ORDIN nr. 2.664 din 12 noiembrie 2010
privind stabilirea cuantumului tarifelor pentru eliberarea avizelor de specialitate necesare autorizării lucrărilor de construire sau de desfiinţare pentru imobilele aflate în zona de protecţie a monumentelor istorice şi în zonele construite protejate, pentru care nu există regulamente de construcţie avizate
EMITENT
 • MINISTERUL CULTURII ŞI PATRIMONIULUI NAŢIONAL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 805 din 2 decembrie 2010  În conformitate cu prevederile art. 26 alin. (4) şi (5) din Legea nr. 422/2001 privind protejarea monumentelor istorice, republicată, cu modificările ulterioare,
  în temeiul prevederilor art. 11 alin. (1) şi (4) din Hotărârea Guvernului nr. 90/2010 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Culturii şi Patrimoniului Naţional, cu modificările ulterioare,
  ministrul culturii şi patrimoniului naţional emite următorul ordin:

  Articolul 1

  Tarifele pentru eliberarea avizelor de specialitate necesare în vederea eliberării autorizaţiilor de construire sau desfiinţare pentru imobilele aflate în zona de protecţie a monumentelor istorice şi în zonele construite protejate, pentru care nu există regulamente de construcţie avizate, sunt de:
  a) 1 leu/mý suprafaţă desfăşurată pentru clădiri cu destinaţia de locuinţă, sănătate, învăţământ sau cultură, conform legii, inclusiv pentru anexele gospodăreşti, cu excepţia acelor anexe care sunt folosite pentru activităţi economice;
  b) 5 lei/mý suprafaţă desfăşurată pentru clădiri şi/sau anexe gospodăreşti în care se desfăşoară activităţi economice.


  Articolul 2

  Veniturile obţinute din încasarea tarifelor prevăzute la art. 1 se gestionează în regim extrabugetar, în condiţiile legii, exclusiv pentru acţiuni, proiecte şi programe în domeniul monumentelor istorice.


  Articolul 3

  La data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă orice dispoziţii contrare.


  Articolul 4

  Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
  Ministrul culturii şi patrimoniului naţional,
  Kelemen Hunor
  Bucureşti, 12 noiembrie 2010.
  Nr. 2.664.
  ------