HOTĂRÂRE nr. 1.081 din 5 septembrie 2007
privind reglementarea regimului juridic al unor bunuri imobile situate în municipiul Mediaş, judeţul Sibiu
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 636 din 17 septembrie 2007  În temeiul prevederilor art. 108 din Constituţia României, republicată, ale art. 9 alin. (1) şi ale art. 12 alin. (1) şi (2) din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia, cu modificările şi completările ulterioare,
  Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

  Articolul 1

  Anexa nr. 9 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.020 şi 1.020 bis din 21 decembrie 2006, referitoare la bunul public "Clădire situată în localitatea Mediaş - judeţul Sibiu", cu număr MEF 147.181, se modifică conform anexei nr. 1.


  Articolul 2

  Se aprobă trecerea unor imobile având datele de identificare prevăzute în anexa nr. 2, împreună cu bunurile din dotare, din domeniul public al statului şi din administrarea Ministerului Economiei şi Finanţelor - Agenţia Naţională de Administrare Fiscală - Autoritatea Naţională a Vămilor în domeniul public al municipiului Mediaş şi în administrarea Consiliului Local al Municipiului Mediaş, judeţul Sibiu.


  Articolul 3

  Predarea-preluarea imobilului prevăzut la art. 2 se face pe bază de protocol încheiat între părţile interesate, în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.


  Articolul 4

  Anexele nr. 1 şi 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.
  PRIM-MINISTRU
  CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU
  Contrasemnează:
  --------------
  Ministrul economiei
  şi finanţelor,
  Varujan Vosganian
  Ministrul internelor şi
  reformei administrative,
  Cristian David
  Bucureşti, 5 septembrie 2007.
  Nr. 1.081.


  Anexa 1
  DATELE DE IDENTIFICARE
  ale imobilului Clădire situată în
  localitatea Mediaş, judeţul Sibiu
  *Font 9*
  Nr. M.E.F. Codul de clasi ficare Denumi rea Descrierea tehnică Datele de identifi care (vecină tăţile) Adresa Anul dobân dirii/ dării în folo sinţă Valoarea de inventar - lei - Situaţia juridică/ baza legală Situaţia juridică actuală
  0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
  147.181 8.29.06 Clă dire vamă, cabină poar tă, depo zite şi garaj de servi ciu, plat forme Suprafaţa clădirii vămii = 370 mp Suprafaţa cabinei porţii = 38 mp Suprafaţa platformei = 1.271 mp S.N.C.F.R., S.C. IMCO - S.A., CONEL Româ nia, jude ţul Sibiu, muni- cipiul Mediaş Str. Vămii nr. 1 2005 823.712,4 Contract vânzare- cumpărare nr. 2.824/ 29.10 .1998; Proces- verbal de recepţie nr. 16.601/ 4.04.2005 În adminis- trare


  Anexa 2
  DATELE DE IDENTIFICARE
  ale imobilelor care se transmit din domeniul public al statului şi din administrarea Ministerului Economiei şi Finanţelor - Agenţia Naţională de Administrare Fiscală - Autoritatea Naţională a Vămilor în domeniul public al municipiului Mediaş şi în administrarea Consiliului Local al Municipiului Mediaş - Primăria Municipiului Mediaş, judeţul Sibiu
  Nr. crt. Denumirea şi adresa Persoana juridică de la care se transmite Persoana juridică la care se transmite Descrierea tehnică Anul dobân dirii/ dării în folo- sinţă Valoarea de inventar - lei - Codul de clasifi- care şi numărul de inventar M.E.F.
  0 1 2 3 4 5 6 7
  1. Teren; România, judeţul Sibiu, munici- piul Mediaş, Str. Vămii nr. 1 Statul român, din administra- rea Ministerului Economiei şi Finanţelor - Autoritatea Naţională a Vămilor Municipiul Mediaş, în administra- rea Consiliului Local al Municipiului Mediaş, judeţul Sibiu Suprafaţa terenului = 1.679 mp 1998 30.502 8.29.06 28.391
  2. Clădire vamă, cabină poartă, depozite şi garaj de serviciu, plat- forme; România, judeţul Sibiu, munici- piul Mediaş, Str. Vămii nr. 1 Statul român, din admini- strarea Ministerului Economiei şi Finanţelor - Autoritatea Naţională a Vămilor Municipiul Mediaş, în admini- strarea Consiliului Local al Municipiului Mediaş, judeţul Sibiu Suprafaţa clădirii vămii = 370 mp Suprafaţa cabinei porţii = 38 mp Suprafaţa platformei = 1.271 mp 2005 823.712,4 8.29.06 147.181

  -------