ORDIN nr. 341 din 20 martie 2008
pentru modificarea şi completarea Ordinului ministrului sănătăţii publice nr. 112/2007 privind criteriile de performanţă în baza cărora contractul de management poate fi prelungit sau poate înceta înainte de termen
EMITENT
 • MINISTERUL SĂNĂTĂŢII PUBLICE
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 225 din 24 martie 2008  Având în vedere Referatul de aprobare al Direcţiei generale organizare, resurse umane, dezvoltare profesională şi salarizare nr. E.N. 2.969 din 20 martie 2008,
  în conformitate cu prevederile art. 178 alin. (3) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare,
  în temeiul dispoziţiilor Hotărârii Guvernului nr. 862/2006 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Sănătăţii Publice, cu modificările şi completările ulterioare,
  ministrul sănătăţii publice emite prezentul ordin.

  Articolul I

  Ordinul ministrului sănătăţii publice nr. 112/2007 privind criteriile de performanţă în baza cărora contractul de management poate fi prelungit sau poate înceta înainte de termen, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 101 din 9 februarie 2007, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:
  1. Prevederile articolului 1 alineatul (2), articolului 3, articolului 4, articolului 4^1, articolului 5^1, articolului 6 alineatul (2), punctele C.2, C.4, C.5, D.2 şi D.4 din anexa nr. 1, precum şi anexa nr. 2 se prorogă până la data de 1 ianuarie 2009.
  2. După articolul 5^1 se introduce un nou articol, articolul 5^2, cu următorul cuprins:
  "Art. 5^2. - Evaluarea activităţii managerului spitalului public pentru anul 2007 se face conform Metodologiei privind organizarea şi desfăşurarea evaluării activităţii managerului spitalului public în anul 2007, prevăzută în anexa nr. 4."
  3. După anexa nr. 3 se introduce o nouă anexă, anexa nr. 4, al cărei conţinut este prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.


  Articolul II

  Direcţiile de specialitate din Ministerul Sănătăţii Publice, autorităţile de sănătate publică judeţene şi a municipiului Bucureşti, ministerele şi instituţiile cu reţea sanitară proprie, precum şi spitalele publice şi managerii acestora vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.


  Articolul III

  Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
  Ministrul sănătăţii publice,
  Gheorghe Eugen Nicolăescu
  Bucureşti, 20 martie 2008.
  Nr. 341.


  Anexă

  -----
  (Anexa nr. 4 la Ordinul nr. 112/2007)
  -------------------------------------
  METODOLOGIE 20/03/2008