ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ nr. 14 din 6 martie 2013privind modificarea și completarea Legii educației naționale nr. 1/2011
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 133 din 13 martie 2013
  Ținând seama de necesitatea sprijinirii educației, a creșterii calității sistemului de învățământ, a asigurării derulării în condiții normale a procesului de învățământ,
  întrucât, potrivit legislației în vigoare, cadrele didactice care ocupă funcții de conducere în unități de învățământ nu sunt scutite în totalitate de îndeplinirea normei didactice, fiind nevoite să se ocupe atât de bunul mers al unității pe care o conduc, cât și de educarea copiilor,
  știind că personalul didactic de conducere, îndrumare și control al unităților de învățământ îndeplinește concomitent atât responsabilitățile specifice funcțiilor de conducere, îndrumare și control, cât și atribuțiile de predare, ceea ce determină apariția unor disfuncționalități în îndeplinirea atât a atribuțiilor didactice, cât și a celor administrative în mod concomitent, misiunea lor fiind vădit îngreunată, este necesar să se asigure eficientizarea managementului unității de învățământ prin scutirea efectuării atribuției de predare din norma didactică, respectiv din postul didactic, pentru personalul didactic de conducere, de îndrumare și de control,
  întrucât participarea la procesul de monitorizare și evaluare a calității sistemului de învățământ presupune prezența efectivă la aceste activități a personalului didactic, de conducere, de îndrumare și de control,
  de asemenea, considerând necesară scutirea efectuării atribuției de predare din norma didactică, respectiv din postul didactic și pentru persoanele desemnate de federațiile sindicale reprezentative din învățământ pentru participarea la procesul de monitorizare și evaluare a calității sistemului de învățământ,
  luând în considerare și necesitatea definirii termenului de "degrevare", având în vedere că această noțiune nu este reglementată,
  este necesară asigurarea cadrului legislativ ce reglementează degrevarea personalului didactic.
  Având în vedere că învățământul constituie prioritate națională,
  deoarece toate aceste elemente vizează interesul public și constituie situații extraordinare a căror reglementare nu poate fi amânată,
  în temeiul art. 115 alin. (4) din Constituția României, republicată,
  Guvernul României adoptă prezenta ordonanță de urgență.

  Articolul UNIC

  Legea educației naționale nr. 1/2011 publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 18 din 10 ianuarie 2011, cu modificările și completările ulterioare, se modifică și se completează după cum urmează:1. La articolul 263, alineatul (10) se modifică și va avea următorul cuprins:(10) Personalul didactic de conducere, de îndrumare și control poate fi degrevat total sau parțial de norma didactică, pe baza normelor aprobate prin ordin al ministrului educației naționale, elaborate cu consultarea federațiilor sindicale reprezentative din învățământ. De același drept pot beneficia și persoanele desemnate de federațiile sindicale reprezentative din învățământ, ca urmare a participării acestora la procesul de monitorizare și evaluare a calității sistemului de învățământ, pe baza normelor aprobate prin ordin al ministrului educației naționale. Prin același ordin se stabilesc atribuțiile persoanelor degrevate de norma didactică.
  (la 09-05-2019, Alineatul (10) din Punctul 1. , Articolul UNIC a fost modificat de ARTICOLUL UNIC din LEGEA nr. 87 din 25 aprilie 2019, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 345 din 06 mai 2019 )
  2. La articolul 263, după alineatul (10) se introduce un nou alineat, alineatul (10^1) cu următorul cuprins:(10^1) Personalul degrevat potrivit alin. (10) primește drepturile salariale pentru funcția în care este încadrat, precum și celelalte sporuri și indemnizații prevăzute de lege pentru activitatea desfășurată, după caz.3. La anexă, după punctul 58 se introduce un nou punct, punctul 59 cu următorul cuprins:59. Degrevarea reprezintă scutirea parțială de efectuarea atribuțiilor prevăzute la art. 262 pentru personalul didactic de conducere, de îndrumare și de control, ca urmare a îndeplinirii unor responsabilități specifice funcțiilor de conducere, de îndrumare și de control, precum și pentru persoanele desemnate de federațiile sindicale reprezentative din învățământ ca urmare a participării la procesul de monitorizare și evaluare a calității sistemului de învățământ.

  PRIM-MINISTRU
  VICTOR-VIOREL PONTA
  Contrasemnează:
  Ministrul educației naționale,
  Remus Pricopie
  Ministrul delegat pentru învățământ superior,
  cercetare științifică și dezvoltare tehnologică,
  Mihnea Cosmin Costoiu
  Viceprim-ministru, ministrul finanțelor publice,
  Daniel Chițoiu
  Ministrul delegat pentru buget,
  Liviu Voinea
  Ministrul muncii, familiei,
  protecției sociale și persoanelor vârstnice,
  Mariana Câmpeanu
  Ministrul delegat pentru dialog social,
  Adriana Doina Pană

  București, 6 martie 2013.
  Nr. 14.
  ------