HOTĂRÂRE nr. 42 din 22 ianuarie 2014
privind transmiterea unui imobil aflat în domeniul public al statului din administrarea Curţii de Conturi a României în administrarea Agenţiei de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură - Centrul Judeţean Giurgiu
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 70 din 29 ianuarie 2014  În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, al art. 867 alin. (1) din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată, cu modificările ulterioare, al art. 20 alin. (1) din Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi al art. 2 alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, cu modificările şi completările ulterioare,
  Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

  Articolul 1

  Se aprobă transmiterea unui imobil aflat în domeniul public al statului, având datele de identificare prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre, din administrarea Curţii de Conturi a României în administrarea Agenţiei de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură - Centrul Judeţean Giurgiu, cu destinaţia de sediu administrativ.


  Articolul 2

  Predarea-primirea imobilului transmis potrivit art. 1 se face pe bază de protocol încheiat între părţile interesate, în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.


  Articolul 3

  Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură - Centrul Judeţean Giurgiu va lua măsurile necesare pentru punerea în aplicare a prevederilor actelor normative în vigoare privind executarea lucrărilor de cadastru şi publicitate imobiliară, în termen de 60 de zile de la preluarea imobilului potrivit art. 2.


  Articolul 4

  Curtea de Conturi a României şi Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale vor actualiza în mod corespunzător datele din evidenţele cantitativ-valorice şi, împreună cu Ministerul Finanţelor Publice, vor opera modificările corespunzătoare în anexele nr. 3 şi 33 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.020 şi 1.020 bis din 21 decembrie 2006, cu modificările şi completările ulterioare.
  PRIM-MINISTRU
  VICTOR-VIOREL PONTA
  Contrasemnează:
  ────────────────
  Ministrul agriculturii
  şi dezvoltării rurale,
  Daniel Constantin
  Preşedintele Curţii de Conturi a României,
  Nicolae Văcăroiu
  Viceprim-ministru,
  ministrul finanţelor publice,
  Daniel Chiţoiu
  Ministrul delegat pentru buget,
  Liviu Voinea
  Bucureşti, 22 ianuarie 2014.
  Nr. 42.


  Anexa
  DATELE DE IDENTIFICARE
  ale imobilului aflat în domeniul public al statului, care se transmite
  din administrarea Curţii de Conturi a României în administrarea
  Agenţiei de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură -
  Centrul Judeţean Giurgiu
  *Font 7*
  Nr. M.F. Codul de clasifi- care Valoarea de inventar - lei - Denumirea bunului Locul unde este situat imobilul Persoana juridică de la care se transmite imobilul Persoana juridică la care se transmite imobilul Caracteristicile tehnice ale imobilului care se transmite
  35271 (parţial) 8.29.08 1.165.728 Clădire sediu Ţara: România Judeţul: Giurgiu Municipiul: Giurgiu, Bd. Independenţei bl. 107, sc. A, mezanin Curtea de Conturi a României C.U.I. 4265922 Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură - Centrul Judeţean Giurgiu C.U.I. 20738836 Suprafaţă construită - 320 m²

  ___________