HOTĂRÂRE nr. 626 din 24 septembrie 1998 (*actualizată*)
privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii Feroviare Române - AFER
(actualizată la data de 17 noiembrie 2010*)
EMITENT
 • GUVERNUL
 • ----------

  ──────────
  În temeiul prevederilor art. 12 din Ordonanţa Guvernului nr. 19/1997 privind transporturile, ale art. 7 alin. (5) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 12/1998 privind transportul pe căile ferate române şi reorganizarea Societăţii Naţionale a Căilor Ferate Române şi ale art. 9 din Ordonanţa Guvernului nr. 95/1998 privind înfiinţarea unor instituţii publice în subordinea Ministerului Transporturilor,
  Guvernul României hotărăşte:


  Articolul 1

  (1) Autoritatea Feroviară Română - AFER, denumită în continuare AFER, instituţie publică finanţată din venituri proprii, este organismul tehnic specializat al Ministerului Transporturilor, Construcţiilor şi Turismului în domeniul feroviar şi de transport cu metroul.
  (2) AFER este desemnată să asigure, în principal, următoarele activităţi:
  a) autorizarea în materie de siguranţă a administratorilor de infrastructură feroviară;
  b) licenţierea şi certificarea în materie de siguranţă a operatorilor de transport feroviar;
  c) investigarea şi cercetarea accidentelor şi incidentelor feroviare;
  d) evaluarea şi supravegherea constituenţilor de interoperabilitate şi a subsistemelor de natură structurală ale sistemului feroviar;
  e) supravegherea respectării condiţiilor pentru realizarea interoperabilităţii sistemului feroviar transeuropean convenţional şi de mare viteză pe teritoriul României;
  f) controlul şi inspecţia de stat în transportul feroviar şi cu metroul;
  g) monitorizarea, promovarea şi dezvoltarea cadrului de reglementare în domeniul siguranţei feroviare;
  h) autorizarea şi supravegherea tehnică a furnizorilor interni de produse şi servicii în domeniul feroviar;
  i) activitate specifică tip registru feroviar, constând în principal în înmatricularea materialului rulant şi în evidenţa infrastructurii feroviare publice;
  j) organizarea examenelor şi emiterea autorizaţiilor, atestatelor şi a certificatelor, după caz, pentru personalul din sistemul feroviar.
  (3) În cadrul AFER funcţionează 4 organisme independente cu activitate permanentă, prevăzute de Legea nr. 55/2006 privind siguranţa feroviară:
  a) Autoritatea de Siguranţă Feroviară Română, denumită în continuare ASFR;
  b) Organismul Notificat Feroviar Român, denumit în continuare ONFR;
  c) Organismul de Investigare Feroviar Român, denumit în continuare OIFR;
  d) Organismul de Licenţe Feroviare Român, denumit în continuare OLFR.
  (4) Atribuţiile şi modul de organizare şi funcţionare ale AFER sunt stabilite în regulamentul de organizare şi funcţionare prevăzut în anexa nr. 1.
  (5) Atribuţiile ASFR sunt stabilite în regulamentul de organizare şi funcţionare prevăzut în anexa nr. 1 la Regulamentul de organizare şi funcţionare al AFER.
  (6) Atribuţiile ONFR sunt stabilite în regulamentul de organizare şi funcţionare prevăzut în anexa nr. 2 la Regulamentul de organizare şi funcţionare al AFER.
  (7) Atribuţiile OIFR sunt stabilite în regulamentul de organizare şi funcţionare prevăzut în anexa nr. 3 la Regulamentul de organizare şi funcţionare al AFER.
  (8) Atribuţiile OLFR sunt stabilite în regulamentul de organizare şi funcţionare prevăzut în anexa nr. 4 la Regulamentul de organizare şi funcţionare al AFER.
  (9) AFER este finanţată din venituri proprii realizate din prestaţii de servicii specifice pe bază de tarife stabilite în condiţiile legii, precum şi din desfăşurarea altor activităţi privind valorificarea unor produse din activităţi proprii şi conexe, chirii, prestaţii editoriale, studii, proiecte, expertize tehnice, lucrări, alte prestări de servicii, exploatări ale unor bunuri pe care le are în administrare şi altele asemenea.
  ----------
  Art. 1 a fost modificat de pct. 1 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 1.561 din 1 noiembrie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 940 din 21 noiembrie 2006.


  Articolul 2

  (1) Patrimoniul AFER, se constituie prin preluarea în administrare a activului şi a pasivului Regiei Autonome "Registrul Feroviar Român - REFER", rezultate din bilanţul de închidere de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, prin preluarea în administrare, din dotarea Ministerului Transporturilor, a doua autoturisme aflate în folosinţa Inspectoratului feroviar, precum şi prin preluarea, fără plata, din patrimoniul Societăţii Naţionale a Căilor Ferate Române, a şase vagoane şi a unei locomotive, utilizate la efectuarea de încercări specifice siguranţei circulaţiei în transportul feroviar, potrivit anexelor nr. 2 şi 3.
  (2) Valoarea patrimoniului aflat în administrarea Ministerului Transporturilor şi, respectiv, a patrimoniului Societăţii Naţionale a Căilor Ferate Române se diminuează cu valoarea bunurilor prevăzute în anexa nr. 2 şi, respectiv, nr. 3.
  (3) Predarea-preluarea bunurilor prevăzute la alin. (1) se face pe baza de protocol, în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.
  (4) Bunurile preluate potrivit alin. (1) sunt bunuri proprietate privată a statului, date în administrarea AFER pe toată durata de existenta a acesteia, putând fi înstrăinate, în condiţiile legii.
  (5) Pentru exercitarea atribuţiilor specifice care decurg din prezenta hotărâre, parcul normat al AFER se aprobă prin ordin al ministrului transporturilor, construcţiilor şi turismului.
  ----------
  Alin. (5) al art. 2 a fost modificat de pct. 2 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 1.561 din 1 noiembrie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 940 din 21 noiembrie 2006.


  Articolul 3

  AFER preia toate drepturile şi obligaţiile Regiei Autonome "Registrul Feroviar Român - REFER" care decurg din activitatea curenta şi din contractele încheiate cu persoane fizice sau juridice, române sau străine, şi se substituie acesteia în litigiile în curs de judecata.


  Articolul 4

  (1) Conducerea AFER este asigurată de către un consiliu de conducere format din 7 membri.
  ----------
  Alin. (1) al art. 4 a fost modificat de pct. 1 al art. unic din HOTĂRÂREA nr. 1.104 din 3 noiembrie 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 767 din 17 noiembrie 2010.
  (2) Preşedintele consiliului de conducere este directorul general al AFER.
  (3) Directorii organismelor independente prevăzute la art. 1 alin. (3) sunt membri în Consiliul de conducere al AFER.
  ----------
  Alin. (3) al art. 4 a fost introdus de pct. 3 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 1.561 din 1 noiembrie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 940 din 21 noiembrie 2006.


  Articolul 5

  (1) Conducerea ASFR este exercitată de un comitet director compus din 5 persoane, al cărui preşedinte este directorul ASFR, salariat al ASFR, numit prin ordin al ministrului transporturilor, construcţiilor şi turismului, în conformitate cu prevederile legale în vigoare.
  (2) Conducerea ONFR este exercitată de un comitet director compus din 5 persoane, al cărui preşedinte este directorul ONFR, salariat al ONFR, numit prin ordin al ministrului transporturilor, construcţiilor şi turismului, în conformitate cu prevederile legale în vigoare.
  (3) Conducerea OIFR este exercitată de un comitet director compus din 5 persoane, al cărui preşedinte este directorul OIFR, salariat al OIFR, numit prin ordin al ministrului transporturilor, construcţiilor şi turismului, în conformitate cu prevederile legale în vigoare.
  (4) Conducerea OLFR este exercitată de un comitet director compus din 5 persoane, al cărui preşedinte este directorul OLFR, salariat al OLFR, numit prin ordin al ministrului transporturilor, construcţiilor şi turismului, în conformitate cu prevederile legale în vigoare.
  (5) Membrii comitetelor directoare sunt specialişti din cadrul Ministerului Transporturilor, Construcţiilor şi Turismului, numiţi şi revocaţi prin ordin al ministrului transporturilor, construcţiilor şi turismului, în conformitate cu prevederile legale în vigoare.
  ----------
  Art. 5 a fost modificat de pct. 4 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 1.561 din 1 noiembrie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 940 din 21 noiembrie 2006.


  Articolul 6

  Directorul general şi ceilalţi membri ai consiliului de conducere sunt numiţi şi revocaţi prin ordin al ministrului transporturilor, construcţiilor şi turismului, în conformitate cu prevederile legale în vigoare.
  ----------
  Art. 6 a fost modificat de pct. 5 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 1.561 din 1 noiembrie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 940 din 21 noiembrie 2006.


  Articolul 7

  (1) Personalul preluat de la Regia Autonomă "Registrul Feroviar Român - REFER" şi de la Inspectoratul feroviar din cadrul Ministerului Transporturilor se consideră transferat la AFER.
  (2) Personalul prevăzut la alin. (1), care, la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, a beneficiat de facilităţi la călătoria pe calea ferată, beneficiază în continuare de acestea, în aceleaşi condiţii în care a beneficiat ca salariat al Regiei Autonome "Registrul Feroviar Român - REFER" sau al Inspectoratului feroviar din cadrul Ministerului Transporturilor.
  (3) Personalul transferat beneficiază de salariile şi drepturile avute anterior până la încheierea contractului colectiv de muncă al personalului de la AFER, precum şi de alte drepturi prevăzute în legislaţia în vigoare. Drepturile de salarizare şi celelalte drepturi de personal se stabilesc prin contractul colectiv de muncă.
  (4) Contractul colectiv de muncă va fi negociat şi înregistrat la direcţia generală de muncă şi protecţie socială în termen de 60 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.
  (5) Salarizarea personalului se face potrivit reglementărilor stabilite pentru instituţiile publice finanţate integral din venituri extrabugetare.


  Articolul 8

  (1) AFER întocmeşte, anual, bugetul de venituri şi cheltuieli, în conformitate cu normele metodologice elaborate de Ministerul Finanţelor.
  (2) Bugetul de venituri şi cheltuieli se avizează de consiliul de conducere al AFER şi se aproba de Ministerul Transporturilor.
  (3) Soldurile anuale rezultate din execuţia bugetului de venituri şi cheltuieli al AFER rămân la dispoziţia acesteia şi se folosesc în anul următor cu aceeaşi destinaţie.
  (4) AFER poate realiza şi poate dispune de venituri şi de cheltuieli în valuta, în condiţiile prevăzute de actele normative în vigoare.
  (5) AFER propune modalităţile de finanţare a dotării cu echipamente, inclusiv prin credite şi/sau împrumuturi contractate de stat sau cu garanţia statului, în lei şi în valuta, rambursabile din veniturile extrabugetare prevăzute în bugetul de venituri şi cheltuieli.


  Articolul 9

  Pentru respectarea cerinţelor privind securitatea transportului feroviar şi cu metroul, în activităţile de construire, reparare, întreţinere şi exploatare a materialului rulant şi a infrastructurii feroviare se vor utiliza numai produse, servicii, precum şi personal pentru care AFER a eliberat, după caz, certificate, atestate, autorizaţii şi/sau licenţe, dacă prin reglementări interne sau internaţionale nu se prevede altfel.
  ----------
  Art. 9 a fost modificat de pct. 6 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 1.561 din 1 noiembrie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 940 din 21 noiembrie 2006.


  Articolul 10

  În exercitarea atribuţiilor de control şi inspecţie de stat, personalul de specialitate al AFER şi, după caz, personalul Ministerului Transporturilor, Construcţiilor şi Turismului are drept de acces şi control pe toate mijloacele de transport feroviar şi pe metrou, în unităţile cu specific feroviar care funcţionează sub autoritatea sau în subordinea Ministerului Transporturilor, Construcţiilor şi Turismului, în unităţile operatorilor de transport feroviar şi ale operatorilor de manevră feroviară, în unităţile administratorilor şi deţinătorilor de infrastructură feroviară, linii ferate industriale sau material rulant, precum şi în unităţile operatorilor economici care furnizează produse sau prestează servicii pentru calea ferată şi metrou, pe baza legitimaţiei speciale emise şi în condiţiile stabilite de Ministerul Transporturilor, Construcţiilor şi Turismului.
  ----------
  Art. 10 a fost modificat de pct. 7 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 1.561 din 1 noiembrie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 940 din 21 noiembrie 2006.


  Articolul 11

  Pentru organizarea şi desfăşurarea în teritoriu a activităţilor de inspecţie, control şi registru, Societatea Naţională a Căilor Ferate Române va asigura AFER, pe baza de convenţie, spaţii pentru birouri, în limita a 60-80 mp, la fiecare sediu actual al regionalelor de cale ferată din structura S.N.C.F.R., şi în limita a 160-180 mp, în clădirea Palatului C.F.R.


  Articolul 12

  Hotărârea Guvernului nr. 44/1997 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Transporturilor, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 38 din 7 martie 1997, cu modificările şi completările ulterioare, se modifica după cum urmează:
  a) din cuprinsul art. 3 alin. (1) se elimina sintagma "Inspectoratul feroviar";
  b) din organigrama Ministerului Transporturilor prevăzută în anexa nr. 1 se elimina "Inspectoratul feroviar";
  c) poziţia nr. 45 din anexa nr. 2 se abrogă;
  d) anexa nr. 2 se completează la "Unităţi subordonate Ministerului Transporturilor" cu o noua poziţie care va avea următorul cuprins:
  "35^1 . Autoritatea Feroviara Extrabugetară Bucureşti" Română - AFER
  e) poziţia A3 "Inspectoratul feroviar" din anexa nr. 3 se abroga, cu modificarea corespunzătoare a totalului, de la 13 la 10.


  Articolul 13

  Anexele nr. 1-3 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.


  Articolul 14

  Pe data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se abroga prevederile referitoare la înfiinţarea Regiei Autonome "Registrul Feroviar Român - REFER" din Hotărârea Guvernului nr. 162/1993 privind înfiinţarea şi funcţionarea Regiei Autonome "Registrul Feroviar Român - REFER" şi a Societăţii Comerciale "Institutul de Cercetări în Transporturi -INCERTRANS" - S.A., publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 91 din 13 mai 1993, cu modificările şi completările ulterioare.

  PRIM-MINISTRU
  RADU VASILE
  Contrasemnează:
  ---------------
  Ministrul transporturilor,
  Traian Băsescu
  p. Ministrul finanţelor,
  Dan Radu Ruşanu,
  secretar de stat
  Ministrul muncii
  şi protecţiei sociale,
  Alexandru Athanasiu

  Anexa 1

  REGULAMENT 24/09/1998


  Anexa 2

  LISTA
  cuprinzând datele de identificare şi valoarea de inventar a autoturismelor din dotarea Ministerului Transporturilor care se preiau în administrare de către Autoritatea Feroviara Română - AFER
   ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
   Nr. Marca şi Tip-serie Numărul de identificare Valoarea de
   crt. tipul motor a caroseriei inventar (lei)
   ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────

   1. DACIA 1310 TLX 102-15 UU1R11711 220.000
                       036868 M2390833

   2. DACIA 1310 L 102-14 UU1R11711 6.134.619
                       100575 R2501000
   ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
              TOTAL VALOARE: 6.354.619
   ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────


  Anexa 3

  BUNURILE
  ce urmează a fi transferate de la Societatea Naţională a Căilor Ferate Române la Autoritatea Feroviară Română - AFER
   ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
   Nr. Denumirea Nr. de Valoarea de Valoarea rămasă
   crt. bunului identificare inventar (lei) neamortizată
   ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
   1. Locomotiva LDH 1250 81-0283-2 196.357.221 62.903.442

   2. Vagon-laborator 61.53.99.80.001-5 182.079.832 138.715.736

   3. Vagon-laborator 61.53.99.92.001-1 148.249.497 105.573.501

   4. Vagon-laborator 80.53.97.10.500-0 1.110.144 -

   5. Vagon-laborator 80.53.97.30.200-3 31.845.067 20.174.362

   6. Vagon-laborator 80.53.97.30.500-6 20.575.166 8.522.575

   7. Vagon Eacs 31.53.5476.593-7 13.223.566 9.917.753

   ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
                   TOTAL: 593.440.483 345.807.369
   ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────

  -------