări, a informațiilor suplimentare sau a modificărilor aduse documentelor achiziției.(3) Durata prelungirii perioadei prevăzute la alin. (2) nu poate fi mai mică de 6 zile, respectiv 4 zile în situațiile de urgență demonstrate corespunzător de entitatea contractantă, prevăzute de art. 87 alin. (3), respectiv 3 zile la procedura simplificată, respectiv două zile în situațiile de urgență demonstrate corespunzător de entitatea contractantă prevăzute la art. 126 alin. (10), termene care se calculează de la data transmiterii informațiilor suplimentare și până la termenul stabilit pentru depunerea ofertelor sau solicitărilor de participare.
  (la 04-06-2018, Alineatul (3) din Articolul 163 , Sectiunea a 3-a , Capitolul V a fost modificat de Punctul 10, Articolul II din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 45 din 24 mai 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 459 din 04 iunie 2018 )
  (4) În cazul în care informațiile suplimentare nu au fost transmise în timp util sau informațiile transmise de entitatea contractantă sunt nesemnificative în ceea ce privește elaborarea ofertelor, entitatea contractantă nu are obligația de a prelungi perioada pentru depunerea ofertelor.


  Secţiunea a 4-a Elaborarea documentației de atribuire

  Articolul 164

  Entitatea contractantă are obligația de a elabora documentația de atribuire care conține toate informațiile necesare pentru a asigura operatorilor economici o informare completă, corectă și precisă cu privire la cerințele achiziției sectoriale, obiectul contractului și modul de desfășurare a procedurii de atribuire.


  Articolul 165
  (1) Specificațiile tehnice sunt stabilite prin documentația de atribuire și definesc caracteristicile solicitate privind lucrarea, serviciul sau produsele care fac obiectul achiziției.(2) Caracteristicile prevăzute la alin. (1) pot de asemenea să vizeze procesul sau metoda specifică de execuție a lucrărilor, fabricație a produselor sau prestare a serviciilor solicitate ori un proces specific pentru un alt stadiu al ciclului de viață al acestora, chiar dacă aceste elemente nu fac parte din conținutul material al produselor, lucrărilor sau serviciilor care urmează să fie achiziționate, dar cu condiția ca aceste caracteristici să aibă legătură cu obiectul contractului sectorial/acordului-cadru și să fie proporționale prin raportare la valoarea și obiectivele acestuia.(3) Specificațiile tehnice vor preciza totodată dacă va fi necesar transferul drepturilor de proprietate intelectuală.(4) Pentru toate achizițiile destinate utilizării de către persoane fizice, indiferent dacă este vorba de publicul larg sau de personalul entității contractante, specificațiile tehnice se definesc astfel încât să țină seama de cerințele de accesibilitate ale persoanelor cu dizabilități sau de conceptul de proiectare pentru toate categoriile de utilizatori, cu excepția cazurilor temeinic justificate.(5) În cazul în care printr-un act juridic al Uniunii Europene sunt introduse cerințe de accesibilitate obligatorii, specificațiile tehnice se definesc, în ceea ce privește cerințele de accesibilitate pentru persoanele cu dizabilități sau conceptul de proiectare pentru toate categoriile de utilizatori, prin trimitere la cerințele obligatorii astfel introduse.(6) Specificațiile tehnice trebuie să permită tuturor operatorilor economici accesul egal la procedura de atribuire și nu trebuie să aibă ca efect introducerea unor obstacole nejustificate față de asigurarea unei concurențe efective între operatorii economici.


  Articolul 166
  (1) Fără a aduce atingere normelor tehnice obligatorii de la nivel național, în măsura în care sunt compatibile cu actele normative adoptate la nivelul Uniunii Europene, specificațiile tehnice se stabilesc în una dintre următoarele modalități:
  a) prin raportare la cerințe de performanță sau cerințe funcționale, inclusiv caracteristici de mediu, cu condiția ca parametrii să fie suficient de preciși pentru a permite ofertanților să determine obiectul contractului și entitățile contractante să atribuie contractul;
  b) prin trimitere la specificații tehnice și, ca ordine de prioritate, la standarde naționale care transpun standarde europene, evaluări tehnice europene, specificații tehnice comune, standarde internaționale, alte sisteme de referință tehnice instituite de către organismele de standardizare europene sau, în lipsa oricărora dintre acestea, la standarde naționale, la agremente tehnice naționale sau specificații tehnice naționale referitoare la proiectarea, calcularea și execuția lucrărilor și la utilizarea produselor; fiecare trimitere este însoțită de mențiunea "sau echivalent";
  c) prin raportare la cerințe de performanță sau cerințe funcționale, potrivit lit. a), și prin trimitere la specificațiile tehnice prevăzute la lit. b) ca modalitate de a prezuma conformitatea cu respectivele cerințe de performanță sau cerințe funcționale;
  d) prin trimitere la specificațiile tehnice prevăzute la lit. b) pentru unele caracteristici și prin raportare la cerințe de performanță sau cerințe funcționale prevăzute la lit. a) pentru alte caracteristici.
  (2) Cu excepția cazului în care acest lucru este justificat de obiectul contractului, specificațiile tehnice nu precizează un anumit producător, o anumită origine sau un anumit procedeu care caracterizează produsele sau serviciile furnizate de un anumit operator economic și nici nu se referă la mărci, brevete, tipuri, la o origine sau la o producție specifică, care ar avea ca efect favorizarea sau eliminarea anumitor operatori economici sau produse.(3) Prin excepție de la dispozițiile alin. (2), stabilirea specificațiilor tehnice prin precizarea elementelor prevăzute la alin. (2) este permisă în situații excepționale, în cazul în care nu este posibilă o descriere suficient de precisă și de inteligibilă a obiectului contractului în conformitate cu dispozițiile alin. (1); în aceste situații, precizarea elementelor prevăzute la alin. (2) este însoțită de cuvintele "sau echivalent".(4) În cazul în care entitatea contractantă stabilește specificațiile tehnice potrivit dispozițiilor alin. (1) lit. b), aceasta nu respinge o ofertă pe motiv că lucrările, produsele sau serviciile oferite nu sunt conforme cu specificațiile tehnice la care se face trimitere, dacă ofertantul demonstrează în oferta sa, prin orice mijloace adecvate, că soluțiile propuse îndeplinesc într-un mod echivalent cerințele definite prin specificațiile tehnice.(5) În cazul în care entitatea contractantă stabilește specificațiile tehnice potrivit dispozițiilor alin. (1) lit. a), aceasta nu respinge o ofertă pentru lucrări, produse sau servicii care sunt conforme cu un standard național care transpune un standard european, cu un agrement tehnic european, cu o specificație tehnică comună, cu un standard internațional sau cu un sistem de referință tehnic elaborat de un organism european de standardizare, dacă aceste specificații vizează cerințele de performanță sau cerințele funcționale stabilite de entitatea contractantă.(6) În cazul prevăzut la alin. (5), ofertantul demonstrează în oferta sa, prin orice mijloace adecvate, inclusiv cele prevăzute la art. 169, că lucrările, produsele sau serviciile conforme standardului satisfac cerințele de performanță sau cerințele funcționale stabilite de entitatea contractantă.


  Articolul 167

  Modalitățile de definire a specificațiilor tehnice, precum și structura, conținutul și formatul standard al anumitor documente incluse în documentația de atribuire se stabilesc prin actele normative de punere în aplicare a prezentei legi.


  Articolul 168
  (1) În cazul în care entitatea contractantă intenționează să achiziționeze lucrări, produse sau servicii cu anumite caracteristici de mediu, sociale sau de altă natură, aceasta poate solicita prin specificațiile tehnice, factorii de evaluare sau prin condițiile de executare a contractului o etichetă specifică drept dovadă că lucrările, serviciile sau produsele corespund cerințelor solicitate, dacă următoarele condiții sunt îndeplinite în mod cumulativ:
  a) cerințele de etichetare se referă numai la criterii care sunt legate de obiectul contractului și sunt potrivite pentru a defini caracteristicile lucrărilor, produselor sau serviciilor care constituie obiectul contractului;
  b) cerințele de etichetare se bazează pe criterii nediscriminatorii și verificabile în mod obiectiv;
  c) etichetele sunt create printr-o procedură deschisă și transparentă, în cadrul căreia pot participa toate entitățile interesate relevante, inclusiv organisme guvernamentale, consumatori, parteneri sociali, producători, distribuitori și organizații neguvernamentale;
  d) etichetele sunt accesibile tuturor entităților interesate;
  e) cerințele de etichetare sunt stabilite de o entitate terță asupra căreia operatorul economic care solicită acordarea etichetei nu poate exercita o influență determinantă.
  (2) În cazul în care nu impune ca lucrările, produsele sau serviciile să îndeplinească toate cerințele de etichetare, entitatea contractantă precizează cerințele de etichetare care trebuie îndeplinite.(3) În situația în care, în conformitate cu dispozițiile alin. (1), entitatea contractantă impune în legătură cu lucrările, produsele sau serviciile pe care le achiziționează o etichetă specifică, aceasta acceptă toate etichetele care confirmă că lucrările, produsele sau serviciile îndeplinesc cerințe de etichetare echivalente.(4) În cazul în care operatorul economic poate demonstra că nu are nicio posibilitate de a obține eticheta specifică solicitată de entitatea contractantă sau o etichetă echivalentă în termenele stabilite, din motive care nu îi sunt imputabile, entitatea contractantă are obligația de a accepta și alte mijloace de probă adecvate, care pot include un dosar tehnic al producătorului, cu condiția ca operatorul economic în cauză să demonstreze că lucrările, produsele sau serviciile pe care urmează să le execute/furnizeze/presteze îndeplinesc cerințele etichetei specifice sau cerințele specifice solicitate de entitatea contractantă.(5) În cazul în care o etichetă îndeplinește condițiile prevăzute la alin. (1) lit. b)-e), dar stabilește și cerințe care nu sunt legate de obiectul contractului, entitatea contractantă nu solicită eticheta ca atare, dar poate defini specificațiile tehnice prin trimitere la acele specificații detaliate ale etichetei respective sau, atunci când este necesar, la părți ale acestora, care sunt legate de obiectul contractului și sunt potrivite pentru a defini caracteristicile obiectului contractului.


  Articolul 169
  (1) Entitatea contractantă are dreptul de a solicita operatorilor economici să furnizeze un raport de încercare eliberat de un organism de evaluare a conformității sau un certificat emis de un astfel de organism drept mijloc de probă care să ateste conformitatea produselor, serviciilor sau lucrărilor care fac obiectul achiziției cu cerințele sau criteriile stabilite prin specificațiile tehnice, factorii de evaluare sau condițiile de executare a contractului.(2) În cazul prevăzut la alin. (1) în care entitatea contractantă solicită prezentarea unor certificate emise de un anumit organism de evaluare a conformității, aceasta acceptă și certificate echivalente emise de alte organisme de evaluare a conformității.(3) În sensul alin. (1) și (2), un organism de evaluare a conformității este un organism care efectuează activități de evaluare a conformității, inclusiv etalonare, încercare, certificare și inspecție, acreditat în conformitate cu dispozițiile Regulamentului (CE) nr. 765/2008 al Parlamentului European și al Consiliului din 9 iulie 2008 de stabilire a cerințelor de acreditare și de supraveghere a pieței în ceea ce privește comercializarea produselor și de abrogare a Regulamentului (CEE) nr. 339/93.


  Articolul 170

  În cazul în care un operator economic nu deține certificatele sau rapoartele de încercare prevăzute la art. 169 alin. (1) sau nu are posibilitatea de a le obține în termenele stabilite, pentru motive care nu îi sunt imputabile, entitatea contractantă are obligația de a accepta și alte mijloace de probă adecvate, cum ar fi un dosar tehnic al producătorului, în măsura în care astfel de mijloace de probă atestă faptul că lucrările, produsele sau serviciile executate/furnizate/prestate îndeplinesc cerințele sau criteriile stabilite prin specificațiile tehnice, factorii de evaluare sau condițiile de executare a contractului.


  Articolul 171
  (1) La cererea operatorilor economici interesați de obținerea unui contract, entitățile contractante pun la dispoziție specificațiile tehnice la care se face trimitere în mod regulat în contractele lor de produse, lucrări sau servicii sau specificațiile tehnice pe care intenționează să le aplice contractelor în cazul cărora invitația la procedura concurențială de ofertare este un anunț orientativ periodic.(2) Specificațiile tehnice prevăzute la alin. (1) se pun la dispoziție prin mijloace electronice, cu acces liber, direct, total și gratuit.(3) Prin excepție de la prevederile alin. (2), specificațiile tehnice se transmit prin alte mijloace decât cele electronice în cazul în care nu poate fi oferit acces liber, direct, total și gratuit, prin mijloace electronice, la anumite documente ale achiziției dintr-unul dintre motivele prevăzute în normele metodologice de punere în aplicare a prevederilor prezentei legi sau în cazul în care nu poate fi oferit acces liber, direct, total și gratuit, prin mijloace electronice, la anumite documente ale achiziției, pentru că entitățile contractante intenționează să aplice art. 70 alin. (3).(4) În cazul în care specificațiile tehnice se bazează pe documente puse la dispoziție operatorilor economici interesați prin mijloace electronice cu acces liber, direct, total și gratuit, este suficientă includerea unei trimiteri la documentele respective.


  Articolul 172
  (1) Orice operator economic interesat are dreptul de a solicita clarificări sau informații suplimentare în legătură cu documentația de atribuire, cu respectarea termenului-limită stabilit de entitatea contractantă în anunțul de participare/simplificat/de concurs.
  (la 22-12-2017, Alineatul (1) din Articolul 172 , Sectiunea a 4-a , Capitolul V a fost modificat de Punctul 30, Articolul II din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 107 din 20 decembrie 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1022 din 22 decembrie 2017 )
  (2) Entitatea contractantă stabilește prin anunțul de participare/simplificat/de concurs unul sau două termene-limită în care va răspunde în mod clar și complet tuturor solicitărilor de clarificare/informațiilor suplimentare, conform prevederilor normelor metodologice de aplicare a prevederilor prezentei legi.
  (la 22-12-2017, Alineatul (2) din Articolul 172 , Sectiunea a 4-a , Capitolul V a fost modificat de Punctul 30, Articolul II din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 107 din 20 decembrie 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1022 din 22 decembrie 2017 )
  (3) Entitatea contractantă are obligația de a publica răspunsurile însoțite de întrebările aferente la adresa de internet la care sunt disponibile documentele achiziției, indicată potrivit dispozițiilor art. 160 alin. (3), luând măsuri pentru a nu dezvălui identitatea operatorului economic care a solicitat clarificările sau informațiile suplimentare respective.(4) Dispozițiile art. 160 alin. (4)-(7) sunt aplicabile în mod corespunzător în ceea ce privește răspunsurile la solicitările de clarificare sau informații suplimentare.


  Articolul 173
  (1) În măsura în care solicitările de clarificări sau informații suplimentare au fost adresate în termenul prevăzut în anunțul de participare/de concurs, răspunsul entității contractante la aceste solicitări trebuie să fie transmis cu cel puțin 10 zile, respectiv 5 zile în situațiile de urgență demonstrate în mod corespunzător de entitatea contractantă, prevăzute la art. 87 alin. (3), înainte de termenul stabilit pentru depunerea ofertelor/solicitărilor de participare.(2) În cazul aplicării procedurii simplificate, termenele prevăzute la alin. (1) se reduc la 6 zile în cazul contractului de achiziție sectorială de lucrări, respectiv 3 zile în cazul contractului de achiziție sectorială de produse sau de servicii, sau cu cel puțin două zile, în cazul contractului de achiziție sectorială de produse de complexitate redusă sau în situațiile de urgență, demonstrate în mod corespunzător de către entitatea contractantă, înainte de data-limită stabilită pentru depunerea ofertelor sau solicitărilor de participare.
  (la 04-06-2018, Articolul 173 din Sectiunea a 4-a , Capitolul V a fost modificat de Punctul 11, Articolul II din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 45 din 24 mai 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 459 din 04 iunie 2018 )


  Secţiunea a 5-a Oferte alternative

  Articolul 174
  (1) Entitatea contractantă are dreptul de a permite sau solicita ofertanților să depună oferte alternative numai dacă a precizat explicit în documentația de atribuire că permite sau solicită depunerea de oferte alternative.(2) În cazul în care entitatea contractantă nu a precizat explicit că permite sau solicită depunerea de oferte alternative conform dispozițiilor alin. (1), entitatea contractantă nu are dreptul de a lua în considerare ofertele alternative.(3) Ofertele alternative trebuie să fie în legătură cu obiectul contractului sectorial/acordului-cadru.(4) Entitatea contractantă care permite sau solicită depunerea de oferte alternative are obligația de a preciza în documentele achiziției cerințele minime obligatorii pe care acestea trebuie să le respecte și orice alte cerințe specifice pentru prezentarea ofertelor alternative, în special dacă ofertele alternative pot fi depuse numai în cazul în care a fost depusă și o ofertă care nu este o ofertă alternativă.(5) În situația prevăzută la alin. (4), entitatea contractantă trebuie să se asigure că este posibilă aplicarea criteriului de atribuire și a factorilor de evaluare stabiliți atât în cazul ofertelor alternative care îndeplinesc cerințele minime stabilite în conformitate cu dispozițiile alin. (4), cât și în cazul ofertelor conforme care nu sunt oferte alternative.(6) Entitatea contractantă are obligația de a nu lua în considerare ofertele alternative care nu respectă cerințele minime stabilite în conformitate cu dispozițiile alin. (4).(7) În cazul procedurilor de atribuire a unor contracte sectoriale de produse sau de servicii, entitatea contractantă care a permis sau solicitat depunerea de oferte alternative nu are dreptul de a respinge o astfel de ofertă alternativă pentru singurul motiv că, dacă aceasta este declarată câștigătoare:
  a) contractul de furnizare pentru atribuirea căruia s-a organizat procedura se califică drept contract de servicii; sau
  b) contractul de servicii pentru atribuirea căruia s-a organizat procedura se califică drept contract de furnizare.
  (8) În cazul în care entitatea contractantă permite sau solicită depunerea de oferte alternative, ofertanții pot depune doar ofertă alternativă.


  Secţiunea a 6-a Criterii de calificare și selecție
  Paragraful 1 Sisteme de calificare

  Articolul 175
  (1) Entitățile contractante pot institui și utiliza un sistem de calificare a operatorilor economici, prin care se asigură că operatorii economici pot solicita calificarea în orice moment.(2) Entitățile contractante stabilesc norme și criterii obiective pentru excluderea și selectarea operatorilor economici care solicită calificarea, precum și criterii și norme obiective pentru utilizarea sistemului de calificare, care să trateze aspecte precum înscrierea în sistem, actualizarea periodică a calificărilor, dacă acestea există, și durata sistemului.(3) Criteriile și normele prevăzute la alin. (2) sunt puse la dispoziția operatorilor economici la cerere. În cazul în care aceste criterii și norme includ specificații tehnice, se aplică dispozițiile art. 165-171.(4) Criteriile și normele pot fi actualizate ori de câte ori este nevoie, fiind comunicate operatorilor economici interesați.(5) Atunci când o invitație la o procedură concurențială de ofertare se face prin intermediul unui anunț privind existența unui sistem de calificare, contractele specifice pentru lucrări, produse sau servicii incluse în sistemul de calificare se acordă prin licitație restrânsă sau prin negociere competitivă, în cadrul cărora toți ofertanții și participanții sunt selectați dintre candidații deja calificați în conformitate cu un astfel de sistem.(6) Modul de organizare a sistemelor de calificare, inclusiv accesul la acestea printr-o platformă electronică utilizată pe scară largă, se stabilesc prin normele metodologice de aplicare a prevederilor prezentei legi.

  Paragraful 2 Aplicarea criteriilor de calificare și selecție

  Articolul 176
  (1) Entitățile contractante au dreptul de a aplica în cadrul procedurii de atribuire numai criterii de calificare și selecție referitoare la:
  a) motive de excludere a candidatului/ofertantului;
  b) capacitatea candidatului/ofertantului.
  (2) Entitățile contractante, altele decât cele prevăzute la art. 4 lit. a) și b) pot stabili criterii obiective de calificare și selecție care vor fi puse la dispoziția operatorilor economici prin documentele achiziției, cu respectarea principiilor prevăzute la art. 2 alin. (2).

  Paragraful 3 Motivele de excludere a candidatului/ofertantului

  Articolul 177
  (1) Entitatea contractantă exclude din procedura de atribuire a contractului sectorial/acordului-cadru orice operator economic cu privire la care a stabilit, în urma analizei informațiilor și documentelor prezentate de acesta, sau a luat cunoștință în orice alt mod că a fost condamnat prin hotărâre definitivă a unei instanțe judecătorești, pentru comiterea uneia dintre următoarele infracțiuni:
  a) constituirea unui grup infracțional organizat, prevăzută la art. 367 din Legea nr. 286/2009 privind Codul penal, cu modificările și completările ulterioare, sau de dispozițiile corespunzătoare ale legislației penale a statului în care respectivul operator economic a fost condamnat;
  b) infracțiuni de corupție, prevăzute la art. 289-294 din Legea nr. 286/2009, cu modificările și completările ulterioare, și infracțiuni asimilate infracțiunilor de corupție prevăzute la art. 10-13 din Legea nr. 78/2000 pentru prevenirea, descoperirea și sancționarea faptelor de corupție, cu modificările și completările ulterioare, sau de dispozițiile corespunzătoare ale legislației penale a statului în care respectivul operator economic a fost condamnat;
  c) infracțiuni împotriva intereselor financiare ale Uniunii Europene, prevăzute la art. 18^1-18^5 din Legea nr. 78/2000, cu modificările și completările ulterioare, sau de dispozițiile corespunzătoare ale legislației penale a statului în care respectivul operator economic a fost condamnat;
  d) acte de terorism prevăzute la art. 32-35 și art. 37-38 din Legea nr. 535/2004 privind prevenirea și combaterea terorismului, cu modificările și completările ulterioare, sau de dispozițiile corespunzătoare ale legislației penale a statului în care respectivul operator economic a fost condamnat;
  e) spălarea banilor, prevăzută la art. 29 din Legea nr. 656/2002 pentru prevenirea și sancționarea spălării banilor, precum și pentru instituirea unor măsuri de prevenire și combatere a finanțării terorismului, republicată, cu modificările ulterioare, sau finanțarea terorismului, prevăzută la art. 36 din Legea nr. 535/2004, cu modificările și completările ulterioare, sau de dispozițiile corespunzătoare ale legislației penale a statului în care respectivul operator economic a fost condamnat;
  f) traficul și exploatarea persoanelor vulnerabile, prevăzute la art. 209-217 din Legea nr. 286/2009, cu modificările și completările ulterioare, sau de dispozițiile corespunzătoare ale legislației penale a statului în care respectivul operator economic a fost condamnat;
  g) fraudă, în sensul articolului 1 din Convenția privind protejarea intereselor financiare ale Comunităților Europene din 27 noiembrie 1995.
  (2) Obligația de a exclude din procedura de atribuire un operator economic, în conformitate cu dispozițiile alin. (1), se aplică și în cazul în care persoana condamnată printr-o hotărâre definitivă este membru al organului de administrare, de conducere sau de supraveghere al respectivului operator economic sau are putere de reprezentare, de decizie sau de control în cadrul acestuia.


  Articolul 178
  (1) Entitatea contractantă exclude din procedura de atribuire orice operator economic despre care are cunoștință că și-a încălcat obligațiile privind plata impozitelor, taxelor sau a contribuțiilor la bugetul general consolidat, iar acest lucru a fost stabilit printr-o hotărâre judecătorească sau decizie administrativă având caracter definitiv și obligatoriu în conformitate cu legea statului în care respectivul operator economic este înființat.(2) Entitatea contractantă exclude din procedura de atribuire un operator economic în cazul în care poate demonstra prin orice mijloace adecvate că respectivul operator economic și-a încălcat obligațiile privind plata impozitelor, taxelor sau a contribuțiilor la bugetul general consolidat.(3) Operatorul economic nu este exclus din procedura de atribuire dacă, anterior deciziei de excludere, își îndeplinește obligațiile prin plata impozitelor, taxelor sau contribuțiilor la bugetul general consolidat datorate ori prin alte modalități de stingere a acestora sau beneficiază, în condițiile legii, de eșalonarea acestora ori de alte facilități în vederea plății acestora, inclusiv, după caz, a eventualelor dobânzi ori penalități de întârziere acumulate sau a amenzilor.


  Articolul 179
  (1) Prin excepție de la dispozițiile art. 177 și art. 178 alin. (1) și (2), în cazuri excepționale, entitatea contractantă are dreptul de a nu exclude din procedura de atribuire un operator economic care se află într-una dintre situațiile prevăzute la art. 177 alin. (1) ori art. 178 alin. (1) sau (2), pentru motive imperative de interes general, precum sănătatea publică sau protecția mediului.(2) Prin excepție de la dispozițiile art. 178 alin. (1) și (2), un operator economic nu este exclus din procedura de atribuire atunci când cuantumul impozitelor, taxelor și contribuțiilor la bugetul general consolidat datorate și restante este mai mic de 10.000 lei.
  (la 04-06-2018, Alineatul (2) din Articolul 179 , Paragraful 3 , Sectiunea a 6-a , Capitolul V a fost modificat de Punctul 12, Articolul II din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 45 din 24 mai 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 459 din 04 iunie 2018 )


  Articolul 180
  (1) Entitatea contractantă exclude din procedura de atribuire a contractului sectorial/acordului-cadru orice operator economic care se află în oricare dintre următoarele situații:
  a) a încălcat obligațiile stabilite potrivit art. 64 alin. (1), iar entitatea contractantă poate demonstra acest lucru prin orice mijloc de probă adecvat, cum ar fi decizii ale entităților competente prin care se constată încălcarea acestor obligații;
  b) se află în procedura insolvenței sau în lichidare, în supraveghere judiciară, sau în încetarea activității;
  c) a comis o abatere profesională gravă, care îi pune în discuție integritatea, iar entitatea contractantă poate demonstra acest lucru prin orice mijloc de probă adecvat, cum ar fi o decizie a unei instanțe judecătorești, a unei autorități administrative sau a unei organizații internaționale;
  d) entitatea contractantă are suficiente indicii rezonabile/ informații concrete pentru a considera că operatorul economic a încheiat cu alți operatori economici acorduri care vizează denaturarea concurenței în cadrul sau/în legătură cu procedura în cauză;
  e) se află într-o situație de conflict de interese în cadrul sau/în legătură cu procedura în cauză, iar această situație nu poate fi remediată în mod efectiv prin alte măsuri mai puțin severe, prevăzute la art. 75 alin. (3);
  f) participarea anterioară a operatorului economic la pregătirea procedurii de atribuire a condus la o distorsionare a concurenței, iar această situație nu poate fi remediată prin alte măsuri mai puțin severe;
  g) operatorul economic și-a încălcat în mod grav sau repetat obligațiile principale ce-i reveneau în cadrul unui contract de achiziții publice, al unui contract sectorial sau al unui contract de concesiune încheiate anterior, iar aceste încălcări au dus la încetarea anticipată a respectivului contract, plata de daune-interese sau alte sancțiuni comparabile;
  h) operatorul economic s-a făcut vinovat de declarații false în conținutul informațiilor transmise la solicitarea entității contractante în scopul verificării absenței motivelor de excludere sau al îndeplinirii criteriilor de calificare și selecție, nu a prezentat aceste informații sau nu este în măsură să prezinte documentele justificative solicitate;
  i) operatorul economic a încercat să influențeze în mod nelegal procesul decizional al entității contractante, să obțină informații confidențiale care i-ar putea conferi avantaje nejustificate în cadrul procedurii de atribuire sau a furnizat din neglijență informații eronate care pot avea o influență semnificativă asupra deciziilor entității contractante privind excluderea din procedura de atribuire a respectivului operator economic, selectarea acestuia sau atribuirea contractului sectorial/acordului-cadru către respectivul operator economic.
  (2) Prin excepție de la dispozițiile alin. (1) lit. b), entitatea contractantă nu exclude din procedura de atribuire un operator economic împotriva căruia s-a deschis procedura generală de insolvență și care se află în perioada de observație atunci când, pe baza informațiilor și/sau documentelor prezentate de operatorul economic sau în orice alt mod, stabilește că operatorul economic în cauză are capacitatea de a executa contractul sectorial/acordul-cadru, ținând cont de măsurile adoptate de respectivul operator privind continuarea activității. Aceasta presupune că respectivul operator economic se află fie în faza de observație și a adoptat măsurile necesare pentru a întocmi un plan de reorganizare fezabil, ce permite continuarea, de o manieră sustenabilă, a activității curente, fie este în cadrul procesului de reorganizare judiciară și respectă integral graficul de implementare a planului de reorganizare aprobat de instanță.(3) În sensul dispozițiilor alin. (1) lit. d), se consideră că entitatea contractantă are suficiente indicii rezonabile/informații concrete pentru a considera că operatorul economic a încheiat cu alți operatori economici acorduri care vizează denaturarea concurenței în cadrul sau în legătură cu procedura în cauză în următoarele situații, reglementate cu titlu exemplificativ:
  a) ofertele sau solicitările de participare transmise de 2 sau mai mulți operatori economici participanți la procedura de atribuire prezintă asemănări semnificative din punct de vedere al conținutului documentelor nestandardizate potrivit documentației de atribuire;
  b) în cadrul organelor de conducere a 2 sau mai multor operatori economici participanți la procedura de atribuire se regăsesc aceleași persoane sau persoane care sunt soț/soție, rudă sau afin până la gradul al doilea inclusiv ori care au interese comune de natură personală, financiară sau economică sau de orice altă natură;
  c) un ofertant/candidat a depus două sau mai multe oferte/solicitări de participare, atât individual cât și în comun cu alți operatori economici sau doar în comun cu alți operatori economici;
  d) un ofertant/candidat a depus ofertă/solicitare de participare individuală/în comun cu alți operatori economici și este nominalizat ca subcontractant în cadrul unei alte oferte/solicitări de participare.
  (4) Înainte de excluderea unui operator economic în temeiul alin. (1) lit. d), entitatea contractantă solicită în scris Consiliului Concurenței punctul de vedere cu privire la indiciile identificate care vizează denaturarea concurenței în cadrul sau în legătură cu procedura de atribuire în cauză, pe care acesta îl va înainta în termen de maximum 15 zile.(5) Entitatea contractantă are obligația furnizării tuturor informațiilor solicitate de Consiliul Concurenței, în vederea formulării punctului de vedere, conform dispozițiilor alin. (4).(6) În sensul dispozițiilor alin. (1) lit. g), se consideră încălcări grave ale obligațiilor contractuale, cu titlu exemplificativ, neexecutarea obligațiilor privind livrarea produselor sau serviciilor, ori neexecutarea lucrărilor, livrarea unor produse sau servicii care prezintă neconformități majore care le fac improprii utilizării conform destinației avute în vedere de entitatea contractantă, ori executarea unor lucrări care nu respectă cerințele caietului de sarcini, sau un comportament necorespunzător care creează îndoieli serioase cu privire la credibilitatea operatorului economic.


  Articolul 181
  (1) Entitatea contractantă are obligația de a accepta ca fiind suficient și relevant pentru demonstrarea faptului că ofertantul/candidatul nu se încadrează în una dintre situațiile prevăzute la art. 177, 178 și 180 orice document considerat edificator, din acest punct de vedere, în țara de origine sau în țara în care ofertantul/candidatul este stabilit, cum ar fi certificate, caziere judiciare sau alte documente echivalente emise de autorități competente din țara respectivă.(2) În cazul în care există incertitudini în ceea ce privește existența sau inexistența unei situații de excludere, entitatea contractantă are dreptul de a solicita în mod direct informații de la autoritățile competente străine prevăzute la alin. (1).(3) În cazul în care în țara de origine sau în țara în care este stabilit ofertantul/candidatul nu se emit documente de natura celor prevăzute la alin. (1) sau respectivele documente nu vizează toate situațiile prevăzute la art. 177, 178 și 180, entitatea contractantă are obligația de a accepta o declarație pe propria răspundere sau, dacă în țara respectivă nu există prevederi legale referitoare la declarația pe propria răspundere, o declarație autentică dată în fața unui notar, a unei autorități administrative sau judiciare sau a unei asociații profesionale care are competențe în acest sens.


  Articolul 182

  Entitatea contractantă exclude un operator economic în orice moment al procedurii de atribuire, în care ia la cunoștință că operatorul economic se află, având în vedere acțiunile sau inacțiunile săvârșite înainte sau în cursul procedurii, în una dintre situațiile prevăzute la art. 177, 178 și 180 de natură să atragă excluderea din procedura de atribuire.


  Articolul 183
  (1) Entitatea contractantă are obligația de a verifica existența unei situații de excludere prevăzute la art. 177, 178 și 180 în legătură cu subcontractanții propuși.(2) În cazul în care este identificată o situație de excludere, cu aplicarea în mod corespunzător a dispozițiilor art. 184, entitatea contractantă solicită ofertantului sau candidatului o singură dată să înlocuiască un subcontractant în legătură cu care a rezultat, în urma verificării, că se află în această situație.(3) În scopul verificării prevăzute la alin. (1), subcontractantul completează declarația pe propria răspundere în conformitate cu prevederile art. 202, precizând că nu se află în niciuna dintre situațiile ce atrag excluderea din procedura de atribuire.


  Articolul 184
  (1) Orice operator economic aflat în oricare dintre situațiile prevăzute la art. 177, 178 și 180 care atrag excluderea din procedura de atribuire poate furniza dovezi care să arate că măsurile luate de acesta sunt suficiente pentru a-și demonstra în concret credibilitatea prin raportare la motivele de excludere.(2) În cazul în care entitatea contractantă consideră dovezile prezentate de operatorul economic în conformitate cu prevederile alin. (1) ca fiind suficiente pentru demonstrarea în concret a credibilității, entitatea contractantă nu exclude operatorul economic din procedura de atribuire.(3) Dovezile pe care operatorul economic aflat în oricare dintre situațiile prevăzute la art. 177, 178 și 180 le poate furniza entității contractante, în sensul prevederilor alin. (1), se referă la efectuarea de către operatorul economic a plății sau la asumarea de către operatorul economic a obligației de plată a despăgubirilor în ceea ce privește eventualele prejudicii cauzate printr-o infracțiune sau printr-o altă faptă ilicită, clarificarea de către operatorul economic în mod complet a faptelor și împrejurărilor în care a fost comisă infracțiunea sau altă faptă ilicită, prin cooperarea activă cu autoritățile care efectuează investigația, și la adoptarea de către operatorul economic a unor măsuri concrete și adecvate la nivel tehnic, organizațional și în materie de personal, cum ar fi eliminarea legăturilor cu persoanele și organizațiile implicate în comportamentul necorespunzător, măsuri de reorganizare a personalului, implementarea unor sisteme de control și raportare, crearea unei structuri de audit intern pentru verificarea respectării dispozițiilor legale și a altor norme sau adoptarea unor reguli interne privind răspunderea și plata despăgubirilor, pentru a preveni săvârșirea unor noi infracțiuni sau alte fapte ilicite.(4) În cazul în care operatorului economic i-a fost aplicată prin hotărâre definitivă a unei instanțe de judecată măsura interdicției de a participa la proceduri de atribuire a unui contract de achiziție/acord-cadru sau a unui contract de concesiune, care produce efecte în România, prevederile alin. (1)-(3) nu sunt aplicabile pe toată perioada de excludere stabilită prin respectiva hotărâre.(5) În cazul în care operatorului economic nu i-a fost aplicată prin hotărâre definitivă a unei instanțe de judecată măsura interdicției de a participa la proceduri de atribuire a unui contract de achiziție/acord-cadru sau a unui contract de concesiune pentru o anumită perioadă, situațiile de excludere prevăzute la art. 177 și 180 nu sunt aplicabile:
  a) dacă, în cazul faptelor prevăzute la art. 177, a trecut o perioadă de 5 ani de la data rămânerii definitive a hotărârii de condamnare;
  b) dacă, în cazul situațiilor, faptelor sau evenimentelor prevăzute la art. 180 a trecut o perioadă de 3 ani de la data la care s-a produs situația, fapta sau evenimentul relevant.

  Paragraful 4 Criterii privind capacitatea aplicate de entitățile contractante

  Articolul 185
  (1) Entitatea contractantă are dreptul de a aplica în cadrul procedurii de atribuire numai criterii privind capacitatea referitoare la:
  a) capacitatea de exercitare a activității profesionale;
  b) situația economică și financiară;
  c) capacitatea tehnică și profesională.
  (2) Entitatea contractantă nu are dreptul de a impune operatorilor economici alte criterii privind capacitatea față de cele prevăzute la alin. (1).(3) Entitatea contractantă stabilește numai criterii privind capacitatea care sunt necesare și adecvate pentru a se asigura că un candidat sau ofertant are capacitatea de exercitare a activității profesionale, situația economică și financiară și competențele tehnice și profesionale pentru a executa contractul sectorial/acordul-cadru care urmează să fie atribuit.(4) Entitatea contractantă nu poate stabili criterii privind capacitatea pentru subcontractanții propuși de ofertant/candidat în ofertă sau solicitarea de participare, dar ia în considerare capacitatea tehnică și profesională a subcontractanților propuși pentru partea lor de implicare în contractul care urmează să fie îndeplinit, dacă sunt prezentate documente relevante în acest sens.(5) Toate criteriile privind capacitatea, solicitate de entitatea contractantă, trebuie să aibă legătură cu obiectul contractului sectorial/acordului-cadru și să fie proporționale prin raportare la obiectul acestuia.


  Articolul 186
  (1) Entitatea contractantă are dreptul de a solicita oricărui operator economic să prezinte documente relevante care să dovedească forma de înregistrare și, după caz, de atestare ori apartenență din punct de vedere profesional, în conformitate cu cerințele legale din țara în care este stabilit operatorul economic.(2) În procedurile de atribuire a contractelor sectoriale de servicii, în cazul în care este necesar ca operatorii economici să dețină o autorizație specială sau să fie membri ai unei anumite organizații pentru a putea presta serviciile în cauză în statul de origine, entitatea contractantă are dreptul de a solicita acestora să demonstreze că dețin o astfel de autorizație sau că sunt membri ai unei astfel de organizații.


  Articolul 187
  (1) Entitatea contractantă are dreptul de a solicita ofertantului/candidatului să transmită informații și documente relevante referitoare la capacitatea tehnică și profesională a subcontractanților propuși, cu privire la partea/părțile din contract pe care aceștia urmează să le îndeplinească efectiv.(2) În cazul în care din informațiile și documentele prezentate potrivit alin. (1) nu rezultă că subcontractantul propus are capacitatea tehnică și profesională necesară pentru partea/părțile din contract pe care acesta urmează să le îndeplinească efectiv, entitatea contractantă respinge subcontractantul propus și solicită ofertantului/candidatului o singură dată înlocuirea acestuia și prezentarea unui alt subcontractant care să aibă capacitatea tehnică și profesională necesară pentru partea/părțile din contract pe care acesta urmează să le îndeplinească efectiv.


  Articolul 188
  (1) Entitatea contractantă are dreptul de a stabili prin documentația de atribuire cerințe privind situația economică și financiară care sunt necesare și adecvate pentru a se asigura că operatorii economici dispun de capacitatea economică și financiară necesară pentru a executa contractul sectorial/ acordul-cadru, și pentru a fi protejată față de un eventual risc de neîndeplinire corespunzătoare a contractului.(2) Cerințele privind situația economică și financiară stabilite de entitatea contractantă pot viza elemente cum ar fi:
  a) un anumit nivel minim al cifrei de afaceri anuale, inclusiv o anumită cifră de afaceri minimă în domeniul obiectului contractului sectorial/acordului-cadru; cifra de afaceri anuală minimă impusă nu poate depăși de două ori valoarea estimată a contractului sectorial sau, după caz, valoarea maximă anticipată a contractelor subsecvente ce urmează a se executa în același timp sau, dacă aceasta nu este cunoscută, la valoarea estimată a celui mai mare contract subsecvent.
  (la 22-12-2017, Litera a) din Alineatul (2) , Articolul 188 , Paragraful 4 , Sectiunea a 6-a , Capitolul V a fost modificată de Punctul 32, Articolul II din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 107 din 20 decembrie 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1022 din 22 decembrie 2017 )

  b) anumite niveluri ale altor indicatori economico-financiari relevanți, precum nivelul de lichiditate anuală;
  c) un nivel corespunzător al asigurării de risc profesional.
  (3) Prin excepție de la prevederile alin. (2) lit. a), cifra de afaceri minimă anuală impusă operatorilor economici poate depăși limita prevăzută la alin. (2) lit. a) în cazuri temeinic justificate, precum cele legate de existența unor riscuri speciale aferente naturii lucrărilor, serviciilor sau produselor care fac obiectul contractului sectorial/acordului-cadru.(4) În cazul prevăzut la alin. (3), entitatea contractantă indică în documentele achiziției principalele motive care justifică o astfel de cerință.


  Articolul 189
  (1) În cazul atribuirii contractelor sectoriale în executarea unui acord-cadru cu reluarea competiției, nivelul cifrei de afaceri minime anuale prevăzut la art. 188 alin. (2) lit. a) se raportează la valoarea maximă anticipată a contractelor subsecvente ce urmează a se executa în același timp sau, dacă aceasta nu este cunoscută, la valoarea estimată a celui mai mare contract subsecvent.
  (la 22-12-2017, Alineatul (1) din Articolul 189 , Paragraful 4 , Sectiunea a 6-a , Capitolul V a fost modificat de Punctul 33, Articolul II din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 107 din 20 decembrie 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1022 din 22 decembrie 2017 )
  (2) În cazul unui sistem dinamic de achiziții, nivelul cifrei de afaceri minime anuale prevăzut la art. 188 alin. (2) lit. a) se raportează la valoarea maximă anticipată a contractelor subsecvente care urmează să fie atribuite în cadrul sistemului respectiv.


  Articolul 190
  (1) Operatorul economic face dovada îndeplinirii cerințelor privind situația economică și financiară, de regulă, prin prezentarea, după caz, a unora sau mai multora dintre următoarele informații și documente:
  a) declarații sau extrase bancare corespunzătoare sau, acolo unde este cazul, dovada asigurării de risc profesional;
  b) prezentarea situațiilor financiare sau a extraselor din situațiile financiare, în cazul în care publicarea situațiilor financiare este prevăzută de legislația țării în care este stabilit operatorul economic;
  c) o declarație privind cifra totală de afaceri a operatorului economic și, acolo unde este cazul, cifra de afaceri din domeniul de activitate care face obiectul contractului, pentru cel mult ultimele 3 exerciții financiare disponibile, în funcție de data înființării sau începerii activității operatorului economic, în măsura în care informațiile privind cifrele de afaceri sunt disponibile.
  (2) În cazul în care, din motive obiective și justificate, operatorul economic nu este în măsură să prezinte una sau mai multe dintre informațiile și documentele prevăzute la alin. (1), operatorul economic este autorizat să facă dovada situației sale economice și financiare prin orice alt document pe care entitatea contractantă îl consideră adecvat.


  Articolul 191
  (1) Entitatea contractantă are dreptul de a stabili prin documentele achiziției criteriile privind capacitatea tehnică și profesională care sunt necesare și adecvate pentru a se asigura că operatorii economici dețin resursele umane și tehnice și experiența necesare pentru a executa contractul sectorial/acordul-cadru la un standard de calitate corespunzător.(2) Criteriile privind capacitatea tehnică și profesională stabilite de entitatea contractantă pot viza în special existența unui nivel corespunzător de experiență, prin raportare la contractele executate în trecut.(3) În cazul procedurilor de atribuire a contractelor sectoriale/acordurilor-cadru de servicii sau de lucrări ori a contractelor sectoriale/acordurilor-cadru de produse care necesită lucrări sau operațiuni de amplasare sau instalare, capacitatea profesională a operatorilor economici de a presta serviciile sau de a executa construcția sau operațiunile de instalare poate fi evaluată în funcție de aptitudinile, competențele, eficiența, experiența și potențialul acestora.


  Articolul 192

  Operatorul economic face dovada îndeplinirii criteriilor privind capacitatea tehnică și profesională prin prezentarea, după caz, a unora sau mai multora dintre următoarele informații și documente:
  a) o listă a lucrărilor realizate în cursul unei perioade care acoperă cel mult ultimii 5 ani, însoțită de certificate de bună execuție pentru lucrările cele mai importante; atunci când este necesar în scopul asigurării unui nivel corespunzător de concurență, entitatea contractantă poate stabili că sunt luate în considerare lucrări relevante realizate cu mai mult de 5 ani în urmă;
  b) lista principalelor livrări de produse efectuate sau a principalelor servicii prestate în cursul unei perioade care acoperă cel mult ultimii 3 ani, cu indicarea valorilor, datelor și a beneficiarilor publici sau privați; atunci când este necesar în scopul asigurării unui nivel corespunzător de concurență, entitatea contractantă poate stabili că sunt luate în considerare livrări de produse relevante efectuate sau servicii relevante prestate cu mai mult de 3 ani în urmă;
  c) indicarea tehnicienilor sau a organismelor tehnice implicate, indiferent dacă fac sau nu parte din organizația operatorului economic, în special a celor care răspund de controlul calității și, în cazul contractelor de achiziții publice de lucrări, a celor aflați la dispoziția contractantului în vederea executării lucrărilor;
  d) descrierea facilităților tehnice și a măsurilor utilizate de operatorul economic în vederea asigurării calității și a facilităților sale de studiu și de cercetare;
  e) precizarea sistemelor de management și de trasabilitate din cadrul lanțului de aprovizionare pe care operatorul economic le va putea aplica pe parcursul executării contractului;
  f) în cazul în care produsele sau serviciile care urmează să fie furnizate sunt complexe sau, cu caracter excepțional, sunt destinate unui scop special, rezultatele unui control efectuat de entitatea contractantă sau, în numele acesteia, de un organism oficial competent din țara în care este stabilit operatorul economic, sub rezerva acordului respectivului organism, care vizează capacitățile de producție a operatorului economic care furnizează produsele sau capacitatea tehnică a operatorului economic care prestează serviciile și, dacă este necesar, facilitățile de studiu și de cercetare care sunt la dispoziția acestuia și măsurile de control a calității pe care acesta urmează să le aplice;
  g) calificările educaționale și profesionale ale operatorului economic care prestează servicii ori execută lucrări sau ale personalului de conducere al operatorului economic, dacă acestea nu constituie factori de evaluare;
  h) precizarea măsurilor de management de mediu pe care operatorul economic le va putea aplica pe parcursul executării contractului;
  i) o declarație cu privire la numărul mediu anual de personal al operatorului economic care prestează servicii ori execută lucrări și numărul personalului de conducere din ultimii 3 ani;
  j) o declarație cu privire la utilajele, instalațiile și echipamentele tehnice la dispoziția operatorului economic care prestează servicii ori execută lucrări pentru executarea contractului;
  k) precizarea părții/părților din contract pe care operatorul economic intenționează să o/le subcontracteze;
  l) eșantioane, descrieri sau fotografii ale produselor care urmează a fi livrate, a căror autenticitate trebuie certificată la solicitarea entității contractante;
  m) certificate emise de institute oficiale responsabile cu controlul calității sau organisme cu competențe recunoscute, care atestă conformitatea produselor care urmează a fi livrate, identificată în mod clar prin trimitere la specificații tehnice sau standarde.


  Articolul 193
  (1) Atunci când intenționează să atribuie un contract sectorial/acord-cadru pe loturi, entitatea contractantă aplică criteriile privind capacitatea prin raportare la fiecare lot în parte.(2) Prin excepție de la prevederile alin. (1), entitatea contractantă poate stabili cerințele privind nivelul cifrei de afaceri minime anuale prin raportare la grupuri de loturi, în cazul în care este permisă atribuirea mai multor loturi aceluiași ofertant, iar contractele pentru acestea trebuie executate în același timp.(3) Prin excepție de la prevederile alin. (1), ca o condiție pentru posibilitatea atribuirii contractelor ce fac obiectul mai multor loturi aceluiași ofertant, entitatea contractantă poate stabili cerințele privind resursele tehnice și/sau profesionale, prin raportare la grupuri de loturi, atunci când utilizarea acestor resurse în cadrul contractelor se realizează simultan sau fac imposibilă alocarea aceleiași/acelorași resurse pentru mai multe contracte care se execută în același timp.


  Articolul 194

  Criteriile privind capacitatea și cerințele minime solicitate pentru îndeplinirea acestora, împreună cu mijloacele de probă corespunzătoare, sunt prevăzute în invitația de participare la o procedură concurențială de ofertare.

  Paragraful 5 Standarde de asigurare a calității și standarde de management de mediu

  Articolul 195
  (1) În cazul în care entitatea contractantă impune operatorilor economici obligația prezentării unor certificări specifice, acordate de organisme independente care atestă respectarea de către aceștia a anumitor standarde de asigurare a calității, inclusiv privind accesibilitatea pentru persoanele cu dizabilități, sau standarde ori sisteme de management de mediu, aceasta se va raporta la sistemele de asigurare a calității bazate pe seriile de standarde europene relevante certificate de organisme acreditate.
  (la 22-12-2017, Alineatul (1) din Articolul 195 , Paragraful 5 , Sectiunea a 6-a , Capitolul V a fost modificat de Punctul 34, Articolul II din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 107 din 20 decembrie 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1022 din 22 decembrie 2017 )
  (2) Entitatea contractantă are obligația, în conformitate cu principiul recunoașterii reciproce, de a accepta certificate echivalente cu cele prevăzute la alin. (1), emise de organisme de certificare acreditate stabilite în alte state membre.(3) În cazul în care se poate demonstra că un operator economic nu a avut acces la un certificat de calitate ori de mediu astfel cum este solicitat de entitatea contractantă sau nu are posibilitatea de a-l obține în termenele stabilite, din motive care nu îi sunt imputabile, entitatea contractantă are obligația de a accepta orice alte probe sau dovezi prezentate de operatorul economic respectiv, în măsura în care probele/dovezile prezentate confirmă asigurarea unui nivel corespunzător al calității sau, după caz, al protecției mediului, echivalent cu cel solicitat de entitatea contractantă.

  Paragraful 6 Susținerea unui/unor terț/terți

  Articolul 196
  (1) Operatorul economic are dreptul, dacă este cazul și în legătură cu un anumit contract sectorial/acord-cadru, să recurgă la susținerea unui/unor terț/terți în ceea ce privește îndeplinirea criteriilor referitoare la situația economică și financiară și/sau a criteriilor privind capacitatea tehnică și profesională, indiferent de natura relațiilor juridice existente între operatorul economic și terțul/terții respectiv/respectivi.
  (la 04-06-2018, Alineatul (1) din Articolul 196 , Paragraful 6 , Sectiunea a 6-a , Capitolul V a fost modificat de Punctul 13, Articolul II din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 45 din 24 mai 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 459 din 04 iunie 2018 )
  (2) În ceea ce privește îndeplinirea criteriilor referitoare la calificările educaționale și profesionale prevăzute la art. 192 lit. g) sau la experiența profesională relevantă, operatorul economic poate să se bazeze pe capacitatea terțului susținător doar atunci când acesta va desfășura efectiv lucrările sau serviciile în legătură cu care sunt necesare respectivele calificări.
  (la 22-12-2017, Alineatul (2) din Articolul 196 , Paragraful 6 , Sectiunea a 6-a , Capitolul V a fost modificat de Punctul 35, Articolul II din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 107 din 20 decembrie 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1022 din 22 decembrie 2017 )
  (3) În cazul în care operatorul economic își demonstrează situația economică și financiară și/sau capacitatea tehnică și/sau profesională invocând și susținerea acordată, în conformitate cu prevederile alin. (1) și (2), de către unul sau mai mulți terți, atunci operatorul economic are obligația de a dovedi entității contractante că a luat toate măsurile necesare pentru a avea acces în orice moment la resursele necesare, prezentând un angajament în acest sens din partea terțului/terților.(4) Odată cu angajamentul de susținere, ofertantul/ candidatul are obligația să prezinte documente transmise acestuia de către terț/terții susținători, din care să rezulte modul efectiv prin care terțul/terții susținător(i) va/vor asigura îndeplinirea propriului angajament de susținere, documente care se vor constitui anexe la respectivul angajament.
  (la 22-12-2017, Alineatul (5) din Articolul 196 , Paragraful 6 , Sectiunea a 6-a , Capitolul V a fost abrogat de Punctul 36, Articolul II din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 107 din 20 decembrie 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1022 din 22 decembrie 2017 )


  Articolul 197
  (1) Entitatea contractantă verifică dacă terțul/terții care asigură susținerea în ceea ce privește îndeplinirea criteriilor referitoare la situația economică și financiară ori privind capacitatea tehnică și/sau profesională îndeplinește/îndeplinesc criteriile relevante privind capacitatea, și nu se încadrează în motivele de excludere prevăzute la art. 177, 178 și 180.(2) Dacă terțul/terții nu îndeplinește/îndeplinesc criteriile relevante privind capacitatea sau se încadrează în unul dintre motivele de excludere prevăzute la art. 177, 178 și 180, entitatea contractantă solicită, o singură dată, ca operatorul economic să înlocuiască terțul/terții susținător/susținători, fără ca acest aspect să aducă atingere principiului tratamentului egal prevăzut la art. 2 alin. (2) lit. b).
  (la 22-12-2017, Alineatul (2) din Articolul 197 , Paragraful 6 , Sectiunea a 6-a , Capitolul V a fost modificat de Punctul 37, Articolul II din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 107 din 20 decembrie 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1022 din 22 decembrie 2017 )


  Articolul 198

  În cazul în care un operator economic demonstrează îndeplinirea criteriilor referitoare la situația economică și financiară invocând susținerea unui/unor terț/terți, entitatea contractantă poate solicita ca operatorul economic și terțul/terții susținător/susținători să răspundă în mod solidar pentru executarea contractului sectorial/acordului-cadru.


  Articolul 199
  (1) În cazul în care mai mulți operatori economici participă în comun la procedura de atribuire, îndeplinirea criteriilor privind capacitatea tehnică și profesională, precum și cele privind situația economică și financiară, se demonstrează prin luarea în considerare a resurselor tuturor membrilor grupului, iar entitatea contractantă poate solicita ca aceștia să răspundă în mod solidar pentru executarea contractului sectorial/acordului-cadru.
  (la 22-12-2017, Alineatul (1) din Articolul 199 , Paragraful 6 , Sectiunea a 6-a , Capitolul V a fost modificat de Punctul 38, Articolul II din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 107 din 20 decembrie 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1022 din 22 decembrie 2017 )
  (2) În cazul în care mai mulți operatori economici participă în comun la procedura de atribuire, aceștia pot beneficia de susținerea unui terț în ceea ce privește îndeplinirea criteriilor referitoare la situația economică și financiară și/sau capacitatea tehnică și profesională, în condițiile prezentei legi.


  Articolul 200

  În cazul contractelor sectoriale de lucrări sau de servicii și al lucrărilor sau operațiunilor de amplasare sau de instalare din cadrul unui contract sectorial de produse, entitatea contractantă poate impune ca anumite sarcini esențiale să fie realizate în mod direct de către ofertant sau, în cazul unei oferte depuse de o asociere de operatori economici, de un anumit membru al asocierii.


  Articolul 201

  Entitățile contractante, altele decât cele prevăzute la art. 4 alin. (1) lit. a) și b), în cazul în care aplică criteriile de calificare și selecție prevăzute în paragrafele 3 și 4 din prezenta secțiune, au obligația de a aplica și prevederile prezentului paragraf.
  (la 22-12-2017, Articolul 201 din Paragraful 6 , Sectiunea a 6-a , Capitolul V a fost modificat de Punctul 39, Articolul II din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 107 din 20 decembrie 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1022 din 22 decembrie 2017 )


  Secţiunea a 7-a Documentul unic de achiziție european. E-Certis

  Articolul 202
  (1) Entitatea contractantă acceptă la momentul depunerii solicitărilor de participare sau ofertelor DUAE, care constă într-o declarație pe propria răspundere actualizată, ca dovadă preliminară în locul certificatelor eliberate de către autoritățile publice sau de către terți care confirmă că operatorul economic în cauză îndeplinește următoarele condiții:
  a) nu se află în niciuna dintre situațiile de excludere prevăzute la art. 177, 178 și 180;
  b) îndeplinește criteriile privind capacitatea, astfel cum au fost solicitate de entitatea contractantă;
  c) dacă este cazul, îndeplinește criteriile de selecție stabilite de entitatea contractantă în conformitate cu prevederile prezentei legi.
  (2) În cazul în care operatorul economic demonstrează îndeplinirea criteriilor referitoare la situația economică și financiară ori privind capacitatea tehnică și profesională bazându-se pe capacitățile altor entități, invocând, după caz, susținerea unui terț, DUAE, împreună cu angajamentul de susținere, trebuie să fie completat separat și de către terțul/terții susținător(i). DUAE prezentat de terțul/terții susținător(i) va include toate informațiile menționate la alin. (1) lit. a), precum și informațiile de la alin. (1) lit. b) și c) care prezintă relevanță pentru susținerea acordată în cadrul procedurii de atribuire respective.
  (la 22-12-2017, Alineatul (2) din Articolul 202 , Sectiunea a 7-a , Capitolul V a fost modificat de Punctul 40, Articolul II din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 107 din 20 decembrie 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1022 din 22 decembrie 2017 )
  (3) În cazul în care operatorul economic intenționează să subcontracteze o parte/părți din contract, DUAE include și informații privind partea din contract care urmează a fi eventual subcontractată, și va avea anexat acordul de subcontractare. Subcontractanții pe ale căror capacități se bazează ofertantul/candidatul trebuie să completeze, la rândul lor, DUAE separat, incluzând toate informațiile menționate la alin. (1) lit. a), precum și cele de la alin. (1) lit. b) și c) care prezintă relevanță din perspectiva capacităților subcontractanților pe care se bazează ofertantul/candidatul în cadrul procedurii de atribuire respective. În cazul subcontractanților pe ale căror capacități ofertantul/candidatul nu se bazează, DUAE va conține numai informațiile menționate la alin. (1) lit. a).
  (la 22-12-2017, Alineatul (3) din Articolul 202 , Sectiunea a 7-a , Capitolul V a fost modificat de Punctul 40, Articolul II din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 107 din 20 decembrie 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1022 din 22 decembrie 2017 )
  (4) Pe lângă informațiile prevăzute la alin. (1)-(3), DUAE conține și informații cu privire la entitatea publică sau partea terță responsabilă cu întocmirea documentelor justificative, precum și o declarație oficială care să ateste că operatorul economic are obligația să furnizeze, la cerere și fără întârziere, documentele justificative respective.(5) În cazul în care entitatea contractantă poate obține documentele justificative prevăzute la alin. (4) în mod direct, prin accesarea unei baze de date, DUAE cuprinde, de asemenea, informațiile solicitate în acest scop, cum ar fi adresa de internet a bazei de date, orice dată de identificare și, dacă este cazul, declarația necesară de acordare a consimțământului.


  Articolul 203

  Operatorii economici pot reutiliza un DUAE deja utilizat într-o procedură de atribuire precedentă, cu condiția să confirme că informațiile cuprinse în acesta sunt în continuare corecte și valabile la data depunerii acestuia.


  Articolul 204

  DUAE se elaborează pe baza unui formular standard aprobat de Comisia Europeană și se furnizează exclusiv în format electronic.


  Articolul 205
  (1) Entitatea contractantă poate solicita candidaților/ofertanților să depună toate sau o parte dintre documentele justificative ca dovadă a informațiilor cuprinse în DUAE, în orice moment pe durata desfășurării unei proceduri de atribuire, dacă acest lucru este necesar pentru a asigura desfășurarea corespunzătoare a procedurii.(2) Înainte de atribuirea contractului sectorial/acordului-cadru, cu excepția situației contractelor subsecvente atribuite în executarea unui acord-cadru, entitatea contractantă solicită ofertantului clasat pe primul loc după aplicarea criteriului de atribuire să prezinte documente justificative actualizate prin care să demonstreze îndeplinirea tuturor criteriilor de calificare și selecție, în conformitate cu informațiile cuprinse în DUAE.(3) Prin excepție de la prevederile alin. (2), în cazul procedurilor care se desfășoară în mai multe etape, documentele justificative sunt solicitate tuturor candidaților selectați înainte de transmiterea invitațiilor pentru etapa a doua a procedurii de atribuire.(4) Entitatea contractantă poate invita candidații/ofertanții să completeze sau să clarifice documentele prevăzute la alin. (1) sau (2).


  Articolul 206
  (1) Prin excepție de la dispozițiile art. 205 operatorii economici nu sunt obligați să prezinte documente justificative sau alte probe în sprijinul informațiilor declarate în DUAE în cazul și în măsura în care entitatea contractantă are posibilitatea de a obține certificatele sau informațiile relevante în mod direct, prin accesarea unei baze de date naționale din orice stat membru, disponibile în mod gratuit, cum ar fi un registru național al achizițiilor sectoriale, un dosar virtual al societăților, un sistem electronic de stocare a documentelor sau un sistem de preselecție.(2) Prin excepție de la dispozițiile art. 205, operatorii economici nu sunt obligați să prezinte documente justificative în sprijinul informațiilor declarate în DUAE în cazul în care entitatea contractantă care a atribuit contractul sectorial sau a încheiat acordul-cadru este deja în posesia documentelor respective.(3) În sensul alin. (1), bazele de date care conțin informații relevante privind operatorii economici trebuie să fie accesibile tuturor entităților contractante din toate statele membre și trebuie să fie actualizate periodic în mod corespunzător.


  Articolul 207

  ANAP pune la dispoziția Comisiei Europene și actualizează în e-Certis lista completă a bazelor de date care conțin informații relevante privind operatorii economici stabiliți în România.


  Articolul 208
  (1) Pentru a facilita procedurile de atribuire transfrontaliere, ANAP se asigură că informațiile privind certificatele și alte forme de documente justificative introduse în e-Certis sunt actualizate în permanență.(2) Entitățile contractante utilizează e-Certis și solicită în principal acele tipuri de certificate sau forme de documente justificative care sunt disponibile în e-Certis.


  Secţiunea a 8-a Criterii de atribuire

  Articolul 209
  (1) Fără a aduce atingere dispozițiilor legale sau administrative privind prețul anumitor produse ori remunerarea anumitor servicii, entitatea contractantă își bazează decizia de atribuire a contractului sectorial/acordului-cadru, prin utilizarea criteriului oferta cea mai avantajoasă din punct de vedere economic.(2) În sensul dispozițiilor alin. (1), entitatea contractantă stabilește oferta cea mai avantajoasă din punct de vedere economic pe baza criteriului de atribuire și, după caz, a factorilor de evaluare prevăzuți în documentele achiziției.(3) Pentru determinarea ofertei celei mai avantajoase din punct de vedere economic în conformitate cu dispozițiile alin. (2), entitatea contractantă are dreptul de a aplica unul dintre următoarele criterii de atribuire:
  a) prețul cel mai scăzut;
  b) costul cel mai scăzut;
  c) cel mai bun raport calitate-preț;
  d) cel mai bun raport calitate-cost.
  (3^1) Entitatea contractantă poate utiliza criteriul prețul cel mai scăzut numai în situația în care achiziționează produse, servicii sau lucrări a căror valoare estimată a contractului nu depășește pragurile prevăzute la art. 12 alin. (1).
  (la 04-06-2018, Articolul 209 din Sectiunea a 8-a , Capitolul V a fost completat de Punctul 14, Articolul II din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 45 din 24 mai 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 459 din 04 iunie 2018 )
  (4) În sensul alin. (3) lit. c) și d), cel mai bun raport calitate-preț/calitate-cost se determină pe baza unor factori de evaluare care includ aspecte calitative, de mediu și/sau sociale, i^n legătură cu obiectul contractului de achiziție publică/acordului-cadru.(5) Factorii de evaluare prevăzuți la alin. (4) pot viza, printre altele:
  a) calitatea, inclusiv avantajele tehnice, caracteristicile funcționale, accesibilitatea, conceptul de proiectare pentru toți utilizatorii, caracteristicile sociale, de mediu și inovatoare și comercializarea și condițiile acesteia;
  b) organizarea, calificarea și experiența personalului desemnat pentru executarea contractului, în cazul în care calitatea personalului desemnat poate să aibă un impact semnificativ asupra nivelului calitativ de executare a contractului; sau
  c) serviciile post-vânzare, asistența tehnică și condițiile de livrare, cum ar fi data livrării, procesul de livrare și termenul de livrare sau de finalizare, angajamentele în ceea ce privește piesele și securitatea aprovizionării.
  (6) În sensul alin. (3) lit. c), criteriul de atribuire cel mai bun raport calitate-preț include, de regulă, un element de preț sau de cost; în situația în care entitatea contractantă inițiază o procedură de atribuire cu buget fix, în care elementul de preț sau de cost este un preț sau cost fix, factorii de evaluare se referă numai la aspecte calitative ale produselor, serviciilor sau lucrărilor care fac obiectul achiziției.(7) În sensul alin. (3) lit. b), costul cel mai scăzut se determină pe considerente de rentabilitate, utilizând factori precum calcularea costurilor pe ciclul de viață.(8) Entitatea contractantă nu va utiliza prețul cel mai scăzut sau costul cel mai scăzut drept criteriu de atribuire în cazul anumitor categorii de contracte sectoriale/acorduri-cadru de lucrări sau de servicii care au ca obiect servicii intelectuale și care presupun activități cu nivel de complexitate ridicat.(9) Categoriile de contracte sectoriale/acorduri-cadru prevăzute la alin. (8), precum și ponderea maximă pe care elementul preț sau cost o poate avea în cadrul criteriului de atribuire a acestor contracte se stabilesc prin normele metodologice de aplicare a prevederilor prezentei legi.(10) În cazul în care două sau mai multe oferte sunt echivalente, entitățile contractante pot aplica un criteriu suplimentar, de exemplu: combaterea șomajului, ce se va menționa explicit în invitația la procedura concurențială de ofertare.
  (la 22-12-2017, Alineatul (10) din Articolul 209 , Sectiunea a 8-a , Capitolul V a fost modificat de Punctul 41, Articolul II din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 107 din 20 decembrie 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1022 din 22 decembrie 2017 )


  Articolul 210
  (1) Factorii de evaluare prevăzuți la art. 209 alin. (4) au legătură directă cu obiectul contractului sectorial/acordului-cadru atunci când se referă în orice mod la produsele, serviciile sau lucrările care urmează a fi furnizate/ prestate/executate în temeiul contractului sectorial/acordului-cadru și în orice stadiu al ciclului lor de viață, chiar dacă acești factori nu fac parte din substanța materială a produselor, serviciilor sau lucrărilor respective.(2) În sensul dispozițiilor alin. (1), entitatea contractantă poate avea în vedere factori de evaluare în legătură cu:
  a) procesul specific de producție, furnizare sau comercializare a lucrărilor, produselor sau serviciilor;
  b) un proces specific pentru un alt stadiu al ciclului de viață a lucrărilor, produselor sau serviciilor.


  Articolul 211
  (1) Entitatea contractantă nu are dreptul de a utiliza factori de evaluare care să conducă la o libertate de apreciere nelimitată.(2) În sensul alin. (1), factorii de evaluare utilizați de entitatea contractantă trebuie să asigure o concurență reală între operatorii economici și să fie însoțiți de prevederi care să permită verificarea efectivă a informațiilor furnizate de către ofertanți, în scopul aplicării factorilor de evaluare.(3) Atunci când consideră necesar, entitatea contractantă verifică exactitatea informațiilor și dovezilor furnizate de ofertanți.


  Articolul 212
  (1) Entitatea contractantă precizează în documentele achiziției ponderea relativă pe care o acordă fiecărui factor de evaluare care va fi aplicat pentru determinarea ofertei celei mai avantajoase din punct de vedere economic, cu excepția cazului în care oferta cea mai avantajoasă din punct de vedere economic este determinată prin aplicarea criteriului prețului cel mai scăzut.(2) Ponderile relative prevăzute la alin. (1) pot fi acordate prin raportare la intervale valorice.(3) În cazul în care stabilirea unei ponderi nu este posibilă din motive obiective, entitatea contractantă indică factorii de evaluare în ordinea descrescătoare a importanței.


  Articolul 213

  Calcularea costurilor pe parcursul ciclului de viață acoperă, în măsura în care sunt relevante, toate sau o parte dintre următoarele costuri pe parcursul ciclului de viață al unui produs, serviciu sau al unei lucrări:
  a) costuri suportate de entitatea contractantă sau de alți utilizatori, cum ar fi costuri legate de achiziție, costuri de utilizare, precum consumul de energie și de alte resurse, costuri de întreținere, costuri de la sfârșitul ciclului de viață, precum costurile de colectare și reciclare;
  b) costuri determinate de efectele externe asupra mediului în legătură cu produsul, serviciul sau lucrarea pe parcursul ciclului lor de viață, cu condiția ca valoarea pecuniară a acestora să poată fi determinată și verificată; aceste costuri pot să includă costul emisiilor de gaze cu efect de seră și al altor emisii poluante și alte costuri de atenuare a efectelor schimbărilor climatice.


  Articolul 214
  (1) În cazul în care entitatea contractantă evaluează costurile folosind o abordare pe baza costului pe parcursul ciclului de viață, aceasta indică în documentele achiziției datele care trebuie furnizate de către ofertanți, precum și metoda pe care entitatea contractantă urmează să o utilizeze pentru a stabili costurile pe parcursul ciclului de viață pe baza datelor respective.(2) Metoda utilizată de entitatea contractantă pentru evaluarea costurilor determinate de efecte externe asupra mediului prevăzute la art. 213 lit. b) trebuie să îndeplinească în mod cumulativ următoarele condiții:
  a) se bazează pe criterii nediscriminatorii și verificabile în mod obiectiv; în special, în cazul în care nu a fost stabilită în vederea aplicării repetate sau continue, nu favorizează sau dezavantajează în mod nejustificat anumiți operatori economici;
  b) este accesibilă tuturor părților interesate;
  c) datele solicitate pot fi furnizate printr-un efort rezonabil de către operatori economici care dau dovadă de o diligență obișnuită, inclusiv de operatori economici din țări terțe care sunt parte a Acordului privind achizițiile publice al Organizației Mondiale a Comerțului, sau la alte acorduri internaționale în cadrul cărora Uniunea Europeană și-a asumat obligații.
  (3) În toate cazurile în care o metodă comună de calculare a costurilor pe parcursul ciclului de viață a devenit obligatorie printr-un act juridic al Uniunii Europene, respectiva metodă comună se aplică pentru evaluarea costurilor pe parcursul ciclului de viață.


  Secţiunea a 9-a Cataloage electronice

  Articolul 215
  (1) În cazul în care dispozițiile legale impun utilizarea mijloacelor electronice de comunicare, entitatea contractantă poate solicita ca ofertele să fie prezentate sub forma de catalog electronic sau să includă un catalog electronic.(2) Prin normele metodologice de aplicare a prevederilor prezentei legi se stabilesc categoriile de achiziții sectoriale cu privire la care entitatea contractantă are obligația de a impune utilizarea cataloagelor electronice.(3) Ofertele prezentate sub formă de cataloage electronice pot fi însoțite de alte documente care le completează.


  Articolul 216
  (1) Cataloagele electronice sunt elaborate de către candidați sau ofertanți în vederea participării la o anumită procedură de atribuire, în conformitate cu specificațiile tehnice și formatul stabilite de entitatea contractantă.(2) Cataloagele electronice respectă cerințele aplicabile instrumentelor de comunicare electronice, precum și orice cerințe suplimentare stabilite de entitatea contractantă, în conformitate cu prevederile art. 78-80 și ale normelor metodologice de aplicare a prevederilor prezentei legi.


  Articolul 217
  (1) Atunci când acceptă sau solicită prezentarea ofertelor sub formă de cataloage electronice, entitatea contractantă:
  a) precizează acest lucru în anunțul de participare sau în invitația pentru confirmarea interesului sau, atunci când ca mijloc de invitare la procedura concurențială de ofertare se folosește un anunț privind existența unui sistem de calificare, în invitația de participare la procedura de ofertare sau la negociere;
  b) indică în documentele achiziției toate informațiile necesare referitoare la formatul, echipamentele electronice utilizate și aranjamentele și specificațiile tehnice de conectare pentru catalog.
  (2) În cazul în care a fost încheiat un acord-cadru cu mai mulți operatori economici pe bază de oferte prezentate sub formă de cataloage electronice, entitatea contractantă poate prevedea că reluarea competiției pentru atribuirea contractelor subsecvente se realizează pe baza cataloagelor actualizate.(3) În cazul prevăzut la alin. (2), entitatea contractantă folosește una dintre următoarele metode:
  a) invită ofertanții să transmită din nou cataloagele electronice, adaptate la cerințele contractului în cauză;
  b) informează ofertanții că intenționează să colecteze din cataloagele electronice care au fost deja transmise informațiile necesare pentru a constitui oferte adaptate la cerințele contractului în cauză, cu condiția ca utilizarea acestei metode să fi fost anunțată în documentele achiziției care au stat la baza încheierii acordului-cadru.
  (4) În cazul în care entitatea contractantă reia competiția pentru atribuirea contractelor subsecvente în executarea acordului-cadru în conformitate cu dispozițiile alin. (3) lit. b), aceasta notifică ofertanții cu privire la data și ora la care intenționează să colecteze informațiile necesare pentru a constitui oferte adaptate la cerințele contractului în cauză și le dă ofertanților posibilitatea de a refuza această colectare de informații.(5) Entitatea contractantă trebuie să prevadă o perioadă corespunzătoare de timp între notificarea prevăzută la alin. (4) și colectarea efectivă a informațiilor.(6) Înainte de atribuirea contractului, entitatea contractantă prezintă informațiile colectate în conformitate cu dispozițiile alin. (4) ofertantului în cauză, pentru a-i da acestuia posibilitatea de a contesta sau confirma că oferta astfel constituită nu conține erori semnificative.


  Articolul 218
  (1) Entitatea contractantă poate atribui contracte sectoriale pe baza unui sistem dinamic de achiziții, solicitând prezentarea ofertelor pentru un contract specific sub forma unui catalog electronic.(2) Entitatea contractantă poate, de asemenea, să atribuie contracte sectoriale pe baza unui sistem dinamic de achiziții, în conformitate cu dispozițiile art. 217 alin. (3) lit. b) și alin. (4)-(6), cu condiția ca solicitarea de participare la sistemul dinamic de achiziții să fie însoțită de un catalog electronic conform cu specificațiile tehnice și formatul stabilite de către entitatea contractantă.(3) Catalogul electronic prevăzut la alin. (2) este completat ulterior de către candidați, când aceștia sunt informați cu privire la intenția entității contractante de a constitui oferte pe baza procedurii prevăzute la art. 217 alin. (3) lit. b).


  Secţiunea a 10-a Atribuirea contractelor sectoriale și încheierea acordurilor-cadru

  Articolul 219
  (1) Entitatea contractantă stabilește oferta câștigătoare pe baza criteriului de atribuire și a factorilor de evaluare precizați în invitația la o procedură concurențială de ofertare și în documentele achiziției, dacă sunt îndeplinite în mod cumulativ următoarele condiții:
  a) oferta respectivă îndeplinește toate cerințele, condițiile și criteriile stabilite prin invitația la o procedură concurențială de ofertare și documentele achiziției, având în vedere, dacă este cazul, dispozițiile art. 174;
  b) oferta respectivă a fost depusă de un ofertant care nu se încadrează în motivele de excludere, îndeplinește criteriile privind capacitatea și, dacă este cazul, criteriile de selecție.
  (la 22-12-2017, Litera b) din Alineatul (1) , Articolul 219 , Sectiunea a 10-a , Capitolul V a fost modificată de Punctul 42, Articolul II din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 107 din 20 decembrie 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1022 din 22 decembrie 2017 )
  (2) În cazul în care entitatea contractantă nu poate încheia contractul cu ofertantul a cărui ofertă a fost stabilită ca fiind câștigătoare, din cauza faptului că ofertantul în cauză se află într-o situație de forță majoră sau în imposibilitatea fortuită de a executa contractul, entitatea contractantă are dreptul să declare câștigătoare oferta clasată pe locul doi, în condițiile în care aceasta este admisibilă.(3) În cazul în care, în situația prevăzută la alin. (2), nu există o ofertă clasată pe locul doi admisibilă, sunt aplicabile dispozițiile art. 225 alin. (1) lit. e).


  Articolul 220

  Prin normele metodologice de aplicare a prevederilor prezentei legi se stabilesc cazurile și condițiile specifice în care entitatea contractantă are dreptul, în cadrul procedurii de licitație deschisă, să evalueze conformitatea ofertelor cu specificațiile tehnice și celelalte cerințe prevăzute în documentele achiziției și să aplice criteriul de atribuire anterior verificării îndeplinirii criteriilor de calificare.


  Articolul 221
  (1) În cazul în care informațiile sau documentele prezentate de către operatorii economici sunt incomplete sau eronate, ori în cazul în care lipsesc anumite documente, entitatea contractantă are dreptul de a solicita într-un anumit termen ofertanților/candidaților clarificări și, după caz, completări ale documentelor prezentate de aceștia în cadrul ofertelor/solicitărilor de participare, cu respectarea principiilor tratamentului egal și transparenței.(2) Entitatea contractantă nu are dreptul ca prin clarificările/completările solicitate să determine apariția unui avantaj evident în favoarea unui ofertant/candidat.


  Articolul 222
  (1) În cazul unei oferte care are un preț sau cost aparent neobișnuit de scăzut în raport cu lucrările, produsele sau serviciile care constituie obiectul contractului sectorial/ acordului-cadru care urmează a fi atribuit/încheiat, entitatea contractantă are obligația de a solicita ofertantului care a depus o astfel de ofertă clarificări cu privire la prețul sau costul propus.(2) Clarificările prevăzute la alin. (1) se pot referi în special la:
  a) fundamentarea economică a modului de formare a prețului, prin raportare la procesul de producție, serviciile furnizate sau metodele de construcție utilizate;
  b) soluțiile tehnice adoptate și/sau orice condiții deosebit de favorabile de care beneficiază ofertantul pentru furnizarea produselor sau a serviciilor ori executarea lucrărilor;
  c) originalitatea lucrărilor, produselor sau serviciilor propuse de ofertant;
  d) respectarea obligațiilor prevăzute la art. 64 alin. (1);
  e) respectarea obligațiilor prevăzute la art. 232;
  f) posibilitatea ca ofertantul să beneficieze de un ajutor de stat.
  (3) Entitatea contractantă evaluează informațiile și documentele furnizate de ofertantul a cărui ofertă are un preț aparent neobișnuit de scăzut și respinge respectiva ofertă numai atunci când dovezile furnizate nu justifică în mod corespunzător nivelul scăzut al prețului sau al costurilor propuse, ținând seama de elementele prevăzute la alin. (2).(4) Entitatea contractantă respinge întotdeauna o ofertă atunci când constată că aceasta are un preț neobișnuit de scăzut deoarece nu respectă obligațiile prevăzute la art. 64 alin. (1).(5) Atunci când entitatea contractantă constată că o ofertă are un preț neobișnuit de scăzut deoarece ofertantul beneficiază de un ajutor de stat, oferta respectivă poate fi respinsă doar din acest motiv numai dacă, în urma clarificărilor solicitate, ofertantul nu a putut demonstra, într-un termen corespunzător stabilit de entitatea contractantă, că ajutorul de stat a fost acordat în mod legal.(6) În cazul în care entitatea contractantă respinge o ofertă pentru motivul prevăzut la alin. (5), va informa Comisia Europeană după consultarea cu Consiliul Concurenței.


  Secţiunea a 11-a Oferte care cuprind produse originare din țări terțe și relațiile cu aceste țări

  Articolul 223
  (1) În cazul în care ofertele prezentate în cadrul unei proceduri de atribuire a unui contract de furnizare conțin produse originare din țări terțe cu care Uniunea Europeană nu a încheiat niciun acord într-un cadru multilateral sau bilateral care să asigure accesul efectiv al entităților comunitare la piețele acestor țări terțe, aceste oferte pot fi respinse dacă proporția produselor originare din țările terțe, determinată în conformitate cu prevederile Regulamentului nr. 952/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 9 octombrie 2013 de stabilire a Codului vamal al Uniunii, depășește 50% din valoarea totală a produselor care constituie oferta.(2) În sensul alin. (1), programele de calculator utilizate în echipamentele pentru rețele de telecomunicații sunt considerate produse.(3) În cazul în care două sau mai multe oferte sunt egale sau echivalente din punctul de vedere al punctajului obținut în urma aplicării factorilor de evaluare, va fi aleasă acea ofertă care nu poate fi respinsă în temeiul dispozițiilor alin. (1).(4) În sensul alin. (3), valoarea ofertelor este considerată echivalentă, în cazul în care diferența dintre prețurile prevăzute în propunerile financiare nu depășește 3%.(5) Cu toate acestea, o ofertă nu poate fi aleasă în detrimentul altei oferte dacă această alegere ar obliga entitatea contractantă să achiziționeze un material cu caracteristici tehnice diferite de cele ale materialului existent, ceea ce ar determina o incompatibilitate ori dificultăți tehnice de utilizare sau de întreținere ori costuri disproporționale.


  Secţiunea a 12-a Finalizarea procedurii de atribuire

  Articolul 224

  Procedura de atribuire se finalizează prin:
  a) încheierea contractului sectorial/acordului-cadru; sau
  b) anularea procedurii de atribuire.


  Articolul 225
  (1) Entitatea contractantă are obligația de a anula procedura de atribuire a contractului sectorial/acordului-cadru în următoarele cazuri:
  a) dacă nu a fost depusă nicio ofertă/solicitare de participare sau dacă nu a fost depusă nicio ofertă/solicitare de participare admisibilă;
  b) dacă au fost depuse oferte admisibile care nu pot fi comparate din cauza modului neuniform de abordare a soluțiilor tehnice și/ori financiare;
  c) dacă încălcări ale prevederilor legale afectează procedura de atribuire sau dacă este imposibilă încheierea contractului;
  d) Consiliul Național de Soluționare a Contestațiilor sau instanța de judecată dispune modificarea/eliminarea oricăror specificații tehnice din caietul de sarcini ori din alte documente emise în legătură cu procedura de atribuire, iar entitatea contractantă se află în imposibilitatea de a adopta măsuri de remediere, fără ca acestea să afecteze principiile reglementate la art. 2 alin. (2);
  e) dacă contractul nu poate fi încheiat cu ofertantul a cărui ofertă a fost stabilită câștigătoare din cauza faptului că ofertantul în cauză se află într-o situație de forță majoră sau în imposibilitate fortuită de a executa contractul și nu există o ofertă clasată pe locul doi admisibilă.
  (2) În sensul dispozițiilor alin. (1) lit. c), prin încălcări ale prevederilor legale se înțelege situația în care, pe parcursul procedurii de atribuire se constată erori sau omisiuni, iar entitatea contractantă se află în imposibilitatea de a adopta măsuri corective fără ca aceasta să conducă la încălcarea principiilor prevăzute la art. 2 alin. (2).


  Articolul 226
  (1) Entitatea contractantă are dreptul de a anula procedura de atribuire a contractului sectorial/acordului-cadru în situațiile prevăzute la art. 91 alin. (8), art. 95 alin. (8), art. 101 alin. (8) și art. 110 alin. (9).(2) Entitatea contractantă are obligația de a face publică decizia de anulare a procedurii de atribuire a contractului sectorial/acordului-cadru, însoțită de justificarea anulării procedurii de atribuire, prin intermediul platformei electronice prevăzute la art. 160 alin. (1), în termen de 3 zile de la adoptarea deciziei de anulare.
  (la 04-06-2018, Alineatul (2) din Articolul 226 , Sectiunea a 12-a , Capitolul V a fost modificat de Punctul 15, Articolul II din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 45 din 24 mai 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 459 din 04 iunie 2018 )


  Secţiunea a 13-a Informarea candidaților/ofertanților

  Articolul 227
  (1) Entitatea contractantă are obligația de a transmite ofertantului declarat câștigător o comunicare privind acceptarea ofertei sale, prin care își manifestă acordul de a încheia contractul sectorial/acordul-cadru.(2) Abrogat.
  (la 04-06-2018, Alineatul (2) din Articolul 227 , Sectiunea a 13-a , Capitolul V a fost abrogat de Punctul 16, Articolul II din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 45 din 24 mai 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 459 din 04 iunie 2018 ) (3) Entitatea contractantă stabilește oferta câștigătoare întrun termen care să nu depășească perioada de valabilitate a ofertelor stabilită prin documentele achiziției. Prin excepție, în cazuri temeinic justificate, se poate prelungi această perioadă. Prelungirea perioadei de evaluare se aduce la cunoștința operatorilor economici implicați în procedură în termen de maximum două zile de la aprobarea de către conducătorul entității contractante a deciziei de prelungire.
  (la 22-12-2017, Alineatul (3) din Articolul 227 , Sectiunea a 13-a , Capitolul V a fost modificat de Punctul 44, Articolul II din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 107 din 20 decembrie 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1022 din 22 decembrie 2017 )


  Articolul 228
  (1) Entitatea contractantă informează fiecare candidat/ofertant cu privire la deciziile luate în ceea ce privește rezultatul selecției, rezultatul procedurii, respectiv atribuirea/ încheierea contractului de achiziție sectorială/acordului-cadru sau admiterea într-un sistem dinamic de achiziții, inclusiv cu privire la motivele care stau la baza oricărei decizii de a nu atribui un contract, de a nu încheia un acord-cadru, de a nu implementa un sistem dinamic de achiziții ori de a relua procedura de atribuire, cât mai curând posibil, dar nu mai târziu de 3 zile de la emiterea deciziilor respective.
  (la 04-06-2018, Alineatul (1) din Articolul 228 , Sectiunea a 13-a , Capitolul V a fost modificat de Punctul 17, Articolul II din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 45 din 24 mai 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 459 din 04 iunie 2018 )
  (2) În cadrul comunicării privind rezultatul procedurii prevăzute la alin. (1), entitatea contractantă are obligația de a cuprinde:
  a) fiecărui candidat respins, motivele concrete care au stat la baza deciziei de respingere a solicitării sale de participare;
  b) fiecărui ofertant respins, motivele concrete care au stat la baza deciziei de respingere a ofertei sale;
  (la 22-12-2017, Litera b) din Alineatul (2) , Articolul 228 , Sectiunea a 13-a , Capitolul V a fost modificată de Punctul 45, Articolul II din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 107 din 20 decembrie 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1022 din 22 decembrie 2017 )

  c) fiecărui ofertant care a depus o ofertă admisibilă, dar care nu a fost declarată câștigătoare, caracteristicile și avantajele relative ale ofertei/ofertelor desemnate câștigătoare în raport cu oferta sa, numele ofertantului căruia urmează să i se atribuie contractul sectorial sau, după caz, ale ofertantului/ofertanților cu care urmează să se încheie un acord-cadru;
  d) fiecărui ofertant care a depus o ofertă admisibilă, informații referitoare la desfășurarea și progresul negocierilor și al dialogului cu ofertanții.
  (3) Oferta admisibilă este oferta care nu este inacceptabilă, neconformă sau neadecvată.
  (la 22-12-2017, Alineatul (3) din Articolul 228 , Sectiunea a 13-a , Capitolul V a fost modificat de Punctul 46, Articolul II din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 107 din 20 decembrie 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1022 din 22 decembrie 2017 )
  (4) Oferta este considerată inacceptabilă dacă nu îndeplinește condițiile de formă aferente elaborării și prezentării acesteia, a fost prezentată de către un ofertant care nu are calificările necesare sau al cărei preț depășește valoarea estimată, astfel cum a fost stabilită și documentată înainte de inițierea procedurii de atribuire, iar această valoare nu poate fi suplimentată.
  (la 22-12-2017, Alineatul (4) din Articolul 228 , Sectiunea a 13-a , Capitolul V a fost modificat de Punctul 46, Articolul II din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 107 din 20 decembrie 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1022 din 22 decembrie 2017 )
  (5) Oferta este considerată neconformă dacă nu respectă documentele achiziției, a fost primită cu întârziere, prezintă semne de înțelegeri anticoncurențiale sau corupție sau a fost considerata de entitatea contractantă ca fiind anormal de scăzută.
  (la 22-12-2017, Alineatul (5) din Articolul 228 , Sectiunea a 13-a , Capitolul V a fost modificat de Punctul 46, Articolul II din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 107 din 20 decembrie 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1022 din 22 decembrie 2017 )
  (5^1) Oferta este considerată neadecvată dacă este lipsită de relevanță față de obiectul contractului, neputând în mod evident satisface, fără modificări substanțiale, necesitățile și cerințele entității contractante indicate în documentele achiziției.
  (la 22-12-2017, Articolul 228 din Sectiunea a 13-a , Capitolul V a fost completat de Punctul 47, Articolul II din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 107 din 20 decembrie 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1022 din 22 decembrie 2017 )
  (6) Solicitarea de participare este considerată neadecvată în situația în care candidatul se află în una dintre situațiile de excludere prevăzute la art. 177, 178 și 180 sau nu îndeplinește criteriile de calificare stabilite de entitate contractantă.
  (la 22-12-2017, Alineatul (6) din Articolul 228 , Sectiunea a 13-a , Capitolul V a fost modificat de Punctul 46, Articolul II din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 107 din 20 decembrie 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1022 din 22 decembrie 2017 )
  (7) Entitatea contractantă are dreptul de a nu comunica anumite informații prevăzute la alin. (1) și (2) privind atribuirea contractului sectorial, încheierea acordului-cadru sau admiterea într-un sistem dinamic de achiziții, în situația în care dezvăluirea acestora:
  a) ar împiedica aplicarea unor dispoziții legale sau ar fi contrară interesului public;
  b) ar aduce atingere intereselor comerciale legitime ale unui